Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social"

Transkript

1 Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social

2 Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder 04 Behandlingsplan 05 Selvbestemmelse og informeret samtykke 06 Patientrådgiver 06 Tavshedspligt 06 Videregivelse og indhentning af oplysninger 07 Aktindsigt 07 Elektronisk journal (E-journal) 07 Tolk 08 Mulighed for klage 08 Patientkontoret 08 Hvis noget går galt 08 Patientforsikring 09 Frit sygehusvalg 09 Udvidet ret til undersøgelse og behandling 09 Kørsel til og fra hospital 10 Yderligere information 10 Bøger 11 Nyttige adresser 2

3 Kære patient i voksenpsykiatrien Med denne pjece ønsker Regionspsykiatrien i Region Midtjylland at give dig information om dine rettigheder som patient. Du kan finde information om de forskellige psykiske sygdomme på psykiatriens hjemmeside: Vi håber, at du i pjecen vil finde information, som kan hjælpe dig til at få svar på de spørgsmål, du som patient måske vil få i forbindelse med din behandling. I pjecen finder du også information om, hvor du kan finde yderligere oplysninger. Vi har valgt ikke at henvise til konkrete love og regler, da disse ofte ændres. I stedet henviser vi til hjemmesider med et opdateret regelsæt. Du kan også læse, hvordan du kan klage, hvis der er noget omkring din behandling, som du er utilfreds med. Her findes både materiale, der retter sig til voksne patienter og til børne- og ungdomspsykiatriske patienter og deres pårørende. Kontaktperson Som patient får du tildelt en kontaktperson fra den afdeling/det afsnit, du er tilknyttet. Du får udleveret et kontaktkort med navn og telefonnummer på din kontaktperson. Kontaktpersonen hjælper med at skabe sammenhæng i din behandling og hjælper dig med at få svar på alle dine spørgsmål. 3Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

4 Samarbejde med dine pårørende Regionspsykiatrien i Region Midtjylland vil meget gerne samarbejde med dine pårørende om din behandling. Du afgør selv, om dine pårørende kan inddrages i dit behandlingsforløb, og du skal give dit samtykke til dette. Personalet kan dog uden dit samtykke orientere dine pårørende om generelle forhold vedrørende psykisk sygdom og behandling, samt informere dem om, hvor de kan få hjælp og støtte. Ret til information om din sygdom og behandling Du har ret til at få information om din helbredstilstand, sygdom og behandlingsmuligheder. Du skal også informeres om risici og eventuelle bivirkninger ved behandlingen og om konsekvenserne, hvis du ikke ønsker behandling. Du har også ret til at få oplysninger om resultatet af din behandling. Bisidder Du har ret til at have en pårørende eller en anden person med som bisidder til behandlingssamtaler og lignende. Sundhedspersonalet kan dog beslutte, at denne ret kan fraviges, hvis der er væsentlige offentlige eller private interesser, der vejer tungere end hensynet til dig som patient. Hvis du får afslag, får du en mundtlig begrundelse, og du kan også anmode om at få udleveret en skriftlig begrundelse. Hvis du for eksempel får afslag på at have en bisidder med til en behandlingssamtale, kan du rette henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som fører tilsyn med, om Region Midtjylland overholder lovgivningen, men du har ikke en direkte klageadgang. Behandlingsplan Ved indlæggelse påbegyndes der en foreløbig behandlingsplan inden for det første døgn. En foreløbig behandlingsplan er en plan med observationsdiagnoser eller kortfattede diagnostiske overvejelser samt undersøgelser og behandling. En behandlingsplan skal foreligge inden for en uge. For ambulante patienter udarbejdes der senest en behandlingsplan i forbindelse med 2. ambulante kontakt/besøg. Personalet samarbejder med dig om behandlingsplanen, hvis det er muligt. Du får en kopi af din behandlingsplan, medmindre du ikke ønsker det. Behandlingsplaner revurderes ved: Afvigende undersøgelsesresultater Betydelig ændring i patientens tilstand Ændringer i den overordnede behandlingsstrategi Ændringer i patientens diagnose(r) Afsluttet udredning 4

5 Selvbestemmelse og informeret samtykke Før din behandling sættes i gang, skal du give et informeret samtykke. Inden du eventuelt giver dit samtykke, skal den behandlingsansvarlige give dig grundig information om din sygdom og behandling. Du kan dog frabede dig denne information. Du skal også have information om konsekvenserne, hvis du ikke ønsker behandlingen sat i gang. Et samtykke kan altid trækkes tilbage. Du skal således have information om: Hvad du fejler Hvilke behandlingsmuligheder, der findes Hvilke mulige komplikationer og bivirkninger, der kan være ved en undersøgelse eller behandling Hvilke muligheder, der er for at forebygge og pleje Hvilke konsekvenser, det kan have, hvis du ikke ønsker behandling Det forventede resultat af behandlingen Der er dog undtagelser for, hvornår det kræves, at du giver dit informerede samtykke: Hvis du er i en livstruende situation og har behov for øjeblikkelig behandling og ikke kan give informeret samtykke, vil du blive behandlet uden samtykke. For patienter, der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke, er det de nærmeste pårørende eller en værge, der kan give informeret samtykke. Under visse særlige betingelser giver psykiatriloven mulighed for at iværksætte frihedsberøvelse og behandling på psykiatrisk afdeling uden dit informerede samtykke. Loven giver også mulighed for anvendelse af anden tvang. Reglerne gælder kun for personer, der er sindssyge eller er i en tilstand, som kan ligestilles hermed. Et tvangsindgreb kan være tvangsindlæggelse, frihedsberøvelse eller behandling under tvang. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til. Tvang kan dog først anvendes, når der er gjort, hvad der er muligt for at opnå dit samtykke, og altid efter et mindste middels princip, som betyder, at personalet kun vil anvende den tvang, der er absolut nødvendig af hensyn til din behandling. Der er knyttet strenge betingelser til anvendelsen af tvang, og patienter, der udsættes for tvang, har særlige rettigheder. Blandt andet får de tildelt en patientrådgiver. Der gælder særlige regler om samtykke til behandling af børn og unge. Du kan finde pjecen om patientrettigheder målrettet børne- og ungdomspsykiatriske patienter og deres pårørende på 5Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

6 Patientrådgiver Hvis du under din indlæggelse udsættes for tvang, skal du have tildelt en patientrådgiver. Patientrådgiveren skal besøge dig hurtigst muligt og senest 24 timer efter, at tvangen er iværksat og derefter mindst én gang om ugen. Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig om alt i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på den psykiatriske afdeling samt eventuelle klager. Tavshedspligt Personalet har tavshedspligt. De må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om dit helbred og øvrige personlige forhold, uden du har givet dit samtykke. Tavshedspligten gælder også over for pårørende. Videregivelse og indhentning af oplysninger Videregivelse og indhentning af informationer kan som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Der er dog tilfælde, hvor dette ikke kræver dit forudgående samtykke: Når det er nødvendigt at videre give informationer til det personale, der er en del af behandlingen, eller som skal fortsætte din behandling. I et udskrivelsesbrev til praktiserende læge eller speciallæge, som har henvist dig til sygehusbehandling. Du kan dog altid frabede dig at

7 informationer videregives. Hvis du gør dette vil vi ikke sende et udskrivelsesbrev. Når lovgivningen kræver det. Hvis det er nødvendigt af væsentlige hensyn til dig selv eller andre. Hvis det er nødvendigt for, at en offentlig myndighed kan gennemføre en tilsynsopgave. Journalen indeholder blandt andet oplysninger om: Diagnose Sygdomsforløb Resultater af undersøgelser Korrespondance med praktiserende læge, myndigheder og eventuelt pårørende I visse tilfælde skal vi have dit skriftlige samtykke, før vi kan videregive eller indhente personfølsomme oplysninger om dig - for eksempel fra andre myndigheder. Du kan klage til Patientombuddet, hvis du mener, at der uretmæssigt er videregivet helbredsoplysninger om dig. Aktindsigt Du har ret til aktindsigt i din journal. Det betyder, at du har ret til at se journalen og evt. få en kopi af den. Du kan anmode om aktindsigt overfor den sundhedsperson eller sygehusmyndighed, som har journalen i sin besiddelse. Senest 10 dage efter du har anmodet om aktindsigt, skal du modtage en afgørelse på, hvorvidt din anmodning er imødekommet eller afslået. Hvis du får afslag på aktindsigt, har du krav på en begrundelse. For optegnelser i journalen før 1. januar 2010 kan retten til aktindsigt begrænses, hvis afgørende hensyn til dig eller andre gør det nødvendigt. Elektronisk journal (E-journal) Med digital signatur / NemID kan du selv logge ind på og finde din e-journal. I din e-journal samles journaloplysninger om dig fra alle landets offentlige hospitaler. Du kan læse journaloplysninger 14 dage efter, de er blevet skrevet. De 14 dages forskydning er lavet, for at lægerne har tid til at orientere dig om undersøgelses- og behandlingsresultater. Journalen kan være svær at forstå, da den er et arbejdsredskab for sundhedspersonalet. Hvis du ønsker det, kan personalet hjælpe dig med at forklare indholdet. Det er på nuværende tidspunkt ikke alle oplysninger fra journalen, du kan se i din e-journal. Tolk Der kan bruges tolk, hvis det er nødvendigt for, at du kan forstå den information, som du får i forbindelse med din behandling. 7Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

8 Det er personalet, som skønner, om en tolk er nødvendig. Personalet skal sørge for tolkebistand og sikre sig, at tolken har de nødvendige sproglige kvalifikationer. Tolkebistanden er gratis. Patientkontoret Hos Patientkontoret kan du få vejledning og rådgivning om dine rettigheder som patient inden for sundhedsvæsenet. Patientkontoret kan også hjælpe dig med at klage, hvis der er noget, du er utilfreds med. Mulighed for at klage Er der forhold, du ikke er tilfreds med, kan du i første omgang henvende dig til personalet eller til afdelingsledelsen for den afdeling, du bliver behandlet i, eller du kan kontakte psykiatri og socialledelsen i Region Midtjylland. Hvis du vil klage over den faglige behandling eller over tilsidesættelse af patientrettigheder, kan du sende din klage til Patientombuddet. Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over tvangsindgreb, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Tvangsindgreb er indgreb, som du ikke har givet samtykke til. Du kan klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvis du har været udsat for tvang under din indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Der er ingen krav til, hvordan klagen skal se ud. Den kan være både mundtlig og skriftlig. Klagen afleveres - eventuelt via din patientrådgiver til det behandlingsafsnit, hvor du bliver behandlet. Afsnittet har pligt til at sørge for, at din klage videresendes til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Du kan også få hjælp til at klage hos Region Midtjyllands patientkontor. Patientkontoret er uafhængigt af regionen i deres konkrete vejledning til dig som patient. Medarbejderne på patientkontoret har tavshedspligt og vil ikke uden dit samtykke, henvende sig til hospitalsafdelinger m.v. Hvis noget går galt Er du i forbindelse med undersøgelse, behandling eller pleje blevet skadet eller udsat for en konkret risiko for skade, er der tale om en utilsigtet hændelse. Du kan rapportere en utilsigtet hændelse, så sundhedsvæsenet kan lære af sine fejl. Hvis sundhedspersoner, ambulancereddere mv. oplever en utilsigtet hændelse, er de forpligtet til at indberette den. Se Patientombuddets hjemmeside om, hvordan du indberetter en utilsigtet hændelse. Patientforsikring Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling. Det er Patientforsikringens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Det er gratis at anmelde en sag. 8

9 Frit sygehusvalg Der er frit sygehusvalg i Danmark. Din ret til frit sygehusvalg kan dog undtagelsesvis begrænses af hensyn til dine egne behandlingsmuligheder og resultatet heraf. Valget kan også begrænses af kapacitetsmæssige årsager på modtagersygehuset. Kontakt Patientkontoret hvis du har spørgsmål til det frie sygehusvalg. Udvidet ret til undersøgelse og behandling Patienter over 18 år kan som hovedregel vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis ventetiden i det offentlige overstiger to måneder. Et aftalesygehus er et sygehus som Region Midtjylland har indgået aftale med om behandling af patienter der har udsigt til at vente to måneder eller mere. Regionen skal senest otte hverdage efter at henvisningen er modtaget oplyse patienten om, hvorvidt regionen kan tilbyde behandling indenfor de to måneder. Hvis ikke, så skal de oplyse om, at patienten kan vælge et aftalesygehus. Der gælder særlige regler om ret til undersøgelse og behandling for børn og unge op til 18 år. Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny ret til udvidet frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning. Du kan finde oplysninger om den udvidede ret til undersøgelse og behandling på eller kontakte Patientkontoret. Kørsel til og fra hospital Hovedreglen er, at du selv skal sørge for at komme til og fra hospitalet. Manglende adgang til offentlig befordring giver i sig selv ikke ret til befordring og / eller befordringsgodtgørelse. I særlige tilfælde kan du få tilskud til dine befordringsudgifter eller blive kørt med Region Midtjyllands taxaordning, evt. ambulance, hvis din helbredstilstand gør det nødvendigt. Du kan læse mere om betingelserne for befordring og befordringsgodtgørelse i pjecen: Kørsel til og fra hospitalet udgivet af Region Midtjylland. Du kan få pjecen udleveret på dit behandlingssted eller du kan finde den på 9Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien

10 Yderligere information Regionspsykiatriens hjemmeside. Følg link til patient / rettigheder. sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet. Bag sundhed.dk står Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Kommunernes Landsforening. Region Midtjyllands hjemmeside. retsinformation.dk giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. På retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder samt i Folketingets dokumenter. Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du bl.a. finder oplysninger om tavshedspligt m.v. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside bl.a. med oplysninger om patientrettigheder m.v. Patientombuddets hjemmeside med oplysninger om bl.a. patientklager, erstatning og utilsigtede hændelser. Patientforsikringens hjemmeside med oplysninger om den offentlige erstatningsordning for patienter. Statsforvaltningernes hjemmeside, bl.a. med oplysninger om Statsforvaltningen Midtjylland og Det Psykiatriske Patientklagenævn. Bøger Ellen Margrethe Basse og Knud Kristensen Håndbog for psykiatribrugere og pårørende, Kend dine rettigheder Bogen beskriver de rettigheder, som brugere og/eller pårørende i psykiatrien har. Helle Bødker Madsen Sundhedsret, 2010 Bogen behandler de grundlæggende regler om sundhedsmyndigheders og sundhedspersoners pligter og patienters rettigheder. 10

11 Nyttige adresser Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon: (Telefontid dagligt 10-14) Patientkontoret Region Midtjylland Skottenborg Viborg Tlf: Telefontid mandag kl og tirsdag til torsdag kl Det psykiatriske Patientklagenævn Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej Ringkøbing Tlf: Patientforsikringen København Nytorv 5, 3. sal 1450 :København K Tlf.: Odense Thomas B. Thriges Gade 26, 1. sal Odense C Tlf.: Psykiatri og socialledelsen i Region Midtjylland. Psykiatri og Social, Region Midtjylland Postboks 36 Tingvej tv Viborg Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Tak til forfatter socialfaglig konsulent, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov, Ole Juul Jensen. 1. udgave

12 1. udgave 2013 Psykiatri og Social

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om ETTIGHEDE for patienter i voksenpsykiatrien O E T U Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 ontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 et til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG

Region Hovedstaden. Patientrettigheder Januar 2012. Patientrettigheder. en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden SPROG Januar 2012 en kort orientering til patienter og pårørende SPROG Kære patient Det er regionsrådets ønske, at du med denne pjece kort kan orientere dig om dine rettigheder som patient. Du er altid velkommen

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende

Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Telefonnumre til Region Hovedstadens patientvejledere: Januar 2012 Hillerød Hospital Træffetider: Mandag torsdag ml. kl. 10-13 og fredag ml. kl. 10-12. Amager Hospital......................... 38 66 66

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden

Patientrettigheder Januar 2013. Region Hovedstaden. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Region Hovedstaden Patientrettigheder Januar 2013 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Forord Kære patient s. 3 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region

Læs mere

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Marts 2012 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region Hovedstadens Psykiatri 04 Henvisning

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital P.P. Ørumsgade 11 Her er praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Nyttige adresser og hjemmesider: Patientkontoret, Region Nordjylland Niels Bohrs vej 30 9220 Aalborg Ø tlf. 96 35 10 10 (hverdage kl. 9-12) patientkontor@rn.dk www.patientrettigheder.rn.dk Kørselskontoret,

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Til patienter og pårørende Mine rettigheder som patient Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Noter Dine rettigheder som patient Kommunikation Varenr. 700100 Oplag 1 Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Tage-Hansens Gade 2 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil vide mere om,

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Patientrettigheder et informationsproblem?

Patientrettigheder et informationsproblem? Patientrettigheder et informationsproblem? Professor, dr. jur. Mette Hartlev Dias 1 Patientrettigheder Ret til behandling Herunder information om ventetid, ret til frit sygehusvalg m.v. Selvbestemmelsesret

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget,

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium og Skopienheden Velkommen Velkommen

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling Baggrund Sundhedsloven Afsnit III Patienters retsstilling Vejledninger Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. Vejledning om sundhedspersoners

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende.

Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017. Hjælp os med at blive bedre. Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Grøn: CMYK 80/20/100/10 RAL 6017 Hjælp os med at blive bedre Dine klage- og erstatningsmuligheder som patient og pårørende. Selvom vi gør vores bedste, ved vi godt, at der nogle gange sker større eller

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Udgivet december 2012 Region Midtjylland Præhospitalet INDHOLDSFORTEGNELSE: Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring...

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOM Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

Patienters mulighed for klage og erstatning

Patienters mulighed for klage og erstatning Patienters mulighed for klage og erstatning Klagevejledning Der kan være tilfælde, hvor du som borger ikke er tilfreds med en sundhedsfaglig behandling, som Kolding Kommune har ydet. Det kan være behandling/vejledning

Læs mere

VELKOMMEN. Til Sengeafsnit M3. Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3

VELKOMMEN. Til Sengeafsnit M3. Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3 VELKOMMEN Til Sengeafsnit M3 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3 Om afsnittet Afsnittet varetager diagnosticering, udredning og behandling af: Patienter med organiske psykiske

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Februar 2015 Præhospitalet Region Midtjylland Læs om reglerne for at blive kørt til og fra hospitalet og om mulighederne for at få tilskud, hvis du kører i bil, bus eller tog.

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Retssikkerhed

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Retssikkerhed DINE SOCIALE RETTIGHEDER Retssikkerhed Forord Denne pjece handler om din retssikkerhed, når du er i kontakt med offentlige myndigheder som din kommune eller dit hospital. Pjecen giver dig svar på en række

Læs mere

Kørsel til og fra hospitalet

Kørsel til og fra hospitalet Kørsel til og fra hospitalet Præhospitalet September 2013 Indholdsfortegnelse Har du ret til tilskud eller kørsel... 3 Tilskud til kørsel... 4 Kørsel med siddende patientbefordring... 5 Anden kørsel...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk EPJ og e-journal i Region Midtjylland Else Glenthøj Sanogo, EPJ Produkter Bjørn Gregers Andreasen, It-Stab EPJ messen 16. januar 2012 MidtEPJ E-journal Hvad indberetter vi? Kontakter Diagnoser Forløb Notater

Læs mere

afholdt d. 26. august 2009

afholdt d. 26. august 2009 Juridiske forhold vedr. isolation Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen E: ehe@sst.dk T: 72 22 77 96 Relevante regelsæt Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Epidemiloven)(alment farlige

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Elisabeth Hersby, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen, Danmark T: 72 22 77 96 - E: ehe@sst.dk

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling

klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling klagevejledning for stofmisbrugere i behandling - fælles for den sundhedsfaglige og den sociale behandling udgivet af: indenrigs- og sundhedsministeriet slotsholmsgade 10-12 1216 københavn k. telefon:

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde

B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde B & U - psykiatrisk klinik 2, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Informeret samtykke til behandling og videregivelse af helbredsoplysninger

Informeret samtykke til behandling og videregivelse af helbredsoplysninger Godkendt 22. oktober 2009 Dokumentegenskaber: Gældende for Målgruppe Udarbejdet af Faglig ansvarlig Nøgleord Regional vejledning Hospitaler og psykiatri i Region Hovedstaden Sundhedspersonale ansat på

Læs mere

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde

B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde B & U-psykiatrisk klinik 1, Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland

Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Distriktspsykiatrien Nykøbing Sjælland Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere