De ældste huse i Hvidovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De ældste huse i Hvidovre"

Transkript

1 BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet. Omkring 1900 bestod Hvidovre Kommune, der dengang var en ren landbokommune, kun af ca. 90 husstande. Hertil kommer et noget mindre antal husstande i Avedøre. De fleste bygninger var naturligvis landbrugsbygninger, men der var også sprøjtehus, skoler, smedie og et banevogterhus. I perioden mellem 1900 og 1925 blev der opført 356 helårshuse spredt rundt om i kommunen og ikke mindre end 1286 lysthuse, der overvejende var placeret ved Kalvebod Strand. Mange af lysthusene, der blev opført i denne periode, opførtes af irregulære byggematerialer som pakkassebrædder o.lign. De var opført af arbejdere fra Københavns overbefolkede brokvarterer, hvor beboerne savnede lys og luft i deres snævre og mørke lejligheder. Havelysthusene forvandlede sig hurtigt og sikkert til helårshuse, og de nye hvidovreborgere ombyggede og forbedrede konstant deres huse. Der har igennem hele det 20. århundrede været tradition for, at enfamiliehusene i Hvidovre ikke havde en fast form, men at husene løbende blev ombygget. Der er i dag mange eksempler på alle former for ombygninger, knopskydninger og til bygninger på de fleste af Hvidovres parcelhuse. Sønderkærskolen, oprindelig Hvidovre Kommuneskole, er opført i 1924 med senere udbygninger. Den nyklassicistiske hovedbygning ud mod Hvidovrevej karakteriseres af den udsmykkede fronton af kunstneren Hans Lamberg Petersen. I 1925 kom de første typehuse til Hvidovre som resultat af en arkitektkonkurrence, som indenrigsministeriet havde udskrevet. Det var små træhuse, de såkaldte Phønix huse, som blev opført på begge sider af Brostykkevej. De fleste af husene eksisterer endnu, men er næsten alle stærkt ombyggede. Blandt de nye bygningstyper var også en række skoler, kirker og institutionsbygninger, som f.eks. Hvidovre Kommuneskole og de store boligforeningers nye etagebebyggelser, der i begyndelsen af 1950 erne blev placeret langs med Hvidovrevej, senere som parkbebyggelser og i 1960 erne og -70 erne i mange tilfælde som tæt-lavt byggeri. Strandhavevej-bebyggelsen fra 1954 er tegnet af arkitekt Svenn Eske Kristensen. Bebyggelsen er et tidligt eksempel på vellykket brug af præfabrikerede elementer. Opstalt og planer, Eske Kristensens Tegnestue. I Hvidovre har man en enestående mulighed for at studere velfærdsstatens skiftende boligpolitiske idealer og udvikling. Blandt de nye boligbebyggelser fra disse år kan nævnes Spurvegården, Rosenhøj, Lejerbo, Bredalsparken, Grenhusene og bebyggelserne på Engstrand Allé og Strandhavevej samt den totalplanlagte by, Avedøre Stationsby. Phønixhusene langs Brostykkevej er eksempler på tidlige typehuse fra begyndelsen af 1920 erne. Husene er oprindelig alle opført i træ. Næsten alle husene er om- eller tilbyggede. Strandhavevej-bebyggelsen har et let og enkelt udtryk i en god og menneskelig skala, hvor de integrerede udearealer byder på lys og luft til beboerne. 32

2 De ældste huse i Hvidovre De ældste huse i kommunen tilhører landsbytiden, men der er ret få bygninger tilbage fra denne periode. Kirken er den ældste bygning i kommunen. De ældste verdslige bygninger er Rytterskolen samt skolen i Avedøre Landsby. Ud over disse bygninger er de ældste huse i kommunen de gårde, der stadig er tilbage, især gårde og huse i Avedøre Landsby samt en række mindre huse i Hvidovre, overvejende fra midten af 1800-årene. Kirken Hvidovre Kirke er oprindelig en romansk landsbykirke fra 1200-årene. Sideskibet er opført i bindingsværk omkring 1670 og beregnet til at rumme bønderne fra Valby. Kirkens tårn er opført i Bygningen blev alvorligt medtaget under svenskekrigene , hvor taget blev nedrevet, men kirkens mure blev stående. Kirken har for nylig gennemgået en omfattende restaurering, hvor bl.a. kirkens gamle romanske døbefont igen er blevet opstillet i kirken. Hvidovre Kirkegård har et stort antal bevaringsværdige gravminder, og er i øvrigt ved sin beplantning og disposition en af amtets mest interessante. Rytterskolen Rytterskolen, som er beliggende umiddelbart syd for kirken, er opført i 1722 som en af landets 240 rytterskoler. Bygningen er fredet og fremtræder i meget velbevaret stand. Det grundmurede hus er tilbygget i begge ender i midten af 1800-årene, hvor de oprindeligt helvalmede gavle blev afløst af rejste murede gavle. På trods af disse ombygninger fremstår bygningen med proportioner og en udformning, der gør den til en særdeles fin og harmonisk bygning. Over indgangsdøren sidder den oprindelige sandstensplade med kongelig inskription (Frederik den IV). Indtil 1902 fungerede bygningen som skole for børn fra Hvidovre og Vigerslev. Billedhuggeren H.P. Petersen- Dan og arkitekten Carl Petersen har tidligere beboet huset. Rytterskolen anvendes i dag til møde- og udstillingsarrangementer. Hvidovre Kirke, oprindeligt en romansk kridtstens kirke, opført omkring år Stevnsbogårds stuehus i Avedøre Landsby er fra Gården udgør et helstøbt 4-længet anlæg. Udlænger til gård i Avedøre, Poppelgård, Byvej 90. Landsbyens huse I kommunens eneste bevarede landsby, Avedøre, er det ældst bevarede hus den gamle skole, som er fra 1781, og som ligger i landsbyens sydlige del. Det er et fint bindingsværkshus, som vidner om, hvordan den tidligere bebyggelse i Avedøre har fremtrådt. Landsbyens gamle sprøjtehus fra 1850 erne ligger lige syd for gadekæret. I den vestlige del af landsbyen er der stadig bevaret en række gårde. Mod nord ligger gården Lysholm, herefter den stort anlagte gård Kastanienborg og mod syd Stevnsbogård. Gårdene vidner om landbrugets storhedstid i de sidste årtier af 1800-årene. Landsbyen er planmæssigt inddraget i byzone, mens de tre gårde fortsat ligger i landzone. Avedørelejren Kasernen er opført umiddelbart før 1. verdenskrig i rød, blank mur med røde, helvalmede tegltage. Den ældste bygningsmasse er opført i et klassicistisk bygningsudtryk, men med stærke nybarokke træk, specielt indgangspartiet med de buede murflanger, de refendfugede piller og pilastre og ikke mindst en stærk symmetri med portindgangen placeret mellem de to, helvalmede porthuse. Hele kasernens ældre bygningsmasse er rigt varieret i en tung og lidt bastant arkitektur, men med et meget dansk præg, der udtrykker slægtskab med de nationalromantiske strømninger og begejstringen for det røde, blanke murværk. Dørparti i kasernefl øj. Rytterskolen i Hvidovre var blandt de fi re første af i alt 240 skoler, som Kong Frederik IV lod opføre fra Skolebygningen fremtræder trods to tilbygninger i 1800-årene meget velbevaret. Den tidligere skolebygning i Avedøre Landsby fra Kastanienborg, opført omkring 1900, med mange detaljer og udsmykning i murværket. 33

3 Det selvgroede byggeri Parcelhuskvartererne i Hvidovre er præget af beboernes store byggelyst. En byggelyst, der på en ejendommelig måde er tradition for i Hvidovre. Næsten alle huse er tilbygget og ombygget, og der foregår til stadighed nye tiltag til ændringer og forandringer af huse og haver. Strandbovej 97. Den hævede tagkonstruktion er en utraditionel form for udvidelse. Parcelhuset er den mest almindelige bygningstype i Hvidovre. Næsten halvdelen af kommunens jord er dækket af parcelhuse eller række- og kædehuse med tilhørende haver. Det meste parcelhusbyggeri blev opført af folk selv ofte ud fra typetegninger eller ejerens egne streger. Villaerne repræsenterer den anonyme bygningskultur, hvor det sjældent er det enkelte hus, men fællespræget som har betydning. Utallige af Hvidovres huse er påbegyndt som haveeller lysthuse, og sådanne huse danner ofte grundstammen i de enkelte bebyggelser. Mange af disse huse præges af ejerens fantasi og drømme om den ideelle og individuelle bolig. Parcelhuskvartererne får på denne måde deres eget liv og særpræg. De enkelte huse har ikke den store arkitektoniske værdi, men i sammenhængen opstår der et levende miljø præget af de mennesker, der gennem tiderne har beboet husene. Sydkærsvej 104. Et fi nt og originalt hus fra Holmelundsvej 8. Huset er ombygget af fl ere gange. Hver ny ombygning markeres med eget tag. Ejstrupvej 15. Huset har undergået gradvise bygningsudvidelser, hvor de forskellige tilbyggede bygningsafsnit er aftrappet i forhold til den oprindelige bygning. Lerbjergvej 26. Husets mange udvidelser er holdt inden for samme størrelsesorden og udtryk som den oprindelige bygning. Ejstrupvej 4. Huset har fået ny tagkonstruktion i forbindelse med udnyttelsen af tagetagen. Endvidere er der sket yderligere knopskydninger. Vojensvej 27. Husets gradvise udbygninger er holdt i samme materialer som den oprindelige bygning, men med et mere forenklet udtryk. 34

4 Bedre Byggeskik En af de mest almindelige bygningstyper er murereller bygmesterhuset, som sammen med bungalowen præger mellemkrigstidens byggeri. Bygmesterhuset var stærkt påvirket af Landsforeningen for Bedre Byggeskik. Denne strømning var en udløber af nationalromantikken og opstod omkring 1915 som et ønske om at definere og fastholde et dansk bygningsudtryk. Landsforeningen for Bedre Byggeskik udgav typetegninger, der blev retningsgivende for, hvordan villaer og enfamiliehuse, husmandssteder, gårde og mejerier m.v. kom til at se ud i 1920 erne og -30 erne. På én måde repræsenterer bygningerne fra denne tid et nationalt udtryk; men samtidig spores tydelige nybarokke træk, der ses ved udstrakt brug af symmetri, halvvalmede gavle, stejle tagflader, barokke træk i snedkerdetaljerne og tilbagevenden til vinduer med opsprossede rammer osv. Byvej 98, opført Velproportioneret og harmonisk bygning med et roligt facadeudtryk. Funktionalismen Funktionalismen opstod som en reaktion mod en arkitektur, der var præget af rene stilkopier og unødvendig pynt, og bevægelsen satte sit tydelige præg på alle kunstretninger. Inden for arkitekturen blev funktionalismen udtrykt i huse og bygningsanlæg, der skulle være stilløse, og som kun var sammensat af de konstruktive og nødvendige elementer, altså uden dekorationer, der ikke havde en funktion i sammenhængen. Funktionalismen var en arkitekturretning, der havde et stærkt socialt islæt. Inden for boligbyggeriet skulle husene være uden overflødigheder og skulle, gennem industriel masseproduktion af bygningsmaterialer, kunne opføres billigt og dermed beboes af alle samfundsklasser i et mere klasseløst samfund. De rigtige, kompromisløse og radikale funktionalistiske bygninger udtrykker tillige den nye tids konstruktive muligheder, først og fremmest jernbeton, jernvinduer og andre nye materialer, der kunne masseproduceres industrielt. De enkeltfunktioner, som bygningerne skulle opfylde, blev nøje analyseret, der blev regnet på ganglinier i køkkener, lysintensitet i stuerne osv. I den nye tid, efter den første verdenskrig, skulle bolig- og livsformerne svare til den nye verden, der, med den tekniske formåen, åbnede sig forude. Naturligvis blev den stilløse funktionalisme også en stil i sig selv, og begrebet funkis blev en betegnelse for bygninger, der i grunden var bygget mere traditionelt, men udstyret med de rigtige funktionalistiske stiltræk : en lidt kasseformet bygningskrop, glatte, pudsede ydervægge, flade tage, sammenhængende vinduespartier i hjørnerne, asymmetri osv., som det ses på mange af de bungalowtyper, der præger mellemkrigstidens husbyggeri. N. Bonavents Allé 2, opført Et traditionelt funkis parcelhus med originale jernvinduer. Elme Allé 10, opført En stor og velkomponeret bungalow med mange detaljer. Bemærk det fi ne originale indgangsparti. I.G. Smiths Allé 39, opført Bemærk det fi nt detaljerede indgangsparti. Krogstens Allé 27, opført En velorganiseret konstellation af geometriske former, som udtrykker et opgør med de hidtidige bygningstraditioner. Huset er opført i blank mur med vandrette gennemgående bånd i facaden. I.C. Lembrechts Allé 31, opført Et solidt, velproportioneret hus baseret på håndværksmæssige traditioner. Klovborgvej 1, opført Vederlagsgesimserne i gavlene er typiske for disse traditionelle huse. Kendetegnende for bygningerne er også de mange, fint bearbejdede håndværksmæssige detaljer. Schradersvej 22, opført De klassiske hjørnevinduer vidner om ny bygge teknisk formåen. Ligeledes er den flade taghældning og det store tagudhæng typisk for bungalowen. 35

5 Efterkrigstidens arkitektur Den tyske besættelse af Danmark i medførte materialemangel og afskæring af impulser udefra. Dette prægede årtiets byggeri, der på en måde blev mere indadskuende og præget af nationale og kulturelle traditioner og en trang til at gå tilbage til ældre dansk bygningskultur. Selv med den begrænsning, som det traditionsprægede byggeri satte i dette årti, efterlod det dog værdifulde spor. Den mådeholdne skala i bygningslegemerne og den venlige varme i miljøet var væsentlige træk i denne periodes byggeri, som flere steder præger bebyggelsen i de store parcelhuskvarterer i Hvidovre. I efterkrigstidens byggeri afløstes funktionalismen af et strengt traditionelt byggeri i en nøjsom, prunkløs stil. De fleste huse var i én etage med 45 graders tegltag og havde røde tegl på både tag og facader. Dette gav det typiske enfamiliehus i efterkrigstiden et fælles præg af stram enkelthed tilsat lidt dansk hygge i form af hvide elementer som f.eks. vinduesskodder, synlige spærender, sternbrædder mv. Der er stort set kun to forskellige bygningstyper i det traditionelle parcelhusbyggeri i efterkrigstiden, nemlig huse i en-etage, som viderefører traditionerne i murermesterhuset og et-planshuset med lavt sadeltag, der blev en slags prototype for de senere typehuse. Huse med forskudte etager eller huse med flade tage, var ikke almindelige, men var dog udtryk for nye tendenser, der videreførte funktionalismens ideer i konstruktion og rumforløb. Bredalsparken opført i perioden Et godt eksempel på efterkrigstidens sociale boligbyggeri. Bygningerne er placeret i en fælles park med lys og luft til alle lejligheder. Opstalt af en af Bredalsparkens bygninger. Tegning: Eske Kristensens Tegnestue. Sønderkær 21A, opført Et fi nt og uspoleret eksempel på efterkrigstidens prunkløse og traditionelle huse. Huset har bevaret sin oprindelige garage, havelåge og gelænder. Risbjergvej 30, opført Et fi nt eksempel på et parcelhus, opført i et plan og med den for typehuset så traditionelle fl ade taghældning. Sønderkær 21, opført En fin villa, hvis udtryk tager udgangspunkt i 1920 ernes og 1930 ernes arkitektoniske idealer og traditionelle håndværksmæssige kunnen. 36

6 Det almennyttige boligbyggeri Ved dannelsen af de almennyttige boligselskaber/- foreninger, fik man i højere grad mulighed for at gennemføre bygningen af større boligområder med betydningsfulde sociale elementer som børneinstitutioner, samlingslokaler, vaskerier og butikscentre m.m. Boligforeningerne/-selskaberne kunne arbejde målbevidst på udvikling af forskellige boligtyper, nyttiggøre praktiske erfaringer samt arbejde med en rationalisering af boligbyggeriet. Boligforeningerne blev i høj grad eksponenter for den sociale ansvarsbevidsthed i boligspørgsmålet og opnåede i disse år at få opført en lang række boligbebyggelser, der forløser tidens sociologiske og arkitektoniske ideer. Boligbebyggelserne Spurvegården og Bredalsparken er gode eksempel på byggerier, der har opfanget disse tendenser og virkeliggjort dem på en smuk og menneskelig måde. Spurvegården, opført Et eksempel på traditionelt socialt boligbyggeri med fi ne arkitektonisk bearbejdede detaljer. Bygningerne er i modsætning til Bredalsparken orienteret mod vejen. I den traditionelle bybygning var indgangen til boliger og butikker fra gaden, mens baggårdene var et sekundært bortgemt område. Bygningerne fik derfor et helt tilfældigt forhold til sol og skygge, alt efter hvilken retning gaden har. Den friere disposition af husblokkene betød, at bygningerne kunne placeres således, at der blev skabt lys og luft til alle lejligheder, der også i mange tilfælde var udstyret med altan. Det var beboernes fysiske sundhed, der kom i første række. Svendebjerghus eller Hollywood på hjørnet af Svendebjergvej og Hvidovrevej er mere eksperimenterende i sin arkitektur end Bredalsparken både i form og indhold. I sit ydre er huset bemærkelsesværdigt med sit kubistiske, funktionalistiske udtryk. Bygningen var oprindelig okkergul, med dodenkoprøde altaner. I dag fremtræder bygningen hvid med blå altaner. Bygningen er opført i 1950 af arkitekterne Mogens Jacobsen og Alex Poulsen. Bygningen er hædret med Bissens Legat i Præstemosen 17, opført Rækkehusbebyggelse, hvor hver boligenhed har egen have. Desuden er der i bebyggelsen integreret fælles parkerings- og haveanlæg. Lave forretningspavilloner i Beringparken. Tegning: Kay Fiskers Tegnestue. Opstalt af Svendebjerghus. Tegning: arkitekterne Mogens Jacobsen og Alex Poulsen. Svendebjerghus, Svendebjergvej 1A, opført Genoptager funktionalismens idéer og tanker, men i en ny eksperimenterende og udtryksfuld form. 37

7 Elementbyggeri I 1950 erne begyndte man at eksperimentere med ny byggeteknik med standardetagehøjder og med en del præfabrikerede elementer. Men først i Engstrandbebyggelsen fra 1952, tegnet af arkitekt Svenn Eske Kristensen, kom den industrialiserede byggeteknik, som et af landets første eksempler på montagebyggeri, til Hvidovre. Denne byggeteknik blev fortsat i den nærliggende Strandhavevej-bebyggelse fra , der blev opført med den samme type elementer som i Engstrandbebyggelsen ( Papegøjehusene ). Disse bebyggelser var ud over den nye byggeteknik også arkitektonisk interessante, især indeholder Strandhavevej-bebyggelsen store kvaliteter i såvel dispositionsplanen som i detaljeringen. Den kørende og gående trafik er stærkt adskilt i statinsbyen. Adgang til husene sker fra gangstierne. Med forbillede i den lille danske provinsby, som f.eks. Ærøskøbing, Dragør eller Ebeltoft eller i små selvgroede middelhavsbyer, startede i 1970 erne en bevægelse, der forkastede etagehuset og påbød en tæt-lav bebyggelse. Bevægelsen rummede en del romantisk længsel efter det svundne og en forestilling om et enkelt og harmonisk liv i små overskuelige enheder, hvor man kunne komme hinanden ved. Også her var Hvidovre pionerer med arkitekt Eske Kristensens Grenhuse, der som projekt går helt tilbage til Bebyggelsen har det idemæssige udgangspunkt i den nordafrikanske Kasba med snævre og smalle gyder mellem de lave, flade huse. Avedøre Stationsby, opført Arkitektonisk forekommer bebyggelsen noget ensformig med bygningerne placeret på lige rækker; men de forskellige hustyper, pladser og beplantninger skaber alligevel et varieret og oplevelsesrigt indtryk. Med Avedøres indlemmelse i Hvidovre i 1974 arvede kommunen det store projekt Avedøre Stationsby, som i sit ydre formsprog måske ikke lever op til periodens romantiske forestillinger om den lille provinsby, og som i sin gennemtænkte planlægning ikke overlader ret meget til beboernes egen virketrang. Bebyggelsen er ikke et forsøg på kunstigt at genskabe ældre tiders visuelle oplevelser, hvor forbilledernes funktionelle indhold mangler, men derimod ved analyse af forskellige bymæssige bebyggelser at finde de væsentlige kvaliteter og omsætte dem til et moderne formsprog. Strandhavevej-bebyggelsen, opført Bebyggelsen er tegnet af arkitekt Eske Kristensen og er en videreud vikling af Papegøjehusene. Den vigtigste gangforbindelse i Avedøre Stationsby går fra Store Hus til Lokalcentret ved kirken. Fra gaden er tillige adgang til skole, børnehave, idrætscenter m.m. Opstalt af Papegøjehusene. Tegn. Eske Kristensens Tegnestue. Engstrand Allé bebyggelsen, Papegøjehusene, opført i 1952, er et af landets første eksempler på indu strialiseret montagebyggeri. 38

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen

60er Modernismen. Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen 60er Modernismen Anne Palmgren Juul & Sini Vehvilainen Modernisme Modernismen startede allerede med at slå igennem i 1920erne i Tyskland og Frankrig. Men først i 1930erne fik de nye tendenser inden for

Læs mere

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920

DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920 Indholdsfortegnelse Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920 Historisme ca. 1850-1930 Nationalromantik 1850-1920 Murermester villaen, ca. 1913-1930 Funktionalismen Den funktionelle villa Statslånshuset

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet

Kulturarvsstyrelsen. Kulturministeriet Landbrugets bygninger Fyn 1850-1940 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Landbrugets bygninger 1850-1940 Den firelængede gård er for de fleste af os indbegrebet af en dansk bondegård, og selv om der fra

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder TAGPAP INSPIRATION Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring til

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Håndværkerbyen i Valby 3.7 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Håndværkerbyen i Valby 3.7 3.7 HÅNDVÆRKERBYEN I VALBY Stedet Kulturmiljøet omfatter Håndværkerbyens bebyggelser og arealer på begge sider af

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer

Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer Stilblade Temaer Etagehuse Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for etagehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for 3 tværgående

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Svenn Eske Kristensen (1905-2000) var en af velfærdssamfundets mest produktive arkitekter.

Svenn Eske Kristensen (1905-2000) var en af velfærdssamfundets mest produktive arkitekter. Svenn Eske Kristensen 1905-2000 / Tømrer, bygmester og arkitekt / Underviste ved Kunstakademiet / Kgl. Bygningsinspektør / Eckersberg-Medaillen, Akademiets pris for en indsats af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

KOMBINATIONER FARVEKORT FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION

KOMBINATIONER FARVEKORT FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION FARVEKORT KOMBINATIONER FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION UDENDØRS 7 3110 392869 Beckers Maling A/S, Kornmarksvej 26, DK-2605 Brøndby Tlf. 4363 1611, fax 4363 0098. www.beckers.dk ART NR 039286/2007

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

MILJØ, TEKNIK OG PLAN. Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009

MILJØ, TEKNIK OG PLAN. Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009 MILJØ, TEKNIK OG PLAN Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009 Hårby Landsby Området består af de erkendbare dele af den oprindelige landsby, overlejret med villabebyggelse fra slutningen

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Altanens historie - En uvidenskabelig redegørelse

Altanens historie - En uvidenskabelig redegørelse 7 Altanens historie - En uvidenskabelig redegørelse Kogende tjære og skønjomfruer Det er ikke muligt at sætte årstal på altanens eller balkonens oprindelse. I de store befæstede bysamfund i Mellemøstens

Læs mere

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen.

partner, arkiekt MAA Preben Rasmussen. NR.9 02 PROJEKTER Lautrup vandværk - med fint detaljeret murværk med Petersen Tegl D48. Arkitektur: Arkitekt MAA Frank Jakobsen, Ballerup Kommune. Vandkunst En perle blandt tekniske bygninger ligger i

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik)

TIL SALG. FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM (ledigt kontorlejemål + lejemål med lægeklinik) TRETOMMERVEJ 56 8240 RISSKOV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr.

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH

Til Karin Storgaard. Sagsnr. 2013-0222361 Dokumentnr. Dokumentnr.: 2013-0222361-2 Sagsbehandler Sagsbehandler JK/RBL/PCH Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Karin Storgaard Besvarelse af spørgsmål fra Karin Storgaard (O) vedrørende modernisering af Plejecentret Huset William Medlem af Borgerrepræsentationen Karin

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere