Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og"

Transkript

1 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og 86

2 19. januar

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 Formål Samlet konklusion Oversigt over udførte tilsyn Beskrivelse af procedurer for tilsyn... 9 Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte risikobaserede tilsyn... 9 Det uanmeldte kommunale tilsyn Resultater Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte risikobaserede tilsyn De uanmeldte kommunale tilsyn Skærpede tilsyn Kontrol med afregninger Tilsyn med myndighed Oversigt over klager over afgørelser Oversigt over bilag

4 1. Indledning Glostrup Kommune har ifølge Servicelovens 151 pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83 (personlig hjælp, omsorg og pleje), 83a (rehabilitering) og 86 (genoptræning) løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Som led i tilsynsforpligtelsen skal der hvert år foretages mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens ældrecentre. 1 Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Denne redegørelse beskriver resultaterne af de uanmeldte kommunale tilsyn udført i hos kommunens leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, indkøbsordninger og madservice. Desuden redegøres for tilsyn af Udredningsteamet, Midlertidige Pladser og Træningscenteret. Tilsynene er foretaget efter de procedurer for udførelse af og opfølgning på tilsyn, som er beskrevet i Glostrup Kommunes tilsynspolitik. Der er i gået tilsyn efter den version af tilsynspolitikken, som blev revideret og godkendt i foråret Redegørelsen indeholder derudover resultaterne af de planlagte risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har udført i i Den kommunale hjemmepleje samt på Midlertidige Pladser. 2 Formål Formålet med at føre tilsyn er: 1. At kontrollere om de leverede ydelser er i overensstemmelse med Glostrup Kommunes kvalitetsstandard på området og den enkelte borgers afgørelse. Kvalitetsstandard og afgørelse understøtter gældende lovgivning. 2. At belyse borgernes generelle tilfredshed 3. At afdække patientsikkerheden; herunder medicinhåndtering 4. At tilsynet bidrager til dialogbaseret vidensdeling og læring mellem borgere, plejepersonale og myndighed. Udover den kontrollerende del indeholder tilsynet således også et udviklende perspektiv, som tager afsæt i udvalgte fokusområder. I har der i lighed med det foregående år været fokus på rehabilitering. Det betyder, at der på tilsynene er blevet stillet særlige spørgsmål til, hvordan der 1 Tilsynet med kommunens ældrecentre i beskrives i en særskilt redegørelse. 2 Ud over tilsynene gennemføres der hvert andet år en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, som modtager ydelser efter Servicelovens 83. Næste brugerundersøgelse falder i 2018 og afrapporteres særskilt. 4

5 arbejdes rehabiliterende. Der har ikke været afholdt læringsforum i. Læringsperspektivet er foregået ved, at der i forbindelse med de enkelte tilsyn er videregivet opmærksomhedspunkter til den relevante leder og deltagende medarbejdere. Det har derefter været lederens ansvar at arbejde videre med punkterne fx gennem iværksættelse af kompetenceudvikling. 5

6 2. Samlet konklusion I dette afsnit præsenteres de generelle konklusioner på tilsynene. Her redegøres både for de forhold, der har været tilfredsstillende, og de forhold, der har givet anledning til anbefalinger eller påbud. I afsnit 5, Resultater, præsenteres i skemaform de forhold, hvor tilsynet har haft noget at bemærke. Center for Sundhed og Velfærds generelle vurdering af det samlede tilsyn for er tilfredsstillende. Det vurderes, at de leverede ydelser er i overensstemmelse med Glostrup Kommunes kvalitetsstandard på området og den enkelte borgers afgørelse. Tilsynet konkluderer, at leverandørerne lever op til kravene vedr. uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdsbeklædning og legitimation. Leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje lever op til kravet om, at alle borgere skal have en fast kontaktperson. I forhold til årets fokusområde, rehabilitering, konkluderer tilsynet på baggrund af dialog med ledere og medarbejdere, at leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje arbejder efter en rehabiliterende tilgang og samarbejder med udredningsteamet. Hos leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje foreligger der procedurer for uddelegerede ydelser efter Sundhedsloven. I forhold til medicinhåndtering blev der givet påbud til én leverandør om, at der skal ligge opdaterede medicinlister i alle medicinbokse. Påbuddet blev efterkommet straks. Der blev desuden hos én leverandør fundet enkelte forhold af mindre betydning, som drejede sig om korrekt handelsnavn på medicinlisten samt udløbsdato på en sterilvare. Leverandøren har drøftet retningslinjerne og planlagt jævnligere kontroller for at sikre, at det undgås fremover. Der blev givet påbud til én leverandør om indberetning af utilsigtede hændelser (UTH). Det skærpede tilsyn konkluderede, at handleplanen er fulgt, og at leverandøren nu indberetter UTH. De to andre leverandører har igangsat procedurer for indberetning. Leverandørernes dokumentation er på de fleste punkter tilfredsstillende. Der er givet enkelte anbefalinger vedr. dokumentation af vejledning til borgere om genoptræning, 6

7 dokumentation af notater i forbindelse med udredning af borgere samt udarbejdelse af en plan for den hjælp, borgeren skal have henover døgnet. I forbindelse med ledelseskontrollen er et antal funktionsvurderinger samt sager vedr. kropsbårne hjælpemidler blevet gennemgået. Gennemgangene har vist, at kvalitetsstandarderne overholdes. På de, som denne redegørelse dækker over, har der været 24 klager over afgørelser, som er blevet sendt til Ankestyrelsen i. Heraf vedrører 15 af klagerne dækning af nødvendige merudgifter ( 100) og 4 af klagerne hjælpemidler ( 112). Kommunen har fået medhold i 16 af de 24 klager. 6 sager er endnu ikke afgjort. 1 sag har resulteret i, at borger fik den ansøgte bevilling. I den sidste sag er borger fraflyttet kommunen. 7

8 3. Oversigt over udførte tilsyn Der er gennemført tilsyn hos nedenstående leverandører: Rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp Den kommunale hjemmepleje (inkl. skærpet tilsyn) Aleris Udredningsteamet Midlertidige Pladser (inkl. skærpet tilsyn) Indkøbsordning Intervare Egebjerg Købmandsgård Madservice Hvissinge Madservice Det Danske Madhus Genoptræning Træningscentret Styrelsen for Patientsikkerhed har derudover udført planlagte risikobaserede tilsyn hos: Midlertidige Pladser Den kommunale hjemmepleje Redegørelsen indeholder desuden stikprøvekontrol ved afregninger, tilsyn med myndighedsfunktionen, udført som ledelseskontrol, samt en oversigt over klager over afgørelser, der er sendt til Ankestyrelsen i. 8

9 4. Beskrivelse af procedurer for tilsyn Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte risikobaserede tilsyn Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn blev pr. 1. januar omlagt fra et frekvensbaseret til et proaktivt risikobaseret tilsyn. Formålet med tilsynsbesøgene er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet og at sikre læring hos sundhedspersonalet. Temaet for tilsynsbesøgene i var medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Desuden vurderes forhold som journalføring og hygiejne. De to steder i organisationen, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har ført tilsyn i, blev begge udvalgt ved stikprøve. Det uanmeldte kommunale tilsyn Ifølge Lov om social service 151 har stedlige kommune pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder. Som led i tilsynsforpligtelsen skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. 192 i serviceloven, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området. Ifølge Servicelovens 151c skal kommunalbestyrelsen desuden udarbejde en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter 91. Politikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet. Mindst én gang årligt skal kommunalbestyrelsen følge op på tilsynspolitikken og foretage nødvendige justeringer. De tilsyn, der beskrives i denne redegørelse, er alle foretaget efter de procedurer for udførelse og opfølgning, som er beskrevet i Glostrup Kommunes tilsynspolitik. Glostrup Kommunes tilsynspolitik dækker bredere end tilbud efter 83 fritvalgsområdet, da den også beskriver tilsyn med tilbud efter 83a, 86 og uddelegerede sundhedsindsatser efter Sundhedslovens 138 samt tilsyn med kommunens ældrecentre. Der er i gået tilsyn efter den version af tilsynspolitikken, som blev revideret og godkendt i foråret Der føres uanmeldt tilsyn hos alle leverandører én gang årligt. De uanmeldte tilsyn indeholder dialog med ledere og medarbejdere med henblik på at sikre, at leverandøren lever op til de krav, der er i gældende kvalitetsstandard, og i den kontrakt, der er 9

10 indgået med den private leverandør. Herudover har Center for Sundhed og Velfærd fået/gennemset relevante dokumenter (kørelister, straffeattester og dokumentation for uddannelsesniveau). Der udføres altid skærpet tilsyn efter almindeligt tilsyn, der har givet anledning til påbud. Påbud skal altid medføre en handleplan fra leverandøren. Ud over tilsynene gennemføres der hvert andet år en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, som modtager ydelser efter Servicelovens 83. Næste brugerundersøgelse falder i 2018 og afrapporteres særskilt. 10

11 5. Resultater Styrelsen for Patientsikkerheds planlagte risikobaserede tilsyn I nedenstående skema præsenteres resultaterne af de to planlagte risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført. Leverandør Konklusion Sammenfatning af fund Henstilling Påbud Handleplan Den kommunale hjemmepleje - - Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på at behandlingsstedet overordnet havde gode procedurer og systematik i praksis og at næsten alle målepunkter var opfyldt. Personalet kendte patienterne godt og kunne mundtligt redegøre for patienternes totale helbredssituation og for pleje- og behandlingsindsatsen i forhold til denne. Den sundhedsfaglige dokumentation, herunder også dokumentation i forhold til KOL, levede op til god faglig standard. Der var to uopfyldte målepunkter under medicinhåndtering. Det korrekte handelsnavn fremgik ikke af medicinlisten for et enkelt præparat i to stikprøver og der var enkelte sterilvarer med overskredet holdbarhed i sygeplejedepotet. At præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten At der ikke opbevares medicin med udløbet holdbarhedsdato eller sterilvarer med overskredet udløbsdato Midlertidige Pladser Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på at stedet fremstod veldrevet med gode procedurer og høj grad af systematik, og at målepunkterne var opfyldt. Ved tilsynet var der en god dialog om målepunkterne

12 Den kommunale hjemmepleje oplyser, at de har gjort følgende i forhold til at opfylde de to henstillinger vedr. medicinhåndtering: Korrekt handelsnavn: I det aktuelle fund var der kommet et kopipræparat hjem til pågældende borger, og handelsnavnet var ikke ændret i FMK og dermed ikke i medicinlisten. Det er et felt kun læger kan rette i, hvorfor vi skal være opmærksomme på at rette henvendelse til behandlende læge, såfremt der kommer kopipræparater hjem, som ikke fremgår af aktuel medicinliste. Yderligere er der til gruppemøder og sygeplejemøder drøftet og gennemgået retningslinjer og betydningen heraf. Datoudløb: Ved tilsynet blev der fundet en enkelt sterilvare (sterile handsker) med datoudløb. Praksis er, at sygeplejerskerne inden brug altid kontrollerer dato, således at borger aldrig får udløbet materiale. Der er planlagt jævnligere kontroller i depot mhp regelmæssig datokontrol. 12

13 Rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og 86 De uanmeldte kommunale tilsyn I nedenstående skema præsenteres de anbefalinger og påbud, som tilsynene gav anledning til. Leverandører, der hverken har fået anbefalinger eller påbud, fremgår med konklusionen Intet at bemærke. Påbud medfører et skærpet tilsyn. Resultaterne herfra fremgår i pkt Leverandør Konklusion Anbefalinger Påbud Handleplan Den kommunale hjemmepleje Aleris Område Udredningsteamet Midlertidige Pladser Der gives anbefaling og påbud Der gives anbefaling Der gives anbefalinger Der gives anbefaling og påbud Der gives anbefaling om, at alle borgere har en opdateret plan henover døgnet Der gives anbefaling om, at alle borgere har en opdateret plan henover døgnet Det anbefales, at specialarket ændres, så også notater fremgår tydeligt i et specielt felt. Det anbefales, at det tydeligt fremgår af specialark, hvorfor der ikke oprettes en plan for borgerne. Tilsynet er dog vidende om, at Glostrup Kommune får et nyt omsorgssystem i foråret Det indskærpes, at personalet ikke lader medicin ligge fremme, når de forlader medicinrummet. Der gives påbud Ja om, at alle utilsigtede hændelser indberettes og efterfølgende behandles Der gives påbud om, at der ligger opdaterede medicinlister i alle medicinbokse. Der er ikke bedt om handleplan for påbud, da der vil blive lagt medicinlister i bokse med det samme og medicin i medicinrum vil blive opbevaret i borgernes aflåste bokse. 13

14 Genoptræning Område Indkøbsordning Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud til udeboende efter Servicelovens 83, 83a og 86 Leverandør Konklusion Anbefalinger Påbud Handleplan Intervare Madservice Egebjerg Købmandsgård Hvissinge Madservice Det Danske Madhus Træningscenteret Intet at bemærke Intet at bemærke Intet at bemærke Intet at bemærke Der gives anbefalinger Tilsynet anbefaler at der fortsat arbejdes med dokumentation. Tilsynet kan ved interview konstatere at medarbejderne er vidende om at: -hvis borger melder afbud eller udebliver mere end 2 gange, skal de vurdere borgers motivation og træningspotentiale. Dette er ikke dokumenteret i alle journaler. - de skal vejlede og aftale med borger, hvordan borger kan fastholde det opnåede funktionsniveau. Dette er ikke dokumenteret i alle journaler

15 Skærpede tilsyn I nedenstående skema præsenteres resultaterne af det skærpede tilsyn, hvor tilsynet har fulgt op på de udstedte påbud. Leverandør Påbud fra første tilsyn Konklusion fra skærpet tilsyn Samlet konklusion Den kommunale hjemmepleje Der gives påbud om, at alle utilsigtede hændelser indberettes og efterfølgende behandles. Tilsynet har gennemgået indberettede utilsigtede hændelser og kan derfor konstatere, at Glostrup Kommunale Hjemmepleje er begyndt at indberette utilsigtede hændelser. Intet at bemærke Midlertidige Pladser Der gives påbud om, at der ligger opdaterede medicinlister i alle medicinbokse. Tilsynet har besøgt de midlertidige pladser og erfaret, at der er medicinlister i borgernes medicinkasser. Intet at bemærke 15

16 Kontrol med afregninger Der er udført kontrol med afregninger til den private leverandør og i tilfælde, hvor der har været større udsving på fakturaerne, er der udført en detaljeret sammenligning af visiteret tid med leveret tid og taget kontakt til leverandør. Der er ført løbende kontrol med den kommunale leverandørs leveret tid. Tilsyn med myndighed Der udføres ledelseskontrol med myndighedens afgørelser. Ledelseskontrollen indeholder stikprøvekontrol med et antal tilfældigt udvalgte sager. Der kontrolleres, om der er foretaget en visitation, der understøtter lovgivning og interne retningslinjer. I nedenstående skema præsenteres resultatet af ledelseskontrollen. Tilsynsområde Beskrivelse af kontrol Resultat Samlet konklusion Visitatorer i visitationen og udredningsteamet ( 83) Ud fra kvalitetsstandard på området skal der ved alle besøg hos borger vedr. 83 ansøgning udføres en konkret og individuel vurdering af borger. Visitators værktøj i den forbindelse er udarbejdelse af funktionsvurdering i samarbejde med borger. Arbejdsgangen sker for at sikre en ensartet visitation. I ledelsestilsynet er gennemgået 10 borgersager, hvor funktionsvurderingen er gennemset med henblik på I alle 10 sager var funktionsvurderingen udfyldt korrekt efter gældende retningslinjer. Intet at bemærke Kvalitetsstandard for 112 og 113 i Serviceloven samt kvalitetsstandard for 116 i Serviceloven korrekt udførelse. Der er gennemset 5 sager vedrørende kropsbårne hjælpemidler med henblik på om der er sendt afgørelse til borgerne inden for tidsfristen. Kvalitetsstandarder overholdes. Sagsbehandlingstid overholdes. Retningslinjen følges. Intet at bemærke 16

17 Oversigt over klager over afgørelser I det følgende præsenteres en oversigt over klager over afgørelser i, som er sendt til Ankestyrelsen. Der har i alt været 24 klagesager, hvoraf de 15 er klager over afgørelser vedrørende merudgifter ( 100). Klager, der vedrører 100, fremgår for første gang i den årlige redegørelse, da 100 er flyttet fra Center for Social Service til Center for Sundhed og Velfærd. 1 klage vedrørende personlig pleje ( 83). Sagen er endnu ikke afgjort i Ankestyrelsen. 15 klager vedrørende merudgifter ( 100). Kommunen har fået medhold i 11 af sagerne. 1 sag er endnu ikke afgjort i Ankestyrelsen. 2 sager er hjemsendt til genbehandling og endnu ikke afgjort. I 1 sag er borger fraflyttet kommunen. 4 klager vedrørende hjælpemidler ( 112). Kommunen har fået medhold i 3 af sagerne. Den sidste sag er endnu ikke er afgjort i Ankestyrelsen. 1 klage vedrørende forbrugsgoder ( 113). Efter genbehandling af sagen fik borger bevilling. 1 klage vedrørende støtte til bil ( ). Sagen er endnu ikke afgjort i Ankestyrelsen. 2 klager vedrørende boligændringer ( 116). Kommunen har fået medhold i begge sager. 17

18 6. Oversigt over bilag Vedlagt som bilag findes rapporterne fra de enkelte tilsyn med følgende nummerering: 1a. Tilsyn Den kommunale hjemmepleje 1b. Skærpet tilsyn Den kommunale hjemmepleje 1c. Risikobaseret tilsyn Den kommunale hjemmepleje 2a. Tilsyn Midlertidige Pladser 2b. Skærpet tilsyn Midlertidige Pladser 2c. Risikobaseret tilsyn Midlertidige Pladser 3. Tilsyn Aleris 4. Tilsyn Udredningsteamet 5. Tilsyn Intervare 6. Tilsyn Egebjerg Købmandsgård 7. Tilsyn Hvissinge Madservice 8. Tilsyn Det Danske Madhus 9. Tilsyn Træningscentret 18

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 12.08.2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de udførte tilsyn... 4 Samlet

Læs mere

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik

Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar Tilsynspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 7. februar 2018 Tilsynspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål... 3 4. Metode... 4 5. Skærpet tilsyn... 5 6. Tilsynsresultater... 5 7. Kontaktoplysninger...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014

GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 GLOSTRUP KOMMUNE Samlet redegørelse for tilsyn vedr. tilbud efter Servicelovens 83 for udeboende 2014 Center for Sundhed og Velfærd, 01.09.2014. 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Resultater fra de

Læs mere

1. Indledning. 2. Tilsynsforpligtelsen. 3. Formål. Tilsynspolitik

1. Indledning. 2. Tilsynsforpligtelsen. 3. Formål. Tilsynspolitik Udkast til tilsynspolitik 2019 1. Indledning Glostrup Kommune har ifølge Servicelovens 151c pligt til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af reglerne om

Læs mere

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016

Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Årlig redegørelse for tilsyn med plejehjem og ældrecentre 2016 Center for Sundhed og Velfærd, 10.08.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE. Lovgrundlag... 2 Ældrecenter Dalvangen... 3 Ældrecenter Hvissinge... 5 Ældrecenter

Læs mere

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune

Tilsynspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune Tilsynspolitik Sundhed, Handicap og Rehabilitering Kerteminde Kommune August 2018 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 7 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordninger Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning... Leverandører af hjemmehjælp/hjemmepleje...5

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, Glostrup Kommune den xx april 2016 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Metode... 3 Skærpet tilsyn...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Den Kommunale Hjemmepleje, Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 16. marts 2015 Start-

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Præstø

Tilsynsrapport Distrikt Præstø Reaktivt tilsyn, 2017 Rosagervej 37 4720 Præstø CVR- eller P-nummer: 1003304331 Dato for tilsynet: 07-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp på de midlertidige pladser efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp på de midlertidige pladser efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp på de midlertidige pladser efter Servicelovens 83 Tilsyn Midlertidige pladser Dato for tilsynsbesøg: 21. august 2017 Start- og sluttidspunkt for

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 15. marts 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2016 Acadre 15/18085 I

Læs mere

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre

Tilsynspolitik Gældende fra 1. januar 2017 Acadre Tilsynspolitik 2017 Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2017 Acadre I det

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Omsorgsplejen Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 1 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 5 september 2017 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713

Tilsynspolitik. Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 Tilsynspolitik Retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp m.v. til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør Gældende fra 1. januar 2015 Acadre 14/16713 I

Læs mere

Tilsynsrapport Birkelund Plejecenter

Tilsynsrapport Birkelund Plejecenter Reaktivt tilsyn, 2017 Rousthøjs Alle 7 7130 Juelsminde P-nummer: 1003339040 Dato for tilsynet: 11-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-972/2 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden Reaktivt tilsyn, 2017 Plejehjem Nørrebrogade 8 c/o Erritsø Bygade 85 A, 1.sal 7000 Fredericia CVR- eller P-nummer: 1010341635 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger

Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Procedure for Kommunale tilsyn i Plejeboliger Gældende fra 2017 side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hyppighed... 4 3. Vurdering og opfølgning... 4 3.1 Tilsyn ved klager/mistanke om omsorgssvigt... 5 4.

Læs mere

Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht

Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht Tandlægerne i Børkop v/mohammad Matini Seresht Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik Ny Boder 4 7080 Børkop CVR- eller P-nummer: 33091435 Dato for tilsynet: 21-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre

Tilsynspolitik. ved hjælp efter Servicelovens 83. Social & Ældre Tilsynspolitik ved hjælp efter Servicelovens 83 Social & Ældre 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Februar 2017 Ordrenr.: 680-17 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven

Læs mere

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017

Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Risikobaserede tilsyn Tilsyn i Hedensted Kommune 2017 Februar 2017: Mette Hartvig, Mette Boelt, Gunnel Pedersen 1 Tilsyn generelt Kommunale tilsyn på plejecentre/plejeboliger: Udføres af kommunen som vanligt

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice

Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice Tilsynspolitik for personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice april 2013 1. Indledning Udvalget for Ældre og Handicappede i Haderslev Kommune har iflg. servicelovens 151 c ansvaret for, at

Læs mere

Tilsyn Sundhed og Omsorg 2015

Tilsyn Sundhed og Omsorg 2015 Tilsyn Sundhed og Omsorg 2015 Samlet årlig redegørelse Lov om social service 151, stk. 1 og 2 Uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v. Lov om Social Service 151, c Tilsyn for personlig hjælp og pleje samt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 Tilsyn på ældrecentret: Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: 08.05.17 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen

Bilag 1. Tilsynspolitik. - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen Bilag 1 Tilsynspolitik - Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Aalborg 1 Baggrund I henhold til 151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter

Læs mere

Tilsynsrapport Christensen, Frederiksen, Gadegaard

Tilsynsrapport Christensen, Frederiksen, Gadegaard Reaktivt tilsyn, 2017 Nørrevoldgade 58 5800 Nyborg CVR- eller P-nummer: 85319418 Dato for tilsynet: 01-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd, læge Bjarne Thyssen Jørgensen og læge

Læs mere

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Skt. Anne Plads 2 5000 Odense C

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune

Tilsynsrapport Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune Hjemmeplejegruppe Nord, Høje- Taastrup Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Valby Søndergade 2 2630 Taastrup CVR- eller P-nummer: 1015723412 Dato for tilsynet: 27-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 Tilsyn på ældrecentret: Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: 8. marts 2016 Start- og sluttidspunkt for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær Reaktivt tilsyn, 2019 Årslev Møllevej 15 8220 Brabrand P-nummer: 1003351992 Aarhus Dato for tilsynsbesøget: 17-01-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-3179/1 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken Reaktivt tilsyn, 2018 Randlevvej 4A 8300 Odder P-nummer: 1003351608 Aarhus Kommune Dato for tilsynet: 28-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1573/3 1. Vurdering

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Kram madlevering Dato for tilsynsbesøg: 31. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.10 slut kl. 9.50 Deltagere

Læs mere

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Reaktivt tilsyn, 2019 Aagade 52 9500 Hobro P-nummer: 27562809 Mariagerfjord kommune Dato for tilsynsbesøget: 14. januar 2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 Tilsyn på ældrecentret: Ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 29. februar 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Tilsynsrapport Grønnehaven

Tilsynsrapport Grønnehaven Reaktivt tilsyn, 2019 Annebergparken 37A 4500 Nykøbing Sj CVR- eller P-nummer: 1010637941 Dato for tilsynsbesøget: 19.3.2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Reaktivt tilsyn, 2019 Fredensgade 30 6900 Skjern P-nummer: 1016789603 Dato for tilsynsbesøget: 01-04-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Tilsynsrapport Områdecenter Rosengården

Tilsynsrapport Områdecenter Rosengården Reaktivt tilsyn, 2017 Tingvej 22 8543 Hornslet P-nummer: 1003358390 Dato for tilsynet: 01-09-2017 Syddjurs kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1370/2 1. Vurdering

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 26.02.14 og 10. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.10-10.10

Læs mere

Hjemmepleje Esbjerg Nord Gjesing Midtby

Hjemmepleje Esbjerg Nord Gjesing Midtby Hjemmepleje Esbjerg Nord Gjesing Midtby Reaktivt tilsyn, 2018 Ulvevej 88 6715 Esbjerg N CVR- eller P-nummer: 1003330195 Dato for tilsynet: 11-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM

KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD RETNINGSLINJER FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2013 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa

Læs mere

Tilsynsrapport Hedevej, Hus 3, Aarhus

Tilsynsrapport Hedevej, Hus 3, Aarhus Reaktivt tilsyn, 2017 Hedevej 50 8240 Risskov P-nummer: 4932 Aarhus kommune Dato for tilsynet: 08-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-427/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Bøgeskovhus

Tilsynsrapport Bøgeskovhus Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik Skovlundgårdsvej 53-57 8260 CVR- eller P-nummer: 1019596156 Dato for tilsynet: 15-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-485/3

Læs mere

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Tarmvej 99 6893 Hemmet P-nummer: 1003344390 Dato for tilsynet: 20-11-2017 Ringkøbing-Skjern kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-423/3 1.

Læs mere

Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune

Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune Hjemme- og Sygepleje Løgstør, Vesthimmerland kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Blindebomsgade 5A, st 9670 Løgstør CVR- eller P-nummer: 1008187483 Dato for tilsynet: 30-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune

Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune 2017 2018. Målepunkt Fund Indsats Ansvarlig/ Tidsplan Patientforløb og journalføring: Opfølgning 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation.

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.50 10.30

Læs mere

Tilsyn Sundhed og Omsorg 2013

Tilsyn Sundhed og Omsorg 2013 Tilsyn Sundhed og Omsorg 2013 Samlet årlig redegørelse Lov om social service 151, stk. 1 og 2 Uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v. Lov om Social Service 151, c Tilsyn for personlig hjælp og pleje samt

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Løvdal

Tilsynsrapport Botilbuddet Løvdal Reaktivt tilsyn, 2017 Bodil Hjorths Vej 12 9310 Vodskov CVR- eller P-nummer: 1003375079 Dato for tilsynet: 27-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1152/2 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice

Tilsynspolitik For hjemmehjælp og madservice Tilsynspolitik 2019 For hjemmehjælp og madservice 1 Indledning: Det følger af 151c i lov om Social Service, at kommunen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for hvordan der føres tilsyn med

Læs mere

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg

TILSYNSPOLITIK. Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg TILSYNSPOLITIK Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Tilsynspolitik for tilbud efter 83, som er omfattet af frit valg Baggrund og lovgrundlag I henhold til 151 c i Lov om Social

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Lindelunden

Tilsynsrapport Botilbuddet Lindelunden Reaktivt tilsyn, 2017 Lindelunden 1 4000 Roskilde CVR- eller P-nummer: 1018198882 Dato for tilsynet: 01-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken Reaktivt tilsyn, 2017 Vejlevej 3-5 7330 Brande P-nummer: 1011977649 Dato for tilsynet: 09-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-983/2 1. Vurdering Konklusion efter

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Solkystens rengøring og pleje ApS Dato for tilsynsbesøg: 24. februar 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl.

Læs mere

Informationsmøde om Ældretilsynet

Informationsmøde om Ældretilsynet Informationsmøde om Ældretilsynet Februar/marts 2019 Formål med tilsynet Bidrage til at sikre den fornødne kvalitet i ældreplejen Bidrage til læring i ældreplejen Baggrund for tilsynet En del af satspuljeaftalen

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Område Boeslunde

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Område Boeslunde Reaktivt tilsyn, 2018 Borgergade 31F 4241 Vemmelev CVR- eller P-nummer: 1019937034 Dato for tilsynet: 28-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 18. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 12.30-13.30

Læs mere

Verdens kirurgisk kosmetologisk center

Verdens kirurgisk kosmetologisk center Verdens kirurgisk kosmetologisk center Reaktivt tilsyn, 2017 Edwin Rahrs Vej 32 Brabrand CVR-nummer: 36317205 Dato for tilsynet: 26-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-1293/3 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Fremtidens Plejehjem

Tilsynsrapport Fremtidens Plejehjem Reaktivt tilsyn, Plejehjem, 2018 Carl Klitgaards Vej 5 9400 Nørresundby P-nummer: 1018953192 Aalborg kommune Dato for tilsynet: 08-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.:

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83. Personlig pleje og praktisk hjælp GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendte leverandør: Globel Dato for tilsynsbesøg: 26. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERRVICE 83

TILSYNSPOLITIK FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERRVICE 83 Sundheds- og Omsorgsområdet TILSYNSPOLITIK FOR TILBUD EFTER LOV OM SOCIAL SERRVICE 83 PRAKTISK BISTAND OG PERSONLIG PLEJE TIL BORGERE I EGET HJEM 2018 Norddjurs Kommune Sangstrupvej 32 8500 Grenaa Tlf.:

Læs mere

Tilsynsrapport. DANSKE DIAKONHJEM Ringkøbing Plejehjem. Reaktivt tilsyn, Bellisvej Ringkøbing

Tilsynsrapport. DANSKE DIAKONHJEM Ringkøbing Plejehjem. Reaktivt tilsyn, Bellisvej Ringkøbing DANSKE DIAKONHJEM Ringkøbing Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Bellisvej 19 6950 Ringkøbing P-nummer: 1003057902 Ringkøbing-Skjern kommune Dato for tilsynet: 30-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune. Reaktivt tilsyn, Præstemarken Hårlev. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune. Reaktivt tilsyn, Præstemarken Hårlev. CVR- eller P-nummer: Plejecenter Hotherhaven, Stevns kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Præstemarken 76 4652 Hårlev CVR- eller P-nummer: 1003289666 Dato for tilsynsbesøget: 06-12-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik

Morsø Kommune. Godkendt Tilsynspolitik. Tilsynspolitik Morsø Kommune Tilsynspolitik Godkendt 2017 Tilsynspolitik Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen og madservice Morsø Kommune fører tilsyn med madservice, personlige og praktiske

Læs mere

Tilsynsrapport. Område Christiansbjerg Plejehjemmet Vejlbygade. Reaktivt tilsyn, Vejlbygade Risskov

Tilsynsrapport. Område Christiansbjerg Plejehjemmet Vejlbygade. Reaktivt tilsyn, Vejlbygade Risskov Område Christiansbjerg Plejehjemmet Vejlbygade Reaktivt tilsyn, 2018 Vejlbygade 9 8240 Risskov P-nummer: 1017896950 Aarhus kommune Dato for tilsynet: 18-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn personlig pleje og praktisk hjælp i plejeboliger efter Servicelovens 83 Tilsyn på ældrecentret: Dalvangen, Digevangsvej 1 Dato for tilsynsbesøg: 15.05.17 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen Status handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune pr. 1.5.2018. Målepunkt Fund Gennemførte indsatser Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender

Læs mere

Klinik for Fodterapi v/pia Ann Robinson

Klinik for Fodterapi v/pia Ann Robinson Klinik for Fodterapi v/pia Ann Robinson Tilsyn med fodterapeutklinikker, 2017 Fodterapeutklinik Galoche Alle 4, st. 4600 Køge CVR- eller P-nummer: 1016178361 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Elite Miljø Dato for tilsynsbesøg: 09.09.2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 8.30-9.30 Deltagere i tilsynet fra leverandøren:

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Område Ølstykke Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke CVR- eller P-nummer: 29188386 Dato for tilsynet: 08-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Hjemmesygeplejen, Odder kommune

Hjemmesygeplejen, Odder kommune Hjemmesygeplejen, Odder kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Ålykkecentret 5 8300 Odder CVR- eller P-nummer: 1007533000 Dato for tilsynet: 01-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.:

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Hjemmepleje og hjemmesygepleje Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Hjemmepleje og hjemmesygepleje - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Tilsynsrapport Myagergård

Tilsynsrapport Myagergård Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Tilsynsrapport LÆGE LARS ANDERSEN

Tilsynsrapport LÆGE LARS ANDERSEN Reaktivt tilsyn, 2017 Hovedgaden 37B 3460 Birkerød CVR- eller P-nummer: 13621098 Dato for tilsynet: 24-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport. Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter. Reaktivt tilsyn, Islandsvej Vejle

Tilsynsrapport. Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter. Reaktivt tilsyn, Islandsvej Vejle Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter Reaktivt tilsyn, 2017 Islandsvej 5 7100 Vejle CVR-nummer: 38660918 Jammerbugt kommune Dato for tilsynet: 27-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Hjemmesygepleje ved Attendo, Gribskov Kommune Helsinge

Hjemmesygepleje ved Attendo, Gribskov Kommune Helsinge Hjemmesygepleje ved Attendo, Gribskov Kommune Helsinge Reaktivt tilsyn, 2018 Frederiksborgvej 4, 1 3200 Helsinge CVR- eller P-nummer: 1019450690 Dato for tilsynet: 23-04-2018 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Plejecentre - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport Bofællesskabet Elev

Tilsynsrapport Bofællesskabet Elev Begrundelse for tilsynet «Her skrives, hvad der er anledningen til tilsynet - fx. bekymringshenvendelse fra sundhedsperson, pressesag, opfølgning på tidligere tilsyn el. lign. Indholdet af bekymringshenvendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Attendo Gilleleje

Tilsynsrapport Attendo Gilleleje Reaktivt tilsyn, 2017 Stæremosen 55 3250 Gilleleje CVR- eller P-nummer: 1004594573 Dato for tilsynet: 31-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Vest. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 12. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Vest Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport Nordlien

Tilsynsrapport Nordlien Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Hjorthøjgård, Vestkystvejen 45 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1020937188 Dato for tilsynet: 09-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-2325/7

Læs mere

Tilsynsrapport Fonden Sparta

Tilsynsrapport Fonden Sparta Reaktivt tilsyn, 2019 Haugevej 24 7400 Herning P-nummer: 1018918389 Herning kommune Dato for tilsynsbesøget: 16-05-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-4763/1 1. Vurdering

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2015 Leverandører af hjemmehjælp Indkøbsordning Madserviceleverandør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Sammenfattende konklusion vedrørende

Læs mere

Tilsynsrapport. Lokalcenter Rosengård Odense. Reaktivt tilsyn, Ørbækvej Odense SØ. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Lokalcenter Rosengård Odense. Reaktivt tilsyn, Ørbækvej Odense SØ. CVR- eller P-nummer: Lokalcenter Rosengård Odense Reaktivt tilsyn, 2018 Ørbækvej 150 5220 Odense SØ CVR- eller P-nummer: 1001762454 Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.:

Læs mere