Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnede udfordringer og sigtelinjer"

Transkript

1 Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015

2 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske tal Nødvendig plan for at skabe en holdbar økonomi og vækst De politiske valg bedre økonomistyring Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod

3 De økonomiske rammer Bloktilskuddets værdi udhules i disse år Svigtende skatte- og afgiftsindtægter Flere kommuner i økonomisk klemme Realvækst i BNP negativ i 2012, 2013 og Udsigter til en lille stigning i realvækst i BNP i 2015 og måske også i Udviklingen i 2015 samt 2016 vil afhænge af aktiviteterne på anlægsområdet samt udviklingen indenfor råstofområdet. Udviklingen i verdensmarkedspriser på fiskeprodukter kombineret med kvotetildelinger kan få stor betydning for den offentlige økonomi. Stadig et vist rum for at optage lån til vækstfremmende investeringer

4 Udgiftsudviklingen i den offentlige sektor Selvstyret Drift og Tilskud Kommunerne Drift og Tilskud Kujalleq Sermersooq Qeqqata Qasuitsup

5 Fremgang på uddannelsesområdet I Antal aktive studerende på de videregående uddannelser i og udenfor Grønland ultimo I Grønland Udenfor Grønland Kilde: Grønlands Statistik

6 Fremgang på uddannelsesområdet II Antal fuldførte uddannelsesforløb i GU og på erhvervsuddannelserne Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser Kilde: Grønlands Statistik

7 Videre i uddannelse efter folkeskolen 2014: Kun 14,7% går direkte videre med en ungdomsuddannelse fra folkeskolens afgangsprøve (FSA)! 2014: 44,7% går direkte videre til efterskole fra FSA. 2014: 38,4% i gang med en ungdomsuddannelse 1 år efter FSA. 63,5% af de årige var ikke i gang med en uddannelse i Dvs. enten ungdomsuddannelse eller efterskole. Der anvendes i alt ca. 120 mio. kr. årligt til brobygningsuddannelser, dvs. til efterskoler og Piareersarfiit. Hvorfor er de nødvendige? Kan det gøres bedre? Alt for mange især i ungemålgruppen årige får ikke en uddannelse. Mange starter først på uddannelse sent store samfundsmæssige tab. Seminar for Naalakkersuisut

8 Afledte strukturproblemer Ca unge mellem år er registrerede ledige i hele landet. Særlig høj ungdomsledighed i bygder og i mindre byer. Alt for mange unge starter ikke på en uddannelse eller gennemfører ikke: Forhøjet risiko for senere at blive ledige og sociale klienter, mv. Ca. 90% af de arbejdssøgende er ufaglærte. Mange borgere i arbejdsdygtig alder på sociale overførsler i lang tid/permanent Fortsat store barrierer for at flytte rundt i landet efter job eller uddannelse (bolig) Ret få tilbud til matchgruppe 2 og 3 & førtidspensionister - for at vende udviklingen: Brug for stor politisk fokus på området herunder kompetenceudvikling. Handling for at sikre et rummeligt arbejdsmarked flexjobs/revalidering mv. Bedre organisering af indsatsen mellem sektorer & kommunerne / Selvstyret.

9 Demografisk udvikling Faldende befolkningstal Flere ældre, færre unge Vækst Unge % Arbejdsstyrke % Ældre % % Kilde: Grønlands Statistik befolkningsfremskrivning maj 2015

10 Millioner Stigende udgifter til ældre Frem mod 2030 forventes antallet af ældre over 64 at stige fra omkring til i Antallet af personer i den erhvervsaktive alder forventes at falde med over 10 %. Der bliver således færre til at betale mere. I reformen af alderspension forhøjes pensionsalderen og der skabes en incitamentsstruktur for at holde de ældre i eget hjem så længe som muligt, eks. fjernes egenbetaling for hjemmehjælp. Kommunerne og selvstyret skal tage højde herfor dette og arbejde sammen Sundhedsvæsen Alderspension Ældrepleje og omsorg

11 Udvikling i arbejdsstyrken Udsigten til en faldende arbejdsstyrke skal imødegås på forskellig vis Sikring af en bedre folkeskole skal gøre flere uddannelsesparate Et velfungerende uddannelsessystem skal blandt andet sørge for, at flest muligt kommer ind på arbejdsmarkedet i varige jobs Beskæftigelsesstrategien har 16 initiativer med samme basale formål Førtidspensionsreform har som målsætning at få 10 % tilbage på arbejdsmarkedet gennem en målrettet revalideringsindsats og skabelse af skåne/fleksjob Eventuel reform af skattesystem, der øger gevinsten ved at gå fra passiv forsørgelse til beskæftigelse (beskæftigelsesfradrag)

12 Ulighed som konsekvens af strukturproblemer Stor gruppe har indkomster under kr. / år ca personer svarende til op mod 50 % af arbejdsstyrken. Alder < >68 I alt >

13 Derfor en holdbarheds- og vækstplan Vi skal håndtere et forøget pres på de offentlige udgifter som følge af, at færre skal forsørge flere, og alt for mange i den potentielle arbejdsstyrke er uden for arbejdsfællesskabet på grund af uløste strukturproblemer Målet for Holdbarheds- og vækstplanen er at lukke gabet mellem fremtidige indtægter og udgifter, så vi også på længere sigt kan opretholde velfærden. Krav til politisk vilje samt langsigtet og tværgående økonomisk planlægning: Der er altafgørende med samarbejde mellem departementer, kommuner og arbejdsmarkedets parter for at løse strukturproblemerne. Behov for skarpe prioriteringer og målrettede investeringer, hvor der er et økonomisk afkast eller andre væsentlige samfundsmæssige gevinster.

14 Økonomisk holdbarhed og finanslovsprioriteringer Økonomisk holdbarhed Løsning af store, strukturelle problemer og hensyntagen til de aktuelle problemer Fremsynet udgiftspolitik Løsning af aktuelle problemer, og prioriteringer med et langsigtet perspektiv

15 Reformspor holdbarheds- og vækstplan Forøgelse af uddannelsesniveauet Uddannelse er fundamentet for en positiv udvikling for den enkelte borger og samfundet som helhed. Uddannelse er afgørende for økonomisk vækst og udviklingen af arbejdsmarkedet. Omstilling til en flerstrenget økonomi Fiskerierhvervet skal videreudvikles og der skal skabes rammer for også at opnå vækst i råstof- og turismesektoren, herunder bedre infrastruktur.

16 Reformspor holdbarheds- og vækstplan Modernisering af den offentlige sektor Den offentlige sektor skal effektiviseres og moderniseres med henblik på at sikre et højt serviceniveau for den enkelte borger også på længere sigt. Realvækst i offentlige udgifter skal begrænses via stram økonomistyring. Fremtidssikring af velfærdsydelser og øget selvforsørgelse Skatte- og velfærdssystemet skal indrettes, så det målrettes borgere med størst behov og skaber gode incitamenter for borgerne til at deltage aktivt i samfundet

17 De politiske valg i selvstyret og kommunerne De offentlige budgetter kan kun balancere under følgende forudsætninger: Løbende besparelser og produktivitetsudvikling Realisering af forskellige reformer, der enten er udgiftsdæmpende og bygger på øget selvforsørgelse, eller skaber bedre rammer for egentlig vækst i den private sektor Offentlige anlægsmidler skal betragtes som investeringer Bedre koordination af sektorplanlægning bl.a. via bloktilskudsaftale Nye initiativer skal finansieres inden for samlet ramme Generelt ikke plads til ufinansierede beslutningsforslag og serviceløft Stram økonomistyring i hele den offentlige sektor

18 Revision af budgetloven (FM 2016) Formål: At sikre en sund offentlig økonomi, så der også kan leveres service for borgerne i fremtiden. Indhold: Fastsættelse af nationale målsætninger for de offentlige finanser Begrænsning / styring af vækst i den offentlige sektor der er begrænsede midler, og de politiske prioriteringer skal tydeliggøres! Redskaber til styring (udgiftslofter, opfølgning og eventuelt sanktioner) Udgiftslofter på overordnet niveau bliver styrende for Finanslovsprocessen og bloktilskudsforhandlingerne med kommunerne. Loven gør det ikke alene der er behov for kompetenceudvikling og støtte til god offentlig økonomistyring Tekst skrives ind i sidehoved/sidefod

19 Udgiftsanalyser Hvorfor? For at sikre at vi får mest muligt (og det rigtige!) ud af vores midler Hvordan? Gennem budgetanalyser, nøgletal for økonomi og aktivitet, strukturanalyser skal skabes effektiviseringer, tilskæring af opgaverne, hensigtsmæssige incitamentsstrukturer etc. Hvem? Ansvaret ligger hos ressortområdet det er naturligt, at Finansdepartementet har en rolle ift. initiativ og opfølgning. Det kan være hensigtsmæssigt at inddrage eksterne (sikre faglighed og uvildighed). Det er en nødvendig forudsætning, at der er et politisk mandat til at igangsætte analyserne. Vi er allerede i gang: Der er allerede udgiftsanalyser i gang på sundhedsområdet, og der er besluttet at gennemføre udgiftsanalyser ift. eksterne leverandører og ift. uddannelsesområdet

20 Nødvendigt med reformer i de kommende år Forudsætninger herfor er flere reformtiltag indarbejdet i FL 2015: Førtidspensionsreform på EM 2015 og fra 2016/2017: Beskatning af pensionsindbetaling ved indbetalingstidspunktet Udbetaling af boligsikring og andre sociale ydelser efter nuværende indkomst. Ressourcerentebeskatning på flere dele af fiskeriet. Beskatning af kapitalgevinster Alderspension Yderligere reformtiltag under forberedelse Obligatorisk ordning, så alle får en egenopsparing Reform af uddannelsesstøtten - flere hurtigt igennem og ud på arbejdsmarkedet Tiltag på bolig- og personskatteområdet Rammevilkår på skatte- og afgiftsområder, der kan skaber bedre vilkår for at investere i vækst og jobskabelse her i landet

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Aftale om finansloven for 2015 5. maj 2015 Naalakkersuisut og Siumut, Atassut samt Demokraatit har indgået Aftale om finansloven for 2015. Aftaleparterne er enige om at forberede og gennemføre nye initiativer

Læs mere

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Politisk-Økonomisk Beretning 2014 Naalakkersuisut skal i henhold til budgetloven fremlægge en årlig Politisk-Økonomisk Beretning på Inatsisartuts forårssamlinger.

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? DISKUSSIONSOPLÆG SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 LAYOUT OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS NUUK MAJ 2010 FOTOS: KEVIN O HARA og L.SCHMIDT Kapitel

Læs mere

Departementet for Finanser. Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning

Departementet for Finanser. Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning Departementet for Finanser Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning DEPARTEMENTET FOR FINANSER SEPTEMBER 2011 Indhold Forord..........................................................3

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Politisk Økonomisk Beretning 2011

Politisk Økonomisk Beretning 2011 Departementet for Finanser Politisk Økonomisk Beretning 2011 FM 2011 / 10 Naalakkersuisut er i henhold til budgetloven forpligtet til at fremlægge en årlig Politisk- Økonomisk Beretning på Inatsisartuts

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Grønlands Økonomi 2015

Grønlands Økonomi 2015 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Grønlands Økonomi 2015 Konjunkturudsigter Aktuel økonomisk politik Befolkningsudvikling og regionalpolitik 1 Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015

Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisuts økonomiske mål og principper hvad betyder de for selskaberne Bestyrelsesseminar 2015 Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Anda Uldum 21. Februar 2015 Indhold Koalitionsaftalen i et

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker?

Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Landets udfordringer: Hvilke udfordringer har samfundet og hvordan ønsker vi at løse dem? Målsætninger: Hvordan ønsker vi at udvikle samfundet pejlemærker? Konkrete tiltag: Præsentation af tiltag, herunder

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Vores velstand og velfærd - kræver handling nu. Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011

Vores velstand og velfærd - kræver handling nu. Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Vores velstand og velfærd - kræver handling nu Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kommission og sekretariat... 13 Bilag: Kommissorium for Skatte og

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 10 Kommission og sekretariat... 13 Bilag: Kommissorium for Skatte og Velfærdskommissionen...

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

B E S K Æ F T I G E L S E S S T R A T E G I 2014-2017

B E S K Æ F T I G E L S E S S T R A T E G I 2014-2017 12. september 2014 EM2014/148 Ét land ét arbejdsmarked B E S K Æ F T I G E L S E S S T R A T E G I 2014-2017 Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked GRØNLANDS SELVSTYRE 2014 EM 2014/148 IASN

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender

Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Politisk økonomisk beretning 2008 Landsstyreområdet for Finanser og Udenrigsanliggender Politisk økonomisk Beretning 2008 FM 2008 / 54 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere