SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning"

Transkript

1 SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave , ,005 45,45 0,022 1,088 0, , ,6875

2

3 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012

4 ISBN Titel Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Serietitel SBi-anvisning 239 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2012 Forfattere Eva B. Møller Redaktion Niels Samsø Nielsen Sprog Dansk Sidetal 139 Litteraturhenvisninger Side 116 Emneord Bygningsdel, efterisolering, energibesparelse, fugt, klimaskærm, krybekælder, kuldebro, kælder, risici, småhus, tag, terrændæk, varmeisolering, ydervæg Layout Finn Gattmann Tegninger Bo Amstrup Vestergaard og Hans Møller Fotos Eva B. Møller, Helene Høyer Mikkelsen/Realdania Byg (figur 6) Omslagsillustration Mai-Britt Amsler Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm E-post Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven

5 Indhold Forord... 7 Indledning... 9 Anvisningens formål... 9 Overvejelser ved beslutning om efterisolering... 9 Brug af anvisningen Motivation for efterisolering Energibesparelse på landsplan Energibesparelse for husejer Indeklima og komfort Efterisolering og renovering Krav og anbefalinger Myndigheders energikrav Energibestemmelser Sommerhuse Lufttæthed og ventilation Indeklima og sundhed Krav til materialer og arbejdsmiljø Mest for indsatsen Fremgangsmåde Hvilket tiltag sparer mest energi Efterisolering ud fra småhustype Småhustyper Murermestervilla Småhuset fra Småhuset fra Træhuset Efterisolering af tag Tagopbygning og energiforhold Paralleltag Ventileret tagrum Efterisolering af ydervæg Vægopbygning og energiforhold Massiv ydervæg Hulmur Let bagmur med tung facade Tung bagmur med let facade Let ydervæg Arbejder ved efterisolering af ydervæg

6 6 7 Efterisolering af terræn- og kælderdæk Klimaskærm mod jord Terrændæk Krybekælder Kælder Vinduer og yderdøre Renovering af vinduer og yderdøre Udskiftning af vinduer og yderdøre Varmetab i samlinger Linjetab og efterisolering Mellem tag og ydervæg Mellem ydervæg og fundament Mellem vindue og ydervæg Litteratur Appendiks A. Tabeller U-værdi-tabeller fra Bygningsreglement U-værdier for konstruktioner i småhuse U-værdier for typiske vindueskonstruktioner Tabel 1 fra BR10, bilag Appendiks B. Terminologi Stikordsregister

7 Forord Efterisolering af småhuse udgør både samfundsøkonomisk og for den enkelte småhusejer et stort potentiale for energibesparelse. Det skyldes, at mange småhuse er opført i perioder med væsentligt lempeligere krav til varmeisolering end i dag, og at småhuse udgør omkring 30 % af den samlede danske bygningsmasse målt på kvadratmeter. Denne bygningsmasse tegner sig for ca. 50 % af det danske energiforbrug til opvarmning svarende til godt 20 % af det samlede danske energiforbrug. Denne anvisning skal hjælpe rådgivere og håndværkere til at vejlede småhusejere om hvor og i hvilket omfang, klimaskærmen kan efterisoleres, så man får størst energibesparelse for indsatsen, opnår et bedre indeklima og undgår byggeskader. Derudover gennemgår anvisningen med udgangspunkt i Bygningsreglement 2010 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010) regler og anbefalinger, som skal følges i forbindelse med efterisolering af småhuse, herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering. Anvisningen giver en historisk introduktion til de mest almindelige småhustyper med beskrivelse af de primære bygningsdele og mulighederne for efterisolering samt potentialet for energibesparelse. Desuden beskrives udførelse af efterisolering overordnet for at give en indikation af omkostningerne ved de forskellige tiltag. Anvisningen er knyttet til SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (Møller, 2012), der beskriver fugtteknisk forsvarlige, byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuse. Småhuse omfatter fritliggende enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel samt sommerhuse. For mere kompliceret byggeri henvises til SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger (Munch-Andersen, 2008). Fra SBi har forfatteren været bistået af seniorforskerne Ernst Jan de Place Hansen og seniorforsker Jesper Kragh. Derudover har en række andre SBi-medarbejdere støttet det redaktionelle arbejde, særlig arkitekt m.a.a. Niels Samsø Nielsen. Fagfællebedømmelse er udført af adjungeret professor Ingemar Samuelson. 7

8 Til udarbejdelse af anvisningen har været knyttet en følgegruppe bestående af: Søren Aggerholm, SBi/Videncenter for energibesparelser i bygninger Søren Bøgh, (tidligere MURO) Morten Hjorslev, BYG-ERFA Anker Jensen, Landsbyggefonden Claus Jørgensen, Sundolitt Bjørn Møller Lauersen, Thermisol Jørgen Munch-Andersen, Træinformation Michael Petersen, Saint-Gobain Isover Claus Rudbeck, (tidligere Rockwool) Niels Strange, Dansk Byggeri. Følgegruppen takkes for en engageret indsats og et konstruktivt samarbejde. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Afdelingen for Byggeri og Sundhed Juni 2012 Niels-Jørgen Aagaard Forskningschef 8

9 Indledning Anvisningens formål Formålet med denne anvisning er at give grundlaget for at vurdere, hvordan efterisolering af småhuses klimaskærm kan gennemføres, så der opnås størst energibesparelse, samtidig med at indeklimaet forbedres og byggeskader undgås. Der kan være flere grunde til, at man vil efterisolere sit hus. Ofte vil hovedårsagen være et ønske om at spare energi og penge, men det kan også være et led i den almindelige renovering og vedligeholdelse. Når der alligevel skal arbejdes på huset, kan det være hensigtsmæssigt, at bygningsdele opgraderes energimæssigt. I begge tilfælde er det vigtigt at efterisolere, hvor det bedst kan betale sig, samt gøre sig klart hvilke fordele og risici, der er forbundet hermed. For bygningsejeren vil det ofte være et spørgsmål om at få viden nok til at kunne prioritere indsatsen. Det er det, denne anvisning skal hjælpe med. Målgruppe Anvisningens målgruppe er bygningsejere og disses rådgivere, som ønsker at vurdere hvilke efterisoleringsarbejder, der med fordel kan igangsættes på et konkret småhus. Udførelse af efterisolering beskrives overordnet for at give et indtryk af, hvor omfattende arbejdet er, hvilket giver en indikation af omkostningerne ved tiltaget. Detaljerede beskrivelser og konkrete løsninger er beskrevet i SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger (Møller, 2012). Overvejelser ved beslutning om efterisolering Mulighederne for at spare energi ved efterisolering og udgifterne hertil afhænger af, hvilke materialer det givne småhus er bygget af, og hvilke konstruktionstyper, der er anvendt. Derfor skal bygningsejeren gøre sig følgende klart: Hvilke regler der er på området, især bestemmelserne i Bygningsreglement 2010, kapitel 7.4 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010). Hvilken type konstruktioner det givne småhus har. Hvilke efterisoleringsarbejder, som det vil være muligt at udføre med de givne konstruktionstyper, samt hvilke ekstraarbejder det vil medføre. 9

10 Hvilke andre tiltag, der bør gøres nu, hvor man er i gang, fx begrænse kuldebroer i konstruktionen. Hvilke følgevirkninger efterisoleringen vil have ud over energibesparelse, fx i form af øget komfort, ændrede fugtforhold, ændret arkitektonisk udtryk m.m. Anvisningen giver hjælp til at behandle alle fem punkter, men opgør ikke omkostningerne hertil, da dette oftest vil være projektspecifikt, og man derfor må skaffe sig viden herom ad anden vej, fx ved indhentning af tilbud fra håndværkere. Afvejning af fordele og risici Ofte vil der være flere forskellige muligheder for efterisolering. Husejeren må da vurdere hvilken løsning, der er bedst i det konkrete tilfælde. Med bedst menes her ikke nødvendigvis den sikreste løsning, men en afvejning af en række faktorer, hvor energibesparelser og omkostninger til udførelse blot er nogle af parametrene. Ved afvejning af fordele og risici bør det indgå, at hvad der er den bedste løsning kan ændre sig med tiden. Den risiko, som én ejer er villig til at løbe for at opnå en økonomisk gevinst ved energibesparelser, er ikke nødvendigvis acceptabel for en anden ejer. Omvendt kan prisen på energi blive så høj, at en husejer, som før ikke har været villig til at løbe en given risiko, senere ændrer holdning. Ved vurdering af relevante løsninger må fordele og risici ved de forskellige løsninger afvejes i forhold til de mulige løsninger herunder ikke at udføre den påtænkte efterisolering. Ved afvejning af fordele og risici kan blandt andet indgå: Potentielle energibesparelser Omkostninger til udførelse og drift Følsomhed over for fejl i planlægning og udførelse Konsekvenser ved svigt Arkitektonisk kvalitet Vedligehold og patinering Brugsmæssige forhold, herunder robusthed. Energibesparelser og omkostninger Beslutning om efterisolering må i første omgang bero på en økonomisk analyse af besparelser på udgifter til opvarmning af huset i forhold til omkostninger til udførelse og drift af efterisoleringen. Meget høje energipriser vil almindeligvis gøre mere omfattende og eventuelt risikobetonede tiltag mere acceptable. Følsomhed over for fejl Nogle løsninger til efterisolering er mere følsomme overfor fejl i planlægning, projektering og udførelse end andre. Sådanne løsninger må 10

11 vælges med omhu, og kan kræve dokumenterede, særlige kompetencer hos de projekterende og udførende. Nogle af anvisningens løsninger omtales som risikofyldte. Dette er gjort ud fra et rent teknisk synspunkt, da der er set en del eksempler på, at de pågældende løsninger har givet problemer hovedsageligt af fugtteknisk karakter. I modsætning hertil beskrives robuste løsninger, hvormed der menes løsninger, der er robuste over for brugeradfærd og over for udførelsesfejl. Hvor det er muligt, bør robuste løsninger altid foretrækkes frem for risikofyldte løsninger. En risikofyldt løsning virker, hvis forudsætningerne er opfyldt. De løsninger, anvisningen omtaler som risikofyldte er sandsynligvis udført mange steder, uden at dette har medført problemer, men de omtales som risikofyldte, fordi der er set en del eksempler på, at forudsætningerne ikke har været til stede eller har ændret sig, og løsningen derfor ikke har fungeret fugtteknisk. Risici kan reduceres ved omhyggelig planlægning og udførelse. I praksis kan det imidlertid være vanskeligt at vurdere, om forudsætningerne fuldt ud er til stede, og vil blive ved med at være det i hele efterisoleringens levetid. Det kan for eksempel skyldes ændret vandstand, revnedannelser, utætte fuger eller mangelfuld vedligeholdelse med nedbrydning af materialet til følge. Konsekvenser ved svigt Når konsekvenserne ved svigt skal vurderes, kan der indgå forhold som: Sundhedspåvirkning af brugerne. Svigt kan have betydning for indeklimaet; fx vil svigt i kældre have forskellig konsekvens alt efter, om kælderen anvendes til depot, eller om der er hyppig færdsel i kælderen. Hvor påvirkelige husets brugere er af eventuelle indeklimagener. Mennesker, der i forvejen har astma eller allergi eller er disponeret herfor, vil ofte lettere blive generet af fugt og skimmel end mennesker uden astma eller allergi. Mulighed for inspektion og vedligehold, hvis konsekvenser af svigt er skjulte. Omkostninger ved at ændre forholdene, når der er konstateret svigt, herunder om svigtet har konsekvenser for husets bærende dele. Arkitektonisk kvalitet Efterisolering bør ikke udføres alene ud fra et fokus på energibesparelse og tekniske forhold, men skal også kædes sammen med hensyn til småhusets eksisterende arkitektur. Udvendig efterisolering kan have store konsekvenser for småhu- 11

12 sets arkitektoniske udtryk. Det kan være problematisk i småhuse af høj arkitektonisk kvalitet, mens det i andre tilfælde kan være en mulighed at koble ønsket om energibesparelser sammen med arkitektoniske forbedringer. Det er således vigtigt, at efterisolering udvikles som en helhedsorienteret løsning, der sammenkæder tekniske, funktionelle og æstetiske forhold. Løsningerne skal ikke kun resultere i energibesparelser og være byggeteknisk velfungerende, de skal også udføres med arkitektonisk kvalitet og med øje for at udvikle småhusets funktionelle og æstetiske kvaliteter samt sikre husets økonomiske værdi. Vedligehold og patinering Efterisolering betyder ofte tilføjelse af nye overflader; enten indvendigt eller udvendigt. De udvendige overflader ældes som følge af påvirkninger fra vejrliget eller anden nedbrydning af materialerne over tid. Der bør vælges løsninger, som ældes og patineres på en acceptabel måde, og som kan vedligeholdes, fx ved udskiftning af dele af efterisoleringen eller ved rengøring eller reparation af overfladerne. En efterisolering, der må udskiftes efter relativ kort tid, vil sjældent være rentabel. Brugsmæssige forhold Vedligeholdelsen kan reduceres ved at vælge materialer, som er robuste over brugernes adfærd, fx slag- og slidfaste overflader, forstærkede hjørner og overgange og materialer, som er tilpasset brugen i og omkring huset. Brug af anvisningen Anvisningen beskriver først overordnet, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at efterisolere både samfundsmæssigt og for den enkelte småhusejer. Primært med fokus på energibesparelser, men forhold vedrørende indeklima belyses også. Illustrationerne viser principper for opbygning af eksisterende og efterisolerede konstruktioner samt konstruktionernes fugt- og energitekniske forhold. De kan derfor ikke anvendes direkte som udgangspunkt for projektering af efterisolerede konstruktioner. Her henvises til SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger (Møller, 2012). Appendiks B. Terminologi rummer forklaringer på en række specielle udtryk og kan være en hjælp ved brug af anvisningen. Regler og anbefalinger Regler og anbefalinger i forbindelse med efterisolering gennemgås i afsnit 2. Det omfatter især kravene i Bygningsreglement 2010 (BR10), ka- 12

13 pitel 7.4, (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010) om forbedring af bygningsdeles isoleringsevne i forbindelse med renovering og udskiftning, men også regler vedrørende arbejdsmiljø, indeklima og brand behandles. Eksempel på energibesparelse For at opnå størst mulig energibesparelse ved efterisolering bør hele småhuset efterisoleres. En samlet oversigt over energibesparelser ved efterisolering af de enkelte bygningsdele fremgår af afsnit 3, Mest for indsatsen. Afsnittet skal illustrere, hvor meget man almindeligvis kan nedsætte energiforbruget. Eksemplet er valgt ud fra et almindeligt isoleringsniveau for et småhus fra før 1979, der isoleres op til gældende energikrav i BR10. Eksemplet skal lede småhusejeren ind på hvilke bygningsdele, der er opnås størst energibesparelse ved at efterisolere. Bagerst i anvisningen findes Appendiks A. Tabeller med tabeller over U-værdi-krav til bygningsdele og linjetab i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder også tabel 1 fra bilag 6 i BR10 med oversigt over konstruktioner, der normalt vil være rentable at efterisolere i forbindelse med renovering og udskiftning (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010). Desuden er der tabeller med U-værdier for typisk anvendte konstruktioner i småhuse baseret på bilag til Håndbog for energikonsulenter (Energistyrelsen, 2008). Hustyper På baggrund af afsnit 2, Krav og anbefalinger, og afsnit 3, Mest for indsatsen, kan potentialet for energibesparelse vurderes. Dette skal sammenholdes med udgifterne til energirenoveringen. Herefter kan husejeren ved også at inddrage afsnit 4, Efterisolering ud fra småhustype, der beskriver forskellige typiske hustyper, vurdere, hvilke efterisoleringstiltag, der skal udføres. Ofte vil en småhusejer kun være interesseret i at efterisolere dele af huset. Derfor og for at gøre anvisningen mere overskuelig, gennemgås klimaskærmens enkelte bygningsdele hver for sig i de efterfølgende afsnit. Bestemmelse af konstruktionstype Måske har man som småhusejer allerede en ide om, hvor efterisoleringsindsatsen er mest rentabel, eller man har en plan om at foretage indgreb i dele af huset, fx skifte vinduerne, og overvejer samtidig at efterisolere ydervæggene. Mulighederne for indgreb og besparelsespotentialet afhænger af, hvordan de enkelte bygningsdele er opbygget, og dermed hvilken bygningsdelstype, der er tale om. Udgangspunktet for anvisningen er almindeligt forekommende konstruktioner. Det er dog nødvendigt, at brugeren selv undersøger hvilken konstruktionstype, der er tale om i det enkelte tilfælde. 13

14 Opførelsestidspunkt Her kan småhusets opførelsestidspunkt være retningsgivende. Anvisningens afsnit 4, Efterisolering ud fra småhustype, beskriver en række typiske småhustyper, så husejeren kan genfinde sit eget hus og blive ledt videre i, hvor det sandsynligvis vil være hensigtsmæssigt at renovere netop denne type småhus. Afsnittet beskriver de svagheder, der er ved hustyperne, og muligheder for efterisolering af bygningsdelene. Tag, ydervæg og dæk Hvis konstruktionen ikke umiddelbart er synlig eller beskrevet på for eksempel tegninger af huset, giver afsnit 5, Efterisolering af tag, afsnit 6, Efterisolering af ydervæg, og afsnit 7, Efterisolering af terræn- og kælderdæk, en beskrivelse af, hvad der er karakteristisk for forskellige konstruktionstyper inden for de enkelte bygningsdele. Dette kan hjælpe yderligere til at bestemme hvilken konstruktionstype, der kan være anvendt til hhv. tag, ydervægge og dæk i det konkrete småhus. Når det er fastlagt hvilken bygningsdel, der skal renoveres, beskriver afsnittene om de enkelte bygningsdele også reduktionen i varmetab ved de forskellige efterisoleringsløsninger. Tabel 1 giver en oversigt over, hvordan forskellige bygningsdele normalt kombineres, hvilket blandt andet er afhængig af opførelsestidspunktet. De fleste af de beskrevne bygningsdelstyper kan sammensættes. Det er blot ikke alle sammensætninger, der er lige almindelige. Vinduer og yderdøre Renovering af vinduer og yderdøre omtales kun kort, da dette ofte er et spørgsmål om almindeligt vedligehold. Udskiftning af vinduer og yderdøre falder ikke under begrebet efterisolering, men behandles kort i afsnit 8, Vinduer og yderdøre. Det skyldes, at i småhuse med et stort samlet varmetab er årsagen ofte udtjente ældre vinduer og yderdøre. Det vil derfor være naturligt at overveje renovering eller udskiftning af vinduer og yderdøre, når det vurderes, hvordan varmeudgiften til et småhus kan nedsættes. Dertil kommer, at det bør overvejes, hvordan vinduer og yderdøre skal håndteres, hvis man vælger at efterisolere ydervæggene. Det gælder ikke mindst i forbindelse med udvendig efterisolering, hvor effekten af efterisoleringen forbedres ved at flytte vinduerne ud. Da det sjældent er rentabelt at flytte eksisterende vinduer og yderdøre, er det almindeligt at overveje en egentlig vinduesudskiftning. Desuden er sammenbygningen mellem ydervæg og vindue væsentlig for at minimere kuldebroer og få udført en lufttæt samling. Samlinger Detaljer og energibesparelse ved samlinger mellem bygningsdelene 14

15 er beskrevet i afsnit 9, Varmetab i samlinger. Her beskrives, hvordan kuldebroer kan reduceres, så energitabet reduceres, og der ikke opstår lokale områder, hvor temperaturen bliver så lav, at der kan opstå misfarvninger herunder skimmelvækst. Tabel 1. Typiske kombinationer af typer ydervæg, tag og dæk med angivelse af hvor almindelig kombinationen er. Afsnitshenvisningerne angiver, hvor hustypen med den pågældende kombination behandles. X = almindelig kombination, (X) = sjældnere kombination, O = Usædvanlig kombination. Typiske kombinationer af bygningsdele Fladt tag (Paralleltag) Gitterspærtag (Ventileret tagrum) Hanebåndstag (paralleltag/ventileret tagrum) Usædvanlig kombination Krybekælder: (X) Kælder: (X) Krybekælder: X Kælder: X Afsnit: 4.2 og 4.4 Afsnit: 4.2 Fuldmuret ydervæg Krybekælder: O Kælder: O Terrændæk: (X) Krybekælder: O Kælder: O Krybekælder: O Kælder: O Muret brystning, vinduesbånd og kraftig tagrem Afsnit: 4.3 Afsnit: 4.3 Afsnit: 4.3 Krybekælder: (X) Kælder: O Krybekælder: (X) Kælder: O Usædvanlig kombination Vinduesbånd, let brystning og kraftig tagrem Afsnit: 4.3 Afsnit:4.3 Usædvanlig kombination Krybekælder: (X) Kælder: O Krybekælder: (X) Kælder: O Afsnit: 4.5 Afsnit: 4.5 Let ydervæg 15

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Levetider af

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi 2008:15 Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Jesper Ole Jensen Per Anker

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien

Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energibesparelsespotentialet ved energirenovering af parcelhuse finansieret af friværdien Oktober

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere