Udfordringer i Grønland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udfordringer i Grønland"

Transkript

1 STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre rundt om i kommunerne. AF UPALUK POPPEL Den grønlandske befolkning er på ca indbyggere. Selvom befolkningen er lille, er levestandarden meget forskellig i forskellige dele af befolkningen. Der er arbejdsløshed, boligmangel, økonomiske og sociale problemer, som har den konsekvens, at mange familier lever under vanskelige forhold i hverdagslivet. Det drejer sig om indtægtstab og forringet levestandard, som er belastende for de enkelte familier, for samfundet som helhed og ikke mindst for børn, der ikke trives. Selvstyrets initiativer I kraft af Grønlands rolle som selvstyrende land er der brug for alle de menneskelige ressourcer, der er. Grønland har brug for et samfund med ressourcestærke personer, der kan tage ansvar for eget liv og være selvforsørgende og være med til at udvikle samfundet. Det er derfor, at Naalakkersuisut (Grønlands Landstyre) har udbygget behandlingstiltagene gennem familiecentre og familiehøjskoler samt tilbud om behandling til personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. Naalakkersuisut har etableret Saaffik ( henvendelsesstedet, et hus med tværfagligt udrednings- og behandlingsforløb for børn og unge) samt et rejsehold til hjælp for voksne. Endvidere har Naalakkersuisut besluttet at gennemføre en strategi og handlingsplan mod vold. Seksuelle overgreb, selvmord og vold Seksuelle overgreb har alvorlige eftervirkninger for offeret. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at selvmordsadfærden er markant mere udbredt i familier, hvor barnet har været udsat for seksuelle overgreb. Selvmord er en stor udfordring i det grønlandske samfund. En undersøgelse af unges trivsel fra 2004 viser, at næsten en fjerdedel af alle børn og unge har forsøgt at begå selvmord. Det er en alvorlig tendens, som Naalakkersuisut prioriterer højt at gøre en indsats for. Det grønlandske samfund er udfordret af vold og kriminalitet. Volden er et stort samfundsmæssigt problem i Grønland. Årligt bliver der anmeldt voldsepisoder. Der er f.eks. fortsat 5-6 gange så mange voldssager i Grønland som i Danmark målt pr. indbygger. Volden viser sig også som en udfordring, der præger ungdomslivet i Grønland. Naalakkersuisut har netop startet voldstrategien for , som er vedtaget af Inatsisartut (Grønlands Landsting). Formålet med voldstrategien er primært, at voldsramte får bedre støtte og rådgivning. Strategien omfatter 32 konkrete indsatser til at understøtte de strategiske mål. 1

2 Forebyggelse og problembehandling Naalakkersuisut har fokus på forebyggelse og håndtering af sociale problemer. Ét af de højtprioriterede områder er seksuelle overgreb. Mange har som børn og unge været udsat for seksuelle overgreb. Naalakkersuisut s tiltag handler derfor bl.a. om at iværksætte indsatser i forhold til senfølger af seksuelle overgreb. Mange har stadig eftervirkninger af at have været seksuelt misbrugt som barn og har derfor problemer med at håndtere den daglige tilværelse uden at have adgang til den nødvendige behandling. Der er derfor etableret et rejsehold med psykologer, som tilbyder behandling til voksne med senfølger af seksuelt misbrug. Det skal give de ramte en bedre tilværelse og bidrage til, at de kan blive mere arbejdsmarkedsparate. Det skal samtidig forebygge, at deres børn udsættes for seksuelle overgreb og andre former for omsorgssvigt. Status er, at departementet har indledt et samarbejde med selvstændige og autoriserede psykologer og oprettet 3 rejsehold, som startede deres behandlingsrejser i september Selve behandlingsarbejdet sker nu i Aasiaat og Paamiut, Uummannaq og Maniitsoq. På nuværende tidspunkt er i alt 94 voksne personer i behandling. Efter en ny visitationsrunde i september 2014 begyndteet nyt behandlingsforløb. Siden indsatsens start i september 2013 melder deltagere i behandlingsforløbene om bedring i livet, f.eks. er de blevet bedre til at sætte ord på følelser og mærke egne behov. De kan mærke tilfredshed med livet. Familiecentre Naalakkersuisut betragter det som afgørende at bryde den negative sociale arv for at kunne skabe et socialt bæredygtigt samfund. Det skal blandt andet blive en realitet ved en formalisering af familiecentrenes kompetencer gennem en strategiplan. Det første familiecenter blev oprettet af en kommune i Siden er der som følge af bevilling fra Landskassen etableret flere familiecentre - i dag er der 15 familiecentre i Grønland. Familiecentrenes hovedopgave er at sikre rådgivning og støtte til familier, der er ramt af vold og omsorgssvigt. Koordination, videreuddannelse og forskning Naalakkersuisut arbejder på at forbedre koordinationen i arbejdet med disse familier. Det skal ske ved en styrkelse af de lokale instanser og et øget samarbejde mellem socialforvaltning, familiecentre og krisecentre. Derudover skal kompetencerne hos sagsbehandlerne styrkes gennem efteruddannelse og kurser for at sikre en bedre rådgivning til familierne. I forhold til udfordringerne med seksuelle overgreb har Naalakkersuisut i samarbejde med SFI iværksat en undersøgelse, der har til formål at tilvejebringe mere viden om seksuelle overgreb. Formålet med undersøgelsen er, at den indsamlede viden skal analyseres og formidles med henblik på at planlægge indsatserne. Det er hensigten, at større viden om overgreb skal være med til at forbedre og målrette indsatserne. 2

3 Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Blandt den relativt store gruppe grønlændere, der er bosiddende i Danmark, findes et mindre antal, som er socialt udsatte. Denne gruppe skal hjælpes gennem et særligt dansk regeringsinitiativ, som her får en grønlandsk kommentar med på vejen. Grønlands Økonomiske Råd havde i sin rapport fra 2013 fokus på gruppen af grønlandskfødte personer, som er bosiddende i Danmark. Undersøgelsen tog udgangspunkt i oplysninger fra 2010, og analysens hovedbudskaber var: Der bor ca personer i Danmark, som er født i Grønland. Heraf skønnes omkring personer at være opvokset i Grønland. I denne tilflyttergruppe er der en klar overvægt af grønlandske kvinder. Der er tegn på social migration for en del af de grønlandske tilflyttere i Danmark. Godt en femtedel har ingen fast tilknytning til arbejdsmarkedet og går ledige, er på kontanthjælp eller førtidspension. De socialt udsatte Der er grønlændere, som har det godt og trives i Danmark, men der er også grønlændere, som ikke har det godt og er socialt udsatte. De socialt udsatte grønlændere er ofte førtidspensionister, psykisk syge, traumatiserede, voldsramte kvinder, mænd over 40 år og unge grønlændere. De belastende situationer og problemer, som udsatte grønlændere er ramt af, er bl.a. misbrug og begrænset kendskab til dansk sprog og kultur. De lever en subkulturel tilværelse som hjemløse. I dag er der ikke præcise tal på, hvor mange socialt udsatte grønlændere der er i Danmark. Årsager til udsatheden Grønland og Danmark indgår i et rigsfællesskab. Det betyder, at grønlændere automatisk har dansk statsborgerskab og dermed samme rettigheder og pligter i forhold til sociale ydelser ved flytning til Danmark som andre danske statsborgere. Når tilflyttede grønlændere på trods af det fælles statsborgerskab alligevel kan være særligt udsatte, skyldes det bl.a. sproglige og kulturelle barrierer: Ikke alle grønlændere kender til de danske forhold og kan have svært ved at forstå det danske sprog. Dette kan give anledning til problemer. Det kan derudover være svært at få opbygget et netværk, hvis man ikke taler sproget flydende. Den grønlandske kultur er markant anderledes end den danske, og nogle grønlændere kan få problemer, når de rejser til Danmark. Derudover kan der opstå problemer med at få folk fra Grønland integreret på arbejdsmarkedet. Der kommer flere grønlændere til Danmark, som har drømt om at få bedre liv, men som ender med dårlige vilkår og bliver arbejdsløse, hjemløse eller på anden måde udsatte. Det kan skyldes, at nogle af de tilflyttede grønlændere allerede har forskellige personlige og sociale problemer, som de håber at løse i Danmark. Manglende ressourcer til at søge råd og bistand og manglende kendskab til regler og procedurer i det danske system bliver et problem i sig selv. 3

4 Grønlænder-strategien Mange grønlændere har ikke kendskab til, hvilke rettigheder og velfærdsgoder de er berettiget til. Derudover er der mange, der ikke ved, hvor de skal henvende sig. Der kan derfor gå lang tid, før tilflyttere får kontakt til det offentlige system og får den fornødne hjælp. Ved kontakten til det offentlige system i Danmark kan der opstå sproglige problemer og misforståelser, og der kan være brug for tolkebistand. Derfor er der udarbejdet en grønlænder-strategi af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Strategien handler om integration og forebyggelse i forhold til udsatte grønlændere. Der er afsat 13,1 mio. kr. til strategien over en 4 års periode. Fem kommuner indgår i strategien, og når pengene er fordelt, er der knap kr. til hver kommune om året. Indsatsen for socialt udsatte grønlændere i Danmark Der er samlet meget viden og indsigt i de problemer, der eksisterer for socialt udsatte grønlændere i Danmark, men der mangler stadig en målrettet indsats. For eksempel mangler der data om følgende: - hvor mange grønlændere, der bor i Danmark, er socialt udsatte? - hvordan fordeler de socialt udsatte sig aldersmæssigt, og hvilke sociale problemer har de? - hvor kommer de fra kommer i Grønland? Mangel på præcise oplysninger på forskellige områder: Integrationspolitik: Grønlændere skal sikres mulighed for at integrere sig i Danmark. For eksempel skal der satses på undervisning i dansk, på uddannelse og på indslusning på arbejdsmarkedet samt på opsøgende rådgivning og information om det danske velfærdssystem Hvorfor kaldes det for grønlænder-strategien? Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Socialt forhold har udarbejdet en strategi og bruger betegnelsen grønlænder-strategien. Departementet for Familie og Justitsvæsen anbefaler Ministeriet, at strategien burde kaldes Strategi for socialt udsatte grønlændere i Danmark og fokusere på: At forstærke indsatsen for kvinder og mænd i forskellige livssituationer (f.eks. voldsramte kvinder, hjemløse mænd og kvinder, unge mennesker, misbrugere og mennesker, der har været udsat for seksuelle krænkelser). At øge samarbejdet mellem Grønland og Danmark for at lære af hinanden og blive bedre til at forebygge og forbedre levevilkårene for socialt udsatte grønlændere. FORFATTER UPALUK POPPEL AC- FULDMÆGTIG DEPARTEMENTET FOR FAMILIE OG JUSTITSVÆSEN, GRØNLANDS SELVSTYRE 4

5 5

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst

Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst STOF nr. 23, 2014 Arbejdet med udsatte grønlændere har alt for længe været for uambitiøst Manglende kontinuitet i prioriteringen af området samt politisk berøringsangst har gjort det svært at forebygge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Grønlandske kontanthjælpsmodtagere i Odense kommune... s. 16-19. Indledning... s. 4-5. I den tunge ende... s. G R Ø N L Æ N D E R E S S O C I A L E V I L K Å R P Å F Y N INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... s. 4-5 I den tunge ende... s. 6-7 Mange grønlændere udenfor arbejdsmarkedet... s. 8-11 Mange grønlændere i

Læs mere

Senfølger af seksuelle overgreb

Senfølger af seksuelle overgreb Handlingsplan vedrørende Senfølger af seksuelle overgreb 2012-2016 Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling November 2012 Alle har ret til livskvalitet Hvad er rimeligt for et menneske

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge Skatte- og Velfærdskommissionen Børn og unge Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.2. Målsætninger 4 2. Børn og unges trivsel 6 2.1. Fysisk og psykisk trivsel 6 2.1.1. Selvmord

Læs mere

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR

15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA BAVISKAR KØBENHAVN 2015 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET

Læs mere

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB

UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB 15:12 Else Christensen Siddhartha Baviskar 15:12 UNGE I GRØNLAND MED FOKUS PÅ SEKSUALITET OG SEKSUELLE OVERGREB ELSE CHRISTENSEN SIDDHARTHA

Læs mere

nr. 23. SOMMER 2014 tidsskrift for stofmisbrugsområdet

nr. 23. SOMMER 2014 tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr. 23. SOMMER 2014 tidsskrift for stofmisbrugsområdet leder Mangfoldighed STOF23 tidsskrift for stofmisbrugsområdet nr 23 sommer 2014 Følger man med i, hvad der sker på rusmiddelområdet, dukker ordet

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND]

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND] 2009 [ET BØRNEHUS I GRØNLAND] Diskussioner, konklusioner og anbefalinger fra Meeqqat Inuunerissut / Bedre Børnelivs konference Et børnehus i Grønland den 9. og 10. september 2009. Denne rapport er udgivet

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse

Hjemløs i Grønland. - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Hjemløs i Grønland - et skøn over samtlige kommuners hjemløse Departementet for Familie og Sundhed november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund for undersøgelsen af hjemløse...3 Undersøgelse

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog grønlands selvstyre Departement for Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesstyrelsen PAARISA Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog FORORD Vold og seksuelle overgreb Idékatalog er en del af implementeringen

Læs mere

PiSiu. Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd

PiSiu. Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd PiSiu Pinerlutsaaliuinermut Siunnersuisoqatigiit Strategiplan 2012-2015 Indhold Resumé 2 Indledning 5 PiSius Mission og Vision 5 Målgruppe 6 Indsatsområder for forebyggelsesarbejdet i 2012-2015 6 Målsætninger

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder. Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport

Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder. Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport Rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder Supplerende rapport til Danmarks 4. periodiske rapport Børnerådet Maj 2009 Børnerådets rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder Supplerende rapport

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere