SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger"

Transkript

1 SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave

2

3 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012

4 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel SBi-anvisning 240 Format E-bog Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2012 Forfattere Eva B. Møller Redaktion Niels Samsø Nielsen Sprog Dansk Sidetal 160 Litteraturhenvisninger Side 150 Emneord Bygningsdel, byggeteknik, efterisolering, energirenovering, fugt, klimaskærm, krybekælder, kuldebro, kælder, risici, småhus, tag, terrændæk, udførelse, varmeisolering, ydervæg ISBN Layout Tegninger Fotos Omslagsillustration Udgiver Finn Gattmann Bo Amstrup Vestergaard og Hans Møller Eva B. Møller, Niels Samsø Nielsen Mai-Britt Amsler Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm E-post Der gøres opmærksom på, at denne publikation er omfattet af ophavsretsloven

5 Indhold Forord... 7 Indledning... 9 Anvisningens formål... 9 Effekter af efterisolering... 9 Brug af anvisningen Varmetab og fugtforhold Fugt og temperatur Varmetab Fugt Klimaskærmens funktion og materialer Klimaskærmens opbygning Regnskærm Vindspærre Varmeisolering Dampspærre Indvendig beklædning Vinduer Placering af efterisolering Tre typer efterisolering Valg af efterisoleringstype Udvendig efterisolering Hulrumsisolering Indvendig efterisolering Tag og loft Ventileret tagrum Ventileret paralleltag Uventileret paralleltag Skunkrum Ydervæg Opbygning af ydervæg Massiv ydervæg Hulmur Let ydervæg Brystning Indervæg mod kolde rum Tilslutning ved vinduer og yderdøre

6 6 6 Kælder, krybekælder og terrændæk Gevinster og udfordringer Kælder- og krybekælderdæk Krybekælder Kælderydervægge Terrændæk og kældergulv Litteratur Appendiks A. Varmeledningsevne for byggematerialer Appendiks B. Eksempler på diffusionsmodstand Appendiks C. Terminologi Stikordsregister

7 Forord Denne anvisning omhandler byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og fugtteknisk forsvarlige. Efterisolering af småhuse udgør både samfundsøkonomisk og for den enkelte husejer et stort potentiale for energibesparelse. Det skyldes, at mange småhuse er opført i perioder med væsentligt lempeligere krav til varmeisolering end i dag, og at hustypen tegner sig for godt 50 % af det danske energiforbrug til opvarmning. Bygningsreglement 2010 (BR10) (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010) stiller derfor også i en række tilfælde krav om efterisolering i forbindelse med renovering. Denne anvisning giver løsninger på efterisolering, hvor energiforbruget nedbringes, indeklimaet forbedres, og byggeskader undgås. Desuden gives en bygningsfysisk forklaring på, hvorfor nogle løsninger er mere fugtteknisk forsvarlige end andre og dermed hvilke løsninger, der kræver ekstra opmærksomhed. Småhuses primære bygningsdele: tag, ydervægge, kælder og terrændæk, gennemgås sammen med de muligheder og problemstillinger, der gør sig gældende ved efterisolering. De mest almindelige bygningsdelstyper er medtaget, medens sjældnere bygningsdelstyper, fx bindingsværk og stråtag, ikke er behandlet. Installationer er ikke omfattet. Energimæssige forbedringer af vinduer og døre er kun medtaget som egentlige udskiftninger. I den forbindelse behandles indbygning af nye døre og vinduer mere indgående for at reducere kuldebroer i overgange til ydervægge. Anvisningen henvender sig især til byggeriets projekterende parter, men også udførende kan have glæde af anvisningens byggetekniske løsninger. Anvisningen er knyttet til SBi-anvisning 239, Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning (Møller, 2012), der vejleder om hvor og i hvilket omfang, man ved efterisolering får størst energibesparelse for indsatsen og samtidig opnår bedre indeklima og undgår byggeskader. Småhuse omfatter fritliggende enfamiliehuse, sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel samt sommerhuse. For mere kompliceret byggeri henvises til SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger (Munch-Andersen, 2008a). Fra SBi har forfatteren været bistået af seniorforskerne Ernst Jan de Place Hansen og Jesper Kragh, og professor Claus Bech Danielsen har 7

8 bidraget med afsnit om arkitektonisk kvalitet. Derudover har en række andre SBi-medarbejdere støttet det redaktionelle arbejde, særlig arkitekt m.a.a. Niels Samsø Nielsen. Fagfællebedømmelse er udført af adjungeret professor Ingemar Samuelson. Til udarbejdelse af anvisningen har der været knyttet en følgegruppe bestående af: Søren Aggerholm, SBi/Videncenter for energibesparelser i bygninger Søren Bøgh, (tidligere MURO) Morten Hjorslev, BYG-ERFA Anker Jensen, Landsbyggefonden Claus Jørgensen, Sundolitt Bjørn Møller Lauersen, Thermisol Jørgen Munch-Andersen, Træinformation Michael Petersen, Saint-Gobain Isover Claus Rudbeck, (tidligere Rockwool) Niels Strange, Dansk Byggeri. Følgegruppen takkes for en engageret indsats og et konstruktivt samarbejde. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Afdelingen for Byggeri og Sundhed Juni 2012 Niels-Jørgen Aagaard Forskningschef 8

9 Indledning Anvisningens formål Anvisningens formål er at beskrive forudsætninger, opbygning og udførelse af byggeteknisk robuste løsninger for efterisolering af småhuse. Korrekt efterisolering kan forlænge en bygnings levetid, forbedre indeklimaet og spare energiudgifter. Forkert efterisolering kan i første omgang betyde nedsatte energiudgifter, men på længere sigt resultere i et usundt indeklima og i visse tilfælde nedbryde konstruktionerne. Forkert efterisolering behøver dog ikke at få så alvorlige konsekvenser. Nogle gange er effekten af forkert efterisolering blot, at energibesparelsen ikke bliver så høj som forventet, hvorved rentabiliteten i tiltaget bliver mindre. Inden en efterisoleringsløsning detailplanlægges og udføres, er det derfor nødvendigt at gøre sig klart, hvilke forudsætninger, der skal være til stede for, at man opnår alle de positive effekter af en efterisolering og hvor man skal være specielt påpasselig for at undgå uhensigtsmæssige effekter. Effekter af efterisolering Renovering og efterisolering samtidig Ofte vil man ved en forestående renovering af en skadet klimaskærm med fordel kunne varmeisolere ud over klimaskærmens oprindelige niveau. Dermed får man sammentænkt en aldersbetinget renovering med en efterisolering. Omfanget af renoveringsarbejdet på en skadet klimaskærm kan øges eller mindskes afhængig af, hvor en eventuel efterisolering placeres. Generelt gælder, at hvis efterisolering sker udvendig på den eksisterende klimaskærm, nedsættes renoveringsomfanget, mens hulrumsisolering eller indvendig efterisolering medfører, at de yderste dele af klimaskærmen belastes hårdere. Dermed kan en renovering af klimaskærmen blive mere påkrævet eller omfattende. Renovering og bygningsreglement Bygningsreglement 2010 (BR10) (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010) stiller krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved udskiftning, hvor den udskiftede del skal opfylde nutidens krav til varmeisoleringsevne. 9

10 Kravene til forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne i Bygningsreglement 2010 er beskrevet i SBi-anvisning 239, Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning (Møller, 2012). Foretræk robuste løsninger Denne anvisning skal hjælpe med at sikre, at efterisolering detailplanlægges og udføres fugtteknisk forsvarligt. For at øge forståelsen af de beskrevne løsninger er anvisningens første afsnit af mere teoretisk karakter med særlig beskrivelse af, hvordan efterisolering ændrer fugtforholdene i en konstruktion. En efterisoleringsløsning må aldrig vælges alene på baggrund af overvejelser om energiforhold andre forhold, herunder fugtforhold skal altid inddrages. Mange løsninger er teoretisk set fugtteknisk mulige, men nogle er i praksis mere robuste og fugtteknisk forsvarlige end andre. Det kan vise sig i udførelses- eller brugsfasen, hvor nogle metoder kan være meget følsomme over for fejl eller brugeradfærd. De mest robuste og fugtteknisk forsvarlige løsninger kan samtidig have nogle ulemper, fx øgede omkostninger eller ændret facadeudtryk, der gør, at løsningen samlet set ikke er den bedste løsning i det konkrete tilfælde. Husejeren må derfor opveje fordele, ulemper og risici ved forskellige mulige løsninger, inden det endelige valg af løsning træffes. I overvejelserne kan der indgå forhold som: Potentielle energibesparelser Omkostninger til planlægning, udførelse og drift Følsomhed over for fejl i planlægning og udførelse Konsekvenser ved svigt Arkitektonisk kvalitet Vedligehold og patinering Brugsmæssige forhold. Energibesparelse og omkostninger Forkert efterisolering kan betyde højere fugtniveau i klimaskærmen, hvilket kan betyde risiko for angreb af skimmelsvampe eller træødelæggende svampe, hvis fugtniveauet bliver tilstrækkeligt højt. Fugtskader kan være vanskelige at opdage, fordi efterisoleringen kan skjule skaderne, og der gå lang tid inden det reelle problem opdages; eller skaderne kan blive meget omfattende inden, der reageres. Skjulte fugtskader opdages typisk på grund af dårligt indeklima, eller når dele af konstruktionen er så nedbrudt, at de ikke længere står til at redde. Denne anvisning fokuserer især på fugttekniske forhold og betegnelsen risikofyldt løsning betyder, at der er forhold ved løsningen, der kan gøre det vanskeligt at sikre, at der ikke opstår fugttekniske problemer. Det kan være, at løsningen er følsom over for fejl i udførelsen eller brugeradfærd. Det kan også være, at forudsætningerne for, at løs- 10

11 ningen kan fungere fugtteknisk, er vanskelige at opfylde, kontrollere eller sikre vedbliver at være opfyldt. En risikofyldt løsning virker, hvis forudsætningerne er opfyldt. De løsninger, anvisningen beskriver som risikofyldte er sandsynligvis gennemført mange steder, uden at dette har medført problemer, men de omtales som risikofyldte, fordi der er set en del eksempler på, at forudsætningerne ikke har været til stede eller har ændret sig, og løsningen derfor ikke har fungeret fugtteknisk. Afvejning af fordele og risici er nærmere beskrevet i SBi-anvisning 239, Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning (Møller, 2012). Brug af anvisningen Ændring af temperatur- og fugtforhold Anvisningen indledes med tre afsnit om generelle forhold vedrørende varme- og fugttransport gennem klimaskærmen. Afsnittene skal give en forståelse af, hvilke funktioner klimaskærmens enkeltdele har. Ved efterisolering ændres varme- og fugttransporten gennem den eksisterende klimaskærm, og formålet med disse teoretiske afsnit er at forklare, hvilke konsekvenser efterisoleringen har for enkeltdelene, og dermed hvilken betydning efterisoleringens placering har for: Hvordan temperatur- og fugtforhold i klimaskærmens enkeltdele ændres, så nogle dele fremover belastes hårdere, mens andre får mindre udsving. Hvilke konsekvenser det har for klimaskærmen og dennes opbygning, således at det er muligt at sikre, at klimaskærmen fortsat fungerer. Herunder beskrives det hvilke dele af konstruktionen, der fremover bliver kritiske. Derigennem forklares, hvorfor nogle efterisoleringsløsninger er mere risikofyldte end andre og derfor kræver større omhu i planlægningsog udførelsesfasen end mere robuste løsninger. Løsninger I anvisningens afsnit 4-6 beskrives, hvordan klimaskærmens enkeltdele kan efterisoleres. Der er i tegninger og tekst beskrevet principper for hvordan efterisoleringsløsningerne kan gennemføres. Især er der lagt vægt på at beskrive udførelsesprincipper. Ved detailplanlægning af løsninger skal der tages hensyn til, at det i praksis skal være muligt at følge disse udførelsesprincipper. En løsning kan kun blive korrekt, hvis den både er detailplanlagt og udført korrekt. Løsninger er vist som snittegninger og isometriske udsnit. Der er taget udgangspunkt i typiske eksisterende konstruktioner i småhuse. 11

12 På detaljeniveau varierer udformningen af konstruktioner i eksisterende småhuse dog meget fra hus til hus, fx med hensyn til samlinger af spær og overgange ved tagfod og sokkel. Illustrationer og tekst anviser derfor principper for efterisolering mere end de i alle detaljer vil svare til de faktiske forhold i et konkret tilfælde. For at få den fulde gavn af en efterisolering af huset, bør hele huset efterisoleres, men for at gøre anvisningen mere overskuelig er den delt op efter klimaskærmens primære dele: tag, ydervægge, kælder og terrændæk. Figur 1 viser opdelingen af anvisningen med angivelse af i hvilke afsnit, de enkelte bygningsdele behandles. Uventileret paralleltag Ventileret tagrum Spidsloft 4.4 Skunkrum Massiv ydervæg Ventileret paralleltag 2.7 Vinduer Brystning 5.5 Tilslutning 5.7 Indervæg Let ydervæg Kælderdæk 6.2 Hulmur Krybekælder Kælderydervæg Terrændæk og kældergulv Figur 1. Oversigt over i hvilke afsnit løsninger til efterisolering af de enkelte bygningsdele behandles. 12

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj

Sammensætning af årligt elforbrug i parcelhuse og lejligheder. 2000 2007 2015 lav 2015 høj Forsk26 Nyhedsbrev fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet November 2009 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Denmark Telefon 45

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Levetider af

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

SBi 2012:05. Levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen

SBi 2012:05. Levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen SBi 2012:05 Levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen Levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere