GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk"

Transkript

1 Information om ETTIGHEDE for patienter i voksenpsykiatrien O E T U Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

2 INDHOLD 04 ontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 et til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder 04 Behandlingsplan 05 Selvbestemmelse og informeret samtykke 05 Der er dog undtagelser for, hvornår det kræves, at du giver dit informerede samtykke: 06 Patientrådgiver 06 Tavshedspligt 06 Videregivelse og indhentning af oplysninger 07 Indhentning af oplysninger 07 Aktindsigt 08 Elektronisk O journal (Min Sundhedsjournal) E T U 08 Tolk 08 Mulighed for klage 08 Patientkontoret 09 Hvis noget går galt 09 Patienterstatningen 09 Frit sygehusvalg 09 et til hurtig udredning 09 Udvidet ret til behandling 10 ørsel til og fra hospital 10 Yderligere information 11 Bøger 11 Nyttige adresser

3 ÆE PATIENT i voksenpsykiatrien Med denne pjece ønsker til hjemmesider med et opdateret egionspsykiatrien i egion regelsæt. Midtjylland at give dig information om dine rettigheder som patient. Du kan også læse, hvordan du kan klage, hvis der er noget omkring din Vi håber, at du i pjecen vil finde behandling, som du er utilfreds med. information, som kan hjælpe dig til at få svar på de spørgsmål, du som Du kan finde information om de patient måske vil få i forbindelse forskellige psykiske sygdomme med din behandling. I pjecen finder på psykiatriens hjemmeside: du også information om, hvor du kan finde yderligere O oplysninger. E T U Her findes både materiale, der retter Vi har valgt ikke at henvise til sig til voksne patienter og til børnekonkrete love og regler, da disse og ungdomspsykiatriske patienter og ofte ændres. I stedet henviser vi deres pårørende. 3ettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

4 ontaktperson Bisidder Som patient får du tildelt en kontaktperson fra den afdeling/det afsnit, du er en anden person med som bisidder til Du har ret til at have en pårørende eller tilknyttet. Du får udleveret et behandlingssamtaler og lignende. kontaktkort med navn og telefonnummer på din kontaktperson. Sundhedspersonalet kan dog beslutte, ontaktpersonen hjælper med at skabe at denne ret kan fraviges, hvis der er sammenhæng i din behandling og væsentlige offentlige eller private hjælper dig med at få svar på alle dine interesser, der vejer tungere end spørgsmål. hensynet til dig som patient. Hvis du får afslag, får du en mundtlig begrundelse, Samarbejde med dine pårørende og du kan også anmode om at få egionspsykiatrien i egion Midtjylland udleveret en skriftlig begrundelse. vil meget gerne samarbejde med dine pårørende om din behandling. Du afgør Hvis du for eksempel får afslag selv, om dine pårørende kan inddrages i på at have en bisidder med til en dit behandlingsforløb, og du skal give dit behandlingssamtale, kan du rette samtykke til dette. henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som fører tilsyn med, Personalet kan dog uden dit samtykke om egion Midtjylland overholder orientere dine pårørende om generelle lovgivningen, men du har ikke en direkte forhold vedrørende O psykisk sygdom og E klageadgang. T U behandling, samt informere dem om, hvor de kan få hjælp og støtte. Behandlingsplan Ved indlæggelse påbegyndes der et til information om din en foreløbig behandlingsplan inden sygdom og behandling for det første døgn. En foreløbig Du har ret til at få information om behandlingsplan er en plan med din helbredstilstand, sygdom og observationsdiagnoser eller kortfattede behandlingsmuligheder. Du skal også diagnostiske overvejelser samt informeres om risici og eventuelle undersøgelser og behandling. En bivirkninger ved behandlingen og om behandlingsplan skal foreligge inden for konsekvenserne, hvis du ikke ønsker en uge. behandling. Du har også ret til at få oplysninger om resultatet af din For ambulante patienter udarbejdes der behandling. senest en behandlingsplan i 4

5 forbindelse med 2. ambulante kontakt/besøg. Personalet samarbejder med dig om behandlingsplanen, hvis det er muligt. Du får en kopi af din behandlingsplan, medmindre du ikke ønsker det. Behandlingsplaner revurderes ved: Afvigende undersøgelsesresultater Du skal således have information om: Hvad du fejler Hvilke behandlingsmuligheder der findes Hvilke mulige komplikationer og bivirkninger der kan være ved en undersøgelse eller behandling Hvilke muligheder der er for at forebygge og pleje Betydelig ændring i patientens tilstand Ændringer i den overordnede behandlingsstrategi Ændringer i patientens diagnose(r) Hvilke konsekvenser det kan have, hvis du ikke ønsker behandling Det forventede resultat af behandlingen. Afsluttet udredning. Der er dog undtagelser for, hvornår det O E kræves, at du giver T dit U informerede samtykke: Selvbestemmelse Hvis du er i en livstruende situation og informeret samtykke og har behov for øjeblikkelig Før din behandling sættes i gang, skal behandling og ikke kan give du give et informeret samtykke. Inden informeret samtykke, vil du blive du eventuelt giver dit samtykke, skal behandlet uden samtykke. den behandlingsansvarlige give dig grundig information om din sygdom For patienter, der varigt mangler og behandling. Du kan dog frabede dig evnen til at give informeret denne information. Du skal også have samtykke, er det de nærmeste information om konsekvenserne, hvis pårørende eller en værge, der kan du ikke ønsker behandlingen sat i gang. give informeret samtykke. Et samtykke kan altid trækkes tilbage. Under visse særlige betingelser 5ettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

6 giver psykiatriloven mulighed for Patientrådgiveren skal besøge dig at iværksætte frihedsberøvelse og hurtigst muligt og senest 24 timer behandling på psykiatrisk afdeling efter, at tvangen er iværksat og uden dit informerede samtykke. derefter mindst én gang om ugen. Loven giver også mulighed for anvendelse af anden tvang. Patientrådgiveren skal vejlede og eglerne gælder kun for personer, rådgive dig om alt i forbindelse med der er sindssyge eller er i en indlæggelse, ophold og behandling tilstand, som kan ligestilles på den psykiatriske afdeling samt hermed. Et tvangsindgreb kan være eventuelle klager. tvangsindlæggelse, frihedsberøvelse eller behandling under tvang. Tavshedspligt Tvangsindgreb er indgreb, som du Personalet har tavshedspligt. De må ikke har givet samtykke til. Tvang kan som udgangspunkt ikke videregive dog først anvendes, når der er gjort, oplysninger om dit helbred og øvrige hvad der er muligt for at opnå dit personlige forhold, uden du har givet samtykke, og altid efter et mindste dit samtykke. Tavshedspligten middels princip, som betyder, at gælder også over for pårørende. personalet kun vil anvende den tvang, der er absolut nødvendig af Videregivelse og indhentning hensyn til din behandling. af oplysninger O E Videregivelse af T informationer U kan Der er knyttet strenge betingelser til som udgangspunkt kun ske med anvendelsen af tvang, og patienter, dit samtykke. Ved videregivelse i der udsættes for tvang, har særlige behandlingsøjemed er det nok med et rettigheder. Blandt andet får de tildelt mundtligt samtykke. Ved videregivelse en patientrådgiver. af oplysninger til andre formål end behandling skal samtykket være Der gælder særlige regler om skriftligt, og det gælder alene et år. samtykke til behandling af børn og unge. Du kan finde pjecen om Et samtykke kan til enhver tid trækkes patientrettigheder målrettet børne- og tilbage. ungdomspsykiatriske patienter og deres pårørende på Der er tilfælde, der ikke kræver dit forudgående samtykke: Patientrådgiver Hvis du under din indlæggelse 1. Hvis det er nødvendigt at udsættes for tvang, skal du videregive informationer til have tildelt en patientrådgiver. det personale, som er en del af Patientrådgiveren er ansat af behandlingen, eller som skal Statsforvaltningen. fortsætte din behandling. 6

7 2. Hvis der skal skrives et interesse, af væsentlige hensyn til udskrivningsbrev til praktiserende dig selv eller andre. læge eller speciallæge, som har henvist dig til sygehusbehandling. Du kan som patient aktivt frabede dig, at oplysninger i punkt 1 indhentes. 3. Hvis der skal videregives oplysninger til en læge, Du kan klage til Patientombuddet, som tidligere har deltaget i hvis du mener, at der uretmæssigt er behandlingen af dig. videregivet eller indhentet helbredsoplysninger. 4. Hvis der skal videregives oplysninger til en studerende, der Aktindsigt deltager i behandlingen af dig. Du har ret til aktindsigt i din journal. Det betyder, at du har ret til at se 5. Hvis det er nødvendigt at journalen og evt. få en kopi af den. videregive oplysninger af hensyn Du kan anmode om aktindsigt til en almen interesse, væsentlige overfor den sundhedsperson eller hensyn til dig selv eller andre. sygehusmyndighed, som har journalen i sin besiddelse. Din anmodning om 6. Hvis lovgivningen kræver det. aktindsigt skal færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen. 7. Hvis O det er nødvendigt for, at E Hvis du får helt T eller delvist U afslag, en myndighed kan gennemføre har du krav på en begrundelse og en tilsyns- og kontrolopgaver. klagevejledning. Du kan som patient aktivt frabede dig, at oplysninger i punkt 1-4 videregives. Indhentning af oplysninger: I forbindelse med din behandling kan det være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Udgangspunktet er, at det kræver samtykke fra dig, men der er dog tilfælde, hvor dette kan fraviges: 1. Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse behandling. 2. Indhentning er nødvendig af hensyn til en åbenbar almen For optegnelser i journalen før 1. januar 2010 kan retten til aktindsigt begrænses, hvis afgørende hensyn til dig eller andre gør det nødvendigt. Journalen indeholder blandt andet oplysninger om: Diagnose Sygdomsforløb esultater af undersøgelser orrespondance med praktiserende læge, myndigheder og eventuelt pårørende. 7ettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

8 8 Elektronisk journal (Min til personalet eller til afdelingsledelsen Sundhedsjournal) for den afdeling, du bliver behandlet Med digital signatur / NemID kan du i, eller du kan kontakte psykiatri og selv logge ind på socialledelsen i egion Midtjylland. og finde din Sundhedsjournal. I din Sundhedsjournal samles Hvis du vil klage over den faglige journaloplysninger om dig fra behandling eller over tilsidesættelse alle landets offentlige hospitaler, af patientrettigheder, kan du sende din praktiserende læger sammen klage til Patientombuddet. med bl.a. medicinoplysninger, laboratoriesvar mv. Du kan læse Det Psykiatriske Patientklagenævn dine oplysninger 14 dage efter, de behandler klager over tvangsindgreb, er skrevet. De 14 dages forskydning der har fundet sted under indlæggelse er lavet, for at lægerne har tid til at på en psykiatrisk afdeling. orientere dig om undersøgelses- og Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke behandlingsresultater. har givet samtykke til. Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, Journalen kan være svær at forstå, hvis du har været udsat for tvang da den er et arbejdsredskab for under din indlæggelse på en psykiatrisk sundhedspersonalet. Hvis du ønsker afdeling. Der er ingen krav til, hvordan det, kan personalet hjælpe dig med at klagen skal se ud. Den kan være både forklare O indholdet. E mundtlig og skriftlig. T lagen U afleveres - eventuelt via din patientrådgiver til Det er på nuværende tidspunkt ikke det behandlingsafsnit, hvor du bliver alle oplysninger fra journalen, du kan behandlet. Afsnittet har pligt til at se i din Sundhedsjournal. sørge for, at din klage videresendes til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Tolk Der kan bruges tolk, hvis det er Du kan også få hjælp til at klage hos nødvendigt for, at du kan forstå den egion Midtjyllands patientkontor. information, som du får i forbindelse med din behandling. Patientkontoret Hos Patientkontoret kan du få Det er personalet, som skønner, om vejledning og rådgivning om dine en tolk er nødvendig. Personalet skal rettigheder som patient inden for sørge for tolkebistand og sikre sig, at sundhedsvæsenet. Patientkontoret tolken har de nødvendige sproglige kan også hjælpe dig med at klage, hvis kvalifikationer. der er noget, du er utilfreds med. Tolkebistanden er gratis. Patientkontoret er uafhængig af Mulighed for at klage regionen i deres konkrete vejledning Er der forhold, du ikke er tilfreds med, til dig som patient. Medarbejderne på kan du i første omgang henvende dig patientkontoret har tavshedspligt og

9 vil ikke uden dit samtykke, henvende kapacitetsmæssige årsager på sig til hospitalsafdelinger m.v. modtagersygehuset. ontakt Patientkontoret hvis du har spørgsmål Hvis noget går galt til det frie sygehusvalg. Hvis der i forbindelse med undersøgelse eller pleje er sket fejl, eller du har været et til hurtig udredning udsat for en konkret risiko for skade, Folketinget har den 3. juli 2014 er der tale om en utilsigtet hændelse. vedtaget, at der er ret til hurtig Du kan fortælle om din oplevelse ved at udredning og behandling. bruge hjemmesiden Her skriver du til en database for Som patient har du ret til at blive utilsigtede hændelser. Din rapport udredt inden for en måned, hvis det er vil blive sendt til den afdeling på fagligt muligt. Hvis det ikke er muligt at hospitalet, hvor hændelsen er sket. udrede dig inden for en måned, skal Afdelingen undersøger herefter, hvad du have en udredningsplan. Planen skal de kan gøre for at undgå, at noget indeholde oplysninger om tid og sted lignende sker igen. Vær opmærksom for de undersøgelser, som hospitalet på, at afdelingen ikke er forpligtet til at forventer er nødvendige for, at du kan give dig et svar. videreudredes. Hvis sundhedspersoner, Udvidet ret til behandling ambulancereddere O mv. oplever E Patienter kan som T hovedregel U en utilsigtet hændelse, er de vælge at blive behandlet på et forpligtet til at indberette den. På aftalesygehus, hvis ventetiden i det patientombuddets hjemmeside kan du offentlige overstiger en måned. Et læse mere om, hvordan indberetninger aftalesygehus er et sygehus, som af utilsigtede hændelser bliver anvendt egion Midtjylland har indgået aftale for at øge patientsikkerheden. med om behandling af patienter, der har udsigt til at vente en måned eller Patienterstatningen mere. Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. egionen skal senest otte hverdage Ordningen dækker, hvis du kommer efter at henvisningen er modtaget til skade i forbindelse med behandling. oplyse patienten om, hvorvidt regionen kan tilbyde behandling indenfor en Det er Patienterstatningens opgave at måned. sikre, at patienter får den erstatning, de Hvis ikke, så skal de oplyse, at er berettiget til efter loven. patienten kan vælge et aftalesygehus. Det er gratis at anmelde en sag. Du kan finde oplysninger om den udvidede ret til behandling på Frit sygehusvalg eller kontakte Der er frit sygehusvalg i Danmark. Patientkontoret. Valget kan dog begrænses af 9ettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

10 ørsel til og fra hospital Hovedreglen er, at du selv skal sørge for at komme til og fra hospitalet. blive kørt med egion Midtjyllands taxaordning, evt. ambulance, hvis din helbredstilstand gør det nødvendigt. Manglende adgang til offentlig befordring giver i sig selv ikke ret til befordring og / eller befordringsgodtgørelse. I særlige tilfælde kan du få tilskud til dine befordringsudgifter eller Du kan læse mere om betingelserne for befordring og befordringsgodtgørelse i pjecen: ørsel til og fra hospitalet udgivet af egion Midtjylland. Du kan få pjecen udleveret på dit behandlingssted, eller du kan finde den på Yderligere information egionspsykiatriens hjemmeside. Følg link til patient / rettigheder. Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du bl.a. finder oplysninger om tavshedspligt m.v sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på Ministeriet for Sundhed og O nettet. Bag sundhed.dk står E Forebyggelses hjemmeside T U bl.a. Danske egioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og ommunernes patientrettigheder m.v. med oplysninger om Landsforening. Patientombuddets hjemmeside med oplysninger om bl.a. patientklager, erstatning og egion Midtjyllands hjemmeside. På hjemmesiden kan du bl.a. finde oplysninger om hvordan psykiatrien i egion utilsigtede hændelser. Midtjylland er opbygget, samt en lang række patientinformationer herunder Patienterstatningens hjemmeside med oplysninger om Patientkontoret. oplysninger om den offentlige erstatningsordning for patienter. retsinformation.dk giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Statsforvaltningernes hjemmeside, bl.a. På hjemmesiden kan du søge i alle love med oplysninger om Det Psykiatriske og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne Patientklagenævn. og de centrale statslige myndigheder Du kan også finde andre relevante samt i Folketingets dokumenter. informationer via de forskellige bruger- og pårørendeforeninger

11 Bøger Ellen Margrethe Basse Helle Bødker Madsen og nud ristensen Sundhedsret, 2014 Håndbog for psykiatribrugere og Bogen behandler de grundlæggende pårørende, end dine rettigheder regler om sundhedsmyndigheders Bogen beskriver de rettigheder, som og sundhedspersoners pligter og brugere eller pårørende i psykiatrien har. patienters rettigheder. Nyttige adresser Patientombuddet Patienterstatningen Finsensvej 15 øbenhavn 2000 Frederiksberg Nytorv 5, 3. sal Telefon: øbenhavn (Telefontid dagligt 10-14) Tlf.: Patientkontoret O E Odense T U egion Midtjylland Thomas B. Thriges Gade 26, 1. sal. Skottenborg Odense C 8800 Viborg Tlf.: Tlf: Telefontid mandag kl og tirsdag til torsdag kl Psykiatri og socialledelsen i egion Midtjylland. Psykiatri og Social, egion Midtjylland Det psykiatriske Patientklagenævn Postboks 36 Statsforvaltningen Tingvej tv. Storetorv Viborg 6200 Aabenraa Tlf: ettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Tak til forfatter socialfaglig konsulent, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, isskov, Ole Juul Jensen. 11

12 O E T U Udgave Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden Patientrettigheder Januar 2013 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Forord Kære patient s. 3 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region

Læs mere

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Marts 2012 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region Hovedstadens Psykiatri 04 Henvisning

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital P.P. Ørumsgade 11 Her er praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Til patienter og pårørende Mine rettigheder som patient Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Patientrettigheder et informationsproblem?

Patientrettigheder et informationsproblem? Patientrettigheder et informationsproblem? Professor, dr. jur. Mette Hartlev Dias 1 Patientrettigheder Ret til behandling Herunder information om ventetid, ret til frit sygehusvalg m.v. Selvbestemmelsesret

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende.

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017 Hjælp os med at blive bedre Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Selvom vi gør vores bedste, ved vi godt, at der nogle gange sker større eller

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium og Skopienheden Velkommen Velkommen

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionshuset Viborg Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilbud om gennemgang af

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse Regionshuset Viborg Brev til borgere der har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 2. henvendelse Tilbud om gennemgang

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

afholdt d. 26. august 2009

afholdt d. 26. august 2009 Juridiske forhold vedr. isolation Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen E: ehe@sst.dk T: 72 22 77 96 Relevante regelsæt Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Epidemiloven)(alment farlige

Læs mere

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Elisabeth Hersby, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen, Danmark T: 72 22 77 96 - E: ehe@sst.dk

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Retssikkerhed

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Retssikkerhed DINE SOCIALE RETTIGHEDER Retssikkerhed Forord Denne pjece handler om din retssikkerhed, når du er i kontakt med offentlige myndigheder som din kommune eller dit hospital. Pjecen giver dig svar på en række

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk EPJ og e-journal i Region Midtjylland Else Glenthøj Sanogo, EPJ Produkter Bjørn Gregers Andreasen, It-Stab EPJ messen 16. januar 2012 MidtEPJ E-journal Hvad indberetter vi? Kontakter Diagnoser Forløb Notater

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Informeret samtykke til behandling og videregivelse af helbredsoplysninger

Informeret samtykke til behandling og videregivelse af helbredsoplysninger Godkendt 22. oktober 2009 Dokumentegenskaber: Gældende for Målgruppe Udarbejdet af Faglig ansvarlig Nøgleord Regional vejledning Hospitaler og psykiatri i Region Hovedstaden Sundhedspersonale ansat på

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri

Børne- og ungdomspsykiatri Børne- og ungdomspsykiatri - Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

Patienters mulighed for klage og erstatning

Patienters mulighed for klage og erstatning Patienters mulighed for klage og erstatning Klagevejledning Der kan være tilfælde, hvor du som borger ikke er tilfreds med en sundhedsfaglig behandling, som Kolding Kommune har ydet. Det kan være behandling/vejledning

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere