Poul Sønderskov blev løsladl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poul Sønderskov blev løsladl."

Transkript

1 pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for Politiet og han maa ikke del tage i politiske Demonstrationer. Han blev interneret d. 16. Maj. PSDika~tiJ/ ElerspørgseJ pas Koks. Del lørste Koksmærke r dte i Kralt i Fredags og siden er Brænds.lshandlerne i This~ blevet bom- Vi kerbe vi har stabr Love. der at en loriræd senere skal h Revisor Bestyre.

2 nmkive øggen r. Ud de ROS dre an OP al Le;/Folu. Sveod Jeoseos "politiske foresatte" Blodrede forklariog. Som det emgas al Releratel at Sv. Jensen Sagen. ændrede Lothar Jeppesen i Gaar sin lidiigere afgivne Forklaring til Politiet om at det var Svend Jensen der tog nitiativet til Anmeldelsen al Sundby Studenten lil del tyske ive Politi. Delte var Sagens Kerneaa punkt og har utvivlsomt været en væsentlig medvirkende til at Sv. lp Jensen har muttet sidde interneret t 888 længe. ' ne at

3 DO TrikoHl~C -. ~".".. "" ø ~ ~= JJOLJTb lu ';: ;

4 tf'"" ""' ' ør/i(l""" t = -. "' 1\ M '" 1'1 'w"'" U'"'d Toggal bestyrer Svend Jensen blev frikendt ved Retten. dll dm vltde ra 1'1 Rel'rTl~ bllh'l'dledtl 14 rll ~;tlltld Ollr S'l tn r tf 5vcnd J e o Mderlbtf 6()(lmtlrlæd~1 beo :Jul'ldbY H 1m Vell'" " 'e OllUlf't j] R' - a kl FOllrd Oll palle "" med Arkr' d Thlll.. d om KlrkC('". Anklller lun som Lrf Lør~en ThlHtefl oll:. L~ R.m\J1scn ForlVC' - yldt ReUflllC' Vllr. palm fp SundbyeMnllll dt lue ud undh den de ha d" skønt de fletle 11..al min Offlllng 117 Alt u!lel1 nogen havde ht Anledntoil K!(e og hin kunde m'fll~ l1dlll 51"dl komme 'yk~e ud lj1"d Oplylnlnj(l'lne- Men del "r kllt 'ry'lerne le" '.nllle P' Med Hllnlyn n Slgtellc" to Unde..b toklaredt Jtnleu " hall lere rtrgnllllb )Ver Mtlt. rlell Otlllllllll( og 01 bltv hv'l MUll'll ffltvefet KUerl:len som Jndlerlt Opgørel.rn h KalØe. Ol( Hovedbog. Folk tik Laan paa MeJ_rl. t Anklageren op]ælle Regnskabet som del va' "mel op al Mele. rlernes Relllslon5ko"tor (ældende.'.". Behlo ml o lltle op de mlng e t. Oklubel H 30 M111941i Ankllgen 18d pø Aoglve rl A' delle remglk det at Under. ølludet val pu 1~OOO Kr. et lede 511end Jensen andel Regn skib. udarbeldel paa polltlel s Slulolngtn ' December 1944 porsvarelens PoranJednlng a' vel Studeni Sil. A. latnul Revisor Mldsen Nyk!!!. tl~le lug. bng M" vste et noget mindre."" SundbY ' til del lyske Po UndenkuO eller at et Par Polter.g rar Uodersl/l!b med Hensyn lom omlallede Svend Jensen. prl / 000 Kr. ol/crlor Sundby Meier. lale Me!1emværenlle med Andels. 1 S/end Jensen der er Tred knsen U gledet ud ellerhaan blev nterneret den :s Møl den kom man ned pu el Beløb ~nr 8ynUgl mærket al det af 81Z1 Kr Herl kom al Jensen hævdede al der landl!!! en Pængsel50phold. Han nlllr Sammenlælllngsfejl paa :SOOO Kr. '''''''''d' lg skyldig i begge porhold en Kontrabog. Denne Paul and :. sig selv 10lklarede han t _ som Jensen ikke kunde bevlle bavde væet Bestyrer al Rgtigheden af - fik Dommeren Meier sden 1906 og al!l at bemærke at han o ni bavde Penge Oode fra vllr Medlem al S_ A P fordi han mente at var den enesle farbare ed Z. ud al det 1/konoml5ke Uf1/lrt'. Be&æll elsen blev han al Partmedlemmer igen pres t nd Partiet men meldte sig 1943 atler ud Under Besætte! " havde han nlet halt med Be9ættelsesmaglen al gøre ud over den Handel der var paa vunget Melerlet. Anonym e Tru8øl sbr8ve December 1944 blev der sendl Tlusclsbreve til Svend og lil Mejeriets Bestyrelse ud al hllls Jensen nden ratraadle sin blive et Besøg sted Jensen sig med Sysseleder Jeppesen fik ham til al gu med hen 111 del tyske Poll. Den lyske Poli!!mester Amenda spufllte om hon hallde Mistanke ntjgen og om der Studenter pall Egnen. J ensen da Sv. As Larsen. men al der sikkert kke kunde lom' at denne rolige Manel bavde sk;.: kort ~ler D a~en Larsen anholdt al til sen havde aller lor Pader der vaf hans gode bek la get elel skete del han havde ønsket al bringe Sø nnen Portl æd. Anklageren: Hvorfor henvendle D'~~~D: :m::~;;k:ke Jeg Vagtllærnel? vi dlote hvordan. lot Vagtværnet V saa det kume ikke nytte uge Assistance hos ba rn Ank!.: De var anset lor al være J _: var jeg kke del skuld e blot heltea pea mlll fordi jeg havde læret Medlem al Nazlet ~ parllet. S.mmen.tød med Mejeriformenden Ank!. ; Kom det ikk e iii skarpl Sammenstød mellem ~m fa Be!tyrelsen 1.'0 Gang hvor De remsa;'e Trusler o verl~r Bealy Skal det "em nu? Del Big om al norlc Manne. h~~:e klaget til Pormanden ger Over at le~ hlvde elem uens men POl min. ikke utl metl Navnene Svarede da at nu hlvde Det oplystes JeOlJln nogle Tllfll'lde havde udlaaot rel slore Beløb f Mejeriets K166e uden Be9tyrelsens Billgelse. Hnn lagde blot Sedler i Kassen med BeJa~ benes Paslydende men KaØ8e~ bo~en indlerh: bao Pentene aom.bc:tall-. Da Mejeriets Bestyrelse kke 1111 helte lor dlsge Posler elkendte Sv. Jensen at Sila mutte ban gere del. ;Anklageren mente at Meleliet v; hoglørlngspllgtlg og t denne Pligt Helge Melerieta Vedtægler lalel! tilbage paa Bestyreren_ Som Vidne lørles Mejeriets Kasserer Odr. Olut Olesen Sundby der lorkllrede al Svend Jensen beslred Mejeriets daglige Udgifter 02 alleverede en muned Opgelt:lse herover til Kas Henvøndelsen til del t y. ke Politi Som Vidne i Angverisgleisen førlea den fængslede hll Syssel eder Lothar Jeppesen. Hin forklarede at Svend Jensen en Dag Vi har i disse Dage [aad en større Sending Strikktp t hiem -- Prima Aluminiumsstrikkepinde : Nr. 2 1 /t pr. Par Nr. 3 pr Par Nr. 3 1 / pr. Pl r... _ 055 Prima Rundstrikke pinde: 60 cm pr. stk. ' cm pr. Stk Prima Strømpestrikkepinde n 15 til 30 Sre pr. S Karl: Stigaard _. Vllllrgade 16 tt:.lilbtp" dt'ft' pu 6fj v li: J \i: "Ul" K"~ blftl~ at ove'ldl ~ ol Tlen u1etl d_ml u POl tll 1"10\lellll. 0 ceor1lvcf~ ør"' rn MOfj(r lo: 5ymp'1.rrtJ mtdløll. t tutlk pu tabtl al 11.1 ville t al Ol/!!~r R~f(ttH oøl deu har 111('" Otctmb met tsl pu o'u han hu mlte J i ryggtl de 18 y.ke P ud ve Lotbu fl" d Studen hævde rolige "eere hlv Do hvorv lore11 Politi J. melat An lork1 'o pou ". J. k hlille " sen og m. o 101~ D D'j ~ej O! L ~ Ol ~~ v

5 der blev om~aaeode m~1 kke kan 8j~re December MaanecJ 1944 liat kommel Ul ham heil ude M!lg selv psa Grund / el Truse18brell Bom han havde modlare'. Por berolige Jenu'n o~ give ham Be 1ryggelse loreslog Jeppeaen al de sammen skulde gu det lyske PoUli lor allall sat Vagl tid ved Mejeriet. Det YH 0/i:9811 Lothar Jeppesen der lerle Ordel pa det lyske Polillkoolor OB Studenlen~ Navn blev nævnet hævdede Sv. J ensen al denne rolige un~e Mlnd kunde der kke... ære Tale om som Brevels Op havsmand. Domm.: Del drejer sig om hvorvfdl del er Jensen der har fo rel aget Anmeldelsen Ul del tyske Politi. Jeppesen. Jensen bar kke aomeld l nosen Ul c1t'1 lyske Politi Ank!.: Til RappOrlen har De!orklarel at der kke blev nævnel noji!el NdV under Besøget hos politimester Amenaa. Jeppesen: De mila undskylde rfrl A nk].'!~er Olen nsar Poliliet kom~'oer nd Lejren for al al høre ""'5 skal del!'aa saa slærkl. al v!.ikke laar Tid iii al lænke os om.det var mig og ikke J ensen der vh'de ii del lyske Politi S~{ liliai: har yæfc BClYrf" j 40 Aar 0/1 var lor 1101 Hytdu' ved lit JUhillCll OJ;( lor blol en siden btey dct pall en Genef.llc. abmlin~ rcmhævet al Jenten været Mejeriet en god MBnd_ Vele at man har allkedl~tt elter 40 Asr. Tjene.!e. men burde hllve lorahllnet ham denne Anm~lddse. Jtllllen var ii~ ;~.d' ikke tysk ven tig det "Bf ekono. 'Y 11'1 miske Grundsælnlnger Program tiltalte "0 Hensyn lil atgørende har indset al høn bragie ligheder ved al nævne Del hbr han ill:ke er der heller ikke lørt Høn sagde JO abbolut ikke ha. BrtVel og al der ikke maalle foretages logel ovetfor ham. Alene derlor bør han frilindes Han har hen vend! sig til LOlhar Jeppeaen i Nedtrykthed og Forvirring. og det var denne der lonnledlgedeanmtl defsell loretagel. Fr ifundet og det var kke sil egel Skind Ankløger 0R For~varer fremsatte men Me'~rlel ~an vitde redde. de refter alalullt:ude ndlæg og Ank!.: Til ~hdpotl!!n har De Svend Jensen fik hereller Tillade!6\! A80~nillg om klin indgive! iii An.. Bgniu~ om leldahta Le"at lil inden 17 Drcbr_ A D forklarel. al del.sr J ensen der lil al fremsætte en ======::; foretog An meldelsen. Hlln udtalte: Domm.: Del er Forklaringen l - Jeg er u&kyldig i Ank lagen. Dag der gælder. D el val ikk~ j mine Tanker D~refler alhertes Priedelich gaa li! del rsk!! Politi Ol!: jer Heinrich Hansen (PrlZ Han~en ) sard~ lit Lothar Jl'pptH'n at der var til Siede paa del lyske ikke sk ul()e gøre del. J l'1l ved Kon lor da Anmeldelsen blev fore ~vordall end Algørelsen falder lage. Han forklarede del var Dag l18a vil Gud den 'Lothar J eppesen der førle Ordet naar jeg bliver sliltet ov~rlor ''" Da Sv. Jensen blev 6purgl om l ri ~ende mig. hlln ke ndte St udent Sv As Lar- K eller Særreltens længsen havde han svaret at denne l;le Domsforhandling laldt Domvar en fredelig ung Mand Vi dnet men der lød pda P ilindelse i kunde ikke huske hvem der havde begge Anklagepunkter. bra gt Student ens Navn fr em. Sv. J cns~n ønskede al blive $t Proc.eduren paa fri Pod men dette kunde Anklageren ik ke flaa med til al Hen syn til Sagens Omlang og Karakter.l\f'lk!ag ercn p8?stod Sv. Je ~ s el' og Dommen blev appelleret til dømt ~ Henhold tl Ank lajlukrlhel. L d. le 'Vi ved om Sv. Jensen - ud talte l ada S~' e n~' Jensen udlalte al ha n Anklageren bl. a - at han har all erede havde lidt nolt lonniedi. 'yæret en fr emlræd e nd~.~ ~n~ pall! ged e han Dom meren' lil al be. Eenen med mange s very mærh: Nogen Hell!:e n er De jo Det skulde s~ a led.e 8 være en vel: heller ik ke Jens en. Vel er De eft er begavel og ntelllgenl!"and V mm Mening ikke ansvarlig overlor har lor 'J og det hm Jeg ogsaa Loven men m o r. s k er Deres ndtryk al_ Hou har været NaZi Hll nd ling'l'r lo rkaslelige Siden 1934 m ed en karl Albrydelse hvorefter han indmeldte sig ig o:n. Man nula gao ud fra al han har været tys kvenlig mdsli llt::1 0fz ol Nu ha'..i {ble Ting igefl i deu Grund la aet de lofskeihgc ægte Bronce Tcuselsbeve. Ha n kunde have hen ven dt sig lil Vagtværnet m en Sledet gik han sammen med sin En ~od LOMMEKNV kan o~l&a laas Partifælle til de l tyske Politi. Alle. HUBk den smukke Chr. X Skaal rede i Henvendehu.:l ligger der en lovovertrædelse. Jeg kan ikke linde undskyldende Momenler i denne Sag Med Hensyn til Un der81~bet mente Allkla~ercn at Mejerlel var bogløringspligtig og al Butyreren var ansvarlig f o r 'la re r e pautod flilindeise lor begge Anklager og hævdede al Sv Jensen kun... r funktionær Oll ilt"e den anlivarhg:e lor Mejeriets BøKer. Det lorekom mrr mig - udlalle Ponvareren De!aHf 2: Tænclølell for 10 Ø r~ Rich. VAR LYHNE Urma/i:er 0il: Opltker Vealerg. JJ Til 300 Cykler og Symaskioer bl. a. - ulorslneligl t Stlt d.'u.... lied... " '.n vokalen YJl rejlle Tilt.lc i denne K..."" ' blf u b Pakker

6 t:rrc.n. lr beo k. arias' h" f.' nt lit og 19 at at at om. ' e.~ ~de l holrbeget for nd ud g. for at at n- d. Det var ikke Varulve _! F( Skud i O.T. Lejren Som viste sig nt Være ret. USkYldige. Aftes ved S-Tiden fik Korn_ pt~niet af de danske Soldater Thisted Besked fra Vngtkommnn_ doren i O.T.-Lejren pau Nr. Alle om at der var blevet. affyret Skud i Le.'ren hvorfor han onskede Forlila'rklllng idet han jo ikke var klar ov(>r om der ikke var Tale om et rflgu!ll! rt Overfald. Løbet ar E:n halv Snes Minutter kom et hnlvt Hundrede Mand til Stede OmringEde Lejren og foretog en Unuersogelse af mistænkelige Per SOller men fandt ingen. En nærmere Undersøgelse viste at A~rsagen til Vagtkommanaorens f :)rataaelige Handling var af mere U!l'kyldig Art. Daglig afbrændes en Del Affald m. v. i Lejren hvilket ogøna var sket i Gaar men den stærkt: Vind havde funet Bualet til at. blusse op igen da der tilfældigvis var kommet en Del Patronel' flled i Baalet varede det ikke længe for Skudene dronede. Dertil 1<.om at. en eller anden hnvde i:lnet. fnt. i en Spnengblyant og sat. den i Funktion og den gik ved et. Tilfælde a f ogsna ved S-Tiden saa ult havde forvoret sig om at bcn~d(> Vagterne en Overraskelse. Det nye Pl'ovstiudvaJg for Hassing-ReJs Herreder. Menighcdsl'nndcne i Hassin ~ d bi d ro h hi 0/ ro ]t d ri k ~ a n l

7 om. lnne ud U'-'\ ni sg ligt ie : og "" '" al aa 1- - " - T en S ' ;";.;;gn~".c..;-";lnd"t""''' lf.rl: <lrmllt_ t.' epj;tlrtlm(' en StJlfhlnll' 1"111 fa 2.1 "::onser... "tlvc pau usandt Grund- ~1111 Kr llr er JO neloli nonnru Venstre Opblkl til (' Vnlgk'Wl])1g:n('. Slut mnn gor bedst i ul forberede sig PM hvad som helst. Tysk Civiladministration i Amerikanernes Zone Fhv. Svend Jensen o~e atyrelwl øn~k~r pt\a det k\fugl<te at udul~ ain ~h"i; g<;1... ~r...wrln. :'\-todet- R"tter. randt ikke a t hnn kunde t-lmrres for Anj(iveri. - ndføl'es fm. J a nuar men Amerikanerne opnot holder Kontrollen. sen var ikke pligtig til ut fere But{er og kunde lkke s traffes for uogen Lol'overtrædelse. _ Frlfind"lstn beted kke Lesln.ddse. - i.!t t Snnd JeltS('n 8kal 8idde fængslet til der er faldd endeug Dom i Sag"- L o d o n. Mandag. Den ame Tlkanske ErterretningstJeneste i ll'handlet den Sng der var rejst Tyskland meddeler: Særrellen der hidtil vel hlu" beo De ameriknnske lhllt.u:>rmvn. hnndlct Sager i Amlel af digheder i Tyskland vil den' L sngde i GMr sin anden Frifi~del Januar OH!rgive hele Civiladmi-!e~dom OK den fomlte Frifinde! nlstrntionen i den amerikanske F'~f~om. denne Ret har afsagt i BesæUelseszone incluslve de hoje- 1 f\sted Politikreds. Dommen ste Provinsndministrntionskonto- ('lldt KJ i Aftes efter al rer til TyskeJH~. De amerikan- Rtlten siden KJ. Cl havde - De erede Den "''mlede rærdi t'r 220 Mi. Kr. - Husland faar de 7 Fal)l;ker l n e i n. Trsdag. Det alliere dl' Kontrolmad for TY:lklnnd har llll ~lt!-t. ;\lude l GMr truffet B' lutnink om Fordelingen af Maskinparkrn fra 30 tyske Fabriker til en ~unlet Va'nli ar 222 ~Jll. Mnrk JUUL RepnmtionRkontof>n 7 1'lhrJk('l" tild('('r SovJetunionl'll m('ll~ 28 RkJl fordele!! ln"11 dl'.lvrir'(' Alen1:le fo~ll Kuglelejefabrik i Sdtw('infurt skal deles mellem Sovjetunionen Polpn og andre Allierede Blandt de kendte Fflhriker der skal (ordelt!!. kall nævnes KrU)))!! metalhlrglske Fabnk i Ruhr der gaar til RUlland OR' Polen og Blohm & VO& SkibS\'ll'rflet i Hamborg d"r aar til de ovnge Allierede. jen mod nlv. Mejeribestyrer Svend Jl'nlen Sundby. Retsmødet der bl Stadighed oven'æredes af 20 _ 30 Mennesker deraf m.an~ fra S.mdby var kke uden en vis lnltl""es6e og det var med den slor ~te Spænding at man afventede D<lmmen der som næ\"llt lod paa l'lre Frifindelse for beg~ de Jaasigtede Forhold. Svend.hmsen bltv dog ikke sal pm (ri Fod lkt TiJlæget til Retsplejclo"en s:~r nt LuslRdelse ikke kan ske. 8<\11 længe der kan paa.. mke~ hnw Anklageren gjorde i detle Th'lde ndtager StR.tsa(h'okalen ~nmm(' Standpunkt :;om Anklage- 1"('11 i Gaar kan der godt gan!!-3 Ma8ol!der inden Sagen kommer f..r LP..nds.relten hvilket Tids \'m Jensen ml\&. sidde fængslet. 11\ is del ikke (orinden sker Ænttl'nger Lon!n. Med delte for GJ(' lod Fon\ areren. Landsrets ~orer Rasmussen. i Gaar Dom (lt'ren afsige ('n Kendelse om f'n.. t.aat Fl\'ngsbna- for om muligt til sir. Tid at kræ\'e sin Klient Jcp.ladt under Sagen Tllta]('n Som Domsnuend ha"de Do!":\ lner 110lm Vellt('r\"ig GMr 1\lt tl'.magpr R. h.lrkcgaaru Arki-

8 JjOes..... " Tloi.' j R TJl.;Tl.1 -." ~~~ - t. f " Tn.rL ""... pt ~. ".. t r hl.a':m J. n '1:11 "... r '... r i hl. lrll' 1'''''' T "t>"" ' J "":: ~ ' M J.." < '. Jt:r'" tk nd d" '" ' r ~k""'" ol..j"..... lol... 1 n "'. d '.. J l.t h. n Ligkister < '. dlc. jrl ollvht \"'J F'orhold :r.:"" r \. r'... 11'-' r.'. d n' '-' Luflt'n ni H r A l k.' n- uld' ni! '" Jk il "' 'n.h l t n 1~;ond lo "ojrt '."/ff''''/l)?.1. J"K ""-ti JU alrjnll l"~ l1kt '"' K. al Ul t "ku/d ("n' iii'.1< l '{r nu t'r kl'! A \'nr /J- (J. ndthk..ttl '0 -(ur M"'"ll1lu' h ' ". "" J. Jeg "nr fuhllltwnfllg nnlltll oy tog infc'. n./)to i n1c1' A.' Dl' nu' nn;l"l for nr. ro t) ~k\"( nllg pm!.'wll'l? t.' Foreh Jl'g hllowll' ~"'-.:>l hon.ll'ocial!sl.. ku/dr dp wrll' Jlll.l mig' "Blol e n JnJuril'!k 1l'a.;en forkjnn.'<f Vdere'. at Jum el Bt>:< l} N'lscamool' var ble 'd ;ulgrebet for a l :<kulle ba\'<' to/~ l kg Smor Udl'll )ffl'rker ul T\'l;keme mrn 'l.'l\."de Jnvet 'n r'orlilurink horeftt'r d'r lllet SKete A. \(m det kke." 111'... W lt.~k;ll''l'1 :"timm/.'n.~tod m d B Hf y_ n/$e'l lvar De trtl('d(' med :'t '- i}t! kuldc sojlrl' for d'!!n 1l1l(5llTlmu Eftl'r d nw' Afhurin d r dod nrklariol:eme. J' _.t"h'cu'j {ni.l\ordjld"k Jo V1 l/well! el Snmmell h;nde HLret j f)\' r 2 Timer. paa_ 'J'ru.~''''''' " ~'l" fw ollsker Dl' df't frem nu S;tbolnrun"m 'v\'/ulu. Vldl)(. fh"nor"l m. ild lio/rwlor )0 from 'n/l'lur" J/ Ullde/' il' ælt.f'l""n fk hnll 11{'. M» ri 1 Kl 'rer (;dr Oluf vi ('nc!nu ikke er f;('rfhg"(' m('d t!.'l) C l (> - (' L (' Trusdsbn'l:(' d~r lllr ::1un!lhl ]Pr blev K n lnr'. L' al m'"!':ilp:' :'ran kngede tl mik o\'.'r at dt n/mwd!.'l.g!' -/m". '. ~."!"'r l Oktobf' l~ 1<1 [vrklru T 'nlk ij;ke ble\' ('ns heh.mdle! }ll!.a i J)rocllllll'" 191 i fk 'lln l'e fru dc -l h n ha li J\..' 11- :\J(>Jenet. plem mu \llde kke op! lj~\ bror Af$('ndl'~!: \'ilf \ dbnn hjcmm"." h\e.unn '. J.:lve rp4" Xi\'let \"(nlhdsk. S"lUt>lurumon p.n. l\lagertll o~ af Be \TeJ"('1l fik ) Opg r J._1('11 ~;.gde hl uri der!nd da at dl!t ';ur kl<lg1. at lt han ~kulde \"1- :m h.n "r:e' er j.1 g Ml' P:!dM'n ll"1 Bt'~t\"f ' Lobd 1'1 ro d('t d;j. det ellers s.:-odt klln Hnn \ fo'" 'd hun. ' ::; 8 D:lg' da!l!ejer;t't cl!t'1"s \'1-!)('.~k "t \i kunde m"lf' rajl d' r"li. de bne ~l'~ngt '4uftl'n Jeg f'kdf". 1\t)( '\'n\'jlt't kun dl' Jnm_.' "'. t t mf' [ n'lol mg" JnsrrnUnl!". [ur!.8nttc ff('m ml'n rid \-.U- blot l'll lu Ue' J 01)"" ;'( '-11(' hn. ulld. O) hsl>..t JU';(' S end JeM!'n men der Hlr og kke nogen [orhlommnl ~lmtljg et &5t\'rtJst'smP.d/t'm og n. J _..!r \'ldr. bek " n h:wd' 12'11 h.r. ti/gode af n Tru~'l. ndt. fifl"\' And!'lshn~'fre cl!'r havde [ol:!et samm DreL fonnande~ fik 1\)& lom s."jkl!n kom ned til m'" og \l drofk'<le Sag(>n 1&f( Sill.de lli h:lm nt JeR" ikke hal'de l~~.nkt at gare noget \"ed s.'lgcn. m:"'d ms Bestyrcl.>en forlnngte (~t \'ilde ]eg take mm Afsked.o..r ber kke truf[el nogen Afble. Dagen efter \'nr Jeg J T 11'<1 og hill'dc Bre\'ct j Lommt'n.D:l jeg havde et K\'1crslid bl O\'ers gik Jeg" op til S.vs~clledel" l.llhar JCPp!lf'1l og viste ham Erevel. Han mente ikke del' vur anden Udn!) und at gllll til Politiet m~d del. Alklng-(>rcn' Jlnn ~i~el' nt De vilde haw 1nm med til dl.'t tyske P"JJtj J N(>j Dn hun mcvlme Poli!." t ngdr> jeg. nt det V(J" vist ikk \"D rd hvortil mn HVl"ede at j '! Jeg vijdf' kund/.' han og nogle Kammenlier kommr ud [ar flt 'n1l Valrt wd :-.rejlmet. H~uH_ 1< l b!e\'.'11 jc> [ul!rtl' med nm t.! ri t tysk~ 'ohll der fik H'e-. t at Af'!yakcnli> ~pul"gle DUg O~ Jf' nlllltaonkle logen m'n J. r. \.!ll'de..;ej. S l.1 111!"gte dl' m 1': om ner \'ar ~lurlclltl.'r )'1ndhy horlil Jt'1f mrcdf' al : r \'ar o('n ose \"111 dl' hnn!j N;lVlJ J!!! Jeg tilfojer/f' nt hnn OPlu'ml ml t!tldi' med df'1l ~. ~.'l sr n' fll{.'1{ mnn klm.~kul. ~; mholrh lin N [lir dl'n 8UKS. \'d. Jrll'n llj.'r1" dl ru nt l"j!" ~{'m( \ld' 11lW t de (nlldt ud "f. h\"'1 1l11'\ ll.kri\" Mil' \"111' "tlu :1 sø lljj"d llll 1.<llg" J" Den gl. Ligvogn ko~ lot..h!lilli.. Jl J('alill hol Uf! Tt 712 J FOlrt.Lning:...WLng"en inde>nfor :'tfejenet. )far behandlede del'p.-u( Ankln. yens alldet Punb't Rt'gnskaoor l". hvol" Anklageren oplæ~te de t' He\'isionsbereLmnger drr fo "pl~. Efter den fomte der var ;fbcetaget af De danske )(ej(!llers l'æul'wrglulisation udviste Hegn :*lloot et Underskud Jlan Kl" idet miui gjorde OJmlcrkgom '.lul. a! Regnskabet var fort efter 8."1 glmmeldags PrincilJllCr at Oll kke var let at 11M til det helt :-igtige Hesultat Pau Fol'S\'lU"ChilS Anmodning reviderede stut.''uwnseret Revisor MudRen l~'kobjllg derefter Hcgnaiullwr lt' og fandt ud nf ni der ru' et Fndel"skud P:L:: 7799 Kr. det linn om trgflsk..'ll)('t sagde :lt dl'r vllr er) ho]/.'st uheldig Tekruk nl('d Cl1rckudstcclclsell og at det ikke nlr let nt hellfore Under:.kud"t til l('get bestemt Tlds..'lf>lnit" ;U:~ hndr {orgll'\'es efterlyst en t~onlnlkt mcllf>l1 :'ejrnl't og ~'"ly- '!U'n om denne~ hollllloptl'nn' t yd. 1..: Forskud og Kredittel'_ Om ForrctningsganR\'n O\ly- 1t"8 dd.'.t d'r ikke "lir loj:"l'n )(>;h:mt Artalt' om hvilke Ud.t:if. (>1" Bl' trrcl 1'11 skulde udtt'ih' ler kum oft1' H"Jrllillgt'r hl /lili m hlln Mn betalte lu 1\1..<;. elit' Ju druugl'l ug fil'h\' d(l~ft.!l' h.-it(c ringi'llle tl j{a~!!''\!ll n 'm ' til dl'l nlllanl t!lir\.' 0l'" "e/ :lukt.- 11' Kun'lll lg"t. ud. J"lall ""''!"t'1 dur" altid f>; l/'r vc!c'dc 1'0" ud [ru!lfe1en l)'lrll hlnde ikke haft Spor Ke!ldkab til hvem der ba"d' :Wle' Pf)t>~:ud dier La!! 02" mente. Best\'1'('1 J('n~n mllnlte hdte for C:C't Det ar )ejerict u\'e.lkotnfhendl' Forkllrin~ :Uod..'ilnd mt'd Politinpporten. "Sys'!;ellcdl'r" Lothnr Jeppesen p. t Thisted Arn'st kom med ~'n fildende Forklnrin2" der gik ud rm /t.jc.>nscn lun Dag \"nr kom mel hi hum noget nedtrykt Tllog havde vist hum Bren~t. fk JCllsen til nt f(lltre med tyske Politi h\'(lr hnn fo Sagt'l. dn Jt!St'1l kke. T\'~kerne havde :'.ur!rt (1m htn-dt' :'\listan- ~: til lok\'n men.[n~cn hn\de.l.! 8lwt lt hall 1kkl" r k\lmme1 f( at 11gin' nojtl.'l h\oreft 'f.vi!;'n{ ('fter Yidn~ Fork} lil'~ h:\\'c](' ~JUn~t 11>11«'n o 11 han h'ldt" ('n f'tud"tlt. d d t 0Jr d t.:nnl Jen ('l il \de fi.1gl.j. n nflj" al t l ikke kunde Forll 05:" ni: r ~t han l.ild~ h\" ) li8\ t r r rmert O\lN> \ dn 1 d\ ide. llb\ t 't' undt hh t t-\' p.j.t \ at"1 ti 'j('r lllt i (llln.' i 1'mkt'r om. nt.1 n " nok kom fl \ n ( rtf'll 11\'011111' h lm lu"(' llhu at tllj.(l' t rud lll'll l 1'.11' hullm 11 r lil'll lli vildt'.t l d" 111' 'ri ihl;\.\: 1)" UH 1Ul}!" 11l'}:" l'. i i U'!\(lrll r llldl't il n \ ": 11t'l glal' Ml l:trkt \1 PoliL'! al!lll l;k(l kali (nn T ti 111.L1 h\ ir" mn.h'll '11 ).;. 11 1'1' tl mir" om h. Ullml lat &" itisk hll ltl. or".h l n h 1J1K\'1 Sk~ d. l gik' 1) kl'll1{ l n. r al ilc'. ""'u' l r.. ber K. n o V de " " d " m;rglin "t re t ont'r. fy:jte l T ( kol"5len : t ge Pr. 1. get. Det er fr.ede ~ : en S!l.3dn.n mod t'ell E ]{jemmefl Stats udvi Ba.ade nl('( tog mellen t'n Rf.b~... L...: (o'01u:ht>a. JM 6).

9 Svend (Fortaat fra Side 2). o -.v Jensen ikke Studentens Pe" Navn? Fritz: il n s e n igelede8 p. T. Thisted An'C5t havde overværet de to lfrends samtn1e med det tyske Politi og forklarede at Jen- 8(0 hnvde været meget nedtrykt. 11nn kunde godt huske at der Jf1vde været talt om Studenter men kuode ikke huske om Jensen havde opgivet Navnet paa Lnrsen. Hnn havde i hvert Fald!-.'1gt at vedkom'!1ende Student lkke kunde havc gjort noget sandant. Det var iovrigt hans ndtryk at de to Mænd var kommet for at f M snt Vagt ved Mejeriet for at. undgna eventuelle Sprængninger. _ Derefter skulde Mejeriets r. nnand Forp.'1gter Steen Fibi ger Øland" have været ført som Yla'n~ men ~ var indkaldt for S('nt og var kke nsaet frem fra <øbenhøvjl hvorefter dette Vid Dcudangn blev frafaldet. proceduren. Lrsagf. L a r s e n krævede Svend Jensen dømt efter Anklageskriftet. Han fremhævede at Jenscll vllr en velbegavet og intidigent Mand der første Gang bavde meldt sig j Nazistpartiet l lfl34 og pall. Forhsand var indstil Jtt pan at være tyskvenlig hvilken 11'dstiJling ogsaa mas væl e Grunden til de Tru.selsbreve han fik. Svend Jensen talte med Forrnf.Jcen men der blev ikke truflet Aftale om at henvende sig Lil nogen Myndighed. Han gjorde nl Ugevp! noget men henvendte sig ikke til Vagtværnet der skulde Uge Rig af den Slags Sager da han havde en Mistanke om al Fommnden var med i Modstandsoovægelsen hvorfor han ikke mt>nle. det kunde nytte noget. Stooet for tij danske Myndigheder gik han derefter til lyske J.iynd!1'hcder. Han gik til Lolhnr JfpP"scn der m1ul8ke nok er den egentlige Ophavsmand Lil deen (.1m ut go.a Lil Tyskerne men Sv. Jf'npen gik med og del alene er fon Uvertm.>delse af Stratfelovølilla'guts Par. 13 hvad Jensen ikke ~r tiltalt for men som kan anvent:u. om RetLen ikke vil anvende Par 12 kr ry {of.kl \i.." For. "m JkøøJrtl fifl. Ty kl!n'mt' ml'n Sn'"" n ri lu"lnll'er -' J.m. rr nde d"n riktv.. "t r"r ljn.. ' J. k"- j.r jkk. fuld lulu ink... J' un l~k\'ld""lfl" MOr utf r. '.11 gut dl:j "...:MHnd "ik lkkl~ h'/l(" l D r 'il Ty"k"r'" "l' tul v /'j.('1 n. l.~ "''fl- d R f'l Jkkt' Nø\ ".- l f '. f;knh. J\f JJ. t.il h'gnlllwhnw' flowlt An'dngltri'n lt.." ' 111&1'11 h/l:rlh '0'1.1" l'l plijrtilf '01\4" Nn rmjr:w "Qlllt. og Jorl' BR-r mf'u V ld.' i;.drtlmffll' /L d/-t kunr! vl'rf' "t. 1 vivl... pnrgønlulj. ;\flln kun drg 1ft blive enigt' om at BoKCml' lkk" ~r fort ord(!ntlig. Laan m v. nr kke ført ind i Blgf'r1Je og MeJ Hiets og Mcjcribcllt.yrl "/1' Penge vnr i et vialomfang blandet ørunmcn. Det. isrner ingenting at. hav(> sin egen Gæld til AndcJKkassen gwncndc pna Mejerieta Bøger. Vfutteligt at Befityrelsen rejser en saadan Anklage! Forsvareren LnndsretMngfører H. a 8 m u 8 s e n kncvcclc.jensen rure frifundet for beggc Forhold. 11m hævdccle at Jensen var Funktionær i Mejeriet. og hverken han eller Mejeriet havde Pligt til at føre Bøgcr. Jeg fmder det uforsvwcligt at Statsadvokaten rejser Tiltac pm dette Spogsmaal men det skyldcs jo rook den Tendens man er mde par.. En Sag sla.as stort op Jan h<'gynder med Undel'8læb og da dette ikke kan gennemføres rej- 8( S der TiltsJe paa et Bipunkt for lit Sagen ikke helt skal falde til Jorden. Sigtelsen for Underslæb. burde' aldrig være rejst. Det har kun voldt Besvær og belydelige Urfgifter. Sigtelsen har vist sig :tt være helt forkert og det er ufatteligt at Bestyrelsen har kumet rejse denne Anknge. Forsvareren gennemgik videre. hvor god en Mand Svend Jensen havde været for Mejeriet og fortalte hvorledes han var blevet hyldet ved flere Lejligheder paa hvilken Baggl'und han heller ikke ferstod Tiltalen i Pengesporgsmaalet. Lad være at man ruskedir'er Svend Jensen efter næst\!:n 40 Aars Tjeneste men at gaa bl at i!1dgive en Anmeldelse om Underslæb burde Jensen have være. skannet for. Det skyldes jo imidlertid det politiske Modsætningsforhold der opstod mellem Jensen og en Del af Befolkningcn. Jensen er en Mand. der altd har været efter Nyt. lan har været Foregangsmand plta flere vmmader bl. a. indenfor Bi- og Kaninavlen! Han var med i JAK.iR derfra og Ul DNSAP er der ikke noget langt Skridt og der Er ikke Tale om Tyskvenlighed. -"Ta!eren afviste ligeledes Sigtelsen fo" Angiveri. Det afgorende er. con Jensen burde have indset at Opgivelsen :u Studentens Navn kunde fore Ul Besva'rlighl'der fol' denne og del el' der ikko Tal!l om. Alene af den G nmd bor hun frifindes. Jensen gik ikhu til Tyskeme for nl fan nogen anholdt. Der kan allerhojest forel'gge en uagtsom linnelling som ikke Cl' slraflml'. Jl'nSl'll l'l" DfU: selv klar over. nt han har banret sig dumt ad men han hnr h'molet i For\'i-ring. Dommen. Derpaa trak Retten 8ig tilbage let' al volcre. Klokken var nogle ~1.nutter over 19 og godt en halv Timestid efter faldt DomffiE'D om Frifmdelse. Jensen skal lo(ota1e 150 Kr. ul saavel Forsvarpr som Anklager mcclens 7~ Kr. skal uirede~ af det offenui-.". -'leget forkastelige Handlinger. Svend J e n s e n havde øjen- E:) nlig regnet med at kunne komme ud men Dommerens Kendelse gk h~m imod. hvortil han bemærkede at han syntes godt ban kunde komme ud da han havde bdt nok i denne Sag. Dommeren bemærkede hertil: De skal ikke gøre Dem til en Helgen. Selvom De ikke ~fter Ret.ens Mening er ansvarlig for 1.1; (n er det meget forkastelige Hand!inger. De har begaaet. 8 Fanger brudt ud Esbjerg. øs "'. T fn 'J. m. i.iod er r. et l""".t. l'er """ Havde :rmn't en 3 lieter lang (tang-. - E s b j e r g Tir.;dag. Yed )lidnntstid er l:l Fanger brudt ud fra BarakJejnm i laraldggnde i Esbjerg hvor en Række Arreslanter er isolt'rl-de. De har gravet en 3!\tt't~'r lang Gang under el Plankcvu'rk og under Plgtraa~ den og har dcl"\l>d kunnet hane sig \'ej ud l t'n na'rlir~ndt.' Ha- H'. Flrgtningcne er alle Folk. der l)igtes for nl have været ly!:.ke lnnndhult\'n' OT.-Folk. og lign. En ai dl' flyglede E'r a11l' ~de i ~1l1r1.l"('s fnngd i sit Hjem i E~hjerg. Forlang da.nsk~ de Ha.ndl~nd~ Yartr boa

10 dlryl< p88 lorer en Hjem og afdelinger ndt Polovlsbilledef llinger. Søsh.ende fnsen og for slor r del meder fødes en Bror Kampene Adelng ~_.. \ Kornrnlerker li l d t' t mindle Landbrug udllvert!s pal! Land_ mandshotdiet Lørdag d en 15. Dec. Kl. 1~ KornnlBvnet.. "~~n K:~; en Kamnmark Hjemmeværnsmødet. Undertegnede foreninger opordrer sine Medlemmer til at give Møde i Thiated Realskoles Gymnastiksal Torsdag den 13. ds. K. 20 til del al Nordlhy Hjemmeværnslorening Bverterede Møde. Thisled Sporls.kydeklub. Thisled Skyltekred. Thsled Arnis Skyllet.rening. "U Gymnastik til drætsmærket Mænd: S()nda~ den 16. da. Kl. 9 arie Jen- l østre Skole. Oymu811likeal... lys 00 Lm

11 ...-.-_. v ~ "-.. -''----!'i"f "'''''''... lu... llun var el reni lorberedende Møde. blov Sagen illlle drøltet yderligere. Er/og Madseos Tyskergrise. Husmand Erling Madsen Lynll8 blev for en Tid siden idømt 40 Dages Fængsel for Opkøb al Svin til Ty.kerne. Oaar stc:>d Odr. Chr. Sørensen V-slerlund Vognmand Mar. Jensen Lyngs Oll Husmand Palmer Kanstrup Ulsted ved Relten i Veslervig lillalt lor at have solgt Svin til Erling Mad_en. De hævdede alle at de ikke vidste. al Svinene skulde videresælges ii Tyskerne. Chr. Sørensen blev lrifundel mens Vognm.Jensen idømles en Bøde al 200 Kr. og skal tilbagebetale 19 Kr. Folmer Kanstrup idømles 50 Kr. i Bøde og skal tilbsgebetale 85 Kr. Tillige skal de betale Sagens Omkoalninger. L_ngere Aebnlnglltld pee Post. kontoret i Anledning ef Julen. Postkontoret i Thisted meddeler al Kontorti 1en fro den 17. til den 22. ds. forlæne:es merl-en Tim" aamtidi "... d dag 31. Fart ljor Engl A Kil peo Kt. p8. K K Stje So med Gy SPf Vi Nt 'orh Byre mba Jægg slæd

12 -n!llevere8 i go(l Tia. For Telel(raf- og Telefonforretninger gælder følgende: Den 24. og 31. Decbr. lukkes KJ. 18. den 25. Decbr. og 1. Jan. er der normal Tleneste fra Kl Heftestraf for Tobakshandel. Knud Henning Sørensen Gettrup idømtes i Gaar ved Retten i Vestervig 20 Dages Helte lor Opkøb al Cigaretpapir og Tobak bl. a. ra en tysk Soldat og lor at have videresolgt det til Overpriser. Hans ulovlige Fortjenest!' 461 Kr. blev konliskerel. Mange Nylndmeldelser i Tbisted Borgerskole. Der var i forgaars ndskrivning til Borgerskolen i Thisted. Vice koleinspeklør B a n g 8 El a a r d uua:;l<l lor B na81u ~ Na skelli~ Kystv Argu ~ de 8~ og d sat i Er Hvis saaled lorstal seller større bliver er 08 komm 8kuld~ Byraa Byraa

13 S-øre. N 220 Numre Høns Duer og Ænder.... Thl.t.d Amt. Fjerkr.avl.rfor.ni....der Hjemmeværn. Om dette Emn e Foredrag af JournBi~t {nud D a m g B a r d København. Toredag d. 13. d.. KJ. 20 i Thl.t.d Real.kot Gvmna.tik. Poredraget ledsages af TonetUma-Opta.. e'ser rra det svenske Hjemmeværn samt Optageiler fra danske Terrænsports-0veller og lign. Entre: 50 øre. Alle nteresserede har Adgang specielt indbydes Skytteforeningernes Terrænsportsforeningenl og Soldaterforeningernes Medlemmer Nordthy Hlemme rnaforenlntjo Bancol ArbeJd_rn.. RadiOklub afholder ANDE5PL Tored8g d. 13. d. K: lij30 pbs Hotel.Phønix 15 gennemgaaende Numre. '1't' a_tw.'.. n.

14 JDibel om.. jetr kh lmm~l "t Liy~ hyl!!! Jl til Krl. " uf Je For kll' m- m.-d n t omjfun Klmil flv 110m ha n d it ~l'tl f Llln Ul l!lldt. O'f tilbedt! )rd. hilr himmel" blev du d u. hvorlian un "oldl OK' lnørdt ni le llndt? ulbokc! n du virdøde for ~d dier )genbona Gudatjcl' lj vcr [lyven ud. maal et end hall rui). l\fc!1 or den lydig j~dsk d m der ne paa N i e 1- ertd'tcr Huntaliaen Lide l m den. Talelkenes havde.elacn t~l den igeme hvor Ydsleae Rod øvrige dtryk te fnn g pan Talcapitut Sydrn af mtalte for de o rdre-. kabo Knff ArboJdet pau Oprettelse nf HJem D e y ø.>rnsforc n n ger. Der!ikal -hk8 (Ol' "t.". muu.. 11bJulnlnK. O\"-r 111'1(' Ln.n!l('t lulll.'jrll'b d('r i dl'nnt' TJd ))1111 ut (nu oljfdu l UJemmevwrnll(orcnina"r idi'l nlan br.tnljft.cr det llm giv/.t. at. den kommem"lc Fonwlll"flnlning oj!'slul"1 komme til at om(ltle t t Hjemm(lvlCnl Det l'r lin Mcnin gen nt l1jemmevjl'rnøfur('nilll{er JlC ~knl dnnnc Blndt'h'drlet Ul l ljemm(>va'nlet som ct ~d i }o'orvun;ordnlnl{en l'r 'n <.cndsl{cr ling_ OK" derefter OplUWR øomforemnk bc ll'ng1.et. Nelop ford i l1j('mmcvu'rllutnken er ann næn. )('slægl ('l med Frihedskampen under k!lwttelscn er d('l naturligt at ArlX'jdet (or d l'nlle Bevægel llc er udgltllet (mfrih('(!sbcvl(' ~e 8(n men dc"ttcd l'r mlturligtis ikke sagt at Besrt:'ttt!lsens ilegl;e Folk V have nogen Eneret pall Bevægelsen. Tværtimod. Det ODskl's fra alle Sider. at det s kal bne en folkelig Bevægelse san bred som muligt og med Plads f or alle der vil gore en ndsats_ A -bejdet er end nu k un paa det 10rste Stndium men er allerede i {od Vækst. Overalt moder Tanken st or nteresse. og OgB8A Thi:-:ted Amt regner mnn med mange Medlemmer Den F1lms- og Foredragsaften Nordthy H jemmeværnsforening Torsdag Mten Kl. 20 har arrangeret pna Thisted ilealskole for alle interesserede fra alle Kredse og man vil ved denne Lejlighed fan at hore et FOTf';;rag om Hjemmeværn lige- ~om der vd blive vist s pecielle svenake Tjemmeværnsfilm og dan ~ke TerrænsportsfiJm ikke almmdelige Smalfilm men Tonefilm. Der vil blive a.1.bnet Adgang for hteresserede Tilhørere til at mdmelde sig i Hjemmeværnsforeningen; Selvom mange Problej ller endnu ikke er klaret i Sporgsmaalet om Hjemmeværnet. kan del' allerede tages fat nu og "il blive taget fat san H jemme "ælnet til sin Tid hurtigt kan bhve en Fa ktor i F orsvarsberedskabet Stikkeren Dybdahl Andersen overført til Thisted. Arrest. Peter Dybdahl Andersen "Dodens Overmand" som han ka1dte sig i et Brev til sin K:-ereste er DU blevet OVCrfOlt til Arresten i Thisted idet hans Sag skal paadommes her Det vu huskes at Dybdahl der tidligel'e var Bogtrykker i Viborg f M Dage efter Kapitulationen blev anholdt af Modstandsbevægelsen H an val' ansat hos Gestnpo og dettes Medhjælper. Han blev senere overfmi. til Vlborg og hal' en Tid været allieret Krigsfange. Tømmerby-Lild Sogneraad holdt i Aftes Mode hvor KFUM s Solduterhjem i Randers bevilgedc'i 10 Kr. Nationl\lforenlllRen 25 K... ~1 'C'>.J Ungdor y F8Ug A r udd Aft.c. l N vclbc<lg Ungdfmslr tn (' Sun Ydhy HUl Hlln.ell. 'U\ S t c tllltc dcrp OK beltm de un.-c d Un-domm økn.bernc Den der ~ hcdpl rus': letlest ved! 8ulenlen ri.tlk af Sommere mlcr lil f o Over U 1) 1 Poi n~ La l\-fadsel Cilrmen Sigh 815 Tove Olsel 791 Frid ChristenS( aen 76. Under : tlelsl)oj ~ Edith Ch l\1orømg hard Cb lummelø Egon Slo' sen 'i5 A St.effe nse sen 73 sen 70 Christem stensen Hans Lal >en 64 bert M 598. Ved et bragte J en LYk"i ne og op s..-ctte -! ældrene san ku Efter tby Niel s tælling leg for 20 Da O"el'))l' Dages

15 .... tu'mlll""" homsen. all nbef"l"r Ul rl\ -bov llln ll'. nln Jl' nf ll er ' 1edu. lll~ lln "n~"gl1! anne ønml en lnptlme for. dor 01' he 16 Oclt.agcre. c det anm'b'1.e kolclovcl hjcm L"nd~!! 20 Kr. Armlolle.Mllln..Js dl\rorenlng~n kll'mpclne 20 utnlllgen n! luger lo K ' hjem O Kr undn!orbund e Mænd der Hrnin. fik Uge. - Til l'cl to! el Drlts Kr Bovedpo K.tuscbeholdt- al Kapit'l1 Aktier er Kr pkræ\'ding ni r. UdgiitJ!r: 666 Kr. For!:sa Kr Off. Al"bejdeanvislkeforsikriD( Forelunger ct Kr_ Brand'E.clsc8udgil\;>r gifter Kr. fe var gauet es tiet nl dur ligntioner for JØllt i Banken ete UdA'Ct~r. ktlveme Cor C Losseplads 6 Kr. Dv'!rslnet dselsbehold le havde gind blldøetteverne er ste Kr. Cm 18'-'736 lltlofortnll.m ti Anret or Sognernad r Buch~e ttet Behnndlinl(..om /lddi' HO(' ru ndl1 jf('/ nf 111' 11 J (r.. Mul lilli' r n1'' n n H ti t 111 n K" lwr O K' Svine«aJl(d til 'l'yskerne_ lull.lnnnd Erling MadaenLynga. var som lldligere meddell ved netten l Vestervig: lnkingcl for al have opkllbt Svin lil Tyskerne. En Del af de Landmænd han hnr kobl Svinene nr er medinddraget Sagen og nu har tro ru dem fnact derosdom. Dc hævdede alle ikke at have vidst al Svinene.skulde gna Ul Tyskerne. og Ohr. Sorenscn Veaterlund blev 11'1- fundet. hvonmod Vognmand Jen &ed Lyngs idømtes en Bode pun 200 Kr subludiært 10 Dages llæfle og skal tilbagebetale en FortJenesro pan.19 Kr. Folmer Knnstrup Ulst.ed fik en Bode pall 60 Kr. og skru betale Fortjenesten pan 86 Kr. tilbage. Mangel af Bodens BeWing afsones den med 15 Dages Hæfte De to sidste skal betalt- Sagens Omkostninger Domsforhnndlh\gcn mod fhv. 1\lcjcriblostyrer Svend Jensen. der jo er en kendt Mand her paa Egnen var imødeset med den ru (ol'største nteresse. Det viser nene den Tilstromning der var af interessere til selve Retsmodet idet det var de fleste Tilhl) l"cre der endnu her i Byen har været til disse SærretsSRger Olen derlil komnier at "ThisLed Amtsavis" l Lobet af Eftemiddagen og Aftenen havde et Utal nf Opringninger fro Folk som ollskede at \'ide Dommen. h ur h"l".h hvor hun nu dom. Hun Oll der Mange Mennesker vil uden Tvivl ef tur Dommen spørge hvur fol Jensen nu har siddet fæng!>let mere cnd et halvt Anr nnnr Reviseme imod ham ikke var bedre end at han alllgevel blev frfundet. Dertil er at sige at Vidr.cforklaringeme til Pohbet i sin Tid og lige til nu har været af en sa.ndall Art al der vnl' ru mulig G:rund til al holde Jensen fængslet. øg sigte ham fol' den alvorlige Tmg som Angiveri cr. Hovedvidnet Lothar Jeppesen havde nl;mlig til Pohtiet forklarct at del var.jensen dc' opgav Navnet pall Studenten en Forklaring der ogsan til en vis Gmd stottcdes nf Artiklen aueredo t:n.c nlnjral ~.t d...olldøe ~ d"l> Ordil\le'"'i leel~~ ~ lltancl.... l C slou.eløo ka do!n ordtn.. "lliuer for ~ Croruns b<! evigo S\.Jen ~ndf! l FnLz Hansen Pan dct Grunding l (-'l' Siglellien blevet!'ejst i ~11l Tid. Gn.n.r kom JllP)C!lCl 1mld Htld med den rno<hmtlc Forkl:t TinS( hv01; han rmalor' "ijr hl'll' Skyi'den for dl' val" gnnet til ''yshmc "O AR'. }o;lkl fru Trint. h't''l. U!"kja'r VUllt fyhll'r i i\o!'kell 00 AM. (JUli "1 }<;nk(' t.fter Gn>Kerll Jensen Oj{ r. d forlr: V UO f øo Filmen; r.nadan Lyst Ul al!.lr.nb med Bplre. blall o g den er leme og ~ ndido... fn fuldgod gribes og rulles op ØpUOOe i den gno.. Sck!ldn~ Joo E. ~ kude Fai ~tteren Tllskucrpl 'rr -" rup 92 sen Valli eolajsen. Gdr ~ Kjelatrup ~ Jt' P~1:1j LeJer1 pal. H ll.oyal \ evig" S land og lig UR" "'t 'l\'n punklt' 'luliith l ~ndr bt&.nla 00"1"'1\ goo~ \... P (

16 ~. ".". - Chr. Torstensen Telf. 202 n r- l A l Hjemmeværn. Om dette Emne Foredrag af Journalist Knud Damgaal' d Købenllavn Torsdag den 13. ds. Kl. 20 i Thisted Realskoles Gymnastiksal. - Foredraget ledsages af Tonefibns-Optageser fra det svenske Hj emme værn samt Optagelser fra danske Ten-ænsports Øvelser og lign. - Entre: 50 øre. Alle interesserede har Adgang specielt indbydes Skytteforeningernes Terrænsportsforeningernes og Soldaterforeningernes Medlemmer_ Nordthy Hjemmeværnsforening. er og Pergamentskærme

17 ']f : Vand i Oietromlen. Slor Tyve ri. or Hæleriseg for Rettea Ves lervir... "0' l.. Ved Rellen i Vealervig er indledet Porundera orejie i en meget ~n indvikiel og omlal!t:nde Seg hvor sil: under 7? en;oner nemlig Arbejdsnland H olg er Andersen Helligkilde Chaullør Kr. Hoelgaard Ugle v p isk er Sv. Aage Hanen Hø Her/ul Hansen al/e Oddesund Nord saml l. e l malro~ Lud" Reinhardt København er til'alt for Tyveri Hæleri o~ ulo vligt Salj;! og Lo Anderøen og Svend Aage Hansen endvidere lor al have 'ræng! aig ind ved et dræt s bal paa Kro hvor d et kom H Slagøm881. Holger An dersen benæglede al have givel Anledning lil Vold somheder ved Ballel. Derimod erkendte han al høve købt JOO Liter Solarol ie lor de Mærker der tildell ham ii hans Motorbaad. Del var ogsas ham der m ed en Ha andpumpe havde pumpet Olie at en Tank 'i1h. Entreprenør Sørenaen Oddesund mens H'Jelgaard Vagt. Olien solgte de til Halvor Jensen Struer lor 400 Kr. H3n og HoeJgaard havde ogsaa sljaalet 3 Kasser Sukker og noget Plæak fra Tolkene ved O T. Vsrerne var anbragl i en Tjærelende d er skulde.endes lil Tyakland. Flæsket var fordærvet men fa Kaller Sukker blev Bolgt fil Værten paa Sligaardø Hotel i Struer for Spiritus. Endvidere havde han og Hoelgaard sf julet to Bildæk fra el Skur ved Oddesund Sv. Aa.ll'e Hansen tilllod sin An d~1 i Olietyveriet. Han havde faset 260 Kr. for al hjælpe iii.aml 40 liler Olie som han solgte lor en KasseØl. Han havde agna hjulpet til med af fylde Vand i Tromlerne og aælge dem lil Holm Jensen lom Olie. Hoelgaard Orls Nielsen Hansen og Ludv. Reinhardt opholdtr sig iue mere her paa Egnen. Retten skal nu le al laa alle Sagens TrUde udredet. Løbske Viodmotorer. HOlOdr. Lari Munk Hillel8lev løb en Vindmolar i j" 1 Slø - al d gu.'øll No. lek Pro ske. d ' '" e Ko Han Tilsl dalel bevil Død P e er Lara pa. bre Sløj Lar Tjen ring r

18 foreg.ar j Thisted. i Thi ikke at ~ ældende Orunden ejer kun esserede By og ker Thi oren'ng ag og ngsskue og hen t møde r at se ls bed er ud gen - m. v. armgs urligvis Skuer er de ordnet ved N. Oammelgaard Ydby. Juleløbe KviHering. Modtaget fra Byens tre Dagblade Over8kudet fra Opførel8en af Marinerevyen fra Hansted Søndag 9. Decbr i Thisted Teatersal Kr til Julevelgørenheden.: THSTED den 13. December For FællesrBadet for Velgørenhed: Chr. Nørgasrd _ Kasserer. Soldater i RelleD. En Løjtnant der er tjenstgørende Thisted idømtes i Oaar ved Retten 10 Dages Helte lor at have sagt.snotlede Belalingsmænd" om sine Kolleger. - To menige Soldater fik 40 Dag.. Fængsel betinget i 2 Aar lor al have taget et Par tyske Ge værer. Smørnoteringen ' var i Dag 389. Sidste Uges Noterin var 389. Juletl'"æte1 ~vfa 22 cm_ " let Møn! Kr

19 u..... J P;: u:n;;u"' L;JC&!UVU t ~ Jobs. nrng illede tak ban e/ds isse mer dthy sen efter en. Thisted blev standset. HJemmeværn. mødet Thsted Aften Kl. 20 afholdes paa Thisted Realskole et Møde angabende Opret telsen af Hjemmeværnsloreninger hvis Opgave skal være at danne Hiemme værn. der eventuelt kan indgaa som Led ' i den nye Forsvarsordning som vil komme. Der holdes Foredrag om Hjemmeværn fgeøom der vil blive vist sp&cfelle svenske Hjemmeværnsfilm og danske Terrænsportsfilm kke almin dellg Smalfilm men Tonefilm.. EjendomShandel. Be som ors' den dne ens ule r. modt Alle er Boelsmand P. Hilligsø øsønder. for gaard" i Ginnerup har solgt sin d. Ejendom Areal 21 Tdr. Bygsdl. ii iodr. ngv. Petersen Helligsø lor Kr. Besætning Avl og nventar medfølger. Overtagelsen sker S. Dpcember. Handelen er ~ ~ ~ '1.'.' ren trol det

20 rive- Der var Landminer um ved Hansted. bog De lyske Minører i Danmark e~fci har nu iall jernet t Land er. Ollner. Af disse "." 3~~.?0. m~~ lhe lem Hvide Sande og Klilmøller i H"nsledomra"del åg 1;~ -og mellem VigsØ Blokhus ' ef~ 1~_. Tysk:re d.!!'b~es. ved Oplag. H. ningen men ingen Danskere. lenf en. Tvangsauktionen blev standset. doc 5.5 Den iii i Oaar berammede enh ~id. Tvangsauktion over Jens Chr. nini lert Jensens Bjendom Nr. Alle 69 Jul. 18. Thisted blev standset. 010'

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re)

n R l r) odk ndt m 'l ottll b B y r & Cathrine Mejdal) Godkendt ( t r lkk nødv ndlgt pt., men kan vælges lige Inden hvis det mm t 11 re) tf rmnlung l København Døves Kvindeforening l O.v foreningen af 1866 08/03 2013 kl. 19 f\1 f 't, 'Il r at tllrglt onne, desværre Ikke kunne komme til tnu" "' f onll rs ger. Der er kommet S nye medlemmer,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere