Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Forskningsprofil 2013

2 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten på HEH og skabe gode rammer for forskerne. Forskning er en helt central del af den sundhedsvidenskabelige udvikling, og dermed også et strategisk vigtigt område for HEH. Som uddannelsessted er hospitalet forpligtet til at bedrive forskning, og samtidigt har det en rekrutteringsmæssig betydning. For at styrke forskningen på HEH er der udarbejdet en selvstændig forskningsprofil for HEH. Profilen er primært henvendt til Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet og Koordinationsudvalget for Hospitaler og Universitet. Forskningsprofilen er dog også relevant for forskningsaktive inden for det sundhedsvidenskabelige felt og forskningsinteresserede i al almindelighed. Forskningsprofilen beskriver de områder, hvor hospitalet har flest forskningsaktiviteter. Forskningsprofil tager afsæt i de kliniske områder, hvor HEH har et stort patientgrundlag, og hvor hospitalet i forhold til hospitalsplanen og specialeplanen har særlige opgaver. Hertil kommer de tværgående forskningsaktiviteter, hvor forskningen også står stærkt. Ud over de i forskningsprofilen nævnte områder er der også en langt række andre forskningsaktiviteter på hospitalet. Forskningsprofilen på HEH opdateres én gang årligt, således at den til enhver tid er retvisende i forhold til de hovedgrupper af forskningsaktiviteter, der eksisterer på HEH. Forskningsprofilen kan læses selvstændigt, men er tæt sammenkoblet med hospitalets forskningsstrategi og bibliometrioversigt. Mens bibliometrioversigten viser en oversigt over publikationer med forfattere fra HEH, beskriver hospitalets forskningsstrategi de områder, som hospitalet ønsker at satse på fremover. 1 Profileringsområder HEH har i øjeblikket en forskningsprofil bestående af fem kliniske profileringsområder, hvor forskningsaktiviteten er kontinuerlig høj, samt et profileringsområde med tværgående forskningsaktiviteter. Profileringsområderne kan illustreres som en hånd, hvor de enkelte fingre er selvstændige kliniske forskningsområder, håndfladen symboliserer de tværgående forskningsaktiviteter og håndleddet er bindeleddet i form af Forskningsenheden. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 2

3 Tværgående forskning 1.1 Reproduktionsforskning og forskning i gynækologisk/obstetriske tilstande Forskningen i reproduktion og gynækologiske/obstetriske tilstande er i fortsat vækst på HEH. I øjeblikket er der fem ph.d.-studerende og en præ-ph.d.-studerende tilknyttet inden for feltet. Herudover er der en forskningsansvarlig sygeplejerske ansat på Fertilitetsklinikken og en udviklingssygeplejerske på Kvindeafdelingen. Der er generelt stor interesse og villighed hos personalet i at deltage i forskning, og de yngre læger opfordres til at deltage i igangværende forskning samt selv at initiere projekter. Derudover råder Fertilitetsklinikkens laboratorium over en meget forskningsminded gruppe af bioanalytikere. Endvidere er biolog, ph.d. og laboratorieleder for Fertilitetsklinikkens laboratorium Inge Agerholm blevet ansat som forskningslektor, hvor hun fungerer i en 20 % stilling på Fertilitetsklinikken og Kvindeafdelingen. Forskningen inden for området omfatter både kliniske studier, laboratorieeksperimentielle studier inkluderende PCR, morphokinetik og diverse blodprøveanalyser samt IT baseret forskning. 1.2 Medicinsk/kirurgisk gastroenterologisk forskning inkl. forskning i livsstil s- sygdomme HEH har Danmarks største skopienhed, hvor der årligt foretages cirka undersøgelser. Produktionens omfang gør, at det er oplagt at bedrive gastroenterologisk forskning på HEH, og forskningen inden for området kan med fordel opdeles i tre underkategorier: medicin, kirurgi og livsstilssygdomme. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 3

4 Den medicinske gastroenterologiske forskning på HEH er en disciplin under opbygning. En væsentlig del af forskningen vil have sit udgangspunkt i hospitalets store endoskopiafsnit, for hvilket der er udarbejdet en detaljeret skitse. Forskningen har og vil i den nærmeste fremtid have følgende karakter af følgende aktiviteter: 1. Opgørelser/Epidemiologi. 2. Bioptiske undersøgelser med anvendelse af forskellige farvemetoder, immunhistokemi, flowcytometri etc. 3. Oversigtsartikler med baggrund i endoskopiske fund. F.eks. gastriske polypper, colonpolypper, postpolypektomi blødning. 4. Kasuistikker med baggrund i fund af overraskende og sjældne tilstande. Forskning inden for kirurgisk gastroenterologi på HEH er i øjeblikket primært fokuseret på hernierelaterede problemstillinger. Forskningsgruppen ledes af overlæge Hans Friis-Andersen, der udover at være klinikchef på Herniecentret også er formand for Dansk Hernie-database. Aktuelt er der iværksat en række projekter omhandlende galdesten samt inguinal- og ventralhernier. Et af disse projekter er et ph.d.- projekt med titlen Fixation devices in Laparoscopic Ventral Hernia Repair. A clinical randomized study and animal experiment. HEH råder over Livsstilscentret i Brædstrup, hvor fokus er på styrkelse af den enkelte patients empowerment og mestring af hverdagslivet med en livsstilssygdom eller andre kroniske sygdomme. Resultaterne af indsats på Livsstilscentret danner baggrund for planlægning af tværfaglig mixed-method forskning i samarbejde med Center for Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. På Livsstilscentret er der ansat en udviklingssygeplejerske, der er i gang med en Master of Public Health, og en fysioterapeut, som har en masteruddannelse. Sidstnævnte går i gang i 2013 med et kvalifikationsår mhp. et senere ph.d.-studie. 1.3 Ortopædkirurgisk forskning Forskningsindsatsen på Ortopædkirurgisk Afdeling er de seneste år blevet væsentligt styrket. Grundstenen i forskningen på afdelingen er to ph.d.-studerende, som aktuelt er ansat i afdelingen i et forskningssamarbejde med professor Kjeld Søballe, Aarhus Universitetshospital. Herudover har afdelingen tilknyttet en sygeplejerske, som afslutter sin sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse fra Aarhus Universitet i Under sin uddannelse har hun udarbejdet to videnskabelige artikler udgående fra Ortopædkirurgisk Afdeling, og hun fortsætter fremover sit arbejde for afdelingen. Endelig er læge, ph.d. Theis Thillemann ansat som akademisk koordinator på HEH, hvor han fungerer 20 % som akademisk koordinator og 80 % som afdelingslæge i skuldersektoren. Forskningen i afdelingen spænder bredt indenfor den kvantitative forskning og inddrager både eksperimentelle, kliniske og registerbaserede studier. Der er et stort potentiale for en endnu større forskningsaktivitet i afdelingen, da der er ansat flere yngre læger med ph.d.-graden, som er meget forskningsinteresserede. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 4

5 1.4 Forskning inden for geriatri HEH har en meget stor patientgruppe inden for det geriatriske speciale. Der er stort tværfagligt fokus på udvikling og innovation inden for det geriatriske område med udgående team og tæt samarbejde med bl.a. Horsens Kommune om overgange mellem hospital og primærsektor. Der har været sat initiativer i gang som Geriatri på Ny og Cetrea Ward/HomeCare, som er oplagte områder for en forskningsindsats, og der er flere initiativer på vej, herunder: 1. Behandling af akutte patienter i eget hjem. I efteråret 2013 starter et projekt, hvor behandling med antibiotika og væske opstartes i hjemmet. Herudover planlægges et ph.d.-projekt vedrørende behandling af den akutte geriatriske patient i eget hjem. 2. Horsens på forkant, der er et telemedicinsk projekt, der bl.a. inkluderer ældre medicinsk patienter. 3. Patienter med hoftenær fraktur. 99 % af disse patienter er geriatriske patienter og har en ekstrem høj dødelighed på op til 10% den første måned og 30% det første år. Der er flere skuffeprojekter rettet mod udredning (fald), behandling (polyfarmaci, transfusioner) og opfølgning (smerte, funktion, osteoporose) af denne patientgruppe, som afdelingens speciallæger inden for geriatrien har set igennem flere år. 1.5 Akutforskning Akutforskning på HEH er kendetegnet ved, at det afspejler en forskningsstrategi med fokus på betydningen af indførslen af akutafdelinger herunder organisering, overgange, patientflow, tværfagligt teamsamarbejde, klinisk logistisk og indsatser i forhold til at optimere og øge kvaliteten i forløbet for den akutte patient. Et nyt område, der afspejles i akutforskningen, er symptombaseret forskning, hvor den akutte patient triageres, modtages og behandles i forhold til symptomer og ikke diagnoser. Den aktuelle akutforskning på HEH kan inddeles i tre hovedgrupperinger: 1. Det lange hospital, hvor fokus er på hele patientens forløb fra præhospital til indlæggelse og udskrivelse, samt organisering. Ph.d.-projekt: Telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb; Fordele og ulemper for patienter, sundhedspersonale og sundhedsvæsen? IV-medicinering i eget hjem - et samarbejdsprojekt mellem HEH og Horsens Kommune. 2. Tværfaglige teamsamarbejder/ teamtræning: Fælles simulationstræning for ansatte på Akutafdelingen og Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Horsens er et kvalitetssikringsstudie af effekten af teamtræning ved akut medicinsk kald med endepunkter som daglig anvendelse af systematisk ABCDE tilgang til akut syge og brug af sikker kommunikation (closed loops). "Evaluering af Akut Medicinsk Kald på ", er en evaluering af effekten af akut medicinsk kald med endepunkter som indlæggelsestid og antal overflytninger til en intensiv afdeling. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 5

6 CFA (Center for Akutforskning) Sepsis netværket (med henblik på etablering af forskning/kvalitetssikring omkring sepsis). 3. Symptombaseret diagnostik: Betydning af akut ultralyd i forhold til diagnosticering og behandling i akutafdelingen, en del af akutlægernes projekt på akutuddannelsen om indførelse af akut ultralyd i afdelingen. 1.6 Tværgående forskningsaktivitet - Professionsforskning og fokus på patient- og pårørendeoplevelser Forskning på HEH inden for professionsforskning har de seneste to år taget fart og retter sig især mod forskellige ledelsesområder, patient- pårørendeoplevelser samt betydningen heraf for at sikre patienterne den bedste kvalitet og største udbytte af behandlingen. Forskningsområdet ledes af lektor, seniorforsker Lisbeth Uhrenfeldt, som er ansat i Forskningsenheden i en delestilling mellem og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, sektion for sygepleje. Som led i opbygningen af dette forskningsfelt er der p.t. tilknyttet to ph.d.- studerende fra hhv. Medicinsk og Anæstesiologisk Afdeling samt tre fysioterapeuter som kvalifikationsårsstuderende fra efteråret 2013 mhp. senere ph.d.-studier. Der er samtidig udarbejdet et post.doc.- program inden for ledelse af patient-empowerment med inddragelse af coaching. Den aktuelle professionsforskning kan inddeles i to hovedområder: 1. Lederens rolle i evidensbaserede sundhedsydelser. 2. Coaching som værktøj indenfor ledelse og patient-empowerment/selvledelse. Forskningen inden for patient- og pårørendeoplevelser retter sig især mod ældre patienter med livstruende sygdomme samt patienter og pårørende i et palliativt forløb. Den aktuelle forskning i patient- og pårørendeoplevelser kan inddeles i: 1. Betydningen af de fysiske rammer for patienter med livstruende sygdomme. 2. Patient- og pårørendeoplevelser af overgange: a. Forskellige generationers (nyfødte, teenagere, voksne) og deres pårørendes oplevelser af overgange på hospitaler og mellem hospitalet og øvrige sektorer. b. Patient- og pårørendeoplevelser af overgange under et sygdomsforløb med uhelbredelig kræft. 2 Organisering af forskningen på HEH Forskningsenhed Forskningen på HEH er organiseret i en særskilt forskningsenhed, som refererer direkte til Hospitalsledelsen. Det overordnede formål med Forskningsenheden er at stimulere og støtte forskningsaktiviteter på alle niveauer. Konkret tilbyder Forskningsenheden hjælp i forbindelse med udarbejdelse af artikler, statistik, foredrag, posters og litteratursøgning. Derudover hjælper enheden med Ph.d.-forløb, udarbejdelse af protokoller, samt ansøgninger om tilladelser og fondsansøgninger. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 6

7 Forskningsenheden på HEH har en aktiv hjemmeside, hvor der løbende orienteres om initiativer inden for forskning på hospitalet. Forskningsenheden består af fem medarbejdere, der i varierende omfang er ansat i enheden: Akademisk koordinator, ph.d. Theis Muncholm Thillemann Overlæge Hans Friis-Andersen Biolog, ph.d. Inge E. Agerholm Lektor, seniorforsker Lisbeth Uhrenfeldt Sekretær Line Jensen Herudover er der på nuværende tidspunkt elleve personer, der er ph.d.-studerende eller præ-ph.d.- studerende og tilknyttet Forskningsenheden: Sygeplejerske, cand. cur., ph.d.-studerende Connie Timmermann Sygeplejerske, cand. cur., ph.d.-studerende Rikke Madsen Læge, ph.d.-studerende Cathrine Bach Læge, ph.d.-studerende Karen Toftdahl Bjørnholdt Læge, ph.d.-studerende Lise Brogaard Roed Jensen Læge, ph.d.-studerende Nikolaj Raaber Læge, ph.d.-studerende Mikkel Tøttrup Læge, ph.d.-studerende Sanne Harsløff Læge, præ-ph.d.-studerende Mia Steengaard Olesen Molekylærbiolog, ph.d.-studerende Lotte Hatt Cand.mag., præ-erhvervs-ph.d.-studerende Helle Guldager Aaskoven Forskningsenheden har løbende også forskningsårsstuderende tilknyttet. I efteråret 2013 forventes tre forskningsårsstuderende at blive tilknyttet enheden. Forskningsråd HEH har et overordnet forskningsråd, der skal styrke og understøtte den kliniske sundhedsvidenskabelige forskning. Det omhandler således sundhedsvidenskabelig forskning udgået fra forskellige faggrupper, fokuseret forskning og projektforskning, og forskning af længere og kortere varighed. Forskningsrådet skal således være med til at skabe rammerne for forskningsnetværk på tværs af afdelinger og funktioner, så der kommer mest muligt ud af satsningen på forskning på HEH. Forskningsrådet behandler ansøgninger om underskudsgarantier til forskningsforløb og indstiller til Hospitalsledelsen. Deltagerne i Forskningsrådet er udvalgt blandt forskningsaktive ansatte, der har erfaring med og andel i forskningspublikationer. Forskningsbudget HEH har i 2013 et centralt forskningsbudget på 5,6 mio. kr., mens budgettet for 2014 er på 6,1 mio. kr. Budgettet er placeret hos Forskningsenheden. Ud over det centrale budget har de enkelte afdelinger Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 7

8 udgifter til forskningsaktiviteter. Udgifterne dækker primært over lønunderskudsdækning samt indkøb af utensilier til forskning. Fysiske rammer HEH råder over et forskningslaboratorium bestående af et moderne cellebiologisk og molekylærbiologisk forskningslaboratorium. Herudover stiller hospitalet kontorpladser til rådighed til de ph.d.- studerende. Centrallaboratoriet på HEH hjælper med blandt andet blodprøvetagning, præparering og analyser i forbindelse med projekter. Delestillinger (ansættelsen delt mellem HEH og andre aktører) Forskningslektor Inge E. Agerholm er ansat med 80/20 fordeling med Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Akademisk koordinator Theis Muncholm Thillemann er ansat med 80/20 fordeling med Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Lektor og seniorforsker Lisbeth Uhrenfeldt er ansat 80/20 i et stillingsfællesskab med Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, ved Aarhus Universitet. 3 Samarbejdsrelationer og tilknytningsaftaler (specialeopdelt) HEH har gennem mange år haft et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet. Dette har resulteret i en række afsluttede ph.d.-projekter. Langt de fleste ph.d.-studerende på HEH er tilknyttet Aarhus Universitet. Enkelte ph.d.-forløb laves i samarbejde med andre universiteter i Danmark. I øjeblikket er der to ph.d.- forløb i samarbejde med Syddansk Universitet. Det forsøges i stigende omfang at lave samfinansierede underskudsgarantier til ph.d.-studerende mellem HEH og andre hospitaler eller interessenter. I øjeblikket eksisterer der sådanne aftaler mellem HEH og Aarhus Universitetshospital samt mellem HEH og Præhospitalet. 3.1 Forskning i reproduktion, gynækologi og obstetrik I forbindelse med reproduktionsforskning og forskning i gynækologisk/obstetriske tilstande er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer til nationale og internationale interessenter: Ph.d.-projekt sammenfinansieret af Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Kvindeafdelingen, HEH. Projekt Hormonstimulering er et samarbejde med Fertilitetsklinikken, OUH og Fertilitetsklinikken, Herlev Sygehus. Ph.d.-projektet Triploidy og Mola udgår fra Odense Universitetshospital med samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, Sygehus Lillebælt og Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital. Projekt Familiedannelse er et samarbejde med Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet og København Universitet. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 8

9 Ph.d.-projektet Endometriebiopsi er et samarbejde med Fertilitetsklinikken, Dronninglund og Fertilitetsklinikken, Skive. Projekt Digitalisering af IVF laboratoriet med bevilling fra Markedsmodningsfonden er et samarbejde med en dansk (Maigaard) og en spansk fertilitetsklinik (IVI, Valencia) samt det danske bioteknologi firma FertiliTech. Projekt Timelapse evaluering af mebryo udviklingen er et samarbejde med medicinalfirmaet Merck Serono. Projekt Morphokinetic konsensus er et konsensusskabende samarbejde med fertilitetsklinikker i England (Care Manchester), Norge (Hausken), Spanien (IVI, Zaragoza og IVI, Madrid) og Tyrkiet (Medcare). Projekt Vækstfaktorer er et samarbejde med det danske firma Origio. Derudover er der truffet aftale om et styrket forskningssamarbejde mellem fertilitetsklinikkerne i Region Midtjylland med professor Peter Humaidan som hovedansvarlig. 3.2 Medicinsk/kirurgisk gastroenterologisk forskning inkl. forskning i livsstil s- sygdomme I forbindelse med medicinsk/kirurgisk gastroenterologisk forskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Forberedende planlægning og afklaring af mulighed for ph.d.-projekt i samarbejde med Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital vedrørende patienter med afføringsforstyrrelse (galdesyremalabsorbtion). Forberedende planlægning og afklaring af mulighed for to ph.d.-projekter vedrørende patienter med cøliaki. Det ene projekt tænkes som et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling, HEH og Fertilitetsklinikken, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital. Det andet projekt tænkes som et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling, HEH og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, AUH, Risskov. Forskningsinitiativer inden for Livsstilsforskning forventes igangsat i løbet af 2013 i samarbejde med Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. 3.3 Ortopædkirurgisk forskning I forbindelse med ortopædkirurgisk forskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Samarbejdsaftale med professor Kjeld Søballe, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Ph.d.-projekt sammenfinansieret af Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Ortopædkirurgisk Afdeling, HEH. 3.4 Akutforskning I forbindelse med akutforskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Forskningsfællesskab med Aarhus Universitet, Health. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 9

10 Responce A/S. Telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb; Fordele og ulemper for patienter, sundhedspersonale og sundhedsvæsen? Præhospitalet Århus. Telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb; Fordele og ulemper for patienter, sundhedspersonale og sundhedsvæsen? DEPT (Danish Emergency Process Triage). Udviklings-, kvalitets- og forskningssamarbejde vedrørende triagesystemet. MEDU (Center for medicinsk uddannelse). Projekt vedrørende ultralyd. CECLUS (Center of Clinical UltraSound). Projekt vedrørende ultralyd. Horsens Kommune. Projekt vedrørende IV-medicinering i borgerens eget hjem. 3.5 Tværgående forskning I forbindelse med den tværgående forskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Samarbejde med europæiske universiteter i European Academy of Nursing Science, hvor seniorforskere og ph.d.-studerende indgår. En ph.d. studerende har netop afsluttet den 3-årige europæiske forskerskole. Nært samarbejde med det tværfaglige europæiske forskernetværk European Academy of Caring Science vedrørende forskning inden for patient- og pårørendeoplevelser. Særligt nære samarbejdsrelationer med Martin Luther Universitet Halle i Tyskland inkluderende udvekslingsstuderende samt udveksling med forskere i Agder, Kristiansand i Norge. Skandinavisk/tysk forskernetværk med specielt fokus på patient- og pårørendeoplevelser af overgange og overflytning, PRANSIT (Patient and relatives transition and transfer), samt en samarbejdsaftale om udveksling af forskere/undervisere og studerende med professor Gabriele Meyer ved Medicinsk Fakultet, Universitetet Halle i Tyskland. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 10

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2015 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens Forskningsstrategi 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Strategi 3 3. Indsatsområder 4 4. Forskningsstrategier på afdelingerne 5 Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2001-2005 Strategiplan for udvikling af forskningen ved Aalborg Sygehus Aalborg Sygehus er et af landets største sygehuse. Sygehusets primære opgave er at sikre behandling og pleje af

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS 2016. Stilling og ansættelsessted. Forskningsinteresse. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Ole Toftdahl Sørensen

Læs mere

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Er de eksisterende karriereveje hensigtsmæssige? Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Eksisterende karriereveje? I forhold til kvalitetsudvikling? Hvilke kompetencer kalder kvalitetsudvikling på? - specialist

Læs mere

Forskningsstrategi Afdeling O

Forskningsstrategi Afdeling O Forskningsstrategi Afdeling O 2012-2017 Indledning Der stilles fra alle sider krav om, at sundhedsvæsenets ydelser skal være forskningsbaserede, og afdeling O har, i kraft af at være en del af et universitetshospital,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 1. Introduktion... 2 2. Organisering af akutområdet...

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen

Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus. Søren W Rasmussen Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007. Overlæge Ortopædkirurgisk Afd. M Bispebjerg Hospital.

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Vibeke Høgh Sygeplejerske, master i klinisk sygepleje, ph.d studerende, post doc Klinik Hjerte-Lunge,

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til?

Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Forskningsmiljøer på regionshospitaler, hvad skal der til? Kirsten Ohm Kyvik, Institutleder, professor, læge, ph.d., MPM Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet OUH, Odense Universitetshospital,

Læs mere

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL

Institut for Regional Sundhedsforskning. Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL Institut for Regional Sundhedsforskning Sundhedsfaglig Forskning og Uddannelse i Region Syddanmark NØGLETAL 2008-2011 2. udgave juni 2012 Indholdsfortegnelse Vision... 3 Forskning Forskningspublikationer...

Læs mere

Regional forskningsstruktur i FAM

Regional forskningsstruktur i FAM Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 25. marts 2011 Udarbejdet af: Dennis C. Søndergård E mail: Dennis.C.Soendergaard@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631349

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden

Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden Strategi for forskning i Hjerte-lungekirurgisk afdeling for perioden 2012-2017. Baggrund. Aalborg sygehus opnåede i år 2003 status som universitetssygehus, og Aalborg Sygehus har siden været en del af

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for den psykiatriske forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland Forskningsstrategi 2010-2015 Forskningsstrategi 2010-2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus

KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge. Akutafdelingen. Holbæk Sygehus KRISE I AKUTMODTAGELSEN- HAR VI DE RETTE LÆGER? Søren W Rasmussen Ledende overlæge Akutafdelingen Holbæk Sygehus 1 CV: Søren W Rasmussen Cand. Med; KU 1984. Speciallæge i Ortopædkirurgi 1997. 2002-2007.

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Palliativt Indsats i Region Syddanmark

Palliativt Indsats i Region Syddanmark Palliativt Indsats i Region Syddanmark Temadrøftelse 23.10.12: Når vi skal herfra Udvalget vedr. kvalitet, prioritering og sundhedsplan Anette Damkier Overlæge, ph.d. Palliativt Team Fyn SST 2011 Anbefalinger

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere