Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune"

Transkript

1 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 Grevehaven Grevehaven 1-33 Greve kommune Rådhusholmen Greve 2670 Greve 2670 Greve Strand Telefon Fax Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse CVR-nr.(SE-nr.) Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt

2 Side 2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 39 a-y Greve by, Greve Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Nej fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Ja Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Ja / Ja Nej / Nej Ja centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Nej / Nej Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Ja elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: ,53 Forhøjelse pr. m 2 : 24,14 %: 4 Årsbasis:

3 Side 3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER * Nettokapitaludgifter , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat , Renovation , Forsikringer , * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag , Konto 112 i alt: , Pligtmæssige bidrag til byggefonden: 2. G-indskud , Konto 113 i alt: , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: , VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter ,90 2. Heraf dækkes af henlæggelser , * Diverse udgifter 9.526, VARIABLE UDGIFTER I ALT: , HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) , Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) , HENLÆGGELSER I ALT: ,

4 Side 4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: , UDGIFTER I ALT: , Årets overskud, der anvendes til: 1. Afskrivning på forbedringsarb. kt , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: ,

5 Side 5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Konto 201 i alt: , * Renter , ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Lønsumsafgift ( ) , EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: , INDTÆGTER I ALT: , INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: ,

6 Side 6 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontant ejendomsværdi pr : Heraf grundværdi kr ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: , * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Ombygning m.v , ANLÆGSAKTIVER I ALT: , OMSÆTNINGSAKTIVER: 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: , AKTIVER I ALT: ,

7 Side 7 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved flytninger m.v , HENLÆGGELSER I ALT: , LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Nykredit 7 Konto 408 i alt: , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Byggefondsindestående FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: , Andre lån: 3. Ombygning , Konto 413 i alt: , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning , Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 328,00 Konto 414 i alt: , LANGFRISTET GÆLD I ALT: , KORTFRISTET GÆLD: 421 * Skyldige omkostninger , KORTFRISTET GÆLD I ALT: , PASSIVER I ALT: ,

8 Side 8 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag , Prioritetsrenter (-morarenter) 2.217, Administrationsbidrag 555,80 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til dispositionsfond 8.150, Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter i alt: , Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550, Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt , Administrationsbidrag i alt , Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge ,50 Ejendomsfunktionærer, pension 7.148,71 Ulykkesfors. arbejdstøj m.m ,83 Renholdelsesudgifter i alt , Almindelig vedligeholdelse (29) Primære bygningsdele 5.312, (39) Kompletterende bygningsdele , (49) Overflader, belægning og beklædning 1.843, (59) Vvs - anlæg , (69) El - anlæg 597, (79) Inventar og udstyr 585, (89) Øvrige bygningsdele og anlæg ,86 Almindelig vedligeholdelse i alt ,

9 Side 9 Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (29) Primære bygningsdele , (39) Kompletterende bygningsdele (59) Vvs - anlæg , (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg ,50 25 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: , Diverse udgifter Kontingent BL + beboerblad 1.625,28 Afdelingsbestyrelsesudgifter 3.306,75 Kontorhold 2.617,27 Beboeraktiviteter 1.976,97 Diverse udgifter i alt 9.526, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 194,9 Samlet henlæggelse i alt , Renter Renter af bankbeholdning 9.698,84 Renter af individuelle forbedringer 8.379,94 Renteindtægter i alt: ,

10 Side 10 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Renovering af køkken og bad ( ): Saldo primo , Årets tilgang - Indgået fra lejere , Forrentning 4.348,30 5 Saldo ultimo , Renovering af bolig ( ) : Saldo primo , Årets tilgang Tilskud LBF Afskrivninger ved overskud ,91 - Indgået fra lejere , Forrentning ,53 20 Saldo ultimo , Saldo ultimo i alt , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo , Forbrugt i året (kt ) , Årets henlæggelse (kt. 120) , Saldo ultimo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo , Forbrugt i året , Ekstraord. henlæggelser kt Årets henlæggelse (kt. 121) ,00 Saldo ultimo ,14 60

11 Side 11 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 405 Tab ved fraflytninger Saldo primo , Forbrugt i året (kt ) 8 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger G-indskud, LBF 19 Feriepenge- og feriefridagsforpl ,32 10 Lønninger 3 Pension 385,57 Konto 421 i alt: ,89 31

12 Side 12 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2010 for afdeling 1 Grevehaven er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 25. februar 2011 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Greve Boligselskab, afdeling 1 for regnskabsåret 2010 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber, som kræver, at vi lever op til etiske krav, samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

13 Side 13 Regnskab for afdeling 1 GREVEHAVEN Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelsen, således som disse fremgår af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. København, den 25 februar 2011 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2010 for afdeling 1 - Grevehaven har været forelagt på afdelingsmøde den 6. april 2011 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: