Nye love og initiativer af Naalakkersuisut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye love og initiativer 2009 2010 af Naalakkersuisut"

Transkript

1 Nye love og initiativer af Naalakkersuisut Naalakkersuisut nutaat 10. juni De nye Naalakkersuisut 10. juni 2009

2 Naalakkersuisuts første leveår Nedenfor findes en samlet oversigt over de vigtigste love, lovændringer, kommissioner, arbejdsgrupper og andre initiativer, som Naalakkersuisut har stået bag i sit første leveår. Administrative og tekniske lovændringer, interne arbejdsgrupper og initiativer med begrænset offentlig interesse er ikke medtaget i denne oversigt. Listen er opdelt efter medlemmerne af Naalakkersuisut og deres respektive departementer, direktorater og styrelser. En arbejdsgruppe eller et initiativ, f.eks. Skatte- og Velfærdskommissionen, nævnes kun under ét medlem af Naalakkersuisut, selvom flere af Naalakkersuisuts medlemmer og deres departementer er involveret i arbejdet. Formand for Naalakkersuisut samt medlem af Naalakkersuisut for Udenrigsanliggender Klimaaftale Formanden for Naalakkersuisut ledte Grønlands klimaforhandlinger med Danmark og opnåede i den sammenhæng forståelse fra dansk side omkring Grønlands behov for industriel udvikling, men samtidig bl.a. forpligte sig til 5% nedbringelse af CO2- udledningen i det almindelige civile samfund i perioden Formanden for Naalakkersuisut ledte den grønlandske forhandlingsdelegation under COP15 i København. Professionalisering af bestyrelser i virksomheder med offentligt ejerskab Naalakkersuisut har, sammen med de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber, i foråret 2010 gennemført selskabernes ordinære generalforsamlinger. Naalakkersuisut lægger vægt på at følge anbefalinger for selskabsledelse og retningslinjerne for udpegelse af bestyrelsesmedlemmer. Det tilsigtes at opnå en højere grad af faglige kompetencer og specialviden, således at bestyrelserne er sammensat med de faglige kompetencer der efterspørges i de enkelte selskaber. Branding Greenland I løbet af 2009 har Branding Greenland gennem presseinitiativer, hvor målet er positiv omtale af Grønland i politisk, turisme- og erhvervsmæssig øjemed, opnået international mediedækning til en reklameværdi svarende til 39 millioner kr. Dette er en fremgang fra 2008, der lå på 21,5 millioner kr., og skal ses på baggrund af et budget på i alt 3 millioner kr. Joint Committee samarbejdet mellem USA, Grønland og Danmark Udenrigsdirektoratet har i 2009 og 2010 foretaget en evaluering af projekter fra de første fem år af Joint Committee samarbejdet mellem USA; Grønland og Danmark. Baseret på erfaringerne fra denne evaluering, har Udenrigsdirektoratet i juni 2010 forhandlet en

3 omorganisering af arbejdes arbejde med henblik på at fokusere ressourcerne i samarbejdet og derved skabe flere målbare resultater Seminar om behandling af seksuelle krænkere Seminarets fokus var på de handlingstiltag, der kan påtænkes som følge af den nye kriminallov samt de erfaringer, der er i Norden med behandling af seksuelle krænkere. Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik samt Viceformand af Naalakkersuisut Redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggelse Inatsisartutloven fastsætter regler for redningsberedskabet i Grønland. Redningsberedskabets opgave er, at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker, katastrofer, eller overhængende fare herfor. Ligeledes lovfæstes sektoransvarsprincippet og beredskabskommissionen. Byggeri brand, sikkerhed og sundhedskrav Inatsisartutloven imødekommer behovet for en egentlig byggelov med henblik på at opnå bedre styring af byggeriet, herunder navnlig at få formuleret krav til bebyggelsers indpasning i det fysiske miljø, kvaliteten af og produktiviteten i byggeriet samt ressourceanvendelsen. Formålet er at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes, så bebyggelsen frembyder tryghed i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende samt fremme af handicaptilgængelig indretning og foranstaltninger, der kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug. Udnyttelse af vandkraftsressourcer til produktion af energi Inatsisartutloven omhandler tilladelse til forundersøgelser samt udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutloven fastlægger bl.a. rammerne for fastsættelse af koncessionsafgifter og den såkaldte tilbagefaldsret bliver reguleret. Boliganalyse Formålet var at undersøge økonomien hos lejerne i offentlige udlejningsboliger i de 4 største byer med henblik på at vurdere om de har en tilstrækkelig indkomst/betalingsevne til at boligforsyne sig selv. Transportkommissionen Kommissionen blev nedsat ultimo Kommissorium: Fremkomme med forslag til vision, Analysere de centrale udfordringer og udviklingsmuligheder, Analysere systemsammenhænge omfattende identifikation af hvem bestemmer hvad, hvem træffer hvilke beslutninger og hvem fordeler hvilke offentlige midler, Identificere eksterne finansieringskilder og finansieringsmodeller, Kortlægge og vurdere instrumenter, strategiske valg og prioriteringsmuligheder,

4 Analysere og vurdere transportområdets organisering og konkrete indretning. Kommissionen har udgivet visionspapir og et længere scenariepapir. Kommissionens betænkning forventes færdig i løbet af sommeren Beredskabsplaner for DIH og kystsygehusene Formålet er at leve op til»best practice«i forhold til Selvstyrets forsikringsforhold. Der er tale om virksomhedernes interne beredskabsplaner. Illuut A/S Selskabet som er Selvstyrets finansieringstekniske redskab, kom i aktiv drift primo Forstærket indsats på boligområdet Der skal i de kommende 10 år saneres mere end boliger og opføres nye boliger. Heraf skal ca opføres af Selvstyret alene eller i samarbejde med kommunerne. Alene i Nuuk er saneringsbehovet over boliger samtidig med at der står flere end på venteliste til en bolig og mere end 300 ansatte venter på en personalebolig. Vandkraftværk ved Ilulissat Det blev godkendt i starten af 2010 at give Nukissiorfiit lov til at starte opgørelsen af et vandkraftværk ved Ilulissat Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser Redegørelsen identificerer en række virkemidler til at reducere Grønlands drivhusgasudledning. Redegørelsen afsluttes med en række anbefalingen til indsatsområder, hvilke virkemidler og områder der vil være mest hensigtsmæssige at fokusere på. Energipolitisk perspektivredegørelse Ifølge Landstingsforordning nr. 14 af 6. november om energiforsyning fra 1997 udarbejdes en energipolitisk perspektivredegørelse hvert andet år for de sidste års udvikling på energiområdet. Projekt "Vestnorden foresight bygdernes fremtidsvisioner" i januar 2010 "Vestnorden foresight 2030 bygdernes fremtidsvisioner" (VNF-2030) er et tværnordisk projekt mellem Grønland, Island og Færøerne. Formålet med VNF-2030 projektet er at inddrage lokalbefolkningen og andre interessenter i udarbejdelse af visioner og udviklingsstrategier for Vestnordens isolerede bygdesamfund. Projektet er støttet med kr. fra den Arktiske Samarbejdspulje under Nordisk Ministerråd. Projektet løber i 2010 og SDI redegørelse i maj 2010 I konsekvens af ændringerne i planlovgivningen er der blevet etableret en national webgis portal (NunaGIS). Redegørelsen indeholder en strategi for en samlet organisering og standardisering af hele geodataområdet for den offentlige sektor.

5 Medlem af Naalakkersuisut for Finanser samt medlem af Naalakkersuisut for Nordisk samarbejde Ændring af landstingslov om indkomstskat Skattepligt i forbindelse med råstofaktiviteter, skærpet beskatning af fri bil, handel med skattemæssige afskrivninger og udvidet indeholdelsespligt Ændring af landstingslov om rejeafgift Ændring af afgiftsstart fra 13,00 kr. til 11,70 kr. pr. kilo rejer. Bilafgift Fritagelse for indførselsafgift og motorafgift på person- og varebiler der udelukkende anvender brint som drivmiddel. Ændring af skatter Nedsat godtgørelse i forbindelse med overskydende skat. Skatte- og Velfærdskommissionen Kommissionen skal foretage en analyse af hele velfærdsområdet, herunder serviceydelser, transfereringer på socialområdet, sundhedsydelser, uddannelse samt boligtilskud og samspillet med og mellem disse samt skatter og afgifter. Det Økonomiske Råd Rådet skal løbende foretage vurderinger af konjunkturudviklingen og af holdbarheden i finanspolitikken. På kortere sigt forventes rådet derudover at rådgive Naalakkersuisut i forbindelse med udarbejdelse af en samfundsøkonomisk model. På længere sigt forventes Det økonomiske Råd at komme med udredninger om, hvorvidt den økonomiske politik fører til en højere grad af økonomisk selvbårenhed. Rådet skal endvidere komme med forslag til, hvorledes strukturændringer kan bidrage til at skabe forudsætninger for øget økonomisk vækst og dermed en højere grad af selvbårenhed. Udarbejdelse af en National IKT-strategi Der udarbejdes pt. en strategisk handlingsplan for, hvordan Informations- og Kommunikationsteknologiske løsninger kan understøtte udviklingen i det grønlandske samfund og i den offentlige administration. Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ændring af landstingslov om fiskerifinansieringspulje Indførelse af ophugningstilskud til forældede fartøjer samt forøgelse af tilskud til anskaffelse af fartøjer.

6 Formålet er at yde tilskud til udvikling og fremme af fiskerierhvervet, samt at lette adgangen til erhvervet for nye aktører. Ændringen af tilskuddet gav mulighed for 40 % i støtte af afskaffelsessummen mod 20 % tidligere. Samt indførelse af tilskud til ophugning af fartøjer mod at licenser tages ud (strukturtilpasning i det kystnære fiskeri) Ændring af landstingslov om fiskeri. Ændring af formålsbestemmelse, oplysningspligt i forbindelse med administrative formål, statistiske formål og kontrolformål, medtagelse af fiskeriobservatør samt indførelse af brugerbetaling Formålet er at lægge vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion samt at fiskeriets indvirkning på økosystemet holdes på et acceptabelt niveau. Ændringens formål var dels, at åbne op for det videre forløb med hensyn til msc-mærkningen. Indhentelse af administrative oplysninger til brug for fiskeriets vurderinger, herunder statistiske og kontrolmæssige oplysninger. Indførelse af kvote afgift og brugerbetaling af fiskeriet. Lokal moniteringsarbejdsgruppe Forsøg med etablering af lokale naturressourceråd i byer og bygder til overvågning af de levende ressourcer. Arbejdsgruppe for Great Greenland Udarbejdelse af en redegørelse om selskabets fremtid, herunder andre mulige tiltag af produktet hidrørende sælen. Arbejdsgruppe vedr. Qaanaaq og yderdistrikter Indførelse af mulige alternativer til fangererhvervet, herunder omskoling, kurser og overgang til fiskeri. Arbejdsgrupper vedr. fiskerikommissionens anbefalinger Nedsat 4 arbejdsgrupper med kommissorier: 1. Arbejdsgruppe om kvotefleks 2. Arbejdsgruppe om individuelle omsættelige kvoter 3. Arbejdsgruppe om kvoteandel 4. Arbejdsgruppe om administrative rationaliseringer. Anbefalingerne fra grupperne vil indgå i forslaget til fiskeriloven. Forventes færdiggjort i juli måned. Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer Forebyggelse mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme samt følgelovgivning. Lovens formål er at indføre skærpede krav til de forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering Specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

7 Gennemførelse af FN s sikkerhedsråds resolution 1373 med henblik på bekæmpelse af terrorisme. Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland, for at opnå et fleksibelt regelgrundlag for arbejdsskadesikringen i Grønland. Anordning om ikraftsættelse af ændringer af lov om en garantifond for indskydere og investorer. Anordningen opdaterer den gældende anordning nr. 137 af 9. marts 2005 om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Mineralske råstoffer i Grønland. Lov om udnyttelse af mineralske råstoffer og anvendelse af undergrunden til lagring eller formål vedrørende råstofaktiviteter Fagkommision piareersarfiit Definition af læringsmål og indhold for AEU-undervisning i dansk, engelsk, matematik og grønlandsk. Veterinært samarbejdsprojekt mellem Færøerne, Island og Grønland. I regi af NORA er der lavet et veterinært samarbejdsprojekt mellem de veterinære myndigheder i de tre lande. Projektet drejer sig primært om vidensdeling og optimering af veterinære ressourcer. Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender Børnetilskud. Udbetaling af børnetilskud uden forudgående ansøgning samt udbetaling forskudsvist månedligt Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Mulighed for at deltage i kurser mv. uden at dette afbryder orlovsperioden, orlov og dagpenge til registrerede partnere samt adoptanter og plejefamilier med adoption for øje. Orlov ved plejeanbringelse af et barn Rettigheder for plejeforældre i forbindelse med at modtage plejebarn Ændring af landstingsforordning om offentlig hjælp

8 Mulighed for økonomisk støtte til kistetransport samt præcisering af betingelser for tildeling af offentlig hjælp Ændring af landstingsforordning om førtidspension Forhøjelse af satserne for førtidspension, udvidelse til 2 mdr.s pensionsudbetaling til efterladte efter førtidspensionist efter pågældendes dødsfald samt sproglige præciseringer. Ændring af landstingsforordning om alderspension Udvidelse til 2 mdr.s pensionsudbetaling til efterladte efter alderspensionist efter pågældendes dødsfald Ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap Udlægning af handicapforsorgen til kommunerne; dog vil Naalakkersuisut fortsat varetage driften af døgninstitutionerne samt døgnanbringelser udenfor Grønland, - af personer med vidtgående handicap Styregruppen om en sammenhængende og koordineret politik inden for børne- og familieområdet I 2009 blev nedsat en styregruppe og 7 arbejdsgrupper bestående af fagpersoner, repræsentanter for organisationer og departementer m.fl. Resultatet blev i alt 26 anbefalinger. Naalakkersuisut har prioriteret 5 overordnede indsatsområder, som er under implementering under Tryg Barndom Strategi for en særlig indsats på børneområdet for (se nedenfor) Konferencen At løfte i flok og samarbejdsaftalen mellem medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender og borgmestrene Den februar 2010 afholdt Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender i samarbejde med borgmestrene en national konference med titlen At Løfte i flok om koordinering og vidensdeling på børne- og familieområdet. I konferencen deltog politikere, embedsmænd, fagfolk, NGO erne, CSR m.fl. På konferencen underskrev medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender og de 4 borgmestrene en forpligtende samarbejdsaftale om vidensdeling og koordination på børne -, unge - og familieområdet. Aftalen er under opfølgning. Redegørelse om rådgivende organ på børne- og ungeområdet Til Inatsisartut er på FM 2010 fremlagt redegørelse om en model for en børnerettighedsinstitution, som er politisk uafhængig og varetager opsyn med børns rettigheder og opvækstvilkår, samt medvirker positivt til fremme af børns interesser og muligheder i samfundet. Organisatorisk er foreslået et børneråd, hvor formanden er børnetalsmand, hertil tilknyttes MIPI. Redegørelsen fik bred tilslutning og der arbejdes på opfølgning med henblik på fremsættelse af lovforslag i Tryg Barndom - strategi for særlig indsats på børneområdet i 2010

9 Tryg Barndom er en plan for hvorledes ekstrabevillingen på 25 mio. kr. til en særlig indsats på børneområdet forventes anvendt i Der afsættes blandt andet ekstra midler til støtte til familiecentre og højskoler, væresteder og krisecentre. Derudover oprettes et børnecenter for seksuelt misbrugte børn og unge, og der igangsættes en holdningsbearbejdende kampagne med henblik på at bekæmpe omsorgssvigt og overgreb mod børn og unge. Helhedsorienteret og tværgående børne- og ungestrategi Departementet for Sociale Anliggender har i samarbejde med Departementet for Sundhed, Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og Departementet for Finanser igangsat udarbejdelsen af en helhedsorienteret og tværgående børne- og ungestrategi, som forventes forelagt for Inatsisartut til forårssamlingen Fattigdomsprojektet Der har i været gennemført et projekt om fattigdom i Grønland. Departementet er ved at lægge sidste hånd på rapporten, som forventes at udgøre et vigtigt bidrag i samfundsdebatten omkring barrierer og muligheder i udviklingen af velfærdssamfundet i Grønland. Rapporten vil samtidig udgøre et godt grundlag for fremtidige initiativer på området, ligesom den indsamlede viden bruges i udformningen af den helhedsorienterede og tværgående børne- og ungestrategi. Konferencen Vold er ikke løsningen samt voldsstrategien Den november 2009 blev afholdt en national konference om vold i nære relationer med særligt fokus på krisecentrene i Grønland. Deltagere var ca. 70 deltagere (frivillige, professionelle, politikere og embedsmænd). På konferencen afdækkede en række oplægsholdere aspekter af voldens væsen og konsekvens, ligesom flere oplægsholdere fremkom med bud på nye veje til at forebygge de sociale problematikker, der ofte ligger til grund for til volden. Tilskud til misbrugsbehandling til de familier, der indgår i samarbejdsprojektet Tidlig indsats. Samarbejdsprojektet Tidlig indsats for gravide familier har til formål at opspore og støtte gravide risikofamilier. Projektet har kørt siden 2007, og det er blevet klart, at det er afgørende med misbrugsbehandling til en væsentlig del af de familier, der indgår i projektet. Departementet har derfor givet tilskud til misbrugsbehandling til de familier, der indgår i projektet. Ligestillingsdagen Som opfølgning på Inatsisartut-beslutning om en national ligestillingsdag, er denne afholdt første gang den 20. maj Forbedring af forholdene for plejefamilier Der er afsat 3,3 mio. kr. i perioden til at forbedre forholdene for plejefamilier. Der er indtil videre afholdt 2 RUGO-kurser, udgivet bogen Historien om Sissel Stær, udgivet pjece for 6-12 årige plejebørn samt ydet tilskud til plejefamiliekonsulenter, kommunale RUGO-kurser samt øvrige kommunale aktiviteter på plejefamilieområdet.

10 Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Forbud mod rygning Loven gennemfører et generelt forbud mod at ryge indendørs og afskaffer adgangen til etablering af indendørs rygerum samt muligheden for lejlighedsvis tilladelse til indendørs rygning. Forbud mod slag og udskænkning af alkoholholdige drikke 5 Bekendtgørelserne regulerer salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i områder i Grønland Deloittes Økonomi- og Strukturanalyse af det grønlandske sundhedsvæsen Analysen skal skabe et fundament for både forbedring af sundhedsvæsenets økonomistyring og for langsigtede politiske beslutninger angående sundhedsvæsenets fremtidige økonomi, aktivitet og indretning. Den endelige rapport foreligger nu og opfølgning pågår. Indgåelse af partnerskaber mellem PAARISA og andre aktørerpartnerskab mellem Departementet for Sociale Anliggender, Departementet for Sundhed og Paarisa omkring Projekt Tidlig Indsats/forældreuddannelsen Klar-til-Barn/Dukkeprojektet. Partnerskab mellem Paarisa og KNR omkring folkeoplysning sex og rygning.partnerskab mellem Paarisa og kommuner omkring selvmordsforebyggelse.partnerskab mellem Paarisa om Grønlands Boldunion om fodboldskoler i bygder. Selvmordsforebyggelse under PAARISA I november 2009 afholdtes arktisk konference Hope and Resilience med parallel ungdomskonference i Nuuk. Anbefalinger fra forskere og unge integreres i det selvmordsforebyggende arbejde. Målet med Den nationale strategi er at nedbringe antal selvmord og selvmordsforsøg. Der arbejdes med undervisning og kurser samt direkte borgerdialog gennem telefonrådgivningen Attavik 146. Indførelsen af fluorideret husholdningssalt.fluorideret husholdningssalt skal ses som et supplement til og et sikkerhedsnet under den aktive indsats, som tandplejen udfører på det forebyggende område og medvirke til at forbedre tandsundheden hos befolkningen. Implementering af 1. fase af Sundhedsreformen Etablering af to pilotregioner, som skal danne erfaringsgrundlag for den videre udviklingsog implementeringsproces for Sundhedsreformen Psykiatriredegørelsen Udarbejdelse af en redegørelse for det psykiatriske område med fokus på helhedsorientering af området og indsat i en social ramme.

11 Auditundersøgelse af akutte henvendelser til sundhedsvæsenet. Med undersøgelsen ønskes en afdækning af vold og alkoholrelaterede skader belaster af sundhedsvæsen Livsstilsværksteder At skabe muligheden for at befolkningen kan få et helbredstjek, en sundhedsfremmende/ forebyggende samtale og mulighed for rygestopkursus og vejledning om kost og motion Evaluering af Folkesundhedsprogrammet Der er igangsat en midtvejsevaluering af Folkesundhedsprogrammet Inunneritta. Et kommissorium foreligger Ventelisteafvikling Der er igangsat et tiltag til at nedbringe ventelisterne på en række behandlinger såsom knæoperationer, hørefremmende operationer og operationer for grå stær Samarbejde med interesseorganisationer Der er indgået nære samarbejdsrelationer med centrale interesseorganisationer såsom pårørendeforeninger og Kræftens Bekæmpelse Vaccine mod Hepatites B og pneumokokker Der forberedes implementering af vaccinationer mod Hepatites B og pneumokokker i børnevaccinationsprogrammet. Medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne Ændringen af forordningen indebærer, at forpligtelsen til at sørge for pædagogiskpsykologisk rådgivning overgår fra Naalakkersuisut til kommunerne. Således vil også ansættelseskompetence for de ledende skolepsykologer samt økonomistyring overgå til kommunerne. Sprogpolitik Inatsisartutloven omhandler rammer for sprogpolitik, herunder om sproglig integration og sprogtilegnelse. Inatsisartutloven fastsætter rammer for sproganvendelse og forpligter offentlige virksomheder, myndigheder og private virksomheder med mindst 10 ansatte til at udarbejde en sprogpolitik og til at foretage en individuel og personlig samtale med medarbejderen om medarbejderens behov for sprogundervisning samt indføring i grønlandsk kultur, historie og samfundsforhold. Inatsisartutloven indeholder endvidere bestemmelse om, at personer med fast bopæl i Grønland har ret til at tilegne sig grønlandsk og dansk samt sprog med international

12 rækkevidde, i tale og skrift, således at de kan deltage i samfundslivet og anvende og udvikle deres modersmål. Børneattest Inatsisartutlovens hovedformål er at sikre, at personer med domme for seksuelle krænkelser af børn ikke uden videre kan få en børnerelateret stilling eller beskæftigelse. Beskyttelsen går ud på, at den part, der skal ansætte eller beskæftige en person inden for et af de i inatsisartutloven angivne områder, før ansættelsen eller beskæftigelsen på grundlag af samtykke fra personen indhenter oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister. Disse oplysninger, der altså benævnes børneattest, viser, om den pågældende er blevet dømt for overtrædelse af kriminallovens eller straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Kirken i Grønland Inatsisartutloven har til formål at fastlægge en en mere klar og gennemskuelig opgavefordeling mellem Naalakkersuisut og Biskoppen. Inatsisartutloven fastslår således, at Naalakkersuisut har det overordnede ansvar for Kirken, mens Biskoppen varetager den centrale styrelse og administration af Kirken og det gejstlige tilsyn med stiftets provster, præster og kateketer. Inatsisartutloven etablerer således forvaltningsenhed indenfor Kirken i Grønland med Biskoppen som øverste myndighed indenfor kirkens regi. Inatsisartutloven medfører desuden, at provstiudvalgets økonomiske opgaver overdrages til provstikontorerne, hvor provsten, ved kontorlederens hjælp, er ansvarlig for provstiets økonomi, dog i samarbejde med præster og menighedsrepræsentanter. Menighedsrepræsentationerne er samtidig blevet pålagt provstiudvalgenes ansvar for tilsynet med præstegældets kirkebygninger, mens provsten skal drage omsorg for, at de er i forsvarlig stand. Erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet Inatsisartutlovens overordnede formål er at indføre en mere fleksibel styrelsesordning, der er i stand til at tilpasse sig de skiftende krav og behov, der kendetegner et samfund i forandring. En ny styrelsesordning skal bibringe brancheskolerne de nødvendige redskaber til håndtering af fremtidens udfordringer. Derudover skal den ny styrelsesordning danne den ramme, som skal sikre, at brancheskolerne til enhver tid kan tilbyde relevante uddannelser af høj kvalitet på et højt fagligt niveau. Inatsisartutloven medfører en ny styrelsesordning, hvorefter brancheskolerne omdannes til selvstændige offentlige institutioner uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse. Dette betyder, at skolerne bliver juridisk selvforvaltende institutioner, hvor en bestyrelse bliver øverste myndighed. Fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder Inatsisartutloven indeholder 2 hovedændringer i forhold til gældende landstingslov (landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder). Den ene omhandler Naalakkersuisuts mulighed for at træffe afgørelse om tilsidesættelse af en

13 påtænkt fredning eller anden kulturarvsbeskyttelse under henvisning til overordnede hensyn til samfundsudviklingen. Den anden omhandler indførelse af anden kulturarvsbeskyttelse som alternativ til fredning af kulturhistoriske områder. Loven indeholder en række yderligere ændringer i forhold til den gældende landstingslov. Ophævelse af landstingsforordning om tilskud til elever på folkeskolens ældste klasser Inatsisartutforordningen ophæver med virkning fra 1. august 2010 landstingsforordningen om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser. Som følge af indførelse af undervisningspligt i folkeskolens fulde 10-årige forløb er ordningen fundet forældet. Nedlæggelse af Radio- og tv-nævnet Inatsisartut besluttede i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2010 at udfase bevillingen for Radio- og tv-nævnet. Inatsisartutforordningen ophæver samtlige bestemmelser, der omhandler Radio- og tvnævnet, i den gældende landstingsforordning. Dette betyder, at en række aktiviteter ophører. Samtidig er det fundet nødvendigt at overføre en række af de kompetencer, der i henhold til gældende lovgivning er henlagt til Radio- og tv-nævnet, til centraladministrationen. Dette omhandler eksempelvis udstedelse af lokale sendetilladelser, behandling af ansøgninger om produktionstilskud til lokale tv-stationer og afgørelseskompetencen i forhold til overtrædelse af reglerne for reklame og sponsorering. Udtalelse til dansk ratifikation af UNESCOs konvention af 17. oktober 2003 om beskyttelse af den immaterielle kulturarv Inatsisartut besluttede, at Selvstyret tilslutter sig dansk ratifikation af konventionen. På det nationale plan forpligter konventionen overordnet de kontraherende stater til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre beskyttelse af den immaterielle kulturarv inden for deres territorier og at identificere og definere de forskellige immaterielle kulturarvsgenstande, som findes inden for deres territorier. Konventionen anfører også, hvorledes dette skal ske. Dette er først og fremmest ved en forpligtelse til udarbejdelse og ajourføring af fortegnelser over den immaterielle kulturarv. Konventionen anfører videre, at de kontraherende stater skal bestræbe sig på iværksættelse af en række andre beskyttelsesforanstaltninger, herunder uddannelse og bevidstgørelse af offentligheden, særligt unge mennesker. På internationalt plan fastsætter konventionen, at der skal udarbejdes, ajourføres og offentliggøres en repræsentativ liste over menneskehedens immaterielle kulturarv på foranledning af de berørte kontraherende stater. Der skal desuden udarbejdes, ajourføres og offentliggøres en liste over immateriel kulturarv med presserende behov for beskyttelse. Herudover anføres det i konventionen, at der løbende skal udvælges og promoveres nationale, regionale og subregionale programmer, projekter og aktiviteter til

14 beskyttelse af den immaterielle kulturarv. Dertil en forpligtelse for staterne til at samarbejde på bilateralt, subregionalt, regionalt og internationalt plan, herunder ved udveksling af oplysninger og erfaringer, fælles tiltag og vedtagelse af bistand til de kontraherende stater i deres bestræbelser på at beskytte den immaterielle kulturarv. Endelig fastsætter konventionen, at der oprettes en fond til beskyttelse af den immaterielle kulturarv. Udtalelse til dansk ratifikation af UNESCOs konvention af 20. oktober 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed Inatsisartut besluttede, at Selvstyret tilslutter sig dansk ratifikation af konventionen. Konventionen fastslår overordnet om parternes rettigheder og pligter, at parterne bekræfter i overensstemmelse med De Forenede Nationers pagt, principperne i folkeretten og de universelt anerkendte instrumenter vedrørende menneskerettighederne deres suveræne ret til at udforme og gennemføre kulturpolitikker og træffe foranstaltninger til at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og til at styrke det internationale samarbejde for at opfylde konventionens målsætninger. Konventionen fastslår som en grundlæggende rettighed, at enhver part som led i sine kulturpolitikker og foranstaltninger under hensyntagen til egne forhold og behov kan træffe foranstaltninger, der har til formål at beskytte og fremme de kulturelle udtryksformers mangfoldighed på den pågældende parts område. Rettighederne modsvares af bestemmelser om pligter og opfordringer til på forskellig vis at arbejde for at beskytte og fremme af kulturelle udtryksformer, til uddannelse og bevidstgørelse af offentligheden, til internationalt samarbejde, til inddragelse af civilsamfundet, til integrering af kultur i den bæredygtige udvikling og til udviklingssamarbejde. Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Politisk koordinationsgruppe om opgaveoverførsler fra Selvstyret til kommunerne og strukturreformen Dannelsen af koordinationsgruppen er sket i erkendelse af, at strukturreformen er et fælles projekt for Selvstyret og for kommunerne, så der skal sikres kontinuitet og sammenhæng i forbindelse med den afgørende del af strukturreformen overførslen af opgaveområder til kommunerne Medlemmer: Formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Medl.af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Athon Frederiksen Borgmester i Qeqqata Kommunia Hermann Berthelsen Formand for KANUKOKA Enok Sandgreen Forvaltningsplan for Ilulissat Isfjord Formålet med forvaltningsplanen er at beskytte de værdier af særlig universel betydning, der ligger bag optagelsen af de værdier af særlig universel betydning der ligger bag optagelsen af Ilulissat Isfjord på verdensarvslisten, den glaciologiske forskning og

15 områdets enestående skønhed, samtidig med at en bæredygtig anvendelse af området sikres Miljø og Naturpris Prisen tildeles som en påskønnelse af personer, institutioner eller organisationer, der som foregangsmænd og ildsjæle er med til at løfte natur- og miljøbevidstheden hos os alle, eller som med deres projekter yder en konkret indsats for at forbedre miljøet i Grønland. I 2009 gik prisen til Earth Charter Narsaq, v/finn Lynge. Strategiplan for Nationalparken i Nord- og Østgrønland Med udgangspunkt i Zackenbergaftalen fra 2001 mellem daværende Landsstyremedlem for Natur og Miljø og den danske Miljøminister, vedtog Landsstyret i 2002, at der skulle udarbejdes en strategiplan for Nationalparken i Nord-og Østgrønland. Strategiplanen skal afklare en række elementer i forhold til Nationalparken, som både sikrer en fortsat beskyttelse af området samtidig med at der skabes rammer for en regional udvikling af området, hvor der særligt lægges vægt på en højere nytteværdi af området for lokalbefolkningen i Ittoqqortoormiit. Redegørelse om kommunerne I flere år blev der fremlagt en Politiske økonomiske beretninger på forårssamlingerne. Disse årlige beretninger om den økonomiske situation i Grønland har altid haft et længere eller kortere afsnit om kommunernes økonomi. I år har Naalakkersuisut valgt at udgive en særskilt Redegørelse om kommunerne for at give et billede af hvad der er sket af ændringer i de kommunale organisationer. Redegørelse om PCB i byggeriet PCB, har siden 1977 været forbudt at anvende i DK, og da PCB alt afhængig af hvor meget der ophobes i kroppen medføre sundhedsskadelig risiko for mennesker. PCB kan svække immunforsvaret, være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende. Da PCB er skadeligt for sundheden, besluttede Naalakkersuisut at foretage en undersøgelse i byggematerialer og indeklima.

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Forord Naalakkersuisut nedsatte i september 2009 en Skatte og velfærdskommission. Kommissionens hovedopgave

Læs mere

Børn og familieområdet

Børn og familieområdet Børn og familieområdet Martha Lund Olsen Marts 2015 Tilsyn Formålet med tilsynet er at efterse, om kommunerne efterkommer sociallovens bestemmelser og giver borgerne, herunder børn og unge, den retssikkerhed,

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed.

1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. Årsplan 2009 1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. PAARISA s formål og opgaver er fastlagt i henhold til Inuuneritta Folkesundhedsprogrammet og principperne i Verdenssundhedsorganisationen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl. Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238

Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl. Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238 Departementet for Uddannelse og Forskning iin@nanoq.gl Nuuk den 10. juli 2012 Journalnr 5-1-1 lbnr. 1238 Høring af forslag til Inatsisartutlov om folkeskolen. IMAKs bestyrelse har følgende bemærkninger:

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering Sammenfatning Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Overordnet konkluderende

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Iw' rdi ~ nø(y. ~ i~~~aukitsoq fi

Iw' rdi ~ nø(y. ~ i~~~aukitsoq fi Anlngaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Inatsisartut -/ her AU: Medlem af Inatsisartut; Michael

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning

Diagrammer over styringsmodeller Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Indre anliggender Model 1: Lovregulering med udgangspunkt i nuværende ordning Model 1 indebærer: at den praksis, som er udviklet omkring regulering af indre anliggender, bliver lovfæstet. Der fastsættes

Læs mere

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år.

Samlevende med Pilunnguaq. Sammen har Nemo på 10 år og Paalu på 3 år. C.V. Personlig information Navn: Niels Thomsen Adresse: Akinnguata Qaava 5 Telefon: +299 58 66 36 E-mail: nt@halibut.gl Fødselsdag: 18. August 1981. Familie: Interesser: Samlevende med Pilunnguaq. Sammen

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni

Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni Inuit Ataqatigiit Inatsisartuni 1. oktober 2007 EM 2007/59.1 Esmar Bergstrøm Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til EM 2008 at fremsætte forslag til landstingsforordning om omdannelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere