LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSESPÅTEGNING INDHOLD"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 2012

2 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Organisationsoplysninger Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Regnskab 2012 opgørelse Balance Noter Landsstyrelsen og den daglige ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012 for Ungdommens Røde Kors. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2006 og gældende krav fra bevillingsgivere. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. Den foreliggende årsrapport 2012 indstilles til landsmødets godkendelse. Frederiksberg, den 5. maj 2013 Daglig ledelse Anders Buhelt Sekretariatschef Jacob Krarup Administrationschef Jan Johansen Udviklingschef Landsstyrelsen Jeg glemmer aldrig det øjeblik, hvor pigerne kom stormende ind i cafeen for at fortælle, at de nu havde fået 10 frem for 02 i matematik Mads Espersen Landsformand Frederik Giese Organisatorisk næstformand Mathias Mølsted Andersen Politisk næstformand Leise, frivillig i en lektiecafé Amalie Sondorp Utzon Landskasserer Ilija Gudnitz Weber Landsstyrelsesmedlem Vibeke Svenningsen Landsstyrelsesmedlem Jeppe Toft Hansen Landsstyrelsesmedlem Mieke Bak Rasmussen Landsstyrelsesmedlem Simon Grum Landsstyrelsesmedlem Jørgen Henneberg Landsstyrelsesmedlem

3 2 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til medlemmerne i Ungdommens Røde Kors Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 21. december Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2006 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Ungdommens Røde Kors udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Ungdommens Røde Kors interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Ungdommens Røde Kors aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Ungdommens Røde Kors aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december Det er også vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København, den 5. maj 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven samt bekendtgørelse nr af 21. december Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

4 4 5 ORGANISATIONSOPLYSNINGER Organisation Ungdommens Røde Kors HC Ørstedsvej 47, 4. sal Frederiksberg C Tlf CVR-nr Ferielejr Landsstyrelse REGNSKABSBERETNING Landsformand: Organisatorisk næstformand: Politisk næstformand: Landskasserer: Landsstyrelsesmedlemmer: Daglig ledelse Sekretariatschef: Administrationschef: Udviklingschef: Landsmødevalgte revisorer: Revision: Mads Espersen Frederik Giese Mathias Mølsted Andersen Amalie Sondorp Utzon Ilija Gudnitz Weber Vibeke Svenningsen Jeppe Toft Hansen Mieke Bak Rasmussen Simon Grum Jørgen Henneberg Anders Buhelt Jacob Krarup Jan Johansen Niels Overgaard Lars Knudsen KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab Indledning Ungdommens Røde Kors drømmer om et samfund, hvor ingen børn savner anerkendelse eller deltagelse i positive fælleskaber. Derfor hjælper vi hver eneste dag børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Vi skaber med andre ord øjeblikke, der forandrer fremtiden. Vores 4500 frivillige udgør rygraden i vores indsats, og vi er til stede i hele Danmark med over 250 aktivitetsgrupper fordelt på 25 aktivitetskoncepter. Desuden laver vi langsigtede udviklingspartnerskaber med andre Røde Kors og Røde Halvmåne-selskaber i Afrika og Mellemøsten. Vi skaber øjeblikke, der forandrer fremtiden for udsatte børn og unge både i Nordjylland og Norduganda. Vores indsats bygger på en enkel og effektiv model. Vi engagerer, mobiliserer og dygtiggør unge mennesker til at gennemføre målrettede sociale aktiviteter for udsatte børn og unge. Vi skaber rammerne og finansierer indsatsen gennem offentlige og private bidrag. Med et stærkt ung-til-ung koncept løfter Ungdommens Røde Kors en stor del af Røde Kors i Danmarks børne- og ungdomsarbejde, og vi kan se, at den måde, vi ønsker at lave social forandring for børn og unge, har opbakning fra stadig flere frivillige og eksterne samarbejdspartnere. Ungdommens Røde Kors er i vækst. cepter både i Danmark og på Grønland, og vi har fordoblet vores medlemstal, så vi ved udgangen af 2012 har tæt på medlemmer. Som en ekstraordinær anerkendelse af vores arbejde med udsatte børn og unge modtog Ungdommens Røde Kors i oktober Kronprinsparrets Sociale Pris, der blev uddelt af Kronprinsparret ved en DR-transmitteret prisuddeling den 6. oktober En central rettesnor for vores arbejde er Strategi 2015, der beskriver seks centrale fokusområder for vores arbejde. Landsstyrelsen har i 2011 og 2012 udviklet og vedtaget en række delstrategier, der beskriver konkrete målsætninger for de strategiske indsatsområder, der sikrer en sammenhæng i den indsats, vi leverer både når det gælder indsatsen over for udsatte børn og unge, når det gælder fundraising af midler til at gennemføre vores værdifulde aktiviteter, når det gælder vores fortaler- og kommunikationsarbejde, og når det gælder udviklingen af de frivillige, der driver vores indsats har været endnu et rigtig godt år for Ungdommens Røde Kors. Vi har udviklet og igangsat nye aktivitetskon- Madklub

5 6 7 Økonomiske nøgletal Ungdommens Røde Kors har fortsat sin vækst i løbet af 2012, hvor omsætningen steg med 5,4 millioner kroner til 38,9 millioner kroner. Årets resultat blev et overskud på kroner, hvilket var større end forventet. Det større overskud skyldes blandt andet en ekstraindtægt fra Kronprinsparrets Sociale Pris og en større momskompensation end budgetteret. Andre poster herunder Café Zusammen og en forsinkelse i salg af armbånd har påvirket resultatet i negativ retning i forhold til budgetteret. Overskuddet betyder, at organisationens egenkapital er på godt 4,8 millioner kroner. Det svarer til 12,4 % af omsætningen og flugter dermed med målsætningen om, at egenkapitalen skal udgøre mindst 10 % af omsætningen. Ungdoms Fællesråd (DUF) på 4,5 millioner kroner. Tilskuddet fra Dansk Ungdoms Fællesråd er steget i 2012 takket være et stigende medlemstal. Midlerne fra Dansk Ungdoms Fællesråd er anvendt til sekretariat, organisationsvirksomhed og løn. Støtten fra Røde Kors i Danmark og Dansk Ungdoms Fællesråd har siden 2001 udgjort en stadigt faldende andel af den samlede økonomi på grund af den stigende omsætning. De udgør nu samlet cirka 16,5 % af omsætningen Røde Kors i Danmark Dansk Ungdoms Fællesråd Langsigtede strategiske samarbejder I 2012 har vi fortsat udviklingen af langsigtede strategiske samarbejder med offentlige og private partnere. Desuden fokuserer vi med afsæt i vores fundraisingstrategi fra 2011 på at udvikle vores egenfinansiering yderligere gennem blandt andet medlemshvervning. De langsigtede strategiske samarbejder giver os ikke kun penge til vores aktiviteter, men bidrager også til udviklingen af vores organisation. Gennem samarbejde med en række større virksomhedspartnere herunder KPMG og Kammeradvokaten får vi udover økonomiske midler også adgang til værdifuld viden og kostbar sparring og assistance til udviklingen og driften af vores organisation. Indkomstgenererende aktiviteter medlemmer under 30 år. Stigningen i antallet af medlemmer påvirker på grund af øgede tipsmidler via Dansk Ungdoms Fællesråd resultatet for regnskabsåret Figur 3: Medlemsudviklingen i Ungdommens Røde Kors Sekretariatsudgifter Medlemstal Under 30 år Figur 1: Graf over udviklingen i omsætning og egenkapital til udsatte børn og unge Ungdommens Røde Kors har i 2012 med afsæt i Strategi 2015 haft fokus på at styrke organisationens økonomiske bæredygtighed og handlekraft til fordel for udsatte børn og unge. Det er sket med et fokus på både øremærkede indtægter til gennemførelse af konkrete aktiviteter og på frie midler, som vi selv kan disponere over. Frie midler Omsætning Egenkapital Figur 2: Udviklingen i tilskud fra faste bevillingsgivere Øremærkede midler En af vores strategiske prioriteter har blandt andet været drevet af et ønske om at få finansieret vores aktiviteter bredt ved at søge finansiering til hele indsatsområder. Derfor kommer kernefinansiering af hovedaktiviteterne som bundne indtægter til specifikke indsatsområder fra offentlige puljer og private fonde. Udover en række eksisterende partnerskabsaftaler med blandt andet TrygFonden og Egmontfonden har Ungdommens Røde Kors i 2012 modtaget en større bevilling fra Villumfonden til kapacitetsopbygning og opstart af aktiviteter for udsatte børn og unge i Grønland. Blandt andet gennem de ovenfor beskrevne strategiske samarbejder har vi generet midler gennem CSRpartnerskaber og salg af merchandise gennem virksomheder. Derudover har vi igen i 2012 samlet pant på Roskilde Festival og genereret indtægter gennem vores webshop. Til trods for iværksættelsen af en række konkrete tiltag er det ikke lykkedes at få Café Zusammen til at generere overskud og dermed bidrage finansielt til organisations aktiviteter. Det har vist sig, at det har været sværere at drive caféen end forventet og derfor kommer caféen ud af regnskabsåret med negativt resultat. Medlemmer Hvervning af nye medlemmer har været et højt prioriteret indsatsområde i 2012, og vi havde ved årets udgang tæt på medlemmer. De mange nye medlemmer viser bred opbakning til organisationen og betyder samtidigt også, at Ungdommens Røde Kors får et større mandat og en tungere stemme til at tale udsatte børn og unges sag. Organisationens vækst og udvikling har også betydet, at vi har valgt at styrke sekretariatet. Sekretariatet støtter de frivilliges arbejde og varetager centrale drifts- og udviklingsfunktioner for organisationen. Vi har samtidig prioriteret at styrke ledelsesniveauet, fordi det kræver viden, erfaring og indsigt at skabe de bedste rammer og den bedste støtte for vores frivillige, så de oplever de bedst mulige rammer for deres aktiviteter. Et styrket sekretariat er også afgørende for, at vi i årene fremover kan nå endnu flere udsatte børn og unge med vores indsats Figur 4: Omsætning og lønudgifter Omsætning Løn Ungdommens Røde Kors modtog i 2012 en grundfinansiering fra Røde Kors i Danmark på 1,9 millioner kroner, og et tilskud fra tipsmidlerne via Dansk Det har været et langsigtet strategisk mål for 2012 at nå medlemmer under 30 år. Gennem en flot indsats fra vores LoveCaller-team og med en succesfuld Karma-kampagne er målet blevet indfriet, og organisationen havde ved udgangen af året

6 8 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Indsatsen for udsatte børn og unge gennem vores aktiviteter, uddannelsen af frivillige og udviklingen af vores organisation er afhængig af, at vi er i stand til at skaffe midler til at dække omkostningerne ved aktiviteterne. Også hér spiller et stærkt og effektivt sekretariat en central rolle. Lønudgiftens andel af den samlede omsætning udgjorde i ,1 %, hvilket er en mindre stigning i forhold til Lokale udviklingsråd Ungdommens Røde Kors har udvidet aktiviteterne for udsatte børn og unge markant i løbet af Vi har nu 80 lokale udviklingsråd i hele Danmark, og vi har over 250 aktivitetsgrupper aktuelt fordelt på vores 25 forskellige aktivitetskoncepter. Det betyder altså, at vi er blevet bedre til at nå længere ud i landet med vores aktiviteter, hvilket også har været en strategisk prioritet i Lokale udviklingsråd Årsrapporten for Ungdommens Røde Kors for 2011 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. opgørelsen udgifter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har fundet sted inden årets udgang. fra bidrag og tilskud bliver indtægtsført på betalingstidspunktet. Bevillinger indregnes i regnskabet, når der er modtaget bindende bevillingsskrivelse fra bevillingsgiver., som er bevilget i regnskabsår ved en bindende disponering, bliver hensat i årsregnskabet. Projektomkostninger udgiftsføres, når de afholdes, og tilhørende projektindtægter indtægtsføres samtidig hermed i takt med aftalegrundlag. Der er foretaget i øvrigt sædvanlig periodisering af indtægter og udgifter. belastes de forbrugende aktiviteter. Balancen Anlægsaktiver Driftsmidler m.v. udgiftsføres som hovedregel i anskaffelsesåret. Varebeholdning Varebeholdninger i cafeen værdisættes til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender optages efter reservation til imødegåelse af tab. Likvide midler Likvide midler indeholder giro- og bankindestående samt kassebeholdninger. Mellemregninger med projekter Beløb, der af landsstyrelsen og tilskudsgiver er disponeret til særlige formål, er medtaget under mellemregninger med projekter. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen er udarbejdet efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Figur 5: Udviklingen i antallet af lokale udviklingsråd Aktiviteterne Udover at nå længere er det også vores ambition i Strategi 2015 at gøre det bedre og gøre mere. I 2012 udviklede og igangsatte vi en række nye aktivitetstyper såsom mentorprogrammerne Dynamo og Opland samt et større projekt i Grønland netop for at gøre mere og hjælpe endnu flere grupper af udsatte børn og unge. I noterne til årsregnskabet er de enkelte aktiviteter og de resultater, der er opnået i 2012, beskrevet nærmere.

7 10 11 REGNSKAB 2012 opgørelse for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Note Område Governance 1 Organisationsvirksomhed Støtte og rådgivning 2 Ensom Ung Connect og RE-Connect Solskinsunge Ung På Linie/Ung OnLine Sammen på egne ben Mentor/Væresteder Gademægling Læring 9 Lektiecaféer Lektiecaféer på handelsskoler (Y-faktor) Actionklubber (lyst til læring) Netværket for studerende fanger Sundhed og Idræt 13 Sundhed og idræt Netværk og Oplevelser 14 Aktiviteter på asylcentre Aktiviteter på døgninstitutioner Den Fri Ferielejre Ungdomsklubber på danske hospitaler Klubber Plexus og Plexus Spilopperne Weekendlejr International 23 Hviderusland Internationalt samarbejde Jordan Palæstina Uganda Sydsudan Zimbabwe Grønland MENA Fortaler 32 Rollespillet Børns Rettigheder Unge På Flugt Fortalervirksomhed Indkomstgenererende aktiviteter 35 Café Zusammen CSR-partnerskaber Private donorer Kampagner Merchandise Frivillige indkomstgenererende aktiviteter

8 12 13 opgørelse (fortsat) Balance pr. 31. december 2012 Note Område Organisatorisk 41 HR Hovedstaden Evaluering Kommunikation Sekretariat 45 Sekretariat Løn og personale AKTIVER Tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Likvider Ferielejrenes beholdninger Mellemregning med Røde Kors i Danmark Øvrige ind- og udbetalinger Moms Varelager caféen og merchandise Finansiering 47 Generelle indtægter og revision Lokale udviklingsråd Medlemskontingent AKTIVER I ALT PASSIVER Tværgående bevillinger RESULTAT Egenkapital Overført fra Årets resultat Overført til Kortfristet gæld Mellemregning med projekter Lokale udviklingsråd Leverandørgæld Mellemregning med Røde Kors i Danmark 683 Moms Periodiserede bevillinger Hensatte feriepenge med videre Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Eventuelle forpligtelser Leasing aftale på printer/kopimaskine, som udløber den 30. november Vi skylder kroner. Tre års binding på et softwareprogram til 8000 kroner ekslusiv moms pr. år, som løber til og med Uopsigelighed på lejemål i stueetagen. Udlejer (Røde Kors) har dog oplyst, at lejemålet, såfremt det bliver aktuelt, kan opsiges med virkning fra 31. december PENGESTRØMSOPGØRELSE Årets resultat Ændringer i tilgodehavender Ændringer i kortfristet gæld Ændringer i mellemværende med projekter Årets likviditetsvirkning fra aktiviteter Likviditet primo LIKVIDITET ULTIMO Hr. Berg

9 NOTE 1 1 ORGANISATIONSVIRKSOMHED Landsmøde Landsstyrelsens aktiviteter Landsstyrelsens arbejdsgrupper Landsstyrelsen + + møder Landsformanden OPIN I I ALT Opnåede resultater på på området: Landsmøde Ungdommens Røde Kors afholdt landsmøde i i weekenden den den oktober på på Brandbjerg Højskole. Programmet bestod af af workshops, diskussionstorve og og Landsmødets officielle del. del. ne til til landsmødet går går primært til til leje leje af af Brandbjerg Højskole og og forplejning på på højskolen samt til til dækning af af deltagernes transportudgifter. Der Der deltog medlemmer på på Landsmødet i i Landsstyrelsen Ungdommens Røde Kors' landsstyrelse vælges på på organisationens landsmøde og og fungerer som organisations øverste politiske ledelse. Landsstyrelsen har har medlemmer og og ledes af af en en formand, to to næstformænd og og en en landskasserer, der der ligeledes vælges af af landsmødet. Landsstyrelsen mødes cirka gange årligt normalt lørdag til til søndag. ne til til landsstyrelsen ligger på på niveau med forrige år år og og går går primært til til forplejning og og transport i i forbindelse med landsstyrelsens møder. OPIN OPIN står står for for "Organisationspolitik og og Internationale Netværk" og og er er en en arbejdsgruppe under landsstyrelsen i i Ungdommens Røde Kors. Der Der har har i i 2012 været begrænset aktivitet i i arbejdsgruppen, blandt andet fordi en en stor stor del del af af det det internationale arbejde er er foregået i i andre fora herunder især IFRC Youth Commission.

10 16 17 NOTE 2 ENSOM UNG Arnes Børnefond Frederiksberg kommune 18 PUF TrygFonden Johannes Fogs Fond Gerda Laustens Fond Spies Fonden OticonFonden Bevillingsindtægter I ALT Sekretariatsbistand Kontorholdsudgifter Husleje Uddannelse af frivillige Styregruppe (møder mv.) Aktiviteter IT/WEB projekter (hjemmeside) I ALT RESULTAT Formålet med Ensom Ung er at afhjælpe ensomhed blandt unge. Aktiviteten er baseret på internetsiden hvor ensomme unge i alderen år har mulighed for at skabe et personligt og stabilt netværk i deres nærmiljø med personer i samme situation som dem selv. Aktiviteten er til stede i Aalborg, Aarhus, Kolding, Odense og København. I 2012 har der været særligt fokus på at støtte og styrke de lokale aktivitetsgrupper i Aalborg og Kolding, ligesom en stor del af midlerne er gået til at udvikle en ny og mere tidssvarende hjemmeside til Ensom Ung som blev taget i anvendelse i november.

11 18 19 NOTE 3 CONNECT OG RE-CONNECT NOTE 3 CONNECT OG RE-CONNECT (fortsat) Connect RE-Connect I alt for området RE-CONNECT CONNECT Egmont Fonden Bevillingsindtægter Egmont Fonden Integrations- ministeriet Arnes Børnefond I ALT Bevillingsindtægter I ALT Sekretariatsbistand Kontorholdsudgifter Hvervning/rekruttering af frivillige Rekruttering af brugere PR Uddannelse af frivillige ledere Uddannelse af frivillige Styregruppe Årsmøder/ fællesmøder Aktiviteter Introkursus Supervision Evaluering FL-AKT underskudsdækning Arbejdsgruppe I ALT Sekretariatsbistand Kontorholdsudgifter Uddannelse af frivillige ledere Rekruttering af brugere Styregruppe Årsmøder/ fællesmøder Aktiviteter Supervision I ALT RESULTAT Re-Connect er et mentorprojekt for mænd mellem år med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark, som af kulturog æresrelaterede årsager helt eller delvist har brudt kontakten til deres familie og netværk. I Re-Connect tilknyttes mændene to mentorer, som skiftevis mødes med manden hver uge. Mentorerne støtter manden med sparring, spejling og socialt samvær samt med praktiske gøremål i hans arbejde på at etablere en ny tilværelse i samfundet. Udover projektstyring/sekretariatsbistand og kontorhold udgør de største poster i budgettet for Re-Connect udgifter i forbindelse med møder mellem mentorer og mentee (aktiviteten), fællemøder i frivilliggruppen samt supervision til mentorer. Det har i 2012 været en stor udfordring at tiltrække brugere til Re-Connect. RESULTAT Connect er et mentorprojekt for kvinder mellem 18 og 25 år med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark. Kvinderne har af forskellige kultur- og æresrelaterede årsager brudt al kontakt til deres familie og netværk, og de henvises ofte til projektet efter et ophold på et kvindekrisecenter. I Connect tilknyttes kvinderne to mentorer, som på skift mødes med kvinden hver uge. Udover projektstyring/sekretariatsbistand og kontorhold udgør de største poster i budgettet for Connect udgifter i forbindelse med møder mellem mentorer og mentee (aktiviteten), intro- og løbende uddannelse af mentorer samt supervision til mentorer. Det er i 2012 lykkedes at øge antallet af mentorkorps.

12 20 21 NOTE 4 SOLSKINSUNGE Egmont Fonden Københavns Kommune 18 SATS Rodløse Unge Bevillingsindtægter I ALT Projektudvikling Sekretariat/kapacitetsomkostninger PR Uddannelse af frivillige Styregruppe Årsmøder/ fællesmøde Aktiviteter Årsmøde I ALT RESULTAT Solskinsunge-projektets formål er at støtte 9. klasseelever på skoler i belastede områder i de svære beslutninger omkring uddannelsesvalg. Hvert år startes der 2-årige projekteter op i belastedede bydele i de store uddannelsesbyer. Projekterne støtter også eleverne i at fastholde de trufne beslutninger på de valgte uddannelser. Samtidig arbejdes der på at styrke sammenholdet på årgangene og fastholde de unges netværk efter endt 9. klasse. Solskinsungeprojekterne havde i 2012 opstart på tre skoler i København, én i Odense, én i Aarhus og én i Aalborg.

13 22 23 NOTE 5 UNG PÅ LINIE/UNG ONLINE Diverse fonde Arnes Børnefond - Smil på læben PUF Fam. Hede Nielsens Fond Toyota- fonden Oticon Fonden Egmont Fonden Spies Fonden Henry Donsruds Fond Øvrige indtægter Bevillingsindtægter Deltagerbetaling I ALT Sekretariat/kapacitetsomk Hvervning/rekruttering af frivillige PR Uddannelse af frivillige Styregruppe Årsmøder/ fællesmøder Aktiviteter Supervision Lokal Projektorganisering Arbejdsgruppe Ekstern rådgivning I ALT RESULTAT Ung På Linje/Ung OnLine (UPL/UOL) er et samtaletilbud for unge. Projektet har til formål at hjælpe unge med at sætte ord på de tanker og følelser, der opstår, når de befinder sig i en situation, som kan virke uoverskuelig eller krisepræget. Hver aften sidder to UPL/OUL-frivillige på henholdsvis telefonen og chatten. For at nå så mange unge som muligt lægges kræfter i PR-indsatsen. Således bliver der løbende afholdt foredrag om UPL på interesserede skoler, udviklet informationsmateriale og organiseret arrangementer med samarbejdspartnere/interessenter. Projektet har blandt andet et løbende samarbejde med Danmark Radios SKUM, hvor der arrangeres debatter om unges problemer. Der har i 2012 været gennemført 2319 samtaler, 803 på telefonen og 1516 på chatten.

14 24 25 NOTE 6 SAMMEN PÅ EGNE BEN NOTE 7 MENTOR/VÆRESTEDER Soc. og Int. Øvrige Ministeriet indtægter Mentorprojekt København - Dynamo Mentorprojekt Frederiksberg - Opland I alt for området Bevillingsindtægter Øvrige indtægter MENTORPROJEKT KØBENHAVN DYNAMO I ALT Projektudvikling Sekretariatsbistand Revision Transport Husleje Forsikring Hvervning/rekruttering af frivillige PR Uddannelse af frivillige Styregruppe (møder mv.) Aktiviteter Introkursus I ALT RESULTAT Københavns Kommune Bevillingsindtægter I ALT Sekretariatsbistand, husleje og kontorhold mv Frivilligmøder Annoncering/rekruttering Variabel pris pr. match I ALT RESULTAT Sammen på egne ben er et mentorprojekt for tidligere anbragte unge i alderen år. Anbragte unge har forøget risiko for at få et liv kendetegnet ved manglende uddannelse og beskæftigelse, ensomhed, psykiske udfordringer og misbrug. De unge har ofte en dårlig økonomi og mangler erfaringer med indkøb, madlavning, forvaltning af økonomi med videre. Endelig er relationer et væsentligt tema for de unge, og overgangen fra anbringelsen til et selvstædigt voksenliv er en særligt sårbar fase for mange. Formålet med projektet er at tilbyde de unge et netværk af to frivillige mentorer, som kan hjælpe dem i overgangen og derved forebygge, at de unge fastholdes eller ender i flerspektret marginalisering. Projektet henvender sig på nuværende tidspunkt til unge fra kommunerne Gentofte, Gladsaxe og København. I 2012 er de frivillige blevet rekrutteret, uddannet og organiseret, og vi har arbejdet på at udbrede kendskabet til projektet blandt de kommunale medarbejdere, som skal henvise unge til dette tilbud. Mentorprojektet Dynamo tilbyder 75 børn og unge i alderen år fra de udsatte boligområder Tingbjerg, Amager og Sjælør/Sydhavn mentorforløb med erhvervserfarne mentorer. For den unge skal mentoren være et fast holdepunkt og en stabil støtte i deres forhold til skolen, valg af uddannelse og udviklingen af et aktivt fritidsliv. Dynamo er et samarbejde med Københavns Kommune. Dynamo er startet op i 2012, og udgifterne til Dynamo har derfor primært været projektstyring/sekretari-atsbistand samt annoncering/rekruttering i forbindelse med hvervning af projektets mentorer samt til uddannelse af den frivillige aktivitetsgruppe. Der blev i 2012 startet en frivillig aktivitetsgruppe op og hvervet cirka 85 frivillige mentorer samt lavet reklame for Dynamo hos brugergruppen.

15 26 27 NOTE 7 MENTOR/VÆRESTEDER (FORTSAT) NOTE 9 LEKTIECAFÉER MENTORPROJEKT FREDERIKSBERG OPLAND Frederiksberg Kommune Bevillingsindtægter I ALT Sekretariatsbistand Uddannelse af frivillige ledere Uddannelse af frivillige Styregruppe Aktiviteter Mentorordning Værestedet I ALT RESULTAT Opland er en mentorordning og et værested for socialt og psykisk sårbare unge i alderen år. Opland er et samarbejde med Frederiksberg Kommune. Opland er startet op i 2012, og udgifterne til Opland har derfor primært været projektstyring/sekretariats-bistand og uddannelse af den frivillige aktivitetsgruppe samt frivilligpleje af denne. Fra november har der også været udgifter til værestedsaktiviteter. Der blev i 2012 startet en frivillig aktivitetsgruppe op, og de har efterfølgende hvervet cirka 15 mentor- og værestedsfrivillige. Villum Fonden Arnes Børnefond INM Medborgerskab på trods af vold Bevillingsindtægter I ALT Sekretariatsbistand mv PR Uddannelse af frivillige Styregruppe (møder mv.) Aktiviteter I ALT RESULTAT Ungdommens Røde Kors' lektiecaféer henvender sig til børn og unge, som har behov for ekstra støtte til skolearbejdet. Vi arbejder for at styrke børnene fagligt og socialt i lektiecaféerne. Børnene kommer først og fremmest for at få hjælp og støtte til deres skolegang. Samtidig er ambitionen, at caféerne kan fungere som et frirum, hvor motivation og positivt samvær er centralt. I 2012 åbnede 18 nye lektiecaféer, hvilket betød, at Ungdommens Røde Kors havde 81 lektiecaféer fordelt over hele landet. Uddannelsestilbuddene til de frivillige på lektiecaféerne blev i 2012 udbygget og styrket. Ud over de nationale uddannelsesdage for aktivitetsledere og øvrige frivillige, som er blevet en fast del af året på lektiecaféerne, er der i 2012 også blevet udviklet regionale introduktionskurser for nystartede lektiecaféer. Dette vil sammen med de nationale uddannelsesdage øge kvaliteten i arbejdet på lektiecaféerne. NOTE 8 GADEMÆGLING Projektudvikling Sekretariat/kapacitetsopmkostninger I ALT Dette er et nystartet projekt, og der er ingen indtægter i Med inspiration fra Norsk Røde Kors gik vi i sommeren 2012 i gang med at se på mulighederne for at op-starte et gademæglings-koncept i Ungdommens Røde Kors. I efteråret indledte vi et samarbejde med Aarhus Kommunes SSP enhed om dette. Vi foretog et studiebesøg i Norge for at lære af deres erfaringer, og fik ved årsskiftet

16 28 29 NOTE 10 LEKTIECAFÉER PÅ HANDELSSKOLER (Y-FAKTOR) NOTE 11 ACTIONKLUBBER (LYST TIL LÆRING) INM Mangfoldighed for virksomheder og civilsamfund Egmont Fonden Bevillingsindtægter I ALT Sekretariatsbistand mv Uddannelse af frivillige Aktiviteter Projektudvikling (opstart af aktiviteter) I ALT RESULTAT Y-Faktor er et mentorprojekt, hvor frivillige mentorer yder lektiehjælp til unge på HHX-uddannelser. Flertallet af de frivillige kommer fra revisionsfirmaet KPMG. Mange elever på landets HHX-uddannelser har svært ved at bestå eksamener og fuldføre deres uddannelse og udfordringerne er især store for elever med en anden etnisk baggrund end dansk. Uddannelsesfrafaldet dækker over en række personlige nederlag for eleverne, der ofte har svært ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet. Mentorerne støtter og motiverer eleverne til at gennemføre deres uddannelse gennem én-til-én-lektiehjælp samtidig med at de fungerer som rollemodeller for de unge. I 2012 er der startet to nye aktiviteter, så Y-Faktor i dag findes på fire forskellige HHX-skoler i landet nemlig i Ballerup, Odense, Vejle og Aarhus. Bevillingsindtægter I ALT Projektudvikling Sekretariatsbistand Kontorholdsudgifter Husleje Uddannelse af frivillige Styregruppe Årsmøder/Fællesmøder Aktiviteter I ALT RESULTAT Actionklubberne er et nyt udviklingsprojekt, som tager direkte fat om en central uddannelsesmæssig udfordring lige nu at få flere børn til at klare sig godt i folkeskolen. Actionklubberne får børnene tilbage på uddannelsessporet ved hjælp af sport og moderne læringsstile. Den primære målgruppen er børn i 3. og 4. klasse. Vi har ved udgangen af 2012 oprettet to actionklubber med i alt cirka 15 frivillige og 30 brugere.

17 30 31 NOTE 12 NETVÆRKET FOR STUDERENDE FANGER TrygFonden Arnes Børnefond INM Medborgerskab på trods af vold Bevillingsindtægter I ALT Sekretariatsbistand Kontorhold PR Styregruppe (møder mv.) Aktiviteter I ALT RESULTAT Ungdommens Røde Kors ønsker at være med til at styrke de indsattes muligheder i samfundet og motivere dem til andre løbebaner end de kriminelle efter endt afsoning. Uddannelse er en af de mest effektive måder at forhindre tilbagefald til kriminalitet. Derfor hjælper de frivillige i Netværk for Studerende Fanger indsatte i danske fængsler med at påbegynde eller videreføre en uddannelse under afsoning. Studiestøtterne giver faglig støtte og motivering gennem studieforløbet. I 2012 havde vi studiestøtteforløb i ni af landets fængsler.

18 32 33 NOTE 13 SUNDHED OG IDRÆT AstraZeneca Soc. og Int. Ministeriet Integrations- ministeriet SATS 2009 TrygFonden Øvrige indtægter Bevillingsindtægter Øvrige indtægter I ALT Projektudvikling Sekretariatsbistand Hverning af frivillige (møder og transport) Uddannelse af frivillige ledere Uddannelse af frivillige Styregruppe (møder mv.) Årsmøder/fællesmøder Aktiviteter Aktiviteter - Madklubber Aktiviteter - Adventureklubber Aktiviteter - Coach Evaluering - adventureklubber I ALT RESULTAT Sundhed og Idræt dækker over flere forskellige aktiviteter. Madklubber, adventureklubber, coach (som ikke eksisterer efter 2012) og udflugt er omfattet af dette område. Adventureklub Adventureklub er et idrætsprojekt for børn og unge. Gennem forskellige sports og idrætsaktiviteter er det målet at stimulere deres nysgerrighed og dermed styrke deres kendskab og interesse for sport og idræt. Kort sagt ønsker vi med Adventureklub at lære dem om en aktiv hverdag på en sjov, legende og inspirerende måde. Der findes i dag cirka ti adventureklubber med omkring 80 frivillige og 150 brugere i landet. Madklub Formålet med madklubberne er at fremme de involverede børn og unges sundhed, livskvalitet og trivsel. Konceptet skal skabe kendskab til sund og lækker madlavning og samtidig give de udsatte unge en god oplevelse med andre unge i samme situation. Dermed vil de unge ikke kun opnå redskaber til en sund livsstil, men de vil også udvikle redskaber, der kan være dem gavnlige i andre aspekter som for eksempel samarbejde, respekt for deres medmennesker, ansvarlighed osv. Der findes i dag cirka 15 madklubber med omkring 120 frivillige og 270 brugere i landet. Udflugt Når børn får mulighed for at vokse op i sunde omgivelser, bliver de bedre til at træffe sunde valg og fastholde en sund livsstil. Formålet med Udflugt er at sikre børn og unge et aktivt, varieret og sundt fritidsliv. Derudover vil vi inspirere dem til at deltage i andre fritidsaktiviteter både i Ungdommens Røde Kors og i det lokale foreningsliv. Vi vil give børnene en oplevelse ud over det sædvanlige og introducere dem for nye og spændende former for sundheds- og idrætsaktiviteter. Udflugt er et tilbud, vi engang imellem kan give som ekstra mulighed for nogle eksisterende aktiviteter. Coach Coach er en aktivitet, hvor unge fra udsatte boligområder står for træning og planlægning af forskellige sportsgrene for yngre børn med hjælp og støtte fra en gruppe frivillige. Coach eksisterer ikke efter 2012.

19 34 35 NOTE 14 - AKTIVITETER PÅ ASYLCENTRE NOTE 14 - AKTIVITETER PÅ ASYLCENTRE (fortsat) Asylgruppen Unge flygtninge og mandagsklubben Børn af traumatiserede flygtninge I alt for området ASYLGRUPPEN og udgifter i alt Det Obelske Familiefond - ASYL Det Obelske Familiefond - SIU EMN Holding Bevillingsindtægter I ALT Sekretariatsbistand Kontorhold Husleje Uddannelse af frivillige Styregruppe Aktiviteter Evaluering Supervision I ALT RESULTAT Ungdommens Røde Kors gennemførte i 2012 løbende aktiviteter på 13 af landets asylcentre herunder er der startet aktiviteter op på tre nye asylcentre. Ungdommens Røde Kors har desuden gennemført en stor uddannelsesdag for de frivillige på asyl- og flygtningeområdet. Ungdommens Røde Kors har i 2012 haft omkring 150 frivillige på landets asylcentre, som har gennemført aktiviteter for cirka 250 brugere. UNGE FLYGTNINGE OG MANDAGSGRUPPEN og udgifter i alt Det Obelske Familie- fond Frederiks- berg Kommune Røde Kors Arnes Børne- fond Sekretariatsbistand Kontorhold Husleje Styregruppe Aktiviteter * Supervision I ALT RESULTAT * Frederiksberg Kommune har bidraget med kr hvoraf de kr er brugt til aktiviteter, er brugt på forplejning og er brugt på transport Ungdommens Røde Kors har i 2012 lavet aktiviteter for unge flygtninge i 14 forskellige byer herunder er der startet aktiviteter op i seks nye byer. Brugerne er primært unge uledsagede flygtninge og unge kvoteflygtninge. Ungdommens Røde Kors har i denne aktivitet i 2012 haft omkring 200 frivillige, som har lavet aktiviteter for cirka 250 unge flygtninge. BØRN AF TRAUMATISEREDE FLYGTNINGE (fortsat) Det Obelske Familiefond Bevillingsindtægter I ALT Sekretariatsbistand Kontorhold Husleje Rekruttering af frivillige Årsmøder/fællesmøder og udgifter i alt Det Obelske Familie- fond Frederiks- berg Kommune Røde Kors Arnes Børne- fond I ALT RESULTAT Bevillingsindtægter I ALT Ungdommens Røde Kors har i 2012 indgået et samarbejde med indvandrermedicinsk klinik på Odense Universitetshospital omkring opstart af aktiviteter for børn af traumatiserede flygtninge. Der er i 2012 rekrutteret 15 frivillige til projektet.

20 36 37 NOTE 15 AKTIVITETER PÅ DØGNINSTITUTIONER NOTE 16 DEN FRI EgmontFonden Arnes Børnefond Bevillingsindtægter I ALT Projektudvikling Sekretariatsbistand mv Hvervning/rekruttering af frivillige Rekruttering af brugere Projektudvikling Uddannelse af frivillige ledere Uddannelse af frivillige Styregruppe Årsmøder/fællesmøder Aktiviteter Evaluering I ALT RESULTAT Ungdommens Røde Kors tilbyder aktiviteter for børn på landets døgninstitutioner. Disse børn er nogle af de mest udsatte i landet, da de ofte har levet en turbulent tilværelse. Samværet med børnene foregår på døgninstitutionerne og kan tage udgangspunkt i en lektiecafé, mentorordning eller en helt fjerde aktivitet. I løbet af 2012 er der stiftet en styregruppe for døgninstitutioner, og der er på nuværende tidspunkt opstartet aktiviteter på 10 institutioner i hele landet fra Bornholm i Øst til Aarhus i Vest. Tryg- Fonden Social- ministeriet PUF INM Medborger- skab på trods af vold Øvrige indtægter Bevillingsindtægter Deltagerbetaling Private donationer I ALT Projektudvikling IT omkostninger Sekretariatsbistand Husleje Kontorholdsudgifter Hvervning/rekruttering af frivillige PR Uddannelse af frivillige Styregruppe Aktiviteter Evaluering I ALT RESULTAT Den Fri er en platform for tidligere misbrugere, der gerne vil starte eller fortsætte et aktivt, stoffrit liv og lære nye mennesker at kende. Derfor tilbyder vi en række faste aktiviteter, der spænder over både sociale og idrætsorienterede aktiviteter. Alle Den Fris aktiviteter bliver afholdt i Københavnsområdet, men i 2012 blev muligheden for at starte et projekt i Aarhus undersøgt. Vi håber på den baggrund at kunne starte tre aktiviteter i Aarhus i 2013.

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis. Noter til årsrapporten

Den uafhængige revisors påtegning. Anvendt regnskabspraksis. Noter til årsrapporten Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Læs side 3 Den uafhængige revisors påtegning Læs side 4 Organisationsoplysninger Læs side 6 Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01

Danske Døvblindefødtes Forening CVR-nr. 14 13 17 01 CVR-nr. 14 13 17 01 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013

ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2013 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kristiansvej 13 8660 Skanderborg T. 87 93 00 99 info@revisorerne-skanderborg.dk www.revisorerne-skanderborg.dk Cvr. nr. 12 54 96 79 ERHVERV SKANDERBORG CVR-NR.

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup

Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup Blokhus Golf Klub Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup CVR-nr. 31 95 19 25 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Lejre Kabelnet. Årsrapport regnskabsår

Lejre Kabelnet. Årsrapport regnskabsår Lejre Kabelnet Årsrapport 2015 9. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. februar 2016 Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisors påtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015

Navitas Fitness. c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10, Aarhus C. Årsrapport for 2015 Navitas Fitness c/o INCUBA Navitas Inge Lehmannsgade 10,6 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 37 21 59 29 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Grundejerforeningen SØPARKEN. Årsrapport. CVR.nr For perioden 1. september august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Grundejerforeningen SØPARKEN CVR.nr. 35 55 00 62 Årsrapport For perioden 1. september 2015 31. august 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr

Tjeles Venner Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr Lyngvænget 93, 7870 Roslev CVR-nr. 33 33 23 51 Internt årsregnskab for regnskabsåret 01.10.14-31.12.15 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME

K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME K/S NEWCASTLE-UNDER-LYME Hammersholt Erhvervspark 1-5 3400 Hillerød Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2016

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015

LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 LAG HADERSLEV-TØNDER ÅRSREGNSKAB 2015 Godkendt på generalforsamlingen den 4. april 2016 Dirigent CVR-nr. 36 10 47 67 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2007 til 31. december 2007 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland

LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland 2014-2020 ÅRSRAPPORT 2014 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31.

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31. Sportscar Events Almennyttige Fond c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr. 34 37 51 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011.

Dirigent: dbio - Nordjylland. Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011. samt. Balance 31. december 2011. Godkendt på regionens generalforsamling den 6/3 2012 Dirigent: dbio - Nordjylland Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2011 samt Balance 31. december 2011. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

GARNINDKØBSFORENINGEN AF CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere