Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden"

Transkript

1 Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden

2 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E. Forsvarlig økonomisk forvaltning... 5 F. Revision... 5 G. Afrapportering... 5 H. Projektændringer... 6 I. Rettigheder... 6 J. Tilskud fra anden side... 7 K. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud... 7 L. Indberetning til SKAT... 7 M. Moms... 7 N. Krav om yderligere oplysninger om projektet... 7 O. Formidling... 7 P. Overholdelse af andre regler... 7

3 3/8 A. Indledning 1. Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningen om projektets formål, leverancer og delaktiviteter. 2. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med: Lov nr. 113 af 1. februar 2010 om Markedsmodningsfonden, som ændret ved lov nr af 18. december 2012 og lov nr. 156 af 20. februar Bekendtgørelse nr. 207 af 27. februar 2013 om støtte under Markedsmodningsfonden.. B. Budget 3. Tilskuddet kan kun anvendes til projektrelevante omkostninger, der er afholdt og betalt i den godkendte projektperiode. Udgifterne skal være afholdt i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, herunder leverancer og delaktiviteter, og det godkendte projektbudget. 4. Omdisponeringer på mindre end 10 % på en godkendt udgiftspost kræver ikke forhåndsgodkendelse, når den ligger inden for den samlede budgetramme. 5. Omdisponeringer mellem de godkendte udgiftsposter, som er på mere end 10 % af en udgiftspost, kan kun finde sted efter fondens sekretariats accept heraf. Såfremt omdisponeringen er på mindre end kr. på en godkendt udgiftspost kræver den ikke forhåndsgodkendelse, når den ligger inden for den samlede budgetramme. 6. Overskridelser af den samlede budgetramme samt nye budgetposter, der ikke på forhånd er godkendt af fondens sekretariat, kan ikke medtages som støtteberettiget omkostning. C. Regnskab 7. Regnskaberne skal opdeles på samme udgiftsposter, som det budget, der ligger til grund for tilsagnet. 8. Perioderegnskaberne skal indsendes til fondens sekretariat senest halvanden måned efter hver periodes udløb. 9. Slutregnskabet, som er et samlet afsluttende regnskab for projektet, skal indsendes til fondens sekretariat senest tre måneder efter projektperiodens udløb. 10. Regnskaber fra projektets samarbejdspartnere skal dokumenteres til projektholder, som er ansvarlig for at udarbejde et fælles konsolideret regnskab. 11. Lønudgifter for interne timer kan maksimalt beregnes som den godkendte flatrate sats ganget med det antal timer, der er anvendt på projektet. Alle kan anvende en flatrate på 250 kr. i timen. Timesatsen er inkl. 20 % i overhead. Såfremt der ønskes en højere sats, er der mulighed for at anvende flatrate satser på 450 kr. eller 650 kr. i timen. Dette forudsætter, at det kan dokumenteres, at medarbejderen

4 4/8 minimum tjener henholdsvis 450 kr. eller 650 kr. i timen inkl. overhead. Beregningsgrundlaget er medarbejderens bruttoårsløn divideret med 1613 timer. Denne timeløn tillægges 20 % i overhead. Bruttolønnen fremgår af lønsedlen og omfatter ferieberettiget løn, arbejdsgiverbetalte udgifter til pension, egen betalt pension (hvis den indgår i grundlønnen) og er ferieberettiget, ATP og overenskomstmæssige tillæg. 12. Såfremt der anvendes flatratesatser på 450 eller 650 kr., skal projektet ved første revision af delregnskab overfor revisor dokumentere, at den pågældende medarbejders løn minimum er på 450 kr. eller 650 kr. inkl. overhead. 13. Medarbejdere på projektet skal løbende udarbejde et timeregnskab, som viser tidsforbrug på de udførte arbejdsopgaver og aktiviteter. Opgørelsen for perioden skal godkendes af medarbejderens chef. Forslag til timeregistreringsskema kan fås ved henvendelse til fondens sekretariat. 14. Der kan højst medtages 37 timer om ugen i regnskabet. Arbejdes der mere, skal det kunne dokumenteres, at dette også modsvares af en udbetaling for overarbejde. 15. Projektets omkostninger og indtægter skal bogføres på særskilte konti. Omkostningerne i regnskabet skal opgøres netto, dvs. efter fradrag af eventuel rabat, bonus, indtægt ved salg af tilskudsfinansierede materialer, udstyr eller andre aktiver (herunder immaterielle). 16. Regnskaber skal attesteres af projektets projekt- og regnskabsansvarlige personer. Regnskaber for tilsagn med krav om revisorerklæring, jf. vilkår 21, skal endvidere attesteres og revideres af revisor. Revisorerklæringen skal udfærdiges i henhold til den revisionsinstruks, der er vedlagt tilsagnsbrevet. D. Udbetaling af tilskud i projektperioden 17. Tilskud udbetales halvårligt bagud i projektperioden med mindre andet fremgår af tilsagnsbrevet. Tilskud udbetales på grundlag af statusrapport samt regnskab, der dokumenterer faktiske bogførte, godkendte, og betalte støtteberettigede omkostninger. 18. Udbetaling af tilskud sker efter, at udbetalingsanmodning, regnskab og statusrapport er modtaget og godkendt af fondens sekretariat. 19. Tilskud udbetales som udgangspunkt til én part i projektet, der her omtales som projektholder. Projektholder modtager og administrerer bevillingen på vegne af det samlede projekt. 20. Tilskuddet udbetales til projektholders konto i et pengeinstitut. Projektholder sørger for at videresende dele af tilskuddet til projektets samarbejdspartnere i overensstemmelse med den fordeling af tilskuddet mellem parterne, der fremgår af det godkendte regnskab. Såfremt de fastsatte leverancer ikke overholdes, forbeholder fondens sekretariat sig ret til at reducere i tilskuddet. Fondens sekretariat

5 5/8 forbeholder sig denne ret, hvis der er sket et overforbrug/underforbrug i forhold til projektbudgettet, samt hvis det vurderes, at projektet ikke vil kunne gennemføres inden for de forudsatte rammer. 21. Fondens sekretariat tilbageholder 15 procent af hver enkelt samarbejdspartners støttebeløb, indtil der foreligger godkendt afsluttende regnskab og rapportering. Regnskabet skal være vedlagt en revisorpåtegning. E. Forsvarlig økonomisk forvaltning 22. Projektholder og samarbejdspartnere har pligt til at udvise forsvarlig økonomisk forvaltning. For at dokumentere dette, skal projektet derfor i relevant omfang indhente flere tilbud på underleverancer, der skal anvendes i projektet. Gældende EU-regler og dansk lovgivning vedrørende udbud/licitation skal overholdes. F. Revision 23. Perioderegnskaber og slutregnskab med anmodning om udbetaling af kr eller derover skal revideres og attesteres af en registreret eller statsautoriseret revisor efter den revisionsinstruks, der er vedlagt tilsagnsbrevet. Dette gælder også ved anmodninger om mindre udbetalinger, når disse akkumuleret overstiger kr Det vil sige, at såfremt forrige udbetalingsanmodning var under kr og ikke revideret, skal indeværende udbetalingsanmodning lægges sammen med den forrige. Hvis de to tilsammen giver kr eller derover, skal begge regnskaber være revisorpåtegnet i indeværende periode. De perioderegnskaber, der således ikke skal være revideret, skal i stedet være vedlagt en erklæring fra projektholders ledelse. Der skal anvendes den ledelseserklæringsskabelon, som er vedlagt tilsagnsbrevet. For statsinstitutioner underlagt Rigsrevisionens revisionskompetence skal perioderegnskaber og slutregnskab alene vedlægges en erklæring fra projektholders ledelse. Der skal anvendes den ledelseserklæringsskabelon, som er vedlagt tilsagnsbrevet. 24. Skifter projektet revisor i projektperioden, er det projektholders pligt straks at underrette fondens sekretariat. G. Afrapportering 25. Så længe projektet ikke er afsluttet, skal projektholder halvårligt sende statusrapport og perioderegnskab til fondens sekretariat. Statusrapporten skal indeholde: En status for gennemførelse af projektets leverancer i den pågældende periode. En beskrivelse af, hvordan projektet gennemføres i henhold til det accepterede tilsagn samt en opfølgning på projektplanen. En opgørelse af projektets effektmål.

6 6/8 Perioderegnskab for de afholdte og betalte støtteberettigede projektomkostninger i perioden samt en opgørelse vedrørende projektets finansiering. Perioderegnskabet skal være opdelt på samme udgiftsposter, som det budget, der ligger til grund for tilsagnet. Budget for den næste periode. 26. Senest tre måneder efter afslutningen af projektet skal projektholder indsende en underskreven slutrapport samt et revisorpåtegnet regnskab til fondens sekretariat. Slutrapporten skal: Beskrive og sammenholde forløbet i projektet med projektets oprindelige formål og leverancer. Dokumentere, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn. Vedlægges et samlet afsluttende revisorpåtegnet regnskab for projektet. 27. Der skal løbende oplyses om projektets effektmål. Oplysningen skal ske i forbindelse med statusrapporten. H. Projektændringer 28. Projektholder skal straks skriftligt underrette fondens sekretariat, hvis de planlagte aktiviteter forsinkes, eller der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår, hvorpå tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes. Sekretariatet vil herefter tage stilling til, om ændringerne kan accepteres. 29. Ændring i sammensætningen af projektets partnere skal meddeles til og godkendes af fondens sekretariat. Der skal indsendes partnerskabserklæring for nye partnere i projektet. Erklæringen kan fås ved henvendelse til fondens sekretariat. Udtrædende partnere skal skriftligt give meddelelse til fondens sekretariat herom. 30. Ændringer i projektets stamoplysninger, herunder ændringer af bankoplysninger, skal skriftligt meddeles fondens sekretariat. 31. Såfremt et projekt afbrydes af grunde, som ikke kan tilskrives projektholder eller samarbejdspartnere, aflægges regnskab for projektets godkendte støtteberettigede omkostninger i den gennemførte del af projektet, hvorefter fonden træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ske udbetaling af tilskud og størrelsen heraf. I. Rettigheder 32. Projektets resultater skal - med mindre andet er aftalt ved projektets start - frit kunne offentliggøres og anvendes af Markedsmodningsfonden samt af fondens sekretariat via relevante formidlingsformer fx via fondens hjemmeside. 33. Fondens sekretariat skal orienteres ved tilskudsmodtagers offentliggørelse af projektets resultater. Det skal ved offentliggørelsen fremgå, at projektet har modtaget tilskud fra Markedsmodningsfonden.

7 7/8 J. Tilskud fra anden side 34. Fondens sekretariat skal straks underrettes, hvis tilskudsmodtager til samme projekt opnår anden eller mere offentlig støtte end hvad der er angivet i ansøgningen. Dette gælder også støtte fra EU-ordninger. Den opnåede støtte kan modregnes i tilskuddet fra fonden. K. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 35. Misligholdelse af vilkårene kan medføre, at tilsagnet bortfalder helt eller delvist, og allerede udbetalt tilskud kræves tilbagebetalt, hvis: ansøgere har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede, herunder hvis projektholder eller samarbejdspartnere groft har forsømt deres forpligtelser med hensyn til forsvarlig gennemførelse af projektet, eller ved alvorlige overskridelser af projektets tids- og projektplan der i øvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget støtte der ikke er indsendt statusrapporter, herunder slutrapport eller afsluttende regnskab rettidigt vilkårene i det accepterede tilsagn ikke er overholdt forudsætningerne for tilsagn om støtte er væsentligt ændrede, herunder eksempelvis ved en virksomheds ophør, konkurs, afhændelse, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos projektholder eller samarbejdspartnere. L. Indberetning til SKAT 36. Tilskuddet behandles skattemæssigt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Fondens sekretariat indberetter årligt tilskuddet til SKAT. M. Moms 37. Er tilskudsmodtager momsregistreret, skal projektets indtægter og omkostninger opgøres ekskl. moms. Der ydes ikke tilskud til moms, der kan afløftes. N. Krav om yderligere oplysninger om projektet 38. Projektholder og samarbejdspartnere er forpligtede til at stille sig til rådighed for fondens sekretariat i forbindelse med fondens opsamling af erfaringer og resultater af de gennemførte projekter - både under og efter gennemførelse af projektet. 39. Fondens sekretariat har med henblik på revision, kontrol og evaluering ret til at indhente og gennemgå alle relevante oplysninger (inkl. regnskabsbilag, timeregistreringsskemaer mv.) om projektet. O. Formidling 40. Projektholder er ansvarlig for, at der udarbejdes en kommunikationsplan for projektet. P. Overholdelse af andre regler 41. Ved projektets gennemførelse skal gældende lovgivning vedrørende indsamling og behandling af personoplysninger overholdes. Der henvises bl.a. til:

8 8/8 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer, og Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning med senere ændringer. Dette indebærer bl.a., at projektholder skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Projektholder må alene foretage behandling af personoplysninger med de formål, som projektholder er forpligtet til i henhold til gældende lovgivning og tilsagnsvilkårene for at opfylde projektholders dokumentations- og evalueringsforpligtelser.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt. - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark Beretning til statsrevisorerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark November 2004 RB A203/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere