Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport"

Transkript

1 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: Journalnummer: A

2 1. GENEREL INFORMATION OM PROJEKTET TILSKUDSMODTAGER (KOMMUNENS NAVN): PROJEKTNUMMER/NUMRE: PROJEKTET NAVN(E) ELLER BETEGNELSE(R): PROJEKTLEDER OG PROJEKTANSVARLIGES NAVN OG KONTAKTINFORMATION: DATO FOR UDFYLDELSE AF MIDTVEJSEVALUERING: RESUMÉ PROJEKTETS GENNEMFØRELSE STATUS FOR PROJEKTETS GENNEMFØRELSE? PROJEKTETS GENNEMFØRSEL I RELATION TIL PROJEKTBESKRIVELSEN MÅLOPFYLDELSE OG ERFARINGER PROJEKTETS MÅLSÆTNING Mål i projektet Forventes projektets målsætning/formål at blive indfriet? Afvigelser mellem forventede og faktiske resultater VÆSENTLIGSTE RESULTATER OG ERFARINGER SIKRE EN ENSTRENGET INDGANG FRA ANDEN SEKTOR TIL REBILD KOMMUNE Funktionsbeskrivelse for Hjerneskadekoordinatorfunktion: Funktionsbeskrivelse for udskrivningskoordinator STYRKE EN KOORDINERET SAMMENHÆNGENDE TVÆRFAGLIG INDSATS OPKVALIFICERING AF DE NEUROFAGLIGE KOMPETENCER UDVIKLE EN EGENTLIG MODEL FOR EN FORMALISERET SAMARBEJDSPROCEDURE Rebild modellen BUDGET FORVENTES PROJEKTETS OPRINDELIGE PROJEKT OVERHOLDT? Side 2 af 14

3 1. Generel information om projektet Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden /2015. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere dem til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsøkonomisk Center per inden d. 31. marts Tilskudsmodtager (kommunens navn): Rebild Kommune 1.2 Projektnummer/numre: Projektet navn(e) eller betegnelse(r): Pulje til styrket genoptræning og rehablitering af personer med erhvervet hjerneskade. 1.4 Projektleder og projektansvarliges navn og kontaktinformation: Funktionsleder Marianne Finderup (Projektleder) Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Chef for center Sundhed; Anne Marie Holm (Projektansvarlig) Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Dato for udfyldelse af midtvejsevaluering: Juli 2013 Side 3 af 14

4 1.6 Resumé I 2011 besluttede Folketinget at afsætte 150 millioner kr. på Finansloven til styrkelse af hjerneskaderehabilitering. Rebild Kommune fik bevilget kr. Den styrkede indsats har bl.a. afsæt i et samarbejde med Taleinstituttet omkring kompetenceudvikling af medarbejdere. Projektperioden udløber med udgangen af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse blev søgt om tilladelse til at overføre ubrugte midler til 2015, da udvalgte Centre grundet travlhed ikke havde mulighed for at afholde de ønskede undervisning/opdateringer i årets sidste måneder. Ministeriet gav tilladelsen. I projektansøgningen var formålet at Rebild Kommune på tværs af sektorer og på tværs af kommunens centre Center Sundhed, Center Arbejdsmarked og Borgerservice, Center Familie og handicap og Center Pleje og Omsorg kunne koordinere en sammenhængende tværfaglig indsats og udvikle kvalificerede tilbud til borgere med hjerneskade med det formål, at mindske følgerne af hjerneskaden, at løfte rehabliteringen i kommunen på det niveau det kræves i forhold til at kunne koordinere Sundhedsstyrelsens forløbsprogram, og at borgeren så vidt muligt opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Således øges livskvaliteten for borgere med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende. Resultater I projektansøgningen er der opstillet fire mål, som alle er implementeret og forankret. Delmål et var via en egentlig hjerneskadekoordinatorfunktion, at sikre en enstrenget indgang fra anden sektor til Rebild Kommune. Med etablering af en hjerneskadekoordinator i 10 timer om ugen forankret i Center Sundhed, er der sikret én indgang. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse for Hjerneskadekoordinator. Denne har været drøftet i styregruppen, hvor der er repræsentanter fra Center Arbejdsmarked og Borgerservice, Center Pleje og Omsorg, Center Familie og Handicap og Center Sundhed. Endvidere er Hjerneskadekoordinatorfunktionen politisk godkendt i Delmål to var at styrke en koordineret sammenhængende tværfaglig indsats. Projektet har medvirket til at alle fagligheder er kommet i spil. Sagssparringer har betydet, at medarbejdere har fået viden og indsigt på tværs af fagligheder, og der er opstået et fælles sprog. Indsatsen for den enkelte borger er blevet mere sammenhængende, da alle ved hvad planen er og hvem der gør hvad. Delmål tre var at opkvalificere de neurofaglige kompetencer hos det sundhedsfaglige personale. Der er afholdt temadage som planlagt med deltagelse af mellem henholdsvis medarbejdere. Som supplement til kompetenceudviklingen af medarbejderne, er der etableret skræddersyede kurser for Den fysiske håndtering af den hjerneskadede borger - kurser der er målrettet medarbejdere på plejecentre og hjemmeplejen og Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau - målrettet socialfaglige medarbejdere på beskæftigelsesområdet. Delmål fire var at udvikle en egentlig model for en formaliseret samarbejdsprocedure. Der har i hele projektperioden været arbejdet med en model for samarbejdet opbygget omkring hjerneskadekoordinatorfunktionen. Modellen er blevet døbt Rebild-modellen og er et flow diagram der viser vejen igennem et sparringsforløb, spillerregler og hvem der har ansvaret for hvad. Modellen er nu så udbredt, at hjerneskadekoordinatoren ikke længere fremadrettet bliver omdrejningspunktet for igangsætning af den tværfaglige sparring, det bliver et decentralt ansvar. Alle er enige om at tiden brugt på at holde fælles møder jf. Rebild Modellen er godt givet ud. Side 4 af 14

5 Anbefalinger Evalueringen munder ud i nogle anbefalinger til det videre arbejde med at sikre sammenhængende og koordinerede rehabiliteringsforløb, som kan opsummeres i følgende punkter: Fokus på formidling af Rebild-modellen til nye medarbejdere. Styregruppen fortsætter i et år, hvor der afholdes læringsmøder, således udviklingen i overgangsfasen fra projekt til drift følges tæt. Fokus på fortsat faglig udvikling og ikke mindst vedligeholdelse af opnåede kompetencer. Anbefalingerne kan give et afsæt for det videre arbejde med at nå det ultimative mål om at sikre helhed i indsatsen, kvalitet og koordinerende løsninger for borgere med erhvervet hjerneskade. Side 5 af 14

6 2. Projektets gennemførelse 2.1 Status for projektets gennemførelse? Afslutning af projekt den 31. marts Projektets gennemførsel i relation til projektbeskrivelsen Projektet blev igangsat senere end først planlagt. Mødeaktiviteterne begynder januar Aktiviteterne begynder i april/maj Styregruppen besluttede, at rykke jobshadowing fra 2012 til 2013 herunder intern tværfaglig opfølgning. Tids- og procesplan Hvad sker hvornår? for 2012, 2013, 2014 og 2015 er vedhæftet som bilag C. I løbet af projektperioden har der været følgende aktiviteter: 18 styregruppemøder 15 neurofaglige supervisioner 9 jobshadowing på Taleinstituttet. 3 kurser a 2 dages varighed 1 5 tværfaglige sagssparringer (ca. i alt 35 sager der indtil dags dato har været på hvori der er også er opfølgninger medtaget) 3 fokusgruppeinterview (if. intern opfølgning på medarbejderes deltagelse i aktiviteter i projektet) Diverse (mange) planlægnings og koordineringsmøder En midtvejsevaluering sommer 2013 Projektet er forløbet som planlagt og har på tværs af aktører medført et løft af håndteringen på hjerneskadeområdet. I projektansøgningen er der opstillet fire mål, som alle er implementeret og forankret. De væsentligste resultater er: Rebild Kommune har med etablering af hjerneskadeområdet sikret én indgang. Der er udarbejdet funktionsbeskrivelse for hjerneskadekoordinator Kontakten til borgere og pårørende er styrket. Ca. 25 medarbejdere har fået et kompetenceløft gennem temadage og jobshadowing. Der er etableret et koordinerede fora for hjerneskade rehabiliteringen internt i kommunen med deltagelse af visitatorer på sundheds- og socialområdet, sagsbehandlere/socialrådgivere samt terapeuter fra genoptrænings- og rehabiliteringsområdet. 1 To af kurserne har været hjemtaget fra Taleinstituttet og et kursus har to medarbejdere deltaget i på Taleinstituttet. Side 6 af 14

7 3. Målopfyldelse og erfaringer 3.1 Projektets målsætning Overordnet ønsker Rebild Kommune på tværs af sektorer og på tværs af kommunens centre Center Sundhed, Center Arbejdsmarked og Borgerservice, Center Familie og handicap og Center Pleje og Omsorg at koordinere en sammenhængende tværfaglig indsats og udvikle kvalificerede tilbud til borgere med hjerneskade med det formål, at mindske følgerne af hjerneskaden, at løfte rehabiliteringen i kommunen på det niveau det kræves i forhold til forløbsprogrammerne og at borgeren så vidt muligt opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Således øge livskvalitet for borgere med erhvervet hjerneskade samt deres pårørende Mål i projektet 1. Via en egentlig hjerneskadekoordinatorfunktion, at sikre en enstrenget indgang fra anden sektor til Rebild Kommune. 2. Styrke en koordineret sammenhængende tværfaglig indsats herunder: a. Udvikle kvalificerede tilbud til borgere med hjerneskade med det formål, at mindske følgerne af hjerneskaden. b. Løfte rehabiliteringen i kommunen på det niveau det kræves i forhold til forløbsprogrammer og at borgeren opnår et selvstændigt meningsfuldt liv. 3. Opkvalificering af de neurofaglige kompetencer hos det sundhedsfaglige personale og andre relevante aktører, således at kommunen sikres tilstrækkelig og opdateret viden til en styrket hjerneskade rehabliteringsindsats. 4. Udvikle en egentlig model for en formaliseret samarbejdsprocedure, således det bliver muligt at opfange de personer med erhvervede hjerneskader, der ofte overses, ikke får den rette hjælp og derved risikerer at blive tabt. Et essentielt element er oprettelse af et tværfagligt hjerneskadeteam med særlige kompetencer indenfor hjerneskadeområdet. Der er tale om en ny type tilbud i kommunen, idet tilbuddet medvirker til opkvalificering af faglige kompetencer, udvikler et tværfaglig team på tværs af centre og sikre bedre koordination internt i kommunen såvel som samarbejdspartnere. Dette giver Rebild Kommune mulighed for at yde en hurtig, målrettet og kvalificeret indsats overfor den enkelte borger under hensyntagen til at denne gruppe borgere har differentierede behov. Fokuspunkter i projektperioden: A. Der skal tænkes bredt herunder på tværs af centre og faggrupper. B. Medarbejderne skal klædes bedre på såvel myndighed som udfører - herunder a. Hvordan spotter vi? Hvordan sætter vi de rigtige betegnelser på den skadede? b. At kunne spotte borger i eget regi på et tidligt tidspunkt mhp. at sætte fokus sammen på det bagudrettede men i særdeleshed på det fremadrettede ift. borgerforløbet og hvad der skal til. c. Træning hvordan og med hvilke værktøjer skal trænes (kognitiv, fysisk træning) d. Generelt arbejde med målgruppen. e. Udslusning C. Tilbudsviften fra de forskellige centre præsenteres. Side 7 af 14

8 D. OBS på almen praksis s rolle. Det bliver lægerne, der skal kunne spotte og sende videre til kommunen. E. Myndighedsleddet som udfører leddet skal klædes på. F. Antal borgere med erhvervet hjerneskade afdækkes Forventes projektets målsætning/formål at blive indfriet? Målsætninger blev indfriet Målsætninger blev delvist indfriet Målsætninger blev ikke indfriet X Nøglepersoner udtaler Vi er blevet klogere i forhold til at spotte og klarhed over at det måske kræver udredning og Det kan vise sig at målet er et helt andet sted, når vi snakker sammen end hvis vi ikke gør og Har givet forståelse ramme og indsigt også i forhold til andre aktører Afvigelser mellem forventede og faktiske resultater Sidst i projektperioden var det tydeligt at vi havde ubrugte midler tilbage. Der var ligeledes ønske om mere supervision med neuropsykolog samt undervisning/opdatering af personalet i de forskellige centre. Derfor blev der dels i 2014 tilføjet ekstra møder med neurofaglig supervision samt to temadage, en for psykologerne i Center Arbejdsmarked og Borgerservice og en for personalet i vores Korttidscenter. Ministeriet blev søgt om tilladelse til at overføre ubrugte midler til 2015, da udvalgte centre grundet travlhed ikke havde mulighed for at afholde de ønskede undervisning/opdatering i årets sidste måneder. Ministeriet gav tilladelsen og der blev afholdt to temadage for udekørende sygeplejersker og for udvalgt personale i Center Familie Handicap. Der har i 2014 været meget fokus på at opbygge og fastholde faglige viden, derfor traf styregruppen også beslutning om at der skulle indkøbes relevant litteratur til alle centre, således det fremover kan benyttes som opslagsværk og i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere. Side 8 af 14

9 4. Væsentligste resultater og erfaringer Hjerneskadeområdet er et komplekst forvaltningsområde, hvor opgaverne varetages på tværs af sektorer. Konkret for Rebild Kommune varetages opgaven vedrørende hjerneskadede borgere på tværs af flere forvaltninger. Særligt Center Familie og Handicap; Center Arbejdsmarked og Borgerservice; Center Pleje og omsorg og Center Sundhed. 4.1 Sikre en enstrenget indgang fra anden sektor til Rebild Kommune Et af delmålene er via en egentlig hjerneskadekoordinatorfunktion, at sikre en enstrenget indgang fra anden sektor til Rebild Kommune. Funktionsbeskrivelsen af hjerneskadekoordinatorprojektet er bearbejdet og drøftet i styregruppen, hvor der er repræsentanter fra Center Arbejdsmarked og Borgerservice, Center Pleje og Omsorg, Center Familie og Handicap og Center Sundhed. Endvidere er Hjerneskadekoordinatorfunktionen politisk godkendt i Funktionsbeskrivelse for Hjerneskadekoordinatorfunktion: Formål Hjerneskadekoordinatorfunktionen skal sikre en indgang til Rebild Kommunes tilbud. Herunder i tæt samarbejde med udskrivningskoordinator sikre rehabiliteringsforløbets overgang mellem sekundær og primær sektor, samt etablere sammenhængende og effektive rehabiliteringsforløb for personer med erhvervet hjerneskade. Hjerneskadekoordinator sikrer tværfagligt samarbejde og tværsektoriel koordination. Overordnede mål Koordinering af eksisterende indsatser og sagsforløb overfor borgere med erhvervet hjerneskade, så de og deres pårørende oplever at modtage velkoordinerede sammenhængende ydelser dvs. at borger modtager rette indsats på rette tidspunkt. Varetage / deltage i den overordnede planlægning af den samlede kommunale indsats for personer med erhvervet hjerneskade. Samarbejde med andre kommuner og regioner omkring udvikling, implementering og udvikling og opfølgning på forløbsprogrammerne. Sikring af den sammenhæng der måtte være relevant i forhold til det specialiserede område. Medvirke til kompetenceudvikling i kommunen inden for hjerneskadeområdet. Afdække behov for øget samarbejde både internt i kommunen og med andre samarbejdspartnere, for bedre koordinering af indsats i overgang mellem faserne og for nye / andre tilbud for målgruppen. Råd og vejledning til relevante herunder pårørende. Målgruppe: Borgere med erhvervede hjerneskader eller traumatiske skader i alle aldre. Side 9 af 14

10 Hjerneskadekoordinator skal dermed sikre: At der etableres og sikres koordineret samarbejde i et tværfaglig team på tværs af centre arbejdes på tværs af centre efter aftalt model. Hjerneskadekoordinatorfunktionen kan trække på relevante medarbejdere med neurofaglig viden fra relevante centre, der indgår i samarbejde omkring borger. I samarbejde med relevante aktører skal hjerneskadekoordinator som en del af modellen løbende at vurdere / justere behovet for enkelte faggruppes delindsats i forhold til den samlede rehabiliteringsindsats og borgers ressourcer. Hjerneskadekoordinatorfunktionen arbejder dermed overordnet efter aftalt model på tværs af alle centre, som nærmere konkret består i: At modtage sager fra øvrige centre vedr. aktuelle borgere. At være ansvarlig og udføre en gatekeeper-funktion mhp. at indkalde det tværfaglige team ved behov og herunder sikre, at der startes relevante forløb i forhold til hvad der til en start skal til i forhold til en borgersag (Ofte kan det handle om sager, hvor der er mange inde over ): o o o Ved borger med behov for let hjælp koordineres fra Myndighed / udskrivningskoordinator som vanligt til samarbejdsparter og borgers kontaktperson og sagen tages ikke umiddelbart med på tværfaglig team. Der udarbejdes foreløbige noter af sagsbehandler for en tværfaglig handlingsplan for rehabiliteringsindsatsen i kommunalt regi ud fra den fælles målsætning på det afholdte tværfaglige teammøde i forhold til borgersagen. Tværfagligt team kan dermed indstille til alternative løsninger og komme med deciderede anbefalinger, såfremt borgerens behov for hjælp kan imødekommes indenfor aktuel økonomisk ramme. Hjerneskadekoordinatorfunktionen varetager ikke sagsbehandling, bisidderfunkton og opfølgning herunder. Dette varetages af sagsbehandlere. Sammensætning af det tværfaglige team: Deltagere med neurofaglig viden fra alle centre kan indgå i det tværfaglige team. Er centrenes umiddelbare første repræsentant, der er indkaldt til mødet forhindret, så skal opgaven (at deltage i tværfagligt teammøde) uddelegeres til en kollega. Dette mhp. at det er vigtigt at de tværfaglige teammøder i forhold til borgersager afvikles ad hoc indenfor en rimelig tidsramme. Senest efter 5 hverdage. Herefter indkaldes de relevante medarbejdere af hjerneskadekoordinator til møde i tværfaglig team. Deltagere kan eksempelvis være: Udskrivningskoordinator fra Center Sundhed; Sygeplejerske og visitator fra Center Pleje og Omsorg; Sagsbehandlere fra Center Familie og Handicap og Center Arbejdsmarked og Borgerservice. Kontaktpersoner fra plejen i Center Pleje og Omsorg. Trænende terapeuter fra Center Sundhed Udekørende sygepleje fra Center Pleje og Omsorg, Talepædagog fra Center Børn og Unge. Bostøtte fra Center Familie og Handicap. Støttekontaktperson fra Center Familie og Handicap Side 10 af 14

11 De konkrete opgaver for det tværfaglige team er at: Gennemgå og vurdere den enkelte borger, hvis borgersag er indbragt af sagsbehandler Udpege en tovholder i den aktuelle sag/forløb Udarbejde overordnet mål og handleplan for forløb ud fra hvem der giver indsats hvornår og hvilken indsats. Hvad skal eksempelvis være afdækket/bedret inden næste indsats/opfølgning? Mødefrekvens: 4 faste møder pr. år minimum og ellers ved behov i forhold til de sager der internt fra centre og evt. eksternt fra andre eller Regionen sendes til hjerneskadekoordinator. Ramme for Hjerneskadekoordinatorfunktionen: Gennemsnitligt 10 timer pr. uge. Hjerneskadekoordinatoren refererer til Sundhedschefen; Center Sundhed. I Hjerneskadeprojektet er fokus på målgruppen år. Fremadrettet er målgruppen alle borgere Funktionsbeskrivelse for udskrivningskoordinator Udskrivningskoordinatoren skaber et overblik og sammenhæng i forbindelse med komplekse patientforløb i primær sektor. Derudover sikrer udskrivningskoordinatoren en intensiv rehabiliteringsindsats, der vedligeholdes og følges op så tæt på borgerens hjemlige omgivelser som muligt. Udskrivningskoordinator følger med set i forhold til de borgere, som vi i forvejen kender. Det giver god mening, at udskrivningskoordinator sender en generel orientering/melding om, at der er en borger der er indlagt med en hjerneskade. Derudover varetager koordinatoren følgende funktioner: Kontaktperson Hammel, N3 i Hobro og Brønderslev Deltage i statusmøder undervejs under indlæggelsen Tovholder for borgeren mhp. afklaring af ting i hverdagen. En uvildig person. Orientere hjerneskadekoordinator om, at der er sag på vej. Gate-keeper set i forhold til, hvornår tager vi borgerne hjem. 4.2 Styrke en koordineret sammenhængende tværfaglig indsats Projektet har medvirket til at alle fagligheder er kommet i spil. Tværfagligt er der sket en opkvalificering af medarbejderne, metoder, arbejde med fælles mål, hvem er tovholder, i mødet med borgeren, undervist i forløbsprogrammer, bedre til at tage de rette beslutninger rette tilbud på rette tidspunkt. Tilbagemeldingen fra de medarbejdere, der har haft sager på til sagssparring er, at det er en meget givtig og lærerig seance for det videre arbejde omkring sagerne. Til hver sagssparring/neurofaglig supervision har der altid været minimum en sag, som er blevet gennemgået og drøftet heraf læring. Det er positivt, at sagerne kommer/indmeldes til sagssparringen uden at der skal bedes om sager. Sagsssparringen er tillige meget positiv mhp. at den læring, der opsamles i forhold til måden at dele viden og sager på er byggesten til den videre opbygning af samarbejdsmodellen. Sagsorienteringsmodellen virker - tiden der bruges på at mødes er godt givet ud og tjenes ind på sigt det giver godt flow i sagen På en temadag ultimo oktober 2014 blev det drøftet, hvad det er der gør det tværfagligt frem for monofagligt. Der sker noget andet, der kommer noget andet ud af det de drøftelser, der foregår. Vinkler som alle reflekterer på, mere sammenblandet, enige om at den indsats man har - er på tværs og løfter drøftelsen til at blive mere refleksiv og kvalificeret. Side 11 af 14

12 I projektet har man oplevet vigtigheden af, at sagsbehandleren er tidligt på banen. Dels mhp. at sikre tværfagligheden fra starten, men også for at sikre at stafetten bliver overleveret. Godt som sagsbehandler at være med udskrivningskoordinatoren til udskrivningssamtalen, det giver tryghed og tillid ved borgeren, at vedkommende, hvem hun fremover skal møde i kommunen 4.3 Opkvalificering af de neurofaglige kompetencer Det er vores opfattelse, at vi er lykkes med den koordinering og tværfaglighed, som vi har sat os for. Vi har oplevet et større rodfæste end det, vi har forventet. Der er afholdt temadage som planlagt med mellem henholdsvis medarbejdere fra henholdsvis Center Arbejdsmarked og Borgerservice; Center Familie og Handicap, Center Pleje og Omsorg og Center Sundhed. I 2012 har der været afholdt 2 temadage i samarbejde med Taleinstituttet (tilknyttet egen neuropsykolog) i forhold til undervisning og ½ temadag maj Derudover har der været afholdt en temadag i oktober Formålet med sidstnævnte temadag var dels at give en status på hjerneskadeprojektet, men også at præsentere og drøfte arbejdet med blandt andet en af aktiviteterne (jf. kompetenceudviklingsaktiviteter) i hjerneskadeprojektet den neurofaglige supervision ved hjælp af 2 cases. Funktionerne for Hjerneskadekoordinator og Udskrivningskoordinator blev ligeledes præsenteret. Som supplement til kompetenceudviklingen af medarbejderne er der som noget nyt i projektet skræddersyet kurser i samarbejde med taleinstituttet. De afholdes i efteråret Kursus pakke A: Den fysiske håndtering af den hjerneskadede borger, målrettet medarbejdere på plejecentre og hjemmeplejen. Kursus pakke B: Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet socialfaglige medarbejdere på beskæftigelsesområdet. Med henblik på jobshadowingen giver det mulighed for at se arbejdsmetode og overvære væsentlige opgaveløsninger med det formål at oparbejde/have et fundament mhp. at i en væsentlig grad på sigt, at blive klædt på og tage mere over på opgaven selv. Nøglepersonerne i projektet udtaler følgende om jobshadowingen: God måde at se hvad borgerne oplever på og lærerigt at se borgeren på en anden måde end vi er vant til. En dag hvor der skulle suges mange indtryk. Man er fuldt op efter sådan en dag, en ekstra dag til refleksion kunne være ønskeligt. Mere klar på den oplevelse af at der er forskel på om borgeren er i egne eller fremmede omgivelser Medarbejderen oplever, at samarbejdet giver større indsigt i at spotte borgere og behov. Der er blevet drøftet borgersager ved: Neurofaglige supervisioner med neuropsykolog og evt. på ved efterfølgende opfølgning eller/og Sagsorienteringer uden neuropsykolog og evt. på ved efterfølgende opfølgning eller/og Sagssparringer for trænende terapeuter ved neuropsykolog. I alt er 26 borgere drøftet i perioden 4. juni 2012 til den 12. december Ved 7 ud af disse 26 borgere har der været behov for opfølgning 1 gang, mens der ved 1 ud af de 26 borgere har der været behov for opfølgning 2 gange. Det vil sige i alt - med opfølgningerne, som er sager der er gået igen har der været 35 sager til drøftelse. Side 12 af 14

13 Sag der er drøftet én gang Dvs. ikke behov for opfølgning en efterfølgende gang Sag der også er drøftet anden gang Dvs. der har været behov for nr. 1 opfølgning en efterfølgende gang Sag der også er drøftet tredje gang Dvs. der har været behov for nr. 2 opfølgning en efterfølgende gang I alt 26 borgere Ud af de 26 borgersager er 7 borgersager derudover drøftet med 1 opfølgning Ud af de 26 borgersager er 1 borgersag drøftet med 2 opfølgninger I bilaget er der medtaget 5 borger cases til illustration af arbejdsfeltet på hjerneskadeområdet i kommunen - herunder i forhold til at illustrere den kompleksitet og variation, der karakteriserer de enkelte forløb, og det heraf følgende behov for graduerede tilbud. 4.4 Udvikle en egentlig model for en formaliseret samarbejdsprocedure Hvordan kan vi samarbejde omkring sager? I kraft af den neurofaglige sagssparring udviklet en model. Måden sagerne deles på: Komme før i gang; spotte personerne; alle centre bliver gode til det og udrettet og afdækket Rebild modellen Rebild-modellen er en model for sagsstyrring og samarbejde. (Se i bilaget; s. 6) Relevant materiale og før arbejde for en sags indbringer betyder at: Sagsindbringer skal sørge for samtykke fra borger set i forhold til, at borgers sag bringes op. Data som deltagere til kommende sagsorientering/sagssparring gerne skal kende til 14 dage før af hensyn til optimal forberedelse mv. Man holder møde i det tværfaglige indkaldte team - med relevante fagpersoner omkring enkelte borger. Det ses hensigtsmæssig med den brede repræsentation, når borgersag drøftes / er på. Der skal dog ej heller sidde flere fagpersoner end nødvendigt for opgaven. Det er hjerneskadekoordinators opgave, at gennemlæse borgersag i første omgang samle viden evt. modtaget fra udskrivningskoordinator og drøfte med udskrivningskoordinator eller andre relevante og overordnet i første omgang vurdere hvad er det at borger skal have i forhold til behov og funktionsevne. Når sagen har været på til drøftelse i det tværfaglige indkaldte team skal der foreligge en handleplan for det der nærmere skal ske, kontaktperson mv. Som fast procedure giver det god mening, at sager, der har været på følges alle op dvs. de kommer efter tid på som borgersager igen til drøftelse denne gang blot ud fra en opfølgning på det tidligere. Det er godt at have mødt hinanden, det gør det nemmere at bruge hinanden bagefter. Det er vigtigt at møde hinanden det virker bedre end en elektronisk kommunikation. 4.5 Beskriv og vurder dokumentationen for projektets resultater I projektet er følgende resultater implementeret og forankret: Etablering af en hjerneskadekoordinator 10 timer om ugen. Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse Der har i hele projektperioden været arbejdet med en model for samarbejdet opbygget omkring hjerneskadekoordinatorfunktionen. Modellen er blevet døbt Rebild-modellen og er et flow diagram der viser vejen igennem et sparringsforløb, spillerregler og hvem der har ansvaret for hvad. Sagssparringer har betydet, at medarbejdere har fået viden og indsigt på tværs af fagligheder, og der er opstået et fælles sprog. Indsatsen for den enkelte borger er blevet mere sammenhængende, da Side 13 af 14

14 alle ved hvad planen er og hvem der gør hvad. De neurofaglige kompetencer er blevet opkvalificeret hos det sundhedsfaglige personale. Der har været holdt fokusinterview med nøglepersoner i projektet. Disse interview munder bl.a. ud i nogle anbefalinger til det videre arbejde med at sikre sammenhængende og koordinerede rehabiliteringsforløb, som kan opsummeres i følgende punkter: Fokus på formidling af Rebild-modellen til nye medarbejdere. Styregruppen fortsætter i et år, hvor der afholdes læringsmøder, således udviklingen i overgangsfasen fra projekt til drift følges tæt. Fokus på fortsat faglig udvikling og ikke mindst vedligeholdelse af opnåede kompetencer. Anbefalingerne kan give et afsæt for det videre arbejde med at nå det ultimative mål om at sikre helhed i indsatsen, kvalitet og koordinerende løsninger for borgere med erhvervet hjerneskade. Der henvises til afsnit mhp. afvigelser mellem forventede og faktiske resultater. 5. Budget 5.1 Forventes projektets oprindelige projekt overholdt? Budgettet er overholdt: X Budgettet er overskredet Budgettet er ikke at blive brugt fuldt ud Regnskabet viser, at de samlede udgifter beløber sig til kr. Rebild Kommune har således haft et mérforbrug på kr. Side 14 af 14

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere

Læs mere

Generel information om projektet

Generel information om projektet Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 delprojekt: Håndtering af neurogen dysfagi i de midtjyske kommuner Tilskudsmodtageren

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Line Honoré, teamleder i Sundhedsafdelingen. Anne Gliemann, psykolog i Job og vækstcenter Middelfart. 1 Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Ansøgning. Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Ansøgning. Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Ansøgning Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Ege Lau Frandsen D 4646 4655 E egfr@lejre.dk Dato: 7. februar 2012 J.nr.: 11/14975 Styrket genoptræning og rehabilitering

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Definition af rehabliteringsbegrebet MarselisborgCentret. Rehabilitering

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres

Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres 2. Kommunikation og koordinering i samarbejdet mellem forældre og kommune omkring børn og unge

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade BILAG: Evaluering - Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade BILAG: Evaluering - Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade BILAG: Evaluering - Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 BILAG A: BORGERCASES...

Læs mere

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau

Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Udfordringer med vurderingen af patienter til specialiseringsniveauet rehabilitering på specialiseret niveau Ved udviklingsansvarlig fysioterapeut Camilla Biering Lundquist, Hammel Neurocenter Plan Specialiseringsniveau

Læs mere

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Slotholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Lone Vicky Pedersen Job & Velfærd Ledelsessekretariatet St. Sct. Hans Gade 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: www.viborg.dk

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune

Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune 27.11.15 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune Baggrundsviden Assens kommune valgte med virkning fra 2012 at hjemtage den samlede hjerneskaderådgivningsopgave.

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Tværgående visitationsgruppe Sygehuse Praktiserende læger Hjemmesygepleje Jobcenter Børn & Skole forv. Henvisning/henvendelse fra

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2. Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard

Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2. Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard Projekt: ADHD Basisteam, Hørsholm kommune Reference nr. 7-313-04-11/2 Projektansvarlig: Læge Anne Munch Bøegh Psykolog Helle Lindhard Dato: 24. maj 2011 1.0. Generel del Projektets formål er en tidligere

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter.

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Vejle Kommune ansøger om

Læs mere

Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014

Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014 2014 Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014 NOTAT marts 2014 Udarbejdet af Lisbeth Majgaard og Helene Henrichsen Udkast - notat: Hvorfor fortsat udvidet hjerneskadekoordination

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Projektansøgning Update2 Jobcenter København.

Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektansøgning Update2 Jobcenter København. Projektets overordnede idé og målsætning / Projektet på 5 linjer: Projektets overordnede formål er at øge beskæftigelse og mindske kriminaliteten, herunder

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis 1 HVAD ER ALMEN PRAKSIS ROLLE? Almen praksis funktion Generalist Gatekeeper Tovholder for den lægelige behandling Kontinuitet 2 FAMILIELÆGE Hvor

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål i omfang svarende

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Bo- og Genoptræningscenter Lunden 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade 2 Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhed Plan og Kvalitet, Sundhed & Sammenhæng Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk udgivelsesdato

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere