KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2017) 6652 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de krav, som betalingskortordninger og behandlingsenheder skal overholde for at sikre, at de er uafhængige for så vidt angår regnskab, organisation og beslutningsprocesser (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Artikel 7, stk. 6, tredje afsnit i forordning (EU) 2015/751 ("forordningen") tillægger Kommissionen beføjelse til at vedtage reguleringsmæssige tekniske standarder ved delegerede retsakter, der fastlægger de krav, som betalingskortordninger og behandlingsenheder skal overholde for at sikre, at de er uafhængige for så vidt angår regnskab, organisation og beslutningsprocesser, efter forelæggelse af udkast til standarder fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og i overensstemmelse med artikel i forordning (EU) nr. 1093/2010. EBA forelagde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen den 26. juli Den 5. januar 2017 meddelte Kommissionen EBA, at den havde til hensigt at godkende udkastet med forbehold af følgende ændringer for at sikre, at de reguleringsmæssige tekniske standarder er i overensstemmelse med kravet om betalingskortordningers og behandlingsenheders uafhængighed som fastsat i forordningens artikel 7, stk. 1, litra a): (c) (d) (e) (f) fjernelse af en undtagelse for organisationens uafhængighed, der ville give mulighed for at dele medarbejdere med henblik på udvikling af nye løsninger tilføjelse af en bestemmelse, der sikrer ledernes uafhængighed ved at indskrænke deres muligheder for at flytte mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder fjernelse af forslaget om at give medarbejdere mulighed for at deltage i alle medarbejderaktieordninger og tillægsordninger, idet dette er uforeneligt med kravet om, at aflønningspolitiker skal afspejle enten betalingskortordningens eller behandlingsenhedens resultater sikring af effektive standarder for aflønning, herunder et krav om, at aflønningen af medarbejdere hverken direkte eller indirekte må afhænge af den anden enheds resultater skærpelse af kravet om, at betalingskortordninger og behandlingsenheder skal formulere en adfærdskodeks omfattende effektive håndhævelsesmekanismer og gennemgang fra de kompetente myndigheders side sikring af ledelsesorganernes uafhængighed med krav om, at betalingskortordninger og behandlingsenheder skal fastsætte klare og objektive kriterier for, under hvilke omstændigheder direktionsposter kan besættes af samme person på samme tid i de respektive ledelsesorganer, i stedet for en rent numerisk grænse for overlappende direktionsposter i de respektive ledelsesorganer. Den 16. februar 2017 afgav EBA en formel udtalelse til Kommissionen om disse ønskede ændringer sammen med det reviderede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. EBA accepterede med nogle mindre ændringer ændringsforslagene i litra b), d) og e). EBA besluttede imidlertid ikke at medtage Kommissionens ændringsforslag i litra a), c) og f) i det reviderede udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. Kommissionen fastholder, at ændringerne i litra a), c) og f) er nødvendige for at bringe de reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med forordningen, og den vedtager derfor de reguleringsmæssige tekniske standarder med disse ændringer. Kommissionen bemærker navnlig, at forordningen ikke giver mulighed for en undtagelse fra uafhængighedskravene for så vidt angår regnskab, organisation og beslutningsprocesser. Det DA 2 DA

3 er derfor nødvendigt at afvise EBA's forslag om undtagelser som nævnt under litra a) og c) ovenfor for at sikre, at de tekniske standarder er i overensstemmelse med forordningen, der kræver en funktionel adskillelse af betalingskortordninger og behandlingsenheder, uden at gøre den til en juridisk adskillelse i modsætning til, hvad EBA har gjort gældende. Den af EBA foreslåede undtagelse med hensyn til deling af medarbejdere (litra a)) med henblik på udvikling af nye løsninger ville i betydelig grad svække kortordningers og behandlingsenheders uafhængighed. En sådan undtagelse ville også favorisere betalingskortordninger og behandlingsenheder tilhørende samme juridiske enhed i forhold til uafhængige konkurrenter på markedet og tilskynde til opretholdelse af privilegerede forbindelser og informationsstrømme med behandlerne i samme juridiske enhed. En ordentlig funktionel adskillelse af betalingskortordninger og behandlingsenheder vil gøre det muligt for en kritisk del af værdikæden inden for korttransaktioner at være åben for effektiv konkurrence, der i sidste ende burde fremme innovation på betalings- og behandlingsmarkederne. Den af EBA foreslåede undtagelse med hensyn til den indbyrdes uafhængighed af aflønningsplaner (litra c)) kunne risikere at skabe interessekonflikter mellem funktionelt uafhængige enheder, der kun kan forhindres, hvis kurve af aktier til medarbejderne i begge enheder ikke vægtes med den anden virksomheds resultater (hvad der er fastsat i artikel 11, stk. 1 og 2, i de tekniske standarder). En undtagelse på dette punkt ville give medarbejdere i en del af enheden tilskyndelse til at indrømme den anden del præferencebehandling. Som forklaret ovenfor i litra f) bør betalingskortordninger og behandlingsenheder - for at sikre ledelsesorganernes uafhængighed - endelig fastsætte klare og objektive kriterier for, under hvilke omstændigheder direktionsposter kan besættes af samme person på samme tid i de respektive ledelsesorganer. Disse kriterier bør gennemgås af de kompetente myndigheder. Den af EBA foreslåede rent numeriske grænse for overlappende direktionsposter i de respektive ledelsesorganer inkluderede ikke en materiel vurdering og ville derfor ikke have været et effektivt middel til at sikre ledelsesorganers uafhængighed og til at mindske interessekonflikter. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE EBA har i henhold til artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010 foretaget en offentlig høring om de udkast til tekniske standarder, som er blevet forelagt Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 6, i forordning (EU) 2015/751. Der blev offentliggjort et høringsdokument på EBA's websted den 8. december 2015, og høringen blev afsluttet den 8. marts EBA arbejdede desuden tæt sammen med ECB og anmodede sin interessentgruppe for banker, som er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, om at udtale sig om standarderne. EBA har sammen med udkastet til tekniske standarder forelagt en redegørelse for, hvorledes resultatet af denne høring er blevet taget i betragtning ved udarbejdelsen af det endelige udkast til tekniske standarder, som er forelagt Kommissionen. I henhold til artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010 har EBA også forelagt en konsekvensanalyse, herunder en analyse af omkostningerne og fordelene ved det udkast til tekniske standarder, som er blevet forelagt Kommissionen. Denne analyse findes på side i det endelige udkast til pakken af reguleringsmæssige tekniske standarder. DA 3 DA

4 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Disse reguleringsmæssige tekniske standarder præciserer de krav, som betalingskortordninger og behandlingsenheder skal overholde for at sikre uafhængighed for så vidt angår regnskab, organisation og beslutningsprocesser. I henhold til denne retsakt skal betalingskortordninger og behandlingsenheder i) råde over regnskabsprocesser til udfærdigelse af årlig information med relation til separate resultatopgørelser gennemgået af en uafhængig og autoriseret revisor, ii) have særskilte arbejdssteder og iii) sikre den øverste ledelses, ledelsesorganernes og medarbejdernes uafhængighed. Denne retsakt fastsætter også krav vedrørende brugen af fælles tjenester og et fælles informationsstyringssystem, behandlingen af følsomme oplysninger, en adfærdskodeks og separate årlige driftsplaner. DA 4 DA

5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de krav, som betalingskortordninger og behandlingsenheder skal overholde for at sikre, at de er uafhængige for så vidt angår regnskab, organisation og beslutningsprocesser (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/751 af 21. november 2012 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner 1, særlig artikel 7, stk. 6, og ud fra følgende betragtninger: (1) For at præcisere de krav, der skal sikre adskillelse af betalingskortordninger og behandlingsenheder, er det hensigtsmæssigt at fastlægge bestemte vilkår i relation til regnskab, organisation og beslutningsprocesser i betalingskortordninger og behandlingsenheder, uanset disse enheders retlige form. (2) Betalingskortordninger og behandlingsenheder bør råde over regnskabsprocesser, der sætter dem i stand til at tilvejebringe finansielle oplysninger om særskilte resultatopgørelser og forklarende bemærkninger til disse finansielle oplysninger. Disse krav bør ikke erstatte eller ændre de regnskabsmæssige principper og standarder eller krav vedrørende årsregnskaber, der allerede gælder for betalingskortordninger og behandlingsenheder. (3) Til dette formål er det hensigtsmæssigt at præcisere, hvordan udgifter og indtægter bør fordeles som led i disse regnskabsprocesser. Regnskabsprocesserne bør være behørigt dokumenterede, især i relation til overførsler af midler mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder. (4) For at sikre uafhængighed bør betalingskortordninger og de deltagende behandlingsenheder udarbejde finansielle oplysninger mindst en gang om året, og disse oplysninger bør gennemgås af en uafhængig revisor. Disse oplysninger samt gennemgangen heraf bør stilles til rådighed for kompetente myndigheder, når de anmoder herom, så de kan sikre, at kravene om uafhængighed efterleves. (5) Betalingskortordninger og behandlingsenheder, der ikke er særskilte juridiske personer, bør mindst være organiseret som forskellige interne forretningsenheder. Medarbejderne i betalingskortordninger og behandlingsenheder, herunder 1 EUT L 123 af , s. 1. DA 5 DA

6 medlemmerne af den øverste ledelse, bør være uafhængige og have særskilte arbejdssteder med begrænset og kontrolleret adgang. Af hensyn til de øverste lederes uafhængighed, når to enheder indgår i samme koncern, og forhindre praksis med "svingdøre", bør de øverste ledere forbydes at udføre arbejde for den anden side af virksomheden i mindst et år efter at have forladt den enhed, de arbejdede for. (6) Medarbejdere i betalingskortordninger bør kun have ret til at udføre opgaver i forbindelse med udformning, ajourføring eller gennemførelse af behandlingstjenester, når bestemte betingelser, der skal sikre overholdelse af uafhængighedskravene, er opfyldt. (7) For at undgå incitamenter for betalingskortordninger eller behandlingsenheder til gennem deres medarbejdere at tilbyde hinanden præferencebehandling eller insiderviden, som deres konkurrenter ikke har adgang til, bør aflønningen af medarbejdere i betalingskortordninger og behandlingsenheder hverken direkte eller indirekte baseres på behandlingsenhedens eller betalingskortordningens økonomiske resultater. Kompetente myndigheder bør på egen anmodning have komplet adgang til oplysninger om lønpolitikker. (8) Det bør præciseres, at når betalingskortordningen og behandlingsenheden tilhører samme juridiske enhed eller koncern, bør der i en adfærdskodeks fastlægges regler til sikring af, at medarbejderne overholder denne forordning, og denne adfærdskodeks bør indeholde effektive sanktioner og håndhævelsesmekanismer og bør offentliggøres. (9) Betalingskortordninger og behandlingsenheder bør have ret til at benytte fælles tjenester, forudsat at dette ikke resulterer i deling af følsomme oplysninger mellem dem, og at betingelserne for deling af tjenesterne, herunder de økonomiske betingelser, som disse tjenester tilbydes på, er behørigt dokumenterede i et fælles dokument. Dette dokument bør stilles til rådighed for kompetente myndigheder, når de anmoder herom, så de kan sikre, at kravene om uafhængighed efterleves. Der bør indføres specifikke betingelser for deling af informationsstyringssystemet. Deling af følsomme oplysninger mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder, der giver enten betalingskortordningen eller behandlingsenheden en konkurrencemæssig fordel, bør imidlertid forbydes. (10) Det er hensigtsmæssigt at fastsætte regler for sammensætningen af betalingskortordningers og behandlingsenheders ledelsesorganer, uanset deres retlige form og organisatoriske indretning, for at begrænse potentielle interessekonflikter i beslutningsprocessen mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder. Disse regler bør offentliggøres og gennemgås af kompetente myndigheder. Desuden bør betalingskortordninger og behandlingsenheder råde over særskilte årlige driftsplaner, som er godkendt af deres relevante ledelsesorganer. Disse særskilte årlige driftsplaner bør være fuldt tilgængelige for de kompetente myndigheder på disses anmodning, så de kan sikre, at kravene om uafhængighed efterleves. (11) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen. (12) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om en udtalelse fra den DA 6 DA

7 interessentgruppe for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/ VEDTAGET DENNE FORORDNING: KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 1 Genstand I denne forordning fastsættes de krav, som betalingskortordninger og behandlingsenheder skal overholde for at sikre anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2015/751. I denne forordning forstås ved: Artikel 2 Definitioner (1) "ledelsesorgan": det organ i en kortbetalingsordning eller behandlingsenhed, der er udpeget i overensstemmelse med national ret og har beføjelse til at fastlægge enhedens strategi, mål og generelle ledelsesprincipper, og som kontrollerer og overvåger ledelsens beslutningstagning og omfatter de personer, der i praksis leder enhedens virksomhed (2) "øverste ledelse": de fysiske personer i en betalingskortordning eller behandlingsenhed, der udøver ledelsesfunktioner, og som er ansvarlige for betalingskortordningens eller behandlingsenhedens daglige ledelse og står til ansvar herfor over for ledelsesorganet (3) "aflønning": alle former for fast og variabel aflønning, herunder udbetalinger eller fordele, monetære eller ikkemonetære, der tildeles medarbejdere direkte af eller på vegne af betalingskortordningen eller behandlingsenheden (4) "fælles tjenester": enhver aktivitet, funktion eller tjeneste, der udføres af enten en intern enhed inden for en betalingskortordning eller behandlingsenhed eller en særskilt juridisk enhed til fordel for både betalingskortordningen og behandlingsenheden (5) "koncern": en modervirksomhed og alle dens dattervirksomheder som defineret i artikel 2, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af , s. 12). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af , s. 19). DA 7 DA

8 KAPITEL II REGNSKAB Artikel 3 Finansielle oplysninger 1. Betalingskortordninger og deltagende behandlingsenheder skal råde over regnskabsprocesser, der sætter dem i stand til at udarbejde finansielle oplysninger om særskilte resultatopgørelser og forklarende bemærkninger til disse finansielle oplysninger. 2. De i stk. 1 nævnte finansielle oplysninger skal overholde de gældende regnskabsregler vedrørende udarbejdelsen af betalingskortordningers og behandlingsenheders regnskaber. Artikel 4 Fordeling af udgifter og indtægter 1. De finansielle oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, baseres på en fordeling af udgifter og indtægter mellem betalingskortordningen og behandlingsenheden efter følgende regler: (c) (d) udgifter og indtægter, der kan henføres direkte til tilrådighedsstillelsen af behandlingstjenester, tildeles behandlingsenheden udgifter og indtægter, der kan henføres direkte til betalingskortordningen, tildeles betalingskortordningen udgifter og indtægter, der ikke direkte kan henføres til tilrådighedsstillelsen af behandlingstjenester eller til betalingskortordningen, fordeles efter princippet om aktivitetsbaseret omkostningsberegning, der indebærer, at indirekte omkostninger og indtægter fordeles efter behandlingsenhedens eller betalingskortordningens faktiske forbrug udgifter og indtægter, der ikke kan henføres direkte og ikke kan fordeles efter princippet om aktivitetsbaseret omkostningsberegning, fordeles efter en regnskabsmetode, der dokumenteres i et supplerende notat. 2. Det supplerende notat, der er omhandlet i stk. 1, litra d), skal angive følgende for hver omkostning og indtægt, der fordeles efter den metode: grundlaget for fordelingen rationalet bag dette grundlag. Artikel 5 Dokumentation for overførsel af finansielle midler mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder 1. Betalingskortordninger og behandlingsenheder skal udarbejde specifikke forklarende noter til enhver overførsel af finansielle midler mellem dem med henblik på tilrådighedsstillelse af tjenester eller brug af fælles tjenester som omhandlet i artikel 12. Disse forklarende bemærkninger skal angive priserne på og gebyrerne for disse tjenester, uanset hvilke underliggende forpligtelser og organisatoriske ordninger der måtte eksistere mellem dem. Disse forklarende noter skal medtages i de finansielle oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1. DA 8 DA

9 2. Når betalingskortordninger og behandlingsenheder tilhører samme juridiske enhed eller koncern, skal de i stk. 1 nævnte specifikke forklarende noter indeholde beviser for, at priserne på og gebyrerne for tilrådighedsstillelse af tjenester mellem dem eller brug af fælles tjenester ikke adskiller sig fra priserne på og gebyrerne for de samme eller eventuelt sammenlignelige tjenester mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder, der ikke tilhører samme juridiske enhed eller koncern. Artikel 6 Gennemgang og hyppighed af finansielle oplysninger 1. De finansielle oplysninger i henhold til artikel 3, 4 og 5 skal gennemgås af en uafhængig og autoriseret revisor. 2. Den i stk. 1 nævnte gennemgang skal præsenteres i form af en rapport, der sikrer: et pålideligt og retvisende billede af de finansielle oplysninger fra betalingskortordninger og behandlingsenheder sammenhæng og sammenlignelighed mellem de finansielle oplysninger og regnskabsreglerne vedrørende udarbejdelse af betalingskortordningers og behandlingsenheders regnskaber (c) sammenhæng mellem de finansielle oplysninger og tidligere års fordelingspolitikker eller, hvis denne sammenhæng mangler, en forklaring på, hvorfor fordelingspolitikken er blevet ændret, og en omregning af tallene for tidligere år. 3. De i artikel 3, 4 og 5 nævnte finansielle oplysninger skal forelægges den i stk. 1 nævnte revisor årligt og være fuldt tilgængelige for kompetente myndigheder, når de anmoder herom, sammen med den uafhængige revisors gennemgang. KAPITEL III ORGANISATION Artikel 7 Funktionel adskillelse Betalingskortordninger og behandlingsenheder, der ikke er oprettet som to særskilte juridiske enheder, skal organiseres som to særskilte interne forretningsenheder. Artikel 8 Særskilte arbejdssteder Betalingskortordninger og behandlingsenheder, der befinder sig i samme lokaler, skal organiseres som særskilte arbejdssteder med begrænset og kontrolleret adgang. Artikel 9 Uafhængig øverste ledelse Den øverste ledelse i betalingskortordninger eller i forretningsenheden for betalingskortordningen skal være forskellig fra den øverste ledelse i behandlingsenheder eller i forretningsenheden for behandlingstjenester og skal handle selvstændigt. Den øverste ledelse i betalingskortordninger eller i forretningsenheder for betalingskortordninger må ikke påtage sig arbejde for behandlingsenheder eller for forretningsenheder for behandlingstjenester og DA 9 DA

10 vice versa i en periode på mindst et år efter, at den pågældende øverste ledelse forlod den enhed, for hvilken de har arbejdet. Artikel 10 Uafhængige medarbejdere 1. Medarbejderne i betalingskortordninger skal være forskellige fra medarbejderne i behandlingsenheder. 2. Medarbejderne i betalingskortordninger og behandlingsenheder må udføre opgaver i tilknytning til tilrådighedsstillelsen af fælles tjenester som omhandlet i artikel Medarbejderne i en behandlingsenhed må udføre opgaver i tilknytning til udformningen af et fælles sæt af regler, praksisser, standarder og gennemførelsesretningslinjer for udførelsen af kortbaserede betalingstransaktioner, forudsat at: opgaverne i tilknytning til udformningen af det fælles sæt af regler kan udføres af andre behandlingsenheder på et ikkediskriminerende grundlag udformningen af disse regler involverer et repræsentativt udsnit af alle enheder i betalingskortordningen. Artikel 11 Aflønning 1. Behandlingsenheder skal indføre aflønningspolitikker, der ikke skaber incitamenter for medarbejderne til at tilbyde en betalingskortordning præferencebehandling eller insiderviden, som deres konkurrenter ikke har adgang til. Aflønningen af medarbejderne skal derfor afspejle behandlingsenhedens resultater og må hverken direkte eller indirekte være knyttet til resultaterne i den betalingskortordning, som behandlingsenheden leverer tjenester til. 2. Betalingskortordninger skal indføre aflønningspolitikker, der ikke skaber incitamenter for medarbejderne til at tilbyde en behandlingsenhed præferencebehandling eller insiderviden, som deres konkurrenter ikke har adgang til. Aflønningen af medarbejderne skal derfor afspejle betalingskortordningernes resultater og må hverken direkte eller indirekte være knyttet til behandlingsenhedens resultater. 3. De kompetente myndigheder skal på egen anmodning have komplet adgang til de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger om aflønningspolitikker. Artikel 12 Brug af fælles tjenester 1. Betalingskortordninger og behandlingsenheder, der benytter fælles tjenester, skal i et fælles dokument beskrive de fælles tjenester og de betingelser, herunder de finansielle betingelser, på hvilke disse tjenester stilles til rådighed. 2. De kompetente myndigheder skal på egen anmodning have adgang til det i stk. 1 nævnte dokument. DA 10 DA

11 Artikel 13 Brug af et fælles informationsstyringssystem Et informationsstyringssystem, der deles af en betalingskortordning og en behandlingsenhed, skal sikre: at betalingskortordningens og behandlingsenhedens medarbejdere identificeres særskilt via autentifikationsproceduren for adgang til informationsstyringssystemet at brugerne kun har adgang til de oplysninger, de har ret til i henhold til denne forordning. Navnlig må betalingskortordningens medarbejdere ikke have adgang til følsomme oplysninger som omhandlet i artikel 14 i en behandlingsenhed, og behandlingsenhedens medarbejdere må ikke have adgang til følsomme oplysninger i en betalingskortordning. Artikel 14 Følsomme oplysninger Betalingskortordninger og behandlingsenheder må ikke dele oplysninger af følsom karakter, der giver enten betalingskortordningen eller behandlingsenheden en konkurrencefordel, når sådanne oplysninger ikke deles med andre konkurrenter. Artikel 15 Adfærdskodeks 1. Betalingskortordninger og behandlingsenheder tilhørende samme juridiske enhed eller koncern skal formulere og på deres websted offentliggøre en adfærdskodeks, der fastslår, hvordan deres respektive medarbejdere skal optræde for at sikre overholdelse af denne forordning. Adfærdskodeksen skal også indeholde effektive håndhævelsesmekanismer. 2. Adfærdskodeksen skal navnlig fastlægge regler, der forhindrer, at betalingskortordninger og behandlingsenheder deler følsomme oplysninger som omhandlet i artikel 14. Adfærdskodeksen skal gennemgås af de kompetente myndigheder. KAPITEL IV BESLUTNINGSPROCES Artikel 16 Uafhængige ledelsesorganer 1. Betalingskortordninger og behandlingsenheder skal sikre, at sammensætningen af deres ledelsesorganer modvirker interessekonflikter i beslutningsprocessen mellem betalingskortordningen og behandlingsenheden, herunder ved at fastsætte klare og objektive kriterier for, hvornår en og samme person på samme tid må være medlem af betalingskortordningens og behandlingsenhedens ledelsesorgan. Disse kriterier skal offentliggøres og gennemgås af de kompetente myndigheder. 2. Ledelsesorganerne i betalingskortordninger og behandlingsenheder tilhørende samme juridiske enhed eller koncern skal godkende og regelmæssigt gennemgå eventuelle interessekonfliktpolitikker med henblik på at sikre og føre tilsyn med overholdelsen af denne forordning. DA 11 DA

12 3. Med henblik på stk. 2, og når direktørposter kan besættes af en og samme person i betalingskortordningens og behandlingsenhedens ledelsesorgan, skal betalingskortordninger og behandlingsenheder: (c) oprette et særskilt ledelsesorgan med ansvar for beslutninger vedrørende betalingskortordningens aktiviteter, dog med undtagelse af fælles tjenester som omhandlet i artikel 12, og dette organ skal bestå af de medlemmer af ledelsesorganet, der ikke varetager ledelsesfunktioner i forbindelse med behandlingsaktiviteter. Disse medlemmer skal rådgive ledelsesorganet om betalingskortordningens strategi i overensstemmelse med denne forordning og bistå ledelsesorganet med at føre tilsyn med den øverste ledelses gennemførelse af denne strategi oprette et særskilt ledelsesorgan med ansvar for beslutninger vedrørende behandlingsaktiviteter, dog med undtagelse af fælles tjenester som omhandlet i artikel 12, og dette organ skal bestå af de medlemmer af ledelsesorganet, der ikke varetager ledelsesfunktioner i forbindelse med betalingskortordningen. Disse medlemmer skal rådgive ledelsesorganet om behandlingsenhedens strategi i overensstemmelse med denne forordning og bistå ledelsesorganet med at føre tilsyn med den øverste ledelses gennemførelse af denne strategi oprette uafhængige rapporteringsveje fra den øverste ledelse i enten forretningsenheden for betalingskortordningen eller forretningsenheden for behandlingstjenester til ledelsesorganet. 4. De kompetente myndigheder skal på egen anmodning have adgang til de organisatoriske arrangementer som oprettet i overensstemmelse med stk Ledelsesorganet skal have det overordnede ansvar for at sikre, at denne forordning overholdes. Artikel 17 Særskilte årlige driftsplaner 1. Betalingskortordninger og behandlingsenheder skal have særskilte årlige driftsplaner, der fastlægger budgettet, herunder kapital- og driftsudgifter og eventuelle delegationer af myndighed til at afholde disse udgifter, og som skal forelægges til godkendelse i deres respektive ledelsesorganer eller eventuelt i det i artikel 16 nævnte ledelsesorgan. 2. De kompetente myndigheder skal på egen anmodning have komplet adgang til disse årlige driftsplaner. DA 12 DA

13 KAPITEL V AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 18 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 13 DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 30.1.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. marts 2014 (OR. en) 7866/14 Interinstitutionel sag: 2011/0202 (COD) EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. marts 2014 til: Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 20.3.2015 L 76/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/460 af 19. marts 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår proceduren for godkendelse af en intern model i overensstemmelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 C(2016) 7809 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.12.2016 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 C(2017) 5562 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.8.2017 om ændring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2019 C(2019) 4500 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.6.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 6.4.2018 L 90/105 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10) STYRELSESRÅDET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2016 C(2016) 2783 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.5.2016 om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 16.4.2018 L 96/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2015 C(2015) 5950 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2015 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2019 C(2019) 3785 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0734 C8-0420/ /0326(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 9.0.208 A8-053/ 00-00 ÆNDRINGSFORSLAG 00-00 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted A8-053/208 Forslag til forordning (COM(207)0734

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.9.2017 C(2017) 6339 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 27.9.2017 om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2019 C(2019) 2962 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 25.4.2019 om sikring af, at det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.11.2018 L 274/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1637 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2019 C(2019) 7251 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.10.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.1.2018 L 6/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/34 af 28. september 2017 om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende det standardiserede præsentationsformat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2018 C(2018) 4364 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.7.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11481/2018 (POOL/E1/2018/11481/11481-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af delegeret forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere