Let frokost. UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Formand Ole Daugbjerg. Vækst i landbruget, Adm. Direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Let frokost. UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Formand Ole Daugbjerg. Vækst i landbruget, Adm. Direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer"

Transkript

1

2 UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), Formand Ole Daugbjerg Vækst i landbruget, Adm. Direktør Søren Gade, Landbrug & Fødevarer Udviklingsperspektiver for landbrugs- og fødevareerhvervet ved formændene for de sønderjyske Landboorganisationer Diskussion Let frokost

3 Erhverv Ole Daugbjerg, Formand Antoni Stenger, Det Sønderjyske Landbrugsråd Leif Friis Jørgensen, Naturmælk amba Jørgen Mads Clausen, Danfoss A/S Finn Jensen, Sygehus Sønderjylland Per Munk Jensen, Syd Energi Allan Jepsen, Contino Holding A/S Hans Henrik Fischer, Thomasssen&Fischer I/S Henning Danielsen Dam, Sydbank A/S Carsten Friis, Dansani A/S Gerd Rahbek-Clemmensen, ECCO Holding A/S Mogens Therkelsen, H.P. Therkelsen A/S Peder Damgaard, BHJ Fonden Arbejdsmarkedets parter Thorkild Jacobsen, Dansk EL-forbund Erling Duus, Eegholm A/S, DI Sønderjylland Kommuner H.P. Geil, Haderslev, Næstformand Thomas Andresen, Aabenraa Erik Lauritzen, Sønderborg Laurids Rudebeck, Tønder Erhvervsforeninger Poul Brændekilde, Jyske Bank, Haderslev Oluf Lauridsen, DS SM A/S, Aabenraa Henrik Frandsen, Gårdejer, Tønder Leif Petersen, PEJA Holding A/S, Sønderborg Undervisning Karen Marie Madsen, University College Syddanmark Finn Karlsen, Erhvervsakademi Syd Bjarne G. Sørensen, Syddansk Universitet

4 Langt sigt år (2030) færre sønderjyder 17 % færre i aldersgruppen årige 39 % flere i aldersgruppen +66 årige Kort sigt færre private arbejdspladser Seneste fødselstal fra 4. kvt. 2013; minus i alle fire sønderjyske kommuner! Faldende ledighed kan delvist forklares ved faldende arbejdsstyrke! Privat Kommune, region og øvrig off. Stat

5 URS Landbrugsgruppen og de fire sønderjyske landboorganisationer: Peger på fem temaområder, der hver især kan medvirke til at øge det sønderjyske landbrugs- og fødevareerhvervs bidrag til at skabe nye arbejdspladser. Vil øge kendskab til landbrugs- og fødevareerhvervets muligheder for at bidrage til nye arbejdspladser Indbyder til dialog og samarbejde med landsdelens aktører URS Landbrugsgruppen, marts 2014 Ole Daugbjerg, formand URS Borgmester H.P. Geil, Haderslev Kommune, næstformand URS Gårdejer, Antoni Stenger, Det sønderjyske Landbrugsråd Peder Damgaard, formand BHJ Fonden Mejerichef, Leif Friis Jørgensen, Naturmælk Amba Gårdejer Henrik Frandsen, Tønder Erhvervsråd

6 Vækst i landbruget Adm. Direktør Søren Gade Landbrug & Fødevarer

7 Udviklingsperspektiver for det sønderjyske landbrugs- og fødevareerhverv ved formændene for de sønderjyske landboorganisationer

8

9 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager med en bruttofaktorindkomst på hele 32,8 mia. kr. i Syddanmark leverer det største bidrag med en andel på hele 34 pct.

10 URS landbrugsgruppen og de fire sønderjyske landboorganisationer peger på fem udviklingstemaer: 1. Husdyr- og planteproduktion 2. Energi 3. Naturpleje og oplevelsesøkonomi 4. Landbrugets afledte følgeerhverv - agroindustri 5. Rammebetingelser

11 Sønderjysk Landboforening, Christian Lund; Tema: Husdyr- og planteproduktion - mælk Muligheder: Landbrug & Fødevarer vurderer, at der er mulighed for 73 % øgning af eksportværdien fra mælkeproduktionen frem til 2030, under et scenario med bæredygtig intensiv produktion Gennemførelse bl.a. ved: o Fortsat effektivisering og forbedringer af produktiviteten o Produktudvikling med sigte på nicheprodukter o Eksportfremme, særligt med sigte på vækstmarkederne i Asien o Bedre foderudnyttelse og ydelsesstigninger Baggrund: EU's kvotesystem afskaffes fra 2015 Dansk mælkeproduktion er steget de senere år, og producenterne er generelt i stand til hurtig udvidelse af produktionen - teknologisk højt niveau Høj effektivitet i sammenligning med nabolande Eksportorienteret dansk mejerisektor ca. 2/3 af produktionen eksporteres Høj fødevaresikkerhed underbygger den danske styrkeposition indenfor international afsætning af mælk og ost

12 Sønderjysk Landboforening, Christian Lund; Tema: Energi Muligheder: Stor koncentration af husdyrhold i Sønderjylland medfører særligt potentiale for biogasanlæg - basis for etablering af 3-4 større bioenergi anlæg i landsdelen Intensivt arbejde og erfaring over en årrække med udvikling af biogas projekter Gennemførelse bl.a. ved: Konkret etablering af nye biogasanlæg i Sønderjylland og erfaringer hermed Supplerende anvendelse af andre former for biomasse Udbygning af naturgasnettet til at modtage biogas Forskning og udvikling i teknologi og metoder til produktion af biogas Baggrund: I dag udnyttes ca. 4 % af husdyrgødningen i Danmark til biogas. Biogas fra biomasse og energiafgrøder kan potentielt dække 15 % af Danmarks energiforbrug, uden reduktion i produktionen af fødevarer National målsætning 50 % udnyttelse af husdyrsgødningen til energiproduktion i 2020 National målsætning ha med flerårige energiafgrøder i 2020

13

14 LandboSyd, Mogens Dall; Tema: Husdyr- og planteproduktion svin Muligheder: Landbrug & Fødevarer vurderer, at der er mulighed for 43 % øgning af eksportværdien af svineproduktionen frem til 2030, under et scenario med bæredygtig intensiv produktion Gennemførelse bl.a. ved: o Innovation bl.a. med sigte på at bedre foderblandinger o Produktudvikling særligt rettet mod nichemarkeder o Investering i nye driftsbygninger, der optimerer hensyn til effektivitet, miljø og dyrevelfærd o Mere effektiv sagsbehandling ved nybygning o Målrettet miljøregulering, jf. anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen o Øget samarbejde i den samlede forsyningskæde, herunder styrke rådgivningsapparatet Baggrund: Dansk svineproduktion tegnede sig i 2012 for en eksportindtægt på 32 mia. kr. eller godt 20 % af den samlede eksport fra fødevarebranchen Dansk svineproduktion er en af verdens mest effektive, hvor systematisk avlsarbejde har medført betydelig øget produktiviteten de seneste ti år. Betydelige vækstpotentialer på store aftagerlande for danske svinekød - bl.a. Japan og Kina.

15 LandboSyd, Mogens Dall; Tema: Rammebetingelser Muligheder: Bredt samarbejde i Sønderjylland om udvikling af landbrugets rammebetingelser for at styrke beskæftigelse, vækst og økonomisk udvikling i landsdelen Gennemførelse bl.a. ved: o Etablering af grundlaget for en tidssvarende miljø- og naturregulering med udgangspunkt i anbefalingerne for Natur- og Landbrugskommissionen o Indføre hensyn til arealernes robusthed ved fastlæggelse af miljømæssige reguleringer Baggrund: Den nuværende miljøregulering med bl.a. generelle gødningsnormer med ens regler for alle arealer er en kritisk barriere for landbrugsproduktionen En tidssvarende omlægning af miljøreguleringen under hensyntagen til arealernes robusthed kan bidrage til en væsentlig produktivitetsudvikling i landbruget samtidig med, at udledninger til de mest sårbare områder reduceres

16

17 Sønderjysk Familielandbrug, Antoni Stenger Tema: Naturpleje og oplevelsesøkonomi Muligheder: Nye rentable driftsformer baseret på naturpleje kan være med til at sikre Sønderjyllands naturværdier og landskaber Det sønderjyske landskab og fødevarekulturen giver mulighed for produkter og ydelser, der kan understøtte oplevelsesøkonomien Gennemførelse bl.a. ved: o Udvikling af naturforvaltning og -pleje som driftsgren o Tilskudsmodeller, der er praktiske og driftsøkonomisk attraktive for erhvervet o Bedre muligheder for at yde tilskud til pleje af græs- og naturarealer o Understøtte mulighederne for afsætning af kød fra afgræsning af naturarealer Baggrund: Sønderjylland rummer en række unikke naturtyper Mange beskyttede naturarealer er ekstensive landbrugsarealer, og naturværdierne kan kun bevares gennem græsning eller slåning og fjernelse af næringsstoffer Tilgroning af en trussel mod mange lysåbne naturtyper, og driftsøkonomien er ringe for afgræsning og høslæt

18 Sønderjysk Familielandbrug, Antoni Stenger Tema: Rammebetingelser Muligheder: Bredt samarbejde i Sønderjylland om udvikling af landbrugets rammebetingelser for at styrke beskæftigelse, vækst og økonomisk udvikling i landsdelen Gennemførelse bl.a. ved: o Etablering af nye værktøjer til finansiering af vækst og generationsskifter, samt nye ejerformer. Baggrund: Behov for nye finansieringsmodeller for at fremme generationsskifter, finansiering af vækst samt tiltrækning af kapital

19

20 LHN, Jørgen Popp Petersen Tema: Agroindustri Muligheder: Agroindustri afledte følgeerhverv har en høj beskæftigelse i Sønderjylland og rummer et vigtigt udviklingspotentiale Yderligere vækst i landbruget er betinget af gode kompetencer og innovation i agroindustrien Mulighed for udvikling af nye produkter og services rettet mod internationale markeder Gennemførelse bl.a. ved: o Formulering af en fælles strategi og etablering af samarbejdsprojekter i agroindustrien o Synliggørelse og fælles markedsføring af virksomheder o Vækstmuligheder for nye iværksættere o Produkt- og serviceudvikling o Samspil med transport- og logistikerhverv, hvor Padborg er specialiseret i fødevarelogistik Baggrund: Agroindustrien har både store internationale virksomheder og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale Agroindustri går på tværs af traditionelle brancher bl.a. fødevareforædling; grovvarer; udstyr, maskiner og inventar; teknologi, logistik, uddannelse og rådgivning

21 LHN, Jørgen Popp Petersen Tema: Husdyr- og planteproduktion regionale fødevarer Muligheder: Øget kendskab til sønderjyske fødevarer i og uden for Sønderjylland, og afsætning på internationale profilmarkeder I Sønderjylland indgår produktion, events og salg af unikke fødevareprodukter som en del af oplevelsesøkonomien Gennemførelse bl.a. ved: o Styrket samarbejde om markedsføring, produktinnovation og virksomhedsudvikling med afsæt i de eksisterende netværk som eksempelvis Sønderjyske Fristelser, Zynergi og Syddanske Madoplevelser o Kompetenceudvikling og iværksætteri hos producenter og følgeerhverv o Én koordineret og fælles udviklingsindsats Baggrund: Sønderjysk kultur, landskaber, traditioner og regionens placering som et fødevareknudepunkt i Porten til Europa indgår i den samlede fortælling om kvalitetsfødevarer fra Sønderjylland Mange små og mellemstore virksomheder samt enkeltiværksættere og ildsjæle Unikke egnsretter: Sønderjysk rugbrød, pølser, det sønderjyske kagebord, sønderjysk grønlangkål mm. En stærk kulturhistorie og forskellige landskabstyper, som giver sønderjysk særpræg og mangfoldighed, bl.a. marsken og markgårdene mod vest, hedeslette, ådale og tunneldale midt i landet, fjordlandskabet mod øst

22 Hvordan styrker vi landbrugs- og fødevare erhvervets position og de vigtige følgeerhverv i Sønderjylland? Hvilke konkrete udviklings initiativer skal vi forfølge i fællesskab for at landbruget realiserer sit vækstpotentiale så tæt på Landbrugs og fødevare 2030 scenarie? Og dermed mulige nye arbejdspladser i Sønderjylland?

23

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv FREMSYNET Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv Annoncetillæg for NOVEMBER 2009 2 INDHOLD 3. Fremsynet 4. Netværk udvider

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland

PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK. En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland PÅ VEJ MOD EN INTERNATIONAL FØDEVAREKLYNGE I DANMARK En analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland Glenda Napier og Henrik Bjerregaard, REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 6 9 11 17 20

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer

STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI. Landbrug & Fødevarer STRATEGI - VÆKST - BALANCE STRATEGI 2014 2018 Landbrug & Fødevarer Landbrug og Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Kvæg STRATEGI 2018 KORT OG GODT lønsom, bæredygtig vækst produktionen

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Forenklinger i jordlovgivningen

Forenklinger i jordlovgivningen Forenklinger i jordlovgivningen Betænkning fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen Betænkning nr. 1429 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Archived at http://orgprints.org/15396 Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere