Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon Fax CVR nr / oktober 2002 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Koncernens resultat før skat udgør DKK 412,3 mio., hvilket er i den øvre ende af forventningen. Resultatet er DKK 36,2 mio. lavere end for samme periode Moderselskabets driftsresultat er på trods af lavere trafikindtægter DKK 10,6 mio. højere end i samme periode 2001, hvilket skyldes øgede koncessionsindtægter. Resultatet af hotelaktiviteten ligger lidt under resultatet for samme periode Newcastle International Airport påvirker som forventet negativt med DKK 44,9 mio. i forhold til Forventningen til 2002 fastholdes med et resultat før skat, der ligger lidt over resultat før skat for Bestyrelsen har besluttet løbende at tilbagekøbe indtil 10 procent af selskabets aktiekapital i markedet i perioden frem til den 27. marts 2003.

2 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2002 Hoved- og nøgletal for koncernen Resultatopgørelse (DKK mio.) 3. kvartal kvartal /1-30/ /1-30/ Nettoomsætning Indtægter i alt Af- og nedskrivninger Driftsresultat Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) 30/ / Anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) 3. kvartal kvartal /1-30/ /1-30/ Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal 3. kvartal kvartal /1-30/ /1-30/ Overskudsgrad 41,1% 40,0% 35,3% 35,2% 32,8% Aktivernes omsætningshastighed * 0,29 0,30 0,30 0,29 0,29 Afkastningsgrad * 13,7% 12,5% 10,7% 10,3% 9,4% Egenkapitalforrentning * 15,8% 17,9% 10,5% 13,7% 11,0% Soliditetsgrad 38,9% 35,8% 38,9% 35,8% 36,9% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) * 57,1 62,4 38,2 46,7 37,8 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) * 109,0 115,6 90,2 98,3 89,6 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,0 352,3 369,0 352,3 358,4 NOPAT margin 29,6% 32,4% 23,3% 27,3% 24,4% Den investerede kapitals omsætningshastighed * 0,30 0,31 0,27 0,29 0,29 ROCE * 8,9% 10,0% 6,4% 8,0% 7,0% Gearing 1,02 0,74 1,02 0,74 0,91 Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af bilag 6. * Nøgletallene er omregnet til helårsbasis, hvor dette er nødvendigt af hensyn til sammenligneligheden. Side 2 af 15

3 Kommentarer til delårsrapporten Koncernens regnskabspraksis er fra 2002 ændret i forhold til årsrapporten for 2001 og tidligere år. Ændringen i regnskabspraksis er en konsekvens af den nye årsregnskabslov, samt at koncernen har valgt af aflægge regnskab efter de internationale regnskabsstandarder (IAS), hvilket er nærmere omtalt i delårsrapporten for 1. kvartal Resultat i forhold til forventning Koncernen opnåede i de første 3 kvartaler i 2002 et resultat før skat på DKK 412,3 mio. Resultatet ligger i den øvre ende af det tidligere offentliggjorte forventede resultatinterval. I moderselskabet er periodens trafikindtægter negativt påvirket af en lavere total flystartvægt. En besparelse i omkostningerne til drift og vedligeholdelse modsvares delvist af øgede omkostninger til lufthavnsansvarsforsikring. Endelig er resultatet positivt påvirket af et væsentligt lavere renteniveau. Resultatet af koncernens hotelaktivitet er mindre end forventet, medens koncernens internationale aktivitet har udviklet sig bedre end forventet. Resultat i forhold til 3. kvartal 2001 Resultat før skat for 3. kvartal 2002 udgør DKK 199,3 mio., hvilket er en fremgang på DKK 0,4 mio. sammenlignet med samme periode sidste år. Fremgangen er sammensat af flere modsatrettede effekter. Moderselskabets driftsresultat er steget med DKK 14,0 mio., hvilket i al væsentlighed skyldes øgede koncessionsindtægter som følge af en ny forpagtningsaftale med The Nuance Group. Resultatfremgangen modsvares delvist af et mindre overskud vedrørende investeringen i Newcastle International Airport, der i 3. kvartal bidrager med et overskud på DKK 13,3 mio. i forhold til et overskud på DKK 20,8 mio. i samme periode sidste år, samt af koncernens investeringer i mexicanske lufthavne, der udviser en resultatnedgang på DKK 3,6 mio. til DKK 6,8 mio. sammenlignet med samme periode sidste år. Udviklingen skyldes i begge tilfælde en mindre tilbagegang i trafikmængden. Resultat i forhold til de første 3 kvartaler 2001 Koncernens resultat før skat er i forhold til samme periode sidste år faldet med DKK 36,2 mio. Tilbagegangen i resultatet kan væsentligst tilskrives koncernens investering i Newcastle International Airport, der bidrager med en negativ resultatandel på DKK 16,9 mio. mod en positiv resultatandel på DKK 28,0 mio. i samme periode Den negative resultatandel i 2002 skyldes primært normalt sæsonudsving, idet DKK 30,3 mio. relaterer sig til perioden januar - april Der er ikke indregnet en resultatandel for den tilsvarende periode året før, idet investeringen blev foretaget den 4. maj Den resterende del af afvigelsen kan henføres til en mindre tilbagegang i trafikmængden. Resultat af kapitalandele fra koncernens investeringer i de mexicanske lufthavne på DKK 24,6 mio. er DKK 5,9 mio. mindre i forhold til samme periode sidste år hovedsagelig som følge af en mindre tilbagegang i trafikmængden. Hilton Copenhagen Airport bidrager med et negativt resultat på DKK 32,6 mio. sammenlignet med et negativt resultat for de første 3 kvartaler i 2001 på DKK 29,5 mio. Der er for 2001 alene indregnet syv måneders resultat fra hotelaktiviteten, idet hotellet åbnede den 1. marts Imidlertid er der i samme periode 2001 afholdt pre-opening omkostninger på DKK 7,2 mio. Side 3 af 15

4 Moderselskabets driftsresultat er i de første 9 måneder i 2002 DKK 10,6 mio. højere end i samme periode Stigningen i indtægterne på DKK 18,1 mio. relaterer sig til øgede koncessions- og lejeindtægter, der dog delvist modsvares af faldende indtægter fra startafgifter. Driftsomkostningerne udviser en stigning på i alt DKK 7,5 mio., der primært kan tilskrives øgede omkostninger til lufthavnsansvarsforsikring. Endelig er moderselskabets nettofinansieringsomkostninger faldet med DKK 7,1 mio. til DKK 129,0 mio. væsentligst som følge af gevinster på valutaterminskontrakter vedrørende investeringen i det mexicanske selskab ASUR. Egenkapital Koncernens egenkapital udgjorde primo året DKK 3.261,3 mio. efter ændring af regnskabspraksis. Efter tillæg af periodens resultat og valutakursreguleringer udgør koncernens egenkapital pr. 30. september 2002 DKK 3.358,3 mio. Bevægelserne er specificeret i bilag 5. Den heri anførte negative valutakursregulering på DKK 121,9 mio. modsvares delvist af DKK 70,6 mio. vedrørende valutasikring af kapitalandelene. Forskelsværdien opstår som følge af, at kursrisikoen ved investeringen i det mexicanske selskab ITA delvist sikres via optioner, samt at gevinst på valutaterminskontrakter vedrørende investeringen i ASUR føres over resultatopgørelsen. Sidstnævnte valutaterminskontrakter er en økonomisk sikring, der ikke opfylder de regnskabsmæssige betingelser for behandling som sikringstransaktion (hedge accounting). Årsagen hertil er, at kontrakterne indgås i USD, medens kapitalandelen i regnskabet indregnes i MXN. RESULTATOPGØRELSE Indtægter Trafikindtægter De samlede trafikindtægter udgør i perioden DKK 847,6 mio. i forhold til DKK 867,5 mio. i samme periode Faldet på 2,3 procent kan væsentligst tilskrives et fald i den totale startvægt. Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn udgør i de første 3 kvartaler i ,1 mio. svarende til et fald på 0,7 procent i forhold til samme periode året før. Antallet af udenrigs rutepassagerer er i perioden steget med 1,7 procent i forhold til samme periode sidste år, medens antallet af charterpassagerer er faldet med 14,7 procent. De tidligere års fald i indenrigs rutepassagerer er som forventet fortsat i 2002 med et fald på 8,9 procent. Antallet af starter og landinger for passagerfly i Københavns Lufthavn er i de første 9 måneder i 2002 faldet med 8,8 procent i forhold til samme periode Tilbagegangen modsvares delvist af, at lufthavnen beflyves af større passagerfly end tidligere. Således er tonnagen kun faldet med 5,9 procent i forhold til samme periode Antallet af fragtoperationer i Københavns Lufthavn er faldet med 26,7 procent i forhold til de første 9 måneder i I samme periode er den totale startvægt for fragtoperationer faldet med 13,1 procent som en konsekvens af, at der ligeledes opereres med større fly på fragtruterne end tidligere. Koncessionsindtægter De samlede koncessionsindtægter er sammenholdt med samme periode sidste år steget med DKK 29,7 mio. til DKK 452,7 mio. svarende til 7,0 procent. Indtægter fra lufthavnens forretningscenter udgør i perioden DKK 264,0 mio. i forhold til DKK 228,9 mio. i samme periode i 2001, hvilket er en stigning på 15,3 procent. Stigningen skyldes ho- Side 4 af 15

5 vedsagelig en udvidelse af shoppingarealet samt en ny forpagtningsaftale primært om toldfrit salg indgået med The Nuance Group. Øvrige koncessionsindtægter, som blandt andet omfatter parkering, bankvirksomhed, restauranter og handling, er faldet med DKK 5,4 mio. til DKK 188,8 mio. svarende til 2,8 procent. Faldet kan, foruden nedgangen i passagermængden, henføres til et lavere resultat fra parkering som følge af øgede ejendomsskatter samt renter med videre vedrørende nye parkeringsanlæg, der blev etableret i Endvidere er indtægter fra bankvirksomhed påvirket negativt af introduktionen af Euro, der har medført færre vekselgebyrer. Lejeindtægter Koncernens samlede lejeindtægter er i perioden steget med DKK 6,9 mio. til DKK 131,7 mio. svarende til 5,5 procent i forhold til samme periode sidste år. Stigningen kan tilskrives indgåelse af kontrakter vedrørende nye lejemål samt kontraktuelle lejereguleringer. Salg af tjenesteydelser med videre Koncernens salg af tjenesteydelser udgør DKK 132,5 mio. svarende til en stigning på DKK 9,7 mio. Stigningen relaterer sig i al væsentlighed til koncernens hotelaktivitet, hvor der i 2002 er indregnet 9 måneders omsætning mod 7 måneders omsætning i Omsætningen fra hotelaktiviteten udgør i de første 3 kvartaler i 2002 DKK 87,8 mio. mod DKK 75,6 mio. i samme periode Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder før skat Resultat før skat af kapitalandele i associerede virksomheder udviser et overskud på DKK 7,6 mio. i forhold til DKK 58,4 mio. i samme periode Det lavere resultat skyldes primært koncernens investering i Newcastle International Airport, der bidrager negativt med DKK 16,9 mio. mod et overskud på DKK 28,0 mio. i Årsagen hertil er hovedsagelig normalt sæsonudsving for denne lufthavn, der ikke havde effekt på resultatandelen for de første 9 måneder i 2001, idet investeringen blev foretaget den 4. maj Endvidere er lufthavnen påvirket af en mindre tilbagegang i trafikmængden. Koncernens investeringer i mexicanske lufthavne bidrager med en resultatandel på DKK 24,6 mio., hvilket er DKK 5,9 mio. mindre end i de første 9 måneder i 2001 hovedsagelig som følge af en mindre tilbagegang i trafikmængden. Omkostninger Eksterne omkostninger Koncernens eksterne omkostninger udgør i perioden DKK 293,9 mio., hvilket er en stigning på DKK 1,0 mio. i forhold til de første 9 måneder i De eksterne omkostninger vedrørende koncernens hotelaktivitet er steget med DKK 7,0 mio. til DKK 77,7 mio., medens moderselskabets eksterne omkostninger er faldet med DKK 6,0 mio. til DKK 216,2 mio. Stigningen vedrørende hotelaktiviteten kan tilskrives, at Hilton Copenhagen Airport blev indviet den 1. marts 2001 og derfor alene indgår med 7 måneders omkostninger i de første 3 kvartaler i Faldet i moderselskabets eksterne omkostninger skyldes reducerede administrationsomkostninger. Besparelsen modsvares delvist af øgede omkostninger til lufthavnsansvarsforsikring. Således er de samlede omkostninger til forsikring steget fra DKK 8,9 mio. i 2001 til DKK 16,4 mio. i 2002 vedrørende perioden 1. januar til 30. september. Side 5 af 15

6 Personaleomkostninger Koncernens samlede personaleomkostninger er i perioden steget med DKK 15,4 mio. til DKK 393,1 mio. svarende til 4,1 procent. Samtidig er antallet af ansatte faldet med 45 i forhold til samme periode sidste år. Der har i de første 9 måneder af 2002 i gennemsnit været beskæftiget ansatte i Københavns Lufthavne A/S. Udover en gennemsnitlig lønregulering på 3,6 procent kan de øgede personaleomkostninger henføres til en stigning i antallet af betalte feriefridage. Endvidere er personaleomkostningerne påvirket af organisationens omstilling i takt med koncernens internationalisering og øgede fokus på forretningsoptimering. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Koncernens afskrivninger udgør DKK 354,9 mio. i forhold til DKK 351,7 mio. i samme periode sidste år svarende til en stigning på 0,9 procent. Stigningen kan henføres til afsluttede projekter, hvoraf det væsentligste er Hilton Copenhagen Airport, der blev indviet den 1. marts Afskrivningerne i hotelselskabet udgør DKK 18,5 mio. i de første 3 kvartaler i 2002 mod DKK 14,3 mio. i Nettofinansieringsomkostninger Koncernens nettofinansieringsomkostninger udgør i de første 9 måneder i 2002 DKK 148,2 mio., hvilket er et fald på DKK 3,0 mio. sammenlignet med sidste år svarende til 2,0 procent. Moderselskabets nettofinansieringsomkostninger er faldet med DKK 7,1 mio. til DKK 129,0, medens nettofinansieringsomkostningerne vedrørende koncernens hotelaktivitet er steget med DKK 4,1 mio. til DKK 19,2 mio. Faldet i moderskabets nettofinansieringsomkostninger skyldes øgede valutakursgevinster på DKK 7,2 mio. samt lavere nettorenteomkostninger på DKK 6,8 mio. som følge af et generelt lavere renteniveau i de første 3 kvartaler i Faldet modsvares delvist af øgede nettoomkostninger på DKK 6,9 mio. vedrørende valutakursafdækning. Stigningen vedrørende hotelaktiviteten skyldes, at renteomkostningerne i 2001 blev aktiveret frem til tidspunktet for hotellets ibrugtagning den 1. marts Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er for moderselskabet og de danske dattervirksomheder beregnet med gældende skatteprocent af det regnskabsmæssige resultat før skat, medens skat af periodens resultat for de udenlandske associerede virksomheder er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. Skat af periodens resultat indeholder en særlig skat i forbindelse med udlodning af udbytte fra koncernens mexicanske aktiviteter samt en regulering af skat vedrørende tidligere år. Side 6 af 15

7 BALANCE Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Koncernens immaterielle anlægsaktiver vedrører edb-software og udgør pr. 30. september 2002 DKK 36,9 mio., hvilket er DKK 1,2 mio. mindre end pr. 30. september Materielle anlægsaktiver Koncernens materielle anlægsaktiver udgør pr. 30. september 2002 DKK 6.456,6 mio., hvilket er DKK 226,8 mio. mindre end pr. 30. september Faldet kan tilskrives en reduceret investeringsaktivitet på områder, der ikke har negativ effekt på koncernens indtægtsudvikling. Finansielle anlægsaktiver Koncernens finansielle anlægsaktiver udgør pr. 30. september 2002 DKK 1.491,9 mio. i forhold til DKK 1.626,2 mio. pr. 30. september Faldet kan tilskrives valutakursregulering vedrørende koncernens udenlandske investeringer, udlodning af udbytte samt et underskud i Newcastle International Airport som følge af normalt sæsonudsving. Faldet modsvares delvist af urealiserede gevinster på DKK 2,9 mio. vedrørende valutakurssikring, der er indregnet som andre tilgodehavender. Tilgodehavender Koncernens samlede tilgodehavender udgør pr. 30. september 2002 DKK 272,1 mio., hvilket er et fald på DKK 49,0 mio. i forhold til året før svarende til et fald på 15,3 procent. Faldet kan henføres til en afklaring af tvister, samt at selskabsskatten som følge af acontoskatteordningen pr. 30. september 2001 udgjorde et tilgodehavende, medens den pr. 30. september 2002 udgør en gæld. Passiver Langfristede gældsforpligtelser Koncernens langfristede gæld til kreditinstitutter udgør pr. 30. september 2002 DKK 3.438,8 mio. i forhold til DKK 4.393,4 mio. pr. 30. september Faldet skyldes primært, at en række stående lån er kommet tættere på udløb samt nedbringelse af træk på langfristede kreditfaciliteter. Af den langfristede variabelt forrentede gæld har koncernen via renteswaps omlagt DKK 1.000,0 mio. og GBP 93,0 mio. til fast forrentet gæld med henblik på at forlænge gældens varighed. Kortfristede gældsforpligtelser Koncernens kortfristede gæld udgør pr. 30. september 2002 DKK 1.070,2 mio., hvilket er en stigning på DKK 442,4 mio. i forhold til 30. september Den kortfristede del af gæld til kreditinstitutter er steget med DKK 550,6 mio., hvilket væsentligst kan tilskrives, at en række stående lån er kommet tættere på udløb. Den resterende del af den kortfristede gæld er faldet med DKK 108,2 mio., der primært skyldes en reduktion af leverandørgæld med videre som følge af reducerede bygge- og anlægsaktiviteter i København, herunder færdiggørelse af Hilton Copenhagen Airport. Side 7 af 15

8 PENGESTRØMSOPGØRELSE Koncernens likvide midler er i de første 3 kvartaler i 2002 steget med DKK 204,0 mio. til DKK 384,5 mio. i forhold til den 31. december Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør i perioden DKK 713,0 mio., hvilket er DKK 36,5 mio. mindre end i den tilsvarende periode sidste år. Faldet kan primært forklares med en generel reduktion i den driftsrelaterede gæld samt stigende nettofinansieringsomkostninger i forbindelse med finansiering af investeringen i Newcastle International Airport. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Betalinger vedrørende investeringsaktivitet udgør i de første 9 måneder i 2002 DKK 166,9 mio. i forhold til DKK 1.653,6 mio. i samme periode sidste år. Ændringen kan hovedsagelig tilskrives investeringen i Newcastle International Airport i Der er i 2002 modtaget DKK 22,1 mio. i udbytte vedrørende selskabets ejerandele i ASUR og ITA. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Der er i de første 3 kvartaler i 2002 foretaget nettoafdrag på gæld på DKK 342,1 mio. I samme periode sidste år blev der netto optaget lån på DKK 1.138,7 mio. primært vedrørende finansiering af investeringen i Newcastle International Airport. FORVENTNINGER TIL 2002 og 2003 Koncernen gav i sin årsregnskabsmeddelelse for 2001 udtryk for en forventning om, at det samlede antal passagerer i 2002 vil ligge marginalt højere end det samlede antal passagerer i På baggrund af trafikudviklingen i de første 9 måneder i 2002 og forventningerne til udviklingen i 4. kvartal 2002 fastholder koncernen denne forventning. Som følge af flyselskabernes tilpasning af flyflåder, frekvenser og ruter har udviklingen i den totale startvægt imidlertid været negativ, hvilket tillige forventes at være tilfældet for året som helhed. Koncernens fokus på kontinuerlig tilpasning af omkostningerne indebærer, at omkostningerne for 2002 forventes at ligge på niveau med det forventede til trods for en markant stigning i omkostninger til lufthavnsansvarsforsikring. Samlet har resultatet for de første 9 måneder i 2002 udviklet sig som forventet til trods for udsving på enkeltposter. Tendenserne for de første 3 kvartaler i 2002 forventes at fortsætte i 4. kvartal, hvorfor resultat før skat for 2002 for koncernens nuværende aktiviteter fortsat forventes at ligge lidt over resultat før skat for For så vidt angår 2003 er det forventningen, at udviklingen i antallet af passagerer og den totale startvægt vil følge samme tendens som i 2002, det vil sige et stigende antal passagerer og en forholdsmæssig faldende total startvægt. I den anførte forventning er der ikke taget højde for konsekvenserne af mulige internationale konflikter. Der er indgået aftale med de danske luftfartsselskaber og IATA om en regulering af trafiktaksterne med gennemsnitligt 2,75 procent pr. 1. januar Koncessionsindtægterne forventes at stige, idet den nye forpagtningsaftale med The Nuance Group får fuld effekt i Endelig forventes omkostningerne at ligge på niveau med På den baggrund forventes resultat før skat af de indenlandske aktiviteter for 2003 at stige i forhold til Koncernens internationale aktiviteter forventes tillige at udvise en fremgang i 2003 i forhold til Side 8 af 15

9 BESTYRELSESBESLUTNINGER I lyset af Københavns Lufthavnes nuværende kapitalstruktur og forventninger til det fremtidige frie cash flow har bestyrelsen i dag besluttet inden for rammerne af bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling at tilbagekøbe op til 10 procent af selskabets aktiekapital. Det vurderes, at et tilbagekøb af selskabets aktier er attraktivt ved det nuværende kursniveau. Tilbagekøbet gennemføres gennem Danske Securities som et løbende tilbagekøb i markedet i perioden frem til den 27. marts De tilbagekøbte aktier vil indgå i selskabets beholdning af egne aktier. Med venlig hilsen Københavns Lufthavne A/S Kurt Bligaard Pedersen Bestyrelsesformand Niels Boserup Adm. direktør Kastrup, den 31. oktober 2002 Side 9 af 15

10 Københavns Lufthavne A/S Bilag 1 Resultatopgørelse 1. januar september DKK Koncern Trafikindtægter Koncessionsindtægter Lejeindtægter Salg af tjenesteydelser med videre Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Driftsresultat Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder før skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Side 10 af 15

11 Københavns Lufthavne A/S Bilag 2 Balance 30. september Aktiver DKK Koncern ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Edb-software Edb-software under udførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 11 af 15

12 Københavns Lufthavne A/S Bilag 3 Balance 30. september Passiver DKK Koncern Note EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført overskud Egenkapital i alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kreditinstitutter KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 12 af 15

13 Københavns Lufthavne A/S Bilag 4 Pengestrømsopgørelse 1. januar september DKK Koncern PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder Udbetalt til personale, leverandører med videre Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger med videre Renteudbetalinger med videre Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Betalinger for køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver (netto) Betalinger for køb af finansielle anlægsaktiver Kapitalindskud i associerede virksomheder Udbytte fra associerede virksomheder Pengestrømme fra investeringsaktivitet PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid Optagelse af gæld med lang løbetid Afdrag på gæld med kort løbetid Optagelse af gæld med kort løbetid Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Netto ændring i likviditet Likvide beholdninger ved årets begyndelse Likvide beholdninger ved periodens udgang Side 13 af 15

14 Københavns Lufthavne A/S Bilag 5 Noter 30. september DKK Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1 Egenkapital Saldo primo Periodens resultat Valutakursregulering af kapitalandele Valutakurssikring af kapitalandele Skatteeffekt af valutakurssikring Udbytte associerede virksomheder Udbetaling af udbytte Saldo ultimo Side 14 af 15

15 Københavns Lufthavne A/S Bilag 6 Nøgletalsdefinitioner De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger bortset fra de med * markerede, der ikke er defineret heri. Overskudsgrad Driftsresultat i procent af nettoomsætningen. Aktivernes omsætningshastighed Nettoomsætningen i forhold til gennemsnitlige operationelle aktiver. Afkastningsgrad Driftsresultat i procent af gennemsnitlige operationelle aktiver. Egenkapitalens forrentning Periodens resultat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Soliditetsgrad Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver ultimo. Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat i forhold til gennemsnitligt antal aktier. * Cash earnings pr. aktie (CEPS) Periodens resultat plus afskrivninger i forhold til gennemsnitligt antal aktier. Indre værdi pr. aktie Egenkapital ultimo i forhold til antal aktier ultimo. * NOPAT margin Periodens resultat, men før nettofinansieringsomkostninger, i forhold til nettoomsætningen. * Den investerede kapitals omsætningshastighed Nettoomsætning i forhold til den gennemsnitlige egenkapital tillagt den gennemsnitlige rentebærende gæld. * ROCE Periodens resultat, men før nettofinansieringsomkostninger, i forhold til den gennemsnitlige egenkapital tillagt den gennemsnitlige rentebærende gæld. Gearing Rentebærende gæld ultimo i forhold til aktiekapitalens markedsværdi (aktiekapital gange børskurs ultimo). Side 15 af 15

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 NOTAT 3. november 2008 By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning...

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Årsregnskabsmeddelelse for 2002

Fondsbørsmeddelelse. Årsregnskabsmeddelelse for 2002 Postboks 74 Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere