Monterings- og driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og driftsvejledning"

Transkript

1 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Anvendelse af denne vejledning Sikkerhedsanvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Produktnavn og varemærke Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Andre gældende vejledninger Transport/opbevaring Opstilling/montering Idrifttagning/drift Eftersyn/vedligeholdelse Checklister Før idrifttagning Under idrifttagning Gearkonstruktion Tandhjulsgearenes principielle konstruktion Fladgearenes principielle konstruktion Keglehjulsgearenes principielle konstruktion Snekkegearenes principielle konstruktion Principiel konstruktion af SPIROPLAN -gear W10-W Principiel opbygning af SPIROPLAN -gear W37-W Typeskilt/typebetegnelse Mekanisk installation Nødvendige værktøjer/hjælpemidler Forudsætninger for montering Opstilling af gear Gear med massiv aksel Gear og gearmotorer i kategori II2GD Momentstøtter i påbygningsgear Påbygningsgear med pasfedernot eller mangenotfortanding Påbygningsgear med krympeskive Påbygningsgear med TorqLOC Montering af sikkerhedsafskærmningen Kobling til adapter AM Kobling på adapter AQ Adapter med skridkobling AR Indgangsdæksel AD Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 3

4 Indholdsfortegnelse 6 Idrifttagning Kontrol af oliestand Måling af overflade- og olietemperatur Tilsyneladende lækage fra akseltætninger Snekkegear og SPIROPLAN W-gear Tandhjulsgear/fladgear/keglehjulsgear Gear med tilbageløbsspærre Omdrejningsovervågning Montering og indstilling af hastighedsovervågning WEX Montering af spændingsimpulsencoder Eftersyn/vedligeholdelse Forberedelse af eftersyn/vedligeholdelse af gearet Eftersynsintervaller/vedligeholdelsesintervaller Intervaller for smøremiddelskift Eftersyn/vedligeholdelse af adapter AL / AM / AQ Adapter AR Eftersyn/vedligeholdelse af indgangsdæksel AD Eftersyn/vedligeholdelse af gearet Monteringspositioner Monteringspositionernes betegnelse Overløb Monteringspositioner for SPIROPLAN -gear Forklaring Tandhjulsgearmotorer R Tandhjulsgearmotorer RX Fladgearmotorer F Keglehjulsgearmotorer K Snekkegearmotoren S SPIROPLAN W-gearmotorer Tekniske data Opbevaring i længere tid Smøremidler Driftsfejl Gear Adapter AM / AQ. / AL Indgangsdæksel AD Adapter med skridkobling AR Kundeservice Bortskaffelse Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

5 Indholdsfortegnelse 11 Overensstemmelseserklæringer Gear i kategorien 2GD med adapter AM / AQA / AL / AD Gear i kategori 2GD med adapter AR Gear i kategori 3GD med adapter AR Adressefortegnelse Indeks Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 5

6 1 Generelle anvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 Generelle anvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Denne vejledning er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Vejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Vejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele vejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Signalordenes betydning Nedenstående skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikkerhedsanvisninger, advarsler om skader og yderligere oplysninger. Signalord Betydning Følger ved manglende overholdelse af anvisningerne FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONS- BESKYTTELSE BEMÆRK Vigtigt vedrørende eksplosionsbeskyttelse Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at anvende systemet. Ophævelse af eksplosionsbeskyttelsen og deraf følgende farer Opbygning af de afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger De afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte piktogrammer henviser enten på en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren. 6 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

7 Generelle anvisninger Garantikrav Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne vejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Vejledningen skal derfor gennemlæses, inden produktet tages i brug! 1.4 Ansvarsfraskrivelse Det er en grundforudsætning for at sikre driften af eksplosionssikre gear, model R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter, at vejledningerne følges. SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af vejledningen. Erstatning for mangler er udelukket i disse tilfælde. 1.5 Ophavsret 2011 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. 1.6 Produktnavn og varemærke De mærker og produktnavne, der nævnes i vejledningen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 2.1 Forudgående bemærkninger De følgende sikkerhedsanvisninger drejer sig primært om brugen af følgende komponenter: eksplosionssikre gear, model R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Ved anvendelse af gearmotorer skal man også være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i den tilhørende driftsvejledning for: Motorer Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne vejledning. 2.2 Generelt ADVARSEL! Under driften kan motorer og gearmotorer afhængig af deres kapslingsklasse have strømførende og uisolerede dele (hvis kontakter/klemkasser er åbne), og der kan også være bevægelige eller roterende dele samt meget varme overflader. Død eller alvorlige kvæstelser. Alt arbejde med transport, opbevaring, opstilling/montering, tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og service må kun foretages af faguddannet personale under overholdelse af nedenstående: den/de tilhørende udførlige driftsvejledning/-er advarsels- og sikkerhedsanvisninger på motor/gearmotor alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og eldiagrammer anlægsspecifikke bestemmelser og krav nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker Beskadigede produkter må aldrig installeres. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Der er fare for alvorlige kvæstelser eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendige sikkerhedsafskærmninger eller kabinetter, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger kan læses i denne vejledning. 8 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

9 Sikkerhedsanvisninger Målgruppe Målgruppe Alt mekanisk arbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk. Fagfolk er i denne vejledning personer, der er fortrolige med produktets konstruktion, mekanisk installation af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har følgende kvalifikationer: en uddannelse inden for mekanik (f.eks. mekaniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. kendskab til denne driftsvejledning. Alt elektroteknisk arbejde skal udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er i denne vejledning personer, der er fortrolige med elektrisk installation og idrifttagning af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har følgende kvalifikationer: en uddannelse inden for elektroteknik (f.eks. elektriker, elektrotekniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. kendskab til denne driftsvejledning. Alt arbejde på de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har fået en passende undervisning. Alle fagfolk skal anvende personlige værnemidler afhængig af deres opgaver. 2.4 Korrekt anvendelse Disse gear er beregnet til industrianlæg og må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE og oplysningerne på typeskiltet. De overholder de gældende standarder og forskrifter samt opfylder kravene iht. Rådets direktiv 94/9/EF. I henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF er gearene komponenter til indbygning i maskiner og anlæg. I EF-direktivets gyldighedsområde er det ikke tilladt at påbegynde den korrekte drift, før det er kontrolleret, at slutproduktets er i overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF. ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Hvis der er tilsluttet en motor til gearet, skal den anvendes i overensstemmelse med forudsætningerne beskrevet i kapitlet "Mekanisk installation af gear og gearmotorer i kategori II2GD" ( side 34). Hvis der er tilsluttet en motor til gearet, må denne kun anvendes med en frekvensomformer, hvis oplysningerne på gearets typeskilt overholdes! Anvendes et gear i kombination med et variabelt gear, skal driftsvejledningen til det variable gear også følges. En motor, der er tilsluttet gearet ved hjælp af en adapter eller rem, må kun tages i brug, hvis oplysningerne på gearets typeskilt overholdes! Der må ikke opbevares aggressive midler i nærheden af anlægget, da disse kan angribe lak og tætninger. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 9

10 2 Sikkerhedsanvisninger Andre gældende vejledninger 2.5 Andre gældende vejledninger Eksplosionssikre gear Desuden skal følgende materialer og dokumenter følges: driftsvejledningen "Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer DR " driftsvejledningerne til eventuelt ekstraudstyr kataloget "Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer" og evt. kataloget "Eksplosionssikre motorer" 2.6 Transport/opbevaring Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for eventuelle transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Beskadigede produkter må ikke tages i brug. Transportringene skal spændes grundigt. De er kun beregnet til motorens/gearmotorens vægt, der må ikke anbringes ekstra belastninger. De monterede løfteringe er i overensstemmelse med DIN 580. De angivne laster og forskrifter skal altid overholdes. Hvis der er monteret to løfteringe eller ringbolte på gearmotoren, skal begge disse anvendes ved transport. Trækretningen for transportmidlet må så iht. DIN 580 ikke overskride et 45 skråt træk. Ved behov skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. De skal anvendes igen ved yderligere transport. Hvis motoren/gearmotoren ikke monteres straks, skal den opbevares på et tørt og støvfrit sted. Motoren/gearmotoren må ikke opbevares udendørs og må ikke placeres på ventilatorhætten. Motoren/gearmotoren kan opbevares i op til 9 måneder, uden at der skal træffes særlige foranstaltninger før idrifttagningen. 2.7 Opstilling/montering Anvisningerne i kapitlet "Mekanisk installation" ( side 22) skal følges! 2.8 Idrifttagning/drift Kontrollér oliestanden før idrifttagning som beskrevet i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" ( side 83). Kontrollér, at omdrejningsretning er korrekt i frakoblet tilstand. Her skal man specielt være opmærksom på usædvanlige slæbelyde ved rotation. Sikr pasfederen ved prøvekørsel uden udgangselementer. Overvågnings- og sikkerhedsudstyr må ikke sættes ud af funktion, heller ikke under prøvekørslen. Ved ændringer i forhold til normal drift (f.eks. øget temperaturer, støj, vibrationer) skal gearmotoren i tvivlstilfælde kobles fra. Find årsagen, eventuelt i samråd med SEW- EURODRIVE. 10 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

11 Sikkerhedsanvisninger Eftersyn/vedligeholdelse Eftersyn/vedligeholdelse Anvisningerne i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" ( side 83) skal følges. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 11

12 3 Checklister Før idrifttagning 3 Checklister 3.1 Før idrifttagning Denne checkliste indeholder alle opgaver, som iht. Rådets direktiv 94/9/EF skal udføres før idrifttagningen af gear i eksplosionsfarlige omgivelser. Før idrifttagning i eksplosionsfarlige omgivelser skal følgende kontrolleres Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for eventuelle transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Beskadigede produkter må ikke tages i brug. Inden idrifttagning skal transportsikringerne fjernes. Stemmer følgende oplysninger på gearets typeskilt overens med det tilladte Ex-anvendelsesområde på stedet: produktgruppe ATEX-kategori ATEX-zone temperaturklasse maks. overfladetemperatur Kontrolleret Information i kapitel og 5.5 Er det kontrolleret, at der ved montering af gearet ikke findes en eksplosiv atmosfære, olier, syrer, gasser, 5.2 dampe eller stråling? Overholdes omgivelsestemperaturen iht. smøreskemaet? 9.2 Er det kontrolleret, at gearene køles tilstrækkeligt, og at disse ikke tilføres ekstern varme (f.eks. via koblinger)? Kølelufttemperaturen må ikke overstige 40 C. 5.3 og 5.5 Svarer udførelsen til den udførelse, der er anført på gearets typeskilt? 5.3 og 8.1 OBS! Udførelsen må kun ændres i samråd med SEW-EURODRIVE. Uden forudgående aftale bortfalder ATEX-godkendelsen! Svarer den udførelsesspecifikke oliestand til den oliemængde, der fremgår af gearets typeskilt? 5.3 Er alle oliekontrolskruer og aftapningsskruer samt udluftningsskruer og -ventiler frit tilgængelige? 5.3 Er alle ind- og udgangselementer, der skal monteres, ATEX-godkendte? Er det kontrolleret, at data, der er anført på typeskiltet for sologear med adaptere eller indgangsdæksel, ikke 6.2 overskrides? Ved montering af gear med hulaksel og krympeskive: 5.8 Er beskyttelseshætten monteret korrekt? Ved montering af koblingen til adapter AM, AQA: Der må ikke anvendes afstandsbøsninger som montagehjælp! Ved montering af en motor på indgangsdæksel AD: Har remmen mellem akseltappen på indgangssiden og motorakslen en tilstrækkelig stor afledningsmodstand < 10 9 Ω? Inden montering af en beskyttelseshætte: Har producenten af beskyttelseshætten foretaget en risikoanalyse, som dokumenterer, at der ikke kan opstå nogen form for antændelseskilde (f.eks. gnistdannelse ved slag og lign.)? Netdrevne motorer: Kontrollér, at dataene anført på gearets og motorens typeskilt er i overensstemmelse med forholdene på anvendelsesstedet Omformerdrevne gearmotorer: Kontrollér, at gearmotoren er godkendt til omformerdrift Parametreringen af omformeren skal forhindre overbelastning af gearet (se typeskiltet på gearet) 5.11 og Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

13 Checklister Under idrifttagning Under idrifttagning Denne checkliste indeholder alle opgaver, som iht. Rådets direktiv 94/9/EF skal udføres under idrifttagningen af gear i eksplosionsfarlige omgivelser. Under idrifttagning i eksplosionsfarlige omgivelser skal følgende kontrolleres Efter ca. 3 timer skal overfladetemperaturen måles. Differencen i forhold til omgivelsestemperaturen må ikke være over 70 K. Er værdien > 70 K, skal drevet straks standses og der skal tages kontakt til SEW- EURODRIVE! Mål olietemperaturen. Læg 10 K til den målte værdi. Med denne værdi bestemmes intervallerne for skift af smøremidler. Ved gear med adapter AM eller indgangsdæksel AD med tilbageløbsspærre RS skal man være opmærksom på følgende: I nominel drift må man ikke komme under det minimale omdrejningstal for frigørelse af tilbageløbspærren. Kontrolleret Information i kapitel og 5.12 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 13

14 4 Gearkonstruktion Tandhjulsgearenes principielle konstruktion 4 Gearkonstruktion BEMÆRK De efterfølgende illustrationer er principielle. De anvendes udelukkende som reference til reservedelslisterne. Afhængigt af gearstørrelse og udførelse kan der forekomme afvigelser! 4.1 Tandhjulsgearenes principielle konstruktion [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Fortandet aksel Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Afstandsrør [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Pasfeder Udluftningsventil Gearhus Løftering Rulningsleje Rulningsleje Pasfeder Afstandsrør Rulningsleje Rulningsleje Låsering Låsering [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Rulningsleje Pasfeder Rulningsleje Låsering Låseskrue Låsering Geardæksel Sekskantskrue Tætning Dæksel Dæksel Passkive [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 14 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

15 4 Gearkonstruktion Fladgearenes principielle konstruktion Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Fladgearenes principielle konstruktion [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Fortandet aksel Hjul Hulaksel Akseltætningsring Rulningsleje Sekskantskrue Udgangsflange Afstandsrør Pasfeder Udluftningsventil [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] Gearhus Rulningsleje Rulningsleje Pasfeder Afstandsrør Rulningsleje Låsering Låsering Rulningsleje Pasfeder Rulningsleje Låseskrue Nilosring Låsering [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Låsering Skive Fjederskive Sekskantskrue Geardæksel Sekskantskrue Tætning Dæksel Lukkeprop Dæksel Lukkeprop Dæksel Akseltætningsring [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive [181] [41] [517] [508] [516] [507] [515] [506] [42] [3] [43] [2] [45] [30] [59] [101] [100] [102] [160] [165] [161] [59] [59] [20] [22] [1] [521] [522] [523] [25] [88] [183] [32] [4] [31] [5] [37] [39] [131] [14] [16] [81] [9] [11] [17] [6] [7] [91] [92] [93] [94] [19]

16 4 Gearkonstruktion Keglehjulsgearenes principielle konstruktion 4.3 Keglehjulsgearenes principielle konstruktion [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [88] [521] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Fortandet aksel Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Afstandsrør Pasfeder Udluftningsventil Gearhus [25] Rulningsleje [30] Rulningsleje [31] Pasfeder [37] Rulningsleje [39] Låsering [42] Rulningsleje [43] Pasfeder [45] Rulningsleje [59] Låseskrue [83] Nilosring [84] Nilosring [88] Låsering [89] Dæksel [100] Geardæksel [101] Sekskantskrue [102] [113] [114] [116] [119] [131] [132] [133] [135] [161] [506] [507] [508] [521] [521] Tætning Notmøtrik Låseplade Gevindsikring Afstandsrør Dæksel Låsering Støtteskive Nilosring Dæksel Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 16 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

17 Gearkonstruktion Snekkegearenes principielle konstruktion Snekkegearenes principielle konstruktion [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Drev Hjul Snekke Snekkehjul Udgangsaksel Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Pasfeder [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Udluftningsventil Gearhus Rulningsleje Rulningsleje Rulningsleje Låsering Pasfeder Låseskrue Låsering [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Låsering Dæksel Geardæksel Sekskantskrue Tætning Dæksel Støtteskive Passkive Passkive [518] [519] [520] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 17

18 4 Gearkonstruktion Principiel konstruktion af SPIROPLAN -gear W10-W Principiel konstruktion af SPIROPLAN -gear W10-W30 [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [518] [519] [12] [520] [9] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Drev Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Afstandsrør [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Pasfeder Gearhus Rulningsleje Akseltætningsring Rulningsleje Støtteskive Låsering Støtteskive [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Låsering Dæksel Geardæksel Sekskantskrue Tætning Låsering Akseltætningsring Låsering [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Låsering Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 18 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

19 Gearkonstruktion Principiel opbygning af SPIROPLAN -gear W37-W Principiel opbygning af SPIROPLAN -gear W37-W47 [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Sporkugleleje Låsering Pasfeder [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] Gearhus Transportring Sporkugleleje Hus 1. trin Sporkugleleje Pasfeder Afstandsrør Låsering Sekskantskrue Sporkugleleje [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-ring Låseskrue Låsering Låsering Låsering Pasfeder Låsering Dæksel Stiftskrue Passkive [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Passkive Sekskantmøtrik Akseltætningsring Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 19

20 4 Gearkonstruktion Typeskilt/typebetegnelse 4.7 Typeskilt/typebetegnelse Typeskilt SEW - Eurodrive Bruchsal/Germany RF47/A/II2GD IM M1 na r/min 40 ne max r/min 1380 fb Ma Nm 89 Me max Nm 2,6 kg Fra max N 5313 i FSA GmbH, EU Code ,1 13,4 34,73 IP 65 RF47/A/II2GD CLP HC 220 Synth. Öl / 0,65l Made in Germany f b = driftsfaktor F Ra max [N] = maksimal radialkraft på udgangssiden F Re max [N] = maksimal radialkraft på indgangssiden (med indgangsdæksel AD) i = gearudveksling IM = angivelse af udførelse IP.. = kapslingsklasse n e max [o/min] = maksimal indgangsomdrejningstal n a [o/min] = udgangsomdrejningstal M emax [Nm] = maksimalt indgangsmoment M a [Nm] = udgangsmoment M R [Nm] = skridmoment ved brug af adapter AR M RS [Nm] = spærremoment for tilbageløbsspærre Oplysninger om specialmarkering ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE I visse applikationer må SEW-gear og gearmotorer kun anvendes, når man tager særlige forholdsregler. Disse applikationer er markeret med specialmarkeringen "II..X" på typeskiltet. Disse særlige forholdsregler kan være nødvendige af forskellige årsager (f.eks. udelukkende periodisk drift, reduceret udgangsmoment osv.). Kunden fik oplysningerne om de forholdsregler, der skal træffes, da gearet eller gearmotoren blev sat i drift for første gang. Køberen er forpligtet til at sikre, at disse særlige forholdsregler overholdes. 20 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

21 Gearkonstruktion Typeskilt/typebetegnelse Typebetegnelse ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Følgende dokumenter indeholder en udførlig oversigt over typebetegnelserne samt yderligere informationer: kataloget "Eksplosionssikre gearmotorer" kataloget "Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer" Eksempel: Tandhjulsgear kategori II2GD RF 47 / A / II2GD Ex-udførelse iht. Rådets direktiv 94/9/EF Til direkte montering på motor Størrelse gear Serie tandhjulsgear (flangeudgave) Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 21

22 5 Mekanisk installation Nødvendige værktøjer/hjælpemidler 5 Mekanisk installation 5.1 Nødvendige værktøjer/hjælpemidler Skruenøglesæt Momentnøgle til: krympeskiver motoradaptere indgangsdæksel med centrerkant Tilspændingsværktøj Evt. udligningselementer (skiver, afstandsringe) Monteringsmateriale til ind-/udgangselementer Glidemiddel (f.eks. NOCO -Fluid) Middel til sikring af skruer (ved indgangsdæksel med centrerkant), f.eks. Loctite 243 Normdele er ikke indeholdt i leverancen Tolerancer ved montering Akseltap Diametertolerance iht. DIN 748 ISO k6 ved massive aksler med Ø 50 mm ISO m6 ved massive aksler med Ø > 50 mm ISO H7 ved hulaksler Centrerboring iht. DIN 332, form DR Flanger Centrerkanttolerance iht. DIN ISO j6 ved b1 230 mm ISO h6 ved b1 > 230 mm 22 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

23 Mekanisk installation Forudsætninger for montering Forudsætninger for montering FORSIGTIG! Risiko for at støde ind i fremspringende geardele. Mindre kvæstelser! Hold tilstrækkelig sikkerhedsafstand omkring gearet/gearmotoren. OBS! Beskadigelse af gearet/gearmotoren som følge af forkert montering. Mulige materielle skader! Følg anvisningerne i dette kapitel omhyggeligt. ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Kontrollér transportemballagen for olierester. Olierester kan være tegn på en lækage. Ved olielækager er smøringen af gearet ikke sikret. Dette kan medføre øgede temperaturer på overfladen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der er olierester. Kontrollér, at følgende punkter er opfyldt: Oplysningerne på gearmotorens typeskilt stemmer overens med spændingsnettet. Motoren er ikke blevet beskadiget ved transport eller opbevaring. Kontrollér, at følgende punkter er overholdt: Ved standardgear: Omgivelsestemperaturen skal være i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, typeskiltet og smøreskemaet i kapitlet "Smøremidler" ( side 137). Der må ikke være skadelig olie, syre, gasarter, dampe, stråling osv. i nærheden. Ved specialudførelse: Motoren er udført iht. de omgivende betingelser. Vær opmærksom på angivelserne på typeskiltet. Ved snekke-/spiroplan W-gear: Der må ikke foreligge store eksterne masseinertimomenter, som kan belaste gearet baglæns. [Ved η (baglæns) = 2 1/η < 0,5 selvspærring] Udgangsaksler og flangeflader skal renses grundigt for rustbeskytter, snavs og lignende. Brug almindelige opløsningsmidler. Opløsningsmidlet må ikke komme i kontakt med tætningslæberne på akseltætningsringene, da dette kan medføre skader! Under abrasive betingelser skal akseltætningsringene på udgangssiden beskyttes mod slitage. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 23

24 5 Mekanisk installation Opstilling af gear 5.3 Opstilling af gear FORSIGTIG! Gearet og/eller gearmotoren kan blive beskadiget ved forkert montering. Mulige materielle skader! Følg anvisningerne i dette kapitel omhyggeligt. Foretag kun arbejde på gearet ved stilstand. Sikr motoraggregatet mod utilsigtet aktivering. Beskyt gearet mod direkte træk med kuld luft. Kondensation kan medføre øget vandkoncentration i olien. Gearet eller gearmotoren må kun opstilles/monteres i den angivne udførelse. Vær opmærksom på angivelserne på typeskiltet. SPIROPLAN -gear i størrelse W10-W30 er uafhængige af udførelsen. Underlaget skal være: plant vibrationsdæmpende vridningsstabilt Den maksimalt tilladte planhedsfejl for fod- og flangemontering (vejl. værdier med henblik på DIN ISO 1101): Gearstørrelse 67: maks. 0,4 mm Gearstørrelse : maks. 0,5 mm Gearstørrelse : maks. 0,7 mm Gearstørrelse : maks. 0,8 mm Vær opmærksom på, at fødder og påbygningsflanger ikke må forspændes indbyrdes. Overhold de radiale og aksiale kræfter! Se kapitlet "Projektering" i gear- eller gearmotorkatalog for at beregne de maks. tilladte radial- og aksialkræfter. Fastspænd gearmotorerne med skruer i kvalitet 8.8. Fastspænd følgende gearmotorer med skruer i kvalitet 10.9: RF37, R37F med flange-ø 120 mm RF47, R47F med flange-ø 140 mm RF57, R57F med flange-ø 160 mm samt RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 BEMÆRK Ved opstilling af gearet er det vigtigt, at oliestandsskruen og bundproppen samt udluftningsventilerne er frit tilgængelige! 24 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere