Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG"

Transkript

1 Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt bilag) Støttetildeling Indkomne forslag alle fremsat af kredsstyrelsen a) Vedtægtsændringer vedr. anvendelse af kredsens særlige fond b) Ungdomspolitik c) Arbejdsmiljøpolitik d) Seniorpolitik e) Lokal lønpolitik f) Lokal lønpolitik for ikke-uddannede g) Forslag til generalforsamlingsudtalelse 5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent 7. Valg 8. Eventuelt Praktiske oplysninger: Der serveres kaffe fra kl Efter generalforsamlingen er der spisning 1

2 Foreningssangen med tekst og musik af Gudmund Auning I tidens strøm Der går gennem tiden en strømning, som ikke kan dø, af arbejdets sang og af tankernes spirende frø. Hvert et slægtled skal finde sin vilje sit håb og sin tro - finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp - som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid for at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid Vil du møde de børn af vor tid som har fremtiden med i tro på at børnenes drøm kan bli' virkelighed Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav Der er meget som splitter i tiden og vejen er lang Der er kræfter som truer selv arbejdets brusende sang I en brændende verden hvor mennesker sulter ihjel kan vi vise, at alle har ansvar for mer end os selv Lad os glæde os over det udsyn vort arbejde gi'r ved en daglig forening af gamle og nye værdier Vi har skabt Danmarks Lærerforening så lad os stå ved: Der hvor menneskets værd bli r forsvaret må vi være med. 2

3 KREDSSTYRELSENS FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent, protokolfører og stemmetællere. 2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. Generalforsamlingen kan dog standse eller udsætte og senere genoptage de på dagsordenen opførte punkter. Dersom beretningen indeholder punkter, hvis indhold er sat på dagsordenen til senere afgørelse, er disse punkter undtaget fra afstemning om beretningen. 3. Dirigenten påser, at forhandlingerne og god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller 1 medlem kan stille forslag om, at debatten afsluttes staks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun forslagsstilleren og formanden tildeles ordet. 6. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 8. Valg: A. Der vælges formand. Som kandidater kan opstilles alle almindelige medlemmer af kredsen. Formanden er samtidig valgt som en af kredsens delegerede. Der anvendes følgende afstemningsmetode: Er der opstillet flere kandidater til formandsposten, afholdes skriftlig afstemning. Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer, foretages ny afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne, foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede de største stemmetal. Er stemmerne lige ved anden afstemning, afgøres det ved lodtrækning, hvilke to kandidater, der kan stemmes på ved det bundne valg. Ligeledes afgør lodtrækning valget, når stemmerne står lige ved det bundne valg. B. Kredsens 2 andre delegerede vælges. Som kandidater kan opstilles alle almindelige medlemmer af kredsen fra fraktion 1 og 2 og 4. 3

4 Der anvendes følgende afstemningsmetode: Er der opstillet flere kandidater end 2, afholdes skriftlig afstemning. Hvert medlem kan på stemmesedlen påføre op til 2 navne. Navnene anføres i den rækkefølge, hvori hver stemmeberettigede ønsker dem valgt. En kandidats navn må ikke anføres flere gange på en stemmeseddel. Ved valgets opgørelse gives den kandidat, som på en stemmeseddel er anført øverst (som nummer et) 2 stemmer, og herefter (som nummer to) 1 stemme. De 2 kandidater med højeste stemmetal er herefter valgt. Er der kun opstillet 2 kandidater, er disse valgt uden afstemning. C. Herefter vælges næstformand blandt de to kongresdelegerede. Stemmesedlen påføres 1 navn. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. D. Der vælges 3 suppleanter for de kongresdelegerede efter følgende afstemningsform: Hvert medlem kan på stemmesedlen påføre op til 3 navne. Navnene anføres i den rækkefølge, hvori hver enkelt stemmeberettiget ønsker dem valgt. En kandidats navn må ikke anføres flere gange på en stemmeseddel. Ved valgets opgørelse gives den kandidat, som på en stemmeseddel er anført øverst (som nr. 1) 3 stemmer, herefter (som nr. 2) 2 stemmer og (som nr. 3) 1 stemme. Kandidaterne er herefter valgt som 1., 2. og 3. suppleant for de kongresdelegerede efter de afgivne stemmetal. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. De valgte suppleanter er medlemmer af kredsstyrelsen. E. Der vælges 2 suppleanter til kredsstyrelsen efter samme afstemningsform som beskrevet under B. F. Der vælges 2 revisorer efter samme afstemningsform som beskrevet under B. G. Der vælges 2 revisorsuppleanter efter samme afstemningsform som beskrevet under B. 4

5 3. REGNSKAB 2012 (se særskilt bilag) Støttetildeling: I 2012 har Kreds 60 ydet tilskud til: Dansk Folkehjælp SOS Børnebyerne Amnesty International kr kr kr. I alt: kr. 5

6 4. Indkomne forslag alle fremsat af kredsstyrelsen: 4.a Vedtægtsændring vedr. anvendelse af kredsens Særlige Fond. (se særskilt bilag) Stk. 7, 8 og 9 er tilføjet i 6. 4.b Ungdomspolitik Forslag: Afsnit 3 udgår Vores ungdomspolitik vil være rettet dels mod nyuddannede og nyansatte lærere i vore to kommuner, dels mod de lærerstuderende i Vordingborg. På skoleniveau arbejder kredsen i samarbejde med tillidsrepræsentanterne for: At nyuddannede får en god skolestart. Det kan være i form af mentorordninger, ekstra tid til forberedelse, sikre at nyansatte får arbejdsopgaver på lige vilkår med alle andre, få fag og klasser og undervisningsopgaver som passer til kvalifikationerne. At de nye medlemmer har fortrinsret til åbne medlemskurser arrangeret af kredsen. At kendskabet til foreningens åbne medlemskurser og øvrige medlemstilbud udbredes. Det er vigtigt for kreds 60 at arbejde for en fortsat høj organisationsprocent. Dette skal sikre at vi også fremover kan fremstå som en stærk og troværdig fagforening. Gennem faglig klub på skolerne at øge engagementet i det fagforeningspolitiske. På den måde vil TR også fremover stå stærkt. Vi vil også på den måde sikre generationsskiftet på det politiske niveau. På andre niveauer arbejder kredsen for: I den nuværende lønaftale for Vordingborg kommune er der forhandlet et ekstra løntrin for ansatte med mindre end fire års anciennitet. Vi vil arbejde for en lignende aftale i Faxe kommune Netværksmøder for nyuddannede. Kredsen er med i et landsdækkende netværk som arbejder for at støtte nye lærere i starten af deres lærergerning. Kredsen har indledt et samarbejde med undervisere fra læreruddannelsen i Vordingborg om et dimittendprojekt. Projektet skal fokusere på udfordringer i de første år som lærer. Udfordringer i forhold til undervisningen, elever, kollegaer og forældre. Kredsen vil i samarbejde med læreruddannelsen i Vordingborg blive mere synlig på et tidligere tidspunkt i uddannelsesforløbet. Dette vil vi gøre i tæt samarbejde med Lærerstuderendes Landskreds. Kredsen vil fortsat sammen med Lærernes A-kasse arrangere informationsmøder i slutningen af studieforløbet. Dette arbejde er Lærerstuderendes Landskreds også inddraget i. Ungdomspolitikken fremlægges hvert andet år på kredsens generalforsamling. 6

7 4.c Arbejdsmiljøpolitik Forslag: Uændret Målsætning for kredsens arbejdsmiljøarbejde: At der på skolerne skabes et arbejdsmiljø, der fysisk og psykisk medvirker til, at lærerne oplever skolen som en god og tryg arbejdsplads At sikkerhedsarbejdet på skolerne systematiseres og gøres til en integreret del af skolens hverdag At APV `en bliver en grundlæggende del af skolens sikkerhedsarbejde At arbejdsmiljørepræsentanternes faglige viden hele tiden opdateres At arbejdstidsaftalen for arbejdsmiljørepræsentanterne sikrer, at de lovpligtige opgaver kan udføres på professionel vis At styrke arbejdsmiljørepræsentanternes status, både i forhold til arbejdsgivere og medlemmer At tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten udgør et team, der på skolerne arbejder sammen At arbejdsmiljøspørgsmål bliver en integreret del af de lokale arbejdstidsaftaler Kredsens arbejdsprogram: Har en arbejdsmiljøansvarlig Afholder et temamøde for tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og skoleledere. Holder sikkerhedsrepræsentanterne opdateret med aktuelt materiale, blandt andet fra DLF. Er sikkerhedsrepræsentanterne behjælpelige med rådgivning i det daglige arbejde. Indbyder nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter til et orienterende møde med kredsens arbejdsmiljøansvarlige. Udgiver og reviderer årligt en lokal mappe for sikkerhedsrepræsentanter. Inspirerer til, at der fokuseres på arbejdsmiljøspørgsmål i MED strukturen i kommunerne. Udarbejder en skriftlig / mundtlig beretning til generalforsamlingen. Fremlægger hvert andet år en arbejdsmiljøpolitik på kredsens generalforsamling 4.d Seniorpolitik Forslag: Uændret Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg vil arbejde for at der er en skriftlig seniorpolitik i Faxe og Vordingborg kommuner gennem arbejdet i MED strukturen og organisationsforhandlinger at seniorpolitikken er en integreret del af personalepolitikken i Faxe og Vordingborg kommuner.at der udarbejdes skriftlige udviklingsplaner, der medvirker til fastholdelse af seniormedarbejderen at der sættes fokus på trivsel for seniormedarbejderne at der hvert år afholdes møder for seniorer angående pensioner med mere at centralt afsatte midler bruges i henhold til aftalte retningslinjer 7

8 4.e Lokal lønpolitik Forslag: Uændret Mål: Løndannelsen skal være gennemskuelig, bygge på kollektive og objektive kriterier og være bredt accepteret af medlemmerne. Kredsen skal arbejde for, at der indgås lokale lønaftaler mellem kreds og kommune for også på lønområdet at fastholde den fælles kommunale folkeskole. Lønnen skal hæves mere i begyndelsen af lønforløbet end i slutningen (skal bl.a. sikre en bedre pension). Løndannelsen skal sikre honorering af skolens kerneydelser. Løndannelsen skal svare til den måde, arbejdet organiseres og udføres på i folkeskolen. Løntillæg følger princippet om lige løn for lige arbejde. TR skal sikres en lønudvikling i forhold til kvalifikation og funktion. Resultatløn: Aftaler, der indgås om resultatløn, skal baseres på objektive kriterier og fortrinsvis indgås som forhåndsaftaler. Aftalerne skal tilpasses den enkelte skoles kultur og struktur og understøtte skolens udvikling, f.eks. ved indgåelse af aftaler for grupper af ansatte, der arbejder med skoleudviklingsprojekter. Anvendelsen af resultatløn drøftes i relevante medarbejderindflydelsesorganer. Alle løndele aftales som hovedregel som pensionsgivende, dog kan det for den lukkede gruppe aftales, at tillæggene først er pensionsgivende, når tillæggene ved sammenlægning kan omregnes til løntrin. 8

9 4.f Lokal lønpolitik for ikke-uddannede Forslag: Uændret Aftaler om løn skal indgås under hensyn til at fastholde, at læreruddannelsen/ pædagoguddannelsen er et kvalitetskrav for undervisning i folkeskolen (jf. Folkeskoleloven 28 og 29.) Mål: At medvirke til øget arbejdstilfredshed ved at sikre, at der er en objektiv sammenhæng mellem de lønbærende elementer og lønnens størrelse At medvirke til at understøtte mulighederne for et godt arbejdsklima gennem synlighed, gennemskuelighed og kollektivitet At der laves en uddannelsesplan/-kontrakt med henblik på, at den ikke-uddannede erhverver den relevante uddannelse. Funktionsløn: Alle funktionstillæg gældende for lærer-/pædagoguddannede ud fra 5 i overenskomsten er også gældende for ikke-anordningsmæssigt uddannede. Da de ikke-anordningsmæssigt uddannede ansatte i folkeskolen er en ikkehomogen gruppe, bør der være tale om et individuelt skøn ved de i lokalaftalen indgåede funktionstillæg. Kvalifikationsløn: Aftaler om kvalifikationsløn kan indgås under hensyn til følgende: Der kan indgås aftaler for ansatte, der påbegynder en læreruddannelse Lærerstuderende, som forventes at afslutte deres uddannelse Aftaler om kvalifikationsløn indgås i øvrigt under hensyn til en vurdering af de kvalifikationer, der er relevante for undervisning i folkeskolen Undervisningserfaring inden påbegyndt læreruddannelse Lønindplacering: Lønindplacering for ikke-anordningsmæssigt uddannede ansatte i folkeskolen sker med udgangspunkt i nedenstående skema. Undervisningserfaring Lønindplacering/løntrin 0 4 år Grundløn 4 8 år Grundløn + 2 løntrin 8 10 år Grundløn + 4 løntrin + 10 år Grundløn + 6 løntrin Efter endt lærer/pædagoguddannelse medregnes undervisningserfaring før uddannelsen med 50 % ved beregning af det centrale kvalifikationstillæg efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen (tidligere udløst kvalifikationstillæg 6, stk.2 bemærkning) 1 28: For at kunne varetage undervisning i grundskolen og i 10. klasse skal den pågældende have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen. Stk. 2: Der kan ansættes personer med særlige kvalifikationer til at undervise i enkelte fag. 29: For at kunne forestå undervisningen i en børnehaveklasse skal den pågældende have gennemført uddannelsen til pædagog eller en af de uddannelser, der er nævnt i 28 stk. 3. 9

10 4.g Forslag til generalforsamlingsudtalelse: marts 2013 Medlemmer i Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg, forsamlet til generalforsamling den 14.marts, har vedtaget følgende udtalelse som reaktion på den aktuelle udvikling på folkeskoleområdet: Regeringen har planer om at finansiere en reform af folkeskolen med heldagsskole ved at tvinge lærerne til at undervise mere og forberede sig mindre. Forsøgene på at ændre lærernes arbejdstid er aftalt i et lukket samarbejde mellem Undervisningsministeriet, Finansministeriet og KL. Dygtige, engagerede og velforberedte lærere er den enkeltfaktor, der har størst betydning for at skabe kvalitet i folkeskolen og styrke elevernes udbytte af undervisningen. Regeringens planer om at øge antallet af undervisningstimer på bekostning af lærernes forberedelse vil skade kvaliteten og dermed elevernes faglige niveau. Det er helt uhørt, at finansieringen af en lovændring, der skal vedtages i folketinget, hænges op på resultatet af uafsluttede overenskomstforhandlinger. Den danske model indebærer, at forhandlinger om en ny overenskomst foregår mellem arbejdsmarkedets parter i dette tilfælde KL og Lærernes Centralorganisation (LC). Når regeringen og folketinget på forhånd blander sig i forhandlingerne, er der reelt tale om, at den danske model er sat ud af kraft. Lærerne i Faxe og Vordingborg kommuner tager kraftigt afstand fra, at en socialdemokratisk ledet regering på forhånd fastlægger resultatet af forhandlingerne. Det er undergravende for den danske model, som gennem mere end 100 år har vist sig at være katalysator for et velfungerende og smidigt arbejdsmarked. 10

11 5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen foreslår: Vedr. Frikøb til kredsstyrelsesarbejde: Der ydes for skoleåret 2013/2014 kredsstyrelsen et frikøb svarende til 2,75 stilling. (tidligere 3) KS og TR- honorering: Der ydes time/dagpenge i forbindelse med deltagelse i møder og kurser i kredsens regi. (uændret) Faglige klubber: Der afsættes et rådighedsbeløb på 40 kr. pr. medlem på skolen til aktiviteter i faglige klubber. Beløbet administreres af tillidsrepræsentanten. (uændret) 11

12 6. Fremlæggelse af budget og Fastsættelse af kredskontingent (se budget-detaljer i bilag) Indtægter: Kontingent Renter Adm. Særlig Fond Akut-fonden Forventede indtægter i 2013 i alt: Udgifter: KS-frikøb, tillæg, pension, kørsel Personale Kontorlokaler Kontorhold - daglig drift Kredsstyrelsesmøder, kongres, ks-kurser TR og AMR møder, kurser, frikøb, kørsel Medlemsmøder og -kurser Øvrige udgifter, revision, Støttetildeling Forventede udgifter 2013 i alt: Nettoresultat Kredsstyrelsen foreslår, at Kontingentet fastholdes på nuværende niveau i 2013: 561 kr. pr. måned (213 kr. til DLF kr. til Kreds60) for fraktion 1 og 2, lærere og børnehaveklasseledere kr. pr. år (900 kr. til DLF og 180 kr. til Kreds60) for fraktion 4, pensionister. 7. Valg afholdes ifølge vedtægterne kun i lige år Medlemsfordeling marts 2013 Fraktion Lærere Bh.kl.ledere 2 36 Ledere 3 2 Pensionister Særlige medlemmer 6 7 I alt

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Endnu en vigtig generalforsamling

Endnu en vigtig generalforsamling Nr. 2 Marts 2014 27. årgang Endnu en vigtig generalforsamling Sidste år havde vi en truende lockout med til generalforsamlingen. I år har vi særdeles konfrontatoriske udmeldinger fra et nyvalgt byråd med.

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17

PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 PERSONALEPOLITIK FOR VEJEN BUSINESS COLLEGE 2014-17 Senest revideret af Samarbejdsudvalget januar 2014 1 1. Personalepolitikkens formål...3 2. Arbejdsmiljøpolitik...4 2.1. Psykisk arbejdsmiljø...4 2.2.

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere