Udlændings lovlige ophold her i landet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændings lovlige ophold her i landet"

Transkript

1 Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om opholdstilladelse her i landet og havde modtaget skriftligt afslag herpå, uden at der var fastsat nogen ny udrejsefrist, og uden at den tidligere fastsatte udrejsefrist var fastholdt. Udtalt overfor Justitsministeriet, at den pågældende måtte antages at have opholdt sig lovligt her i landet efter udrejsefristens udløb. FOB nr (J. nr ). Advokat A klagede for B over, at Justitsministeriet havde meddelt, at ministeriet ikke fandt grundlag for at ændre følgende af Direktoratet for Udlændinge trufne afgørelser: 1) Direktoratets afgørelse af 24. oktober 1986, hvorefter B skulle udvises af Danmark med indrejseforbud her i landet gældende til den 1. juli 1989, og 2) direktoratets afgørelse af 10. december 1986, hvorved der blev meddelt B afslag på en ansøgning om ophævelse af indrejseforbuddet. I skrivelse af 18. december 1987 skrev jeg således til Justitsministeriet:»Efter en foreløbig gennemgang af akterne har jeg fundet at burde anmode Justitsministeriet om en supplerende udtalelse om nogle spørgsmål, som sagen efter min opfattelse har rejst. Det fremgår af akterne, at (B) første gang indrejste i Danmark den 14. juni 1983; han opholdt sig her i landet ca. 1 måneds tid. Den 8. oktober 1983 indrejste (B) på ny her i landet, og den 13. januar 1984 blev han gift med en dansk statsborger, som han havde mødt under sit tidligere ophold.

2 På dette grundlag fik han meddelt opholds- og arbejdstilladelse, der et år senere blev fornyet, således at den herefter var foreløbigt gældende til den 13. januar Den 10. januar 1986 var (B) involveret i et overfald, for hvilket han blev fængslet og senere tiltalt og dømt. I januar 1986 havde politiet endvidere foretaget undersøgelser af, hvorvidt (B) og hans hustru samlevede. Den 11. april 1986 ansøgte (B) om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelsen (gældende til den 13. januar 1986). Den 17. april 1986 meddelte Direktoratet for Udlændinge ham afslag på ansøgningen; afslaget blev forkyndt den 29. april 1986, og udrejsefristen blev fastsat til den 29. maj Den 13. juni 1986 udrejste (B) af landet, men den 13. juli 1986 indrejste han på ny i Danmark. Ved bevilling af 26. september 1986 blev (B) skilt fra sin første hustru. Den 10. oktober 1986 blev han på ny gift med en dansk statsborger. Den 23. oktober 1986 indgav (B) ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af ægteskabet. Ved resolution af 24. oktober 1986 fra Direktoratet for Udlændinge blev (B) udvist af Danmark efter udlændingelovens 24, nr. 5, jf. 32, stk. 1, med indrejseforbud gældende indtil den 1. juli Udrejsefristen blev fastsat til den 4. november 1986 (på hvilket tidspunkt byretsmødet i anledning af den i januar 1986 begåede kriminalitet skulle have fundet sted). Ved Københavns Byrets dom af 5. november 1986 blev (B) idømt en fængselsstraf på 6 måneder for de i januar 1986 begåede overfald. Retten tog endvidere en af anklagemyndigheden nedlagt påstand om udvisning med indrejseforbud til følge. Påstanden var nedlagt efter en indstilling af 15. april 1986 fra Direktoratet for Udlændinge om, at der i medfør af udlændingelovens 49, stk. 1, blev nedlagt påstand om udvisning efter udlændingelovens 24, nr. 2, 1. pkt., med et indrejseforbud afpasset efter strafpåstanden. Samme dag blev (B) varetægtsfængslet efter udlændingelovens 35, stk. 1. 2/10

3 Ved Østre Landsrets kendelse af 13. november 1986 blev (B) imidlertid løsladt til bopælen. Byretsdommen var blevet anket til landsretten, hvor advokat (A) var forsvarer for (B). I den egenskab rettede han i skrivelse af 13. november 1986 henvendelse til Direktoratet for Udlændinge med anmodning om, at der blev udarbejdet en ny indstilling vedrørende udvisningsspørgsmålet. Advokaten henviste til, at (B) havde giftet sig på ny, at han også i øvrigt havde tilknytning til familie i Danmark, og at den begåede kriminalitet var en enkeltstående handling. Den 10. december 1986 meddelte Direktoratet for Udlændinge (B) - under henvisning til hans ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse af 23. oktober at det meddelte indrejseforbud senere ville kunne ophæves, når omstændighederne talte derfor. Efter direktoratets praksis kunne et indrejseforbud meddelt for 3 år normalt først ophæves efter udløbet af 6 måneder fra udrejsen af Danmark og i øvrigt kun under nærmere angivne betingelser. Da (B) endnu ikke var udrejst af Danmark, og da der endvidere ikke efter direktoratets opfattelse var oplyst forhold, der kunne begrunde en fravigelse af de nævnte krav, kunne indrejseforbuddet ikke for tiden ophæves. I skrivelse af samme dato til statsadvokaten for København henstillede Direktoratet for Udlændinge, at anklagemyndigheden under landsretssagen nedlagde påstand om udvisning principalt under henvisning til udlændingelovens 24, nr. 2, 1. pkt., subsidiært under henvisning til udlændingelovens 24, nr. 4. I henstillingen lagde direktoratet til grund, at (B) havde indgået ægteskab under ulovligt ophold her i landet og under den mod ham verserende straffesag, samt at ægteparret først havde stiftet bekendtskab efter, at de nu påsigtede forhold blev begået. Direktoratet lagde endvidere til grund, at (B) havde opholdt sig i Danmark i ca. 3 år, hvoraf»størstedelen dog har været ulovligt«. Advokat (A) klagede til Justitsministeriet over direktoratets afgørelse af 24. oktober 1986 om at udvise (B) med indrejseforbud gældende til den 1. juli 1989, ligesom advokaten klagede over direktoratets afgørelse af 10. december Advokaten gjorde bl.a. gældende, at den væsentligste del af (B's) ophold i Danmark havde været lovligt. I anledning af klagen indhentede Justitsministeriet udtalelser fra Direktoratet for Udlændinge, som erkendte, at det var en fejl, at det i direktoratets 3/10

4 skrivelse af 10. december 1986 var anført, at størstedelen af (B's) ophold i Danmark havde været ulovligt. Direktoratet anførte herefter følgende:» Den af (B) den 23/ indgivne ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark fandtes ikke i medfør af udlændingelovens 10, stk. 1, at kunne imødekommes uanset det den 10/ indgåede ægteskab, idet der forelå sådanne omstændigheder i form af et langvarigt ulovligt ophold, som efter reglerne i udlændingelovens kap. 4 kunne medføre udvisning, og idet der ikke fandtes at være særlige omstændigheder, der talte for, at opholdstilladelse skulle meddeles. Direktoratet har på denne baggrund opfattet (B's) ansøgning om opholdstilladelse som en anmodning om ophævelse af det ham meddelte indrejseforbud. «I skrivelse af 7. juli 1987 meddelte Justitsministeriet advokat (A), at ministeriet efter en gennemgang af sagen ikke fandt grundlag for at ændre direktoratets afgørelser, og at ministeriet i øvrigt kunne tiltræde direktoratets begrundelse for afgørelserne. Advokat (A) klagede som nævnt til mig over Justitsministeriets afgørelse og i fortsættelse af klagen meddelte han i skrivelse af 3. september 1987, at Østre Landsret havde stadfæstet byrettens dom i sagen mod hans klient, men med den ændring, at straffen blev nedsat fra 6 måneders fængsel til 3 måneders fængsel, og at udvisningsbestemmelsen udgik. Af den medsendte dom fremgik det, at landsretten havde lagt til grund, at betingelserne for udvisningen af (B) i medfør af udlændingelovens 24, nr. 2, 1. pkt., havde været til stede, men under hensyn til lovovertrædelsernes enkeltstående karakter og oplysningerne om hans personlige forhold fandtes udvisningspåstanden imidlertid ikke at burde tages til følge, jf. udlændingelovens 26. I udtalelse af 6. oktober 1987 anførte Direktoratet for Udlændinge følgende:» 4/10

5 Ifølge udlændingelovens 10, stk. 1, nr. 2, kan der, hvis der foreligger omstændigheder, som kunne medføre udvisning efter reglerne i kapitel 4, uanset bestemmelserne i udlændingelovens 6-9 kun gives opholdstilladelse, når særlige grunde taler derfor. Direktoratets beslutning af (så vidt ses ; min bemærkning), hvorefter (B) udvistes med indrejseforbud indtil i medfør af udlændingelovens 24, nr. 5, jf. 32, stk. 1, er således truffet samtidig med, at der blev truffet afgørelse efter udlændingelovens 10, stk. 1, om ikke at meddele (B) opholdstilladelse i Danmark. Direktoratet lagde herved vægt på, at der forelå et langvarigt ulovligt ophold, der efter udlændingelovens 24, nr. 5, kunne medføre udvisning, og at der ikke fandtes at foreligge særlige omstændigheder, der kunne tale for på trods heraf at meddele pågældende opholdstilladelse. Til det af advokat (A) i skrivelse af anførte skal bemærkes, at det efter direktoratets opfattelse må betragtes som et»grovere«tilfælde af ulovligt ophold, at (B) forinden udvisningen den havde opholdt sig her i landet i 3 måneder og 10 dage uden at have hverken visum eller opholdstilladelse, og at (B) ikke overholdt den af direktoratet i skrivelse af fastsatte udrejsefrist, idet pågældende over for direktoratet har oplyst, at han først udrejste af Danmark 14 dage efter udløbet af den fastsatte udrejsefrist. Ved direktoratets beslutning om udvisning den foretoges i overensstemmelse med reglerne i udlændingelovens 26 en afvejning af den pågældendes tilknytningsforhold til Danmark. Sammenfattende er det direktoratets opfattelse, at udvisningen under hensyn til, at det mellem (B) og (C) indgåede ægteskab havde varet mindre end 2 uger, ikke kunne anses for at virke særligt belastende. Det bemærkes endelig, at spørgsmålet om, hvorvidt en udlænding bør udvises på grund af ophold her i landet uden fornøden tilladelse, afgøres selvstændigt af Direktoratet for Udlændinge (i første instans), medens spørgsmålet om, hvorvidt der strafferetligt bør reageres i anledning af det konstaterede ulovlige ophold, afgøres særskilt af anklagemyndigheden. Direktoratets afgørelse i henhold til 24, nr. 5, er således ikke afhængig af, om og i givet fald hvilken beslutning anklagemyndigheden træffer vedrørende sanktionsspørgsmålet. 5/10

6 «I udtalelse af 12. oktober 1987 har Justitsministeriet anført, at ministeriet kan»henholde sig til den trufne afgørelse«. Om det ovenfor refererede sagsforløb skal jeg bemærke følgende: Ved Direktoratet for Udlændinges afgørelse af 24. oktober 1986 blev (B) udvist med tidsbegrænset indrejseforbud. Udrejsefristen blev fastsat til den 4. november 1986»til efter byretsmødet«. (Det bemærkes, at der ikke blandt akterne ses at foreligge en kopi af udvisningsafgørelsen og forkyndelsen herom, og at afgørelsen i akterne skiftevis anføres at være truffet den 23. oktober 1986, 24. oktober 1986 og 27. oktober 1986). Efter byrettens domsafsigelse blev sagen anket til Østre Landsret, og (B) blev i den forbindelse varetægtsfængslet i henhold til udlændingelovens 35, stk. 1. Den 13. november 1986 blev (B) imidlertid af Østre Landsret løsladt til bopælen. Herefter er der tilsyneladende ikke fastsat en ny udrejsefrist - hverken i forbindelse med Direktoratet for Udlændinges afgørelse af 10. december 1986 eller i forbindelse med Justitsministeriets afgørelse af 7. juli Justitsministeriet har da også i skrivelse af 14. september 1987 til advokat (A) anført, at ministeriet efter omstændighederne»udsætter fastsættelsen af (B's) udrejsefrist indtil videre med henblik på ombudsmandens behandling af sagen«. På dette grundlag må jeg nærmest være af den opfattelse, at (B) har opholdt sig lovligt her i landet siden løsladelsen den 13. november Jeg går ud fra, at bl.a. dette forhold er indgået i Østre Landsrets overvejelser i forbindelse med udvisningsspørgsmålet, jf. det af landsretten anførte om den i den forbindelse foretagne afvejning af på den ene side de begåede lovovertrædelsers karakter og på den anden side (B's) personlige forhold, jf. udlændingelovens 26. Også da Justitsministeriet traf afgørelse i sagen den 7. juli 1987, var grundlaget et andet end ved Direktoratet for Udlændinges afgørelse om udvisning i oktober 1986; der var ikke fastsat en (fornyet) udrejsefrist, og der var nu tale om et ægteskab af ikke ganske kortvarig karakter. Spørgsmålet er herefter, om Justitsministeriet burde have tiltrådt direktoratets afgørelse med den af direktoratet anførte begrundelse for afgørelsen. 6/10

7 Under alle omstændigheder bør Østre Landsrets dom efter min opfattelse føre til en nyvurdering af sagen. Jeg bemærker herved, at administrationen i sin fortolkning af udlændingelovens 26 vel i meget høj grad må være bundet af domstolenes vurderinger af de tilsvarende spørgsmål. Det kan efter min opfattelse ikke af forarbejderne til 26 udledes, at der i højere grad skulle tages hensyn til en udlændings personlige forhold ved afgørelser om udvisning på grund af ulovligt ophold. Da karakteren af varigheden af (B's) ulovlige ophold her i landet næppe kan siges at være mere graverende end den kriminalitet, for hvilken han er domfældt, forekommer det mig betænkeligt, at den administrative vurdering i henhold til 26 er faldet anderledes ud end den judicielle. Jeg udbeder mig Justitsministeriets bemærkninger til de ovenfor nævnte spørgsmål. «I skrivelse af 7. marts 1988 til mig anførte Justitsministeriet følgende:» 1. For så vidt angår spørgsmålet om, i hvilke perioder (B) har haft lovligt ophold her i landet bemærkes, at den pågældende først den 1. februar 1985 ansøgte om opholdsstilladelse på grundlag af et ægteskab med en dansk statsborger. Som også anført i landsrettens afgørelse opholdt (B) sig således uden opholdstilladelse her i landet bl.a. i perioden fra begyndelsen af 1984 til den 1. februar Justitsministeriet er af den opfattelse, at det ikke kan lægges til grund, at (B) i perioden fra den 13. november 1986 og til Justitsministeriet den 7. juli 1987 traf afgørelse i sagen havde»lovligt ophold«her i landet. Efter Justitsministeriets opfattelse indebærer udtrykket»lovligt ophold«eller»lovligt boet«, således som udtrykket anvendes bl.a. i udlændingelovens 22-24, at den pågældende udlænding skal have den til ophold fornødne tilladelse. I tiden efter hans fornyede indrejse havde (B) ikke opholdstilladelse og blev ved Direktoratet for Udlændinges afgørelse af 24. oktober 1986 udvist med udrejsefrist til den 4. november Det forhold, at (B) i en del af perioden var varetægtsfængslet, og at han ved varetægtsfængslingens ophør ikke straks blev udsendt af landet, kan efter Justitsministeriets opfattelse ikke tages som udtryk for, at der er meddelt ham stiltiende tilladelse til ophold i Danmark. 7/10

8 2. Ved Justitsministeriets vurdering af, om Direktoratet for Udlændinges afgørelse om udvisning skulle ændres, måtte Justitsministeriet i første række lægge vægt på det grundlag, der forelå for direktoratet, da afgørelsen om udvisning blev truffet i oktober Det forhold, at den pågældende havde opholdt sig her i landet under klagesagens behandling, indebar selvsagt endvidere, at den pågældendes ægteskab nu var af længere varighed end ved direktoratets afgørelse, men dette kunne efter Justitsministeriets opfattelse ikke i sig selv have afgørende betydning for sagens udfald. Det bemærkes i den forbindelse, at Justitsministeriet deler den opfattelse, at den administrative afgørelse af, om udvising kan ske, jf. udlændingelovens 26, ofte må foretages på grundlag af en vurdering af udlændinges personlige forhold m.v., der er beslægtet med den vurdering, der danner grundlaget for rettens afgørelse af, om udvisning kan ske på grund af et strafbart forhold. For så vidt angår tilknytning til det danske samfund, der er opnået ved et ulovligt ophold, vil de hensyn, der efter 26 kan begrunde, at udvisning undlades, imidlertid ofte være mindre fremtrædende, end når tilknytningen er opnået gennem lovligt ophold. Se herom diskussionen i betænkning nr. 968/1982 om udlændingelovgivningen, s I den foreliggende sag, hvor tilknytningen til det danske samfund i væsentlig grad var opnået under ulovligt ophold her i landet, var Justitsministeriet ved sin afgørelse af 7. juli hvor ministeriet stadfæstede direktoratets udvisning med indrejseforbud indtil 1. juli opmærksom på, at (B) ved Københavns Byrets dom af 15. november 1986 var udvist med indrejseforbud til 1. juli På det nu foreliggende grundlag, herunder ikke mindst (B's) fortsatte ophold her i landet og hans ægteskab, har Direktoratet for Udlændinge den 10. februar 1988 efter en samlet vurdering besluttet at ophæve den meddelte udvisning og indrejseforbudet og meddelt (B) opholds- og arbejdstilladelse indtil den 10. februar 1989.«Den 3. maj 1988 skrev jeg således til Justitsministeriet:» Jeg har noteret mig, at Direktoratet for Udlændinge nu efter en fornyet gennemgang af sagen den 10. februar 1988 har ophævet udvisningen af (B) med indrejseforbud gældende til den 1. juli 1989, og at Direktoratet for Udlændinge samtidig har meddelt (B) opholds- og arbejdstilladelse gæl- 8/10

9 dende til den 10. februar 1989 i medfør af udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2. Herefter finder jeg ikke grundlag for at foretage videre i sagen. Der er dog anledning til at påpege, at baggrunden for min bemærkning i skrivelsen af 18. december 1987 om, at jeg nærmest var af den opfattelse, at (B) havde opholdt sig lovligt her i landet siden løsladelsen af ham den 13. november 1986, bl.a. byggede på følgende omstændigheder: 1. Da Direktoratet for Udlændinge den 24. oktober 1986 havde truffet afgørelse om, at (B) skulle udvises med indrejseforbud gældende til den 1. juli 1989, blev (B's) udrejsefrist fastsat til den 4. november 1987, d.v.s. den dag, hvor der skulle afholdes retsmøde i straffesagen mod ham. Der blev imidlertid ikke truffet foranstaltninger til at udsende (B) af landet, efter at Østre Landsret den 13. november 1986 havde truffet afgørelse om, at han skulle løslades. (B) blev blot løsladt til sin bopæl. 2. Efter at (B) var blevet løsladt den 13. november 1986, indgav han ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af sit ægteskab med (C). Med skrivelse af 10. december 1986 afslog Direktoratet for Udlændinge at imødekomme ansøgningen, der af direktoratet opfattedes som en ophævelse af den meddelte udvisning med indrejseforbud. Direktoratet for Udlændinge fastsatte imidlertid ikke nogen udrejsefrist i skrivelsen af 10. december 1986, ligesom man heller ikke fastholdt den tidligere meddelte udrejsefrist, der var fastsat til den 4. november 1986, smlg. herved udlændingelovens 33, stk Efter at advokat (A) som advokat for (B) havde påklaget Direktoratet for Udlændinges afgørelse til Justitsministeriet, stadfæstede ministeriet direktoratets afgørelse ved skrivelse af 7. juli Heller ikke i den forbindelse blev der fastsat en udrejsefrist for (B), smlg. herved udlændingelovens 33, stk Ved skrivelse af 14. september 1987 til advokat (A) meddelte Justitsministeriet, at man i anledning af advokat (A's) klage til mig havde»udsat fastsættelsen«af (B's) udrejsefrist. Dette må efter min mening opfattes som udtryk for, at der ikke var fastsat nogen udrejsefrist på det pågældende tidspunkt. 5. De danske myndigheder har udmærket været bekendt med, at (B) opholdt sig her i landet. Således gennemførtes ankebehandlingen af straffe- 9/10

10 sagen mod ham, og (B) må i den forbindelse være blevet indkaldt til retsmøde i Østre Landsret. Der ses imidlertid ikke at være taget skridt fra hverken Justitsministeriets, Direktoratet for Udlændinges eller fra politiets side til at udsende (B) af landet. På baggrund af de nævnte omstændigheder er jeg fortsat af den opfattelse, at (B) har opholdt sig lovligt her i landet siden løsladelsen den 13. november 1986, og jeg skal i den forbindelse særligt bemærke, at en fornyet udvisning af (B) på grund af ulovligt ophold i den nævnte periode efter min opfattelse ikke ville have været mulig. «10/10

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget 10-3. Forvaltningsret 1121.1 123.3. Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget En udlænding var blevet udvist administrativt med indrejseforbud af Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6

Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udvisning efter udlændingelovens 4, stk. 1, nr. 3, jfr. 2, stk. 1, nr. 6 Udtalt over for justitsministeriet og tilsynet med udlændinge, at det var urigtigt, når tilsynet og ministeriet havde anset udlændingelovens

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. juli 2016 Sag 66/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Giersing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten på Frederiksberg den 6. februar 2016

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998

Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Vejledning om domstolsprøvelse efter rpl. 998 Beklaget, at Direktoratet for Kriminalforsorgen ikke i en konkret prøveløsladelsessag, som indeholdt en stillingtagen til et spørgsmål om straftidens beregning,

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2012 Juni 2013 Side 2 af 91 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000

INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 30. august 2000 Kontor: 2. udlændingekontor J. nr.: 2000/7329-11 Redegørelse for 1999 til Folketingets Retsudvalg vedrørende anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning

Læs mere

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016

Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold. 18. april 2016 2016-27 Opholdspligt i Center Sandholm for udlænding på tålt ophold En advokat klagede over, at hans klient, der havde været på tålt ophold i Danmark siden 2007, fortsat var pålagt at bo i Center Sandholm.

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

Anholdelse og udsendelse af udlænding

Anholdelse og udsendelse af udlænding Anholdelse og udsendelse af udlænding Tilsynet med udlændinges udsendelse af en udlænding, der skulle udvises, gav på en række punkter anledning til kritik. FOB nr. 81.152 (J. nr. 1979-173-610). Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 103 Offentligt Redegørelse for 2003, 2004 og de første 3 kvartaler af 2005 til Folketingets Integrationsudvalg vedrørende anvendelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med

Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med This text is reproduced with thanks from www.karnovgroup.dk, with the permission of the copyright holder (Karnov Group) U.2003.1600V Frakendelse af dansk indfødsret på grund af svig i forbindelse med erhvervelsen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«

Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring« Spørgsmål om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse på grundlag af»familiesammenføring«op til fornyet overvejelse under hensyntagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere