Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne"

Transkript

1 BEK nr 1589 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/ Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2, 4, stk. 5, nr. 1-3, 4 a, stk. 4, 5, stk. 4, 7, stk. 3, 8, stk. 2, 10, stk. 1 og 3, 14, stk. 4, 18, stk. 7 og 8, 19, stk. 4 og 5, 23, stk. 3, og 24 i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 19. april 2011, fastsættes: Kapitel 1 Formål og terminologi 1. Ordblindeundervisning for voksne (herefter OBU) er målrettet personer med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget (ordblinde), der har behov for særligt tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftsproglige færdigheder. Der skal være tale om undervisning, som ikke ydes i henhold til anden lovgivning, jf. 1 a, i lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne (herefter loven). Stk. 2. Undervisningens indhold skal kunne medvirke til at forbedre kursistens mulighed for at benytte kompenserende strategier og metoder, der øger kursistens mulighed for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet, herunder at give kursisten mulighed for at forstå, anvende og producere skrevne tekster og at anvende relevante hjælpemidler. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Voksenuddannelsescenterets tilbud: OBU, der udbydes af voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter, jf ) Uddannelsesinstitutionen: Den uddannelsesinstitution m.v., jf. 17 og 19, der udbyder OBU. 3) Lederen: Lederen af uddannelsesinstitutionen, for folkeoplysende foreninger dog den person, der forestår ledelsen af OBU, jf. 18, stk. 3. Kapitel 2 Undervisning samt uddannelses- og erhvervsvejledning 3. OBU omfatter 1) undervisning, der kompenserer for kursistens vanskeligheder gennem styrkelse af skriftsproglige og kommunikative færdigheder og 2) specialpædagogisk bistand. Stk. 2. Gennem undervisning efter stk. 1, nr. 1, udvikler kursisten sine funktionelle læse-, skrive- og stavefærdigheder og færdigheder i at bruge kompenserende hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler. Stk. 3. Gennem bistand efter stk. 1, nr. 2, stilles relevante pædagogiske hjælpemidler til rådighed for kursisten i undervisningen. 1

2 Stk. 4. Gennem bistand efter stk. 1, nr. 2, ydes rådgivning af kursisten og, efter aftale med kursisten, af personer med tilknytning til kursisten, for eksempel om tiltag, der kan kompensere for kursistens skriftsproglige vanskeligheder i hverdagen. Stk. 5. Undervisningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tilrettelægges individuelt, på baggrund af en samlet vurdering af kursistens behov og forudsætninger, og fører frem mod det færdighedsniveau, som vurderes at være relevant for kursisten. 4. Uddannelsesstedet kan tilbyde kursister, der deltager i undervisning efter 3, fagundervisning i fag, som forudsætter skriftsproglige færdigheder. Undervisningen tilrettelægges under hensyntagen til kursistens ordblindhed, jf. lovens 4 a, stk Undervisningen tilrettelægges i forløb med op til 60 timer af 60 minutter. Det forudsættes, at kursisten har udbytte af undervisningen. 6. It skal inddrages som redskab i undervisningen. 7. Undervisningen tilrettelægges som eneundervisning eller undervisning på hold med 2-6 kursister, idet holdstørrelsen tilpasses kursistens behov. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde mellem lærer og kursist, således at den 1) tager udgangspunkt i kursistens erfaringer og interessefelter, 2) synliggør kursistens faglige udvikling og 3) fremmer kursistens lyst til at arbejde med sine skriftsproglige færdigheder uden for undervisningstiden. 8. Underviser og kursist evaluerer løbende undervisningens form, indhold og tilrettelæggelse samt kursistens læreproces med udgangspunkt i den individuelle undervisningsplan. 9. Uddannelsesinstitutionen tilbyder individuel eller kollektiv uddannelses- og erhvervsvejledning for kursister i OBU, jf. lovens 4 a, stk. 3. Stk. 2. Vejledningsfunktionen integreres i en eksisterende uddannelses- og erhvervsvejledning ved uddannelsesinstitutionen. Stk. 3. I bilag 1 til denne bekendtgørelse er der fastsat regler om uddannelses- og erhvervsvejledningens formål og vejledernes opgaver. Kapitel 3 Optagelse til og deltagelse i undervisningen m.v. 10. Alle, der efter undervisningspligtens ophør har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget, og som har forudsætninger for at følge OBU med udbytte, har adgang til undervisningen, jf. dog stk. 5-7 og jf. lovens 2 a. Stk. 2. OBU udbydes åbent, og kan ikke forbeholdes en bestemt kursistkreds, jf. dog stk. 3. Stk. 3. OBU, der af uddannelsesinstitutionen gennemføres lokalt på såvel offentlige som private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer, på uddannelsesinstitutioner m.v., kan forbeholdes de ansatte på den eller de pågældende virksomheder, medlemmer af den eller de pågældende foreninger eller faglige organisationer, uddannelsessøgende på den eller de pågældende institutioner m.v. Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen tilbyder kursisten en indledende samtale og vurderer, om OBU kan være et relevant tilbud. Afviste kursister vejledes om relevante undervisningstilbud, der kan tilgodese kursistens undervisningsbehov. Stk. 5. Vurderer uddannelsesinstitutionen, at OBU kan være det rette tilbud, foretages en afdækning af kursistens skriftsproglige færdigheder. Ved afdækningen skal anvendes testmateriale, som stilles til rådighed af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Afdækningen foretages af en person med forudsætninger herfor. 2

3 Stk. 6. Viser testen, at kursisten opfylder betingelserne for at modtage OBU, indstilles det til lederen af voksenuddannelsescenteret, at kursisten tilbydes undervisning, og der afgives forslag til undervisningens mål, omfang og tilrettelæggelse. Driftsoverenskomstparter afgiver indstilling herom til lederen af det voksenuddannelsescenter, som de har indgået driftsoverenskomst med. Stk. 7. Lederen af voksenuddannelsescenteret træffer afgørelser om den enkelte kursist, herunder alle afgørelser om ordblindeundervisning er et relevant tilbud for kursisten, om iværksættelse af undervisningen og om tilbuddets omfang. 11. Med udgangspunkt i afdækning af kursistens forudsætninger, færdigheder samt læse-, stave- og skrivebehov, opstilles en individuel plan for undervisningens mål og indhold. Den individuelle plan drøftes med kursisten inden undervisningen igangsættes. 12. Uddannelsesinstitutionen registrerer deltagelsen i undervisningen. Kursisten skal have mulighed for enten digitalt eller gennem udskrift heraf at kontrollere registreringen af sin egen deltagelse. Kapitel 4 Udbud m.v. 13. Voksenuddannelsescenteret er ansvarlig for et tilstrækkeligt tilbud, således at det sikres, at alle, der opfylder betingelserne i 10, stk. 1, kan modtage OBU inden for en rimelig geografisk afstand. OBU skal udbydes på flere typer af uddannelsesinstitutioner inden for voksenuddannelsescenterets geografiske dækningsområde, jf. lovens 5, stk. 1. Stk. 2. Ved en rimelig geografisk afstand forstås, at tilbud om OBU skal være beliggende inden for 75 minutters befordringstid med nærmeste offentlige transportmiddel fra kursistens bopæl, medmindre tilbuddet ligger inden for en afstand på 30 km ad offentlig vej. I tilfælde, hvor særlige geografiske forhold gør sig gældende, kan Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fravige denne grænse. Stk. 3. Voksenuddannelsescenteret koordinerer udbuddet af OBU inden for sit geografiske dækningsområde under hensyntagen til regionsrådets koordinerende funktion, jf. 16. Er et voksenuddannelsescenters geografiske dækningsområde beliggende i to regioner, samarbejder voksenuddannelsescenteret med begge disse regioner om regionernes koordinering efter denne bekendtgørelse. 14. Det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder en plan for centerets udbud af OBU, samt om driftsoverenskomstparternes udbud inden for sit geografiske dækningsområdeområde, som centeret har ansvar for etablering af kapaciteten til. Planen udarbejdes på baggrund af resultatet af en løbende evaluering, og med henblik på at sikre et tilstrækkeligt og varieret tilbud i forhold til behovet i hele det geografiske dækningsområde. Stk. 2. I planen angives: 1) Prognoser for behovet. 2) Mål for indsatsen. 3) Minimum for omfanget af udbuddet ved det pågældende voksenuddannelsescenter og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder). Stk. 3. Voksenuddannelsescenteret og driftsoverenskomstparterne udbyder og gennemfører OBU i overensstemmelse med planen, når udbuddet og undervisningen gives for at opfylde 13. Øvrige udbud, som påtænkes givet på en måde, der afviger fra planen, må dog ikke foretages, hvis det i væsentligt omfang vil vanskeliggøre opfyldelsen af 14, stk. 1 og 2, og 15. Stk. 4. Planen revideres løbende på grundlag af de konstaterede behov og saglige hensyn til tilgængelighed og forsyningssikkerhed. Planen offentliggøres på voksenuddannelsescenterets samt driftsoverenskomstparters hjemmesider. Regionsrådet høres årligt om planen samt forud for indgåelse eller opsigelse af driftsoverenskomst. 3

4 15. Det enkelte voksenuddannelsescenter informerer offentligt om centerets udbud af OBU, samt om driftsoverenskomstparternes udbud, bortset fra undervisning, der er forbeholdt en bestemt kursistkreds, jf. 10, stk. 3, med angivelse af undervisningssted. Stk. 2. Voksenuddannelsescenterets tilbud, bortset fra undervisning der er forbeholdt en bestemt kursistkreds, indberettes til informationssystemet for voksenuddannelse, jf. bekendtgørelse om indberetning til Uddannelsesguiden (UG.dk). 16. Regionsrådet koordinerer i samarbejde med voksenuddannelsescentrene og andre udbydere af OBU efter denne bekendtgørelse indsatsen i regionen, herunder den geografiske placering af udbuddet og kapaciteten, med henblik på at der er et tilstrækkeligt og varieret tilbud til alle. Stk. 2. Ved koordineringen anvendes den plan for udbud af OBU, som det enkelte voksenuddannelsescenter udarbejder. På baggrund heraf indgår i koordineringen resultater af evalueringer af de enkelte voksenuddannelsescentres indsatser i regionen, hensyntagen til regionens samlede behov, målet for indsatsen i regionen samt omfanget af udbuddet ved voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter (arten og antallet af undervisningssteder) i regionen. Stk. 3. Regionsrådet, regionens voksenuddannelsescentre samt andre udbydere af OBU efter denne bekendtgørelses regler inden for regionen mødes mindst en gang hvert år. Kapitel 5 Uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomster m.v. OBU inden for voksenuddannelsescenterets tilbud 17. OBU udbydes på voksenuddannelsescentrene. Efter driftsoverenskomst med voksenuddannelsescenteret kan OBU udbydes af: 1) Uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2) Uddannelsesinstitutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 3) Folkehøjskoler og frie fagskoler, jf. lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler og frie fagskoler. 4) Folkeoplysende foreninger og daghøjskoler, jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven). 5) Private institutioner m.v., der før den 1. januar 2001 har indgået driftsoverenskomst med et amtsråd om læsekurser eller ordblindeundervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og læsekurser for voksne, dog kun om undervisning inden for det eller de pågældende områder. 6) Produktionsskoler, jf. lov om produktionsskoler. 7) Skovskolen, jf. universitetsloven. 8) Sprogcentre, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 9) Uddannelsesinstitutioner, der er godkendt sammenlagt i medfør af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 10) Regionale og kommunale institutioner med specialundervisning for voksne, jf. lov om specialundervisning for voksne. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte institutioner har ret til at opnå driftsoverenskomst med det voksenuddannelsescenter, der har ansvaret for det pågældende geografiske dækningsområde, hvis de har en årlig aktivitet indenfor OBU på mindst 2 årselever. Institutioner, der ikke i forvejen har en driftsoverenskomst, skal opnå minimumsaktiviteten inden to år fra driftsoverenskomstens ikrafttræden for at bevare retten. Stk. 3. Et voksenuddannelsescenter kan vælge at indgå eller fastholde en driftsoverenskomst med de i stk. 1 nævnte institutioner ved en lavere aktivitet end de 2 årselever. 4

5 Stk. 4. Ved ansøgning om driftsoverenskomst anvendes det af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdede ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet er offentliggjort på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside. Stk. 5. Ved indgåelse af driftsoverenskomster anvendes den af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdede standarddriftsoverenskomst. Standarddriftsoverenskomsten er offentliggjort på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside. Stk. 6. Forinden voksenuddannelsescenteret indgår eller giver afslag på driftsoverenskomst, indhentes en udtalelse fra Uddannelsesudvalget, og regionsrådet høres. Stk. 7. I driftsoverenskomster, der indgås med folkeoplysende foreninger, tages stilling til, hvem der forestår ledelsen af undervisningen. Stk. 8. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan godkende, at et voksenuddannelsescenter indgår driftsoverenskomst med andre uddannelsesinstitutioner end de i stk. 1 nævnte. OBU uden for voksenuddannelsescenterets tilbud 18. OBU kan udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen, jf. lovens 13, stk. 1, 1. pkt. OBU, der gennemføres lokalt 19. Uddannelsesinstitutionen kan gennemføre OBU lokalt på offentlige og private virksomheder, i foreninger og faglige organisationer samt på uddannelsesinstitutioner m.v. Stk. 2. Virksomhedstilrettelagt undervisning uden for voksenuddannelsescenterets geografiske dækningsområde kan alene ske efter henvendelse fra en offentlig eller privat virksomhed, forening, faglig organisation, uddannelsesinstitution m.v., beliggende uden for voksenuddannelsescenterets geografiske dækningsområde. Henvendelsen skal omhandle gennemførelse af en i indhold og tid afgrænset uddannelsesaktivitet. Stk. 3. Voksenuddannelsescentre og institutioner med driftsoverenskomst må ikke i almindelighed udbyde OBU uden for voksenuddannelsescenterets geografiske dækningsområde, med mindre der i hvert enkelt tilfælde foreligger en skriftlig tilladelse fra det voksenuddannelsescenter, der har ansvaret for det aktuelle geografiske dækningsområde. Stk. 4. En institution med driftsoverenskomst kan ikke videregive retten til at udbyde OBU til tredje part. Skolesamarbejde 20. Uddannelsesinstitutioner, herunder driftsoverenskomstpartnere, inden for voksenuddannelsescenterets tilbud samarbejder inden for rammerne af det lokale skolesamarbejde, der gælder for voksenuddannelsescentre og institutioner godkendt efter lov om erhvervsrettet uddannelse, jf. lovens 8, stk. 1. Uddannelsesinstitutionerne danner som led i samarbejdet et lokalt fælles samarbejdsforum, som mødes mindst en gang hvert halve år. Stk. 2. Samarbejdet har til formål at sikre, at institutionerne udnytter deres ressourcer bedst muligt, og at de informerer og vejleder samordnet om deres samlede uddannelsesudbud. Samarbejdet omfatter udnyttelse af ledige ressourcer, lærere, udstyr, lokaler m.v. samt information og vejledning af virksomheder og borgere om forberedende voksenundervisning. Samarbejdet kan angå udbud af uddannelser henholdsvis undervisning samt gensidig orientering om planlagte eller forventede aktiviteter. Kapitel 6 Leder- og lærerkvalifikationer, lokaler m.v. 21. Lederen skal have de nødvendige forudsætninger for at forestå ledelsen af OBU, jf. lovens 18, stk. 1. 5

6 Stk. 2. Lederen af OBU indenfor voksenuddannelsescenterets tilbud skal være leder af den pågældende uddannelsesinstitution. 22. For at kunne varetage OBU skal underviseren have bestået fagmodul 3 (Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder) og 5 (Ordblindeundervisning for voksne) i den pædagogiske diplomuddannelse, undervisning i læsning og matematik for voksne, eller have tilsvarende kvalifikationer. 23. Uddannelses- og erhvervsvejledere skal have de nødvendige forudsætninger for at vejlede. 24. Uddannelsesinstitutionen afholder undervisningsudgifterne til fornøden OBU efter- og videreuddannelse af ledere og lærere. 25. OBU, herunder undervisning, der gennemføres lokalt på virksomheder m.v., skal foregå i tidssvarende og egnede lokaler med fornødent udstyr. Stk. 2. Udstyret skal muliggøre, at it kan inddrages i undervisningen som redskab, og at it kan integreres i undervisningen. Stk. 3. For undervisning, der gennemføres lokalt på virksomheder m.v., afholdes udgifterne til lokaler og udstyr af den pågældende virksomhed m.v. Kapitel 7 Tilsyn og klage 26. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører pædagogisk, retligt og økonomisk tilsyn med OBU. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan indhente alle oplysninger om undervisningen, drift og øvrig virksomhed vedrørende OBU til brug for udøvelsen af tilsynet. Stk. 2. Voksenuddannelsescenteret fører pædagogisk, retligt og økonomisk tilsyn med OBU, der udbydes af cenrerets driftsoverenskomstpartnere. Stk. 3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører pædagogisk og retligt tilsyn med ordblindeundervisning, der udbydes af uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen. Stk. 4. Voksenuddannelsescenteret afrapporterer efter hvert årsskifte resultatet af det foregående års tilsyn til driftsoverenskomstparterne, som er knyttet til det pågældende voksenuddannelsescenter. 27. Kursisten kan klage til institutionens leder over institutionens afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse. Hvis kursisten er undergivet forældremyndighed, kan klage også indgives af forældremyndighedsindehaveren. Klagen skal indgives skriftligt inden to uger fra afgørelsens meddelelse. Stk. 2. Hvis institutionens leder ikke giver kursisten medhold i klagen, kan kursisten eller forældremyndighedsindehaveren indgive klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen skal indgives skriftligt til institutionens leder inden to uger efter, at denne har meddelt klageren sin afgørelse. Institutionens leder videresender klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal institutionens leder give klageren lejlighed til inden én uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Stk. 3. Afgørelser, som træffes af lederen, skal være begrundede, og indeholde vejledning om klageadgang og klagefrist. 28. Voksenuddannelsescenterets afgørelser vedrørende indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster kan indbringes for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Klagen skal indgives skriftligt til institutionens bestyrelse inden to uger efter, at denne har meddelt klageren sin afgørelse. Institutionens bestyrelse videresender klagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal institutionens bestyrelse give klageren lejlighed til inden én uges frist at kom- 6

7 mentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Kapitel 8 Forskellige regler 29. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet varetager undervisningsministerens opgaver efter lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. 30. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan yde tilskud til opsøgende konsulentvirksomhed inden for OBU. Stk. 2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan: 1) Yde tilskud til efter- og videreuddannelse af ledere, lærere og andre ansatte, der varetager ledelses- og undervisningsopgaver ved OBU. 2) Iværksætte forsøg og yde tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde inden for OBU, herunder til landsdækkende erfaringsopsamling og -formidling. Stk. 3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan bemyndige voksenuddannelsescenteret til at fordele og administrere styrelsens tilskud i henhold til stk. 1. Stk. 4. For tilskud omfattet af stk. 2 sker udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision efter styrelsens bestemmelse. 31. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan fra voksenuddannelsescentre og driftsoverenskomstparter kræve alle oplysninger om OBU til brug ved varetagelsen af styrelsens opgaver. Stk. 2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan kræve oplysningerne meddelt i elektronisk form og i et bestemt format samt med angivelse af CPR-nummer for kursistrene. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan kræve oplysningerne fra driftsoverenskomstparterne indsendt gennem voksenuddannelsescenteret. Kapitel 9 Ikrafttræden 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om ordblindeundervisning for voksne ophæves. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 13. december 2016 P.M.V. JENS STRUNGE BONDE / Kim Andersen 7

8 Uddannelses- og Erhvervsvejledning Bilag 1 1. Uddannelses- og erhvervsvejledningens formål Formål og opgaver Formålet med uddannelses- og erhvervsvejledningen er at sikre, at kursisten får vejledning og information om OBU samt om relevante uddannelses- og erhvervsmuligheder samt støtteordninger. 2. Vejledernes opgaver Vejledernes opgaver er især: Vejledning om indhold og tilrettelæggelse af ordblindeundervisning, Vejledning om uddannelses- og erhvervsvalg efter ordblindeundervisning, Vejledning til andet relevant undervisningstilbud (FVU, danskuddannelse til voksne udlændinge, almen voksenuddannelse, specialundervisning for voksne m.v.), hvor ordblindeundervisning vurderes ikke at være det rette tilbud, Vejledning om undervisningsmæssige, økonomiske, sociale og personlige spørgsmål, herunder for økonomisk støtte under og efter ordblindeundervisning, Vejledning om støtteordninger for handicappede i uddannelse eller job, Udadvendt virksomhed, herunder kontakt til arbejdsmarkedet og vejledningsopgaver i forbindelse med uddannelsesplanlægning, Samarbejde med vejledere og lærere ved uddannelsesinstitutionen samt vejledere med relation til kursisten, Deltagelse i lokalt og regionalt vejledersamarbejde og Medvirken ved udformning af uddannelsesinstitutionens informationsmateriale. 8

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov LBK nr 1031 af 23/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 002.66R.351 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner

Den ændring, der følger af 10, nr. 2, i lov nr af 27. december 2016 om ændring af lov om institutioner LBK nr 926 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST TIL TILSYNSVEJLEDNING. December 2016

UDKAST TIL TILSYNSVEJLEDNING. December 2016 Re UDKAST TIL TILSYNSVEJLEDNING December 2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Regelgrundlag for tilsynet... 2 3. Tilsynets formål... 2 4. Tilsynets tilrettelæggelse... 3 5. Forslag til temaer for tilsyn...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 449 af 10/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften LOV nr 745 af 08/06/2018

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

TILSYNSVEJLEDNING. Maj 2019

TILSYNSVEJLEDNING. Maj 2019 Re TILSYNSVEJLEDNING Maj 2019 Indhold 1. Indledning... 2 2. Regelgrundlag for tilsynet... 2 3. Tilsynets formål... 2 4. Tilsynets tilrettelæggelse... 3 5. Forslag til temaer for tilsyn... 5 6. Tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Kapitel 2 Formålet med Ordblindeundervisning for Voksne, jævnfør bekendtgørelsens

Kapitel 2 Formålet med Ordblindeundervisning for Voksne, jævnfør bekendtgørelsens VUC og driftsoverenskomsttagere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning Driftsoverenskomst om Udbud af Forberedende Voksenundervisning 1. Driftsoverenskomstens Parter Voksenuddannelsescentrets navn: CVR-nummer og eventuelle p-nummer: Institutionsnummer: Driftsoverenskomstpartens

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen BEK nr 356 af 24/04/2006 (Gældende) LBK Nr. 393 af 26/05/2005 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 438 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

De almene kompetencer

De almene kompetencer De almene kompetencer Kurser for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive eller regne. Også mulighed for at lære engelsk eller blive bedre til at bruge it. www.aof.dk AOF tilbyder kurser,

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne

Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Teknisk sammenskrivning af lov om specialundervisning for voksne Hermed sammenskrives lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændringer, der følger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 929 af 25/08/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyr., j.nr. 017.34K.261

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKVbekendtgørelsen) BEK nr 453 af 10/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Underviningsmin., j.nr. 141.924.021 Senere ændringer til

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse

Bekendtgørelse om erhvervsgrunduddannelse BEK nr 704 af 10/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. LBK nr 437 af 08/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften LOV nr 745 af

Læs mere

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010 BEK nr 988 af 03/10/2008 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.373.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne Page 1 of 6 LBK nr 929 af 25/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-08-2011 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 378 af 28/04/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om Forpligtende samarbejder. Opdateret version 14. Februar 2007

Vejledning om Forpligtende samarbejder. Opdateret version 14. Februar 2007 Vejledning om Forpligtende samarbejder Opdateret version 14. Februar 2007 I henhold til 14 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 i lov om institutioner for almengymnasiale udannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. LBK nr 780 af 15/06/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.44M.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler LOV nr 688 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 044.48S.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 1753 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 16/08601 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning (FVUloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning (FVUloven) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 105 Offentligt Sagsnr.: 064.712.121 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder (V) Forslag til Lov om ændring af lov om forberedende voksenundervisning (FVUloven)

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14

Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne 03.12.14 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 584 af 01/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. LBK nr 773 af 10/06/2015 Udskriftsdato: 21. juli 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.92M.541 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af 27/12/2016

Læs mere

LOF Himmerland er stiftet/ejes af de 3 LOF afdelinger, og udgør en selvstændig juridisk enhed under folkeoplysningsloven.

LOF Himmerland er stiftet/ejes af de 3 LOF afdelinger, og udgør en selvstændig juridisk enhed under folkeoplysningsloven. Udbyder VUC Nordjylland På sporet 8 9000 Aalborg vuc@vucnordjylland.dk Tilbudsgiver Navn: LOF Himmerland LOF Vesthimmerland, LOF Rebild og LOF Mariagerfjord er 3 selvstændige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af. lov om ungdomsskoler Side 1 af 9 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 K Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Ungdomsskolen apitel 1 a (Ophævet) (Ophævet) (Ophævet) Ungdomskostskoler Klage m.v. Ikrafttrædelses-

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalgets møde på VUC Syd afdeling Haderslev d. 24. marts 2016.

Referat af Uddannelsesudvalgets møde på VUC Syd afdeling Haderslev d. 24. marts 2016. 24. marts 2017 Referat af Uddannelsesudvalgets møde på VUC Syd afdeling Haderslev d. 24. marts 2016. Medlemmer: Christian Bock (formand), Peter Thode Loft, Jens Egon Jørgensen, Henrik Mehlsen, Jacob Buris

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 2. [Præcisering af kommunalbestyrelsens tilbud om en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov] Til 3. Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 13 Offentligt Sagsnr.: 147.354.121 Til Lovforslag nr. L 196 Af undervisningsministeren, tiltrådt af Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 2 1) I stk. 1, 1. pkt., udgår:»,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. BEK nr 219 af 07/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. LBK nr 1086 af 30/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 18/11147 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE Kolding HF & VUC Juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. LBK nr 530 af 21/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 060.15N.391

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. LBK nr 927 af 03/07/2017 Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/09245 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1746 af 27/12/2016 LOV

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Tilsyn. Uanmeldt tilsyn. 30. januar Specialundervisning for Voksne ved AOF

Tilsyn. Uanmeldt tilsyn. 30. januar Specialundervisning for Voksne ved AOF Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 30. januar 2015 Specialundervisning for Voksne ved AOF Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende afdelingsleder Pia Bjerring Strandbygaard 1 Tilsynet 2014 Tilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 738 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse til lokomotivfører

Bekendtgørelse om uddannelse til lokomotivfører BEK nr 689 af 22/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 090.87D.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning BEK nr 1588 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/09401-33 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om administration af godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse BEK nr 1794 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, j.nr. AUB-01-02-000311192 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 254 af 13/03/2015 Udskriftsdato: 23. september 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

voksen- og efteruddannelse.

voksen- og efteruddannelse. BEK nr 1797 af 27/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/13828 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen) BEK nr 774 af 12/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning

Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning BEK nr 1776 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12291-5 Senere

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 29. sep. 2010 Sagsid.: std Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 578 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler LBK nr 159 af 08/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/01175 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere