De ældste huse i Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De ældste huse i Hvidovre"

Transkript

1 BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet. Omkring 1900 bestod Hvidovre Kommune, der dengang var en ren landbokommune, kun af ca. 90 husstande. Hertil kommer et noget mindre antal husstande i Avedøre. De fleste bygninger var naturligvis landbrugsbygninger, men der var også sprøjtehus, skoler, smedie og et banevogterhus. I perioden mellem 1900 og 1925 blev der opført 356 helårshuse spredt rundt om i kommunen og ikke mindre end 1286 lysthuse, der overvejende var placeret ved Kalvebod Strand. Mange af lysthusene, der blev opført i denne periode, opførtes af irregulære byggematerialer som pakkassebrædder o.lign. De var opført af arbejdere fra Københavns overbefolkede brokvarterer, hvor beboerne savnede lys og luft i deres snævre og mørke lejligheder. Havelysthusene forvandlede sig hurtigt og sikkert til helårshuse, og de nye hvidovreborgere ombyggede og forbedrede konstant deres huse. Der har igennem hele det 20. århundrede været tradition for, at enfamiliehusene i Hvidovre ikke havde en fast form, men at husene løbende blev ombygget. Der er i dag mange eksempler på alle former for ombygninger, knopskydninger og til bygninger på de fleste af Hvidovres parcelhuse. Sønderkærskolen, oprindelig Hvidovre Kommuneskole, er opført i 1924 med senere udbygninger. Den nyklassicistiske hovedbygning ud mod Hvidovrevej karakteriseres af den udsmykkede fronton af kunstneren Hans Lamberg Petersen. I 1925 kom de første typehuse til Hvidovre som resultat af en arkitektkonkurrence, som indenrigsministeriet havde udskrevet. Det var små træhuse, de såkaldte Phønix huse, som blev opført på begge sider af Brostykkevej. De fleste af husene eksisterer endnu, men er næsten alle stærkt ombyggede. Blandt de nye bygningstyper var også en række skoler, kirker og institutionsbygninger, som f.eks. Hvidovre Kommuneskole og de store boligforeningers nye etagebebyggelser, der i begyndelsen af 1950 erne blev placeret langs med Hvidovrevej, senere som parkbebyggelser og i 1960 erne og -70 erne i mange tilfælde som tæt-lavt byggeri. Strandhavevej-bebyggelsen fra 1954 er tegnet af arkitekt Svenn Eske Kristensen. Bebyggelsen er et tidligt eksempel på vellykket brug af præfabrikerede elementer. Opstalt og planer, Eske Kristensens Tegnestue. I Hvidovre har man en enestående mulighed for at studere velfærdsstatens skiftende boligpolitiske idealer og udvikling. Blandt de nye boligbebyggelser fra disse år kan nævnes Spurvegården, Rosenhøj, Lejerbo, Bredalsparken, Grenhusene og bebyggelserne på Engstrand Allé og Strandhavevej samt den totalplanlagte by, Avedøre Stationsby. Phønixhusene langs Brostykkevej er eksempler på tidlige typehuse fra begyndelsen af 1920 erne. Husene er oprindelig alle opført i træ. Næsten alle husene er om- eller tilbyggede. Strandhavevej-bebyggelsen har et let og enkelt udtryk i en god og menneskelig skala, hvor de integrerede udearealer byder på lys og luft til beboerne. 32

2 De ældste huse i Hvidovre De ældste huse i kommunen tilhører landsbytiden, men der er ret få bygninger tilbage fra denne periode. Kirken er den ældste bygning i kommunen. De ældste verdslige bygninger er Rytterskolen samt skolen i Avedøre Landsby. Ud over disse bygninger er de ældste huse i kommunen de gårde, der stadig er tilbage, især gårde og huse i Avedøre Landsby samt en række mindre huse i Hvidovre, overvejende fra midten af 1800-årene. Kirken Hvidovre Kirke er oprindelig en romansk landsbykirke fra 1200-årene. Sideskibet er opført i bindingsværk omkring 1670 og beregnet til at rumme bønderne fra Valby. Kirkens tårn er opført i Bygningen blev alvorligt medtaget under svenskekrigene , hvor taget blev nedrevet, men kirkens mure blev stående. Kirken har for nylig gennemgået en omfattende restaurering, hvor bl.a. kirkens gamle romanske døbefont igen er blevet opstillet i kirken. Hvidovre Kirkegård har et stort antal bevaringsværdige gravminder, og er i øvrigt ved sin beplantning og disposition en af amtets mest interessante. Rytterskolen Rytterskolen, som er beliggende umiddelbart syd for kirken, er opført i 1722 som en af landets 240 rytterskoler. Bygningen er fredet og fremtræder i meget velbevaret stand. Det grundmurede hus er tilbygget i begge ender i midten af 1800-årene, hvor de oprindeligt helvalmede gavle blev afløst af rejste murede gavle. På trods af disse ombygninger fremstår bygningen med proportioner og en udformning, der gør den til en særdeles fin og harmonisk bygning. Over indgangsdøren sidder den oprindelige sandstensplade med kongelig inskription (Frederik den IV). Indtil 1902 fungerede bygningen som skole for børn fra Hvidovre og Vigerslev. Billedhuggeren H.P. Petersen- Dan og arkitekten Carl Petersen har tidligere beboet huset. Rytterskolen anvendes i dag til møde- og udstillingsarrangementer. Hvidovre Kirke, oprindeligt en romansk kridtstens kirke, opført omkring år Stevnsbogårds stuehus i Avedøre Landsby er fra Gården udgør et helstøbt 4-længet anlæg. Udlænger til gård i Avedøre, Poppelgård, Byvej 90. Landsbyens huse I kommunens eneste bevarede landsby, Avedøre, er det ældst bevarede hus den gamle skole, som er fra 1781, og som ligger i landsbyens sydlige del. Det er et fint bindingsværkshus, som vidner om, hvordan den tidligere bebyggelse i Avedøre har fremtrådt. Landsbyens gamle sprøjtehus fra 1850 erne ligger lige syd for gadekæret. I den vestlige del af landsbyen er der stadig bevaret en række gårde. Mod nord ligger gården Lysholm, herefter den stort anlagte gård Kastanienborg og mod syd Stevnsbogård. Gårdene vidner om landbrugets storhedstid i de sidste årtier af 1800-årene. Landsbyen er planmæssigt inddraget i byzone, mens de tre gårde fortsat ligger i landzone. Avedørelejren Kasernen er opført umiddelbart før 1. verdenskrig i rød, blank mur med røde, helvalmede tegltage. Den ældste bygningsmasse er opført i et klassicistisk bygningsudtryk, men med stærke nybarokke træk, specielt indgangspartiet med de buede murflanger, de refendfugede piller og pilastre og ikke mindst en stærk symmetri med portindgangen placeret mellem de to, helvalmede porthuse. Hele kasernens ældre bygningsmasse er rigt varieret i en tung og lidt bastant arkitektur, men med et meget dansk præg, der udtrykker slægtskab med de nationalromantiske strømninger og begejstringen for det røde, blanke murværk. Dørparti i kasernefl øj. Rytterskolen i Hvidovre var blandt de fi re første af i alt 240 skoler, som Kong Frederik IV lod opføre fra Skolebygningen fremtræder trods to tilbygninger i 1800-årene meget velbevaret. Den tidligere skolebygning i Avedøre Landsby fra Kastanienborg, opført omkring 1900, med mange detaljer og udsmykning i murværket. 33

3 Det selvgroede byggeri Parcelhuskvartererne i Hvidovre er præget af beboernes store byggelyst. En byggelyst, der på en ejendommelig måde er tradition for i Hvidovre. Næsten alle huse er tilbygget og ombygget, og der foregår til stadighed nye tiltag til ændringer og forandringer af huse og haver. Strandbovej 97. Den hævede tagkonstruktion er en utraditionel form for udvidelse. Parcelhuset er den mest almindelige bygningstype i Hvidovre. Næsten halvdelen af kommunens jord er dækket af parcelhuse eller række- og kædehuse med tilhørende haver. Det meste parcelhusbyggeri blev opført af folk selv ofte ud fra typetegninger eller ejerens egne streger. Villaerne repræsenterer den anonyme bygningskultur, hvor det sjældent er det enkelte hus, men fællespræget som har betydning. Utallige af Hvidovres huse er påbegyndt som haveeller lysthuse, og sådanne huse danner ofte grundstammen i de enkelte bebyggelser. Mange af disse huse præges af ejerens fantasi og drømme om den ideelle og individuelle bolig. Parcelhuskvartererne får på denne måde deres eget liv og særpræg. De enkelte huse har ikke den store arkitektoniske værdi, men i sammenhængen opstår der et levende miljø præget af de mennesker, der gennem tiderne har beboet husene. Sydkærsvej 104. Et fi nt og originalt hus fra Holmelundsvej 8. Huset er ombygget af fl ere gange. Hver ny ombygning markeres med eget tag. Ejstrupvej 15. Huset har undergået gradvise bygningsudvidelser, hvor de forskellige tilbyggede bygningsafsnit er aftrappet i forhold til den oprindelige bygning. Lerbjergvej 26. Husets mange udvidelser er holdt inden for samme størrelsesorden og udtryk som den oprindelige bygning. Ejstrupvej 4. Huset har fået ny tagkonstruktion i forbindelse med udnyttelsen af tagetagen. Endvidere er der sket yderligere knopskydninger. Vojensvej 27. Husets gradvise udbygninger er holdt i samme materialer som den oprindelige bygning, men med et mere forenklet udtryk. 34

4 Bedre Byggeskik En af de mest almindelige bygningstyper er murereller bygmesterhuset, som sammen med bungalowen præger mellemkrigstidens byggeri. Bygmesterhuset var stærkt påvirket af Landsforeningen for Bedre Byggeskik. Denne strømning var en udløber af nationalromantikken og opstod omkring 1915 som et ønske om at definere og fastholde et dansk bygningsudtryk. Landsforeningen for Bedre Byggeskik udgav typetegninger, der blev retningsgivende for, hvordan villaer og enfamiliehuse, husmandssteder, gårde og mejerier m.v. kom til at se ud i 1920 erne og -30 erne. På én måde repræsenterer bygningerne fra denne tid et nationalt udtryk; men samtidig spores tydelige nybarokke træk, der ses ved udstrakt brug af symmetri, halvvalmede gavle, stejle tagflader, barokke træk i snedkerdetaljerne og tilbagevenden til vinduer med opsprossede rammer osv. Byvej 98, opført Velproportioneret og harmonisk bygning med et roligt facadeudtryk. Funktionalismen Funktionalismen opstod som en reaktion mod en arkitektur, der var præget af rene stilkopier og unødvendig pynt, og bevægelsen satte sit tydelige præg på alle kunstretninger. Inden for arkitekturen blev funktionalismen udtrykt i huse og bygningsanlæg, der skulle være stilløse, og som kun var sammensat af de konstruktive og nødvendige elementer, altså uden dekorationer, der ikke havde en funktion i sammenhængen. Funktionalismen var en arkitekturretning, der havde et stærkt socialt islæt. Inden for boligbyggeriet skulle husene være uden overflødigheder og skulle, gennem industriel masseproduktion af bygningsmaterialer, kunne opføres billigt og dermed beboes af alle samfundsklasser i et mere klasseløst samfund. De rigtige, kompromisløse og radikale funktionalistiske bygninger udtrykker tillige den nye tids konstruktive muligheder, først og fremmest jernbeton, jernvinduer og andre nye materialer, der kunne masseproduceres industrielt. De enkeltfunktioner, som bygningerne skulle opfylde, blev nøje analyseret, der blev regnet på ganglinier i køkkener, lysintensitet i stuerne osv. I den nye tid, efter den første verdenskrig, skulle bolig- og livsformerne svare til den nye verden, der, med den tekniske formåen, åbnede sig forude. Naturligvis blev den stilløse funktionalisme også en stil i sig selv, og begrebet funkis blev en betegnelse for bygninger, der i grunden var bygget mere traditionelt, men udstyret med de rigtige funktionalistiske stiltræk : en lidt kasseformet bygningskrop, glatte, pudsede ydervægge, flade tage, sammenhængende vinduespartier i hjørnerne, asymmetri osv., som det ses på mange af de bungalowtyper, der præger mellemkrigstidens husbyggeri. N. Bonavents Allé 2, opført Et traditionelt funkis parcelhus med originale jernvinduer. Elme Allé 10, opført En stor og velkomponeret bungalow med mange detaljer. Bemærk det fi ne originale indgangsparti. I.G. Smiths Allé 39, opført Bemærk det fi nt detaljerede indgangsparti. Krogstens Allé 27, opført En velorganiseret konstellation af geometriske former, som udtrykker et opgør med de hidtidige bygningstraditioner. Huset er opført i blank mur med vandrette gennemgående bånd i facaden. I.C. Lembrechts Allé 31, opført Et solidt, velproportioneret hus baseret på håndværksmæssige traditioner. Klovborgvej 1, opført Vederlagsgesimserne i gavlene er typiske for disse traditionelle huse. Kendetegnende for bygningerne er også de mange, fint bearbejdede håndværksmæssige detaljer. Schradersvej 22, opført De klassiske hjørnevinduer vidner om ny bygge teknisk formåen. Ligeledes er den flade taghældning og det store tagudhæng typisk for bungalowen. 35

5 Efterkrigstidens arkitektur Den tyske besættelse af Danmark i medførte materialemangel og afskæring af impulser udefra. Dette prægede årtiets byggeri, der på en måde blev mere indadskuende og præget af nationale og kulturelle traditioner og en trang til at gå tilbage til ældre dansk bygningskultur. Selv med den begrænsning, som det traditionsprægede byggeri satte i dette årti, efterlod det dog værdifulde spor. Den mådeholdne skala i bygningslegemerne og den venlige varme i miljøet var væsentlige træk i denne periodes byggeri, som flere steder præger bebyggelsen i de store parcelhuskvarterer i Hvidovre. I efterkrigstidens byggeri afløstes funktionalismen af et strengt traditionelt byggeri i en nøjsom, prunkløs stil. De fleste huse var i én etage med 45 graders tegltag og havde røde tegl på både tag og facader. Dette gav det typiske enfamiliehus i efterkrigstiden et fælles præg af stram enkelthed tilsat lidt dansk hygge i form af hvide elementer som f.eks. vinduesskodder, synlige spærender, sternbrædder mv. Der er stort set kun to forskellige bygningstyper i det traditionelle parcelhusbyggeri i efterkrigstiden, nemlig huse i en-etage, som viderefører traditionerne i murermesterhuset og et-planshuset med lavt sadeltag, der blev en slags prototype for de senere typehuse. Huse med forskudte etager eller huse med flade tage, var ikke almindelige, men var dog udtryk for nye tendenser, der videreførte funktionalismens ideer i konstruktion og rumforløb. Bredalsparken opført i perioden Et godt eksempel på efterkrigstidens sociale boligbyggeri. Bygningerne er placeret i en fælles park med lys og luft til alle lejligheder. Opstalt af en af Bredalsparkens bygninger. Tegning: Eske Kristensens Tegnestue. Sønderkær 21A, opført Et fi nt og uspoleret eksempel på efterkrigstidens prunkløse og traditionelle huse. Huset har bevaret sin oprindelige garage, havelåge og gelænder. Risbjergvej 30, opført Et fi nt eksempel på et parcelhus, opført i et plan og med den for typehuset så traditionelle fl ade taghældning. Sønderkær 21, opført En fin villa, hvis udtryk tager udgangspunkt i 1920 ernes og 1930 ernes arkitektoniske idealer og traditionelle håndværksmæssige kunnen. 36

6 Det almennyttige boligbyggeri Ved dannelsen af de almennyttige boligselskaber/- foreninger, fik man i højere grad mulighed for at gennemføre bygningen af større boligområder med betydningsfulde sociale elementer som børneinstitutioner, samlingslokaler, vaskerier og butikscentre m.m. Boligforeningerne/-selskaberne kunne arbejde målbevidst på udvikling af forskellige boligtyper, nyttiggøre praktiske erfaringer samt arbejde med en rationalisering af boligbyggeriet. Boligforeningerne blev i høj grad eksponenter for den sociale ansvarsbevidsthed i boligspørgsmålet og opnåede i disse år at få opført en lang række boligbebyggelser, der forløser tidens sociologiske og arkitektoniske ideer. Boligbebyggelserne Spurvegården og Bredalsparken er gode eksempel på byggerier, der har opfanget disse tendenser og virkeliggjort dem på en smuk og menneskelig måde. Spurvegården, opført Et eksempel på traditionelt socialt boligbyggeri med fi ne arkitektonisk bearbejdede detaljer. Bygningerne er i modsætning til Bredalsparken orienteret mod vejen. I den traditionelle bybygning var indgangen til boliger og butikker fra gaden, mens baggårdene var et sekundært bortgemt område. Bygningerne fik derfor et helt tilfældigt forhold til sol og skygge, alt efter hvilken retning gaden har. Den friere disposition af husblokkene betød, at bygningerne kunne placeres således, at der blev skabt lys og luft til alle lejligheder, der også i mange tilfælde var udstyret med altan. Det var beboernes fysiske sundhed, der kom i første række. Svendebjerghus eller Hollywood på hjørnet af Svendebjergvej og Hvidovrevej er mere eksperimenterende i sin arkitektur end Bredalsparken både i form og indhold. I sit ydre er huset bemærkelsesværdigt med sit kubistiske, funktionalistiske udtryk. Bygningen var oprindelig okkergul, med dodenkoprøde altaner. I dag fremtræder bygningen hvid med blå altaner. Bygningen er opført i 1950 af arkitekterne Mogens Jacobsen og Alex Poulsen. Bygningen er hædret med Bissens Legat i Præstemosen 17, opført Rækkehusbebyggelse, hvor hver boligenhed har egen have. Desuden er der i bebyggelsen integreret fælles parkerings- og haveanlæg. Lave forretningspavilloner i Beringparken. Tegning: Kay Fiskers Tegnestue. Opstalt af Svendebjerghus. Tegning: arkitekterne Mogens Jacobsen og Alex Poulsen. Svendebjerghus, Svendebjergvej 1A, opført Genoptager funktionalismens idéer og tanker, men i en ny eksperimenterende og udtryksfuld form. 37

7 Elementbyggeri I 1950 erne begyndte man at eksperimentere med ny byggeteknik med standardetagehøjder og med en del præfabrikerede elementer. Men først i Engstrandbebyggelsen fra 1952, tegnet af arkitekt Svenn Eske Kristensen, kom den industrialiserede byggeteknik, som et af landets første eksempler på montagebyggeri, til Hvidovre. Denne byggeteknik blev fortsat i den nærliggende Strandhavevej-bebyggelse fra , der blev opført med den samme type elementer som i Engstrandbebyggelsen ( Papegøjehusene ). Disse bebyggelser var ud over den nye byggeteknik også arkitektonisk interessante, især indeholder Strandhavevej-bebyggelsen store kvaliteter i såvel dispositionsplanen som i detaljeringen. Den kørende og gående trafik er stærkt adskilt i statinsbyen. Adgang til husene sker fra gangstierne. Med forbillede i den lille danske provinsby, som f.eks. Ærøskøbing, Dragør eller Ebeltoft eller i små selvgroede middelhavsbyer, startede i 1970 erne en bevægelse, der forkastede etagehuset og påbød en tæt-lav bebyggelse. Bevægelsen rummede en del romantisk længsel efter det svundne og en forestilling om et enkelt og harmonisk liv i små overskuelige enheder, hvor man kunne komme hinanden ved. Også her var Hvidovre pionerer med arkitekt Eske Kristensens Grenhuse, der som projekt går helt tilbage til Bebyggelsen har det idemæssige udgangspunkt i den nordafrikanske Kasba med snævre og smalle gyder mellem de lave, flade huse. Avedøre Stationsby, opført Arkitektonisk forekommer bebyggelsen noget ensformig med bygningerne placeret på lige rækker; men de forskellige hustyper, pladser og beplantninger skaber alligevel et varieret og oplevelsesrigt indtryk. Med Avedøres indlemmelse i Hvidovre i 1974 arvede kommunen det store projekt Avedøre Stationsby, som i sit ydre formsprog måske ikke lever op til periodens romantiske forestillinger om den lille provinsby, og som i sin gennemtænkte planlægning ikke overlader ret meget til beboernes egen virketrang. Bebyggelsen er ikke et forsøg på kunstigt at genskabe ældre tiders visuelle oplevelser, hvor forbilledernes funktionelle indhold mangler, men derimod ved analyse af forskellige bymæssige bebyggelser at finde de væsentlige kvaliteter og omsætte dem til et moderne formsprog. Strandhavevej-bebyggelsen, opført Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Eske Kristensen og er en videreud vikling af Papegøjehusene. Den vigtigste gangforbindelse i Avedøre Stationsby går fra Store Hus til Lokalcentret ved kirken. Fra gaden er tillige adgang til skole, børnehave, idrætscenter m.m. Opstalt af Papegøjehusene. Tegn. Eske Kristensens Tegnestue. Engstrand Allé bebyggelsen, Papegøjehusene, opført i 1952, er et af landets første eksempler på indu strialiseret montagebyggeri. 38

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

Velfærdssamfundets Bygninger

Velfærdssamfundets Bygninger Velfærdssamfundets Bygninger Bygningskulturens Dag 2008 Af Poul Sverrild 3 5 9 13 17 19 21 23 25 27 33 39 41 49 51 53 55 59 63 69 Forord Indledning Velfærdssamfundet Idéer fra udlandet Bolig- og byggepolitik

Læs mere

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM INDHOLD DEN LILLE ARKITEKT... SIDE 02 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 03 BORGERSKABETS HUSE... SIDE 06 BYEN ÅBNES... SIDE 09 FUNKTIONALISMEN...

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960

arkitektur & energirenovering etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 arkitektur & energirenovering DET MureDE etagebyggeri fra 1920 til 1960 INDHOLD At renovere og fremtidssikre det murede byggeri

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

Rum til børn har ikke optaget mange spalter i den danske arkitekturhistorie, bortset fra

Rum til børn har ikke optaget mange spalter i den danske arkitekturhistorie, bortset fra Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år Ning de Coninck Smith Danmarks pædagogiske universitetsskole Aarhus Universitet ning@dpu.dk Rum til børn har ikke optaget mange spalter i den danske

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Sommerhus i farezonen. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj.

Sommerhus i farezonen. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj. Derya Baysal, Dyveke Larsen og Maria Graae Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, Samfund og

Læs mere

Velkommen til Viking Bjælkehuse

Velkommen til Viking Bjælkehuse Velkommen til Viking Bjælkehuse Vi lancerede i 1998, tilbuddet om, håndhuggede bjælkehuse, leveret som nøglefærdige projekter, eller del-entrepriser i samarbejde med bygherre. Det specielle ved dette byggeri,

Læs mere