KRAFTVARME DEN SMARTE BESLUTNING! Hvorfor og hvordan kraftvarme kan gøre jeres virksomhed mere rentabel og energieffektiv?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAFTVARME DEN SMARTE BESLUTNING! Hvorfor og hvordan kraftvarme kan gøre jeres virksomhed mere rentabel og energieffektiv?"

Transkript

1 Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Hvorfor og hvordan kraftvarme kan gøre jeres virksomhed mere rentabel og energieffektiv? DEN SMARTE BESLUTNING! Medfinansieret af Den Europæiske Unions program "Intelligent energi i Europa"

2 Indholdsfortegnelse HVORFOR ER EN EFFEKTIV OG RENTABEL FOR SMV'er HVOR OG HVORDAN TIPS TIL -ØKONOMI EFFEKTIV, BÆREDYGTIG, FLEKSIBEL OG ØKONOMISK SÅDAN GØR MAN INFORMATIONSKILDER HVORFOR ER EN EFFEKTIV OG RENTABEL 1LØSNING FOR SMV'er Kraftvarme er en veldokumenteret avanceret teknologi, der kan reducere virksomhedens energiomkostninger og øge konkurrenceevnen: hold op med at spilde penge på at afbrænde brændsel i en kedel for at producere varme og købe elektricitet på uforudsigelige energimarkeder. Et kraftvarmesystem leverer begge typer energi i ét enkelt, energieffektivt trin. Kraftvarme er understøttet af en række forskellige økonomiske incitamenter og er en fornuftig økonomisk investering i jeres egen sikre og bæredygtige energiforsyning. Yderligere fordele for jeres virksomhed kan omfatte: Forbedring af virksomhedens ressourceeffektivitet: Kraftvarme er den mest effektive teknologi til enertgiomdannelse af primære brændstoffer til elektricitet og varme og opnår primærenergibesparelser på op til 0 % eller mere sammenlignet med særskilt produktion af varme og elektricitet. Nedbring jeres CO 2 -fodaftryk: Kraftvarme er en lavemissionsteknologi, der nedbringer drivhusgasemissioner med op til 0 % for fossile brændstoffer eller fuldstændigt fjerner kulstoffer ved højeffektivt at anvende vedvarende energikilder (biomasse, biogas, sol etc.). Løsningen, der kan kombineres med solceller: Kraftvarmeanlæggenes fleksible generering af elektricitet passer meget godt til solcellers periodiske generering af elektricitet (stabil generering af kraftvarme, også om vinteren og om natten, komplementerer solcellerne). Forsyningssikkerhed: Kraftvarme er et veldokumenteret koncept med en lang historik inden for en række forskellige anvendelser. Kraftvarme kan også bruges som kilde til reservestrøm og kan således forbedre forsyningssikkerheden. Bemærk: dette kræver nogle yderligere systemkomponenter samt driftsstandarder. Plug and play: Kraftvarme er en af de få energibesparende teknologier, der kan levere høje temperaturer (> 80 C) på en effektiv måde. Det gør den til en oplagt mulighed for eftermontering på eksisterende varmesystemer med høje temperaturer. De fleste kraftvarmeinstallationer kan installeres som plug and play-løsninger. Udbyttet af og fordelene ved kraftvarme anerkendes bredt over hele verden. Leder DEN SMARTE BESLUTNING! Denne publikation er udarbejdet inden for rammerne af CODE2-projektet. Publikationen er udarbejdet af: Jožef Stefan Institute, Energy Efficiency Centre (SI) COGEN Europe (BE) Energy Matters (NL) COGEN Vlaanderen (BE) Berlin Energy Agency (DE) KWK kommt (DE) FAST (IT) HACHP (GR) Kraftvarme er den samtidige generering af varmeenergi og elektricitet eller mekanisk energi ved brug af fossile eller fornyelige brændstoffer, oftest naturgas, kul eller træbiomasse og biogas. Kraftvarme sparer energi pga. den samtidige produktion af elektricitet og varme på stedet og forhindrer derved store tab, der finder sted på de fleste elværker nu til dags. Kraftværk Kedel Elektricitet Varme 8 % kedeltab Kraftvarme Returvarmeveksler Industri, servicefag, husholdninger 2 % stråletab 100 % primært brændstof Elektricitet Varme Figur 1: Gasmotor på kraftvarmeværk Dato: Juli 2014 Eneansvaret for indholdet af denne publikation ligger hos forfatterne. Den afspejler ikke nødvendigvis EU's holdning. Hverken EACI eller Europa-Kommissionen er ansvarlige for nogen form for brug af de oplysninger, der er indeholdt heri. Gasmotor Motorvarmeveksling ggenerator Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt med kildegengivelse. Der gives ingen garanti for indholdets rigtighed. Udgiveren og forfatterne fraskriver sig ethvert ansvar. % varme % elektricitet

3 2 Hvorfor VÆRD AT VIDE OM - ØKONOMI EFFEKTIV, BÆREDYGTIG, HVOR OG HVORDAN FLEKSIBEL OG ØKONOMISK Intensiv udvikling inden for kraftvarmeteknologi har resulteret i en lang række effektive teknologiske løsninger til økonomisk anvendelse af kraftvarme og forretningsmuligheder inden for alle økonomiske sektorer: Industri: Kraftvarmeenheder kan levere en betragtelig andel af damp, varmt vand og varm luft i procesindustrien til brug i processer, til opvarmning og afkøling og kan efterkomme en stor del af efterspørgslen efter elektricitet ved brug af gas- og dampturbiner, forbrændingsmotorer, ORC etc. Kraftvarmeapplikationer baseret på biomasse og biogas anvender fornyelige industriaffalds produkter, der medfører optimal ressourceeffektivitet og økonomiske fordele for virksomheden. EFFEKTIV FORSYNING Virksomheden Riedl er en international og konkurrencedygtig leverandør af store løsninger af en høj kvalitet inden for området mekanisk behandling af komplekse produkter. Servicefagene: Gasturbiner og motorer (små og mikrostørrelse) er centrale kraftvarmeteknologier for bæredygtig forsyning af elektricitet, varme og valgfri nedkølig (trigeneration eller kombinerede el- og varmeanlæg) i bygninger og til brug i andre processer inden for servicefagene, særligt sundhedsområdet, turisme, uddannelse, landbrug etc. Nye brændselscelleteknologier med øget elektrisk effektivitet kan booste potentialet for anvendelse af kraftvarme. Husholdninger: Den nylige og hurtige udvikling af mikrokraftvarmeteknologier, såsom gas og Stirling-motorer og brændselsceller, gør det muligt at bruge kraftvarme til effektiv varme- og elektricitetsforsyning af enfamiliehuse og flerfamiliehuse i overensstemmelse med konceptet om energineutralt byggeri (aktivt byggeri). Investeringen på EUR vil være tilbagebetalt i løbet af 4-6 år, idet virksomheden er berettiget til en afregningsbonus for al produceret elektricitet. kan kraftvarme give økonomiske fordele? Kraftvarme kan være en attraktiv løsning for jeres virksomhed. Virksomheden skal dog bruge en betragtelig mængde varme (særligt som en del af en produktionsproces), som normalt er mindst driftstimer årligt (grænserne afhænger af markedsbetingelserne). Udnyttelsen af anvendelig overskudsvarme ved et kraftvarmeværks produktion af elektricitet er den vigtigste fordel, der giver økonomiske fordele ved højeffektive kraftvarmeenheder. Ved at bruge kraftvarme i stedet for jeres eksisterende kedel, opnår I: Lavere omkostninger til køb af elektricitet (reduceret køb af elektricitet, fritagelse for omkostninger til elnettet og øvrige elafgifter, risikoafbødning i forhold til markedsprisen, efterspørgselsstyring etc.). Yderligere indtægt fra kraftvarmestøtteinstrumenter (bonus, fast købspris, certifikater, afgiftsfritagelser, investe ringsstøtte, gratis kvoter i henhold til emissionshandelsordningen etc.). Undersøg mulighederne for støtte til kraftvarme i jeres land! Mulighed for, at energisystemer kan levere til PÅ HOTEL ZUR BRÜCKE elsystemoperatør (systemafbalancering ved fleksibel kraftvarmedrift i relation til hurtigt voksende generering af elektricitet fra vedvarende energikilder, overskudstjenester etc.). Forbedring af virksomhedens image ved bæredygtig energiforsyning og CO 2 -reduktion (primærenergibesparelser, brug af elektricitet fra vedvarende energikilder, mindre CO 2 -fodaftryk ved nedbringelse af drivhusgasudledning, nedbringelse af miljøforurening etc.). Økonomiske fordele for virksomheden ved lavere samlede energiomkostninger. Disse fordele skal sammenholdes med en større investering i kraftvarme, brændsel 1 og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med en enkel løsning med en kedel, som kun producerer varme. Behørig planlægning og implementering af investeringen i kraftvarme, overvejelse af alle aspekter omkring lokationen og kvalitetsstyring af kraftvarmeenhedens drift, er vigtige faktorer for en lønsom investering i kraftvarme, der normalt varetages af dygtige installatører. TJEKLISTE HVIS MAN OVERVEJER Stabile og forudsigelige varme- og/eller afkølingskrav til varme eller procesanvendelse på lokaliteten med mindst timer årligt. Et kraftvarmeanlæg med en gasturbine på 0 kwe, der kører på naturgas med varmelagring, installeret i 2011, er den varmekilde, der dækker hele varmeefterspørgslen i virksomhedens industrihal i Maribor. Al den producerede elektricitet anvendes på fabrikken, og elnettet leverer det resterende behov. Gunstige betingelser på energimarkedet højere elpris sammenlignet med brændstofprisen (en ratio på mindst 2:1). Støttemekanismer, hvis betingelserne på energimarkedet kræver yderligere støtte: afregningsbonus, certifikater, afgiftsfritagelse, tilskud etc. Brændstoftilgængelighed på lokationen: Naturgas, træbiomasse, biogas, flydende gas etc. Passende sted til installation af kraftvarmeenhed: Lokale, tilslutninger, skorsten etc. Økonomiske ressourcer: Egne, lån, energileverancer, støtte etc. I marts 2009 blev der ud over en gaskedel opsat et kraftvarmeanlæg med en elproduktion på 1 kw, som blev taget i brug en uge efter installationen. Takket være statsstøtte og hele driftstimer pr. år, er systemet tilbagebetalt på, år. Den årlige besparelse er 76 ton CO 2 -udslip og 142 MWh primærenergi (9 %). Specifikationer på kraftvarmeanlægget med gasmotor: Varmekapacitet: 17 0 kw Elektrisk kapacitet: 6 1,2 kw Årligt output: 109 MWh El, 216 MWh V Mål: 1.20 x 70 x mm Vægt: 700 kg Serviceinterval: 8.00 driftstimer Støjniveau: < 49 db (A) Samlede investeringsomkostninger: 7.2 EUR MULIGHEDER FOR STØTTE TIL I EU Faste afregningspriser, grønne certifikater, investeringsstøtte, afgiftsfritagelse etc., afhængigt af den enkelte medlemsstat Yderligere oplysninger: EUROPA-KOMMISSIONEN, GENERALDIREKTORATET FOR ENERGI (http://ec.europa.eu/energy/efficiency/cogeneration/ cogeneration_en.htm) COGEN EUROPE (http://www.cogeneurope.eu/) 1 Brug af fornyelige brændstoffer eller affaldsprodukter kan også nedbringe brændselsomkostningerne.

4 4SÅDAN GØR MAN INFORMATIONSKILDER Hvis I gerne vil vide, om jeres virksomhed egner sig til brug af kraftvarme, kan I bruge værktøjet "Smart CHP", der er udviklet til at give jer indblik i de økonomiske muligheder ved kraftvarme for mindre kraftvarmeinstallationer i industrien, servicefagene og husholdninger. Sådan fungerer det: Smart CHP-værktøjet er nemt og hurtigt at bruge og ledsages af en "quick guide", der findes online som en del af værktøjet. Det gør det muligt at foretage en hurtig analyse af projektets centrale tekniske og økonomiske variabler og få et overslag over rentabilitet ved anvendelsen af kraftvarme. Hvis I synes, projektet ser attraktivt ud i Smart CHP, så følg de trin, der er vist i flowdiagrammet. Normalt kan en teknologileverandør levere størstedelen af de nødvendige ydelser, selvom passende ekspertbistand kan være meget vigtig for designet af mere komplekse enheder, der på bedst mulige vis vil passe til jeres virksomheds energibehov. Har I ikke de nødvendige økonomiske ressourcer eller den nødvendige viden om implementering af investeringen i kraftvarme? Købet kan endda gøres endnu mere simpelt. Hvordan? Brug en virksomhed, der tilbyder energieffektivitetsløsninger. I kan overføre implementeringsrisici og finansiering af kraftvarmeenheden til denne virksomhed ved at indgå en aftale om energileverancer. En virksomhed, der tilbyder energieffektivitetsløsninger, vil levere viden om, design af og finansiering af kraftvarmeenheder og tager ansvar for at sikre en vellykket drift i kontraktperioden og leverer attraktive priser på varme og elektricitet til jeres virksomhed DIREKTIV OM ENERGIEFFEKTIVITET, 2012/27/EU Figur 2: Værktøjet Smart CHP input- og outputdata for hurtig tjek af muligheder med kraftvarme VÆRKTØJET SMART CHP INPUT Varme- og elektricitetsbehov Energipriser Støtteordninger Rabat SMART CHP Vælg din kraftvarmeenhed RESULTATER Kraftvarmeenhedens størrelse og drift Investerings- og driftsomkostninger Økonomisk balance Specifikke omkostninger/indtægter Lønsomhedsindikatorer: Afkast, kapitalværdi, tilbagebetalingsperiode Højeffektiv kraftvarmeproduktion og fjernvarme og fjernkøling giver store muligheder for besparelser på primærenergi, hvilket vi i EU stort set ikke har udnyttet. Medlemslande bør foretage en samlet vurdering af potentialet for højeffektiv kraftvarmeproduktion og fjernvarme og fjernkøling. Disse vurderinger bør ajourføres ved anmodning fra Kommissionen, således at investorer får oplysninger om nationale udviklingsplaner og bidrager til et stabilt og understøttende investeringsmiljø. BARACK OBAMA, Det Hvide Hus, 0. august 2012 Figur : Diagram over de nødvendige trin til en vellykket installation og idriftsætning af kraftvarmeenheden PROJEKTDIAGRAM FOR Forudgående kontroller Hurtig kontrol SMART CHP Dataindsamling Efterspørgsel efter varme og elektricitet Projektdesign Dimensionering og valg af den bedste kraftvarmeenhed (forundersøgelse ved mere komplekse anlæg) Projektdokumentation, tilladelser, licens, support etc. PÅ WARSTEINER BRYGGERI Kraftvarmeanlægget hos Warsteiner Bryggeri, der er hædret med titlen Energy Master 2010, giver økonomiske fordele for virksomheden ved at reducere udgifterne til energiforbrug og samtidig reducere CO 2 -udslippet. Specifikationer på to kraftvarmeanlæg med gasmotorer: Kapacitet: 2, MW E, MW H Årligt output: 1 GWh E, 1 GWh H Samlede investeringsomkostninger: mio. EUR MINISTERIEL BEKENDTGØRELSE, DER FREMSKYNDER INVES- TERING I INDUSTRIEL ENERGIEFFEKTIVITET I stedet for at afbrænde brændsel i en kedel for at producere varmeenergi og købe elektricitet fra elnettet, kan et produktionsanlæg bruge et kraftvarmesystem til at levere begge typer energi på en enkel og energieffektiv måde. Ved at fremskynde disse investeringer på landets fabrikker kan vi forbedre USA's konkurrenceevne, for så vidt angår produktion, lavere energiomkostninger, frigørelse af fremtidig kapital, som virksomheder kan anvende til investering, nedbringelse af luftforurening og jobskabelse. De amerikanske institutioner vil koordinere og på det kraftigste opfordre til bestræbelser om at opnå et nationalt mål om at udnytte 40 gigawatt på nye, omkostningseffektive industrielle kraftvarmeanlæg i USA ved udgangen af Finansieringsmodel Lån, kontraktindgåelse - energitjenesteselskaber etc. OG VEDVARENDE ENERGI: LØSNINGER TIL EN KULSTOFFATTIG, ENER- GIEFFEKTIV FREMTID, IEA 2011 Projektimplementering Opbygning og idriftsættelse Drift af kraftvarmeanlægget Administration, vedligehold Vedvarende energi er en af de vigtigste løsninger på vores udfordringer inden for energiområdet. Overgange tager dog tid, særligt når det er i det omfang, der er nødvendigt for at omdefinere vores energisystem. Selvom andelen af vedvarende energi vil stige i de kommende årtier, vil fossile brændstoffer og andre alternative brændstoffer stadig spille en stor rolle. Derfor er det vigtigt at bruge disse brændstoffer så effektivt som muligt. Kraftvarme tilbyder det bedste fra begge verdener: Kraftvarme er en dokumenteret energieffektiv teknologi. Kraftvarme kan fremskynde integrationen af vedvarende energiteknologi. 7

5 Yderligere oplysninger om CODE2-projektet findes på: Kontakt: COGEN Europe, Avenue des Arts Brussels, Belgium Tlf.:

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020

9 CASH. Politikanbefalinger. Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken 2014-2020 9 CASH Politikanbefalinger for at gøre bedst mulig brug af strukturfonde til bæredygtige sociale boliger Guide for EU-beslutningstagere og forvaltningsmyndigheder inden for rammerne af Samhørighedspolitikken

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet

BAT-KARTELLET. Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Energibesparelser i byggeriet 2 Energibesparelser i byggeriet BAT-KARTELLET Indledning og resumé Arkitekter, ingeniører, byggematerialeproducenter, videninstitutioner og de udførende virksomheder

Læs mere

Vedvarende energi i Norden

Vedvarende energi i Norden Vedvarende energi i Norden Et sammenlignende studie af de nordiske landes vedvarende energipolitikker og virkemidler TemaNord 2005:561 Vedvarende energi i Norden Et sammenlignende studie af de nordiske

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering

IDAs Klimaplan 2050. Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering IDAs Klimaplan 2050 Tekniske energisystemanalyser og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering baggrundsrapport IDA s Klimaplan 2050 Baggrundsrapport Forfattere: Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet Henrik

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Modellering af Investeringer i Elsektoren

Modellering af Investeringer i Elsektoren Modellering af Investeringer i Elsektoren Jesper Felstedt & Morten Middelboe Pedersen LYNGBY 2005 EKSAMENSPROJEKT NR. 31 IMM Polyteknisk eksamensprojekt, 35 ECTS point Informatik og Matematisk Modellering

Læs mere