For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering."

Transkript

1 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse Baggrund en er udarbejdet med afsæt i de retningslinjer, bekendtgørelser m.v., som vedrører Cykelpuljen (kan findes via Tilskudsmodtager skal sikre at statusredegørelser, er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne, herunder denne vejledning for udarbejdelse af statusredegørelser, inden de fremsendes til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet forbeholder sig ret til ikke at godkende statusredegørelser, der ikke er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne. Interval for udarbejdelse af statusredegørelser For igangværende projekter skal tilskudsmodtager udarbejde og fremsende statusredegørelser hvert halve år. Indrapporteringsperioder for statusredegørelser er henholdsvis 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. december, og fristen for indsendelse af statusredegørelsen til Vejdirektoratet er 2 måneder efter rapporteringsperiodens sidste dag. Indsendelse af statusredegørelsen foretrækkes pr. til i en samlet forsendelse. I ens emnefelt skrives: "Statusredegørelse" samt projektnr. Dette kan evt. ske som indscannet dokument. For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Eksempel på statusredegørelse I bilag 4 er der vist et eksempel på en statusredegørelse. I bilag 1 er der vist et eksempel på en regnskabsopstilling. Regnskab udarbejdet ud fra de samme principper skal vedlægges en statusredegørelse.

2 2 af 8 Projektinformation Tilskudsmodtager: Tegningsberettigede hos tilskudsmodtager: Kontaktinformationer ( og telefonnr.) for den tegningsberettigede: Heri gengives de stamoplysninger, som fremgår af tilskudsmodtagers ansøgning samt tilsagnsskrivelsen. Under "Rapporteringsperiode" anføres den periode rapporteringen omhandler. Rapporteringsperioder er enten d.1.januar til 30.juni eller d. 1.juli til 31. december det pågældende år. I den første statusredegørelse, skal projektets startdato angives som fra-dato.under "Øvrigt" kan eksempelvis anføres ændringer i kontaktpersoner samt årsagen hertil. Projekttitel: Projektnummer: Rapporteringsperiode for statusredegørelsen (fra (dd.mm.åå) til (dd.mm.åå)): Øvrigt:

3 3 af 8 Projektets fremdrift Beskriv kort status for projektet samt fremdriften i rapporteringsperioden. Angiv kort resterende aktiviteter med forventet sluttidspunkt. Beskriv kort eventuelle problemer i projektet og foranstaltninger til løsning af disse. Indgår flere delopgaver i projektet, beskrives de i statusredegørelsen hver for sig. Delopgaver, som ifølge projektplanen ikke er sat igang kan beskrives samlet. Bemærk derfor, at formålet med beskrivelsen ikke er at udarbejde en detaljeret beskrivelse af de handlinger, der er gennemført i rapporteringsperioden, men kort at beskrive status/fremdrift for projektet samt at henlede Vejdirektoratets opmærksomhed på eventuelle problemer i projektet i forhold til projektplanen og foranstaltninger til løsning af disse. Såfremt ovenstående har medført projektændringer, som er godkendt af Vejdirektoratet, redegøres kort om baggrunden herfor samt den indvirkning, ændringerne vurderes at medføre for de resultater og effekter, som blev fastsat i tilskudsmodtagers ansøgning. Der henvises i statusredegørelsen til Vejdirektoratets skriftlige godkendelse af projektændringerne eksempelvis "ændringer er godkendt af. Vejdirektoratet, jf mail af XX. måned.201x". Er der sket projektændringer, som ikke er godkendt af Vejdirektoratet, redegøres herfor i afsnittet nedenfor "Er der sket ikke godkendte projektændringer: Ja/Nej". Det skal understreges at projektændringer ikke må igangsættes før disse er godkendt af Vejdirektoratet.

4 4 af 8 Er der sket ikke godkendte projektændringer: Ja/Nej Anføres "Nej" foretages ikke yderligere, udover at der for eventuelt godkendte projektændringer redegøres herfor i afsnittet ovenfor "Projektets fremdrift". Anføres "Ja", er forholdet alvorligt for projektet, da tilskudsvilkårene derved ikke er overholdt. Har tilskudsmodtager gennemført projektændringer, som ikke er godkendt af Vejdirektoratet, redegøres om årsagen hertil samt de tiltag, tilskudsmodtager har iværksat for at få ændringerne godkendt af Vejdirektoratet og undgå at det gentager sig. Projektændringer, der ikke er godkendt af Vejdirektoratet, kan ikke indgå i statusredegørelsen. Projektændringer kan godkendes af Vejdirektoratet på betingelse af, at ændringerne vurderes at være i overensstemmelse med projektets hovedformål. Ansøgning om ændring skal godkendes af Vejdirektoratet, inden ændringen iværksættes af tilskudsmodtager. En ansøgning om godkendelse af projektændringer udarbejdes og fremsendes til Vejdirektoratet i separat dokument. Således kan en statusredegørelse ikke anvendes som grundlag for at søge Vejdirektoratet om godkendelse af projektændringer. Blanketten Ansøgning om godkendelse af projektændring og/eller revideret tidsplan som skal bruges ved ansøgning om godkendelse af projektændringer findes på

5 5 af 8 Er der forsinkelser i projektet i forhold til slutdato: Ja/Nej Bilag Såfremt der er sket forsinkelser i projektet redegøres kort om baggrunden herfor samt den indvirkning, forsinkelserne vurderes at få for de resultater og effekter, som blev fastsat i tilskudsmodtagers ansøgning. Der henvises til Vejdirektoratets eventuelle godkendelse af ændret tidsplan og dermed slutdato. Hvis der sker forsinkelser i projektet i forhold til slutdato, skal det bemærkes, at der straks skal ansøges om godkendelse af en revideret tidsplan med begrundelse for forsinkelsen. Eventuel ansøgning om godkendelse af revideret tidsplan udarbejdes og fremsendes til Vejdirektoratet i et separat dokument. Blanketten Ansøgning om godkendelse af projektændring og/eller revideret tidsplan som skal bruges ved ansøgning om godkendelse af revideret tidsplan findes på Angiv hvilke bilag der er vedlagt, f.eks. regnskab (altid) i forhold til godkendt budget og beskrivelse af foreløbige leverancer og resultater. I bilag 1 er der vist et eksempel på regnskabsopstilling (realiserede udgifter sammenholdt med budget) Et tilsvarende regnskab for projektet skal altid vedlægges statusredegørelsen. I bilag 2 er vist et eksempel på tilskudsandel og godkendt budget og i bilag 3 et eksempel på intern beregning af lønomkostninger, som tilskudsmodtager kan anvende ved sin administration af projektet. Bilag 2 og bilag 3 skal ikke vedlægges en statusredegørelse.

6 6 af 8 Projektbudget og regnskab Angiv hvor store omkostninger, der er anvendt, i forhold til det godkendte budget. Begrund eventuelle afvigelser mellem projektbudget og afholdte omkostninger. Når der henvises til beløb i statusredegørelsen, skal disse umiddelbart kunne udledes af statusredegørelsens øvrige punkter eller bilag vedlagt statusredegørelsen. Bemærk at det alene er omkostninger afholdt i rapporteringsperioden, der skal indgå i regnskabet for rapporteringsperioden. Opdager projektholder, at der har været afholdt omkostninger i tidligere rapporteringsperioder, som ikke har været indregnet i regnskaber for disse perioder, kan disse omkostninger dog indregnes i regnskabet for den periode, der nu rapporteres for. Indregning kan alene ske, såfremt der oplyses tydeligt herom i statusredegørelsen, herunder om årsagen til at der har været fejl i tidligere rapporteringsperioders regnskaber og de tiltag, tilskudsmodtager har iværksat for at forholdet ikke gentages. omkring kriterierne for indregning af omkostninger i regnskabet kan findes på Link til relevante vejledninger fremgår af hvortil der henvises. Der henvises i øvrigt til bilag 1 med eksempel på regnskabsopstilling (realiserede udgifter sammenholdt med budget).

7 7 af 8 Underskrift Navn på underskriver (tegningsberettigede hos tilskudsmodtager): Navn på underskriver (regnskabs-/økonomiansvarlig hos tilskudsmodtager): Tegningsberettigede samt regnskabs-/økonomiansvarlig hos tilskudsmodtager bekræfter med deres respektive underskrifter, at alle gældende vilkår, herunder tilskudsvilkår, er overholdt i forhold til statusredegørelsen (inkl. tilhørende projektregnskab, bilag 1). Sted og dato Underskift (tegningsberettigede hos tilskudsmodtager): Underskift (regnskabs-/økonomiansvarlig hos tilskudsmodtager): Det bekræftes med underskrifterne at alle gældende vilkår herunder tilskudsvilkår er overholdt i forhold til denne statusredegørelse og tilhørende projektregnskab (bilag 1).

8 8 af 8 Udbetalingsanmodning Angiv det samlede beløb, der ønskes udbetalt (jf. bilag 1). DKK Beløbet angives i hele kroner/øre og eksklusive refunderbar moms. Beløbet kan kun omfatte omkostninger, der indgår i det projektbudget, der blev godkendt ved tilsagnet. Såfremt Vejdirektoratet ved godkendelsen af tilskudsmodtagers budget er blevet gjort bekendt med, at tilskudsmodtager har begrænset eller ingen fradragsret for moms, kan den ikke-refunderbare moms, indgå som grundlag for det beløb, der ønskes udbetalt. Herudover skal ikkerefunderbar moms være udspecificeret i det godkendte budget og dokumenteret som en omkostning, for at posten kan indgå i grundlaget for tilsagnets maksimale tilskudsbeløb. For tilskudsvilkår 2009 bemærkes: Tilskuddet udbetales i forbindelse med statusredegørelser og slutrapportering. I forbindelse med et projekt udbetales tilskud 3 gange: Når 40 % af omkostningerne er afholdt i forhold til det godkendte budget, jf. projektregnskabet (bilag 1), udbetales 40 % af tilskuddet. Når 80 % af omkostningerne er afholdt i forhold til det godkendte budget, jf. projektregnskabet (bilag 1), udbetales yderligere 40 % af tilskuddet. De sidste 20 % af tilskuddet udbetales ved godkendelsen af slutrapporteringen med et endeligt ledelsespåtegnet projektregnskab samt for projekter over kr. med en revisorerklæring. For tilskudsvilkår 2010 og 2011 bemærkes: Tilskuddet udbetales bagudrettet, hvilket vil sige for omkostninger der er afholdt vedrørende projektet, jf. projektregnskabet (bilag 1). Der kan indsendes anmodning om udbetaling af tilskud i forbindelse med de halvårlige statusredegørelser. Dog udbetales de sidste 20 % af tilskuddet først, når slutrapporteringen er godkendt af projektet.

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2010 KAPITEL 4. BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO JUN 2010 DMI BST KAPITEL 4 BESTEMMELSER for DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUNDS LÅNEKONTO (DMI) lånekonto er oprettet med det formål at kunne yde rentefri lån til idrætsforeninger til indkøb af idrætsmateriel.

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere