Nye love og initiativer af Naalakkersuisut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye love og initiativer 2009 2010 af Naalakkersuisut"

Transkript

1 Nye love og initiativer af Naalakkersuisut Naalakkersuisut nutaat 10. juni De nye Naalakkersuisut 10. juni 2009

2 Naalakkersuisuts første leveår Nedenfor findes en samlet oversigt over de vigtigste love, lovændringer, kommissioner, arbejdsgrupper og andre initiativer, som Naalakkersuisut har stået bag i sit første leveår. Administrative og tekniske lovændringer, interne arbejdsgrupper og initiativer med begrænset offentlig interesse er ikke medtaget i denne oversigt. Listen er opdelt efter medlemmerne af Naalakkersuisut og deres respektive departementer, direktorater og styrelser. En arbejdsgruppe eller et initiativ, f.eks. Skatte- og Velfærdskommissionen, nævnes kun under ét medlem af Naalakkersuisut, selvom flere af Naalakkersuisuts medlemmer og deres departementer er involveret i arbejdet. Formand for Naalakkersuisut samt medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender Klimaaftale Formanden for Naalakkersuisut ledte Grønlands klimaforhandlinger med Danmark og opnåede i den sammenhæng forståelse fra dansk side omkring Grønlands behov for industriel udvikling, men samtidig bl.a. forpligte sig til 5% nedbringelse af CO2- udledningen i det almindelige civile samfund i perioden Formanden for Naalakkersuisut ledte den grønlandske forhandlingsdelegation under COP15 i København. Professionalisering af bestyrelser i virksomheder med offentligt ejerskab Naalakkersuisut har, sammen med de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber, i foråret 2010 gennemført selskabernes ordinære generalforsamlinger. Naalakkersuisut lægger vægt på at følge anbefalinger for selskabsledelse og retningslinjerne for udpegelse af bestyrelsesmedlemmer. Det tilsigtes at opnå en højere grad af faglige kompetencer og specialviden, således at bestyrelserne er sammensat med de faglige kompetencer der efterspørges i de enkelte selskaber. Branding Greenland I løbet af 2009 har Branding Greenland gennem presseinitiativer, hvor målet er positiv omtale af Grønland i politisk, turisme- og erhvervsmæssig øjemed, opnået international mediedækning til en reklameværdi svarende til 39 millioner kr. Dette er en fremgang fra 2008, der lå på 21,5 millioner kr., og skal ses på baggrund af et budget på i alt 3 millioner kr. Joint Committee samarbejdet mellem USA, Grønland og Danmark Udenrigsdirektoratet har i 2009 og 2010 foretaget en evaluering af projekter fra de første fem år af Joint Committee samarbejdet mellem USA; Grønland og Danmark. Baseret på erfaringerne fra denne evaluering, har Udenrigsdirektoratet i juni 2010 forhandlet en

3 omorganisering af arbejdes arbejde med henblik på at fokusere ressourcerne i samarbejdet og derved skabe flere målbare resultater Seminar om behandling af seksuelle krænkere Seminarets fokus var på de handlingstiltag, der kan påtænkes som følge af den nye kriminallov samt de erfaringer, der er i Norden med behandling af seksuelle krænkere. Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik samt Viceformand af Naalakkersuisut Redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggelse Inatsisartutloven fastsætter regler for redningsberedskabet i Grønland. Redningsberedskabets opgave er, at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker, katastrofer, eller overhængende fare herfor. Ligeledes lovfæstes sektoransvarsprincippet og beredskabskommissionen. Byggeri brand, sikkerhed og sundhedskrav Inatsisartutloven imødekommer behovet for en egentlig byggelov med henblik på at opnå bedre styring af byggeriet, herunder navnlig at få formuleret krav til bebyggelsers indpasning i det fysiske miljø, kvaliteten af og produktiviteten i byggeriet samt ressourceanvendelsen. Formålet er at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes, så bebyggelsen frembyder tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende samt fremme af handicaptilgængelig indretning og foranstaltninger, der kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug. Udnyttelse af vandkraftsressourcer til produktion af energi Inatsisartutloven omhandler tilladelse til forundersøgelser samt udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutloven fastlægger bl.a. rammerne for fastsættelse af koncessionsafgifter og den såkaldte tilbagefaldsret bliver reguleret. Boliganalyse Formålet var at undersøge økonomien hos lejerne i offentlige udlejningsboliger i de 4 største byer med henblik på at vurdere om de har en tilstrækkelig indkomst/betalingsevne til at boligforsyne sig selv. Transportkommissionen Kommissionen blev nedsat ultimo Kommissorium: Fremkomme med forslag til vision, Analysere de centrale udfordringer og udviklingsmuligheder, Analysere systemsammenhænge omfattende identifikation af hvem bestemmer hvad, hvem træffer hvilke beslutninger og hvem fordeler hvilke offentlige midler, Identificere eksterne finansieringskilder og finansieringsmodeller, Kortlægge og vurdere instrumenter, strategiske valg og prioriteringsmuligheder,

4 Analysere og vurdere transportområdets organisering og konkrete indretning. Kommissionen har udgivet visionspapir og et længere scenariepapir. Kommissionens betænkning forventes færdig i løbet af sommeren Beredskabsplaner for DIH og kystsygehusene Formålet er at leve op til»best practice«i forhold til Selvstyrets forsikringsforhold. Der er tale om virksomhedernes interne beredskabsplaner. Illuut A/S Selskabet som er Selvstyrets finansieringstekniske redskab, kom i aktiv drift primo Forstærket indsats på boligområdet Der skal i de kommende 10 år saneres mere end boliger og opføres nye boliger. Heraf skal ca opføres af Selvstyret alene eller i samarbejde med kommunerne. Alene i Nuuk er saneringsbehovet over boliger samtidig med at der står flere end på venteliste til en bolig og mere end 300 ansatte venter på en personalebolig. Vandkraftværk ved Ilulissat Det blev godkendt i starten af 2010 at give Nukissiorfiit lov til at starte opgørelsen af et vandkraftværk ved Ilulissat Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser Redegørelsen identificerer en række virkemidler til at reducere Grønlands drivhusgasudledning. Redegørelsen afsluttes med en række anbefalingen til indsatsområder, hvilke virkemidler og områder der vil være mest hensigtsmæssige at fokusere på. Energipolitisk perspektivredegørelse Ifølge Landstingsforordning nr. 14 af 6. november om energiforsyning fra 1997 udarbejdes en energipolitisk perspektivredegørelse hvert andet år for de sidste års udvikling på energiområdet. Projekt "Vestnorden foresight bygdernes fremtidsvisioner" i januar 2010 "Vestnorden foresight 2030 bygdernes fremtidsvisioner" (VNF-2030) er et tværnordisk projekt mellem Grønland, Island og Færøerne. Formålet med VNF-2030 projektet er at inddrage lokalbefolkningen og andre interessenter i udarbejdelse af visioner og udviklingsstrategier for Vestnordens isolerede bygdesamfund. Projektet er støttet med kr. fra den Arktiske Samarbejdspulje under Nordisk Ministerråd. Projektet løber i 2010 og SDI redegørelse i maj 2010 I konsekvens af ændringerne i planlovgivningen er der blevet etableret en national webgis portal (NunaGIS). Redegørelsen indeholder en strategi for en samlet organisering og standardisering af hele geodataområdet for den offentlige sektor.

5 Medlem af Naalakkersuisut for Finanser samt medlem af Naalakkersuisut for Nordisk samarbejde Ændring af landstingslov om indkomstskat Skattepligt i forbindelse med råstofaktiviteter, skærpet beskatning af fri bil, handel med skattemæssige afskrivninger og udvidet indeholdelsespligt Ændring af landstingslov om rejeafgift Ændring af afgiftsstart fra 13,00 kr. til 11,70 kr. pr. kilo rejer. Bilafgift Fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på person- og varebiler der udelukkende anvender brint som drivmiddel. Ændring af skatter Nedsat godtgørelse i forbindelse med overskydende skat. Skatte- og Velfærdskommissionen Kommissionen skal foretage en analyse af hele velfærdsområdet, herunder serviceydelser, transfereringer på socialområdet, sundhedsydelser, uddannelse samt boligtilskud og samspillet med og mellem disse samt skatter og afgifter. Det Økonomiske Råd Rådet skal løbende foretage vurderinger af konjunkturudviklingen og af holdbarheden i finanspolitikken. På kortere sigt forventes rådet derudover at rådgive Naalakkersuisut i forbindelse med udarbejdelse af en samfundsøkonomisk model. På længere sigt forventes Det økonomiske Råd at komme med udredninger om, hvorvidt den økonomiske politik fører til en højere grad af økonomisk selvbårenhed. Rådet skal endvidere komme med forslag til, hvorledes strukturændringer kan bidrage til at skabe forudsætninger for øget økonomisk vækst og dermed en højere grad af selvbårenhed. Udarbejdelse af en National IKT-strategi Der udarbejdes pt. en strategisk handlingsplan for, hvordan Informations- og Kommunikationsteknologiske løsninger kan understøtte udviklingen i det grønlandske samfund og i den offentlige administration. Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ændring af landstingslov om fiskerifinansieringspulje Indførelse af ophugningstilskud til forældede fartøjer samt forøgelse af tilskud til anskaffelse af fartøjer.

6 Formålet er at yde tilskud til udvikling og fremme af fiskerierhvervet, samt at lette adgangen til erhvervet for nye aktører. Ændringen af tilskuddet gav mulighed for 40 % i støtte af afskaffelsessummen mod 20 % tidligere. Samt indførelse af tilskud til ophugning af fartøjer mod at licenser tages ud (strukturtilpasning i det kystnære fiskeri) Ændring af landstingslov om fiskeri. Ændring af formålsbestemmelse, oplysningspligt i forbindelse med administrative formål, statistiske formål og kontrolformål, medtagelse af fiskeriobservatør samt indførelse af brugerbetaling Formålet er at lægge vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion samt at fiskeriets indvirkning på økosystemet holdes på et acceptabelt niveau. Ændringens formål var dels, at åbne op for det videre forløb med hensyn til msc-mærkningen. Indhentelse af administrative oplysninger til brug for fiskeriets vurderinger, herunder statistiske og kontrolmæssige oplysninger. Indførelse af kvote afgift og brugerbetaling af fiskeriet. Lokal moniteringsarbejdsgruppe Forsøg med etablering af lokale naturressourceråd i byer og bygder til overvågning af de levende ressourcer. Arbejdsgruppe for Great Greenland Udarbejdelse af en redegørelse om selskabets fremtid, herunder andre mulige tiltag af produktet hidrørende sælen. Arbejdsgruppe vedr. Qaanaaq og yderdistrikter Indførelse af mulige alternativer til fangererhvervet, herunder omskoling, kurser og overgang til fiskeri. Arbejdsgrupper vedr. fiskerikommissionens anbefalinger Nedsat 4 arbejdsgrupper med kommissorier: 1. Arbejdsgruppe om kvotefleks 2. Arbejdsgruppe om individuelle omsættelige kvoter 3. Arbejdsgruppe om kvoteandel 4. Arbejdsgruppe om administrative rationaliseringer. Anbefalingerne fra grupperne vil indgå i forslaget til fiskeriloven. Forventes færdiggjort i juli måned. Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Forebyggelse mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme samt følgelovgivning. Lovens formål er at indføre skærpede krav til de forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering Specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

7 Gennemførelse af FN s sikkerhedsråds resolution 1373 med henblik på bekæmpelse af terrorisme. Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland, for at opnå et fleksibelt regelgrundlag for arbejdsskadesikringen i Grønland. Anordning om ikraftsættelse af ændringer af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Anordningen opdaterer den gældende anordning nr. 137 af 9. marts 2005 om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Mineralske råstoffer i Grønland. Lov om udnyttelse af mineralske råstoffer og anvendelse af undergrunden til lagring eller formål vedrørende råstofaktiviteter Fagkommision piareersarfiit Definition af læringsmål og indhold for AEU-undervisning i dansk, engelsk, matematik og grønlandsk. Veterinært samarbejdsprojekt mellem Færøerne, Island og Grønland. I regi af NORA er der lavet et veterinært samarbejdsprojekt mellem de veterinære myndigheder i de tre lande. Projektet drejer sig primært om vidensdeling og optimering af veterinære ressourcer. Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender Børnetilskud. Udbetaling af børnetilskud uden forudgående ansøgning samt udbetaling forskudsvist månedligt Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Mulighed for at deltage i kurser mv. uden at dette afbryder orlovsperioden, orlov og dagpenge til registrerede partnere samt adoptanter og plejefamilier med adoption for øje. Orlov ved plejeanbringelse af et barn Rettigheder for plejeforældre i forbindelse med at modtage plejebarn Ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp

8 Mulighed for økonomisk støtte til kistetransport samt præcisering af betingelser for tildeling af offentlig hjælp Ændring af landstingsforordning om førtidspension Forhøjelse af satserne for førtidspension, udvidelse til 2 mdr.s pensionsudbetaling til efterladte efter førtidspensionist efter pågældendes dødsfald samt sproglige præciseringer. Ændring af landstingsforordning om alderspension Udvidelse til 2 mdr.s pensionsudbetaling til efterladte efter alderspensionist efter pågældendes dødsfald Ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap Udlægning af handicapforsorgen til kommunerne; dog vil Naalakkersuisut fortsat varetage driften af døgninstitutionerne samt døgnanbringelser udenfor Grønland, - af personer med vidtgående handicap Styregruppen om en sammenhængende og koordineret politik inden for børne- og familieområdet I 2009 blev nedsat en styregruppe og 7 arbejdsgrupper bestående af fagpersoner, repræsentanter for organisationer og departementer m.fl. Resultatet blev i alt 26 anbefalinger. Naalakkersuisut har prioriteret 5 overordnede indsatsområder, som er under implementering under Tryg Barndom Strategi for en særlig indsats på børneområdet for (se nedenfor) Konferencen At løfte i flok og samarbejdsaftalen mellem medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender og borgmestrene Den februar 2010 afholdt Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender i samarbejde med borgmestrene en national konference med titlen At Løfte i flok om koordinering og vidensdeling på børne- og familieområdet. I konferencen deltog politikere, embedsmænd, fagfolk, NGO erne, CSR m.fl. På konferencen underskrev medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender og de 4 borgmestrene en forpligtende samarbejdsaftale om vidensdeling og koordination på børne -, unge - og familieområdet. Aftalen er under opfølgning. Redegørelse om rådgivende organ på børne- og ungeområdet Til Inatsisartut er på FM 2010 fremlagt redegørelse om en model for en børnerettighedsinstitution, som er politisk uafhængig og varetager opsyn med børns rettigheder og opvækstvilkår, samt medvirker positivt til fremme af børns interesser og muligheder i samfundet. Organisatorisk er foreslået et børneråd, hvor formanden er børnetalsmand, hertil tilknyttes MIPI. Redegørelsen fik bred tilslutning og der arbejdes på opfølgning med henblik på fremsættelse af lovforslag i Tryg Barndom - strategi for særlig indsats på børneområdet i 2010

9 Tryg Barndom er en plan for hvorledes ekstrabevillingen på 25 mio. kr. til en særlig indsats på børneområdet forventes anvendt i Der afsættes blandt andet ekstra midler til støtte til familiecentre og højskoler, væresteder og krisecentre. Derudover oprettes et børnecenter for seksuelt misbrugte børn og unge, og der igangsættes en holdningsbearbejdende kampagne med henblik på at bekæmpe omsorgssvigt og overgreb mod børn og unge. Helhedsorienteret og tværgående børne- og ungestrategi Departementet for Sociale Anliggender har i samarbejde med Departementet for Sundhed, Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Departementet for Finanser igangsat udarbejdelsen af en helhedsorienteret og tværgående børne- og ungestrategi, som forventes forelagt for Inatsisartut til forårssamlingen Fattigdomsprojektet Der har i været gennemført et projekt om fattigdom i Grønland. Departementet er ved at lægge sidste hånd på rapporten, som forventes at udgøre et vigtigt bidrag i samfundsdebatten omkring barrierer og muligheder i udviklingen af velfærdssamfundet i Grønland. Rapporten vil samtidig udgøre et godt grundlag for fremtidige initiativer på området, ligesom den indsamlede viden bruges i udformningen af den helhedsorienterede og tværgående børne- og ungestrategi. Konferencen Vold er ikke løsningen samt voldsstrategien Den november 2009 blev afholdt en national konference om vold i nære relationer med særligt fokus på krisecentrene i Grønland. Deltagere var ca. 70 deltagere (frivillige, professionelle, politikere og embedsmænd). På konferencen afdækkede en række oplægsholdere aspekter af voldens væsen og konsekvens, ligesom flere oplægsholdere fremkom med bud på nye veje til at forebygge de sociale problematikker, der ofte ligger til grund for til volden. Tilskud til misbrugsbehandling til de familier, der indgår i samarbejdsprojektet Tidlig indsats. Samarbejdsprojektet Tidlig indsats for gravide familier har til formål at opspore og støtte gravide risikofamilier. Projektet har kørt siden 2007, og det er blevet klart, at det er afgørende med misbrugsbehandling til en væsentlig del af de familier, der indgår i projektet. Departementet har derfor givet tilskud til misbrugsbehandling til de familier, der indgår i projektet. Ligestillingsdagen Som opfølgning på Inatsisartut-beslutning om en national ligestillingsdag, er denne afholdt første gang den 20. maj Forbedring af forholdene for plejefamilier Der er afsat 3,3 mio. kr. i perioden til at forbedre forholdene for plejefamilier. Der er indtil videre afholdt 2 RUGO-kurser, udgivet bogen Historien om Sissel Stær, udgivet pjece for 6-12 årige plejebørn samt ydet tilskud til plejefamiliekonsulenter, kommunale RUGO-kurser samt øvrige kommunale aktiviteter på plejefamilieområdet.

10 Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Forbud mod rygning Loven gennemfører et generelt forbud mod at ryge indendørs og afskaffer adgangen til etablering af indendørs rygerum samt muligheden for lejlighedsvis tilladelse til indendørs rygning. Forbud mod slag og udskænkning af alkoholholdige drikke 5 Bekendtgørelserne regulerer salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i områder i Grønland Deloittes Økonomi- og Strukturanalyse af det grønlandske sundhedsvæsen Analysen skal skabe et fundament for både forbedring af sundhedsvæsenets økonomistyring og for langsigtede politiske beslutninger angående sundhedsvæsenets fremtidige økonomi, aktivitet og indretning. Den endelige rapport foreligger nu og opfølgning pågår. Indgåelse af partnerskaber mellem PAARISA og andre aktørerpartnerskab mellem Departementet for Sociale Anliggender, Departementet for Sundhed og Paarisa omkring Projekt Tidlig Indsats/forældreuddannelsen Klar-til-Barn/Dukkeprojektet. Partnerskab mellem Paarisa og KNR omkring folkeoplysning sex og rygning.partnerskab mellem Paarisa og kommuner omkring selvmordsforebyggelse.partnerskab mellem Paarisa om Grønlands Boldunion om fodboldskoler i bygder. Selvmordsforebyggelse under PAARISA I november 2009 afholdtes arktisk konference Hope and Resilience med parallel ungdomskonference i Nuuk. Anbefalinger fra forskere og unge integreres i det selvmordsforebyggende arbejde. Målet med Den nationale strategi er at nedbringe antal selvmord og selvmordsforsøg. Der arbejdes med undervisning og kurser samt direkte borgerdialog gennem telefonrådgivningen Attavik 146. Indførelsen af fluorideret husholdningssalt.fluorideret husholdningssalt skal ses som et supplement til og et sikkerhedsnet under den aktive indsats, som tandplejen udfører på det forebyggende område og medvirke til at forbedre tandsundheden hos befolkningen. Implementering af 1. fase af Sundhedsreformen Etablering af to pilotregioner, som skal danne erfaringsgrundlag for den videre udviklingsog implementeringsproces for Sundhedsreformen Psykiatriredegørelsen Udarbejdelse af en redegørelse for det psykiatriske område med fokus på helhedsorientering af området og indsat i en social ramme.

11 Auditundersøgelse af akutte henvendelser til sundhedsvæsenet. Med undersøgelsen ønskes en afdækning af vold og alkoholrelaterede skader belaster af sundhedsvæsen Livsstilsværksteder At skabe muligheden for at befolkningen kan få et helbredstjek, en sundhedsfremmende/ forebyggende samtale og mulighed for rygestopkursus og vejledning om kost og motion Evaluering af Folkesundhedsprogrammet Der er igangsat en midtvejsevaluering af Folkesundhedsprogrammet Inunneritta. Et kommissorium foreligger Ventelisteafvikling Der er igangsat et tiltag til at nedbringe ventelisterne på en række behandlinger såsom knæoperationer, hørefremmende operationer og operationer for grå stær Samarbejde med interesseorganisationer Der er indgået nære samarbejdsrelationer med centrale interesseorganisationer såsom pårørendeforeninger og Kræftens Bekæmpelse Vaccine mod Hepatites B og pneumokokker Der forberedes implementering af vaccinationer mod Hepatites B og pneumokokker i børnevaccinationsprogrammet. Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne Ændringen af forordningen indebærer, at forpligtelsen til at sørge for pædagogiskpsykologisk rådgivning overgår fra Naalakkersuisut til kommunerne. Således vil også ansættelseskompetence for de ledende skolepsykologer samt økonomistyring overgå til kommunerne. Sprogpolitik Inatsisartutloven omhandler rammer for sprogpolitik, herunder om sproglig integration og sprogtilegnelse. Inatsisartutloven fastsætter rammer for sproganvendelse og forpligter offentlige virksomheder, myndigheder og private virksomheder med mindst 10 ansatte til at udarbejde en sprogpolitik og til at foretage en individuel og personlig samtale med medarbejderen om medarbejderens behov for sprogundervisning samt indføring i grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold. Inatsisartutloven indeholder endvidere bestemmelse om, at personer med fast bopæl i Grønland har ret til at tilegne sig grønlandsk og dansk samt sprog med international

12 rækkevidde, i tale og skrift, således at de kan deltage i samfundslivet og anvende og udvikle deres modersmål. Børneattest Inatsisartutlovens hovedformål er at sikre, at personer med domme for seksuelle krænkelser af børn ikke uden videre kan få en børnerelateret stilling eller beskæftigelse. Beskyttelsen går ud på, at den part, der skal ansætte eller beskæftige en person inden for et af de i inatsisartutloven angivne områder, før ansættelsen eller beskæftigelsen på grundlag af samtykke fra personen indhenter oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Disse oplysninger, der altså benævnes børneattest, viser, om den pågældende er blevet dømt for overtrædelse af kriminallovens eller straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Kirken i Grønland Inatsisartutloven har til formål at fastlægge en en mere klar og gennemskuelig opgavefordeling mellem Naalakkersuisut og Biskoppen. Inatsisartutloven fastslår således, at Naalakkersuisut har det overordnede ansvar for Kirken, mens Biskoppen varetager den centrale styrelse og administration af Kirken og det gejstlige tilsyn med stiftets provster, præster og kateketer. Inatsisartutloven etablerer således forvaltningsenhed indenfor Kirken i Grønland med Biskoppen som øverste myndighed indenfor kirkens regi. Inatsisartutloven medfører desuden, at provstiudvalgets økonomiske opgaver overdrages til provstikontorerne, hvor provsten, ved kontorlederens hjælp, er ansvarlig for provstiets økonomi, dog i samarbejde med præster og menighedsrepræsentanter. Menighedsrepræsentationerne er samtidig blevet pålagt provstiudvalgenes ansvar for tilsynet med præstegældets kirkebygninger, mens provsten skal drage omsorg for, at de er i forsvarlig stand. Erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet Inatsisartutlovens overordnede formål er at indføre en mere fleksibel styrelsesordning, der er i stand til at tilpasse sig de skiftende krav og behov, der kendetegner et samfund i forandring. En ny styrelsesordning skal bibringe brancheskolerne de nødvendige redskaber til håndtering af fremtidens udfordringer. Derudover skal den ny styrelsesordning danne den ramme, som skal sikre, at brancheskolerne til enhver tid kan tilbyde relevante uddannelser af høj kvalitet på et højt fagligt niveau. Inatsisartutloven medfører en ny styrelsesordning, hvorefter brancheskolerne omdannes til selvstændige offentlige institutioner uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse. Dette betyder, at skolerne bliver juridisk selvforvaltende institutioner, hvor en bestyrelse bliver øverste myndighed. Fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder Inatsisartutloven indeholder 2 hovedændringer i forhold til gældende landstingslov (landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder). Den ene omhandler Naalakkersuisuts mulighed for at træffe afgørelse om tilsidesættelse af en

13 påtænkt fredning eller anden kulturarvsbeskyttelse under henvisning til overordnede hensyn til samfundsudviklingen. Den anden omhandler indførelse af anden kulturarvsbeskyttelse som alternativ til fredning af kulturhistoriske områder. Loven indeholder en række yderligere ændringer i forhold til den gældende landstingslov. Ophævelse af landstingsforordning om tilskud til elever på folkeskolens ældste klasser Inatsisartutforordningen ophæver med virkning fra 1. august 2010 landstingsforordningen om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser. Som følge af indførelse af undervisningspligt i folkeskolens fulde 10-årige forløb er ordningen fundet forældet. Nedlæggelse af Radio- og tv-nævnet Inatsisartut besluttede i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2010 at udfase bevillingen for Radio- og tv-nævnet. Inatsisartutforordningen ophæver samtlige bestemmelser, der omhandler Radio- og tvnævnet, i den gældende landstingsforordning. Dette betyder, at en række aktiviteter ophører. Samtidig er det fundet nødvendigt at overføre en række af de kompetencer, der i henhold til gældende lovgivning er henlagt til Radio- og tv-nævnet, til centraladministrationen. Dette omhandler eksempelvis udstedelse af lokale sendetilladelser, behandling af ansøgninger om produktionstilskud til lokale tv-stationer og afgørelseskompetencen i forhold til overtrædelse af reglerne for reklame og sponsorering. Udtalelse til dansk ratifikation af UNESCOs konvention af 17. oktober 2003 om beskyttelse af den immaterielle kulturarv Inatsisartut besluttede, at Selvstyret tilslutter sig dansk ratifikation af konventionen. På det nationale plan forpligter konventionen overordnet de kontraherende stater til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelse af den immaterielle kulturarv inden for deres territorier og at identificere og definere de forskellige immaterielle kulturarvsgenstande, som findes inden for deres territorier. Konventionen anfører også, hvorledes dette skal ske. Dette er først og fremmest ved en forpligtelse til udarbejdelse og ajourføring af fortegnelser over den immaterielle kulturarv. Konventionen anfører videre, at de kontraherende stater skal bestræbe sig på iværksættelse af en række andre beskyttelsesforanstaltninger, herunder uddannelse og bevidstgørelse af offentligheden, særligt unge mennesker. På internationalt plan fastsætter konventionen, at der skal udarbejdes, ajourføres og offentliggøres en repræsentativ liste over menneskehedens immaterielle kulturarv på foranledning af de berørte kontraherende stater. Der skal desuden udarbejdes, ajourføres og offentliggøres en liste over immateriel kulturarv med presserende behov for beskyttelse. Herudover anføres det i konventionen, at der løbende skal udvælges og promoveres nationale, regionale og subregionale programmer, projekter og aktiviteter til

14 beskyttelse af den immaterielle kulturarv. Dertil en forpligtelse for staterne til at samarbejde på bilateralt, subregionalt, regionalt og internationalt plan, herunder ved udveksling af oplysninger og erfaringer, fælles tiltag og vedtagelse af bistand til de kontraherende stater i deres bestræbelser på at beskytte den immaterielle kulturarv. Endelig fastsætter konventionen, at der oprettes en fond til beskyttelse af den immaterielle kulturarv. Udtalelse til dansk ratifikation af UNESCOs konvention af 20. oktober 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed Inatsisartut besluttede, at Selvstyret tilslutter sig dansk ratifikation af konventionen. Konventionen fastslår overordnet om parternes rettigheder og pligter, at parterne bekræfter i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt, principperne i folkeretten og de universelt anerkendte instrumenter vedrørende menneskerettighederne deres suveræne ret til at udforme og gennemføre kulturpolitikker og træffe foranstaltninger til at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og til at styrke det internationale samarbejde for at opfylde konventionens målsætninger. Konventionen fastslår som en grundlæggende rettighed, at enhver part som led i sine kulturpolitikker og foranstaltninger under hensyntagen til egne forhold og behov kan træffe foranstaltninger, der har til formål at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed på den pågældende parts område. Rettighederne modsvares af bestemmelser om pligter og opfordringer til på forskellig vis at arbejde for at beskytte og fremme af kulturelle udtryksformer, til uddannelse og bevidstgørelse af offentligheden, til internationalt samarbejde, til inddragelse af civilsamfundet, til integrering af kultur i den bæredygtige udvikling og til udviklingssamarbejde. Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Politisk koordinationsgruppe om opgaveoverførsler fra Selvstyret til kommunerne og strukturreformen Dannelsen af koordinationsgruppen er sket i erkendelse af, at strukturreformen er et fælles projekt for Selvstyret og for kommunerne, så der skal sikres kontinuitet og sammenhæng i forbindelse med den afgørende del af strukturreformen overførslen af opgaveområder til kommunerne Medlemmer: Formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Medl.af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Athon Frederiksen Borgmester i Qeqqata Kommunia Hermann Berthelsen Formand for KANUKOKA Enok Sandgreen Forvaltningsplan for Ilulissat Isfjord Formålet med forvaltningsplanen er at beskytte de værdier af særlig universel betydning, der ligger bag optagelsen af de værdier af særlig universel betydning der ligger bag optagelsen af Ilulissat Isfjord på verdensarvslisten, den glaciologiske forskning og

15 områdets enestående skønhed, samtidig med at en bæredygtig anvendelse af området sikres Miljø og Naturpris Prisen tildeles som en påskønnelse af personer, institutioner eller organisationer, der som foregangsmænd og ildsjæle er med til at løfte natur- og miljøbevidstheden hos os alle, eller som med deres projekter yder en konkret indsats for at forbedre miljøet i Grønland. I 2009 gik prisen til Earth Charter Narsaq, v/finn Lynge. Strategiplan for Nationalparken i Nord- og Østgrønland Med udgangspunkt i Zackenbergaftalen fra 2001 mellem daværende Landsstyremedlem for Natur og Miljø og den danske Miljøminister, vedtog Landsstyret i 2002, at der skulle udarbejdes en strategiplan for Nationalparken i Nord-og Østgrønland. Strategiplanen skal afklare en række elementer i forhold til Nationalparken, som både sikrer en fortsat beskyttelse af området samtidig med at der skabes rammer for en regional udvikling af området, hvor der særligt lægges vægt på en højere nytteværdi af området for lokalbefolkningen i Ittoqqortoormiit. Redegørelse om kommunerne I flere år blev der fremlagt en Politiske økonomiske beretninger på forårssamlingerne. Disse årlige beretninger om den økonomiske situation i Grønland har altid haft et længere eller kortere afsnit om kommunernes økonomi. I år har Naalakkersuisut valgt at udgive en særskilt Redegørelse om kommunerne for at give et billede af hvad der er sket af ændringer i de kommunale organisationer. Redegørelse om PCB i byggeriet PCB, har siden 1977 været forbudt at anvende i DK, og da PCB alt afhængig af hvor meget der ophobes i kroppen medføre sundhedsskadelig risiko for mennesker. PCB kan svække immunforsvaret, være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende. Da PCB er skadeligt for sundheden, besluttede Naalakkersuisut at foretage en undersøgelse i byggematerialer og indeklima.

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2012 Bloktilskuddet til kommunerne i 2012 bliver på 1.061.751.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 18,1 mio. kr. større end i 2011. Det fremgår af bilag

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Naalakkersuisuts initiativer i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamlingen 2014

Naalakkersuisuts initiativer i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamlingen 2014 EM 2014 PRESSEMØDE Den 15.september klokken 9.00 Naalakkersuisuts initiativer i forbindelse med Inatsisartuts efterårssamlingen 2014 v/ Aleqa Hammond, Formand for Naalakkersuisut og Naalakkersuisoq for

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området.

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området. liaqutariinnermut Inatsisinillu Atortltsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Nye initiativer på børne-og ungeområdet. Martha Lund Olsen 26. januar

Nye initiativer på børne-og ungeområdet. Martha Lund Olsen 26. januar Nye initiativer på børne-og ungeområdet Martha Lund Olsen 26. januar Tværdepartemental samarbejde Departementerne samarbejder om fælles indsatser 1. Udredning af børn med psykiske problemer og sociale

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. februar 2011 FM 2011/88. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. februar 2011 FM 2011/88 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forslaget har til hensigt at forbedre rammebetingelserne for fiskeriet som en følge af udviklingen i fiskerierhvervet.

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 75 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 5. maj 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Inatsisartuts

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni

Departementet for Familie og Justitsvæsen. Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Pressemøde IIAN tirsdag d. 11 juni Den sociale indsats er afgørende i det videre arbejde Den sociale indsats i Grønland bygger på 2 grundlæggende indsatser: En social indsats, der sikrer rimelige grundvilkår

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Forord Naalakkersuisut nedsatte i september 2009 en Skatte og velfærdskommission. Kommissionens hovedopgave

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015

FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN Finanslov 2015 FÆLLES VENDER VI KAJAKKEN FRA KRITISK TILSTAND TIL STABIL VELSTAND inden 2018 Finanslov 2015 bygger på følgende principper: Investering i fremtidig vækst, uddannelse

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund

Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Status på førtidspension Status på bunkebekæmpelse af sager fra kredsretterne i Grønland Status på hjælp til børn og unge Handicapcenter Martha Lund Olsen Marts 2014 Status førtidspensionsreformen Marts

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Tryg barndom 2010. Strategi for en særlig indsats på børneområdet for 2010

Tryg barndom 2010. Strategi for en særlig indsats på børneområdet for 2010 Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Tryg barndom 2010 Strategi for en særlig indsats på børneområdet for 2010 Den 4. maj 2010 1 Indledning Naalakkersuisut vil styrke

Læs mere

100 dages status frem mod 2014. Et samlet land Et samlet folk. Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013

100 dages status frem mod 2014. Et samlet land Et samlet folk. Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013 100 dages status frem mod 2014 Et samlet land Et samlet folk Formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond 12. juli 2013 Velkommen til jer alle I dag præsenterer jeg en status på vores samlede arbejde for

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre Udkast til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til Landstingslov om Videnscenter om Børn og Unge. Almindelige bemærkninger Forslaget om etablering af et Videnscenter om Børn og Unges levevilkår i Grønland blev fremsat under den landsdækkende

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004

Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Rekommandation nr. 1/2003 Skjal 1: Tilráðingar 2003 & 2004 Vestnordisk Råd har vedtaget følgende rekommandation under Rådets årsmøde 2003. 15 stemmer var for, ingen var imod og 3 var fraværende. Vestnordisk

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 19. august 2015 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslagets baggrund Ved landstinglov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik blev datasikkerheden i forbindelse

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Pressemøde den 31. maj 2016

Pressemøde den 31. maj 2016 Pressemøde den 31. maj 2016 Martha Lund Olsen Naalakkersuisoq for Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen Martha Lund Olsen / Præsentation af ny lov og redegørelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til børn og unge Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland. Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre

Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland. Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre Implementering af onventionen om Biologisk Mangfoldighed Grønland Inge Thaulow Departement for Miljø og Natur Grønlands Selvstyre Tekst skrives ind i sdehoved/sidefod Rigsfællesskabet En del af Rigsfællesskabet

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Forslag til dagsorden til Inatsisartuts efterårssamling 2013

Forslag til dagsorden til Inatsisartuts efterårssamling 2013 Forslag til dagsorden til Inatsisartuts efterårssamling 2013 7 forslag til nye Inatsisartutlove 10 forslag til ændringer i Inatsisartutlove 7 forslag til Inatsisartutbeslutninger 3 strategier og handlingsplaner

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner

Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner 06. april 2010 FM 2010/89 Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner 1. Inatsisartutloven skal værne om kulturminder

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013

Skjal 1: Tilráðingar Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi august 2013 Skjal 1: Tilráðingar 2013 Samtyktar á ársfundi Útnorðurráðsins í Grønlandi 17. 22. august 2013 Rekommandation nr. 1/2013 Vestnordisk Råd har, den 20. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere