Monterings- og driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og driftsvejledning"

Transkript

1 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Anvendelse af denne vejledning Sikkerhedsanvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Produktnavn og varemærke Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Andre gældende vejledninger Transport/opbevaring Opstilling/montering Idrifttagning/drift Eftersyn/vedligeholdelse Checklister Før idrifttagning Under idrifttagning Gearkonstruktion Tandhjulsgearenes principielle konstruktion Fladgearenes principielle konstruktion Keglehjulsgearenes principielle konstruktion Snekkegearenes principielle konstruktion Principiel konstruktion af SPIROPLAN -gear W10-W Principiel opbygning af SPIROPLAN -gear W37-W Typeskilt/typebetegnelse Mekanisk installation Nødvendige værktøjer/hjælpemidler Forudsætninger for montering Opstilling af gear Gear med massiv aksel Gear og gearmotorer i kategori II2GD Momentstøtter i påbygningsgear Påbygningsgear med pasfedernot eller mangenotfortanding Påbygningsgear med krympeskive Påbygningsgear med TorqLOC Montering af sikkerhedsafskærmningen Kobling til adapter AM Kobling på adapter AQ Adapter med skridkobling AR Indgangsdæksel AD Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 3

4 Indholdsfortegnelse 6 Idrifttagning Kontrol af oliestand Måling af overflade- og olietemperatur Tilsyneladende lækage fra akseltætninger Snekkegear og SPIROPLAN W-gear Tandhjulsgear/fladgear/keglehjulsgear Gear med tilbageløbsspærre Omdrejningsovervågning Montering og indstilling af hastighedsovervågning WEX Montering af spændingsimpulsencoder Eftersyn/vedligeholdelse Forberedelse af eftersyn/vedligeholdelse af gearet Eftersynsintervaller/vedligeholdelsesintervaller Intervaller for smøremiddelskift Eftersyn/vedligeholdelse af adapter AL / AM / AQ Adapter AR Eftersyn/vedligeholdelse af indgangsdæksel AD Eftersyn/vedligeholdelse af gearet Monteringspositioner Monteringspositionernes betegnelse Overløb Monteringspositioner for SPIROPLAN -gear Forklaring Tandhjulsgearmotorer R Tandhjulsgearmotorer RX Fladgearmotorer F Keglehjulsgearmotorer K Snekkegearmotoren S SPIROPLAN W-gearmotorer Tekniske data Opbevaring i længere tid Smøremidler Driftsfejl Gear Adapter AM / AQ. / AL Indgangsdæksel AD Adapter med skridkobling AR Kundeservice Bortskaffelse Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

5 Indholdsfortegnelse 11 Overensstemmelseserklæringer Gear i kategorien 2GD med adapter AM / AQA / AL / AD Gear i kategori 2GD med adapter AR Gear i kategori 3GD med adapter AR Adressefortegnelse Indeks Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 5

6 1 Generelle anvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 Generelle anvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Denne vejledning er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Vejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Vejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele vejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Signalordenes betydning Nedenstående skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikkerhedsanvisninger, advarsler om skader og yderligere oplysninger. Signalord Betydning Følger ved manglende overholdelse af anvisningerne FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONS- BESKYTTELSE BEMÆRK Vigtigt vedrørende eksplosionsbeskyttelse Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at anvende systemet. Ophævelse af eksplosionsbeskyttelsen og deraf følgende farer Opbygning af de afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger De afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte piktogrammer henviser enten på en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren. 6 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

7 Generelle anvisninger Garantikrav Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne vejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Vejledningen skal derfor gennemlæses, inden produktet tages i brug! 1.4 Ansvarsfraskrivelse Det er en grundforudsætning for at sikre driften af eksplosionssikre gear, model R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter, at vejledningerne følges. SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af vejledningen. Erstatning for mangler er udelukket i disse tilfælde. 1.5 Ophavsret 2011 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. 1.6 Produktnavn og varemærke De mærker og produktnavne, der nævnes i vejledningen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 2.1 Forudgående bemærkninger De følgende sikkerhedsanvisninger drejer sig primært om brugen af følgende komponenter: eksplosionssikre gear, model R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Ved anvendelse af gearmotorer skal man også være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i den tilhørende driftsvejledning for: Motorer Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne vejledning. 2.2 Generelt ADVARSEL! Under driften kan motorer og gearmotorer afhængig af deres kapslingsklasse have strømførende og uisolerede dele (hvis kontakter/klemkasser er åbne), og der kan også være bevægelige eller roterende dele samt meget varme overflader. Død eller alvorlige kvæstelser. Alt arbejde med transport, opbevaring, opstilling/montering, tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og service må kun foretages af faguddannet personale under overholdelse af nedenstående: den/de tilhørende udførlige driftsvejledning/-er advarsels- og sikkerhedsanvisninger på motor/gearmotor alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og eldiagrammer anlægsspecifikke bestemmelser og krav nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker Beskadigede produkter må aldrig installeres. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Der er fare for alvorlige kvæstelser eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendige sikkerhedsafskærmninger eller kabinetter, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger kan læses i denne vejledning. 8 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

9 Sikkerhedsanvisninger Målgruppe Målgruppe Alt mekanisk arbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk. Fagfolk er i denne vejledning personer, der er fortrolige med produktets konstruktion, mekanisk installation af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har følgende kvalifikationer: en uddannelse inden for mekanik (f.eks. mekaniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. kendskab til denne driftsvejledning. Alt elektroteknisk arbejde skal udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er i denne vejledning personer, der er fortrolige med elektrisk installation og idrifttagning af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har følgende kvalifikationer: en uddannelse inden for elektroteknik (f.eks. elektriker, elektrotekniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. kendskab til denne driftsvejledning. Alt arbejde på de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har fået en passende undervisning. Alle fagfolk skal anvende personlige værnemidler afhængig af deres opgaver. 2.4 Korrekt anvendelse Disse gear er beregnet til industrianlæg og må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE og oplysningerne på typeskiltet. De overholder de gældende standarder og forskrifter samt opfylder kravene iht. Rådets direktiv 94/9/EF. I henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF er gearene komponenter til indbygning i maskiner og anlæg. I EF-direktivets gyldighedsområde er det ikke tilladt at påbegynde den korrekte drift, før det er kontrolleret, at slutproduktets er i overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF. ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Hvis der er tilsluttet en motor til gearet, skal den anvendes i overensstemmelse med forudsætningerne beskrevet i kapitlet "Mekanisk installation af gear og gearmotorer i kategori II2GD" ( side 34). Hvis der er tilsluttet en motor til gearet, må denne kun anvendes med en frekvensomformer, hvis oplysningerne på gearets typeskilt overholdes! Anvendes et gear i kombination med et variabelt gear, skal driftsvejledningen til det variable gear også følges. En motor, der er tilsluttet gearet ved hjælp af en adapter eller rem, må kun tages i brug, hvis oplysningerne på gearets typeskilt overholdes! Der må ikke opbevares aggressive midler i nærheden af anlægget, da disse kan angribe lak og tætninger. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 9

10 2 Sikkerhedsanvisninger Andre gældende vejledninger 2.5 Andre gældende vejledninger Eksplosionssikre gear Desuden skal følgende materialer og dokumenter følges: driftsvejledningen "Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer DR " driftsvejledningerne til eventuelt ekstraudstyr kataloget "Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer" og evt. kataloget "Eksplosionssikre motorer" 2.6 Transport/opbevaring Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for eventuelle transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Beskadigede produkter må ikke tages i brug. Transportringene skal spændes grundigt. De er kun beregnet til motorens/gearmotorens vægt, der må ikke anbringes ekstra belastninger. De monterede løfteringe er i overensstemmelse med DIN 580. De angivne laster og forskrifter skal altid overholdes. Hvis der er monteret to løfteringe eller ringbolte på gearmotoren, skal begge disse anvendes ved transport. Trækretningen for transportmidlet må så iht. DIN 580 ikke overskride et 45 skråt træk. Ved behov skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. De skal anvendes igen ved yderligere transport. Hvis motoren/gearmotoren ikke monteres straks, skal den opbevares på et tørt og støvfrit sted. Motoren/gearmotoren må ikke opbevares udendørs og må ikke placeres på ventilatorhætten. Motoren/gearmotoren kan opbevares i op til 9 måneder, uden at der skal træffes særlige foranstaltninger før idrifttagningen. 2.7 Opstilling/montering Anvisningerne i kapitlet "Mekanisk installation" ( side 22) skal følges! 2.8 Idrifttagning/drift Kontrollér oliestanden før idrifttagning som beskrevet i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" ( side 83). Kontrollér, at omdrejningsretning er korrekt i frakoblet tilstand. Her skal man specielt være opmærksom på usædvanlige slæbelyde ved rotation. Sikr pasfederen ved prøvekørsel uden udgangselementer. Overvågnings- og sikkerhedsudstyr må ikke sættes ud af funktion, heller ikke under prøvekørslen. Ved ændringer i forhold til normal drift (f.eks. øget temperaturer, støj, vibrationer) skal gearmotoren i tvivlstilfælde kobles fra. Find årsagen, eventuelt i samråd med SEW- EURODRIVE. 10 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

11 Sikkerhedsanvisninger Eftersyn/vedligeholdelse Eftersyn/vedligeholdelse Anvisningerne i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" ( side 83) skal følges. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 11

12 3 Checklister Før idrifttagning 3 Checklister 3.1 Før idrifttagning Denne checkliste indeholder alle opgaver, som iht. Rådets direktiv 94/9/EF skal udføres før idrifttagningen af gear i eksplosionsfarlige omgivelser. Før idrifttagning i eksplosionsfarlige omgivelser skal følgende kontrolleres Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for eventuelle transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Beskadigede produkter må ikke tages i brug. Inden idrifttagning skal transportsikringerne fjernes. Stemmer følgende oplysninger på gearets typeskilt overens med det tilladte Ex-anvendelsesområde på stedet: produktgruppe ATEX-kategori ATEX-zone temperaturklasse maks. overfladetemperatur Kontrolleret Information i kapitel og 5.5 Er det kontrolleret, at der ved montering af gearet ikke findes en eksplosiv atmosfære, olier, syrer, gasser, 5.2 dampe eller stråling? Overholdes omgivelsestemperaturen iht. smøreskemaet? 9.2 Er det kontrolleret, at gearene køles tilstrækkeligt, og at disse ikke tilføres ekstern varme (f.eks. via koblinger)? Kølelufttemperaturen må ikke overstige 40 C. 5.3 og 5.5 Svarer udførelsen til den udførelse, der er anført på gearets typeskilt? 5.3 og 8.1 OBS! Udførelsen må kun ændres i samråd med SEW-EURODRIVE. Uden forudgående aftale bortfalder ATEX-godkendelsen! Svarer den udførelsesspecifikke oliestand til den oliemængde, der fremgår af gearets typeskilt? 5.3 Er alle oliekontrolskruer og aftapningsskruer samt udluftningsskruer og -ventiler frit tilgængelige? 5.3 Er alle ind- og udgangselementer, der skal monteres, ATEX-godkendte? Er det kontrolleret, at data, der er anført på typeskiltet for sologear med adaptere eller indgangsdæksel, ikke 6.2 overskrides? Ved montering af gear med hulaksel og krympeskive: 5.8 Er beskyttelseshætten monteret korrekt? Ved montering af koblingen til adapter AM, AQA: Der må ikke anvendes afstandsbøsninger som montagehjælp! Ved montering af en motor på indgangsdæksel AD: Har remmen mellem akseltappen på indgangssiden og motorakslen en tilstrækkelig stor afledningsmodstand < 10 9 Ω? Inden montering af en beskyttelseshætte: Har producenten af beskyttelseshætten foretaget en risikoanalyse, som dokumenterer, at der ikke kan opstå nogen form for antændelseskilde (f.eks. gnistdannelse ved slag og lign.)? Netdrevne motorer: Kontrollér, at dataene anført på gearets og motorens typeskilt er i overensstemmelse med forholdene på anvendelsesstedet Omformerdrevne gearmotorer: Kontrollér, at gearmotoren er godkendt til omformerdrift Parametreringen af omformeren skal forhindre overbelastning af gearet (se typeskiltet på gearet) 5.11 og Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

13 Checklister Under idrifttagning Under idrifttagning Denne checkliste indeholder alle opgaver, som iht. Rådets direktiv 94/9/EF skal udføres under idrifttagningen af gear i eksplosionsfarlige omgivelser. Under idrifttagning i eksplosionsfarlige omgivelser skal følgende kontrolleres Efter ca. 3 timer skal overfladetemperaturen måles. Differencen i forhold til omgivelsestemperaturen må ikke være over 70 K. Er værdien > 70 K, skal drevet straks standses og der skal tages kontakt til SEW- EURODRIVE! Mål olietemperaturen. Læg 10 K til den målte værdi. Med denne værdi bestemmes intervallerne for skift af smøremidler. Ved gear med adapter AM eller indgangsdæksel AD med tilbageløbsspærre RS skal man være opmærksom på følgende: I nominel drift må man ikke komme under det minimale omdrejningstal for frigørelse af tilbageløbspærren. Kontrolleret Information i kapitel og 5.12 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 13

14 4 Gearkonstruktion Tandhjulsgearenes principielle konstruktion 4 Gearkonstruktion BEMÆRK De efterfølgende illustrationer er principielle. De anvendes udelukkende som reference til reservedelslisterne. Afhængigt af gearstørrelse og udførelse kan der forekomme afvigelser! 4.1 Tandhjulsgearenes principielle konstruktion [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Fortandet aksel Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Afstandsrør [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Pasfeder Udluftningsventil Gearhus Løftering Rulningsleje Rulningsleje Pasfeder Afstandsrør Rulningsleje Rulningsleje Låsering Låsering [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Rulningsleje Pasfeder Rulningsleje Låsering Låseskrue Låsering Geardæksel Sekskantskrue Tætning Dæksel Dæksel Passkive [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 14 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

15 4 Gearkonstruktion Fladgearenes principielle konstruktion Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Fladgearenes principielle konstruktion [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Fortandet aksel Hjul Hulaksel Akseltætningsring Rulningsleje Sekskantskrue Udgangsflange Afstandsrør Pasfeder Udluftningsventil [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] Gearhus Rulningsleje Rulningsleje Pasfeder Afstandsrør Rulningsleje Låsering Låsering Rulningsleje Pasfeder Rulningsleje Låseskrue Nilosring Låsering [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Låsering Skive Fjederskive Sekskantskrue Geardæksel Sekskantskrue Tætning Dæksel Lukkeprop Dæksel Lukkeprop Dæksel Akseltætningsring [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive [181] [41] [517] [508] [516] [507] [515] [506] [42] [3] [43] [2] [45] [30] [59] [101] [100] [102] [160] [165] [161] [59] [59] [20] [22] [1] [521] [522] [523] [25] [88] [183] [32] [4] [31] [5] [37] [39] [131] [14] [16] [81] [9] [11] [17] [6] [7] [91] [92] [93] [94] [19]

16 4 Gearkonstruktion Keglehjulsgearenes principielle konstruktion 4.3 Keglehjulsgearenes principielle konstruktion [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [88] [521] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Fortandet aksel Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Afstandsrør Pasfeder Udluftningsventil Gearhus [25] Rulningsleje [30] Rulningsleje [31] Pasfeder [37] Rulningsleje [39] Låsering [42] Rulningsleje [43] Pasfeder [45] Rulningsleje [59] Låseskrue [83] Nilosring [84] Nilosring [88] Låsering [89] Dæksel [100] Geardæksel [101] Sekskantskrue [102] [113] [114] [116] [119] [131] [132] [133] [135] [161] [506] [507] [508] [521] [521] Tætning Notmøtrik Låseplade Gevindsikring Afstandsrør Dæksel Låsering Støtteskive Nilosring Dæksel Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 16 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

17 Gearkonstruktion Snekkegearenes principielle konstruktion Snekkegearenes principielle konstruktion [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Drev Hjul Snekke Snekkehjul Udgangsaksel Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Pasfeder [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Udluftningsventil Gearhus Rulningsleje Rulningsleje Rulningsleje Låsering Pasfeder Låseskrue Låsering [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Låsering Dæksel Geardæksel Sekskantskrue Tætning Dæksel Støtteskive Passkive Passkive [518] [519] [520] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 17

18 4 Gearkonstruktion Principiel konstruktion af SPIROPLAN -gear W10-W Principiel konstruktion af SPIROPLAN -gear W10-W30 [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [518] [519] [12] [520] [9] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Drev Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Afstandsrør [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Pasfeder Gearhus Rulningsleje Akseltætningsring Rulningsleje Støtteskive Låsering Støtteskive [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Låsering Dæksel Geardæksel Sekskantskrue Tætning Låsering Akseltætningsring Låsering [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Låsering Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 18 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

19 Gearkonstruktion Principiel opbygning af SPIROPLAN -gear W37-W Principiel opbygning af SPIROPLAN -gear W37-W47 [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Sporkugleleje Låsering Pasfeder [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] Gearhus Transportring Sporkugleleje Hus 1. trin Sporkugleleje Pasfeder Afstandsrør Låsering Sekskantskrue Sporkugleleje [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-ring Låseskrue Låsering Låsering Låsering Pasfeder Låsering Dæksel Stiftskrue Passkive [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Passkive Sekskantmøtrik Akseltætningsring Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 19

20 4 Gearkonstruktion Typeskilt/typebetegnelse 4.7 Typeskilt/typebetegnelse Typeskilt SEW - Eurodrive Bruchsal/Germany RF47/A/II2GD IM M1 na r/min 40 ne max r/min 1380 fb Ma Nm 89 Me max Nm 2,6 kg Fra max N 5313 i FSA GmbH, EU Code ,1 13,4 34,73 IP 65 RF47/A/II2GD CLP HC 220 Synth. Öl / 0,65l Made in Germany f b = driftsfaktor F Ra max [N] = maksimal radialkraft på udgangssiden F Re max [N] = maksimal radialkraft på indgangssiden (med indgangsdæksel AD) i = gearudveksling IM = angivelse af udførelse IP.. = kapslingsklasse n e max [o/min] = maksimal indgangsomdrejningstal n a [o/min] = udgangsomdrejningstal M emax [Nm] = maksimalt indgangsmoment M a [Nm] = udgangsmoment M R [Nm] = skridmoment ved brug af adapter AR M RS [Nm] = spærremoment for tilbageløbsspærre Oplysninger om specialmarkering ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE I visse applikationer må SEW-gear og gearmotorer kun anvendes, når man tager særlige forholdsregler. Disse applikationer er markeret med specialmarkeringen "II..X" på typeskiltet. Disse særlige forholdsregler kan være nødvendige af forskellige årsager (f.eks. udelukkende periodisk drift, reduceret udgangsmoment osv.). Kunden fik oplysningerne om de forholdsregler, der skal træffes, da gearet eller gearmotoren blev sat i drift for første gang. Køberen er forpligtet til at sikre, at disse særlige forholdsregler overholdes. 20 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

21 Gearkonstruktion Typeskilt/typebetegnelse Typebetegnelse ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Følgende dokumenter indeholder en udførlig oversigt over typebetegnelserne samt yderligere informationer: kataloget "Eksplosionssikre gearmotorer" kataloget "Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer" Eksempel: Tandhjulsgear kategori II2GD RF 47 / A / II2GD Ex-udførelse iht. Rådets direktiv 94/9/EF Til direkte montering på motor Størrelse gear Serie tandhjulsgear (flangeudgave) Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 21

22 5 Mekanisk installation Nødvendige værktøjer/hjælpemidler 5 Mekanisk installation 5.1 Nødvendige værktøjer/hjælpemidler Skruenøglesæt Momentnøgle til: krympeskiver motoradaptere indgangsdæksel med centrerkant Tilspændingsværktøj Evt. udligningselementer (skiver, afstandsringe) Monteringsmateriale til ind-/udgangselementer Glidemiddel (f.eks. NOCO -Fluid) Middel til sikring af skruer (ved indgangsdæksel med centrerkant), f.eks. Loctite 243 Normdele er ikke indeholdt i leverancen Tolerancer ved montering Akseltap Diametertolerance iht. DIN 748 ISO k6 ved massive aksler med Ø 50 mm ISO m6 ved massive aksler med Ø > 50 mm ISO H7 ved hulaksler Centrerboring iht. DIN 332, form DR Flanger Centrerkanttolerance iht. DIN ISO j6 ved b1 230 mm ISO h6 ved b1 > 230 mm 22 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

23 Mekanisk installation Forudsætninger for montering Forudsætninger for montering FORSIGTIG! Risiko for at støde ind i fremspringende geardele. Mindre kvæstelser! Hold tilstrækkelig sikkerhedsafstand omkring gearet/gearmotoren. OBS! Beskadigelse af gearet/gearmotoren som følge af forkert montering. Mulige materielle skader! Følg anvisningerne i dette kapitel omhyggeligt. ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Kontrollér transportemballagen for olierester. Olierester kan være tegn på en lækage. Ved olielækager er smøringen af gearet ikke sikret. Dette kan medføre øgede temperaturer på overfladen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der er olierester. Kontrollér, at følgende punkter er opfyldt: Oplysningerne på gearmotorens typeskilt stemmer overens med spændingsnettet. Motoren er ikke blevet beskadiget ved transport eller opbevaring. Kontrollér, at følgende punkter er overholdt: Ved standardgear: Omgivelsestemperaturen skal være i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, typeskiltet og smøreskemaet i kapitlet "Smøremidler" ( side 137). Der må ikke være skadelig olie, syre, gasarter, dampe, stråling osv. i nærheden. Ved specialudførelse: Motoren er udført iht. de omgivende betingelser. Vær opmærksom på angivelserne på typeskiltet. Ved snekke-/spiroplan W-gear: Der må ikke foreligge store eksterne masseinertimomenter, som kan belaste gearet baglæns. [Ved η (baglæns) = 2 1/η < 0,5 selvspærring] Udgangsaksler og flangeflader skal renses grundigt for rustbeskytter, snavs og lignende. Brug almindelige opløsningsmidler. Opløsningsmidlet må ikke komme i kontakt med tætningslæberne på akseltætningsringene, da dette kan medføre skader! Under abrasive betingelser skal akseltætningsringene på udgangssiden beskyttes mod slitage. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 23

24 5 Mekanisk installation Opstilling af gear 5.3 Opstilling af gear FORSIGTIG! Gearet og/eller gearmotoren kan blive beskadiget ved forkert montering. Mulige materielle skader! Følg anvisningerne i dette kapitel omhyggeligt. Foretag kun arbejde på gearet ved stilstand. Sikr motoraggregatet mod utilsigtet aktivering. Beskyt gearet mod direkte træk med kuld luft. Kondensation kan medføre øget vandkoncentration i olien. Gearet eller gearmotoren må kun opstilles/monteres i den angivne udførelse. Vær opmærksom på angivelserne på typeskiltet. SPIROPLAN -gear i størrelse W10-W30 er uafhængige af udførelsen. Underlaget skal være: plant vibrationsdæmpende vridningsstabilt Den maksimalt tilladte planhedsfejl for fod- og flangemontering (vejl. værdier med henblik på DIN ISO 1101): Gearstørrelse 67: maks. 0,4 mm Gearstørrelse : maks. 0,5 mm Gearstørrelse : maks. 0,7 mm Gearstørrelse : maks. 0,8 mm Vær opmærksom på, at fødder og påbygningsflanger ikke må forspændes indbyrdes. Overhold de radiale og aksiale kræfter! Se kapitlet "Projektering" i gear- eller gearmotorkatalog for at beregne de maks. tilladte radial- og aksialkræfter. Fastspænd gearmotorerne med skruer i kvalitet 8.8. Fastspænd følgende gearmotorer med skruer i kvalitet 10.9: RF37, R37F med flange-ø 120 mm RF47, R47F med flange-ø 140 mm RF57, R57F med flange-ø 160 mm samt RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 BEMÆRK Ved opstilling af gearet er det vigtigt, at oliestandsskruen og bundproppen samt udluftningsventilerne er frit tilgængelige! 24 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

Udgave 04/2000. Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Driftsvejledning 10552782 / DA

Udgave 04/2000. Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Driftsvejledning 10552782 / DA Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Udgave 04/2000 07/2002 Driftsvejledning 10552782 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Om sikkerhed... 5 I 0 3 Opbygning af gear...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør Reparations Tips Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør GKN Driveline er verdens førende leverandør af komponenter og systemer til transmissioner til bilindustrien. Vores globale markeds førende

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1

E user manual. D betriebsanleitung. F notice d utilisation. Nl handleiding. Dk brugsanvisning. Sv bruksanvisning. DualDrive December 2002 1 E user manual D betriebsanleitung F notice d utilisation Nl handleiding Dk brugsanvisning Sv bruksanvisning DualDrive December 2002 1 Denne instruktion indeholder vigtige informationer om dit SRAM i-motion

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere