Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Forskningsprofil 2013

2 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten på HEH og skabe gode rammer for forskerne. Forskning er en helt central del af den sundhedsvidenskabelige udvikling, og dermed også et strategisk vigtigt område for HEH. Som uddannelsessted er hospitalet forpligtet til at bedrive forskning, og samtidigt har det en rekrutteringsmæssig betydning. For at styrke forskningen på HEH er der udarbejdet en selvstændig forskningsprofil for HEH. Profilen er primært henvendt til Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet og Koordinationsudvalget for Hospitaler og Universitet. Forskningsprofilen er dog også relevant for forskningsaktive inden for det sundhedsvidenskabelige felt og forskningsinteresserede i al almindelighed. Forskningsprofilen beskriver de områder, hvor hospitalet har flest forskningsaktiviteter. Forskningsprofil tager afsæt i de kliniske områder, hvor HEH har et stort patientgrundlag, og hvor hospitalet i forhold til hospitalsplanen og specialeplanen har særlige opgaver. Hertil kommer de tværgående forskningsaktiviteter, hvor forskningen også står stærkt. Ud over de i forskningsprofilen nævnte områder er der også en langt række andre forskningsaktiviteter på hospitalet. Forskningsprofilen på HEH opdateres én gang årligt, således at den til enhver tid er retvisende i forhold til de hovedgrupper af forskningsaktiviteter, der eksisterer på HEH. Forskningsprofilen kan læses selvstændigt, men er tæt sammenkoblet med hospitalets forskningsstrategi og bibliometrioversigt. Mens bibliometrioversigten viser en oversigt over publikationer med forfattere fra HEH, beskriver hospitalets forskningsstrategi de områder, som hospitalet ønsker at satse på fremover. 1 Profileringsområder HEH har i øjeblikket en forskningsprofil bestående af fem kliniske profileringsområder, hvor forskningsaktiviteten er kontinuerlig høj, samt et profileringsområde med tværgående forskningsaktiviteter. Profileringsområderne kan illustreres som en hånd, hvor de enkelte fingre er selvstændige kliniske forskningsområder, håndfladen symboliserer de tværgående forskningsaktiviteter og håndleddet er bindeleddet i form af Forskningsenheden. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 2

3 Tværgående forskning 1.1 Reproduktionsforskning og forskning i gynækologisk/obstetriske tilstande Forskningen i reproduktion og gynækologiske/obstetriske tilstande er i fortsat vækst på HEH. I øjeblikket er der fem ph.d.-studerende og en præ-ph.d.-studerende tilknyttet inden for feltet. Herudover er der en forskningsansvarlig sygeplejerske ansat på Fertilitetsklinikken og en udviklingssygeplejerske på Kvindeafdelingen. Der er generelt stor interesse og villighed hos personalet i at deltage i forskning, og de yngre læger opfordres til at deltage i igangværende forskning samt selv at initiere projekter. Derudover råder Fertilitetsklinikkens laboratorium over en meget forskningsminded gruppe af bioanalytikere. Endvidere er biolog, ph.d. og laboratorieleder for Fertilitetsklinikkens laboratorium Inge Agerholm blevet ansat som forskningslektor, hvor hun fungerer i en 20 % stilling på Fertilitetsklinikken og Kvindeafdelingen. Forskningen inden for området omfatter både kliniske studier, laboratorieeksperimentielle studier inkluderende PCR, morphokinetik og diverse blodprøveanalyser samt IT baseret forskning. 1.2 Medicinsk/kirurgisk gastroenterologisk forskning inkl. forskning i livsstil s- sygdomme HEH har Danmarks største skopienhed, hvor der årligt foretages cirka undersøgelser. Produktionens omfang gør, at det er oplagt at bedrive gastroenterologisk forskning på HEH, og forskningen inden for området kan med fordel opdeles i tre underkategorier: medicin, kirurgi og livsstilssygdomme. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 3

4 Den medicinske gastroenterologiske forskning på HEH er en disciplin under opbygning. En væsentlig del af forskningen vil have sit udgangspunkt i hospitalets store endoskopiafsnit, for hvilket der er udarbejdet en detaljeret skitse. Forskningen har og vil i den nærmeste fremtid have følgende karakter af følgende aktiviteter: 1. Opgørelser/Epidemiologi. 2. Bioptiske undersøgelser med anvendelse af forskellige farvemetoder, immunhistokemi, flowcytometri etc. 3. Oversigtsartikler med baggrund i endoskopiske fund. F.eks. gastriske polypper, colonpolypper, postpolypektomi blødning. 4. Kasuistikker med baggrund i fund af overraskende og sjældne tilstande. Forskning inden for kirurgisk gastroenterologi på HEH er i øjeblikket primært fokuseret på hernierelaterede problemstillinger. Forskningsgruppen ledes af overlæge Hans Friis-Andersen, der udover at være klinikchef på Herniecentret også er formand for Dansk Hernie-database. Aktuelt er der iværksat en række projekter omhandlende galdesten samt inguinal- og ventralhernier. Et af disse projekter er et ph.d.- projekt med titlen Fixation devices in Laparoscopic Ventral Hernia Repair. A clinical randomized study and animal experiment. HEH råder over Livsstilscentret i Brædstrup, hvor fokus er på styrkelse af den enkelte patients empowerment og mestring af hverdagslivet med en livsstilssygdom eller andre kroniske sygdomme. Resultaterne af indsats på Livsstilscentret danner baggrund for planlægning af tværfaglig mixed-method forskning i samarbejde med Center for Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. På Livsstilscentret er der ansat en udviklingssygeplejerske, der er i gang med en Master of Public Health, og en fysioterapeut, som har en masteruddannelse. Sidstnævnte går i gang i 2013 med et kvalifikationsår mhp. et senere ph.d.-studie. 1.3 Ortopædkirurgisk forskning Forskningsindsatsen på Ortopædkirurgisk Afdeling er de seneste år blevet væsentligt styrket. Grundstenen i forskningen på afdelingen er to ph.d.-studerende, som aktuelt er ansat i afdelingen i et forskningssamarbejde med professor Kjeld Søballe, Aarhus Universitetshospital. Herudover har afdelingen tilknyttet en sygeplejerske, som afslutter sin sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelse fra Aarhus Universitet i Under sin uddannelse har hun udarbejdet to videnskabelige artikler udgående fra Ortopædkirurgisk Afdeling, og hun fortsætter fremover sit arbejde for afdelingen. Endelig er læge, ph.d. Theis Thillemann ansat som akademisk koordinator på HEH, hvor han fungerer 20 % som akademisk koordinator og 80 % som afdelingslæge i skuldersektoren. Forskningen i afdelingen spænder bredt indenfor den kvantitative forskning og inddrager både eksperimentelle, kliniske og registerbaserede studier. Der er et stort potentiale for en endnu større forskningsaktivitet i afdelingen, da der er ansat flere yngre læger med ph.d.-graden, som er meget forskningsinteresserede. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 4

5 1.4 Forskning inden for geriatri HEH har en meget stor patientgruppe inden for det geriatriske speciale. Der er stort tværfagligt fokus på udvikling og innovation inden for det geriatriske område med udgående team og tæt samarbejde med bl.a. Horsens Kommune om overgange mellem hospital og primærsektor. Der har været sat initiativer i gang som Geriatri på Ny og Cetrea Ward/HomeCare, som er oplagte områder for en forskningsindsats, og der er flere initiativer på vej, herunder: 1. Behandling af akutte patienter i eget hjem. I efteråret 2013 starter et projekt, hvor behandling med antibiotika og væske opstartes i hjemmet. Herudover planlægges et ph.d.-projekt vedrørende behandling af den akutte geriatriske patient i eget hjem. 2. Horsens på forkant, der er et telemedicinsk projekt, der bl.a. inkluderer ældre medicinsk patienter. 3. Patienter med hoftenær fraktur. 99 % af disse patienter er geriatriske patienter og har en ekstrem høj dødelighed på op til 10% den første måned og 30% det første år. Der er flere skuffeprojekter rettet mod udredning (fald), behandling (polyfarmaci, transfusioner) og opfølgning (smerte, funktion, osteoporose) af denne patientgruppe, som afdelingens speciallæger inden for geriatrien har set igennem flere år. 1.5 Akutforskning Akutforskning på HEH er kendetegnet ved, at det afspejler en forskningsstrategi med fokus på betydningen af indførslen af akutafdelinger herunder organisering, overgange, patientflow, tværfagligt teamsamarbejde, klinisk logistisk og indsatser i forhold til at optimere og øge kvaliteten i forløbet for den akutte patient. Et nyt område, der afspejles i akutforskningen, er symptombaseret forskning, hvor den akutte patient triageres, modtages og behandles i forhold til symptomer og ikke diagnoser. Den aktuelle akutforskning på HEH kan inddeles i tre hovedgrupperinger: 1. Det lange hospital, hvor fokus er på hele patientens forløb fra præhospital til indlæggelse og udskrivelse, samt organisering. Ph.d.-projekt: Telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb; Fordele og ulemper for patienter, sundhedspersonale og sundhedsvæsen? IV-medicinering i eget hjem - et samarbejdsprojekt mellem HEH og Horsens Kommune. 2. Tværfaglige teamsamarbejder/ teamtræning: Fælles simulationstræning for ansatte på Akutafdelingen og Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Horsens er et kvalitetssikringsstudie af effekten af teamtræning ved akut medicinsk kald med endepunkter som daglig anvendelse af systematisk ABCDE tilgang til akut syge og brug af sikker kommunikation (closed loops). "Evaluering af Akut Medicinsk Kald på ", er en evaluering af effekten af akut medicinsk kald med endepunkter som indlæggelsestid og antal overflytninger til en intensiv afdeling. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 5

6 CFA (Center for Akutforskning) Sepsis netværket (med henblik på etablering af forskning/kvalitetssikring omkring sepsis). 3. Symptombaseret diagnostik: Betydning af akut ultralyd i forhold til diagnosticering og behandling i akutafdelingen, en del af akutlægernes projekt på akutuddannelsen om indførelse af akut ultralyd i afdelingen. 1.6 Tværgående forskningsaktivitet - Professionsforskning og fokus på patient- og pårørendeoplevelser Forskning på HEH inden for professionsforskning har de seneste to år taget fart og retter sig især mod forskellige ledelsesområder, patient- pårørendeoplevelser samt betydningen heraf for at sikre patienterne den bedste kvalitet og største udbytte af behandlingen. Forskningsområdet ledes af lektor, seniorforsker Lisbeth Uhrenfeldt, som er ansat i Forskningsenheden i en delestilling mellem og Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, sektion for sygepleje. Som led i opbygningen af dette forskningsfelt er der p.t. tilknyttet to ph.d.- studerende fra hhv. Medicinsk og Anæstesiologisk Afdeling samt tre fysioterapeuter som kvalifikationsårsstuderende fra efteråret 2013 mhp. senere ph.d.-studier. Der er samtidig udarbejdet et post.doc.- program inden for ledelse af patient-empowerment med inddragelse af coaching. Den aktuelle professionsforskning kan inddeles i to hovedområder: 1. Lederens rolle i evidensbaserede sundhedsydelser. 2. Coaching som værktøj indenfor ledelse og patient-empowerment/selvledelse. Forskningen inden for patient- og pårørendeoplevelser retter sig især mod ældre patienter med livstruende sygdomme samt patienter og pårørende i et palliativt forløb. Den aktuelle forskning i patient- og pårørendeoplevelser kan inddeles i: 1. Betydningen af de fysiske rammer for patienter med livstruende sygdomme. 2. Patient- og pårørendeoplevelser af overgange: a. Forskellige generationers (nyfødte, teenagere, voksne) og deres pårørendes oplevelser af overgange på hospitaler og mellem hospitalet og øvrige sektorer. b. Patient- og pårørendeoplevelser af overgange under et sygdomsforløb med uhelbredelig kræft. 2 Organisering af forskningen på HEH Forskningsenhed Forskningen på HEH er organiseret i en særskilt forskningsenhed, som refererer direkte til Hospitalsledelsen. Det overordnede formål med Forskningsenheden er at stimulere og støtte forskningsaktiviteter på alle niveauer. Konkret tilbyder Forskningsenheden hjælp i forbindelse med udarbejdelse af artikler, statistik, foredrag, posters og litteratursøgning. Derudover hjælper enheden med Ph.d.-forløb, udarbejdelse af protokoller, samt ansøgninger om tilladelser og fondsansøgninger. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 6

7 Forskningsenheden på HEH har en aktiv hjemmeside, hvor der løbende orienteres om initiativer inden for forskning på hospitalet. Forskningsenheden består af fem medarbejdere, der i varierende omfang er ansat i enheden: Akademisk koordinator, ph.d. Theis Muncholm Thillemann Overlæge Hans Friis-Andersen Biolog, ph.d. Inge E. Agerholm Lektor, seniorforsker Lisbeth Uhrenfeldt Sekretær Line Jensen Herudover er der på nuværende tidspunkt elleve personer, der er ph.d.-studerende eller præ-ph.d.- studerende og tilknyttet Forskningsenheden: Sygeplejerske, cand. cur., ph.d.-studerende Connie Timmermann Sygeplejerske, cand. cur., ph.d.-studerende Rikke Madsen Læge, ph.d.-studerende Cathrine Bach Læge, ph.d.-studerende Karen Toftdahl Bjørnholdt Læge, ph.d.-studerende Lise Brogaard Roed Jensen Læge, ph.d.-studerende Nikolaj Raaber Læge, ph.d.-studerende Mikkel Tøttrup Læge, ph.d.-studerende Sanne Harsløff Læge, præ-ph.d.-studerende Mia Steengaard Olesen Molekylærbiolog, ph.d.-studerende Lotte Hatt Cand.mag., præ-erhvervs-ph.d.-studerende Helle Guldager Aaskoven Forskningsenheden har løbende også forskningsårsstuderende tilknyttet. I efteråret 2013 forventes tre forskningsårsstuderende at blive tilknyttet enheden. Forskningsråd HEH har et overordnet forskningsråd, der skal styrke og understøtte den kliniske sundhedsvidenskabelige forskning. Det omhandler således sundhedsvidenskabelig forskning udgået fra forskellige faggrupper, fokuseret forskning og projektforskning, og forskning af længere og kortere varighed. Forskningsrådet skal således være med til at skabe rammerne for forskningsnetværk på tværs af afdelinger og funktioner, så der kommer mest muligt ud af satsningen på forskning på HEH. Forskningsrådet behandler ansøgninger om underskudsgarantier til forskningsforløb og indstiller til Hospitalsledelsen. Deltagerne i Forskningsrådet er udvalgt blandt forskningsaktive ansatte, der har erfaring med og andel i forskningspublikationer. Forskningsbudget HEH har i 2013 et centralt forskningsbudget på 5,6 mio. kr., mens budgettet for 2014 er på 6,1 mio. kr. Budgettet er placeret hos Forskningsenheden. Ud over det centrale budget har de enkelte afdelinger Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 7

8 udgifter til forskningsaktiviteter. Udgifterne dækker primært over lønunderskudsdækning samt indkøb af utensilier til forskning. Fysiske rammer HEH råder over et forskningslaboratorium bestående af et moderne cellebiologisk og molekylærbiologisk forskningslaboratorium. Herudover stiller hospitalet kontorpladser til rådighed til de ph.d.- studerende. Centrallaboratoriet på HEH hjælper med blandt andet blodprøvetagning, præparering og analyser i forbindelse med projekter. Delestillinger (ansættelsen delt mellem HEH og andre aktører) Forskningslektor Inge E. Agerholm er ansat med 80/20 fordeling med Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Akademisk koordinator Theis Muncholm Thillemann er ansat med 80/20 fordeling med Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Lektor og seniorforsker Lisbeth Uhrenfeldt er ansat 80/20 i et stillingsfællesskab med Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje, ved Aarhus Universitet. 3 Samarbejdsrelationer og tilknytningsaftaler (specialeopdelt) HEH har gennem mange år haft et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet. Dette har resulteret i en række afsluttede ph.d.-projekter. Langt de fleste ph.d.-studerende på HEH er tilknyttet Aarhus Universitet. Enkelte ph.d.-forløb laves i samarbejde med andre universiteter i Danmark. I øjeblikket er der to ph.d.- forløb i samarbejde med Syddansk Universitet. Det forsøges i stigende omfang at lave samfinansierede underskudsgarantier til ph.d.-studerende mellem HEH og andre hospitaler eller interessenter. I øjeblikket eksisterer der sådanne aftaler mellem HEH og Aarhus Universitetshospital samt mellem HEH og Præhospitalet. 3.1 Forskning i reproduktion, gynækologi og obstetrik I forbindelse med reproduktionsforskning og forskning i gynækologisk/obstetriske tilstande er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer til nationale og internationale interessenter: Ph.d.-projekt sammenfinansieret af Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Kvindeafdelingen, HEH. Projekt Hormonstimulering er et samarbejde med Fertilitetsklinikken, OUH og Fertilitetsklinikken, Herlev Sygehus. Ph.d.-projektet Triploidy og Mola udgår fra Odense Universitetshospital med samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, Sygehus Lillebælt og Fertilitetsklinikken, Aarhus Universitetshospital. Projekt Familiedannelse er et samarbejde med Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet og København Universitet. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 8

9 Ph.d.-projektet Endometriebiopsi er et samarbejde med Fertilitetsklinikken, Dronninglund og Fertilitetsklinikken, Skive. Projekt Digitalisering af IVF laboratoriet med bevilling fra Markedsmodningsfonden er et samarbejde med en dansk (Maigaard) og en spansk fertilitetsklinik (IVI, Valencia) samt det danske bioteknologi firma FertiliTech. Projekt Timelapse evaluering af mebryo udviklingen er et samarbejde med medicinalfirmaet Merck Serono. Projekt Morphokinetic konsensus er et konsensusskabende samarbejde med fertilitetsklinikker i England (Care Manchester), Norge (Hausken), Spanien (IVI, Zaragoza og IVI, Madrid) og Tyrkiet (Medcare). Projekt Vækstfaktorer er et samarbejde med det danske firma Origio. Derudover er der truffet aftale om et styrket forskningssamarbejde mellem fertilitetsklinikkerne i Region Midtjylland med professor Peter Humaidan som hovedansvarlig. 3.2 Medicinsk/kirurgisk gastroenterologisk forskning inkl. forskning i livsstil s- sygdomme I forbindelse med medicinsk/kirurgisk gastroenterologisk forskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Forberedende planlægning og afklaring af mulighed for ph.d.-projekt i samarbejde med Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital vedrørende patienter med afføringsforstyrrelse (galdesyremalabsorbtion). Forberedende planlægning og afklaring af mulighed for to ph.d.-projekter vedrørende patienter med cøliaki. Det ene projekt tænkes som et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling, HEH og Fertilitetsklinikken, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital. Det andet projekt tænkes som et samarbejde mellem Medicinsk Afdeling, HEH og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, AUH, Risskov. Forskningsinitiativer inden for Livsstilsforskning forventes igangsat i løbet af 2013 i samarbejde med Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. 3.3 Ortopædkirurgisk forskning I forbindelse med ortopædkirurgisk forskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Samarbejdsaftale med professor Kjeld Søballe, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Ph.d.-projekt sammenfinansieret af Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Ortopædkirurgisk Afdeling, HEH. 3.4 Akutforskning I forbindelse med akutforskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Forskningsfællesskab med Aarhus Universitet, Health. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 9

10 Responce A/S. Telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb; Fordele og ulemper for patienter, sundhedspersonale og sundhedsvæsen? Præhospitalet Århus. Telemedicinske løsninger i det akutte patientforløb; Fordele og ulemper for patienter, sundhedspersonale og sundhedsvæsen? DEPT (Danish Emergency Process Triage). Udviklings-, kvalitets- og forskningssamarbejde vedrørende triagesystemet. MEDU (Center for medicinsk uddannelse). Projekt vedrørende ultralyd. CECLUS (Center of Clinical UltraSound). Projekt vedrørende ultralyd. Horsens Kommune. Projekt vedrørende IV-medicinering i borgerens eget hjem. 3.5 Tværgående forskning I forbindelse med den tværgående forskning er der i øjeblikket følgende samarbejdsrelationer: Samarbejde med europæiske universiteter i European Academy of Nursing Science, hvor seniorforskere og ph.d.-studerende indgår. En ph.d. studerende har netop afsluttet den 3-årige europæiske forskerskole. Nært samarbejde med det tværfaglige europæiske forskernetværk European Academy of Caring Science vedrørende forskning inden for patient- og pårørendeoplevelser. Særligt nære samarbejdsrelationer med Martin Luther Universitet Halle i Tyskland inkluderende udvekslingsstuderende samt udveksling med forskere i Agder, Kristiansand i Norge. Skandinavisk/tysk forskernetværk med specielt fokus på patient- og pårørendeoplevelser af overgange og overflytning, PRANSIT (Patient and relatives transition and transfer), samt en samarbejdsaftale om udveksling af forskere/undervisere og studerende med professor Gabriele Meyer ved Medicinsk Fakultet, Universitetet Halle i Tyskland. Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon hospitalsenheden-horsens.dk 10

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsprofil. Hospitalsenheden Horsens Forskningsprofil 2015 Indledning Forskningen på (HEH) er i disse år i en stor udvikling. Der prioriteres midler fra hospitalet, fra regional side og fra Aarhus Universitet til at udvide forskningsaktiviteten

Læs mere

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens

Forskningsstrategi. Hospitalsenheden Horsens Forskningsstrategi 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Strategi 3 3. Indsatsområder 4 4. Forskningsstrategier på afdelingerne 5 Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret

Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Juliane Marie Centret Vision, strategier og handleplaner for jordemoderfaglig forskning i Juliane Marie Centret Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning på Rigshospitalet Region Hovedstadens

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Når besøgsvenner indgår i en klinisk hverdag. Erfaringer og udfordringer fra Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. Spørgsmålet Kan og skal frivillige indgå som en ressource i en Hospitalsafdeling?

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth

det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Oplæg: Klaus Phanareth det Virtuelle Hospital Ansatte i TFE Lone Schou, ph.d. studerende Christina Emme, ph.d. studerende Anna Svarre Jakobsen, ph.d. studerende Steffen Hogg Christensen,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Januar 2011 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Forskningsstrategi 2011-2015 Grafisk design: Grafik & TV, Koncern Kommunikation Foto: Phillip Drago Jørgensen for Region Hovedstadens Psykiatri

Læs mere

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus

Nykøbing F. Sygehus. - et moderne akutsygehus Nykøbing F. Sygehus - et moderne akutsygehus Mission, vision og strategi 2013-2016 Forord Nykøbing F. Sygehus blev 1. januar 2013 etableret som et selvstændigt akutsygehus med en ny sygehusledelse. Vi

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde?

Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? PATIENTPERSPEKTIVET Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk PATIENTPERSPEKTIVET En kilde til viden Bente Martinsen,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere