Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011"

Transkript

1 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved: Driftsoverenskomstparten: Den ansvarlige bestyrelse for et uddannelsessted, der udbyder ordblindeundervisningen. Lederen: Lederen af uddannelsesstedet, eller for folkeoplysende foreninger dog den person der forestår ordblindeundervisningen. 1 Lov- og regelgrundlag Driftsoverenskomstparten er forpligtet til at varetage ordblindeundervisning efter bestemmelserne i FVU/ordblindeloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2005 med senere ændringer Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne ) og dertil hørende bekendtgørelser og vejledninger. Driftsoverenskomstparten er desuden forpligtet af denne overenskomst og øvrige administrative retningslinier fastsat af VUC Storstrøm. VUC Storstrøm kan efter aftale justere i den administrative vejledning uden opsigelse eller ændring af driftsoverenskomsten. VUC Storstrøm forpligter sig til at videreformidle al relevant ministeriel information om ordblindeundervisning til driftsoverenskomsthaver. Denne overenskomst omfatter: 2 Undervisning samt studie og erhvervsvejledning 1. Undervisning, der kompenserer for deltagernes vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder 2. Specialpædagogisk bistand 3. Uddannelses- og erhvervsvejledning 3 Udbud og information Driftsoverenskomstparten er forpligtet til at dække [KOMMUNERNE] med tilbuddet om ordblindeundervisning for voksne. Driftsoverenskomstparten må ikke tilbyde ordblindeundervisning for voksne efter denne overenskomst i andre geografiske områder. Driftsoverenskomstparten skal mindst 1 gang pr. halvår udbyde ordblindeundervisning i ovennævnte område. 1:6

2 Driftsoverenskomstparten skal indberette udbud af ordblindeundervisning til VUC Storstrøm. VUC Storstrøm udarbejder en plan for det samlede udbud. Denne plan offentliggøres på driftsoverenskomstpartens/vuc Storstrøms hjemmeside. Driftsoverenskomstparten skal informere om undervisningstilbuddet i ovennævnte geografiske område. 4 Om lederen Lederen varetager alle ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med ordblindeundervisningen. Det er driftsoverenskomstparten, der er ansvarlig for, at den ansatte leder til enhver tid overholder reglerne og denne overenskomst. Lederen skal forestå den daglige ledelse. Lederen er ansvarlig for undervisningens kvalitet og skal til enhver tid efterleve de kvalitetskrav, der stilles i reglerne. Driftsoverenskomstparten bærer det økonomiske og administrative ansvar, herunder ansvaret for korrekt førte deltagerlister. VUC Storstrøms forstander godkender, at lederen har kvalifikationer der er i overensstemmelse med de fastsatte krav til lederkvalifikationer der er gældende i love, bekendtgørelser og vejledninger. Ved lederens fratræden skal driftsoverenskomstparten give VUC Storstrøm skriftlig besked herom. Ansættelse af ny leder eller konstituering af leder indberettes ligeledes skriftlig til VUC Storstrøm. 5 Om lærere Driftsoverenskomstparten er forpligtet til at ansætte det antal lærere, der er nødvendigt for at overholde kravene i nærværende overenskomst. Driftsoverenskomstparten skal sikre, at lærernes kvalifikationer er i overensstemmelse med reglerne og skal årligt udarbejde en plan for faglig og pædagogisk udvikling af lærerne. Planen godkendes af VUC Storstrøms forstander. VUC Storstrøms forstander godkender driftsoverenskomstpartens lærere ud fra de fastsatte krav til lærerkvalifikationer i gældende love, bekendtgørelser og vejledninger. Uddannelsesstedet afholder selv udgifter til fornøden efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. VUC Storstrøm kan kræve, at lærerne deltager i lærernetværk som nærmere beskrevet i den administrative vejledning. 2:6

3 6 Vejledning Driftsoverenskomstparten skal sikre, at uddannelses- og erhvervsvejledere har de nødvendige forudsætninger for at vejlede. Det påhviler driftsoverenskomstparten at udarbejde en plan for uddannelses- og erhvervsvejledning for deltagere i ordblindeundervisningen. Planen godkendes af VUC Storstrøms forstander. Driftsoverenskomstparten kan, efter aftale og mod reduktion i taksten, henvise ordblindedeltagere til uddannelses- og erhvervsvejledning på VUC Storstrøm. 7 Lokaler og udstyr Driftsoverenskomstparten skal sikre, at undervisningen af voksne ordblinde gennemføres i egnede lokaler med tidssvarende udstyr. Driftsoverenskomstparten skal sikre adgang til ITudstyr, så IT kan inddrages i undervisningen som et redskab, eller hvor det vurderes, at IT kan medvirke til en øget kompensering af den enkelte deltagers ordblindhed. Driftsoverenskomstparten sørger selv for tidssvarende lokaler og undervisningsmateriale, der er i overensstemmelse med reglerne. Driftsoverenskomstparten er forpligtet til at tilvejebringe relevant og tilstrækkeligt undervisningsmateriale. Undervisningsmaterialet skal ajourføres løbende og tilpasses deltagernes behov. For undervisning, der gennemføres lokalt på virksomheder m.v., stilles tilsvarende krav til lokaler, udstyr og undervisningsmaterialer. VUC Storstrøms forstander kan fastlægge nærmere retningslinier for krav til lokaler og udstyr, herunder om indberetning af undervisningssted. 8 Visitation Driftsoverenskomstparten skal tilbyde personer, der anmoder om ordblindeundervisning, en indledende samtale. Formålet med samtalen er at vurdere, om ordblindeundervisning er et relevant tilbud. Afviste personer vejledes om relevante undervisningstilbud, der kan tilgodese deres undervisningsbehov. Vurderer lederen, at ordblindeundervisning er det rette tilbud, foretages en test af deltagerens skriftsproglige færdigheder. Ved testning skal driftsoverenskomstparten anvende det testmateriale, der stilles til rådighed af Undervisningsministeriet. For deltageren, der opfylder betingelserne for at modtage ordblindeundervisning, udarbejder lederen en skriftlig indstilling med forslag til en individuel undervisningsplan. Undervisningsplanen skal indeholde undervisningens mål, omfang og tilrettelæggelse. Undervisningsplanen skal underskrives af lederen og deltageren. Indstillingen foretages på baggrund af en 3:6

4 yderligere diagnosticerende afdækning af deltagerens særlige ordblindevanskeligheder. Indstillingen samt rapport over afdækningen sendes til VUC Storstrøms forstander, der har det overordnede ansvar for beslutningen om iværksættelse af undervisningen og om tilbuddets omfang. Ved eventuel revisitation udarbejder lederen en ny skriftlig indstilling, som sendes til VUC Storstrøms forstander. Indstillingen skal indeholde en status over det hidtidige uddannelsesforløb, samt reviderede mål for, omfang af og tilrettelæggelse af et nyt forløb. VUC Storstrøms forstander kan til enhver tid bede om en re-testning af en deltager, der indstilles til et nyt forløb. 9 Skolesamarbejde /Ledersamråd Driftsoverenskomstparten er forpligtet til at deltage i et lokalt fælles samarbejdsforum, som mødes mindst en gang i kvartalet. Driftsoverenskomstpartens leder eller dennes stedfortræder er desuden forpligtet til at deltage i møder mm., som VUC Storstrøms forstander måtte indkalde til. 10 Forsøgs- og udviklingsarbejde Forsøgs- og udviklingsarbejde, der indebærer en afvigelse fra bestemmelserne i reglerne eller fra denne overenskomst, kan kun søges hos Undervisningsministeriet. VUC s forstander orienteres om sådanne ansøgninger, inden de sendes til Undervisningsministeriet. VUC Storstrøms forstander skal også orienteres om bevilgede projekter. 11 Underleverandører VUC Storstrøm skal godkende enhver anvendelse af underleverandører, før ordblindeundervisning igangsættes. Driftsoverenskomstparten kan kun anvende en underleverandør til at forestå undervisning for voksne ordblinde, såfremt underleverandøren overholder de gældende regler og opfylder de krav, der gør sig gældende i denne overenskomst, herunder begrænsningen i det geografiske dækningsområde. Det er driftsoverenskomstparten, der er ansvarlig for, at underleverandøren efterlever ovennævnte krav. Såfremt driftsoverenskomstparten anvender underleverandører til at varetage en del af undervisningen, påhviler det driftsoverenskomstparten at indberette alle oplysninger fra denne undervisning til VUC Storstrøm. 4:6

5 12 Økonomiske vilkår Aktiviteter iværksat i henhold til denne driftsoverenskomst skal holdes økonomisk adskilt fra andre aktiviteter. VUC Storstrøm afregner ordblindeundervisning efter en fast takst pr. årskursist, jf. Undervisningsministeriets regler. Taksten er baseret på, at undervisning tilrettelægges som eneundervisning eller holdundervisning med op til 6 deltagere, idet holdstørrelsen tilpasses deltagernes behov. Herudover ydes en særlig takst for afholdelse af den obligatoriske test, samt en særlig takst for den efterfølgende udredning, der afholdes i henhold til reglerne. Taksterne udmeldes af VUC Storstrøm én gang årligt i forlængelse af Finanslovens vedtagelse. Taksten dækker alle udgifter i forbindelse med undervisningen, inkl. undervisningsmaterialer, lokaler, efter- og videreuddannelse af leder og lærere, administration mm. Til dækning af udgifter til administration, indberetninger til myndigheder, aktivitetsregistrering mv. tilbageholder VUC Storstrøm et beløb pr. holdkursist, jf. den administrative vejledning for driftsoverenskomsten. Det er en betingelse for modtagelse af tilskud, af driftsoverenskomstparten benytter de af ministeriet anbefalede edb-systemer. Der aflægges et årligt særskilt regnskab til VUC Storstrøm for indtægter og udgifter ved aktiviteten. Regnskabet skal påtegnes af driftsoverenskomstpartens revisor, som bl.a. kontrollerer, at indtægter stemmer overens med den afholdte aktivitet. Nærmere vilkår om takster, indberetninger, udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision ud over bestemmelserne i denne driftsoverenskomst fastlægges af VUC Storstrøm og meddeles driftsoverenskomstparten. VUC Storstrøm dækker ikke erstatnings- og godtgørelseskrav, der måtte blive rejst af ledere og lærere over for driftsoverenskomstparten. 13 Registrering af aktivitet og indberetning Driftsoverenskomstparten har pligt til at registrere aktivitet og indberette alle oplysninger til brug for VUC Storstrøms varetagelse af opgaven, herunder CPR-numre for alle deltagere. VUC Storstrøm kan bestemme, at indberetningen skal leveres i elektronisk form og i et bestemt format. Lederen registrerer deltagelsen i undervisningen. Deltageren skal have mulighed for at kontrollere registreringen af sin egen deltagelse. 5:6

6 Lederen er forpligtet til, efter anmodning, at indberette alle ønskede oplysninger vedrørende undervisningen og deltagelsen i undervisningen i den form, som VUC Storstrøm efterspørger. Al opbevarelse og videregivelse af oplysninger er omfattet af persondataloven. Driftsoverenskomstparten udarbejder en årlig rapport til VUC Storstrøm med beskrivelse og evaluering af egen praksis i forbindelse med undervisningen, herunder visitation af deltagere, valg af undervisningsformer, udviklingsinitiativer og administrative procedurer. Rapporten sendes til VUC Storstrøms forstander én gang årligt. 14 Diverse Parterne har tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne overenskomst. Driftsoverenskomsten skal administreres som en fortrolig aftale af begge parter. VUC Storstrøm har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til en anden driftsherre, f.eks. hvis VUC Storstrøms forpligtelse til at udbyde ordblindeundervisning ved lov eller bekendtgørelse overdrages til en anden. 15 Overenskomstperiode og opsigelse Såfremt lovgivningen, der berører ordblindeundervisning for voksne, ændres efter indgåelsen af nærværende overenskomst, kan såvel driftsoverenskomstparten som VUC Storstrøm forlange overenskomsten genforhandlet, således at overenskomsten til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen for området. Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne overenskomst, skal være skriftlige for at være bindende. Overenskomsten træder i kraft den 1. januar 2009 og fortsætter indtil den 31. december 2011 med mulighed for forlængelse. Overenskomsten kan dog opsiges af en af parterne med mindst 7 måneders varsel. Overenskomsten kan opsiges af begge parter med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse. For [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] den For VUC Storstrøm den 6:6

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10)

Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) 1 of 8 Overenskomst om erhvervsrettet 10. klasses forløb (EUD10) mellem Viden Djurs N P Josiassens Vej 44 8500 Grenaa Cvr nr. 10520509 og Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde Cvr nr. 29189978 1. Formålsbeskrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere