3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'."

Transkript

1 Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten og Eurostars regelgrundlag det samlede regelsæt for tilskud ydet af Innovationsfondens til et Eurostars-projekt. Generelt 1. Disse betingelser sendes sammen med tilsagnet til danske tilskudsmodtagere i Eurostars-projekter, der modtager tilskud fra Innovationsfonden. 2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden, herefter kaldet Fonden. 3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere' København K Telefon Netsted CVR-nr EAN-nr Sagsbehandler: Jens Peter Vittrup Sagsnr. Side 1/5 4. Der ydes ikke tilskud til projektomkostninger, der er afholdt og/eller betalt, før det starttidspunkt, der er anført i tilsagnet. Det skal særligt bemærkes, at der ikke ydes tilskud til omkostninger, hvor tilskudsmodtager har indgået bindende aftale om køb eller levering inden det starttidspunkt, der er anført i tilskudsskrivelsen. 5. Det er en betingelse for tilskuddet, at aktiviteterne hos de deltagende forskningsintensive SMV er uanset deres nationalitet udgør mindst 50 pct. af projektet. Hvis denne virksomhedsdeltagelse ikke bliver realiseret, vil tilskuddet blive stoppet eller beskåret forholdsvist. 6. Har tilskudsmodtager opnået, eller opnår tilskudsmodtager tilskud og/eller garanti fra andre offentlige ordninger, herunder fra EU-ordninger, Vækstfonden eller kommunale ordninger til de samme aktiviteter, skal Fonden straks underrettes herom. Sådanne tilskud/garantier skal modregnes i de tilskud, som Fonden yder eller har ydet, således at der maksimalt opnås den medfinansieringsprocent/ garantidækning, som Fonden har tilbudt. Overtrædelse af dette påbud kan medføre krav om tilbagebetaling af hele tilskuddet. 7. Hvis tilskudsmodtager er momsregistreret, opgøres alle omkostninger og indtægter vedrørende projektet eksklusiv moms og indberettes til Fonden. For rejseomkostninger gælder dog, at der opgøres og indberettes inkl. moms. Omkostninger afholdt i udlandet skal ligeledes opgøres uden moms, hvis tilskudsmodtager efter momsdirektiv eller national lovgivning kan få refunderet den betalte moms.

2 Er tilskudsmodtageren ikke momsregistreret, skal alle omkostninger og indtægter medregnes inkl. eventuel moms. Alle omkostninger og indtægter skal indberettes efter fradrag af eventuelle rabatter, bonus m.v. Udbetaling af tilskuddet 8. Tilskud udbetales pr. kvartal eller halvårligt bagud efter tilskudsmodtagerens eget valg, med mindre andet er aftalt. Tilskud beregnes og udbetales på grundlag af det perioderegnskab, tilskudsmodtager har udarbejdet. 9. Udbetaling af tilskud sker, når perioderapport og regnskab samt eventuel revisorerklæring er modtaget og godkendt af Fonden. Perioderegnskab skal indsendes hvert kvartal eller hvert halvår. Den faglige perioderapport skal indsendes hvert halvår og revisorerklæringen skal indsendes årligt. Parallelt med den nationale faglige perioderapport, skal projektkoordinator indsende en halvårlig fremdrift for hele konsortiet til Eurostars-sekretariatet i Bruxelles. 10. Resttilskud bortfalder, hvis der ikke senest 6 måneder efter det sluttidspunkt, der er angivet i tilsagnet, er fremsendt et revisor-attesteret regnskab, der helt eller delvist dækker resttilskuddet. Side 2/5 11. Hvis tilskudsmodtager har forfalden gæld til det offentlige, kan der ske modregning i tilskuddet. Ved forfalden gæld forstås gæld, der ikke er indgået en afdragsaftale om, eller hvor afdragsaftalen er misligholdt. Ændringer i projektbudgettet 12. Vurderer tilskudsmodtager, at én eller flere af de poster, der indgår i projektbudgettet, vil afvige mere end +/- 20% fra det bevillingsgrundlag, der fremgår af tilsagnet, skal Fonden godkende ændringen. Som udgangspunkt skal ændringen være godkendt af alle projektparter, og der skal indsendes et udkast til et revideret budget og en kort redegørelse for, hvorfor ændringer sker, og hvilken konsekvenser det har for projektet. Perioderegnskabets indhold 13. Perioderegnskab skal indgå i perioderapporteringen. Perioderegnskabet skal udarbejdes for hver halvårsperiode, subsidiært hvert kvartal (med mindre andet er aftalt) og indsendes til Fonden senest 60 dage efter udløbet af hver periode. 14. Perioderegnskabet skal underskrives af den projektansvarlige, der er anført i tilsagnet. 15. I perioderegnskabet kan kun indgå de omkostninger, der er betalt i perioden og kun omkostninger, der vedrører det projekt, som er anført i tilsagnet. 16. Perioderegnskabet for virksomheder og universiteter baseres på en standard timesats på 600 kr. incl. overhead. Små og mindre virksomheder kan modtage op til 50 pct. af denne timelønssats mens universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner kan få op til 75 pct. af timelønssatsen. Aktiviteter i et godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS) baseres på faktisk timeløn og de forkalkulerede satser, der er indberettet til Styrelsen for Forskning og Innovation, som der ydes op til 75 pct. i tilskud til. Øvrige omkostninger inkl. eventuelle tilskud til forsknings- og vi-

3 deninstitutioner behandles som udlæg og til de satser der gælder for den pågældende projektdeltager. 17. Perioderegnskabet opstilles på samme måde og med samme specifikationsgrad, som projektbudgettet. Den faglige rapports indhold 18. Den faglige rapport indgår i den samlede perioderapporteringen. Den faglige rapport udarbejdes for hver halvårs-periode (med mindre anden periode er aftalt) samt ved projektets afslutning og indsendes til Fonden senest 60 dage efter udløbet af et halvår eller afslutningen af projektet. Den faglige rapport skal være underskrevet af den administrator, der er anført i tilsagnet. Tilskuddet kan ikke udbetales, før den faglige rapport er godkendt. 19. Tilskudsmodtager skal på forlangende afgive supplerende oplysninger, som Fonden skønner er nødvendige for at kontrollere anvendelsen af tilskuddet og projektets forløb. 20. I slutrapporten der skal indsendes til Eurostars-Sekretariatet i Bruxelles skal der kort omtales følgende forhold: Side 3/5 det arbejde, der er udført i projektet som helhed de resultater, der er opnået de forventninger der er til eventuelle kommercielle resultater af projektet. 21. Fonden og Eurostars-Sekretariatet i Bruxelles forbeholder sig ret til efter projektets afslutning at kunne indsamle oplysninger om de danske deltageres økonomiske og faglige resultater af Eurostars-projektet. Dokumentation af aktiviteter 22. Det skal fremgå af revisors/økonomiansvarliges erklæring om indholdet i det dokument, som erklæringen vedrører, er i overensstemmelse med den af revisor/økonomiansvarlige reviderede bogføring, bestemmelserne i tilsagnet og nærværende betingelser. 23. Skifter tilskudsmodtager revisor i projektperioden, er det tilskudsmodtagers pligt straks at underrette Fonden herom. Rettigheder til projektets resultater 24. Resultaterne af Eurostars-projektet - herunder det økonomiske udbytte af disse - tilhører parterne sådan, som de har aftalt det i konsortieaftalen. En underskrevet konsortieaftale skal sendes til Fonden og til Eurostars- Sekretariatet i Bruxelles før projektstart. Ved omtale i trykt eller elektronisk materiale af projektet skal Eurostars og Fondens logo anvendes. Det skal endvidere klart fremgå af teksten, at der er tale om et projekt, der er medfinansieret af Fonden, Eurostars-sekretariatet og EUkommissionen.

4 Frasigelse af tilsagn 25. Den projektansvarlige kan frasige sig tilsagnet, hvis Eurostars-konsortiets kontrakt ophæves i tilskudsperioden. Hvis parterne aftaler at ophæve kontrakten, før den udløber, skal Fonden straks kontaktes, så videre udbetaling af tilskud kan ophøre. Ændrede forhold hos tilskudsmodtager 26. Sker der ændringer hos de danske projektdeltagere, der vil få væsentlig indflydelse på Eurostars-konsortiet, skal det meddeles til Fonden. Tilskudsmodtager skal oplyse, i hvilket omfang de ændrede forhold vil få indflydelse på projektets videre forløb. 27. På baggrund af disse oplysninger vurderer Fonden, om de ændrede forhold medfører, at grundlaget for Fondens oprindelige tilsagn er bortfaldet. Vurderer Fonden efter aftale med Eurostars-sekretariatet - at de ændrede forhold medfører, at tilskuddet ikke kan opretholdes, vil den del af tilskuddet, som endnu ikke er udbetalt, blive annulleret. 28. Hvis tilskudsmodtager informerer Fonden eller den på anden vis bliver informeret om ændrede forhold hos tilskudsmodtager jf. punkt 26 og 27, bliver udbetaling af yderligere tilskud stillet i bero, indtil Fonden og evt. Eurostars-sekretariatet har haft lejlighed til at foretage en vurdering af de nye oplysninger. Side 4/5 Statsstøtteregler 29. Tilskud under Eurostars-programmet udbetales i henhold til Kommissionens regler om støtte til forsknings- og udviklingsprojekter, jf. artikel 31 i Generelle gruppefritagelsesforordning: Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 med senere ændringer. 30. Hvis tilskud anvendes til støtteberettigede omkostninger, som virksomheden tidligere har modtaget statsstøtte til, skal den allerede modtagne støtte medregnes i det samlede støttebeløb ved vurdering af overholdelse af støtteintensitet og maksimal beløbsgrænse. 31. Statsstøtte, som virksomheder har modtaget i form af tilskud med offentlige midler, samt støtte fra EU, der administreres nationalt, medregnes i vurderingen af støtteintensitet og den maksimale beløbsgrænse. Støtte fra EU, der ikke administreres nationalt, men modtages direkte fra EU, samt tilskud fra private fonde og midler, skal ikke medregnes. 32. Støttemodtager skal på forlangende kunne fremlægge dokumentation for udgifter til EU s revisions- og svindelkontrol Misligholdelse 33. Hvis tilskudsmodtager misligholder disse betingelser eller de bestemmelser, der fremgår af tilsagnet, forfalder hele det udbetalte tilskud, efter modregning af eventuelle tilbagebetalinger, til betaling straks. Som misligholdelse anses blandt andet, hvis tilskudsmodtager ved grov eller vedvarende forsømmelighed eller skødesløshed tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til tilsagnet og nærværende bestemmelser. Det anses blandt andet for grov eller vedvarende forsømmelighed:

5 hvis tilskudsmodtager ikke inden fristen i en 2.gangs-rykker for et perioderegnskab, faglig rapport eller revisorerklæring har indsendt det manglende. hvis tilskudsmodtager anvender tilskuddet til et andet formål end beskrevet i tilsagnet. Side 5/5

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP

Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP Januar 2014 3. Udgave

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår

Nordjysk Lånefond Generelle lånevilkår (c) - 31. marts 2014-2014-02-11 506.docx Side: 1 af 7 for lån via Version 506 gældende pr. 11. februar 2014 Låneberettigede omkostninger 1. Det forudsættes, at budgettet alene omfatter låneberettigede

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende

Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende Notat 23. april 2009 Vejledning om bekendtgørelse om Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1. Indledning og baggrund for ABT-fonden Finansministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Regler for ForskEL programmet

Regler for ForskEL programmet Regler for ForskEL programmet Administration af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der gennemføres med PSO-støtte (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende

Læs mere