Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Forskningsprofil 2013

2 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten på HEH og skabe gode rammer for forskerne. Forskning er en helt central del af den sundhedsvidenskabelige udvikling, og dermed også et strategisk vigtigt område for HEH. Som uddannelsessted er hospitalet forpligtet til at bedrive forskning, og samtidigt har det en rekrutteringsmæssig betydning. For at styrke forskningen på HEH er der udarbejdet en selvstændig forskningsprofil for HEH. Profilen er primært henvendt til Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet og Koordinationsudvalget for Hospitaler og Universitet. Forskningsprofilen er dog også relevant for forskningsaktive inden for det sundhedsvidenskabelige felt og forskningsinteresserede i al almindelighed. Forskningsprofilen beskriver de områder, hvor hospitalet har flest forskningsaktiviteter. Forskningsprofil tager afsæt i de kliniske områder, hvor HEH har et stort patientgrundlag, og hvor hospitalet i forhold til hospitalsplanen og specialeplanen har særlige opgaver. Hertil kommer de tværgående forskningsaktiviteter, hvor forskningen også står stærkt. Ud over de i forskningsprofilen nævnte områder er der også en langt række andre forskningsaktiviteter på hospitalet. Forskningsprofilen på HEH opdateres én gang årligt, således at den til enhver tid er retvisende i forhold til de hovedgrupper af forskningsaktiviteter, der eksisterer på HEH. Forskningsprofilen kan læses selvstændigt, men er tæt sammenkoblet med hospitalets forskningsstrategi og bibliometrioversigt. Mens bibliometrioversigten viser en oversigt over publikationer med forfattere fra HEH, beskriver hospitalets forskningsstrategi de områder, som hospitalet ønsker at satse på fremover. 1 Profileringsområder HEH har i øjeblikket en forskningsprofil bestående af fem kliniske profileringsområder, hvor forskningsaktiviteten er kontinuerlig høj, samt et profileringsområde med tværgående forskningsaktiviteter. Profileringsområderne kan illustreres som en hånd, hvor de enkelte fingre er selvstændige kliniske forskningsområder, håndfladen symboliserer de tværgående forskningsaktiviteter og håndleddet er bindeleddet i form af Forskningsenheden. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 2

3 Tværgående forskning 1.1 Reproduktionsforskning og forskning i gynækologisk/obstetriske tilstande Forskningen i reproduktion og gynækologiske/obstetriske tilstande er i fortsat vækst på HEH. I øjeblikket er der fem ph.d.-studerende og en præ-ph.d.-studerende tilknyttet inden for feltet. Herudover er der en forskningsansvarlig sygeplejerske ansat på Fertilitetsklinikken og en udviklingssygeplejerske på Kvindeafdelingen. Der er generelt stor interesse og villighed hos personalet i at deltage i forskning, og de yngre læger opfordres til at deltage i igangværende forskning samt selv at initiere projekter. Derudover råder Fertilitetsklinikkens laboratorium over en meget forskningsminded gruppe af bioanalytikere. Endvidere er biolog, ph.d. og laboratorieleder for Fertilitetsklinikkens laboratorium Inge Agerholm blevet ansat som forskningslektor, hvor hun fungerer i en 20 % stilling på Fertilitetsklinikken og Kvindeafdelingen. Forskningen inden for området omfatter både kliniske studier, laboratorieeksperimentielle studier inkluderende PCR, morphokinetik og diverse blodprøveanalyser samt IT baseret forskning. 1.2 Medicinsk/kirurgisk gastroenterologisk forskning inkl. forskning i livsstil s- sygdomme HEH har Danmarks største skopienhed, hvor der årligt foretages cirka undersøgelser. Produktionens omfang gør, at det er oplagt at bedrive gastroenterologisk forskning på HEH, og forskningen inden for området kan med fordel opdeles i tre underkategorier: medicin, kirurgi og livsstilssygdomme. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 3

4 Den medicinske gastroenterologiske forskning på HEH er en disciplin under opbygning. En væsentlig del af forskningen vil have sit udgangspunkt i hospitalets store endoskopiafsnit, for hvilket der er udarbejdet en detaljeret skitse. Forskningen har og vil i den nærmeste fremtid have følgende karakter af følgende aktiviteter: 1. Opgørelser/Epidemiologi. 2. Bioptiske undersøgelser med anvendelse af forskellige farvemetoder, immunhistokemi, flowcytometri etc. 3. Oversigtsartikler med baggrund i endoskopiske fund. F.eks. gastriske polypper, colonpolypper, postpolypektomi blødning. 4. Kasuistikker med baggrund i fund af overraskende og sjældne tilstande. Forskning inden for kirurgisk gastroenterologi på HEH er i øjeblikket primært fokuseret på hernierelaterede problemstillinger. Forskningsgruppen ledes af overlæge Hans Friis-Andersen, der udover at være klinikchef på Herniecentret også er formand for Dansk Hernie-database. Aktuelt er der iværksat en række projekter omhandlende galdesten samt inguinal- og ventralhernier. Et af disse projekter er et ph.d.- projekt med titlen Fixation devices in Laparoscopic Ventral Hernia Repair. A clinical randomized study and animal experiment. HEH råder over Livsstilscentret i Brædstrup, hvor fokus er på styrkelse af den enkelte patients empowerment og mestring af hverdagslivet med en livsstilssygdom eller andre kroniske sygdomme. Resultaterne af indsats på Livsstilscentret danner baggrund for planlægning af tværfaglig mixed-method forskning i samarbejde med Center for Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. På Livsstilscentret er der ansat en udviklingssygeplejerske, der er i gang med en Master of Public Health, og en fysioterapeut, som har en masteruddannelse. Sidstnævnte går i gang i 2013 med et kvalifikationsår mhp. et senere ph.d.-studie. 1.3 Ortopædkirurgisk forskning Forskningsindsatsen på Ortopædkirurgisk Afdeling er de seneste år blevet væsentligt styrket. Grundstenen i forskningen på afdelingen er to ph.d.-studerende, som aktuelt er ansat i afdelingen i et forskningssamarbejde med professor Kjeld Søballe, Aarhus Universitetshospital. Herudover har afdelingen tilknyttet en sygeplejerske, som afslutter sin sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse fra Aarhus Universitet i Under sin uddannelse har hun udarbejdet to videnskabelige artikler udgående fra Ortopædkirurgisk Afdeling, og hun fortsætter fremover sit arbejde for afdelingen. Endelig er læge, ph.d. Theis Thillemann ansat som akademisk koordinator på HEH, hvor han fungerer 20 % som akademisk koordinator og 80 % som afdelingslæge i skuldersektoren. Forskningen i afdelingen spænder bredt indenfor den kvantitative forskning og inddrager både eksperimentelle, kliniske og registerbaserede studier. Der er et stort potentiale for en endnu større forskningsaktivitet i afdelingen, da der er ansat flere yngre læger med ph.d.-graden, som er meget forskningsinteresserede. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 4

5 1.4 Forskning inden for geriatri HEH har en meget stor patientgruppe inden for det geriatriske speciale. Der er stort tværfagligt fokus på udvikling og innovation inden for det geriatriske område med udgående team og tæt samarbejde med bl.a. Horsens Kommune om overgange mellem hospital og primærsektor. Der har været sat initiativer i gang som Geriatri på Ny og Cetrea Ward/HomeCare, som er oplagte områder for en forskningsindsats, og der er flere initiativer på vej, herunder: 1. Behandling af akutte patienter i eget hjem. I efteråret 2013 starter et projekt, hvor behandling med antibiotika og væske opstartes i hjemmet. Herudover planlægges et ph.d.-projekt vedrørende behandling af den akutte geriatriske patient i eget hjem. 2. Horsens på forkant, der er et telemedicinsk projekt, der bl.a. inkluderer ældre medicinsk patienter. 3. Patienter med hoftenær fraktur. 99 % af disse patienter er geriatriske patienter og har en ekstrem høj dødelighed på op til 10% den første måned og 30% det første år. Der er flere skuffeprojekter rettet mod udredning (fald), behandling (polyfarmaci, transfusioner) og opfølgning (smerte, funktion, osteoporose) af denne patientgruppe, som afdelingens speciallæger inden for geriatrien har set igennem flere år. 1.5 Akutforskning Akutforskning på HEH er kendetegnet ved, at det afspejler en forskningsstrategi med fokus på betydningen af indførslen af akutafdelinger herunder organisering, overgange, patientflow, tværfagligt teamsamarbejde, klinisk logistisk og indsatser i forhold til at optimere og øge kvaliteten i forløbet for den akutte patient. Et nyt område, der afspejles i akutforskningen, er symptombaseret forskning, hvor den akutte patient triageres, modtages og behandles i forhold til symptomer og ikke diagnoser. Den aktuelle akutforskning på HEH kan inddeles i tre hovedgrupperinger: 1. Det lange hospital, hvor fokus er på hele patientens forløb fra præhospital til indlæggelse og udskrivelse, samt organisering. Ph.d.-projekt: Telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb; Fordele og ulemper for patienter, sundhedspersonale og sundhedsvæsen? IV-medicinering i eget hjem - et samarbejdsprojekt mellem HEH og Horsens Kommune. 2. Tværfaglige teamsamarbejder/ teamtræning: Fælles simulationstræning for ansatte på Akutafdelingen og Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Horsens er et kvalitetssikringsstudie af effekten af teamtræning ved akut medicinsk kald med endepunkter som daglig anvendelse af systematisk ABCDE tilgang til akut syge og brug af sikker kommunikation (closed loops). "Evaluering af Akut Medicinsk Kald på ", er en evaluering af effekten af akut medicinsk kald med endepunkter som indlæggelsestid og antal overflytninger til en intensiv afdeling. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 5

6 CFA (Center for Akutforskning) Sepsis netværket (med henblik på etablering af forskning/kvalitetssikring omkring sepsis). 3. Symptombaseret diagnostik: Betydning af akut ultralyd i forhold til diagnosticering og behandling i akutafdelingen, en del af akutlægernes projekt på akutuddannelsen om indførelse af akut ultralyd i afdelingen. 1.6 Tværgående forskningsaktivitet - Professionsforskning og fokus på patient- og pårørendeoplevelser Forskning på HEH inden for professionsforskning har de seneste to år taget fart og retter sig især mod forskellige ledelsesområder, patient- pårørendeoplevelser samt betydningen heraf for at sikre patienterne den bedste kvalitet og største udbytte af behandlingen. Forskningsområdet ledes af lektor, seniorforsker Lisbeth Uhrenfeldt, som er ansat i Forskningsenheden i en delestilling mellem og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, sektion for sygepleje. Som led i opbygningen af dette forskningsfelt er der p.t. tilknyttet to ph.d.- studerende fra hhv. Medicinsk og Anæstesiologisk Afdeling samt tre fysioterapeuter som kvalifikationsårsstuderende fra efteråret 2013 mhp. senere ph.d.-studier. Der er samtidig udarbejdet et post.doc.- program inden for ledelse af patient-empowerment med inddragelse af coaching. Den aktuelle professionsforskning kan inddeles i to hovedområder: 1. Lederens rolle i evidensbaserede sundhedsydelser. 2. Coaching som værktøj indenfor ledelse og patient-empowerment/selvledelse. Forskningen inden for patient- og pårørendeoplevelser retter sig især mod ældre patienter med livstruende sygdomme samt patienter og pårørende i et palliativt forløb. Den aktuelle forskning i patient- og pårørendeoplevelser kan inddeles i: 1. Betydningen af de fysiske rammer for patienter med livstruende sygdomme. 2. Patient- og pårørendeoplevelser af overgange: a. Forskellige generationers (nyfødte, teenagere, voksne) og deres pårørendes oplevelser af overgange på hospitaler og mellem hospitalet og øvrige sektorer. b. Patient- og pårørendeoplevelser af overgange under et sygdomsforløb med uhelbredelig kræft. 2 Organisering af forskningen på HEH Forskningsenhed Forskningen på HEH er organiseret i en særskilt forskningsenhed, som refererer direkte til Hospitalsledelsen. Det overordnede formål med Forskningsenheden er at stimulere og støtte forskningsaktiviteter på alle niveauer. Konkret tilbyder Forskningsenheden hjælp i forbindelse med udarbejdelse af artikler, statistik, foredrag, posters og litteratursøgning. Derudover hjælper enheden med Ph.d.-forløb, udarbejdelse af protokoller, samt ansøgninger om tilladelser og fondsansøgninger. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 6

7 Forskningsenheden på HEH har en aktiv hjemmeside, hvor der løbende orienteres om initiativer inden for forskning på hospitalet. Forskningsenheden består af fem medarbejdere, der i varierende omfang er ansat i enheden: Akademisk koordinator, ph.d. Theis Muncholm Thillemann Overlæge Hans Friis-Andersen Biolog, ph.d. Inge E. Agerholm Lektor, seniorforsker Lisbeth Uhrenfeldt Sekretær Line Jensen Herudover er der på nuværende tidspunkt elleve personer, der er ph.d.-studerende eller præ-ph.d.- studerende og tilknyttet Forskningsenheden: Sygeplejerske, cand. cur., ph.d.-studerende Connie Timmermann Sygeplejerske, cand. cur., ph.d.-studerende Rikke Madsen Læge, ph.d.-studerende Cathrine Bach Læge, ph.d.-studerende Karen Toftdahl Bjørnholdt Læge, ph.d.-studerende Lise Brogaard Roed Jensen Læge, ph.d.-studerende Nikolaj Raaber Læge, ph.d.-studerende Mikkel Tøttrup Læge, ph.d.-studerende Sanne Harsløff Læge, præ-ph.d.-studerende Mia Steengaard Olesen Molekylærbiolog, ph.d.-studerende Lotte Hatt Cand.mag., præ-erhvervs-ph.d.-studerende Helle Guldager Aaskoven Forskningsenheden har løbende også forskningsårsstuderende tilknyttet. I efteråret 2013 forventes tre forskningsårsstuderende at blive tilknyttet enheden. Forskningsråd HEH har et overordnet forskningsråd, der skal styrke og understøtte den kliniske sundhedsvidenskabelige forskning. Det omhandler således sundhedsvidenskabelig forskning udgået fra forskellige faggrupper, fokuseret forskning og projektforskning, og forskning af længere og kortere varighed. Forskningsrådet skal således være med til at skabe rammerne for forskningsnetværk på tværs af afdelinger og funktioner, så der kommer mest muligt ud af satsningen på forskning på HEH. Forskningsrådet behandler ansøgninger om underskudsgarantier til forskningsforløb og indstiller til Hospitalsledelsen. Deltagerne i Forskningsrådet er udvalgt blandt forskningsaktive ansatte, der har erfaring med og andel i forskningspublikationer. Forskningsbudget HEH har i 2013 et centralt forskningsbudget på 5,6 mio. kr., mens budgettet for 2014 er på 6,1 mio. kr. Budgettet er placeret hos Forskningsenheden. Ud over det centrale budget har de enkelte afdelinger Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 7

8 udgifter til forskningsaktiviteter. Udgifterne dækker primært over lønunderskudsdækning samt indkøb af utensilier til forskning. Fysiske rammer HEH råder over et forskningslaboratorium bestående af et moderne cellebiologisk og molekylærbiologisk forskningslaboratorium. Herudover stiller hospitalet kontorpladser til rådighed til de ph.d.- studerende. Centrallaboratoriet på HEH hjælper med blandt andet blodprøvetagning, præparering og analyser i forbindelse med projekter. Delestillinger (ansættelsen delt mellem HEH og andre aktører) Forskningslektor Inge E. Agerholm er ansat med 80/20 fordeling med Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Akademisk koordinator Theis Muncholm Thillemann er ansat med 80/20 fordeling med Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Lektor og seniorforsker Lisbeth Uhrenfeldt er ansat 80/20 i et stillingsfællesskab med Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, ved Aarhus Universitet. 3 Samarbejdsrelationer og tilknytningsaftaler (specialeopdelt) HEH har gennem mange år haft et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet. Dette har resulteret i en række afsluttede ph.d.-projekter. Langt de fleste ph.d.-studerende på HEH er tilknyttet Aarhus Universitet. Enkelte ph.d.-forløb laves i samarbejde med andre universiteter i Danmark. I øjeblikket er der to ph.d.- forløb i samarbejde med Syddansk Universitet. Det forsøges i stigende omfang at lave samfinansierede underskudsgarantier til ph.d.-studerende mellem HEH og andre hospitaler eller interessenter. I øjeblikket eksisterer der sådanne aftaler mellem HEH og Aarhus Universitetshospital samt mellem HEH og Præhospitalet. 3.1 Forskning i reproduktion, gynækologi og obstetrik I forbindelse med reproduktionsforskning og forskning i gynækologisk/obstetriske tilstande er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer til nationale og internationale interessenter: Ph.d.-projekt sammenfinansieret af Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Kvindeafdelingen, HEH. Projekt Hormonstimulering er et samarbejde med Fertilitetsklinikken, OUH og Fertilitetsklinikken, Herlev Sygehus. Ph.d.-projektet Triploidy og Mola udgår fra Odense Universitetshospital med samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, Sygehus Lillebælt og Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital. Projekt Familiedannelse er et samarbejde med Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet og København Universitet. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 8

9 Ph.d.-projektet Endometriebiopsi er et samarbejde med Fertilitetsklinikken, Dronninglund og Fertilitetsklinikken, Skive. Projekt Digitalisering af IVF laboratoriet med bevilling fra Markedsmodningsfonden er et samarbejde med en dansk (Maigaard) og en spansk fertilitetsklinik (IVI, Valencia) samt det danske bioteknologi firma FertiliTech. Projekt Timelapse evaluering af mebryo udviklingen er et samarbejde med medicinalfirmaet Merck Serono. Projekt Morphokinetic konsensus er et konsensusskabende samarbejde med fertilitetsklinikker i England (Care Manchester), Norge (Hausken), Spanien (IVI, Zaragoza og IVI, Madrid) og Tyrkiet (Medcare). Projekt Vækstfaktorer er et samarbejde med det danske firma Origio. Derudover er der truffet aftale om et styrket forskningssamarbejde mellem fertilitetsklinikkerne i Region Midtjylland med professor Peter Humaidan som hovedansvarlig. 3.2 Medicinsk/kirurgisk gastroenterologisk forskning inkl. forskning i livsstil s- sygdomme I forbindelse med medicinsk/kirurgisk gastroenterologisk forskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Forberedende planlægning og afklaring af mulighed for ph.d.-projekt i samarbejde med Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital vedrørende patienter med afføringsforstyrrelse (galdesyremalabsorbtion). Forberedende planlægning og afklaring af mulighed for to ph.d.-projekter vedrørende patienter med cøliaki. Det ene projekt tænkes som et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling, HEH og Fertilitetsklinikken, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital. Det andet projekt tænkes som et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling, HEH og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, AUH, Risskov. Forskningsinitiativer inden for Livsstilsforskning forventes igangsat i løbet af 2013 i samarbejde med Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. 3.3 Ortopædkirurgisk forskning I forbindelse med ortopædkirurgisk forskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Samarbejdsaftale med professor Kjeld Søballe, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Ph.d.-projekt sammenfinansieret af Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Ortopædkirurgisk Afdeling, HEH. 3.4 Akutforskning I forbindelse med akutforskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Forskningsfællesskab med Aarhus Universitet, Health. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 9

10 Responce A/S. Telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb; Fordele og ulemper for patienter, sundhedspersonale og sundhedsvæsen? Præhospitalet Århus. Telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb; Fordele og ulemper for patienter, sundhedspersonale og sundhedsvæsen? DEPT (Danish Emergency Process Triage). Udviklings-, kvalitets- og forskningssamarbejde vedrørende triagesystemet. MEDU (Center for medicinsk uddannelse). Projekt vedrørende ultralyd. CECLUS (Center of Clinical UltraSound). Projekt vedrørende ultralyd. Horsens Kommune. Projekt vedrørende IV-medicinering i borgerens eget hjem. 3.5 Tværgående forskning I forbindelse med den tværgående forskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Samarbejde med europæiske universiteter i European Academy of Nursing Science, hvor seniorforskere og ph.d.-studerende indgår. En ph.d. studerende har netop afsluttet den 3-årige europæiske forskerskole. Nært samarbejde med det tværfaglige europæiske forskernetværk European Academy of Caring Science vedrørende forskning inden for patient- og pårørendeoplevelser. Særligt nære samarbejdsrelationer med Martin Luther Universitet Halle i Tyskland inkluderende udvekslingsstuderende samt udveksling med forskere i Agder, Kristiansand i Norge. Skandinavisk/tysk forskernetværk med specielt fokus på patient- og pårørendeoplevelser af overgange og overflytning, PRANSIT (Patient and relatives transition and transfer), samt en samarbejdsaftale om udveksling af forskere/undervisere og studerende med professor Gabriele Meyer ved Medicinsk Fakultet, Universitetet Halle i Tyskland. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 10

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN - udvikling af en fælles begrebsramme 2009 udvikling af en fælles begrebsramme Uddannelse & Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien

Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Tværsektorielt samarbejde i psykiatrien Videns- og erfaringsopsamling Notat Katrine Schepelern Johansen Jessica Larsen Ann Nielsen KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs mere