SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN"

Transkript

1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen København K Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Solrød Kommune skal hermed søge om: kr. Til projekt Hjernen på sporet i samarbejde med de øvrige kommuner i København Syd samarbejdet Stevns, Køge og Greve. Se venligst vedlagt 1. Projektbeskrivelse udarbejdet i regi af København Syd 2. Budget 3. Projektplan 4. Indsats for senhjerneskadede. Rapport fra arbejdsgruppen. København Syd samarbejdet. April 2011 Venlig hilsen Bente G. Johansen Bestillerchef Visitations- og koordinationsenheden Solrød center 85, 2680 Solrød Tlf.:

2 1. Projektets titel Hjernen på sporet 2. Ansøger For Solrød kommune Bente G. Johansen Bestillerchef Visitations- og koordinationsenheden Solrød center 85, 2680 Solrød Tlf.: Projektgruppen Ansøgningen indgår som en del af et fælles tværkommunalt projekt på hjerneskadeområdet i København Syd samarbejdet imellem Solrød, Greve, Køge og Stevns kommuner. Hjerneskadecentret BOMI indgår i projektet som samarbejdspartner med den specialiserede neurofaglig viden og erfaring, som centret har på hjerneskadeområdet. Hjerneskadecentret BOMI har igennem de sidste 11 år været fast leverandør af specialiserede ydelser til kommunerne i København Syd samarbejdet. 4. Projektets organisering og bemanding Projektets styregruppe vil initialt være Sundhedscheferne fra kommunerne i København Syd, som allerede er etableret og har arbejdet sammen igennem en længere årrække. Gruppen vil supplere sig efter behov med inddragelse af chefer fra arbejdsmarkedsområdet og det sociale område. Arbejdsgruppen vil bestå af de ledere og medarbejdere, der i dag indgår i den arbejdsgruppe under København Syd samarbejdet, der har gennemført en undersøgelse og analyse af indsatsen for senhjerneskadede i København Syd (1). Gruppen vil supplere sig ad hoc blandt andet ved at inddrage andre relevante aktører. (1) Indsats for senhjerneskadede. Rapport fra arbejdsgruppen. København Syd samarbejdet. April Projektets varighed Start slut Der ansøges om Samlet søges der for de 4 kommuner i København Syd samarbejdet om kr. De samlede projektmidler fordeles imellem de 4 kommuner efter kommunernes indbyggertal. Således bliver det ansøgte beløb fordelt på følgende måde: For Stevns kommune ansøges om kr

3 For Køge kommune ansøges om kr For Greve kommune ansøges om kr For Solrød kommune ansøges om kr Se endvidere pkt. 16 Budget. 7. Medfinansiering Ressourceforbruget til projektledelse, styregruppe- og arbejdsgruppemøder indgår i projektets medfinansiering. Øvrige administrative og lokalemæssige udgifter betragtes ligeledes som medfinansiering. Medfinansieringen er ikke konkret udregnet. 8. Ansøgers og projektgruppens baggrund og forudsætninger for at gennemføre projektet Jf. punkt 3 og 4 så er København Syd samarbejdet et tværkommunalt samarbejde mellem Stevns, Køge, Greve og Solrød Kommune, som har eksisteret siden Oprindeligt var det et erhvervssamarbejde etableret ud fra en erkendelse af sammenhængene mellem kommunerne på områder som arbejde, turisme, bosætning og kultur. Visionen for samarbejdet har været, at København Syd området skal være et attraktivt område for erhverv og bosætning i Region Sjælland, samt Øresundsog Hovedstadsområdet. Siden 2008 er samarbejdet dog blevet udvidet til et bredere kommunesamarbejde, hvor sundhedsområdet også er inddraget som et væsentligt tværkommunalt fokusområde. København Syd samarbejdet har bl.a. følgende mål for sit samarbejde: København Syd skal gennem politisk og administrativt samarbejde være proaktiv på væsentlige udviklingsområder af fælles betydning København Syd samarbejdet skal kunne agere slagkraftigt i relation til udfordringer i såvel Region Sjælland som i Hovedstadsområdet København Syd samarbejdet skal løbende drøfte nye samarbejdsflader til gavn for bedst mulig service og opgaveløsning København Syd samarbejdet skal løbende udvikle strategiske alliancer med parter på hele Sjælland Efter strukturreformen har kommunerne fået en større udfordring på sundhedsområdet, herunder også hjerneskadeområdet, hvor kommunerne står overfor mange nye opgaver. Der er krav om og behov for mere specialiserede tilbud til borgerne, helhedsorienteret og sammenhængende sagsbehandling og rehabilitering, og målrettet effektiv koordinering af rehabiliteringsindsatsen mellem myndighedsområder internt i kommunen, mellem myndigheder og udfører og mellem rehabiliterende

4 fagpersoner. København Syd samarbejdet har således et mangeårigt solidt og udviklingsorienteret samarbejdsgrundlag med sig, hvor der løbende er samarbejdet om udvikling af indsats og tilbud, samt drift af disse. I forhold til sundhedsområdet har København Syd samarbejdet siden 2009 konkret arbejdet med udvikling og analyse af samarbejdsprojekter på hjerneskadeområdet, jf. rapport Forslag til samarbejdsprojekt på sundhedsområdet - 1. Indsats for hjerneskadede (København Syd, 30. november 2009,) og senest en analyserapport vedr. undersøgelse af potentialet for samarbejde (service, fagligt, økonomisk)på hjerneskadeområdet (april 2011). Et fælles tværkommunalt samarbejde på området vil være til nytte for borgerne samt lette kommunernes pres i forhold til opgaveløsningen. Med et samlet befolkningsgrundlag på indbyggere, ca arbejdspladser, vækst i antallet af nye virksomheder og en historisk lav arbejdsløshed i Købehavn Syd, vil det være muligt at kunne løfte opgaven og udvikle tilbud i et omfang, som ellers ikke ville være muligt for den enkelte kommune alene. København Syd samarbejdet har igennem de sidste år gennemført en undersøgelse af mulighederne for et tværkommunalt samarbejde hvad angår kommunernes service, faglighed og økonomi med henblik på en fælles tværkommunal indsats overfor senhjerneskadede borgere. Målet med at genoptræne senhjerneskadede borgere er, at borgeren genvinder samme grad af funktionsevne eller lærer at klare sig på en ny måde for at få en aktiv og meningsfuld hverdag igen. Ligeledes kan en effektiv og målrettet indsats fra start bl.a. fordre bedre muligheder for, at senhjerneskadede borgere i den erhvervsaktive alder kan bevare arbejdsrelevante funktioner, at borgerens evt. arbejdsplads hurtig kan få en plan for borgerens tilbagevenden til jobbet, samt at borgeren hurtigt kan komme i et aktivt tilbud i form af en afklarende foranstaltning. Baggrunden for projektet er resultaterne af København Syd samarbejdets analysearbejde, som begrunder behovet for og fordelene ved at indgå i et samarbejde på hjerneskadeområdet. Samarbejdet vil bl.a. kunne fremme sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb for borgeren, sikre en målrettet og effektiv indsats af høj faglig kvalitet i forhold til den enkelte borger med fokus både på borgerens funktionsniveau men med tilsvarende vægtning af de psykosociale forhold, samt optimere kommunernes ressourceforbrug ved etablering af en fælles koordinerende funktion/enhed. Dette skal kombineres med behovet for fortsat at benytte eksterne leverandører med specialiseret neurofaglig viden på hjerneskadeområdet både af faglige og driftsmæssige/økonomiske årsager. Projektet er således i overensstemmelse med og indgår i Kø-

5 benhavn Syd samarbejdets initiativer hvad angår en styrket indsats på hjerneskadeområdet, jf. ovenstående. 9. Overordnede mål Hovedformålene med projektet er følgende: 1) At sikre en sammenhængende og koordineret indsats for alle senhjerneskadede borgere i kommunerne i København Syd samarbejdet. 2) At sikre en intensiv, neuro- og tværfagligt funderet genoptræning og rehabilitering af de senhjerneskadede borgere i de 4 kommuner. 3) At der etableres et eller flere rehabiliteringstilbud i København Syd på avanceret niveau(*) og at Hjerneskadecentret - BOMI i samarbejde med København Syd etablerer en satellitfunktion beliggende i en af de 4 kommuner i løbet af projektperioden. (*) Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade 2011, side 45ff. 10. Fokus-områder Fokusområde 1: Koordineret og sammenhængende indsats for alle senhjerneskadede borgere i København Syd. En målsætning er at få smidige og effektive overgange mellem regionens og kommunens tilbud. Her vil der skulle aftales sikre og præcise kommunikationsveje mellem region og kommune i regi af Sundhedsaftalerne. Der vil være tale om fortsættelse af et allerede etableret samarbejde mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland. En anden målsætning omhandler den interne koordination imellem kommunens egne forvaltninger, både på myndighedsog udførerniveau. Et tredje mål er at den koordinationsmodel, der udvikles i de enkelte kommuner, skal kunne benyttes på såvel børnegruppen som borgere i den erhvervsaktive alder og de ældre borgere. Indsats: I den første fase af projektperioden vil der i de 4 kommuner blive etableret et koordinationsforum og/eller en hjerneskadekoordinatorfunktion. Der vil blive foretaget en analyse af hvem (jobcentre, social og sundhed), der skal deltage i disse fora og der vil blive udarbejdet aftaler og retningslinjer for samarbejdsformerne. Den tværministerielle vejledning om kommunal rehabilitering påviser mangfoldighed i lovgrundlag, formål med indsats og anvendelse af funktionsevnebegrebet og vil danne grundlag for den dialog, som skal ske mellem myndighedsområder. Målet er

6 blandt andet at udnytte de eksisterende muligheder proaktivt, at skabe klarhed over initiativpligt og ansvars- og kompetencefordeling, herunder få afklaret og ansvarsplaceret beslutninger, som ligger i gråzoner ( snitflader ) for at nedbryde de organisatoriske barrierer for sammenhængende forløb, som følger af lovgivningerne Ligeledes vil der være erfaringsudveksling samarbejdskommunerne imellem; både på analysedelen, arbejdet med udarbejdelse af aftaler og retningslinjer såvel som i implementeringsog evalueringsforløbet. Herudover vil der blive afholdt erfaringsudvekslingsmøder mellem de respektive forvaltninger internt i de enkelte kommuner, samt muligvis på tværs af kommunerne. I denne sammenhæng vil udvalgte medarbejdere fra de relevante forvaltninger blive undervist i komplicerede hjerneskadeforløb og eksisterende viden om timing, koordinering og vidensdeling både proaktivt og igennem forløbene. Evaluering: Evalueringen vil tage udgangspunkt i SMART-sikring af målsætningerne og vil blive udarbejdet som noget af det første i projektet (se projektplan). Evalueringen i relation til en koordineret og sammenhængende indsats skal rette sig mod borgernes og medarbejdernes oplevelser og erfaringer, samt mod organisatoriske og økonomiske målsætninger. Fokusområde 2: Kompetenceudvikling: Sikring af en intensiv, neuro- og tværfaglig funderet rehabilitering for alle senhjerneskadede borger i København Syd. Indledningsvis gennemføres en afdækning af det nuværende videns- og kompetenceniveau for de relevante medarbejdere i kommunens forvaltninger både på myndigheds- og udførersiden. Herefter fastlægges målene for kompetenceniveauer i henhold til anbefalingerne i forløbsprogrammerne og MTV en. Der vil være særligt fokus på etablering af interdisciplinært samarbejde, som har vist sig særligt effektivt i rehabilitering af hjerneskade jf. Forløbsprogrammer og MTV. Dette gælder såvel myndighedsindsats som rehabiliteringsindsats. I denne forbindelse udarbejdes en foreløbig anbefaling til, hvor mange rehabiliteringstilbud det er hensigtsmæssigt, at der er i de 4 kommuner. Her tages særligt højde for at der skal være den nødvendige volumen for, at medarbejderne kan både udvikle og fastholde de nødvendige faglige færdigheder. Ligeledes udarbejdes et præliminært billede af omfanget og behovet for en specialiseret satellitfunktion på specialiseret niveau. Der sigtes efter at en sådan satellit bliver etableret i sammenhæng med et avanceret tilbud i en af kommunerne med henblik på

7 sikring af et optimalt og let samarbejde, såvel som for at sikre en uhindret vidensspredning fra det specialiserede til det avancerede og vice versa. Metoderne der vil blive anvendt for at sikre kompetenceudviklingen er mange facetteret, og på niveauer afpasset de respektive faggruppers behov. Der vil blive anvendt følgende metoder: Monofaglige kursusforløb Tværfaglige kursusforløb Sidemandsoplæring og supervision Intern kommunal netværksaktivitet Tværkommunal netværksaktivitet Jobrotation Audit Nyhedsbreve til alle involverede medarbejdere Kurser og sidemandsoplæring vil primært blive udført af Hjerneskadecentret BOMI i samarbejde med kommunernes terapeuter. Kursusforløb vil blive udviklet efter de behov, som findes efter afdækning af de nuværende kompetenceniveauer og fastlæggelse af de ønskede niveauer. Kursus og sidemandsoplæring fastlægges af arbejds- og styregrupper igennem hele forløbet. I kursusforløbene såvel som i de koordinerede fora vil Center for Specialundervisning blive inddraget som en samarbejdspartner. Alle kommunerne i København Syd har en abonnementsaftale med Center for Specialundervisning. Evaluering: Evalueringskriterierne tager som tidligere beskrevet udgangspunkt i SMART-sikring af målsætningerne og vil blive udarbejdet som noget af det første i projektet (se projektplan). Evalueringen i relation til kompetenceudviklingen skal rette sig imod borgernes og medarbejdernes oplevelser og erfaringer, samt mod organisatoriske og økonomiske målsætninger såvel som kliniske effektmål. Fokusområde 3: Etablering af rehabiliteringstilbud på avanceret niveau i én eller flere af kommunerne i København Syd, samt etablering af specialiseret rehabiliteringstilbud i form af satellitfunktion fra Hjerneskadecentret BOMI i én af de 4 kommuner. I løbet af projektperioden vil der blive taget stilling til om der skal være et eller flere rehabiliteringstilbud for senhjerneskadede borgere på det avancerede niveau i de 4 kommuner. Herudover vil der også blive taget stilling til i, hvor hvilket omfang de øvrige rehabiliteringstilbud i de øvrige kommuner skal kunne svare til det avancerede niveau. Det er således hensigten, at der etableres avancerede tilbud med tilstrækkelig borgerantal og faglig volumen til, at et sådan tilbud både kan udvikle og fastholde den nødvendige faglighed.

8 Rapporten fra København Syd anbefaler, som beskrevet, at der etableres en specialiseret satellitfunktion fra Hjerneskadecentret BOMI. Dette er derfor også en forberedt målsætning for projektet. Der vil løbende igennem projektet blive arbejdet med dimensionering, organisering og fysisk lokalisering af dette nye tilbud. Udover at mindske transportomkostninger og reducere de hjerneskadede borgers udtrætning i forbindelse med transporten, er hensigten med det specialiseret tilbud også at sikre en mere dynamisk relation mellem kommunens egne rehabiliteringstilbud og et specialiseret tilbud. En dynamisk relation - som i sig selv - kan være med til at udvikle fagligheder i såvel det/de kommunale tilbud og det specialiserede tilbud. Det er en målsætning, at en sådan satellitfunktion skal være etableret og afprøvet inden projektperiodens udløb. Andre kommuner kan benytte sig af erfaringerne med den beskrevne model for en satellitfunktion. Her vil kommuner der geografisk ligger længere væk fra de specialiserede tilbuds hjemsted være særligt interessante, og de vil måske kunne løse nogle af disse kommuners geografisk barriere for at kunne tilbyde deres borgere lokale specialiserede tilbud. 12. Målgrupper Borgermæssigt drejer det sig om alle senhjerneskade borgere i de 4 kommuner. Medarbejdermæssigt vil det dreje sig om udvalgte medarbejdere i de forskellige forvaltninger (job/arbejdsmarked, social og sundhed). Medarbejderne vil være fra myndighed såvel som udførerniveau. Medarbejdergrupperne vil dreje sig om sosuhjælpere, sosuassistenter, sygeplejersker, terapeuter og relevante sagsbehandlere. 13. Forventede resultater og effekt af indsatsen Resultat- og effektmål fastsættes på de fastsatte tidspunkter i projektplanen efter principperne for SMART-sikring. 14. Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering følger anvisningerne med en midtvejs- og afslutningsrapport jf. udbudsmaterialet fra ministeriet. Det er hensigten at forsøge at etablere en formaliseret kontakt til andre kommuner, der er interesseret i udvikling af mere systematiske og videnskabeligt funderede evalueringsmetoder. Dette er med henblik på at få det nødvendige økonomiske grundlag og sagsvolumen til at kunne udarbejde strategiske samarbejder med fx private konsulentvirksomheder eller universitetsmiljøer.

9 15. Projektets forankring og videre perspektiv Projektmålene bliver forankret i kommunerne gennem den måde, hvorpå projektet er opbygget herunder ved etablering af det faglige netværk, et eller flere avancerede tilbud og gennem etablering af en specialiseret satellitfunktion i én af kommunerne. Disse tiltag skulle gerne sikre en varig forankring som samtidigt vil sikre et dynamisk og fagligt udviklende miljø, der kan danne grobund for en fortsat udvikling af hjerneskadeområdet i de 4 kommuner. Yderligere er det forventningen, at modellerne for koordinering, sammenhæng, kompetenceudvikling og fælleskommunale løsninger kan overføres til andre målgrupper og indsatser i de 4 kommuner. Endelig er der mulighed for at udvikle og udvide samarbejdet til, at det også vil kunne inkludere andre kommuner end de kommuner som indgår i København Syd samarbejdet. 16. Budget I vedlagte budget er beskrevet en mere detaljeret fordeling ag anvendelse af projektmidlerne i relation til 1. Projektstyring 2. Koordineret og sammenhængende indsats 3. Kompetenceudvikling 4. Etablering af avanceret tilbud og satellitfunktion på specialiseret niveau. 5. Evaluering I budgettet er der en opdeling af de ansøgte midler på henholdsvis internt kommunalt og eksterne specialister. Interne kommunale midler anvendes til frikøb af egne medarbejdere. Der regnes med en timepris på ca. kr. 275 for sosuhjælpere og sosuassistenter og ca. kr. 350 for sagsbehandlere, sygeplejerkser og terapeuter. Eksterne specialister henfører til Hjerneskadecentret BOMI, som specialiseret tilbud på hjerneskadeområdet. Konsulenttaksten for specialister er her ca. kr pr. time. Kommunerne vil anvende midlerne der i budgettet til eksterne specialister fra Hjerneskadecentret BOMI til køb af kursusforløb, konsulentydelser og faglig sparring, der understøtter de mål, der er sat indenfor de forskellige indsatsområder. Specifikt i relation til evaluering vil kommunerne endvidere indgå i strategiske samarbejder med andre relevante parter som fx universiteter og lignende med henblik på, at sikre en dokumentation og evaluering, der er på et videnskabeligt niveau. Yderligere vil kommunerne i København Syd forsøge at etablere samarbejde med øvrige kommuner udenfor Københavns Syd samarbejdet med henblik på, at få samlet ressourcer til evalueringen.

10 Af tidsplanen fremgår, at styringen af projektmidlerne foretages af styregruppen og vil hele tiden have som mål, at opnå det højeste opnåelige kompetenceniveau med de givne midler. Se vedlagt budget 17. Tidsplan Se vedlagt tidsplan.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Konference om hjerneskaderehabilitering

Konference om hjerneskaderehabilitering 1 Konference om hjerneskaderehabilitering -kvalitet og sammenhæng for borgere med hjerneskade Fredag den 27. november 2015 Susanne Wittenkamp Hjerneskadekoordinator, Social- og Sundhedsafdelingen Køge

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket rehabiliteringsindsats for voksne med erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune ANSØGER: SVENDBORG KOMMUNE SVINGET 14 5700 SVENDBORG JURIDISK ANSVARLIG:

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Idéoplæg. Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade.

Idéoplæg. Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Idéoplæg Projekttitel Foreløbig projekttitel Del af eventuelt program Projektidé Overordnet formål, mål og indhold Kommunal rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Indenrigs- og sundhedsministeriets

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade MED AFSÆT I EVALUERINGEN AF TI KOMMUNALE PULJEPROJEKTER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Den

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund 1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret 2. Projektets baggrund Brønderslev Kommune har besluttet, at ændre indsatserne indenfor sundhed og velfærd. Vi vil foretage et paradigmeskifte, hvor klassiske

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Samrådsspørgsmål AU, AV, AW, AX, AZ og AÆ

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg. Samrådsspørgsmål AU, AV, AW, AX, AZ og AÆ Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Baggrund Med strukturreformen blev myndigheds- og finansieringsansvar for de specialiserede

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Ansøgning om økonomisk støtte til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade PSYKIATRI OG HANDICAP Østre Ringvej 1 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 7801 E-mail: psykiatri@brk.dk CVR: 26-69-63-48 Ansøgning om økonomisk støtte til styrket genoptræning og rehabilitering af personer

Læs mere

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30.

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30. Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: lvp@im.dk Den 30. august 2011 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Ansøgning

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade I De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade - Sådan vil vi gribe udfordringerne og opgaven an V. Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen, Region Nordjylland

Læs mere

Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune

Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune 27.11.15 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune Baggrundsviden Assens kommune valgte med virkning fra 2012 at hjemtage den samlede hjerneskaderådgivningsopgave.

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål i omfang svarende

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden j.nr. 29.00.00-P20-1-11 Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Projekt Hurtigere overblik og udvikling i eget

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 Projektbeskrivelse Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 1. Projektets titel Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Ansøgning om tilskud til senhjerneskadeindsats i Haderslev Kommune

Ansøgning om tilskud til senhjerneskadeindsats i Haderslev Kommune Revideret projektansøgning Januar 2012 Haderslev Kommune Voksen- og Sundhedsservice Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 24. januar 2012 Sagsident: Acadresagsnr

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Margrethe Vestager, Økonomi- og indenrigsminister Astrid Krag,Minister for sundhed og forebyggelse Karen Hækkerup,Social- og integrationsminister Mette Frederiksen, Beskæftigelsesminister Maglegårdsvej

Læs mere

Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade

Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade Puljeansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Beskæftigelse Jobcenter Rudersdal Stationsvej 36 3460 Birkerød

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Slotholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Lone Vicky Pedersen Job & Velfærd Ledelsessekretariatet St. Sct. Hans Gade 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: www.viborg.dk

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål i omfang svarende

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 29. august 2011 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 29. august 2011 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indendrigsog Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 29. august 2011 Sagsbeh.:

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde Socialstyrelsen Kontoret for kognitive handicap og hjerneskader Att. Sanne Dragholm, kontorchef Den 7. september 2015 Høringssvar om målgrupper og indsatser på det højt specialiserede specialundervisningsområde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter.

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Vejle Kommune ansøger om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere