Miljømyndighedernes behandling af aktindsigtssager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljømyndighedernes behandling af aktindsigtssager"

Transkript

1 182 Miljømyndighedernes behandling af aktindsigtssager Af stud.jur. Azad Taheri Abkenar, Det Juridiske Fakultet Kobenhavns Universitet 435 Artiklen gcnncmgur miljumymlighcdcnlcs prolksis om hehandling afaklindsigts.'iugcr, lig der belyses og hehandles en rd!kkc n!tiige spurgsmål, der sync.'i ut volde myndighederne problemer. En række uf disse pmhlcmcr skyldes ukendskab til miljlkjplysningsloycn og dennes selvstændige hetydning i forhold tilof fcntliwlt.'dslovcn og for'vultningslo\'cn, mens undre hur rod i manglende overholdelse af ulmindelige fon'ultningsrctligc kr.iv.»u buggrund uf artiklens resultater unhdalcs del. ut miljllopjysningsjllvcn rcvidcrc.'i. 1. Introduktion Denne artikel har lil [onnål at gennemgå fililjl) myndighedernes nyere pmksis (Jill behandling af aktindsigtssager, og herved helyses en r:ckke ar de konkrclejuridiske problemst illinger, som ses at skabe vanskeligheder i pmksis. l Retsgrundlagel ror aktindsigtssager P:lllliljllomr.idet udgures af lov um aktindsigt i milj~.oplysninger, som populært hetegnes "miljl.oplysningsloven". Luven henvi ser i 2, stk. I til, at enhver har ret til at hlive hekendt ltiedmiljlluplysninger med de hetingc1ser og med de undtagelser, der r,'lger af forvaltningsloven og ofrentlighedsloven. Samspillet mellem disse love er således tæt. hvilket også i et ikke-ubetydeligt lmtal administmtive afgllrelscr synes at Vlere enshetydende Illed. al der ikke henvises tilll1iljuuplysningsluven. Sclv hvor der henvises til miljlloplysningsloven, hetyder delle ikke nlwvendigvis, at myndigheden har IlVervejet. om miljl)()plysningsluven giver slllrrc åhenhed end rorvaltningsloven og orremlighedsloven. Fllkli sk synes det snllrere at være undtagelsen end hovedreglen, al arglireise om aktindsigt adresserer delte s~\rgs lll å l. hvilket synes at hem på den antagelse. at der ikke er forskel mellem miljltoplysningsloven på den ene side og forvaltningsloven og offentlighedsloven på den anden side, En sådan antagelse er ikke herenigel F.eks. fastslår miljlloplysningslnvens 2. stk. 3, at um.1tagclscr til aktindsigt skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, atoplysningeme uffentliggllres. smilt at vedkultllllendc myndighed skal forctugeen kunkret afvejning af offentlighedens inlen;sscr, der varetages ved udlevering af miljl)()plysninger, over for de inleresser, der varelages ved at afslå udlevering (såkaldt henholdsvis generel og konkret afvejnings!es!). Anlagelscn Olll. atmiljl\()plysningsloven ikke sikrer SWrrc åhenhed end forvaltningsloven lig offentlighedsloven, forbigår endvidere. at miljll Ilplysningslllven implementerer el EU-direktiv, direktiv 2{XJ3/4 og Århus-konventionen,: og at disse regels:ct kan flire lil resultater, der giver s\ilrrc åbenhed end de tmditionelle danske aklindsigtslove. Dcreri den s:umm:nha:ng grund til at fremhæve. at miljltoplysningsdird:livels regler om aktindsigt i miljl'loplysninger er uhetingede ug lilstra:kkeligl pra!cise lil at have direkle effekt som umiddelbari forpligtende for danske myndigheder. Henil kllltltl1er i IlVrigt, at Århuskonventionens regler om aktindsigt som f\llge af EU's mli fikmion er direkte bindende som lov,jf. sag C-213{(13, Syndicat pmfessillnnel cuunlinaliol\ des pccheurs de I'ctang de Berrc et de la region. og sag C-2401O!), Les()()chrJmirske zoskupcnic. J Et gennemgående træk ved milj\lrnyndighedernes hehandling af mange aklint1.~igtssager er illlidlenid. at der ikke tages stilling til disse udefmkottimcnde retskjjder. lilen at afgllrclserne hehandles på haggrund af forvaltningsloven og ()ffentlighedsluven og disse luves fllmrbejder mv. Delle fi\rcr til, at der træffes afgllrelser. som er vanskeligt furenelige med den internationale ret.~ I afsnit 2-6 gennemgås de væsentligste pmhlemstillinger sum nyere pmksis pa om,.idet synes at give anledning til. Der foretages en konklusion i afsnit 7. (} Tidsskrift/or Miljø. Ikcf'm/Jer 2012 Tf M 2012, 182

2 Miljøoplysningsbegrebet 2.1. Hvad er en "miljøoplysning"? Som nævnt ovenfor, skul der silges om indsigt i miljl,oplysningcr, fin lililjmplysningslovcn linder anvendelse. Begrebet de lineres i luvens 3: " 3. Ved miljlloplysningcr forstås alle oplysninger. som er i myndighedens hcsidtlclsc. dier som opbevares for den. som foreligger i skriftlig (nnn, i billed- eller Iydfonn, eller i elektronisk dkr cn hvilken som helst anden fonn, uanset hvomur oplysningerne er til vcjcbmgl, og som vcdnm;r I) tilstanden i miljl~jcl1lc ntcr som Leks. lun og atmosfære, vand. jorn, landskaber og natutområder. herunder vådnmrldcr. kyst- og havområder. hiologisk lli<lngfoldighcd og dennes enkelle hcstarultlclc. herunder genetisk modi fi cerede organismer. og vekselvirkningen mellem di sse elementer. 2) faktorer som f.eks. Sloffer. energi. Stllj, strå ling eller aftuld. herunder mdioaktivl uffuld, emissioner. udledninger og andre udslip i miljl)cl. der påvi rker eller kun påvirke de milj\lclementer. som er nævnt i nr. I. 3) for.jnstaltninger. herunder wjministmtivc fnr anstaltninger såsoltl politikker, lovgivning, planer. pmgml11mer, miljilaftaler og aktivite ter. der påvirker eller kan påv irke de enkelte rniljl1clementer. som er nævnt i nr. I ng 2. og fakturer samt for.lnstallninger og aktiviteter, der har til formål at beskylle disse milj\'lclementer, 4) rapponer om gennemf\lrelse af miljillovgivningen, 5) rentahililelsbetragtninger og andre 11konomi ske analyser og forudsætninger, som er an vendt i forbindelse med de foranstaltninger og aktiviteter. som er nævnt i nr. 3. og 6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor tiet er relevant, forurening ar f,kl ekæden. menneskers levevilkår. kultur minder og bygningsværker. i tiet omfang eje [låvirkes af eje enkelte miljl1clementers tilstand, sclm er nævnt i nr. I. eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold." Tf M 2012, 182 Som det ses. er definitionen af milj\klplysning meget hred. Selvom begrebet (ngså) definere en dansk lov. anedes del af et EU-direktiv, hvo for derer tale mn et EU-retligt begreb. som sk undergå en EU-retlig fortolkning. Del er ik muligl ut gennemgå samtlige aspekter af de E rellige fortolkningsprincippcr i denne unik men lillgende i denne sammenhæng relevar forhold kan skitseres: Som hovedregel fon {) l~ EU DClmstnlen hovedre!ller udvidende og ur tageiser indskr.cnkende. Delle skyldes. al E Domstolen oftest anvender tdeologisk forto ningsstil.! ronnålet med direktiv 2()U3/4 er, offentligheden fur adgang til rni!jl loplysn in~ hvilket også fremmer EU's målsætninger miljl1c1. Det e r således eentrult. ul begrehct il fortolkes indskr.cnkende. I modsat fald vil rektivet ikke virke erter hensi!lten. Det fil milj lklplysningsdirekti v. direktiv 90/3 13. I således uphævet og erstallet af direktiv 2()( af bl.a. denne årsag, som det fremgår af K missionens forslag lil direktiv 2003/4. hvo! unf\lres: "Selvom direktiv Æ0F allerede i holdl en generelt definition på miljlklplysnil tyder erfaringerne på. al definitionen skal mere omfattende og mere tydelig. så den kommer til at omfalle hestemte typer miljl vante oplysninger, der har været udelukk direktivets anvendclse50mrl de på grund striktiv fonolkning. Det rn1t især g"rcs k' definitionen omfuller oplysninger om elr ner. udledninger og andre udslip i miljlk!' genetisk modificerede organismer. Dc skal definitionen g,'res mere klar. så den ( henviser lil sundhed og sikkerhed i den ud niny. disse forhold påvirkes af miljl1cts ti I EP-tmktalens artikel 174 hedder del, al l tdse af menneskers sundhed er et af fon med rællesskahets miljlljlolitik. og det vi! være hensigtsmæssigt ut hcnylle ændring lej lighed til ut lade definitionen på "milj' ninger" omfulle delle vigtige led i miljll ken." 6 Som fl11ge hemr har begrebet undergået furtolkning i EU Dmnstu!ens og Folk OmhudsmamJs pr.tksis. 1 Tilsvarende Miljllstyrelscn i MAD , at "Id ) o Tidsskriftfor Miljø. Decen

3 437 nen på miljlloplysninger er meget bred, og del kun dter Miljllslyrelscns opfattelse ikke udelukkes. at de pågældende dukumenter i den konkrete sag indeholder milj'loplysninger". I denne sag unerkendte Miljllstyrelsen således ikke kun, ut begrebet er IlIllfattende, men lillige og mei'c vidlr.ckkende. al hvis det ikke kan udelukkes, at der er tale mn miljlklplysninger, så er der tale um Illiljlloplysninger. Ligeledes anerkender Natur- og M iljuklagenævnets ufgllrelse af (NKM-810-IXK)51 ), at miljlxlplysningsbcgrebcl sk:ll fortolkes udvidende, ug henvi ser her udtrykkeligt til relevant praksis fm EU-Domstolen, At der var tale om miljuoplysninger i den konkrete sag. forekommer dog åbenhart. idet der var anmodet um aktindsigt i en miljumpport og arlx:jdsmilj~lraprx)rt. SOIl1 var anagt som led i et auditeringsarhcjde vednlrcnde overholdelsen af nogle internationale standarder for miljllledelsc. Administro.l.tiv pmksis er dog ikke entydig på delte punkt. idet der også ses eksempler på en I'Cstriktiv fortolkning. F.eks. fandt Mitjoklagenævnet i MAD ikke. at oplysninger om vandindtr.cngning i Metmtunnelen var "miljixlplysninger". hvurfor klagenævnet afviste. at nnmodningen var omfattet af miljjloplysningslnven. Dette er til trods for. nt vandindtr.cngning kunne påvirke menneskers sundhed ug sikkerhed som fillge af vandets kontakt med tærede bbler. Endvidere ses mym.lighedeme i en r.ckke tilfælde slet ikke at have vurderet. om en konkret aktindsigtsanmotlning omfaues af miljixlplysningsloven. Til illustmtiun kan nævnes MAD 2012.H29. hvur Natur- og Miljuklagenævnet stadfæstede en kommunes afslag på aktindsigt i en virksumheds pmcesbcskrivelsc ved ansligning Olll VVM-tilladelsc med henvisning til offentlighedslovens 12. stk. I, nr.20m forret ningshelllmeligheder. Se ligeledes MAD hvor klagenævnet hjemviste behandlingen af en anrmxlning om aktindsigt i et hrev fra en kummunes ndvokat um vedligeholdelse af en å. da anvendelsen af offentlighedsluvens IO. stk. 4 kun delvist var bcreuiget. I MAD overså statsforvaltningen. al miljl}()plysningsloven fandt anvendelse, og behandlede således kun en anmodning 0111 aktindsigt i lu dokumenter i en sag om indflln:l se af et s:cmidmg for afledning af spildevand efter for- (} TiiJ.ukrift jor Miljø. f)/'crmhrr 20/ valtningsloven. H Se tillige MAD hvor en kommune urigtigt antog, at offentlighedslovens dokumcntlx:greh ikke umfaller e mai Is. Natur- og Miljuklagenævnet hjemviste derfor afgurelsen. men klagenævnet overså dog s:,utilidiyt. al miljlloplysningsloven skulle anvendes. Når afgllrcl scme ikke hliver truffet i li1edftlr af miljlloplysningsloven, har det bl.a. den konsekvens, at der hverken bliver fun:tuget den genen:lle eller konkrete afvejningslest i lovens 3, stk. 3. En s:i fatal fejl må som udgangspunkt flire til afglireisens ugyldighed (selvfillgelig under forudsætningen af, at der meddeles helt eller delvist afslag med hjemmel i en eller flere af fnrvaltningslovens eller uffentlighedslovens undtagcl sesbestell1l1le Iser). ~ Til illustmtion udtalte statsforvaltningen i MAD at det ligger uden for dennes kompetence al tage stilling lil. i hvilket omfang en kommune efter eget sklln hur udnyue adgangen til at give aktindsigt efter princippet om meruffelltlighed. Dette er kun delvist rigtigt. da det både kan og skal pnlves om lighedsgrunds:.etningen overholdes, jf. FOD 2IX)).115. FOB 2{XI7.J47. FOB (430) og Bel (X19. s. 64 f og 751. Men hertil kummer mere afgllrende. at det efter miljlloplysningsloven i {luc tilfælde.dml pnlves. om de offentlige interesser, der varetages ved udlevering af miljlklplysninger, overstiger de hensyn, der varetages ved afslag. Delle synes også lagt til grund af Miljllklagenævnet i MAD , som hjemviste afgllrelsen til filrsteinstansell. Det udtultes hl.a. i den fnrhindelsc: "IEln fornyet behandling af sagen skal omfatte en konkretisering af de offentlige interesser, herunder 101.."11le interesser. som skal inddmges i en konkret afvejning over for hensynet til stutens sikkerhed ". Se tilsvarende MAD , hvor Miljilklagenævnet udtalte: "MiljllCcnler Odense har ikke konkretiseret de offentlige interesser. der varetages Ived uffentliggllrelsel over for de interesser. som varetages ved at afslå udlevering. ligesolll der ikke er en konkret bcgrundelse. der er relateret lil de undtagne oplysninger og kamkteren af disse. Herved er afvejningen og undtagelsen af oplysninger foretaget på et utilstrækkeligt grundlag".1o rfm 2012, 182

4 Miljøoplysninger versus dokumenter Som tiet fremgår af ovenstående. tager miljl)()p Iysningstlircktivct udgangspunkt i " miljjklplysninger" og ikke "dokumenter", S0111 tilfældet cr, for så vidt angår forvaltningsloven ng orrentlighedsloven. Dcn fllrstc miljlkjplysningslov nævner, at "Il loven Illllfallcr alle oplysninger. der er iii rddighcd i skriftl ig ronn, i hillctl- eller Iydform eller cdh..,",11 Dcn nugældende fonnu!cring er udvidet. idel del hedder. Ul "!v!cd lt1iljl ~ o pl ysninger forst ås alle oplysninger. ]... ] som foreli gger i skriftli g form, i hi11et!- eller lytlroml, eller i elektronisk eller cnlu'ilken.mm hel.w lllldenform... " (fremhævet her). Ikke destu mindre henviser miljl)()plysningslovens 2. slk. I til. at intlsigtsadgangen er undergivet de betingelser og de undtagelser. der fl!l ger af forvaltningsloven og offentlighedsloven. S~lrgsmålet er så. om dokumenthcgrebet er ligeså hredt so ltll11iljl~(jply s nin gshcgrehel. Det er fast antaget. at dukufficntbegrehct skal fortolkes udvidende. Begrebet IIInfatler såvel egentlige skriftlige dllkumen!er og såkaldte aktstykker (fotografier. rids, kort mv.), samt materiale der Ir.eder i stedet for skriftlige dokumenter og aktstykker (f.eks. lydhånd, fillil ug videuoptagelser). Dokulllentbegrehet er således teknologineutmll. Det f\ll ger dog af offentlighedslovens 5. stk. 2. at retten til aktindsigt ikke omfatter myndighedernes datahaser, dvs. registre eller andre systematiserede fortegnelser. hvor der gllres brug af edb. Det afskærer ikke indsigt i en sags dokumenter, der udelukkende eksisterer i elektronisk fonn i en datnhasc. jf. offentli ghedslovens 5, stk.,. nr. 2. lilen det afskærer ndgangen til at fri et dataudtræk fra en dntuhase eller at få udleveret datahasen som sådan (rjdata). 1l Som konsekvens hemf afviste F!ldevarcErhverv og Flxlevareministeriet i ron 201 I 11-2 at meddele A aktindsigt i en r.ekke oplysninger Olll samtlige markhlokke i Dunmark, da delle ville kr.eve, al der skete udlr.ek fr.. de(n) relevante datahase(r), hvor oplysningerne rorelå usalllmenslillet, Omhudsmanden vat enig i, al afslaget ikke var ufureneligt med offentlighedsloven, men nåede lllligevel - som f\llge afen for IOlkning af mi!jl~p ly s nings love n - frem ti!, at der hurde være givet aktindsigt: rfm 2012, 182 "Jeg li1ener ikke at det et 111Uligt atllpfylde mil jlloplysllingslovens pligt til SO Il1 udgangspunk at give indsigt i miljlloplysninger, herunderogs: oplysninger der foreligger usamrnenstillede i el datnhase. uden al foretage e t minimum af fomr hcjdning eller hehnndling i forhindeise med a oplysningerne kaldes frem pr. en skæml, udskri ves eller li!lnende. I det tilfælde hvor indsi!ltsan moderen ~m s ker oplysninger i en hcstemt fnn' eller fomlal og har krav på dette efter miljllop lysningslovens 4, stk, 2. vil der også ofte skul le ske en yderligere hcarhcjdning lif de foreli!! gende o plysninger. Det er på de n haggrund min opfanelse atmi l jl~plysningsluvens henvisning til de he tingelsl og undtagelser der f"l!ler af oitentlighedslove. må furslås sådan at offentlighedslovens 4, sti l, I. pkt., og de principper hcstelllll1elsen er Ul tryk for. skal for1olkes sådan at den hcarhcjt ning eller behandling der mxlvendigvis må fint sted for at opfylde pligten til at give indsigt. iu kan hcgrunde et afslag på indsigt."1l Omhudsmandsprdksis viser. at myndigheden skal være varsomme med at afvise aktindsigt anmodninger med henvisning til de rcslrikti, ner. som dokulllenthcgrehct opstiller, hvil k understreger miljøoplysningslovens selvstænt ge betydning. 3_ Pligtsubjekt Miljl)uplysningsloven udvider kredsen pli gtsuhjektet i forhold til forvaltningsloven, offentlighedsloven, jf. miljlloplysningslove l. som lyder: " I. Loven gælder for alle myndigheder m. der er om futtet uf I i lov um offemlighed i fl valtningen. SIk. 2. Loven gælder endvidere for organ herunder fysiske og juridiske personer, de;'1 offentligt nnsvar for e ller udover offentli funktiljner eller tjenesteyde lser i relation til Il jl1ct, og som er underlagt offentlig kontrol. SIk. J. Lovens 5 li gælder for doft\stok nt Anvendelsen af I, stk. l er en galtiitlelkel problemstilling, oll lililjlj(jplysningsloven til jer ikke nye furtolkningsvanskeligheder; er ' tale om en myndighed. som er omfallet af o Tid.Hkriftfor Miljø. f)rct'mbrr 21

5 439 fentlighedslovens ~ I. er den autom:ltisk også mnrallet :II' miljøoplysningsloven, jr. FOB om IØ Fonden. Det er rækkevidden af ~ I, stk. 2, som ses at have givet anledning til tvivl i administrativ pr.lksis: Således Natur- og MiljllklagenævneL~ afgørelsc af 215 2UI2 (NKM-H 10-0(051), hvnr A havde anmodet om aktindsigt hos DONG. Al1Illtxlningen var afslået under henvisning til, at DONG ikke er omfallel af offentlighedsloven. A klagede herefter lil ombudsmanden. der fremscndte klagen til det daværende Miljllklagenævn, Klallenævnet fandt hl.a. under henvisning til milj,,()plysningslovens fomrhcjder, der eksplicit nævner DONG som et eksempel på lovens pligtsuhjekl. ut "DONG Energy NS er omfattet af miljlxjplysningslovens I. stk. 2. i IH'I,!rtfaltl metllren.ryn til den dd aj.\ e/.fkllbels \ irksomlled. der er re/meret til forsyningsområdet og de tjelle.we)'tle/ser. WJIII er for/jlllldet Ilennetf' (fremhævet her). Endvidere nåede Miljllklugemevnet i MAD 2004,749 frem lil. at en odderplejestation mnfattes af ~ I. stk, 2 i miljlxlplysningsloven " fof så vidt :Ingår oplysningef om indbringningen Oll genudsætningen af de som led i forvaltningsplaner hchandlcde oddere". Se o!;så i Miljl'klagena:vneL" argllrclse i MAD , hvor klagenævnet udtalte. at "Øresladsselskahet lis er omfattet ar lov um aktindsigt i milj!)(lplysninger i Iwert fa/ti med liens)'1i til rlell de/ af :'te/skabet... )'i,ksomlled. tier vedrører dell køhel/hal'llske Metro,jf. lovens l. stk. 2" (fremhævet her). Administr.ltiv pr.lksis synes altså at forudsæiie - eller afviser i hvert fald ikke - at et organ kan være delvi... t omfa\let af miljlklplysningsloven. Tanken er den, al selvom et organ omfalles af ~ I, stk. 2. er det ikke nødvendigvis enshctydende med. at hcle organet omfattes. Der vil således i så fald ikke alene skulle tages stilling til, om organet har "offentligt ansvar for eller uduver uffentlige funktioner eller tjenesleydelser i relation til miljlk!t". og Olll det er "underlagt offellllig kollln)i". men tillige om de oplysninber, der anmodes indsigt i, henhlirer under denne del af organe!. Del er ikke al1daret, hvorvidt denne sondring er i modstrid med EU-reglerne. Hverken direktivets eller Århus-konventionens ordlyd tager direkte stilling til sp\lrgsmålel. Det nævnes dog i direktivets art. 2, :It "Medlemsstaterne kan hcstemme. :ltlpligtsuhjektsdefinitionenl ikke om- G TidsskriflffJrMiljø. ljecember 2012 faller mg:lner eller institutioner, lit;r tie Ilt/m'er dummende ellef lovgivende myndighed" (fremhævet her). Her anvendes ;lil~å en funktionel afgrænsning af, hvornår en myndighed udover lovgivende myndighed, jf. sag C-204/09, Rachglas Torllau Ill(xl Tyskland. Alligevel frelllst:ir spi,rgsmrllet tvivlsum!. idet bestellunelsen vedrurer, hvurnår en myndighed, som i!'vrigt er forpligtet. kali undtages. Et tilsvarende kriterium anlægges ikke udtrykkeligt for så vidt angår hovedreglen om r astl:eggelsen af pligtsubjekt. Art. 2. stk. 2. litr.l e nævner altså ikke, at de pågældende fysi ske og juridiske personer (kun) IJITlf;ltles. lul, ornlliler ml m'er offentlige runktioner ete. SPilrgsmålet ses heller ikke afklaret i rel.. prahis. FOr.lrhcjderne taber ikke direkte stilling til sp\lrgsltlålet. l~ Det n:evnes dog generelt. al"forvaltningen foreslås at anlægge en rimelig hred fortolkning af hcgrebet". IS Om delle så også betyder, at et organ ikke kan va:re delvist omfullet ar lovens 1. stk, 2, fremstår uafklaret. 4 _ Identifikation MiljlKJplysningslovens ~ 2, slk. I henviser til. at enhver stim udgangspunkt har adgang til at blive bekendt med Illiljl)(lplysninger med de hctingelser og undtagelser. der flllger af forvahningsloven ug orfent lillhedsloven. Identilikationskmvet foruusælles såk'tles på denne baggrund at finde anvendelse. Identifikatiunskr.tvel har efter dansk n.:t både en objektiv og suhjektiv del. Den ohjektive del indebærer. ;It myndighederne ud fm de oplysninger, den bliver prj.:scnterct fur. skal kunne linde frem til den sag eller det dokument, der IlIlskcs indsigt i. Der gælder - lillcsom efter mil jlklplysningsdirektivel, jf. nedenfor - en vejledningspligt. hvurefter myndillhedcn skal gllre ansugeren opmærksom på. hvilke yderligere oplysninger den pågældende må tilvejebringe. Efter den subjektive del km:ves, ut ansuger har et vist kendskab Iii sagens eller dokumentets eksistens forinden, vedkommende rcucr henvendelse til myndigheden. Delle betyder således, at uanset om ans!lller eksempelvis har et joumalnulililler på den s:lg. vedknrmnende vil have indsigt i, kan myndigheden Ix:rellillel n:ellte indsigt, hvis vedkommende ikke på nogen som helst m:'ide kan forklare, hv:ld sagen handler UIIl." Tf M 2012, 182

6 440 Direktivets regler er ikke helt idcnliskc hermed. jf. urt. 3. stk. 3. som lyder: "Hvis en anmodning er udfærdiget j for generelle vendinger. anrmx.!cr den offentlige myndighed snarest muligt og senest inden fnr den frisl. der er fasisat i slk. 2. lilr.t a). den infonnatinnssilgentic om at pr:cciscrc anmodningen og bistår hermed. f.eks. ved ulllplysc om brugen af dc offentlige registre, der er omhandlet i stk. 5, litrj. c). Dc offcnlligc myndigheder kan, hvis de skllnncr del passende. afslå ammxlningcn i hen hold til anikcl4, stk. l. litra c)." Direktivet giver altså muli ghed for at afslå un Imxlningcr. der er "udfærdiget i for generelle vendinger", Se hertil FOD hvor Olllbudsmunden lugdc til grund. al identifikationskmvc! efter milji)(lplysningsloven skal tage udgangspunkt i direktivets formuleringer om. at anlmxlning ikke må være fremsat i for generelle vendinger, hvilket bevirker. at idenlilikalionskravet prinl1crt gur på indsigtsanllltxleren har idemiliceret oplysningerne på en sådan måde, Ul myndighederne kan linde frem til dem. Derimod mente ombudsmanden ikke, at det suhjektive identilikatio nskr.tv kunne anvendes f uldstændigt tilsvarende i forhold til anmodninger om indsigt i miljlklplysninger. og hvor oplysningerne belinder sig i en datahase. Men som det ses ovenfor. hjemler direktivet også. at myndighederne kan afslå anmodninger. såfremt det skllnnes "passende". Rækkevidden af denne undlagclseshestemmclse er ikke afklaret vcd EU-Domstolen. men del må fomuxles. at der skal være tale om unlmxlning om indsigt i et meget Slnrt antal sager. eller al der er lale om åbenlys chikunehensigl. fllr undlllgclsen finder unvendclse. Efter begge syslemer er det dog klart. at myndighedens fllrsle reaktion på Il1txltagcl sen af en anmodning, som jkke indt;holder tilstrækkelig med oplysninger lil, at de(n) pågældende sag(er) kan findes frem, skul væfc at vejlede den informatinnssllgende om at præcisere anmodningen. Del er forhundt!l med hctydelig vlmskelighed al vurdere. o m adminislr.tliv pr.tksis overholder de EU-ret lige krav på dette punkt, da der ikke foreligger tilgængelige data over. hvonlan vejledningen i 1Ilmindcliglu.'d fungerer i fursle inrfm 2012, 182 slans. Men dt;1 er et gennemgående Iræk VeU Irykle afgllrclser, ut de lokale miljllmyndighedel tilsyneladende ikke me ner. at miljuoplysnings. loven har selvstændig betydning - i IlYdgt uan set sagernes utlrald. jf. MAD MA[ MAD , MAD ]( og MAD l. Det kun imidlertid k(lnstu leres, al de sager, der (bl.a.) omhandler identifi kalinnskmvel. og som er pruvel af ombudslilan den, vist;r. at denne ovemrdnede TClsopfauels ikke t;r korrekt, jl FOB og FOB , som henviser til fllrstnævntt; udtalelse. 5. Undtagelser 5.1. Interne arbejdsdokumenter Miljfjoplysningsdirektivet indeholder en mulij hed for al undlage inlerne meddelelser, jf. art.. slk. I. litm e. Af salililie firsag har miljomyndij hederne også i nete tilfælde ufslået aktindsif dog med henvisning til offentlighedslovt;ns eller forvaltningslovens 12. slk. I, nr. 1. miljlklplysningslovens 2, stk. l. Henned ove ses eller afvises, at miljlloplysningsloven sikr st~jrrc åbenhed. Delle kan illustreres med FOB , liv Nalurklagena:vnel Imvde afslåel uktindsigt i nolal, som klagenævneis sekrelarial udarbcj( de ug sendte lil nævnets medlemmer forud' behandlingen af en klage nver TV-Byens o' dannelse. Ombudsmanden var enig med klaj nævnel i. at nolalel vur omfattet af forvaltnin, lovens undlagelsesbeslt;mmelse om interne bcjdsdokumenter. Alligevel udtalte omhu, manden kritik. dll klagena:vnel ikke log hen! lil den særlige arvejningslesl, der gælder cl mi1jlloplysningsdircktivets art. 4, slk. 2 og II jl}()plysningslovens 2, stk. 3. Omhudsmam udlalte således bl.a.: "Oplysningerne i sagen giver mig ikke grum al anse det for godtgjort at Naturklagemcvl afgllrelse t;r truffet på grundlag af en konl vurdt;ring af den foreliggende hcgæring 0111 ; indsigt... Nævnet hur s1i1edt;s ikke unfllrt h' for hensynel lil Ul kunne rl dgive næ vnets n lellllller i den kunkrete sag er så lunglvejemj offentlighedens interesse i en udlevering mi ge." o Tidsrkrift for Miljø. IJrccmlICr.

7 441 OmtmdslTlanden henstillede pa denne ba!mrund iii Naturklagenævnet at genoptage sagen, hvilket igen unden>lreger miljllclr[ysningsl(}ven.~ selvstændige betydning for forvaltningens behandling af aktindsigl"sager. Det scr dog ikke ud til, ut Natur- og Miljllklagena.:vnet fremadrellet har taget bestik af om budsmandens kritik, jf. klagena.:vnets afgllrelse af 9n (sag NMK-811-OlKI (2), hvor oævnet stadfæstede en kommunes ddvise afslag på aktind.~ i g t. A havde anmodet om aktindsigt i en sag om revision af en miljllgudkenddse af et slamlager. Kummunen afslog A's anmodning i et dokument i liiedf\lr af uffentlighedslovens 7, da dokumentet var under udarhejddse,l1 hvilket klagenævnettiltr.idte. Imidlertid savnes en overbevisende begrundelse fra klagenævnet for, hvorfnr A ikke havde interesse i at få indsigt i dokumentet. Nævnet henviste til. at det interne arbejdsdokument ikke indeholder andre oplysninger end dem, som A var blevet bekendt ved de akter. som kommunen allerede havde udleveret. Hertil må belllærkes, at det ikke er el selvstændigl argument for helllmeligholdelse, at den aklindsigtssl!gende er bekendt mctl de oplysninger. vedkommende beder om indsigt i, da miljl\()plysni ngsdirektivets kmv gælder for enhver ng netop ikke!orml.wetter ell rellig ifllereue. I forho ld til den afvejningstest, der skal foretages i forhold til miljllcjplysningsloven, kan ilian s[lllrge. hvilke vægtige hensyn, der t:ller for ikke at udlevere oplysninger. SOIl1 A allerede er IlCkendt med'! SanllTle pmhlemstillinger forelå i MAD A 's anmodning om aktindsigt hos en kommune i en sag om miljl!beskyllelseslovens 19 hlev ddvist imildekmnmet. men 15 s blev undtaget med henvisning til. ul der var tale om interne arhcjdsdokulllenter. A påklagede afgllrelsen lil Natur- og Miljllklagenævnet, som stadfæstede afgllrelsen med den ændring, Ul en e-mai! burde ekstmheres. Delle skete hl.a. under henvisning til den generelle afvejningstest i milji1oplysningslovens 2, stk pkl.. hvorefter undtagelserne til aktindsigt skal fortolkes restriktiv!. Klagenævne! synes herved at have overset. at der også skal foretages en konkrel afvejning af offentligheuens interesser, der varetages ved udlevering af miljl)()plysningeme, nver fur de inte- V Tidl.fkriftfor Miljø. Decem/~r 2012 resser, der varetages ved at afslå udlevering. jr. milj\loplysningsluvens 2, stk. 3, I. pkt.. da n:cvnet ikke hegrundede, hvilke hen.~y n der takr fur hemmeligholdelse. Det er ikke lil at vide, om afvejningen faklisk er foretaget. men det kan i III'erl jaltj kunstateres, at afgilrelscli lider af en hcgrundelscsmangel. I- Overnrdnet set m;i det konstateres. at Naturog Miljuklagenævnet fortsat træffer nere afgl) relser. SOI11 helt eller delvist lider uf de samme mangler. som dem ombudsmanden kritiserede i FOB "~ 5.2. Brevveksling med sagkyndige til brug for retssager Efter forvaltningslovens 14. stk. I, nr. 3 og uffentlighedslovens IO. nr. 4 er der mulighed for at undtage myndigheders hrevveksling med sagkyndige til hrug i rctssager eller ved uvervejelse af, om retssag l}ilr filres. Denne undtagelse i forvaltningsloven hlev brugt i MAD 2IX) hvor A havde anmodet om aktinusigt i lre dokumenter. der var n:cvnt i et undersllgelsespåbud efter jordfnrurcningsloven. To af dokumenterne hlev udleveret lil A. hvorimod indsigt i det trcdje dokument blev n;cgtel. Sidstnævnte dokument vur en juridisk udtalelse fra kommunens advokat med nidgivning omkring sagen. Miljl)styrclsen stadfæstede afslaget med henvisning til hl.a. FOB I. hvor ombudsmanden udtalte, ut den tilsvarcnde bestemmelse i offentlighedsloven finder :In vendelse, uansct om der er en verserende rel"sag. ei ler om man pil delle tidlige tidspunkt af sagen ved, om der vil kumme en ret... sag. Endvidere bemærkede Miljustyrelsen. ut selvom mi!jilc1plysningsloven indeholder såvel en generel som en konkret ufvejningsrcgel. vurder i den kunkrete sag ikke "sådanne tungtvejende hensyn til offentlighedens interesse i at få udleveret oplysningen". For tiet jør.we er det ikke li! at sige. hvorfra Miljllslyrclsen har fkt opfattelsen af, al de hensyn, der taler for, at afvejningstc.. ten skal falde ud til den infunnationssllgendes fordel, skul være "tungtvejende". Dette frem går hverken af loven eller direktivets on!lyd, hvor der IvænilTlod står. at den pågældende afvejning af de relevante hensyn skal foretages, samt at undtagelserne skal fonolkes re.flrikt;\ I. Endvidcrc taler direktivel~ Tf M

8 442 fonnål imod, al tier sker en så voldsom kvalificering af hensyn, som taler for offentliggørelse. I modsat f<lld vil afvcjningslcslcn kun sjældent f~lrc lil åbenhed. Det er fomlcntlig også derfor omhudsli1undcn i FOB 2(X)9 9-4 udtalte. at der skal være "tungtvejende hensyn", der taler imod ()ffcntligg~lrclsc. jf. r~llgcndc citat fm sagen: "Nævnet har således ikke anr~m hvorfor hensynel til at kunne r.1dgivc nævnets IIlcd1cllllllcr i den konkrete sag er så tungtvejende al offentlighedens interesse i en udlevering må vige". Mi1j~lstyrc1scns opfiluclsc kan være præget af. al kommunens muligheder for furtroligt at kunne hrcvvckslc med en advokat til hrug for en eventuel retssag. i sig selv er så tungtvejende, al der som en art rcncksvirkning kra.:vcs lungtve ~ jende grunde til at meddele aktindsigt i korre spondaneen. En sådan generel opfattelse lever dog næppe op til kmvet om en konkret afvej ning, jf. også den kritik ombudsmanden reltede i FOB 'pu For ljet mulet overså Milj~lstyrelsen den alle rede i 2006 foreliggende relevante pmksis fm EU Domslolen vedl1lrende fortolkningen af de i direktivets modsvarende regler til forvaltnings lovens 14, stk. I, nr. 3 og offentlighedslovens IO, nr. 4. Således kan nævnes EU DOJllstnlens dorn af 17/6 199M i sag C-321/96. Mecklenburg mod Pinneberg, som omhandlede afgrænsning af en lignende undtagelseshestemll1e1se i det f~lr ste li1ilj~loplysningsdirektiv; direktiv hvilket li1å sammenholdes med, at direktiv 2003/4 udvider aktindsigtsmulighedcme i for hold til direktiv 90/313, jf. fllrstnævntes pr.cam hels hetragtning 2. I sag C 321/96 udtalte EU Domstolen hla., at da der er tale om en undta gelse fm direktivets almindelige ordning, skal den fortolkes restriktivt. og som flllge her.lf er det således udelukkende "ret.i"lige procedllrer eller procedurer af retlig karokter.mlllt i det hele taget procedurer,.wj//i IIfldvCI/digl'is aj.i'iilltes //lcd Cl/ sanktiol/, III'LI' CII ovcrtræddl'c afforl (lltl/il/g!if()r.~kriftcr eller,\'traffelovgivllillgcli cr fa:'it.dljet, der er olllfattct af dcfj/ic /flidragelsc. I dcn.\"lili/liienhæng nui eli "indlcdemlc l/jujersp gefse" føjgelig betragtes solllllenfiue, der går umidllefbllrl forl/d for ljen rctsligc procedlire el ler efteiforskllillgcn" (fremhævet her). BesteITlInelsen skal altså efter miljl,oplys ningsloven fortolkes således, at selvom myndig Tf M 2012, 182 heden indhenter en sagkyndig udtalelse til hrug foren eventuelt kommende retssag, er dette ikke mklvendigvis ensbetydende med, at dokumentet er undtaget f r.l aktindsigt: det kræves yderligere, at retssagen er li//1iddc/bart forestående. 21 Den tidstlllcssige horisont vedn!rende kriteriet "umiddelbart" afklares ikke ved dommen. men det står klart, at Miljllstyrelsens argumentation i MAD ikke er fuldstændig holdhar i forhold tilmiljpoply.ming.\ IOI'en. Se tillige Na tur og Milj~lklagenævnets afgllrelse i MAD 20\ Til yderligere illustration kan endvidere nævnes østre Landsrets dom i MAD Landsretten fandt her. at en advokatredegllrelse, som var fremsendt til Naturklagenævnet i for bindelse med klage over komlllunens pabud Olll fysisk lovliggllrelse af en terrænregulering i modstrid med lokalplanen. var undtaget efter forvaltningslovens 14, stk. l, nr. 3. idet klagesagen var hævet, og A havde anlagt civilt s~lgs mal mod kommunen. Det må i dette tilfælde antages. at kriteriet om, at retssagen skal være umiddelbart forestående, er opfyldt. Landsretten vurderede dog ik ke, om miljl:loplysningsloven fandt anvendelse, hvorfor det heller ikke blev vurderet, om lovens krav {)In en konkret og generel afvejningstest havde hetydning for afslagets gyldighed.:u 5.3. Beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder Ophavsretslovens 27 lyder: " 27. Når eksemplarer af værker heskyttet efter denne lover indgået til en forvaltningsmyndig hed eller domstol i forbindelse med dens virk I somhed, er ophavsretten ikke til hinder for, a andre forlanger aktindsigt i eksemplarer af vær ker, herunder forlanger afskrift eller kopi. i overj ensstemmeise med lovgivningens hestemmeiser heroiii. Det samme gælder for værker, som e~ frembmgt inden for den pågældende forva lt ningsmyndighed eller domstol. Stk Stk. 3. Retten til videre udnyttelse af værker hvortil der i henhold til stk. I eller 2 er givet adl gang. eller hvoraf der er udleveret afskrifter elle~ kopier, aom:nger af de i livrigt gældende regler. ID Tidsskrift for Miljø, Decemher 20!

9 Bestemmelsen mec.jf~!rer. at ophavsret i sig selv ikke er Iii hinder for den informatiom.sllgendes adgang til aktindsigl. Z4 Spilrgsmålel um. hvurvidl der af andre grunde er adgang til al meddele afslag. nlev behandlet i FOB 2009 Y-I. A klagede til OInhudsmanden over. al Kon & Matrikelstyreisen og Miljllministeriet ikke havde givet ham indsigt i samtlige data om Danmarks Hllj delllodcl. Iflllge sagens oplysninger. var myndighederne af den opfattelse. at ophavsretslovens 27 ikke er anvendelig. såfremt der er en kunkret mistanke om, at den infonlmtiunssugende eventuelt vil nruge oplysningerne på en retsstridig måde. Som mnbudsmanden påpegede. er denne opfallclsc i modstrid med ophavsretslovens ~ 27, og ombudsmanden anfllne i forlængelse herolf. atlllyndigheden eventuelt kan vej lede den infornmtionssllgende at den påtænkte hrug kan være i strid med ophavsretlige regler. Ophavsretsloven udelukker dog ikke anvendelsen af offentlighedslovens 12. stk. I. nr. 2. Ombudsmanden udtalte imidlcnid stadigvæk kritik, idet han ikke fandt, at myndighederne havde foretaget en konkret vurdering og afvejning ener offentlighedsloven sammenholdt med mi IjlKJpl ysn ingslove ns af vejni ngsles!. Se henil også FOB om saliline Hlljdemodel. hvor ombudsmanden (igen) konstuterede, at Miljill1linisteriet burde havc meddelt aktindsigt i databasen. I denne sag mente budsmanden ikke, at Milj\lministeriet havde tilstr.ckkelig unledning til at lægge til grund. at Iwjdel1llxlellcn vi lle hlive uffentliggjun retsstridigt. såfremt A fik indsigt i den. Anvendelsen af uffentlighedslovens 12. stk. I. nr. 2 var derfor retsstridig ener ombudsmundens opfullelse. ug han henledte igen ministeriets upmærksomhed på. at det kunnc vejlede A hvilken brug der vil være i strid med de ophavsretlige regler. 6. Begrundelse og sagsbehandlingsfrister Miljvoplysningsloven n:evner. at afslag skal begrundes,jf. lovens 4. slk. 4. Miljlloplysningsloven opregner dog ikke nogen kmv til begrundelsens indlmld. Dette betyder dog ikke. at der ikke gælder regler herom; der gækler EU-retlige fonlringer til hcgrundelsens indhold. og furvaltningsluven linder anvendelse. l! Såfremt der., Tid.ukrift jor Mi/j", December loll 443 ikke meddeles fuld aktindsigt. skal der give.': en begrundelse. snm npfylder kmvene i lnvens 24. Som almindelig fordring til begrundelsen.~ indhold kræves. ut begrundelsen sklll udgllrc e/i fylde.wgørelllle forklari/lg pil. III'/"for afgøre/.i ell hllr filel lige liewl' del il/dhuld, del/ hllr, jf. f.eks. FOB Det er sriledes vigtigt at være opmærksum på. at den afvejningstest. myndighederne skal fore tuge i henhold til rniljlloplysningslovens 2. stk. 3. I. pkt.. skal forklares over for ans\)geren. Det vil f.eks. ikke være til strækkeligt blot at angive. ut afvejningstesten ikke f\)rer til. at der meddeles aktindsigt; det skal konkretiseres. hvilke hensyn der taler for henullelighnldelse. og hvorfor disse overstiger ofrentlighedens interesse - herunder evi. sæ rlige forhold hos den infonnationssllgende - i udlevering af de påga:ldende oplysninger. Afvejningstesten er essentiel fur vurderingen af. O!ll afgllrelsen er materiel kurrekt. og s~frelllt denne ikke er begrundet over for borgeren. mfl det som udgangspunkt være myndi gheden. der skal godlg\lre. ut ufslaget er gyldigt.:%1 Begrundclseskrolvet negligeres ikke sjældent i den forelæggenden adrninistl"ollive pmksi s. hvilket i s:lgens nutur ikke er hensiglsm,essigt. og der hllr s:i1edes stl"o.lmrnes betydeligt op i denne henseende. Endvidere er det vigtigt al være opmærksom på. at der gæ lder særlige tidsfri ster for hchandling og begrundelse af aktindsigtssager i IIlcdfjlr af miljllnplysningsluven. Afgllrelscrne skal som udgangspunkt træffes og begrundes senest en måned efter, anltlodningen er [1\{xltuget. Der er dog mulighed for at udvide fristen til tn måneder. såfremt oplysningernes omfang og koil1- plekse kal"o.lktereraf en sådan an. at fristen på en måned ikke kan overholdes. I så fald skal den infonnationssugende underrettes hunigst muligt og under alle omstæ ndigheder inden udlubet af den fastsa\1e fri st på en måned om forlængelsen og gru nden henil. Fristen på IO måneder er ufravigelig,jr. sag C- 186/04. Hou s ieau~. pr. 2Y. J sagen kunkluderede EU-Domstolen endvidere flll gende for så vidt angår spl,rgsmålet om muligheden for stilt iende afslag ng retsvirkningen af manglende begrundelse inden udll,het af fristen på tu måneder: Tf M

10 444 "'Det tredje spi,rgsmål skal derfor besvares med. al artikel 3, stk. 4. i direktiv 90/313. sammenholdt med sunullc din.:ktivs artikel 4. ikke med henhlik på al yde en crfektiv dornslolsbcskyuclse i en situation som den, der foreligger i hovedsagen, er lil hinder for en national lovgivning. hvorcrtcrdcn offentlige myndigheds tavshed i to måneder bctr..tglcs som en stiltiende afvisning. der kan gllres lil genstand for en fctli g eller ad minislr.tliv provclsc i oycrcnsstcllunclsc med den nationale rclsnrucn. Nævnte direktivs anikcl 3, stk. 4. er imidlertid til hinder fnr, at en sådan afglh'cisc ikke er ledsaget af en begrundelse på tidspunktet for udluhct af frislen på Io måneder. Under disse mnsta:ndighcucr skal den stillicnde afvisning anses for al være behærtet med en ugyldighedsgrund. lii " Oversat til jævnt dansk betyder delle. at afslag skal begrundes senest inden udll,bet af tu måne ders fri sten, og såfremt delle ikke sker, vil afg~l relsen være ugyldig. Det principielle udgangs punkt om. at stiltiende afslag ikke er i modstrid med direktivet. virker for en praktisk synsvinkel ikke let at gennemflire, idet det "stiltiende af slag" stadigvæk!ikal begrundes, og afslag. som begrundes. er jo per definition ikke stiltiende. Sml. her1il FOB hvor det tog Miljllstyrelsen I år og 7 måneder at illllldekomllle en aklindsigt.. bcgæri ng, og FOB 200H. 19I, hvor det tog n:cslen 4 måneder for Miljllministericl at behandle genoptagelsen af en aktindsigtsafgllrelse. Omhutlsmanden kritiserede i begge tilfælde den lange sagsbehandlingstid. 7. Konklusion Samlet set kan det ko nkluderes. at miljlxlplys ningsloven ikke sjældent volder myndighederne vanskeligheder. I en rockke sager undersliges del ikke, om loven i det konkrete tilfælde finder an vendeise. Delle kan være et udlryk for, at myn dighederne ikke har kendskab dl lovens eksi stens, at myndighederne - i livrigt uden nngen som helst foml fm begrundelse - fortolker mil jlloplysningsbegrebet snæve r1, eller at s~lrgs målet opflllles som uvæsentligt. idet miljllo plysningsloven med få undtagelser blot hen viser til offentlighedsloven og forvaltningsloven. I lilie tilfælde lider afgllrelsen af en retlig mangel, TIM 2072, 782 Såfremt milj\lo plysningsloven anvende~ fulgende problemstillinger fremtrædende: synes at være manglende upmærksomhed r der ikke nlldvendigvis er sammenfald me begreberne "dokumenter" og "llliljlloply! ger", hvomf sidstnævnle er mere {l[lifallend Endvidere kan der kllllstalercs pmh!! med anvendelsen ar identifikatillnskmvet. budsmandsp"lvclse viser, at de t subjekti ve i tifikationskmv - helt eller delvist - ikke kar vendes i forhold lil anmodninger. der oml af miljlloplysningsloven. Det synes heller ikke at blive undersllgl EU-Domstolens pr.tksis modificerer den krele rækkevidde af de enkelte undtagel si slenunelser, som er hjemlet i offentliglu.:dsl og forvaltningsloven. jf. miljlloplysningsl( 2. stk. I. Og måske vigtigst af alt. fo!"summes det sjældent al foretage såvel den generelle sur konkrete afvejningstesl i mellfm af milju( ningslovens 2. stk. 3 og/eller Ul give e grundeise for. hvilke hensyn der har styret: ningen. I denne henseende er det ikke nok give, at afvejningstcsten ikke li,rer til. : meddeles aktindsigt; afvejningen sk.al kun seres og begrundes. Afvejningslesten ej ikke indfl)r1 således, al myndighederne ska ve hengere begrundelser, da dette i selv il el fonnål med direktivet, men derimod si al der indf,'res en reelt ShlrTC adgang til mi lysninger. Delle forhold understimes også afvejningsleslen ikke viger for tavshedspl sag C.204!OCJ, Flaehglas Torgau (som et s omr.1de. hvor der i almindelighed findes v: modhensyn, e r, når de pågældende oplys: umfalles af pcrsondatlldirektivet). ~ Jeg har tidligere anfllr1, at der er et beh en revidering af miljl)oplysningsluven, s at hlankobenvisningerne til offentlighed og forvaltningsloven undgås. Begrundeh denne anbefaling var dels. at illlplcmente kan være i strid med den underliggende I og dels - uaniængig af det fllrsle argumc lovgivningsteknikken i pr..tksis har bidm at der træffes materielt forkerte afgllrelse det kun med få undtagelser overlades til f ningen at bcdllr!une, om miljl\uply s nin~ har selvstændig betydning; en vurderin. ikke sjældent forslmunes. JII {) TituskriftJfJr Miljø, ljecemb

11 445 Denne artikel skulle meget gerne have påvist. Ul sidstnævnte påstand afspejler virkelighedens sagshchandling Ims llliljl~lllyndi g hcdcm c. og ikke (kun) er runderet i ahstrakte jurist idealer om klar og forståelig!ovimplcmcntcring. Noter I) Untlcrsllgdscn ~cdr\!n,:r - Ul: rnrholllcr sil: derfur kun li! - tic sidste 10 ~ trylle prnhis saml cnl dtc utrykte afgt,rclscr 0lllllllhuIIsllIandsudla1clsc r, jeg rl anden vis er blevet Ildend! med. 2) llen ufficiel1c till:llytlcr ''Cullvcntiol1nn access h, inf"f' matinn, puhli!,: panicip:uinn in llccisinn' l1iaking ;lnd ac<:ess In justicc in cnvironlllcntal I1 I:lUCff', Manglcmlc overholdelse af AnlUs knnvcminncn bn indbringes fnr Cnmpliancc Cummiw.:c (ec), hvis afslln:lscr til" ih c er jullicidlc. Ilten alene ml!:!!r flln(jl~ningshidrjg. ee h:it i til r:d:.lc afgtln:l5cr fuflnllct Århlls_l nnvenlioncn'l reglcr mn alainosigt. IIIcn uf pladshc nsyn cr disse: ufglln: lscr ille omtalt i denne anil c l.!"ur nen.: oplysninger om CC, se Vdl KneSlcr i MAI) 2(IOII. I24l og 5~nHHe i Ellen r.largn.:.he B:Hse, " MiljllreHen, bind l, Alminde lige emllcr'"'. Jurist- Iii: ØlunmnfurhundCt5 Forlag ff. l) Se utltlybcntk: hcrnm l'eler I'agh, 't~ rebog i rniljllrl:'llens almindelig del" Jurist- ug Øk un lllnfnfhunl!el.~ Furbg , ug 24<) f ug s;[l1nl1c i TIM , 97 s;[1u\ Tf M 2tJ12. <)IJ. Se cmividen.: Jan 11. Jans,(: Hans Vedder. "I:umpcan EnvinMllllenul Law - Afler Lishoo'". Europa L-aw I'uhlishing 2tJ 12. s. 211S. 4) Se i furjængelse rn:mf A7,l1d Tahcri Ahlcnar, Juristen 2tJ 12. I ff og I'eler I'agh, "Lærebog i miljlln.:ttens uimindelige dej"", s fr.. okr begge behandlcr spllrgsmmet 11m, h~'urv i dl og i h\ilkel omfang dcr g<rltlcr gun ~ ti Gere aklindsiglsreglcr p3 miljllmnr5del. 5) Se Niels F.:ngcr, '"EU' rettens p3virkning af d:msl forvallningsrel". Jurisl- ng (1kllll<unfnrhundelS Forlag 2010, I ) KOM{20Il1) 4H2 emlelig. Se ng5å præamh1cns helragining lu. 7) Se sag C-J21196, r.lcc l lcnhurg UI4'tII>innehcrg. sag C H, Clawischnig, sag C-233/()/.). Kommissionen nltlli Frankrig, sag C_11I6J!)J. Ilousicau. sag C-2(Ml9, Stichting Natuur en Milieu,!kig C 524/l)'J, Villc de Lyon. C-71/11J, Office uf CtlnLnLunic:uions mod InfornLalion Cmnmissiuner, 1'011 2IXI.1.3I)'J, FOl! 2tXJ.I.911, ulrykt mnhud smand Slll.lt~ ldse ~f 31/5 2IXJ6 (j.nr. 2UOS- 137S- IIII). Ulrykl omhudsmandsudlalclsc af2111 I 21llS (j.nr. 21J()S ), FOn '11, FOIJ 21JO') 9- L, 1'011 21X)') 9--1, FOIl I, I'OII 2111 I I I -2 samt 1'011 2UII I 1'011 21XI VL-Ullm:ndc ak.inllsigt i navne pl dyrlæger - \-algle ombudsmanden dog ikkc at tagc 51illing lil, om anu!(x!ningen var nrnfattet uf miljlloplysninsshl\"en, itkl tlcr allen:dc efter offentligheilsloven bunk ha, c værel tlleddcllaklimlsigl. S) Fur en urnens skyld skal tkl nævllcs, al SdVUll1 SIatsfllrvahningen i medf,lr af luuununeslyn:jscsluvens 411 alene f,l= lilsyn med, at l urmnunt:me m'erholder den hl\"givning, Iler.Irrrli!-:, xrrmu jar ''.l!tirliixf' nrym/jxlll' rlt"r. afsk<rn!t tkue ihc stals fnr... ahningen fm al f,ire lil ~y n m... d luvgh'ning, som i el vi SI mnfang gældcr fur private, men f\!f"!;l Ol: frc:l1unesl gæl<ler fur uffenlligc myndighed:r, jf. l inns II. l1k>u!5cn m.n., "'Lov nm knm muncrnes slyrelsc med I;.urnm... nlarer". Juris,- OG Ølu nomforhundc.s!'urlag 2(110. s. -lu6 f. I)a miljlk'plysnin Gsluven i del væsenlligsle er rellel Iii uffentligc myntlighctler, fa lder 10"cn sllctl... s u11tk."tli lsynels pnivclseslmnpclcnce. 9) Se i Il\"rigl M gemk afgim:lsc r, tk."t ilkc lræffe:!( i mctlrllr af miljlkrply5ningsluvcn: MAI> 2IXIJ.13l),). MAD 2(XJ.I. 14 I1S. MAD 21l0 U4lJO. MAD 2'ln , MAI) 2(XIII. I213. MAI> 21l() MAD 2tlllt.2117U, MAI) 21X!'J.2-l5, MAI) 2Il"J.<)I)7, MAD 2IXI'J. L 7K) og MAD 21)()1) IIJ)Sc ugså MAJ) 2(X17.'J52. FOB 2Illll ' )') 9-1 ug 1' J II )Luv nr. 292 af 27/4 1')')4. 12)Se f.eks. Bel ()()I) lap. IO, ø:rligl s. 3)S r. ug 339 r. IJ)Se tlg5! 1'01I2tll L ) MAI) 21XJ nævlll"s i I'T I, lillæg A, luvfur- 513g nr. L IJO, herm:rlninger lil (r. Men <ler lages il le slilling.il. om tiet sl betytk."t, al el urgan kan væn.: 1Ic1- vis. Ufufal1cl a f luven. 15)FT ~, Iillæg A. sp. fli 25 ug I-T 1<)I)'J-2IXl', lill;l."g A, s )A7.ad Taberi Ahkcnar, Juristen 2012, s. lis UI4-t1 henvisninger. 17)1)":1 er utitryk fnr en urigli; retsupfaudse, n~ lummunen I:!:gger lil gruml, al dcr cfler nffenllillhedslnven iuc er adgang lil ~ ~Iind sigl i fure 1!lhiGc dukumenter. IIl)Jcg benl:l!r ~ er fnr en <Inlcn ~ skyld, ~t nævnci i afgllrclsen ikke roret ug en sundring mellem tlcn llmllrele ol: den gcllcrelle af\"cjningstcsl i sascn. mcn det l ~n læsl.., afafgllrelscn, ~I der iue eileres - eller henvise, - lil den lunlrelc ahejningsiesl efler 2, stk. 3, I. pl. 19)5c ugd MAI) )Se ugs3 I'OII 21lJl) 9-1 og sall C-26M)'). Stkhtinll Natuur cn Milieu. hm,. EU-Domstnlcn ~unklu!lcfcllc, Ul okr i alle lil(;elde skal fofct~ges en lun l ret afl ejning. ug5å sel\"um I()\'gh'cr \... -u b'l:nerelle hcslcmmcjscr har fustlagt kriterier. der kan lelle <lenne vunjering. De r kan ung '01.11 kumulalivt lages hensyn lil nen! undlagelscs!x:slenunclse:t!ki!ulidigl, jf. sag C-7lfIU, Officc ur CommUnicali!Mls. 21) llcl h... mærkes fur en urnens sl;.yld. al dcr i sag C- 32 1/'}(. Mt:d1cnburll nllx! I'inncberg. ille... ar anmodet (J1!1 ak lindsigl i en juridisk udla'ci~ ulbrbcjdc. af en al!vo!;.al, sum lilfældel \'ar i MAD 2IXI6."l40. Men EU Utunsculens præmisscr har sum flllge af lieres generel le udfunnning statligvæl bely.!ninl: fur den aflll,relsc. SlIm () Tidsskrift for AlifN, IJl!ccm/Ju ZO /Z rfm 2012, 182

12 446 hley rd;um:rct lil Miljnstyrclscn - eller n:nen: sagt. del hunk OCII have haft 22)Sc ogd ""AI) 2tl1U,272-\ ug MAI> 2IXI5,)(I4, 23)S5dan pnlccdurcn er gengivet i den tryktc dorn. ltionlc A'5 atlmhl dog hdler ihe gældende, al milji" oplysningsloven fandl un\'crulclsc. Der kan dug slil1cj $ ~trgsn~lstcgn \'cd, LIm landsn:ncn ikl;e havde pligllil af egcn drin al imhlt'jgc direktivet ug rniljtlofl'ysningsluvcn. da renen gans~c vist Cl' bundet af anbringender. men iua: af de lovregler. som panerne gul' sældcm.lc. jf. f.cks. Erik Wcrlaur, "Fællc5Curopa:isk pmccsrcl - Eun... Ilan:lligc kf'~v lit \Ian _~ k retspleje", Jurist- og (Jl:nIllHIlfnrtltlntkts Fmlag lllol), I. 51 ff, (s:rrligt s. 57) med yderligere henvisninger. 24)1'clcr Schnnning, "Ophavsrclslnvcn n~d I;mmllcnlarcr", Kamov Gmup 201 t. s. 366 r. 25)1),,:1' f."" i (elwicn hchandlet, um EU retlige begrundelseskrav r.ckker viden.: end furvaltningsluvens begrumldseskrav; se Dimitri Weil, " fuldret ug retssiklcrhed", Jurist- ug Økllllmnfmhumlcts Forlag s. ly, fr. Niels Fenger, "l'lifvaltning og f:tllcsskah", Jurist- og Ø~unmnfurhundcts Furlug \, ~ fr. ng ~nrmnc i "EU renens filvirkning af ri:msl: forvallningsrel", JurisI og ø~ooornrurhtmdcts FlIflag 2UIU, S. 23 samt Stl:en 1~lln shol(]t, "I'nrvultningsret - Retssikkerhed. I'nK.-':s, Sngs\lchan(]ling", llrcjulsiju Keuters 2UIO, s, 137 Spllrgsm3.1et foolllgcs ikke n:tnnere i ricnne anikcl. 26)1'or en grundigere hehamlling af forvaltningsloven hegrumjelsesreglcr kan henvises ti! Steen Rllnshnl "Forvaltningsret - Retssikkerhed. 1'rtlCt's. Sagsbch.:r.nd ling". s. 133 ff. med yderligere henvisninger (s ). 27)Se henil MAD MAJ) li!l 1'0 2(1),)9~. ZII)Jf. pr. 36. Sag C 18MJ..\, IInusicaUl, præciserer die (dele af) dommen i sag C-2J3/00, KllmmissicU}en II Frankrig. 29)Jf. hl a. utrykt omljudsmaoosudlalclsc af ()e. O. 20nS- 137S-1(1). J Il )Az.:ul Taheri Ahkenar. Juristen 2012, s Se fllrl:tngdsc heruf l'ell:1 l':igh!!mlget tanlcvæhe anilcl i liejle Tegner Anker og Birgil1e E;clund Ol (red.) "Miljllretlige emner - Festskrift til Ellen Marg thi,.' Bassc", Jurist- ug Ølcrnmllfnrhundcts Fmlag ~. lil] ff. Tf M 2012, 182 " Tidsskrifr for Miljø, ljecem/ju

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere den 16. juni 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side 2 1. Viger for: (1) bestemmelser

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 K E N D E L S E aktindsigt Dansk Byggeri (advokat Johan Iversen Møller, København) mod Sønderborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

IKA INDKØBSJURA - 2014

IKA INDKØBSJURA - 2014 IKA INDKØBSJURA - 2014 SPOR 1.1 AKTINDSIGT Andreas Christensen, advokat (H) og partner Onsdag den 18. juni 2014 AKTINDSIGT- UDBUDSDIREKTIVET side 2 Udbudsdirektivets artikel 6: Med forbehold af bestemmelserne

Læs mere

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. 2.3.2.3: Delegation til private FOB 2008.463 (kommunens advokat): En kommune havde delegeret til en advokat at varetage kommunikationen med en borger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt "Managementbuyout".

Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt Managementbuyout. Kendelse af 14. oktober 1996. 94-18.114. Spørgsmål om redelig forretningsskib i forbindelse med et aftalt "Managementbuyout". Bank- og sparekasselovens 1, stk. 6. (Mads Bryde Andersen, Merete Cordes, Gert

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA

+ bilag. Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby. Afslag på aktindsigt hos Statens Serum Institut i oplysninger om MRSA FOLKETINGETS OMBUDSMAND Knud Haugmark Skelhøjvej 25 C, 1. th. 2800 Kongens Lyngby Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +4533132512 Fax +4533130717 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere