Monterings- og driftsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings- og driftsvejledning"

Transkript

1 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Anvendelse af denne vejledning Sikkerhedsanvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Produktnavn og varemærke Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Andre gældende vejledninger Transport/opbevaring Opstilling/montering Idrifttagning/drift Eftersyn/vedligeholdelse Checklister Før idrifttagning Under idrifttagning Gearkonstruktion Tandhjulsgearenes principielle konstruktion Fladgearenes principielle konstruktion Keglehjulsgearenes principielle konstruktion Snekkegearenes principielle konstruktion Principiel konstruktion af SPIROPLAN -gear W10-W Principiel opbygning af SPIROPLAN -gear W37-W Typeskilt/typebetegnelse Mekanisk installation Nødvendige værktøjer/hjælpemidler Forudsætninger for montering Opstilling af gear Gear med massiv aksel Gear og gearmotorer i kategori II2GD Momentstøtter i påbygningsgear Påbygningsgear med pasfedernot eller mangenotfortanding Påbygningsgear med krympeskive Påbygningsgear med TorqLOC Montering af sikkerhedsafskærmningen Kobling til adapter AM Kobling på adapter AQ Adapter med skridkobling AR Indgangsdæksel AD Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 3

4 Indholdsfortegnelse 6 Idrifttagning Kontrol af oliestand Måling af overflade- og olietemperatur Tilsyneladende lækage fra akseltætninger Snekkegear og SPIROPLAN W-gear Tandhjulsgear/fladgear/keglehjulsgear Gear med tilbageløbsspærre Omdrejningsovervågning Montering og indstilling af hastighedsovervågning WEX Montering af spændingsimpulsencoder Eftersyn/vedligeholdelse Forberedelse af eftersyn/vedligeholdelse af gearet Eftersynsintervaller/vedligeholdelsesintervaller Intervaller for smøremiddelskift Eftersyn/vedligeholdelse af adapter AL / AM / AQ Adapter AR Eftersyn/vedligeholdelse af indgangsdæksel AD Eftersyn/vedligeholdelse af gearet Monteringspositioner Monteringspositionernes betegnelse Overløb Monteringspositioner for SPIROPLAN -gear Forklaring Tandhjulsgearmotorer R Tandhjulsgearmotorer RX Fladgearmotorer F Keglehjulsgearmotorer K Snekkegearmotoren S SPIROPLAN W-gearmotorer Tekniske data Opbevaring i længere tid Smøremidler Driftsfejl Gear Adapter AM / AQ. / AL Indgangsdæksel AD Adapter med skridkobling AR Kundeservice Bortskaffelse Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

5 Indholdsfortegnelse 11 Overensstemmelseserklæringer Gear i kategorien 2GD med adapter AM / AQA / AL / AD Gear i kategori 2GD med adapter AR Gear i kategori 3GD med adapter AR Adressefortegnelse Indeks Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 5

6 1 Generelle anvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 Generelle anvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Denne vejledning er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Vejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Vejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele vejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Signalordenes betydning Nedenstående skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikkerhedsanvisninger, advarsler om skader og yderligere oplysninger. Signalord Betydning Følger ved manglende overholdelse af anvisningerne FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONS- BESKYTTELSE BEMÆRK Vigtigt vedrørende eksplosionsbeskyttelse Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at anvende systemet. Ophævelse af eksplosionsbeskyttelsen og deraf følgende farer Opbygning af de afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger De afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte piktogrammer henviser enten på en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren. 6 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

7 Generelle anvisninger Garantikrav Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne vejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Vejledningen skal derfor gennemlæses, inden produktet tages i brug! 1.4 Ansvarsfraskrivelse Det er en grundforudsætning for at sikre driften af eksplosionssikre gear, model R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter, at vejledningerne følges. SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af vejledningen. Erstatning for mangler er udelukket i disse tilfælde. 1.5 Ophavsret 2011 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. 1.6 Produktnavn og varemærke De mærker og produktnavne, der nævnes i vejledningen, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 2.1 Forudgående bemærkninger De følgende sikkerhedsanvisninger drejer sig primært om brugen af følgende komponenter: eksplosionssikre gear, model R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Ved anvendelse af gearmotorer skal man også være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i den tilhørende driftsvejledning for: Motorer Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne vejledning. 2.2 Generelt ADVARSEL! Under driften kan motorer og gearmotorer afhængig af deres kapslingsklasse have strømførende og uisolerede dele (hvis kontakter/klemkasser er åbne), og der kan også være bevægelige eller roterende dele samt meget varme overflader. Død eller alvorlige kvæstelser. Alt arbejde med transport, opbevaring, opstilling/montering, tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og service må kun foretages af faguddannet personale under overholdelse af nedenstående: den/de tilhørende udførlige driftsvejledning/-er advarsels- og sikkerhedsanvisninger på motor/gearmotor alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og eldiagrammer anlægsspecifikke bestemmelser og krav nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker Beskadigede produkter må aldrig installeres. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Der er fare for alvorlige kvæstelser eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendige sikkerhedsafskærmninger eller kabinetter, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger kan læses i denne vejledning. 8 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

9 Sikkerhedsanvisninger Målgruppe Målgruppe Alt mekanisk arbejde skal udføres af kvalificerede fagfolk. Fagfolk er i denne vejledning personer, der er fortrolige med produktets konstruktion, mekanisk installation af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har følgende kvalifikationer: en uddannelse inden for mekanik (f.eks. mekaniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. kendskab til denne driftsvejledning. Alt elektroteknisk arbejde skal udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er i denne vejledning personer, der er fortrolige med elektrisk installation og idrifttagning af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har følgende kvalifikationer: en uddannelse inden for elektroteknik (f.eks. elektriker, elektrotekniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. kendskab til denne driftsvejledning. Alt arbejde på de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har fået en passende undervisning. Alle fagfolk skal anvende personlige værnemidler afhængig af deres opgaver. 2.4 Korrekt anvendelse Disse gear er beregnet til industrianlæg og må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE og oplysningerne på typeskiltet. De overholder de gældende standarder og forskrifter samt opfylder kravene iht. Rådets direktiv 94/9/EF. I henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF er gearene komponenter til indbygning i maskiner og anlæg. I EF-direktivets gyldighedsområde er det ikke tilladt at påbegynde den korrekte drift, før det er kontrolleret, at slutproduktets er i overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF. ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Hvis der er tilsluttet en motor til gearet, skal den anvendes i overensstemmelse med forudsætningerne beskrevet i kapitlet "Mekanisk installation af gear og gearmotorer i kategori II2GD" ( side 34). Hvis der er tilsluttet en motor til gearet, må denne kun anvendes med en frekvensomformer, hvis oplysningerne på gearets typeskilt overholdes! Anvendes et gear i kombination med et variabelt gear, skal driftsvejledningen til det variable gear også følges. En motor, der er tilsluttet gearet ved hjælp af en adapter eller rem, må kun tages i brug, hvis oplysningerne på gearets typeskilt overholdes! Der må ikke opbevares aggressive midler i nærheden af anlægget, da disse kan angribe lak og tætninger. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 9

10 2 Sikkerhedsanvisninger Andre gældende vejledninger 2.5 Andre gældende vejledninger Eksplosionssikre gear Desuden skal følgende materialer og dokumenter følges: driftsvejledningen "Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer DR " driftsvejledningerne til eventuelt ekstraudstyr kataloget "Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer" og evt. kataloget "Eksplosionssikre motorer" 2.6 Transport/opbevaring Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for eventuelle transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Beskadigede produkter må ikke tages i brug. Transportringene skal spændes grundigt. De er kun beregnet til motorens/gearmotorens vægt, der må ikke anbringes ekstra belastninger. De monterede løfteringe er i overensstemmelse med DIN 580. De angivne laster og forskrifter skal altid overholdes. Hvis der er monteret to løfteringe eller ringbolte på gearmotoren, skal begge disse anvendes ved transport. Trækretningen for transportmidlet må så iht. DIN 580 ikke overskride et 45 skråt træk. Ved behov skal der anvendes egnede og tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. De skal anvendes igen ved yderligere transport. Hvis motoren/gearmotoren ikke monteres straks, skal den opbevares på et tørt og støvfrit sted. Motoren/gearmotoren må ikke opbevares udendørs og må ikke placeres på ventilatorhætten. Motoren/gearmotoren kan opbevares i op til 9 måneder, uden at der skal træffes særlige foranstaltninger før idrifttagningen. 2.7 Opstilling/montering Anvisningerne i kapitlet "Mekanisk installation" ( side 22) skal følges! 2.8 Idrifttagning/drift Kontrollér oliestanden før idrifttagning som beskrevet i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" ( side 83). Kontrollér, at omdrejningsretning er korrekt i frakoblet tilstand. Her skal man specielt være opmærksom på usædvanlige slæbelyde ved rotation. Sikr pasfederen ved prøvekørsel uden udgangselementer. Overvågnings- og sikkerhedsudstyr må ikke sættes ud af funktion, heller ikke under prøvekørslen. Ved ændringer i forhold til normal drift (f.eks. øget temperaturer, støj, vibrationer) skal gearmotoren i tvivlstilfælde kobles fra. Find årsagen, eventuelt i samråd med SEW- EURODRIVE. 10 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

11 Sikkerhedsanvisninger Eftersyn/vedligeholdelse Eftersyn/vedligeholdelse Anvisningerne i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" ( side 83) skal følges. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 11

12 3 Checklister Før idrifttagning 3 Checklister 3.1 Før idrifttagning Denne checkliste indeholder alle opgaver, som iht. Rådets direktiv 94/9/EF skal udføres før idrifttagningen af gear i eksplosionsfarlige omgivelser. Før idrifttagning i eksplosionsfarlige omgivelser skal følgende kontrolleres Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for eventuelle transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Beskadigede produkter må ikke tages i brug. Inden idrifttagning skal transportsikringerne fjernes. Stemmer følgende oplysninger på gearets typeskilt overens med det tilladte Ex-anvendelsesområde på stedet: produktgruppe ATEX-kategori ATEX-zone temperaturklasse maks. overfladetemperatur Kontrolleret Information i kapitel og 5.5 Er det kontrolleret, at der ved montering af gearet ikke findes en eksplosiv atmosfære, olier, syrer, gasser, 5.2 dampe eller stråling? Overholdes omgivelsestemperaturen iht. smøreskemaet? 9.2 Er det kontrolleret, at gearene køles tilstrækkeligt, og at disse ikke tilføres ekstern varme (f.eks. via koblinger)? Kølelufttemperaturen må ikke overstige 40 C. 5.3 og 5.5 Svarer udførelsen til den udførelse, der er anført på gearets typeskilt? 5.3 og 8.1 OBS! Udførelsen må kun ændres i samråd med SEW-EURODRIVE. Uden forudgående aftale bortfalder ATEX-godkendelsen! Svarer den udførelsesspecifikke oliestand til den oliemængde, der fremgår af gearets typeskilt? 5.3 Er alle oliekontrolskruer og aftapningsskruer samt udluftningsskruer og -ventiler frit tilgængelige? 5.3 Er alle ind- og udgangselementer, der skal monteres, ATEX-godkendte? Er det kontrolleret, at data, der er anført på typeskiltet for sologear med adaptere eller indgangsdæksel, ikke 6.2 overskrides? Ved montering af gear med hulaksel og krympeskive: 5.8 Er beskyttelseshætten monteret korrekt? Ved montering af koblingen til adapter AM, AQA: Der må ikke anvendes afstandsbøsninger som montagehjælp! Ved montering af en motor på indgangsdæksel AD: Har remmen mellem akseltappen på indgangssiden og motorakslen en tilstrækkelig stor afledningsmodstand < 10 9 Ω? Inden montering af en beskyttelseshætte: Har producenten af beskyttelseshætten foretaget en risikoanalyse, som dokumenterer, at der ikke kan opstå nogen form for antændelseskilde (f.eks. gnistdannelse ved slag og lign.)? Netdrevne motorer: Kontrollér, at dataene anført på gearets og motorens typeskilt er i overensstemmelse med forholdene på anvendelsesstedet Omformerdrevne gearmotorer: Kontrollér, at gearmotoren er godkendt til omformerdrift Parametreringen af omformeren skal forhindre overbelastning af gearet (se typeskiltet på gearet) 5.11 og Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

13 Checklister Under idrifttagning Under idrifttagning Denne checkliste indeholder alle opgaver, som iht. Rådets direktiv 94/9/EF skal udføres under idrifttagningen af gear i eksplosionsfarlige omgivelser. Under idrifttagning i eksplosionsfarlige omgivelser skal følgende kontrolleres Efter ca. 3 timer skal overfladetemperaturen måles. Differencen i forhold til omgivelsestemperaturen må ikke være over 70 K. Er værdien > 70 K, skal drevet straks standses og der skal tages kontakt til SEW- EURODRIVE! Mål olietemperaturen. Læg 10 K til den målte værdi. Med denne værdi bestemmes intervallerne for skift af smøremidler. Ved gear med adapter AM eller indgangsdæksel AD med tilbageløbsspærre RS skal man være opmærksom på følgende: I nominel drift må man ikke komme under det minimale omdrejningstal for frigørelse af tilbageløbspærren. Kontrolleret Information i kapitel og 5.12 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 13

14 4 Gearkonstruktion Tandhjulsgearenes principielle konstruktion 4 Gearkonstruktion BEMÆRK De efterfølgende illustrationer er principielle. De anvendes udelukkende som reference til reservedelslisterne. Afhængigt af gearstørrelse og udførelse kan der forekomme afvigelser! 4.1 Tandhjulsgearenes principielle konstruktion [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Fortandet aksel Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Afstandsrør [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Pasfeder Udluftningsventil Gearhus Løftering Rulningsleje Rulningsleje Pasfeder Afstandsrør Rulningsleje Rulningsleje Låsering Låsering [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Rulningsleje Pasfeder Rulningsleje Låsering Låseskrue Låsering Geardæksel Sekskantskrue Tætning Dæksel Dæksel Passkive [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 14 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

15 4 Gearkonstruktion Fladgearenes principielle konstruktion Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Fladgearenes principielle konstruktion [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Fortandet aksel Hjul Hulaksel Akseltætningsring Rulningsleje Sekskantskrue Udgangsflange Afstandsrør Pasfeder Udluftningsventil [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] Gearhus Rulningsleje Rulningsleje Pasfeder Afstandsrør Rulningsleje Låsering Låsering Rulningsleje Pasfeder Rulningsleje Låseskrue Nilosring Låsering [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Låsering Skive Fjederskive Sekskantskrue Geardæksel Sekskantskrue Tætning Dæksel Lukkeprop Dæksel Lukkeprop Dæksel Akseltætningsring [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive [181] [41] [517] [508] [516] [507] [515] [506] [42] [3] [43] [2] [45] [30] [59] [101] [100] [102] [160] [165] [161] [59] [59] [20] [22] [1] [521] [522] [523] [25] [88] [183] [32] [4] [31] [5] [37] [39] [131] [14] [16] [81] [9] [11] [17] [6] [7] [91] [92] [93] [94] [19]

16 4 Gearkonstruktion Keglehjulsgearenes principielle konstruktion 4.3 Keglehjulsgearenes principielle konstruktion [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [88] [521] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Fortandet aksel Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Afstandsrør Pasfeder Udluftningsventil Gearhus [25] Rulningsleje [30] Rulningsleje [31] Pasfeder [37] Rulningsleje [39] Låsering [42] Rulningsleje [43] Pasfeder [45] Rulningsleje [59] Låseskrue [83] Nilosring [84] Nilosring [88] Låsering [89] Dæksel [100] Geardæksel [101] Sekskantskrue [102] [113] [114] [116] [119] [131] [132] [133] [135] [161] [506] [507] [508] [521] [521] Tætning Notmøtrik Låseplade Gevindsikring Afstandsrør Dæksel Låsering Støtteskive Nilosring Dæksel Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 16 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

17 Gearkonstruktion Snekkegearenes principielle konstruktion Snekkegearenes principielle konstruktion [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Drev Hjul Snekke Snekkehjul Udgangsaksel Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Pasfeder [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Udluftningsventil Gearhus Rulningsleje Rulningsleje Rulningsleje Låsering Pasfeder Låseskrue Låsering [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Låsering Dæksel Geardæksel Sekskantskrue Tætning Dæksel Støtteskive Passkive Passkive [518] [519] [520] [521] [522] [523] Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 17

18 4 Gearkonstruktion Principiel konstruktion af SPIROPLAN -gear W10-W Principiel konstruktion af SPIROPLAN -gear W10-W30 [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [518] [519] [12] [520] [9] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Drev Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Rulningsleje Låsering Afstandsrør [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Pasfeder Gearhus Rulningsleje Akseltætningsring Rulningsleje Støtteskive Låsering Støtteskive [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Låsering Dæksel Geardæksel Sekskantskrue Tætning Låsering Akseltætningsring Låsering [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Låsering Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive 18 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

19 Gearkonstruktion Principiel opbygning af SPIROPLAN -gear W37-W Principiel opbygning af SPIROPLAN -gear W37-W47 [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Drev Hjul Fortandet aksel Hjul Udgangsaksel Pasfeder Akseltætningsring Sporkugleleje Låsering Pasfeder [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] Gearhus Transportring Sporkugleleje Hus 1. trin Sporkugleleje Pasfeder Afstandsrør Låsering Sekskantskrue Sporkugleleje [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-ring Låseskrue Låsering Låsering Låsering Pasfeder Låsering Dæksel Stiftskrue Passkive [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Passkive Sekskantmøtrik Akseltætningsring Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Passkive Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 19

20 4 Gearkonstruktion Typeskilt/typebetegnelse 4.7 Typeskilt/typebetegnelse Typeskilt SEW - Eurodrive Bruchsal/Germany RF47/A/II2GD IM M1 na r/min 40 ne max r/min 1380 fb Ma Nm 89 Me max Nm 2,6 kg Fra max N 5313 i FSA GmbH, EU Code ,1 13,4 34,73 IP 65 RF47/A/II2GD CLP HC 220 Synth. Öl / 0,65l Made in Germany f b = driftsfaktor F Ra max [N] = maksimal radialkraft på udgangssiden F Re max [N] = maksimal radialkraft på indgangssiden (med indgangsdæksel AD) i = gearudveksling IM = angivelse af udførelse IP.. = kapslingsklasse n e max [o/min] = maksimal indgangsomdrejningstal n a [o/min] = udgangsomdrejningstal M emax [Nm] = maksimalt indgangsmoment M a [Nm] = udgangsmoment M R [Nm] = skridmoment ved brug af adapter AR M RS [Nm] = spærremoment for tilbageløbsspærre Oplysninger om specialmarkering ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE I visse applikationer må SEW-gear og gearmotorer kun anvendes, når man tager særlige forholdsregler. Disse applikationer er markeret med specialmarkeringen "II..X" på typeskiltet. Disse særlige forholdsregler kan være nødvendige af forskellige årsager (f.eks. udelukkende periodisk drift, reduceret udgangsmoment osv.). Kunden fik oplysningerne om de forholdsregler, der skal træffes, da gearet eller gearmotoren blev sat i drift for første gang. Køberen er forpligtet til at sikre, at disse særlige forholdsregler overholdes. 20 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

21 Gearkonstruktion Typeskilt/typebetegnelse Typebetegnelse ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Følgende dokumenter indeholder en udførlig oversigt over typebetegnelserne samt yderligere informationer: kataloget "Eksplosionssikre gearmotorer" kataloget "Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer" Eksempel: Tandhjulsgear kategori II2GD RF 47 / A / II2GD Ex-udførelse iht. Rådets direktiv 94/9/EF Til direkte montering på motor Størrelse gear Serie tandhjulsgear (flangeudgave) Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 21

22 5 Mekanisk installation Nødvendige værktøjer/hjælpemidler 5 Mekanisk installation 5.1 Nødvendige værktøjer/hjælpemidler Skruenøglesæt Momentnøgle til: krympeskiver motoradaptere indgangsdæksel med centrerkant Tilspændingsværktøj Evt. udligningselementer (skiver, afstandsringe) Monteringsmateriale til ind-/udgangselementer Glidemiddel (f.eks. NOCO -Fluid) Middel til sikring af skruer (ved indgangsdæksel med centrerkant), f.eks. Loctite 243 Normdele er ikke indeholdt i leverancen Tolerancer ved montering Akseltap Diametertolerance iht. DIN 748 ISO k6 ved massive aksler med Ø 50 mm ISO m6 ved massive aksler med Ø > 50 mm ISO H7 ved hulaksler Centrerboring iht. DIN 332, form DR Flanger Centrerkanttolerance iht. DIN ISO j6 ved b1 230 mm ISO h6 ved b1 > 230 mm 22 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

23 Mekanisk installation Forudsætninger for montering Forudsætninger for montering FORSIGTIG! Risiko for at støde ind i fremspringende geardele. Mindre kvæstelser! Hold tilstrækkelig sikkerhedsafstand omkring gearet/gearmotoren. OBS! Beskadigelse af gearet/gearmotoren som følge af forkert montering. Mulige materielle skader! Følg anvisningerne i dette kapitel omhyggeligt. ANVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE Kontrollér transportemballagen for olierester. Olierester kan være tegn på en lækage. Ved olielækager er smøringen af gearet ikke sikret. Dette kan medføre øgede temperaturer på overfladen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der er olierester. Kontrollér, at følgende punkter er opfyldt: Oplysningerne på gearmotorens typeskilt stemmer overens med spændingsnettet. Motoren er ikke blevet beskadiget ved transport eller opbevaring. Kontrollér, at følgende punkter er overholdt: Ved standardgear: Omgivelsestemperaturen skal være i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, typeskiltet og smøreskemaet i kapitlet "Smøremidler" ( side 137). Der må ikke være skadelig olie, syre, gasarter, dampe, stråling osv. i nærheden. Ved specialudførelse: Motoren er udført iht. de omgivende betingelser. Vær opmærksom på angivelserne på typeskiltet. Ved snekke-/spiroplan W-gear: Der må ikke foreligge store eksterne masseinertimomenter, som kan belaste gearet baglæns. [Ved η (baglæns) = 2 1/η < 0,5 selvspærring] Udgangsaksler og flangeflader skal renses grundigt for rustbeskytter, snavs og lignende. Brug almindelige opløsningsmidler. Opløsningsmidlet må ikke komme i kontakt med tætningslæberne på akseltætningsringene, da dette kan medføre skader! Under abrasive betingelser skal akseltætningsringene på udgangssiden beskyttes mod slitage. Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear 23

24 5 Mekanisk installation Opstilling af gear 5.3 Opstilling af gear FORSIGTIG! Gearet og/eller gearmotoren kan blive beskadiget ved forkert montering. Mulige materielle skader! Følg anvisningerne i dette kapitel omhyggeligt. Foretag kun arbejde på gearet ved stilstand. Sikr motoraggregatet mod utilsigtet aktivering. Beskyt gearet mod direkte træk med kuld luft. Kondensation kan medføre øget vandkoncentration i olien. Gearet eller gearmotoren må kun opstilles/monteres i den angivne udførelse. Vær opmærksom på angivelserne på typeskiltet. SPIROPLAN -gear i størrelse W10-W30 er uafhængige af udførelsen. Underlaget skal være: plant vibrationsdæmpende vridningsstabilt Den maksimalt tilladte planhedsfejl for fod- og flangemontering (vejl. værdier med henblik på DIN ISO 1101): Gearstørrelse 67: maks. 0,4 mm Gearstørrelse : maks. 0,5 mm Gearstørrelse : maks. 0,7 mm Gearstørrelse : maks. 0,8 mm Vær opmærksom på, at fødder og påbygningsflanger ikke må forspændes indbyrdes. Overhold de radiale og aksiale kræfter! Se kapitlet "Projektering" i gear- eller gearmotorkatalog for at beregne de maks. tilladte radial- og aksialkræfter. Fastspænd gearmotorerne med skruer i kvalitet 8.8. Fastspænd følgende gearmotorer med skruer i kvalitet 10.9: RF37, R37F med flange-ø 120 mm RF47, R47F med flange-ø 140 mm RF57, R57F med flange-ø 160 mm samt RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 BEMÆRK Ved opstilling af gearet er det vigtigt, at oliestandsskruen og bundproppen samt udluftningsventilerne er frit tilgængelige! 24 Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear

Montage- og driftsvejledning

Montage- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Montage- og driftsvejledning Gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 03/2012 19336896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionssikrede gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Udgave 02/2009 16773292 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionssikrede gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Udgave 02/2009 16773292 / DA Drivstationsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Eksplosionssikrede gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 02/2009 16773292 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Udgave 05/2004 11281499 / DA A6.E02

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Udgave 05/2004 11281499 / DA A6.E02 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivteknik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W A6.E02 Udgave 05/2004 11281499 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE

Læs mere

Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W

Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Eksplosionsbeskyttede gear Typeserier R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W 04/2000 Udgave 11/2002 Driftsvejledning 10555285 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie

Snekkegear Manual. /// Side 2 Snekkegearets opbygning. /// Side 3 Montagevejledning. /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie Snekkegear Manual /// Side 2 Snekkegearets opbygning /// Side 3 Montagevejledning /// Side 4 Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 5 Unikt gearnummer /// Side 6 Reservedelstegning /// Side 7

Læs mere

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964

Spindelgear Manual. Gear og lineære produkter siden 1964 Spindelgear Manual /// Side 2 Spindelgearets opbygning /// Side Montagevejledning /// Side Igangsætningsvejledning og valg af olie /// Side 6 Unikt gearnummer /// Side 7 Reservedelstegning /// Side 8 Reservedelsliste

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede servo-planetgear PSF.. Udgave 11/2005 11384697 / DA GB111100

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede servo-planetgear PSF.. Udgave 11/2005 11384697 / DA GB111100 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ EX Eksplosionsbeskyttede servo-planetgear PSF.. GB111100 Udgave 11/2005 11384697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Udgave 04/2000. Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Driftsvejledning 10552782 / DA

Udgave 04/2000. Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Driftsvejledning 10552782 / DA Gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Udgave 04/2000 07/2002 Driftsvejledning 10552782 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Om sikkerhed... 5 I 0 3 Opbygning af gear...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Driftsvejledning Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer EDR.71 225

Driftsvejledning Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer EDR.71 225 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Driftsvejledning Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer EDR.71 225 Udgave 06/2011 17076099 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Driftsanvisning. Snekkegear

Driftsanvisning. Snekkegear GFC AntriebsSysteme GmbH Grenzstr. 5 01640 Coswig Tel.: +49 (0) 3523 94-60 Fax: +49 (0) 35 23/74-142 email: gfc-antriebe@gfc-antriebe.de Internet: www.gfc-antriebe.de Driftsanvisning Snekkegear Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montage- og driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C..

Montage- og driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Montage- og driftsvejledning Gear type BS.F.., PS.F.. og PS.C.. Udgave 08/2010 16982096 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

DK B 2050. Eksplosionsbeskyttede industrigear. Drifts- og monteringsvejledning

DK B 2050. Eksplosionsbeskyttede industrigear. Drifts- og monteringsvejledning DK B 2050 Eksplosionsbeskyttede industrigear Drifts- og monteringsvejledning Eksplosionsbeskyttede industrigear Drifts- og monteringsvejledning Generelle sikkerheds- og brugshenvisninger 1. Generelt Under

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse

Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse Teknik for erhvervskøretøjer og industri Montagevejledning og retningslinjer for vedligeholdelse Kardanaksler fra ELBE Fremstilling Udskiftning Reparation K3-0262/0909 Montagevejledning transport og opbevaring

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 10/2008 16715292 / DA

Driftsvejledning. Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer. Udgave 10/2008 16715292 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer Udgave 10/2008 16715292 / DA Driftsvejledning SEWEURODRIVE Driving

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Driftsvejledning. Gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Udgave 02/2008 11691093 / DA

Driftsvejledning. Gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Udgave 02/2008 11691093 / DA Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Gear type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 02/2008 11691093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER

INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER REV. 2 /08.11.2011 CE/ab 70080DK INSTRUKTIONSBOG HORISONTALBLANDER TYPE NR. 590080 2 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 2 3.0.0 ADVARSEL... 2 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

Brugsanvisning DGS 205, 254

Brugsanvisning DGS 205, 254 Brugsanvisning DGS 205, 254 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...6 Betjening...10 Vedligeholdelse...11

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme

Brugervejledning. PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Brugervejledning PBK9-serien Højpræcisionsvejeplatforme Tillykke med dit nye præcise kvalitetsprodukt fra METTLER TOLEDO. Korrekt brug af dit nye udstyr i overensstemmelse med denne Brugervejledning samt

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

BRUGERMANUAL BB 700 1

BRUGERMANUAL BB 700 1 BRUGERMANUAL BB 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

LuK reparationsløsning til koblingsmoduler

LuK reparationsløsning til koblingsmoduler LuK reparationsløsning til koblingsmoduler Teknik Specialværktøj/Afmontering og montering Enkeltpladekoblingsmodul 6-trins gearkasse, 0B1, 0B2, 0B3 fra Audi A4, A5, Q5 og A6 Flerpladekoblingsmodul 6-trins

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Produktkatalog. Duboschweitzer boltsikring

Produktkatalog. Duboschweitzer boltsikring Produktkatalog Duboschweitzer boltsikring 2 Herlev +45 4485 8100 Bramming +45 7656 2600 www.betech.dk Indholdsfortegnelse Side Duboschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere