Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse"

Transkript

1 Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

2 2 1: Kontraktens parter Samarbejdet indgås mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet (herefter kaldet IFP/KU), Døgnkontakten for Børn og Unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune (herefter kaldet DK/KK) og Projektkontoret, Socialforvaltningen Københavns Kommune. Når den PhD-studerende tiltræder ansættelsen, tilføjes kontrakten den godkendte ansøgning og projektbeskrivelse, og den PhD-studerende tiltræder ligeledes kontrakten. 2, stk. 1. Indhold 2: Kontraktens gyldighedsområde Samarbejdet angår et forskningsprojekt udført som aktionsforskning i samarbejde med DK/KK, der samtidig indgår i en PhD-uddannelse i Psykologi ved IFP/KU. Kontrakten fastsætter de generelle samarbejdsvilkår. 2, stk. 2. Løbetid og ophør Kontrakten løber fra PhD-uddannelsens begyndelse og 3 år frem eller indtil uddannelsen afsluttes eller afbrydes. Ph.d.-uddannelsen kan afbrydes under de betingelser, der er nævnt i Ph.d.-bekendtgørelsen af d. 8. marts 2002, 11 & 12. Samarbejdet kan i øvrigt bringes til ophør hvis parterne enes herom, eller hvis denne kontrakt misligholdes jf. 4 stk. 1og 6. Opsigelse sker med en måneds varsel. I tilfælde af at kontrakten opsiges, tilbagebetales beløbet i 6, stk. 2 til Projektkontoret, Socialforvaltningen dog med fradrag af det udførte arbejde. Fradrag for det udførte arbejde afhænger af en konkret vurdering fra Styregruppen af det udførte arbejde og omstændighederne vedr. opsigelse af arbejde. 2, stk. 3. Genforhandling Kontrakten genforhandles såfremt en af parterne ønsker det. 2, stk. 4. Force majeure Ingen af parterne skal være ansvarlige for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis den manglende opfyldelse skyldes force majeure. Ved force majeure forstås begivenheder, som parterne ikke har indflydelse på og ikke kan afværge eller forudse.

3 3 3 stk. 1. Ansættelsesprocedure 3: Den PhD studerendes ansættelse Den PhD-studerende udvælges efter følgende procedure: a) Stipendiet opslås og annonceres i enighed mellem kontraktens parter, og der indhentes ansøgninger med en frist af ikke mindre end 6 uger fra opslagets offentliggørelse b) Der nedsættes et fagkyndigt udvalg under IFP/KU som udpeger de kvalificerede ansøgere som beskrevet i Bekendtgørelse af 17/03/2005 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen), 5 c) Der nedsættes et ansættelsesudvalg, der består af Styregruppens medlemmer evt. suppleret til ligelig repræsentation af begge parter. Dette udvalg indstiller blandt de kvalificerede ansøgere den Ph.d.-studerende til ansættelse, der vælges. Det sikres herunder, at den PhDstuderende mht. ren straffeattest er underlagt de samme vilkår, som Københavns Kommunes ansatte, der beskæftiger sig med børn og unge. Udvalget bestemmer i øvrigt selv sin fremgangsmåde. d) Der skal være enighed i Styregruppen om, hvem der indstilles til ansættelse som PhDstuderende 3 stk. 2. Ansættelsesvilkår Den PhD-studerende ansættes ved IFP/KU iht. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings cirkulære af 22/12/2004 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt Finansministeriets cirkulære af 4. april 2003 om protokollat til AC-overenskomsten, og i øvrigt på vilkår fastsat overenskomsten samt i Københavns Universitets øvrige regelsæt. Den PhD-studerende tilknyttes forskningscenteret CUSMUSIK (Center for Udforskning af Sammenhængen mellem Menneskelig Udvikling, Social Intervention og Kultur). 4: Forskningsprojektet 4 stk. 1. Indhold Forskningsprojektet forløber som aktionsforskning og tager, som nærmere angivet i projektbeskrivelsen, sit udgangspunkt i de arbejdsformer, problemstillinger og udviklingsmålsætninger, som er beskrevet i: a) Morten Nissens "Notat om forskningsspørgsmål i aktionsforskning med Døgnkontakten for Børn og Unge i København" fra 28/ b) Københavns Kommunes Socialforvaltnings indstilling til Socialudvalget på mødet 29. marts 2006 pkt. 9 om Indgåelse af kontrakt om et 3 årigt Ph.D. projekt om aktions-forskning på Døgnkontakten med tilhørende bilag (SUD 115/2006 J.nr. 115/2006)

4 4 4 stk. 2. Styring af det forskningsmæssige samarbejde Der nedsættes en Styregruppe med repræsentanter for såvel DK/KK som IFP/KU udpeget af disse parter selv samt for Projektkontoret i Socialforvaltningen. Heri indgår den Ph.d.-studerendes hovedvejleder og lederne for DK/KK og Projektkontoret samt CUSMUSIK. Der er en ligelig fordeling af antal deltagere for IFP/KU og DK/KK. Den Ph.d.-studerende indregnes ikke heri. Styregruppen vælger selv sin formand. Styregruppen mødes mindst halvårligt og diskuterer, efter skriftligt oplæg fra den PhD-studerende, forskningssamarbejdets forløb, problemer og udvikling. Styregruppen godkender, på grundlag af de samarbejdsforpligtelser, som er nævnt i 6, det foreliggende arbejde samt planen for det kommende halve års arbejde, og orienteres om de nævnte punkter i 10 pkt. 2-8 i Ph.d.-bekendtgørelsen af 8. marts Styregruppen kan beslutte anbefalinger til en eller flere af parterne eller til eksterne parter. Styregruppens møder lydoptages, og der udarbejdes efter hvert møde referat som godkendes af alle parter og er offentligt tilgængelige efter normale forvaltningsregler. Lydoptagelser fra møderne er tilgængelige for parterne, og kan kun hvis parterne er enige herom helt eller delvist vises til eksterne parter eller offentligheden. 4 stk. 3. Håndtering og offentliggørelse af data og analyser Forskningsprojektets data, resultater og analyser er som hovedregel tilgængelige for alle parterne. Dog kan den PhD-studerende tilbageholde data hvis der er indgået aftale herom med de berørte informanter. De nærmere principper for opbevaring, fortrolighed m.v. i håndtering af data aftales mellem den PhD-studerende eller andre forskningsaktører og deres informanter efter almindelige forskningsetiske retningslinier, indenfor forvaltningslovens rammer og under iagttagelse af de gældende regler for tavshedspligt og lign. i Københavns Kommune. Den PhD-studerende kan publicere resultater og analyser fra forskningsprojektet efter eget skøn og uden at dette skal godkendes af de øvrige parter. Parterne skal dog i behørig tid mindst 14 dage forinden gives mulighed for at læse og kommentere alle materialer før de publiceres. Ph.d.-afhandlingen udgives af IFP/KU. IFP/KU og DK/KK har ret til alle data samt det udgivne materiale.

5 5 5: PhD-Uddannelsen PhD-uddannelsen gennemføres i henhold til reglerne fastsat i Ph.d.-bekendtgørelsen af 8. marts 2002 og PhD studieordningen ved Institut for Psykologi. Den PhD-studerende tilknyttes Forskerskolen for Psykologi under programmet Pædagogisk og Personlighedspsykologi. Hovedvejleder er lektor, PhD Morten Nissen. Der kan udpeges bivejledere såfremt den PhDstuderende ønsker det. 6: Parternes forpligtelser 6 stk. 1. IFP/KUs forpligtelser IFP/KU forpligter sig til at bidrage til finansiering af projektet med kr. Der indbetales de første 2½ år halvårligt forud kr ,- at forpligte sig til at tilvejebringe halvdelen af den resterende finansiering dvs. halvdelen af kr ,- i alt kr ,-. Således at det sikres, at det samlede budget for projektet er på kr., sådan at stigninger som følge af løn- og pristalsreguleringer, evt. overenskomstændringer og evt. øvrige udgifter ved forlængelse af stipendieperioden grundet sygdom, barsel og lign., bliver finansieret. at indgå i Styregruppen jf. 4 stk. 2 i denne kontrakt at forestå den økonomiske og ansættelsesmæssige administration af PhD-projektet at forelægge årlige regnskaber for Styregruppen at opfylde de i Ph.d.-bekendtgørelsen af 8. marts fastsatte forpligtelser med henblik på, at Ph.d.-studiet kan afsluttes rettidigt at stille de fornødne kontorfaciliteter m.v. til rådighed for den PhD-studerende i øvrigt at muliggøre, vejlede og administrere PhD-uddannelsen jf. 5 6 stk. 2 Projektkontoret, Socialforvaltningens forpligtelser at bidrage til finansiering af projektet med i alt kr ,- bevilliget af Socialudvalget Der indbetales de første 2½ år halvårligt forud til IFP/KU kr ,- at indgå i Styregruppen jf. 4 stk. 2 i denne kontrakt 6 stk. 3 DK/KKs forpligtelser at forpligte sig til at tilvejebringe halvdelen af den resterende finansiering dvs. halvdelen af kr ,- i alt kr ,-. Således at det sikres, at det samlede budget for projektet er på kr., sådan at stigninger som følge af løn- og pristalsreguleringer, evt. overenskomstændringer og evt. øvrige udgifter ved forlængelse af stipendieperioden grundet sygdom, barsel og lign., bliver finansieret. at indgå i Styregruppen jf. 4 stk. 2 i denne kontrakt at bidrage til forskningsprojektet med de fornødne data og aktiviteter at medvirke til, at forskningsprojektet bidrager til realiseringen af de målsætninger, der er angivet i projektbeskrivelsen og af PhD-uddannelsen i øvrigt

6 6 6 stk. 4 Finansieringens nærmere tilrettelæggelse De i 6 stk. 1 og 2 nævnte finansieringsforpligtelser realiseres ved, at der i første omgang afsættes ½ mio. kr. fra IFP/KU og 1 mio. kr. fra Projektkontoret, Socialforvaltningen til projektet. Inden for de første 2 år skal de resterende skaffes tilveje. Parterne IFP/KU og DK/KK forpligter sig til at bidrage med halvdelen af dette restbeløb, jf. 6 stk. 1 og 3. 6 stk. 5 Den PhD-studerendes forpligtelser Den PhD-studerende forpligter sig til at gennemføre forskningsprojektet i samarbejde med Projektkontoret, Socialforvaltningen og DK/KK jf. 4 stk. 1 at medvirke til, at forskningsprojektet bidrager til realiseringen af de målsætninger, der er angivet i det i 4 stk. 1 b angivne dokument at søge at gennemføre PhD-uddannelsen jf. 5 at indgå i Styregruppen jf. 4 stk. 2 såvel undervejs som efterfølgende at formidle analyser og resultater fra projektet til parterne og til offentligheden at yde et pligtarbejde i form af formidling og undervisning som er fagligt sammenhængende med forskningsprojektet svarende til i alt 840 timer, jf. 7 i Finansministeriets cirkulære af 4. april 2003 om protokollat til AC-overenskomsten. Pligtarbejdet der ydes til Projektkontoret, Socialforvaltningen og DK/KK udgør op til 560 timer. Pligtarbejdet der ydes til IFP/KU udgør op til 280 timer. 6 stk. 6 Overdragelse til tredjemand Overdragelse af forpligtelser i denne aftale kan finde sted efter nærmere aftale mellem parterne. 7: Ansvar Parterne er i deres indbyrdes forhold ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. 8: Tvist Opstår der tvist i forbindelse med nærværende aftale kan en part med et skriftligt varsel på mindst 5 arbejdsdage forlange, at den anden part mindst 3 gange fremmøder med mindst en bemyndiget person til et forhandlingsmøde.

7 7 København, juli Ansvarlig for DK/KK Ansvarlig for Projektkontoret Ansvarlig for IFP/KU Ph.d.-studerende

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2008 Cirkulære af 24. juni 2009 Perst. nr. 039-09 PKAT nr. 107 J.nr. 08-333/74-3 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 - studenterundervisere

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære af 8. februar 2012 Perst.nr. 007-12 PKAT nr. 107 J.nr. 10-333/74-5 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2011 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 -

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner

Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved de højere uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 16. marts 2005 Perst. nr. 006-05 PKAT nr. 107 J.nr. 01-333/74-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK)

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) 1. Navn, hjemsted og stiftere 2. Formål 3. Medlemmer 4. Kapitalforhold 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere