Afsnit I. Indledende bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit I. Indledende bestemmelser"

Transkript

1 Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 2010, som ændret ved lov nr af 18. december 2012 fastsættes: Afsnit I. Indledende bestemmelser Kapitel 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområder 1. Efter denne bekendtgørelse ydes støtte til projekter i form af tilskud. Tilskuddene udmøntes dels på baggrund af ansøgningsrunder til Grøn Omstillingsfond, hvor virksomheder og andre enten kan søge inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer, dels som en del af program for grøn industrisymbiose, der ligeledes er en indsats under Grøn Omstillingsfond. Stk. 2. Bekendtgørelsens afsnit 2 finder anvendelse i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tildeling af tilskud gennem ansøgningsrunder under Grøn Omstillingsfond, hvor virksomheder og andre kan søge inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer. Stk. 3. Bekendtgørelsens afsnit 3 finder anvendelse i forbindelse med Erhvervsstyrelsens løbende tildeling af tilskud i program for grøn industrisymbiose. Stk. 4. Bekendtgørelsens afsnit 4 finder anvendelse i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tildeling af tilskud gennem ansøgningsrunder såvel som løbende tildeling af tilskud i program for grøn industrisymbiose. Afsnit II. Tilskud gennem ansøgningsrunder under Grøn Omstillingsfond, hvor virksomheder og andre kan søge inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer. Kapitel 2. Ansøgningsrunder Det rådgivende udvalgs nedsættelse og rolle 2. Erhvervs- og vækstministeren nedsætter et rådgivende udvalg. Udvalget skal bistå ved behandling af ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projekter, som Grøn Omstillingsfond modtager gennem ansøgningsrunder inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer. Stk. 2. Det rådgivende udvalg består af otte medlemmer inklusiv en formand. Det rådgivende udvalgs medlemmer skal have indsigt i ressourceeffektivitet, grøn omstilling og forretningsudvikling. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen sekretariatsbetjener det rådgivende udvalg. Ansøgning om støtte 3. Ansøgning om støtte kan indgives af den projektholder, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. Ved projektholder forstås den juridiske person, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. 4. Ansøgning om støtte skal foretages digitalt inden for nærmere fastsatte frister.

2 5. Ansøgningen skal indeholde: 1) Oplysninger om projektholder og eventuelle samarbejdspartnere og projekt- og regnskabsansvarlige personer. Ved samarbejdspartner forstås deltagere i projektet, som selv bidrager økonomisk til projektet og/eller modtager direkte tilskud fra fonden. 2) En beskrivelse af projektets formål, effektmål, indhold, tidsplan mv. 3) Projektets budget, efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen. 4) Oplysninger, som er nødvendige for at vurdere projektet i forhold til EU s statsstøtteregler. 5) Oplysninger om størrelsen på eventuel anden finansiering, herunder anden offentlig finansiering, som indgår i projektet, og hvorfra denne stammer. 6) Sandsynliggørelse af, at projektet har den nødvendige likviditet og kan rejse den nødvendige medfinansiering. Tildeling af støtte 6. Det rådgivende udvalg vurderer og prioriterer ansøgningerne om tilskud på baggrund af tildelingskriterierne, jf. 9, og afgiver indstilling til Erhvervsstyrelsen om anvendelse af tilskud på baggrund af ansøgningsrunder til Grøn Omstillingsfond inden for på forhånd fastlagte ansøgningstemaer. 7. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse i sager om tilskud gennem ansøgningsrunder under fonden på baggrund af det rådgivende udvalgs indstilling. 8. Ved tildeling af støtte til projekter gennem ansøgningsrunder foretages en samlet vurdering af ansøgningerne på baggrund af nedenstående kriterier. Projekter kan få afslag ved ikke i tilstrækkelig grad at leve op til et enkelt kriterium. 1) Nyhedsværdi. 2) Kompetencer og relevant samarbejdskreds. 3) Udviklings- og beskæftigelseseffekter. 4) Miljøeffekt. 5) Tilskyndelseseffekt. Støtteberettigede projektomkostninger 9. Projekterne skal administreres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. Alene projektrelevante faktisk bogførte, godkendte og betalte omkostninger er støtteberettigede. Indirekte omkostninger kan medtages som projektomkostning efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede: 1) Refunderbar moms. 2) Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om støtte. 3) Udgifter forbundet med én samarbejdsparts betaling til en anden samarbejdspart i samme projekt. Løbende rapportering om status 10. Projektholder skal halvårligt sende en statusrapport til Erhvervsstyrelsen efter nærmere anvisning. Styrelsen kan beslutte, at statusrapporten alene skal indsendes én gang om året. Stk. 2. Statusrapporten skal indeholde: 1) Status for projektets gennemførelse i den pågældende periode samt angivelse af, hvordan projektet gennemføres i henhold til det accepterede tilsagn. 2) Status på projektets økonomi, herunder:

3 a) en specificeret regnskabsoversigt for de faktiske bogførte, godkendte og betalte støtteberettigede projektomkostninger i den pågældende periode, som er i overensstemmelse med det godkendte budgets specifikationer, og b) en anmodning om udbetaling af tilskud fra fonden. Stk. 3. Regnskabsoversigt i statusrapporter med anmodning om udbetaling af kr. eller derover skal revideres efter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der sendes sammen med tilsagnet til projektholder. Stk. 4. Regnskabsoversigten i statusrapporter med anmodning om udbetaling af kr. eller derover fra projektholdere, der er offentlige institutioner, som er omfattet af Rigsrevisionens revisionskompetence, vedlægges alene en erklæring fra projektholders ledelse. Stk. 5. I erklæringen, jf. stk. 4, skal angives: 1) om regnskabsoversigten er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, 2) om støttebetingelserne er opfyldt, 3) om støtten er anvendt til formålet, 4) om projektholder og samarbejdspartnere har udvist sparsommelighed, 5) om de oplysninger, som projektholder og samarbejdspartnere har meddelt Erhvervsstyrelsen om opfyldelsen af målene og resultatkravene, er dokumenterede og 6) om projektholders ledelse opretholder de administrative forretningsgange, der er nødvendige for en dokumenteret og pålidelig opfyldelse af tilsagnsvilkårenes regnskabs- og rapporteringskrav. Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan anmode projektholder og samarbejdspartnere om supplerende oplysninger om projektets forløb og kræve samtlige regnskabsbilag indsendt til gennemsyn. Afslutning af projekter 11. Til brug for en vurdering af aktiviteterne samt effekten af de støttede foranstaltninger skal projektholder ved afslutningen af projektet afgive en slutrapport til Erhvervsstyrelsen om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger efter anvisning fra styrelsen. Slutrapporten skal dokumentere, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn og være styrelsen i hænde senest tre måneder efter afslutningen af projektet. Stk. 2. Senest tre måneder efter afslutningen af projektet skal projektholder fremsende et underskrevet, samlet, afsluttende regnskab for projektet til Erhvervsstyrelsen. Regnskabet skal være revideret efter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der sendes sammen med tilsagn til projektholder. Stk. 3. Det afsluttende regnskab fra projektholdere, der er offentlige institutioner, som er omfattet af Rigsrevisionens revisionskompetence, vedlægges alene en erklæring fra projektholders ledelse. Stk. 4. I erklæringen nævnt i stk. 3 skal angives: 1) om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, 2) om støttebetingelserne er opfyldt, 3) om støtten er anvendt til formålet, 4) om projektholder og samarbejdspartnere har udvist sparsommelighed, 5) om de oplysninger, som projektholder og samarbejdspartnere har meddelt Erhvervsstyrelsen om opfyldelsen af målene og resultatkravene, er dokumenterede og 6) om projektholders ledelse har opretholdt de administrative forretningsgange, der er nødvendige for en dokumenteret og pålidelig opfyldelse af tilsagnsvilkårenes regnskabs- og rapporteringskrav. Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering beslutte, at slutrapporten og det afsluttende regnskab indsendes på et senere tidspunkt end anført i stk. 2.

4 Stk. 6. Projektholder og samarbejdspartnere er forpligtede til i rimeligt omfang at medvirke i forbindelse med Erhvervsstyrelsens formidlingsarbejde omkring Grøn Omstillingsfond, samt i forbindelse med opsamling af erfaringer og resultater af de gennemførte projekter, fx gennem deltagelse i spørgeskemaundersøgelse eller interview i løbet af projektperioden. 12. Endelig afregning af støtte sker efter Erhvervsstyrelsens godkendelse af slutrapporten og det afsluttende regnskab. 13. Såfremt et projekt afbrydes af grunde, som ikke kan tilskrives projektholder eller samarbejdspartnere, aflægges regnskab for projektets godkendte støtteberettigede omkostninger i den gennemførte del af projektet, hvorefter Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ske udbetaling af tilskud og størrelsen heraf. Aftale om fordeling af immaterielle rettigheder 14. For opnåelse af tilsagn skal indgås en aftale om fordeling af immaterielle rettigheder, der opstår som led i projektgennemførelsen, såfremt projektet gennemføres af private og offentlige parter i fællesskab. Afsnit III. Ansøgning om støtte under program for grøn industrisymbiose i regi af Grøn Omstillingsfond Kapitel 3. Program for grøn industrisymbiose Ansøgning om støtte 15. Ansøgning om støtte kan indgives af den projektholder, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. Ved projektholder forstås den juridiske person, der er ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. 16. Ansøgning om støtte skal foretages digitalt. 17. Ansøgningen skal indeholde: 1) Oplysninger om projektholder og eventuelle samarbejdspartnere og projekt- og regnskabsansvarlige personer. Ved samarbejdspartner forstås en deltager i projektet, som forventes at indgå i værdikæden for den påtænkte industrisymbiose, medvirker til udarbejdelsen af den fælles handlingsplan og evt. får del i tilskuddet. 2) En beskrivelse af projektets formål, indhold, effekter, tidsplan mv. 3) Kopi af projektets handlingsplan. 4) Oplysninger, som er nødvendige for at vurdere projektet i forhold til EU s statsstøtteregler, efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen. Tildeling af støtte 18. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse i sager om tilskud.

5 19. Ved tildeling af støtte til projekter foretages en samlet vurdering af ansøgningerne på baggrund af nedenstående kriterier. Projekter kan få afslag ved ikke i tilstrækkelig grad at leve op til et enkelt kriterium. 1) Effekt på konkurrenceevne. 2) Miljøeffekt. 3) Tilskyndelseseffekt. 4) Relevant samarbejdskreds. Støtteberettigede projektomkostninger 20. Projekterne skal administreres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. Alene projektrelevante faktisk bogførte, godkendte og betalte omkostninger er støtteberettigede. Stk. 2. Følgende omkostninger er ikke støtteberettigede: 1) Refunderbar moms. 2) Omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om støtte. 3) Udgifter forbundet med én samarbejdsparts betaling til en anden samarbejdspart i samme projekt. Afslutning af projekter 21. Til brug for en vurdering af aktiviteterne samt effekten af de støttede foranstaltninger skal projektholder ved afslutningen af projektet afgive en slutrapport til Erhvervsstyrelsen om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger efter anvisning fra styrelsen. Slutrapporten skal dokumentere, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn og være styrelsen i hænde senest en måned efter afslutningen af projektet. Stk. 2. Senest en måned efter afslutningen af projektet skal projektholder fremsende en underskrevet samlet afsluttende betalingsanmodning for projektet til Erhvervsstyrelsen. Betalingsanmodningen skal vedlægges dokumentation for faktisk afholdte udgifter, fx specificeret faktura. Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering beslutte, at slutrapporten og betalingsanmodningen med tilhørende dokumentation skal indsendes på et senere tidspunkt end anført i punkt 1. Stk. 6. Projektholder og samarbejdspartnere er forpligtede til i rimeligt omfang at medvirke i forbindelse med Erhvervsstyrelsens formidlingsarbejde omkring Grøn Omstillingsfond, samt i forbindelse med opsamling af erfaringer og resultater af de gennemførte projekter, fx ved at deltage i spørgeskemaundersøgelse eller interview i løbet af projektperioden. 22. Endelig afregning af støtte sker efter Erhvervsstyrelsens godkendelse af slutrapporten og betalingsanmodningen med tilhørende dokumentation. 23. Såfremt et projekt afbrydes af grunde, som ikke kan tilskrives projektholder eller samarbejdspartnere, aflægges dokumentation for projektets godkendte støtteberettigede omkostninger i den gennemførte del af projektet, hvorefter Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ske udbetaling af tilskud og størrelsen heraf.

6 Afsnit IV. Generelle tilskudsbetingelser samt administrative bestemmelser Kapitel 4. Afslag, tilsagn og tilskud Afslag og tilsagn 24. Erhvervsstyrelsen meddeler ansøgeren tilsagn eller afslag på ansøgningen. Tilsagn kan ledsages af særlige vilkår for tilsagnet. Stk. 2. Projektholder og eventuelle samarbejdspartnere, der får et tilsagn, skal underskrive en accept af tilsagnet og vilkårene forbundet med tilsagnet. Den underskrevne accept skal sendes til Erhvervsstyrelsen. Tilsagnet kan bortfalde, hvis styrelsen ikke har modtaget accepten inden den i tilsagnet fastsatte frist. Stk. 4. I tilsagnsskrivelsen angives bl.a. den maksimale størrelse af tilskud, bevillingsperioden samt frister for indsendelse af slutrapport. Tilsagnsskrivelsen kan endvidere indeholde vilkår om bortfald af tilskud. Herudover kan tilsagnsskrivelsen indeholde krav til videregivelse af relevante evalueringsdata om projekterne samt krav om deltagelse i forbindelse med evaluering af Grøn Omstillingsfond. Tilsagnet kan betinges af yderligere krav. 25. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte krav om projektbudgettets størrelse, herunder grænser for minimum og maksimum beløb. 26. Tilskudssatser samt krav om medfinansieringens størrelse fastsættes af Erhvervsstyrelsen. Udbetaling af tilskud 27. Udbetaling af støtte i form af tilskud kan ske, når en indsendt status- eller slutrapport for projektet er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Stk. 2. Erhvervsstyrelsen vil, efter nærmere anvisning, kunne forlange, at tilsagnsskrivelser, statusrapporter, redegørelser, regnskabsmateriale, slutrapport, afsluttende regnskab og evalueringsoplysninger mv. overføres til styrelsen gennem it-systemer, der muliggør elektronisk overførsel af data. Stk. 3. Udbetalingen modsvarer de faktiske bogførte, godkendte og betalte støtteberettigede omkostninger. Efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen kan tilskud til direkte lønomkostninger ydes ud fra en på forhånd fastsat sats. Stk. 4. Støtte i form af tilskud udbetales som udgangspunkt til projektholders konto i et pengeinstitut. 28. I helt særlige tilfælde og efter anmodning fra projektholder kan støtte udbetales med anden termin end halvårligt. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse herom, herunder hvilke oplysninger der jf. 27 skal afgives som grundlag for udbetalingen. 29. Erhvervsstyrelsen tilbageholder 15 procent af støtten i form af tilskud, indtil der foreligger afsluttende regnskab og rapportering. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud 30. Projektholder skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet om støtte, eller hvis de vilkår, hvorpå støtten er givet, ikke vil kunne overholdes.

7 Stk. 2. Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt ændringerne i projektet er så væsentlige, at tilsagn om støtte helt eller delvist skal tilbagekaldes, at der skal indgives en ny ansøgning, eller at projektet kan fortsætte med eller uden ændringer. 31. Projektholder kan på ethvert tidspunkt i projektperioden anmode Erhvervsstyrelsen om, at projektholders tilsagn skal bortfalde helt eller delvist for den resterende projektperiode. Styrelsen afgør i denne forbindelse, om allerede udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist. 32. Erhvervsstyrelsen kan i en periode på indtil 3 år fra udbetalingen kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvist, såfremt det projekt, der har modtaget tilskud, viser sig at generere en væsentlig højere indtjening end forventet for tilskudsmodtageren på ansøgningstidspunktet. Stk. 2. Ved væsentlig højere indtjening forstås en realiseret overskudsgrad, der indtil 3 år fra udbetalingen overstiger den forventede overskudsgrad med mere end 25 pct. (fx svarende til en overskudsgrad på mere end 12,5 pct. i forhold til en forventet overskudsgrad på 10 pct.). Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en højere minimumsgrænse. Stk. 3. Ved overskudsgrad forstås den andel, som indtjeningen, jf. stk. 4, udgør af nettoomsætningen. Overskudsgraden skal opgøres årligt efter nærmere anvisning fra Erhvervsstyrelsen. Stk. 4. Ved den i stk. 2 nævnte indtjening forstås nettoomsætning, inklusiv indtægter oppebåret ved salg eller udnyttelse af licenser og know-how udviklet under projektet, fratrukket direkte omsætningsrelaterede omkostninger. De direkte omsætningsrelaterede omkostninger omfatter ikke afskrivninger og finansielle poster. Stk. 5. Tilskud tilbagebetales med tillæg af renter, hvis ikke fonden har modtaget tilbagebetalingsbeløbet senest 30 dage efter, at krav om tilbagebetaling er fremsat over for tilskudsmodtager. Stk. 6. Rentetillæg beregnes med en rentesats, der svarer til diskontoen plus et tillæg på 2 pct. Stk. 7. Tilbagebetalingskravet kan ikke overstige det udbetalte tilskud til den enkelte tilskudsmodtager tillagt eventuelle pålagte renter, jf. stk Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om støtte helt eller delvist bortfalder eller kræve et allerede udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt, hvis: 1) ansøgere har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, 2) betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede, herunder hvis projektholder eller samarbejdspartnere groft har forsømt deres forpligtigelser med hensyn til forsvarlig gennemførelse af projektet, eller ved alvorlige overskridelser af projektets tids- og milepælsplan, 3) der i øvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget støtte, 4) der ikke er indsendt statusrapporter, herunder slutrapport eller afsluttende regnskab rettidigt, 5) vilkårene i det accepterede tilsagn ikke er overholdt, eller 6) forudsætningerne for tilsagn om støtte er væsentligt ændrede, herunder eksempelvis ved en virksomheds ophør, konkurs, afhændelse, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos projektholder eller samarbejdspartnere. Kapitel 5 Administrative bestemmelser og ikrafttræden 34. Projektholder og eventuelle samarbejdspartnere er forpligtet til efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen at afgive enhver oplysning, der har betydning for tilsagn, udbetaling af støtte og styrelsens kontrol med, at de fastsatte vilkår overholdes.

8 Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan udstede dokumenter, herunder afgørelser om tildeling af midler fra fonden, der er signeret digitalt og med maskinelt gengivet underskrift, men uden personlig underskrift, således at sådanne dokumenter i retlig henseende sidestilles med dokumenter med personlig underskrift. Stk. 3. Der vil blive gennemført en evaluering af fonden i Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Erhvervsstyrelsen, den xx. januar 2014 Betina Hagerup / Andrew Hjuler Crichton

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere