Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk"

Transkript

1 Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

2 INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder 04 Behandlingsplan 05 Selvbestemmelse og informeret samtykke 05 Der er dog undtagelser for, hvornår det kræves, at du giver dit informerede samtykke: 06 Patientrådgiver 06 Tavshedspligt 06 Videregivelse og indhentning af oplysninger 07 Indhentning af oplysninger 07 Aktindsigt 08 Elektronisk journal (Min Sundhedsjournal) 08 Tolk 08 Mulighed for klage 08 Patientkontoret 09 Hvis noget går galt 09 Patienterstatningen 09 Frit sygehusvalg 09 Ret til hurtig udredning 09 Udvidet ret til behandling 10 Kørsel til og fra hospital 10 Yderligere information 11 Bøger 11 Nyttige adresser

3 KÆRE PATIENT i voksenpsykiatrien Med denne pjece ønsker Regionspsykiatrien i Region Midtjylland at give dig information om dine rettigheder som patient. Vi håber, at du i pjecen vil finde information, som kan hjælpe dig til at få svar på de spørgsmål, du som patient måske vil få i forbindelse med din behandling. I pjecen finder du også information om, hvor du kan finde yderligere oplysninger. Vi har valgt ikke at henvise til konkrete love og regler, da disse ofte ændres. I stedet henviser vi til hjemmesider med et opdateret regelsæt. Du kan også læse, hvordan du kan klage, hvis der er noget omkring din behandling, som du er utilfreds med. Du kan finde information om de forskellige psykiske sygdomme på psykiatriens hjemmeside: Her findes både materiale, der retter sig til voksne patienter og til børneog ungdomspsykiatriske patienter og deres pårørende. 3Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

4 Kontaktperson Som patient får du tildelt en kontaktperson fra den afdeling/det afsnit, du er tilknyttet. Du får udleveret et kontaktkort med navn og telefonnummer på din kontaktperson. Kontaktpersonen hjælper med at skabe sammenhæng i din behandling og hjælper dig med at få svar på alle dine spørgsmål. Samarbejde med dine pårørende Regionspsykiatrien i Region Midtjylland vil meget gerne samarbejde med dine pårørende om din behandling. Du afgør selv, om dine pårørende kan inddrages i dit behandlingsforløb, og du skal give dit samtykke til dette. Personalet kan dog uden dit samtykke orientere dine pårørende om generelle forhold vedrørende psykisk sygdom og behandling, samt informere dem om, hvor de kan få hjælp og støtte. Ret til information om din sygdom og behandling Du har ret til at få information om din helbredstilstand, sygdom og behandlingsmuligheder. Du skal også informeres om risici og eventuelle bivirkninger ved behandlingen og om konsekvenserne, hvis du ikke ønsker behandling. Du har også ret til at få oplysninger om resultatet af din behandling. Bisidder Du har ret til at have en pårørende eller en anden person med som bisidder til behandlingssamtaler og lignende. Sundhedspersonalet kan dog beslutte, at denne ret kan fraviges, hvis der er væsentlige offentlige eller private interesser, der vejer tungere end hensynet til dig som patient. Hvis du får afslag, får du en mundtlig begrundelse, og du kan også anmode om at få udleveret en skriftlig begrundelse. Hvis du for eksempel får afslag på at have en bisidder med til en behandlingssamtale, kan du rette henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som fører tilsyn med, om Region Midtjylland overholder lovgivningen, men du har ikke en direkte klageadgang. Behandlingsplan Ved indlæggelse påbegyndes der en foreløbig behandlingsplan inden for det første døgn. En foreløbig behandlingsplan er en plan med observationsdiagnoser eller kortfattede diagnostiske overvejelser samt undersøgelser og behandling. En behandlingsplan skal foreligge inden for en uge. For ambulante patienter udarbejdes der senest en behandlingsplan i 4

5 forbindelse med 2. ambulante kontakt/besøg. Personalet samarbejder med dig om behandlingsplanen, hvis det er muligt. Du får en kopi af din behandlingsplan, medmindre du ikke ønsker det. Behandlingsplaner revurderes ved: Afvigende undersøgelsesresultater Du skal således have information om: Hvad du fejler Hvilke behandlingsmuligheder der findes Hvilke mulige komplikationer og bivirkninger der kan være ved en undersøgelse eller behandling Hvilke muligheder der er for at forebygge og pleje Betydelig ændring i patientens tilstand Ændringer i den overordnede behandlingsstrategi Ændringer i patientens diagnose(r) Afsluttet udredning. Selvbestemmelse og informeret samtykke Før din behandling sættes i gang, skal du give et informeret samtykke. Inden du eventuelt giver dit samtykke, skal den behandlingsansvarlige give dig grundig information om din sygdom og behandling. Du kan dog frabede dig denne information. Du skal også have information om konsekvenserne, hvis du ikke ønsker behandlingen sat i gang. Et samtykke kan altid trækkes tilbage. Hvilke konsekvenser det kan have, hvis du ikke ønsker behandling Det forventede resultat af behandlingen. Der er dog undtagelser for, hvornår det kræves, at du giver dit informerede samtykke: Hvis du er i en livstruende situation og har behov for øjeblikkelig behandling og ikke kan give informeret samtykke, vil du blive behandlet uden samtykke. For patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, er det de nærmeste pårørende eller en værge, der kan give informeret samtykke. Under visse særlige betingelser 5Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

6 giver psykiatriloven mulighed for at iværksætte frihedsberøvelse og behandling på psykiatrisk afdeling uden dit informerede samtykke. Loven giver også mulighed for anvendelse af anden tvang. Reglerne gælder kun for personer, der er sindssyge eller er i en tilstand, som kan ligestilles hermed. Et tvangsindgreb kan være tvangsindlæggelse, frihedsberøvelse eller behandling under tvang. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til. Tvang kan dog først anvendes, når der er gjort, hvad der er muligt for at opnå dit samtykke, og altid efter et mindste middels princip, som betyder, at personalet kun vil anvende den tvang, der er absolut nødvendig af hensyn til din behandling. Der er knyttet strenge betingelser til anvendelsen af tvang, og patienter, der udsættes for tvang, har særlige rettigheder. Blandt andet får de tildelt en patientrådgiver. Der gælder særlige regler om samtykke til behandling af børn og unge. Du kan finde pjecen om patientrettigheder målrettet børne- og ungdomspsykiatriske patienter og deres pårørende på Patientrådgiver Hvis du under din indlæggelse udsættes for tvang, skal du have tildelt en patientrådgiver. Patientrådgiveren er ansat af Statsforvaltningen. Patientrådgiveren skal besøge dig hurtigst muligt og senest 24 timer efter, at tvangen er iværksat og derefter mindst én gang om ugen. Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig om alt i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på den psykiatriske afdeling samt eventuelle klager. Tavshedspligt Personalet har tavshedspligt. De må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om dit helbred og øvrige personlige forhold, uden du har givet dit samtykke. Tavshedspligten gælder også over for pårørende. Videregivelse og indhentning af oplysninger Videregivelse af informationer kan som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Ved videregivelse i behandlingsøjemed er det nok med et mundtligt samtykke. Ved videregivelse af oplysninger til andre formål end behandling skal samtykket være skriftligt, og det gælder alene et år. Et samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Der er tilfælde, der ikke kræver dit forudgående samtykke: 1. Hvis det er nødvendigt at videregive informationer til det personale, som er en del af behandlingen, eller som skal fortsætte din behandling. 6

7 2. Hvis der skal skrives et udskrivningsbrev til praktiserende læge eller speciallæge, som har henvist dig til sygehusbehandling. 3. Hvis der skal videregives oplysninger til en læge, som tidligere har deltaget i behandlingen af dig. 4. Hvis der skal videregives oplysninger til en studerende, der deltager i behandlingen af dig. 5. Hvis det er nødvendigt at videregive oplysninger af hensyn til en almen interesse, væsentlige hensyn til dig selv eller andre. 6. Hvis lovgivningen kræver det. 7. Hvis det er nødvendigt for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver. Du kan som patient aktivt frabede dig, at oplysninger i punkt 1-4 videregives. Indhentning af oplysninger: I forbindelse med din behandling kan det være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Udgangspunktet er, at det kræver samtykke fra dig, men der er dog tilfælde, hvor dette kan fraviges: 1. Indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse behandling. 2. Indhentning er nødvendig af hensyn til en åbenbar almen interesse, af væsentlige hensyn til dig selv eller andre. Du kan som patient aktivt frabede dig, at oplysninger i punkt 1 indhentes. Du kan klage til Patientombuddet, hvis du mener, at der uretmæssigt er videregivet eller indhentet helbredsoplysninger. Aktindsigt Du har ret til aktindsigt i din journal. Det betyder, at du har ret til at se journalen og evt. få en kopi af den. Du kan anmode om aktindsigt overfor den sundhedsperson eller sygehusmyndighed, som har journalen i sin besiddelse. Din anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen. Hvis du får helt eller delvist afslag, har du krav på en begrundelse og en klagevejledning. For optegnelser i journalen før 1. januar 2010 kan retten til aktindsigt begrænses, hvis afgørende hensyn til dig eller andre gør det nødvendigt. Journalen indeholder blandt andet oplysninger om: Diagnose Sygdomsforløb Resultater af undersøgelser Korrespondance med praktiserende læge, myndigheder og eventuelt pårørende. 7Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

8 8 Elektronisk journal (Min Sundhedsjournal) Med digital signatur / NemID kan du selv logge ind på og finde din Sundhedsjournal. I din Sundhedsjournal samles journaloplysninger om dig fra alle landets offentlige hospitaler, praktiserende læger sammen med bl.a. medicinoplysninger, laboratoriesvar mv. Du kan læse dine oplysninger 14 dage efter, de er skrevet. De 14 dages forskydning er lavet, for at lægerne har tid til at orientere dig om undersøgelses- og behandlingsresultater. Journalen kan være svær at forstå, da den er et arbejdsredskab for sundhedspersonalet. Hvis du ønsker det, kan personalet hjælpe dig med at forklare indholdet. Det er på nuværende tidspunkt ikke alle oplysninger fra journalen, du kan se i din Sundhedsjournal. Tolk Der kan bruges tolk, hvis det er nødvendigt for, at du kan forstå den information, som du får i forbindelse med din behandling. Det er personalet, som skønner, om en tolk er nødvendig. Personalet skal sørge for tolkebistand og sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer. Tolkebistanden er gratis. Mulighed for at klage Er der forhold, du ikke er tilfreds med, kan du i første omgang henvende dig til personalet eller til afdelingsledelsen for den afdeling, du bliver behandlet i, eller du kan kontakte psykiatri og socialledelsen i Region Midtjylland. Hvis du vil klage over den faglige behandling eller over tilsidesættelse af patientrettigheder, kan du sende din klage til Patientombuddet. Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over tvangsindgreb, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til. Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du har været udsat for tvang under din indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Der er ingen krav til, hvordan klagen skal se ud. Den kan være både mundtlig og skriftlig. Klagen afleveres - eventuelt via din patientrådgiver til det behandlingsafsnit, hvor du bliver behandlet. Afsnittet har pligt til at sørge for, at din klage videresendes til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Du kan også få hjælp til at klage hos Region Midtjyllands patientkontor. Patientkontoret Hos Patientkontoret kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient inden for sundhedsvæsenet. Patientkontoret kan også hjælpe dig med at klage, hvis der er noget, du er utilfreds med. Patientkontoret er uafhængig af regionen i deres konkrete vejledning til dig som patient. Medarbejderne på patientkontoret har tavshedspligt og

9 vil ikke uden dit samtykke, henvende sig til hospitalsafdelinger m.v. Hvis noget går galt Hvis der i forbindelse med undersøgelse eller pleje er sket fejl, eller du har været udsat for en konkret risiko for skade, er der tale om en utilsigtet hændelse. Du kan fortælle om din oplevelse ved at bruge hjemmesiden Her skriver du til en database for utilsigtede hændelser. Din rapport vil blive sendt til den afdeling på hospitalet, hvor hændelsen er sket. Afdelingen undersøger herefter, hvad de kan gøre for at undgå, at noget lignende sker igen. Vær opmærksom på, at afdelingen ikke er forpligtet til at give dig et svar. Hvis sundhedspersoner, ambulancereddere mv. oplever en utilsigtet hændelse, er de forpligtet til at indberette den. På patientombuddets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan indberetninger af utilsigtede hændelser bliver anvendt for at øge patientsikkerheden. Patienterstatningen Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Det er gratis at anmelde en sag. Frit sygehusvalg Der er frit sygehusvalg i Danmark. Valget kan dog begrænses af kapacitetsmæssige årsager på modtagersygehuset. Kontakt Patientkontoret hvis du har spørgsmål til det frie sygehusvalg. Ret til hurtig udredning Folketinget har den 3. juli 2014 vedtaget, at der er ret til hurtig udredning og behandling. Som patient har du ret til at blive udredt inden for en måned, hvis det er fagligt muligt. Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for en måned, skal du have en udredningsplan. Planen skal indeholde oplysninger om tid og sted for de undersøgelser, som hospitalet forventer er nødvendige for, at du kan videreudredes. Udvidet ret til behandling Patienter kan som hovedregel vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis ventetiden i det offentlige overstiger en måned. Et aftalesygehus er et sygehus, som Region Midtjylland har indgået aftale med om behandling af patienter, der har udsigt til at vente en måned eller mere. Regionen skal senest otte hverdage efter at henvisningen er modtaget oplyse patienten om, hvorvidt regionen kan tilbyde behandling indenfor en måned. Hvis ikke, så skal de oplyse, at patienten kan vælge et aftalesygehus. Du kan finde oplysninger om den udvidede ret til behandling på eller kontakte Patientkontoret. 9Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

10 Kørsel til og fra hospital Hovedreglen er, at du selv skal sørge for at komme til og fra hospitalet. blive kørt med Region Midtjyllands taxaordning, evt. ambulance, hvis din helbredstilstand gør det nødvendigt. Manglende adgang til offentlig befordring giver i sig selv ikke ret til befordring og / eller befordringsgodtgørelse. I særlige tilfælde kan du få tilskud til dine befordringsudgifter eller Du kan læse mere om betingelserne for befordring og befordringsgodtgørelse i pjecen: Kørsel til og fra hospitalet udgivet af Region Midtjylland. Du kan få pjecen udleveret på dit behandlingssted, eller du kan finde den på Yderligere information Regionspsykiatriens hjemmeside. Følg link til patient / rettigheder. Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du bl.a. finder oplysninger om tavshedspligt m.v sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet. Bag sundhed.dk står Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Kommunernes Landsforening. Region Midtjyllands hjemmeside. På hjemmesiden kan du bl.a. finde oplysninger om hvordan psykiatrien i Region Midtjylland er opbygget, samt en lang række patientinformationer herunder oplysninger om Patientkontoret. retsinformation.dk giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På hjemmesiden kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder samt i Folketingets dokumenter. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside bl.a. med oplysninger om patientrettigheder m.v. Patientombuddets hjemmeside med oplysninger om bl.a. patientklager, erstatning og utilsigtede hændelser. Patienterstatningens hjemmeside med oplysninger om den offentlige erstatningsordning for patienter. Statsforvaltningernes hjemmeside, bl.a. med oplysninger om Det Psykiatriske Patientklagenævn. Du kan også finde andre relevante informationer via de forskellige bruger- og pårørendeforeninger

11 Bøger Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen Håndbog for psykiatribrugere og pårørende, Kend dine rettigheder Bogen beskriver de rettigheder, som brugere eller pårørende i psykiatrien har. Nyttige adresser Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon: (Telefontid dagligt 10-14) Helle Bødker Madsen Sundhedsret, 2014 Bogen behandler de grundlæggende regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter og patienters rettigheder. Patienterstatningen København Nytorv 5, 3. sal 1450 København K Tlf.: Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Patientkontoret Region Midtjylland Skottenborg Viborg Tlf: Telefontid mandag kl og tirsdag til torsdag kl Det psykiatriske Patientklagenævn Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Tlf: Odense Thomas B. Thriges Gade 26, 1. sal Odense C Tlf.: Psykiatri og socialledelsen i Region Midtjylland. Psykiatri og Social, Region Midtjylland Postboks 36 Tingvej tv Viborg Tak til forfatter socialfaglig konsulent, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov, Ole Juul Jensen. 11

12 Udgave Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om ETTIGHEDE for patienter i voksenpsykiatrien O E T U Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 ontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 et til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information til dig, der er mellem 15 og 18 år og i behandling i psykiatrien

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information til dig, der er mellem 15 og 18 år og i behandling i psykiatrien

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser Dine rettigheder som patient i Psykiatrien de særlige pladser Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital P.P. Ørumsgade 11 Her er praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

SPECIALHOSPITALET.DK. PATIENTRETTIGHEDER Generel information om dine rettigheder som patient

SPECIALHOSPITALET.DK. PATIENTRETTIGHEDER Generel information om dine rettigheder som patient SPECIALHOSPITALET.DK PATIENTRETTIGHEDER Generel information om dine rettigheder som patient 2 SPECIALHOSPITALET for Polio- og Ulykkespatienter kontakt@specialhospitalet.dk specialhospitalet.dk RØDOVRE

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Glostrup Hospital

Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Glostrup Hospital Januar 2012 Glostrup Hospital Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Glostrup Hospital er specialhospital med akutklinik, som varetager en række højt specialiserede funktioner

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden Patientrettigheder Januar 2013 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Forord Kære patient s. 3 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Marts 2012 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region Hovedstadens Psykiatri 04 Henvisning

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Til patienter og pårørende Vælg farve Information om dine rettgiheder som patient på Sygehus Sønderjylland. 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling.

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionshuset Viborg Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilbud om gennemgang af

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Til patienter og pårørende Mine rettigheder som patient Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende.

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017 Hjælp os med at blive bedre Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Selvom vi gør vores bedste, ved vi godt, at der nogle gange sker større eller

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland.

Region Sjælland Patientkontoret Alléen 15 4180 Sorø. Telefon: 70 15 50 01 www.regionsjaelland.dk patientkontoret@regionsjaelland. Indledning... 3 Organisation... 4 Opgaver... 4 Patienthenvendelser... 6 Frit sygehusvalg... 8 Patienters retsstilling... 10 Klage og erstatning... 11 Kvalitetssikring af Patientkontoret... 12 Øvrige aktiviteter...

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Køge

Psykiatrisk Klinik Køge Psykiatrisk Klinik Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om lyskebrok

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om lyskebrok Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om lyskebrok Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om den operative behandling

Læs mere

Patientrettigheder et informationsproblem?

Patientrettigheder et informationsproblem? Patientrettigheder et informationsproblem? Professor, dr. jur. Mette Hartlev Dias 1 Patientrettigheder Ret til behandling Herunder information om ventetid, ret til frit sygehusvalg m.v. Selvbestemmelsesret

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til forældre/pårørende www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse Regionshuset Viborg Brev til borgere der har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 2. henvendelse Tilbud om gennemgang

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

2. Informeret samtykke til pleje og behandling. Ældre og Handicap. Procedure vedrørende retssikkerhed

2. Informeret samtykke til pleje og behandling. Ældre og Handicap. Procedure vedrørende retssikkerhed Ældre og Handicap Procedure vedrørende retssikkerhed Procedure for: Personale i Ældre og Handicap i Langeland Kommune Udarbejdet af: Arbejdsgruppe bestående af: Områdeledere: Marianne Larsen, Bodil Skriver,

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Beboeres retsstilling på plejehjem

Beboeres retsstilling på plejehjem Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Beboeres retsstilling på plejehjem Plejehjemmet Falkenberg et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SAMMENFATNING

Læs mere