Miljømyndighedernes behandling af aktindsigtssager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljømyndighedernes behandling af aktindsigtssager"

Transkript

1 182 Miljømyndighedernes behandling af aktindsigtssager Af stud.jur. Azad Taheri Abkenar, Det Juridiske Fakultet Kobenhavns Universitet 435 Artiklen gcnncmgur miljumymlighcdcnlcs prolksis om hehandling afaklindsigts.'iugcr, lig der belyses og hehandles en rd!kkc n!tiige spurgsmål, der sync.'i ut volde myndighederne problemer. En række uf disse pmhlcmcr skyldes ukendskab til miljlkjplysningsloycn og dennes selvstændige hetydning i forhold tilof fcntliwlt.'dslovcn og for'vultningslo\'cn, mens undre hur rod i manglende overholdelse af ulmindelige fon'ultningsrctligc kr.iv.»u buggrund uf artiklens resultater unhdalcs del. ut miljllopjysningsjllvcn rcvidcrc.'i. 1. Introduktion Denne artikel har lil [onnål at gennemgå fililjl) myndighedernes nyere pmksis (Jill behandling af aktindsigtssager, og herved helyses en r:ckke ar de konkrclejuridiske problemst illinger, som ses at skabe vanskeligheder i pmksis. l Retsgrundlagel ror aktindsigtssager P:lllliljllomr.idet udgures af lov um aktindsigt i milj~.oplysninger, som populært hetegnes "miljl.oplysningsloven". Luven henvi ser i 2, stk. I til, at enhver har ret til at hlive hekendt ltiedmiljlluplysninger med de hetingc1ser og med de undtagelser, der r,'lger af forvaltningsloven og ofrentlighedsloven. Samspillet mellem disse love er således tæt. hvilket også i et ikke-ubetydeligt lmtal administmtive afgllrelscr synes at Vlere enshetydende Illed. al der ikke henvises tilll1iljuuplysningsluven. Sclv hvor der henvises til miljlloplysningsloven, hetyder delle ikke nlwvendigvis, at myndigheden har IlVervejet. om miljl)()plysningsluven giver slllrrc åhenhed end rorvaltningsloven og orremlighedsloven. Fllkli sk synes det snllrere at være undtagelsen end hovedreglen, al arglireise om aktindsigt adresserer delte s~\rgs lll å l. hvilket synes at hem på den antagelse. at der ikke er forskel mellem miljltoplysningsloven på den ene side og forvaltningsloven og offentlighedsloven på den anden side, En sådan antagelse er ikke herenigel F.eks. fastslår miljlloplysningslnvens 2. stk. 3, at um.1tagclscr til aktindsigt skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, atoplysningeme uffentliggllres. smilt at vedkultllllendc myndighed skal forctugeen kunkret afvejning af offentlighedens inlen;sscr, der varetages ved udlevering af miljl)()plysninger, over for de inleresser, der varelages ved at afslå udlevering (såkaldt henholdsvis generel og konkret afvejnings!es!). Anlagelscn Olll. atmiljl\()plysningsloven ikke sikrer SWrrc åhenhed end forvaltningsloven lig offentlighedsloven, forbigår endvidere. at miljll Ilplysningslllven implementerer el EU-direktiv, direktiv 2{XJ3/4 og Århus-konventionen,: og at disse regels:ct kan flire lil resultater, der giver s\ilrrc åbenhed end de tmditionelle danske aklindsigtslove. Dcreri den s:umm:nha:ng grund til at fremhæve. at miljltoplysningsdird:livels regler om aktindsigt i miljl'loplysninger er uhetingede ug lilstra:kkeligl pra!cise lil at have direkle effekt som umiddelbari forpligtende for danske myndigheder. Henil kllltltl1er i IlVrigt, at Århuskonventionens regler om aktindsigt som f\llge af EU's mli fikmion er direkte bindende som lov,jf. sag C-213{(13, Syndicat pmfessillnnel cuunlinaliol\ des pccheurs de I'ctang de Berrc et de la region. og sag C-2401O!), Les()()chrJmirske zoskupcnic. J Et gennemgående træk ved milj\lrnyndighedernes hehandling af mange aklint1.~igtssager er illlidlenid. at der ikke tages stilling til disse udefmkottimcnde retskjjder. lilen at afgllrclserne hehandles på haggrund af forvaltningsloven og ()ffentlighedsluven og disse luves fllmrbejder mv. Delle fi\rcr til, at der træffes afgllrelser. som er vanskeligt furenelige med den internationale ret.~ I afsnit 2-6 gennemgås de væsentligste pmhlemstillinger sum nyere pmksis pa om,.idet synes at give anledning til. Der foretages en konklusion i afsnit 7. (} Tidsskrift/or Miljø. Ikcf'm/Jer 2012 Tf M 2012, 182

2 Miljøoplysningsbegrebet 2.1. Hvad er en "miljøoplysning"? Som nævnt ovenfor, skul der silges om indsigt i miljl,oplysningcr, fin lililjmplysningslovcn linder anvendelse. Begrebet de lineres i luvens 3: " 3. Ved miljlloplysningcr forstås alle oplysninger. som er i myndighedens hcsidtlclsc. dier som opbevares for den. som foreligger i skriftlig (nnn, i billed- eller Iydfonn, eller i elektronisk dkr cn hvilken som helst anden fonn, uanset hvomur oplysningerne er til vcjcbmgl, og som vcdnm;r I) tilstanden i miljl~jcl1lc ntcr som Leks. lun og atmosfære, vand. jorn, landskaber og natutområder. herunder vådnmrldcr. kyst- og havområder. hiologisk lli<lngfoldighcd og dennes enkelle hcstarultlclc. herunder genetisk modi fi cerede organismer. og vekselvirkningen mellem di sse elementer. 2) faktorer som f.eks. Sloffer. energi. Stllj, strå ling eller aftuld. herunder mdioaktivl uffuld, emissioner. udledninger og andre udslip i miljl)cl. der påvi rker eller kun påvirke de milj\lclementer. som er nævnt i nr. I. 3) for.jnstaltninger. herunder wjministmtivc fnr anstaltninger såsoltl politikker, lovgivning, planer. pmgml11mer, miljilaftaler og aktivite ter. der påvirker eller kan påv irke de enkelte rniljl1clementer. som er nævnt i nr. I ng 2. og fakturer samt for.lnstallninger og aktiviteter, der har til formål at beskylle disse milj\'lclementer, 4) rapponer om gennemf\lrelse af miljillovgivningen, 5) rentahililelsbetragtninger og andre 11konomi ske analyser og forudsætninger, som er an vendt i forbindelse med de foranstaltninger og aktiviteter. som er nævnt i nr. 3. og 6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor tiet er relevant, forurening ar f,kl ekæden. menneskers levevilkår. kultur minder og bygningsværker. i tiet omfang eje [låvirkes af eje enkelte miljl1clementers tilstand, sclm er nævnt i nr. I. eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold." Tf M 2012, 182 Som det ses. er definitionen af milj\klplysning meget hred. Selvom begrebet (ngså) definere en dansk lov. anedes del af et EU-direktiv, hvo for derer tale mn et EU-retligt begreb. som sk undergå en EU-retlig fortolkning. Del er ik muligl ut gennemgå samtlige aspekter af de E rellige fortolkningsprincippcr i denne unik men lillgende i denne sammenhæng relevar forhold kan skitseres: Som hovedregel fon {) l~ EU DClmstnlen hovedre!ller udvidende og ur tageiser indskr.cnkende. Delle skyldes. al E Domstolen oftest anvender tdeologisk forto ningsstil.! ronnålet med direktiv 2()U3/4 er, offentligheden fur adgang til rni!jl loplysn in~ hvilket også fremmer EU's målsætninger miljl1c1. Det e r således eentrult. ul begrehct il fortolkes indskr.cnkende. I modsat fald vil rektivet ikke virke erter hensi!lten. Det fil milj lklplysningsdirekti v. direktiv 90/3 13. I således uphævet og erstallet af direktiv 2()( af bl.a. denne årsag, som det fremgår af K missionens forslag lil direktiv 2003/4. hvo! unf\lres: "Selvom direktiv Æ0F allerede i holdl en generelt definition på miljlklplysnil tyder erfaringerne på. al definitionen skal mere omfattende og mere tydelig. så den kommer til at omfalle hestemte typer miljl vante oplysninger, der har været udelukk direktivets anvendclse50mrl de på grund striktiv fonolkning. Det rn1t især g"rcs k' definitionen omfuller oplysninger om elr ner. udledninger og andre udslip i miljlk!' genetisk modificerede organismer. Dc skal definitionen g,'res mere klar. så den ( henviser lil sundhed og sikkerhed i den ud niny. disse forhold påvirkes af miljl1cts ti I EP-tmktalens artikel 174 hedder del, al l tdse af menneskers sundhed er et af fon med rællesskahets miljlljlolitik. og det vi! være hensigtsmæssigt ut hcnylle ændring lej lighed til ut lade definitionen på "milj' ninger" omfulle delle vigtige led i miljll ken." 6 Som fl11ge hemr har begrebet undergået furtolkning i EU Dmnstu!ens og Folk OmhudsmamJs pr.tksis. 1 Tilsvarende Miljllstyrelscn i MAD , at "Id ) o Tidsskriftfor Miljø. Decen

3 437 nen på miljlloplysninger er meget bred, og del kun dter Miljllslyrelscns opfattelse ikke udelukkes. at de pågældende dukumenter i den konkrete sag indeholder milj'loplysninger". I denne sag unerkendte Miljllstyrelsen således ikke kun, ut begrebet er IlIllfattende, men lillige og mei'c vidlr.ckkende. al hvis det ikke kan udelukkes, at der er tale mn miljlklplysninger, så er der tale um Illiljlloplysninger. Ligeledes anerkender Natur- og M iljuklagenævnets ufgllrelse af (NKM-810-IXK)51 ), at miljlxlplysningsbcgrebcl sk:ll fortolkes udvidende, ug henvi ser her udtrykkeligt til relevant praksis fm EU-Domstolen, At der var tale om miljuoplysninger i den konkrete sag. forekommer dog åbenhart. idet der var anmodet um aktindsigt i en miljumpport og arlx:jdsmilj~lraprx)rt. SOIl1 var anagt som led i et auditeringsarhcjde vednlrcnde overholdelsen af nogle internationale standarder for miljllledelsc. Administro.l.tiv pmksis er dog ikke entydig på delte punkt. idet der også ses eksempler på en I'Cstriktiv fortolkning. F.eks. fandt Mitjoklagenævnet i MAD ikke. at oplysninger om vandindtr.cngning i Metmtunnelen var "miljixlplysninger". hvurfor klagenævnet afviste. at nnmodningen var omfattet af miljjloplysningslnven. Dette er til trods for. nt vandindtr.cngning kunne påvirke menneskers sundhed ug sikkerhed som fillge af vandets kontakt med tærede bbler. Endvidere ses mym.lighedeme i en r.ckke tilfælde slet ikke at have vurderet. om en konkret aktindsigtsanmotlning omfaues af miljixlplysningsloven. Til illustmtiun kan nævnes MAD 2012.H29. hvur Natur- og Miljuklagenævnet stadfæstede en kommunes afslag på aktindsigt i en virksumheds pmcesbcskrivelsc ved ansligning Olll VVM-tilladelsc med henvisning til offentlighedslovens 12. stk. I, nr.20m forret ningshelllmeligheder. Se ligeledes MAD hvor klagenævnet hjemviste behandlingen af en anrmxlning om aktindsigt i et hrev fra en kummunes ndvokat um vedligeholdelse af en å. da anvendelsen af offentlighedsluvens IO. stk. 4 kun delvist var bcreuiget. I MAD overså statsforvaltningen. al miljl}()plysningsloven fandt anvendelse, og behandlede således kun en anmodning 0111 aktindsigt i lu dokumenter i en sag om indflln:l se af et s:cmidmg for afledning af spildevand efter for- (} TiiJ.ukrift jor Miljø. f)/'crmhrr 20/ valtningsloven. H Se tillige MAD hvor en kommune urigtigt antog, at offentlighedslovens dokumcntlx:greh ikke umfaller e mai Is. Natur- og Miljuklagenævnet hjemviste derfor afgurelsen. men klagenævnet overså dog s:,utilidiyt. al miljlloplysningsloven skulle anvendes. Når afgllrcl scme ikke hliver truffet i li1edftlr af miljlloplysningsloven, har det bl.a. den konsekvens, at der hverken bliver fun:tuget den genen:lle eller konkrete afvejningslest i lovens 3, stk. 3. En s:i fatal fejl må som udgangspunkt flire til afglireisens ugyldighed (selvfillgelig under forudsætningen af, at der meddeles helt eller delvist afslag med hjemmel i en eller flere af fnrvaltningslovens eller uffentlighedslovens undtagcl sesbestell1l1le Iser). ~ Til illustmtion udtalte statsforvaltningen i MAD at det ligger uden for dennes kompetence al tage stilling lil. i hvilket omfang en kommune efter eget sklln hur udnyue adgangen til at give aktindsigt efter princippet om meruffelltlighed. Dette er kun delvist rigtigt. da det både kan og skal pnlves om lighedsgrunds:.etningen overholdes, jf. FOD 2IX)).115. FOB 2{XI7.J47. FOB (430) og Bel (X19. s. 64 f og 751. Men hertil kummer mere afgllrende. at det efter miljlloplysningsloven i {luc tilfælde.dml pnlves. om de offentlige interesser, der varetages ved udlevering af miljlklplysninger, overstiger de hensyn, der varetages ved afslag. Delle synes også lagt til grund af Miljllklagenævnet i MAD , som hjemviste afgllrelsen til filrsteinstansell. Det udtultes hl.a. i den fnrhindelsc: "IEln fornyet behandling af sagen skal omfatte en konkretisering af de offentlige interesser, herunder 101.."11le interesser. som skal inddmges i en konkret afvejning over for hensynet til stutens sikkerhed ". Se tilsvarende MAD , hvor Miljilklagenævnet udtalte: "MiljllCcnler Odense har ikke konkretiseret de offentlige interesser. der varetages Ived uffentliggllrelsel over for de interesser. som varetages ved at afslå udlevering. ligesolll der ikke er en konkret bcgrundelse. der er relateret lil de undtagne oplysninger og kamkteren af disse. Herved er afvejningen og undtagelsen af oplysninger foretaget på et utilstrækkeligt grundlag".1o rfm 2012, 182

4 Miljøoplysninger versus dokumenter Som tiet fremgår af ovenstående. tager miljl)()p Iysningstlircktivct udgangspunkt i " miljjklplysninger" og ikke "dokumenter", S0111 tilfældet cr, for så vidt angår forvaltningsloven ng orrentlighedsloven. Dcn fllrstc miljlkjplysningslov nævner, at "Il loven Illllfallcr alle oplysninger. der er iii rddighcd i skriftl ig ronn, i hillctl- eller Iydform eller cdh..,",11 Dcn nugældende fonnu!cring er udvidet. idel del hedder. Ul "!v!cd lt1iljl ~ o pl ysninger forst ås alle oplysninger. ]... ] som foreli gger i skriftli g form, i hi11et!- eller lytlroml, eller i elektronisk eller cnlu'ilken.mm hel.w lllldenform... " (fremhævet her). Ikke destu mindre henviser miljl)()plysningslovens 2. slk. I til. at intlsigtsadgangen er undergivet de betingelser og de undtagelser. der fl!l ger af forvaltningsloven og offentlighedsloven. S~lrgsmålet er så. om dokumenthcgrebet er ligeså hredt so ltll11iljl~(jply s nin gshcgrehel. Det er fast antaget. at dukufficntbegrehct skal fortolkes udvidende. Begrebet IIInfatler såvel egentlige skriftlige dllkumen!er og såkaldte aktstykker (fotografier. rids, kort mv.), samt materiale der Ir.eder i stedet for skriftlige dokumenter og aktstykker (f.eks. lydhånd, fillil ug videuoptagelser). Dokulllentbegrehet er således teknologineutmll. Det f\ll ger dog af offentlighedslovens 5. stk. 2. at retten til aktindsigt ikke omfatter myndighedernes datahaser, dvs. registre eller andre systematiserede fortegnelser. hvor der gllres brug af edb. Det afskærer ikke indsigt i en sags dokumenter, der udelukkende eksisterer i elektronisk fonn i en datnhasc. jf. offentli ghedslovens 5, stk.,. nr. 2. lilen det afskærer ndgangen til at fri et dataudtræk fra en dntuhase eller at få udleveret datahasen som sådan (rjdata). 1l Som konsekvens hemf afviste F!ldevarcErhverv og Flxlevareministeriet i ron 201 I 11-2 at meddele A aktindsigt i en r.ekke oplysninger Olll samtlige markhlokke i Dunmark, da delle ville kr.eve, al der skete udlr.ek fr.. de(n) relevante datahase(r), hvor oplysningerne rorelå usalllmenslillet, Omhudsmanden vat enig i, al afslaget ikke var ufureneligt med offentlighedsloven, men nåede lllligevel - som f\llge afen for IOlkning af mi!jl~p ly s nings love n - frem ti!, at der hurde være givet aktindsigt: rfm 2012, 182 "Jeg li1ener ikke at det et 111Uligt atllpfylde mil jlloplysllingslovens pligt til SO Il1 udgangspunk at give indsigt i miljlloplysninger, herunderogs: oplysninger der foreligger usamrnenstillede i el datnhase. uden al foretage e t minimum af fomr hcjdning eller hehnndling i forhindeise med a oplysningerne kaldes frem pr. en skæml, udskri ves eller li!lnende. I det tilfælde hvor indsi!ltsan moderen ~m s ker oplysninger i en hcstemt fnn' eller fomlal og har krav på dette efter miljllop lysningslovens 4, stk, 2. vil der også ofte skul le ske en yderligere hcarhcjdning lif de foreli!! gende o plysninger. Det er på de n haggrund min opfanelse atmi l jl~plysningsluvens henvisning til de he tingelsl og undtagelser der f"l!ler af oitentlighedslove. må furslås sådan at offentlighedslovens 4, sti l, I. pkt., og de principper hcstelllll1elsen er Ul tryk for. skal for1olkes sådan at den hcarhcjt ning eller behandling der mxlvendigvis må fint sted for at opfylde pligten til at give indsigt. iu kan hcgrunde et afslag på indsigt."1l Omhudsmandsprdksis viser. at myndigheden skal være varsomme med at afvise aktindsigt anmodninger med henvisning til de rcslrikti, ner. som dokulllenthcgrehct opstiller, hvil k understreger miljøoplysningslovens selvstænt ge betydning. 3_ Pligtsubjekt Miljl)uplysningsloven udvider kredsen pli gtsuhjektet i forhold til forvaltningsloven, offentlighedsloven, jf. miljlloplysningslove l. som lyder: " I. Loven gælder for alle myndigheder m. der er om futtet uf I i lov um offemlighed i fl valtningen. SIk. 2. Loven gælder endvidere for organ herunder fysiske og juridiske personer, de;'1 offentligt nnsvar for e ller udover offentli funktiljner eller tjenesteyde lser i relation til Il jl1ct, og som er underlagt offentlig kontrol. SIk. J. Lovens 5 li gælder for doft\stok nt Anvendelsen af I, stk. l er en galtiitlelkel problemstilling, oll lililjlj(jplysningsloven til jer ikke nye furtolkningsvanskeligheder; er ' tale om en myndighed. som er omfallet af o Tid.Hkriftfor Miljø. f)rct'mbrr 21

5 439 fentlighedslovens ~ I. er den autom:ltisk også mnrallet :II' miljøoplysningsloven, jr. FOB om IØ Fonden. Det er rækkevidden af ~ I, stk. 2, som ses at have givet anledning til tvivl i administrativ pr.lksis: Således Natur- og MiljllklagenævneL~ afgørelsc af 215 2UI2 (NKM-H 10-0(051), hvnr A havde anmodet om aktindsigt hos DONG. Al1Illtxlningen var afslået under henvisning til, at DONG ikke er omfallel af offentlighedsloven. A klagede herefter lil ombudsmanden. der fremscndte klagen til det daværende Miljllklagenævn, Klallenævnet fandt hl.a. under henvisning til milj,,()plysningslovens fomrhcjder, der eksplicit nævner DONG som et eksempel på lovens pligtsuhjekl. ut "DONG Energy NS er omfattet af miljlxjplysningslovens I. stk. 2. i IH'I,!rtfaltl metllren.ryn til den dd aj.\ e/.fkllbels \ irksomlled. der er re/meret til forsyningsområdet og de tjelle.we)'tle/ser. WJIII er for/jlllldet Ilennetf' (fremhævet her). Endvidere nåede Miljllklugemevnet i MAD 2004,749 frem lil. at en odderplejestation mnfattes af ~ I. stk, 2 i miljlxlplysningsloven " fof så vidt :Ingår oplysningef om indbringningen Oll genudsætningen af de som led i forvaltningsplaner hchandlcde oddere". Se o!;så i Miljl'klagena:vneL" argllrclse i MAD , hvor klagenævnet udtalte. at "Øresladsselskahet lis er omfattet ar lov um aktindsigt i milj!)(lplysninger i Iwert fa/ti med liens)'1i til rlell de/ af :'te/skabet... )'i,ksomlled. tier vedrører dell køhel/hal'llske Metro,jf. lovens l. stk. 2" (fremhævet her). Administr.ltiv pr.lksis synes altså at forudsæiie - eller afviser i hvert fald ikke - at et organ kan være delvi... t omfa\let af miljlklplysningsloven. Tanken er den, al selvom et organ omfalles af ~ I, stk. 2. er det ikke nødvendigvis enshctydende med. at hcle organet omfattes. Der vil således i så fald ikke alene skulle tages stilling til, om organet har "offentligt ansvar for eller uduver uffentlige funktioner eller tjenesleydelser i relation til miljlk!t". og Olll det er "underlagt offellllig kollln)i". men tillige om de oplysninber, der anmodes indsigt i, henhlirer under denne del af organe!. Del er ikke al1daret, hvorvidt denne sondring er i modstrid med EU-reglerne. Hverken direktivets eller Århus-konventionens ordlyd tager direkte stilling til sp\lrgsmålel. Det nævnes dog i direktivets art. 2, :It "Medlemsstaterne kan hcstemme. :ltlpligtsuhjektsdefinitionenl ikke om- G TidsskriflffJrMiljø. ljecember 2012 faller mg:lner eller institutioner, lit;r tie Ilt/m'er dummende ellef lovgivende myndighed" (fremhævet her). Her anvendes ;lil~å en funktionel afgrænsning af, hvornår en myndighed udover lovgivende myndighed, jf. sag C-204/09, Rachglas Torllau Ill(xl Tyskland. Alligevel frelllst:ir spi,rgsmrllet tvivlsum!. idet bestellunelsen vedrurer, hvurnår en myndighed, som i!'vrigt er forpligtet. kali undtages. Et tilsvarende kriterium anlægges ikke udtrykkeligt for så vidt angår hovedreglen om r astl:eggelsen af pligtsubjekt. Art. 2. stk. 2. litr.l e nævner altså ikke, at de pågældende fysi ske og juridiske personer (kun) IJITlf;ltles. lul, ornlliler ml m'er offentlige runktioner ete. SPilrgsmålet ses heller ikke afklaret i rel.. prahis. FOr.lrhcjderne taber ikke direkte stilling til sp\lrgsltlålet. l~ Det n:evnes dog generelt. al"forvaltningen foreslås at anlægge en rimelig hred fortolkning af hcgrebet". IS Om delle så også betyder, at et organ ikke kan va:re delvist omfullet ar lovens 1. stk, 2, fremstår uafklaret. 4 _ Identifikation MiljlKJplysningslovens ~ 2, slk. I henviser til. at enhver stim udgangspunkt har adgang til at blive bekendt med Illiljl)(lplysninger med de hctingelser og undtagelser. der flllger af forvahningsloven ug orfent lillhedsloven. Identilikationskmvet foruusælles såk'tles på denne baggrund at finde anvendelse. Identifikatiunskr.tvel har efter dansk n.:t både en objektiv og suhjektiv del. Den ohjektive del indebærer. ;It myndighederne ud fm de oplysninger, den bliver prj.:scnterct fur. skal kunne linde frem til den sag eller det dokument, der IlIlskcs indsigt i. Der gælder - lillcsom efter mil jlklplysningsdirektivel, jf. nedenfor - en vejledningspligt. hvurefter myndillhedcn skal gllre ansugeren opmærksom på. hvilke yderligere oplysninger den pågældende må tilvejebringe. Efter den subjektive del km:ves, ut ansuger har et vist kendskab Iii sagens eller dokumentets eksistens forinden, vedkommende rcucr henvendelse til myndigheden. Delle betyder således, at uanset om ans!lller eksempelvis har et joumalnulililler på den s:lg. vedknrmnende vil have indsigt i, kan myndigheden Ix:rellillel n:ellte indsigt, hvis vedkommende ikke på nogen som helst m:'ide kan forklare, hv:ld sagen handler UIIl." Tf M 2012, 182

6 440 Direktivets regler er ikke helt idcnliskc hermed. jf. urt. 3. stk. 3. som lyder: "Hvis en anmodning er udfærdiget j for generelle vendinger. anrmx.!cr den offentlige myndighed snarest muligt og senest inden fnr den frisl. der er fasisat i slk. 2. lilr.t a). den infonnatinnssilgentic om at pr:cciscrc anmodningen og bistår hermed. f.eks. ved ulllplysc om brugen af dc offentlige registre, der er omhandlet i stk. 5, litrj. c). Dc offcnlligc myndigheder kan, hvis de skllnncr del passende. afslå ammxlningcn i hen hold til anikcl4, stk. l. litra c)." Direktivet giver altså muli ghed for at afslå un Imxlningcr. der er "udfærdiget i for generelle vendinger", Se hertil FOD hvor Olllbudsmunden lugdc til grund. al identifikationskmvc! efter milji)(lplysningsloven skal tage udgangspunkt i direktivets formuleringer om. at anlmxlning ikke må være fremsat i for generelle vendinger, hvilket bevirker. at idenlilikalionskravet prinl1crt gur på indsigtsanllltxleren har idemiliceret oplysningerne på en sådan måde, Ul myndighederne kan linde frem til dem. Derimod mente ombudsmanden ikke, at det suhjektive identilikatio nskr.tv kunne anvendes f uldstændigt tilsvarende i forhold til anmodninger om indsigt i miljlklplysninger. og hvor oplysningerne belinder sig i en datahase. Men som det ses ovenfor. hjemler direktivet også. at myndighederne kan afslå anmodninger. såfremt det skllnnes "passende". Rækkevidden af denne undlagclseshestemmclse er ikke afklaret vcd EU-Domstolen. men del må fomuxles. at der skal være tale om unlmxlning om indsigt i et meget Slnrt antal sager. eller al der er lale om åbenlys chikunehensigl. fllr undlllgclsen finder unvendclse. Efter begge syslemer er det dog klart. at myndighedens fllrsle reaktion på Il1txltagcl sen af en anmodning, som jkke indt;holder tilstrækkelig med oplysninger lil, at de(n) pågældende sag(er) kan findes frem, skul væfc at vejlede den informatinnssllgende om at præcisere anmodningen. Del er forhundt!l med hctydelig vlmskelighed al vurdere. o m adminislr.tliv pr.tksis overholder de EU-ret lige krav på dette punkt, da der ikke foreligger tilgængelige data over. hvonlan vejledningen i 1Ilmindcliglu.'d fungerer i fursle inrfm 2012, 182 slans. Men dt;1 er et gennemgående Iræk VeU Irykle afgllrclser, ut de lokale miljllmyndighedel tilsyneladende ikke me ner. at miljuoplysnings. loven har selvstændig betydning - i IlYdgt uan set sagernes utlrald. jf. MAD MA[ MAD , MAD ]( og MAD l. Det kun imidlertid k(lnstu leres, al de sager, der (bl.a.) omhandler identifi kalinnskmvel. og som er pruvel af ombudslilan den, vist;r. at denne ovemrdnede TClsopfauels ikke t;r korrekt, jl FOB og FOB , som henviser til fllrstnævntt; udtalelse. 5. Undtagelser 5.1. Interne arbejdsdokumenter Miljfjoplysningsdirektivet indeholder en mulij hed for al undlage inlerne meddelelser, jf. art.. slk. I. litm e. Af salililie firsag har miljomyndij hederne også i nete tilfælde ufslået aktindsif dog med henvisning til offentlighedslovt;ns eller forvaltningslovens 12. slk. I, nr. 1. miljlklplysningslovens 2, stk. l. Henned ove ses eller afvises, at miljlloplysningsloven sikr st~jrrc åbenhed. Delle kan illustreres med FOB , liv Nalurklagena:vnel Imvde afslåel uktindsigt i nolal, som klagenævneis sekrelarial udarbcj( de ug sendte lil nævnets medlemmer forud' behandlingen af en klage nver TV-Byens o' dannelse. Ombudsmanden var enig med klaj nævnel i. at nolalel vur omfattet af forvaltnin, lovens undlagelsesbeslt;mmelse om interne bcjdsdokumenter. Alligevel udtalte omhu, manden kritik. dll klagena:vnel ikke log hen! lil den særlige arvejningslesl, der gælder cl mi1jlloplysningsdircktivets art. 4, slk. 2 og II jl}()plysningslovens 2, stk. 3. Omhudsmam udlalte således bl.a.: "Oplysningerne i sagen giver mig ikke grum al anse det for godtgjort at Naturklagemcvl afgllrelse t;r truffet på grundlag af en konl vurdt;ring af den foreliggende hcgæring 0111 ; indsigt... Nævnet hur s1i1edt;s ikke unfllrt h' for hensynel lil Ul kunne rl dgive næ vnets n lellllller i den kunkrete sag er så lunglvejemj offentlighedens interesse i en udlevering mi ge." o Tidsrkrift for Miljø. IJrccmlICr.

7 441 OmtmdslTlanden henstillede pa denne ba!mrund iii Naturklagenævnet at genoptage sagen, hvilket igen unden>lreger miljllclr[ysningsl(}ven.~ selvstændige betydning for forvaltningens behandling af aktindsigl"sager. Det scr dog ikke ud til, ut Natur- og Miljllklagena.:vnet fremadrellet har taget bestik af om budsmandens kritik, jf. klagena.:vnets afgllrelse af 9n (sag NMK-811-OlKI (2), hvor oævnet stadfæstede en kommunes ddvise afslag på aktind.~ i g t. A havde anmodet om aktindsigt i en sag om revision af en miljllgudkenddse af et slamlager. Kummunen afslog A's anmodning i et dokument i liiedf\lr af uffentlighedslovens 7, da dokumentet var under udarhejddse,l1 hvilket klagenævnettiltr.idte. Imidlertid savnes en overbevisende begrundelse fra klagenævnet for, hvorfnr A ikke havde interesse i at få indsigt i dokumentet. Nævnet henviste til. at det interne arbejdsdokument ikke indeholder andre oplysninger end dem, som A var blevet bekendt ved de akter. som kommunen allerede havde udleveret. Hertil må belllærkes, at det ikke er el selvstændigl argument for helllmeligholdelse, at den aklindsigtssl!gende er bekendt mctl de oplysninger. vedkommende beder om indsigt i, da miljl\()plysni ngsdirektivets kmv gælder for enhver ng netop ikke!orml.wetter ell rellig ifllereue. I forho ld til den afvejningstest, der skal foretages i forhold til miljllcjplysningsloven, kan ilian s[lllrge. hvilke vægtige hensyn, der t:ller for ikke at udlevere oplysninger. SOIl1 A allerede er IlCkendt med'! SanllTle pmhlemstillinger forelå i MAD A 's anmodning om aktindsigt hos en kommune i en sag om miljl!beskyllelseslovens 19 hlev ddvist imildekmnmet. men 15 s blev undtaget med henvisning til. ul der var tale om interne arhcjdsdokulllenter. A påklagede afgllrelsen lil Natur- og Miljllklagenævnet, som stadfæstede afgllrelsen med den ændring, Ul en e-mai! burde ekstmheres. Delle skete hl.a. under henvisning til den generelle afvejningstest i milji1oplysningslovens 2, stk pkl.. hvorefter undtagelserne til aktindsigt skal fortolkes restriktiv!. Klagenævne! synes herved at have overset. at der også skal foretages en konkrel afvejning af offentligheuens interesser, der varetages ved udlevering af miljl)()plysningeme, nver fur de inte- V Tidl.fkriftfor Miljø. Decem/~r 2012 resser, der varetages ved at afslå udlevering. jr. milj\loplysningsluvens 2, stk. 3, I. pkt.. da n:cvnet ikke hegrundede, hvilke hen.~y n der takr fur hemmeligholdelse. Det er ikke lil at vide, om afvejningen faklisk er foretaget. men det kan i III'erl jaltj kunstateres, at afgilrelscli lider af en hcgrundelscsmangel. I- Overnrdnet set m;i det konstateres. at Naturog Miljuklagenævnet fortsat træffer nere afgl) relser. SOI11 helt eller delvist lider uf de samme mangler. som dem ombudsmanden kritiserede i FOB "~ 5.2. Brevveksling med sagkyndige til brug for retssager Efter forvaltningslovens 14. stk. I, nr. 3 og uffentlighedslovens IO. nr. 4 er der mulighed for at undtage myndigheders hrevveksling med sagkyndige til hrug i rctssager eller ved uvervejelse af, om retssag l}ilr filres. Denne undtagelse i forvaltningsloven hlev brugt i MAD 2IX) hvor A havde anmodet om aktinusigt i lre dokumenter. der var n:cvnt i et undersllgelsespåbud efter jordfnrurcningsloven. To af dokumenterne hlev udleveret lil A. hvorimod indsigt i det trcdje dokument blev n;cgtel. Sidstnævnte dokument vur en juridisk udtalelse fra kommunens advokat med nidgivning omkring sagen. Miljl)styrclsen stadfæstede afslaget med henvisning til hl.a. FOB I. hvor ombudsmanden udtalte, ut den tilsvarcnde bestemmelse i offentlighedsloven finder :In vendelse, uansct om der er en verserende rel"sag. ei ler om man pil delle tidlige tidspunkt af sagen ved, om der vil kumme en ret... sag. Endvidere bemærkede Miljustyrelsen. ut selvom mi!jilc1plysningsloven indeholder såvel en generel som en konkret ufvejningsrcgel. vurder i den kunkrete sag ikke "sådanne tungtvejende hensyn til offentlighedens interesse i at få udleveret oplysningen". For tiet jør.we er det ikke li! at sige. hvorfra Miljllslyrclsen har fkt opfattelsen af, al de hensyn, der taler for, at afvejningstc.. ten skal falde ud til den infunnationssllgendes fordel, skul være "tungtvejende". Dette frem går hverken af loven eller direktivets on!lyd, hvor der IvænilTlod står. at den pågældende afvejning af de relevante hensyn skal foretages, samt at undtagelserne skal fonolkes re.flrikt;\ I. Endvidcrc taler direktivel~ Tf M

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011

OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUTS BERETNING FOR 2011 1 ROSENDAHLS-SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 2 Til Inatsisartut Til Inatsisartut Efter 10, stk. 1, i inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden

Læs mere

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger

indsigt i FArum FriFuNdEt lidt om PliGtEN til At indhente bevillinger Nyhedsbrev for kommuner Nr. 01 /2008 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Byrådsmedlemmerne i Farum frifundet Lidt om pligten til

Læs mere

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11.1 Indledning Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen ove r- veje reglerne om administrativ udvisning, herunder behovet og

Læs mere

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1

Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 62 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Administrative sanktioner i forhold til kommunal forvaltning 1 Af professor, dr.jur. Carsten Henrichsen, Det Juridiske Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1

Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1 Artikler: Den automatiserede forvaltning 23 Den automatiserede forvaltning tekniske og retlige udfordringer 1 Refereevurdert Professor, dr. jur. Niels Fenger Københavns Universitet Nordisk Administrativt

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013

Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013 Købers undersøgelsespligt ved erhvervelse af fast ejendom Kit Purkær Madsen & Iben Albrechtsen Aalborg Universitet 2013 1 af 73 Titelblad til kandidatspeciale Eksamen: Kandidateksamen Uddannelsessted:

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights

Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår. Non-use of domain names containing a third party s trademark rights Passive domænenavnsregistreringer, hvor tredjemands varemærke indgår Non-use of domain names containing a third party s trademark rights af TIMM BRAUN I specialet behandles, hvilken virkning manglende

Læs mere