Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010"

Transkript

1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der trænes i det internationale forbund Tendo World Aikido, forkortet TWA. TWA er stiftet i 2008 af Kenji Shimizu, inderhaver og grundlægger af Tendokan i Tokyo, Japan. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben er det endvidere Vejle Aikidos formål at udbrede kendskabet til denne idræt, samt udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben. 3 Medlemskab Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver person uanset dennes alder. 4 Indmeldelse Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til enten klubbens formand eller næstformand. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for den trænings-sæson, hvori indmeldelsen finder sted og medlemmet anses for optaget i klubben, når første medlemskontingent er indbetalt. 5 Udmeldelse Udmeldelse skal ske, skriftligt til kassereren eller formanden med en måneds varsel til udgangen af en træningssæson. Forinden udmeldelse kan finde sted, skal evt. økonomiske mellemværende med klubben være afsluttet. 6 Kontingent Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og fremlægges på den ordinære generalforsamling. Kontingentet er eksklusiv betaling obligatorisk licensafgift til indløsning af Vedtægter ver

2 sportslicens til medlemmerne, i forhold til forbund klubben er tilknyttet. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 7 Restance Kontingentet skal være betalt senest ved udgangen af forfaldsmåneden. 8 Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sin medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Begrundelsen for, og varigheden af, en udelukkelse eller eksklusion skal altid angives skriftligt til medlemmet. I sager om eksklusion kan medlemmet gøre krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En genereforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. 9 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med opslag i klubbens lokaliteter og i evt. klubblad, hjemmeside, avis-annoncering eller ved fremsendelse pr. post/løbeseddel til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden og de evt. indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Alle klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen eventuelt måtte indbyde. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Vedtægter ver

3 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 10 Dagsorden for den ordinær generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal i lige årstal mindst omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens beretning fremlægges til godkendelse 4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 6) Behandling af indkomne forslag 7) Valg af formand og sekretær 8) Valg af revisor 9) Eventuelt Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal i ulige årstal mindst omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens beretning fremlægges til godkendelse 4) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 6) Behandling af indkomne forslag 7) Valg af næstformand og kasserer 8) Valg af revisor 9) Eventuelt Vedtægter ver

4 11 Generalforsamlingens ledelse m.v. Dirigenten leder generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer og klubbens opløsning 2/3 flertal. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer som er fyldt mindst 15 år på dagen for valget. For at et medlem kan modtage valg til posten som formand, næstformand eller kasserer skal medlemmet være fyldt 18 år senest på dagen for valget. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at medlemmet vil modtage valg til den foreslåede post. Begærer et medlem skriftlig afstemning om et punkt, skal dette imødekommes. 12 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¼ del af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer ønske herom med angivelse af de emner, som ønskes behandlet. Bestyrelsen skal da indkalde til general-forsamlingen med samme varsel som ordinær generalforsamling, således at den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter bestyrelsen har modtaget begæringen. Dagsordenen skal indeholde punkt 1 og 2 fra den ordinære generalforsamling samt som efterfølgende punkter, de emner, som ønskes behandlet. 13 Bestyrelsen Valg Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Formanden og sekretæren er på valg i lige år og næstformanden og kassereren er på valg i ulige år. Vedtægter ver

5 Formanden, næstformanden og kassereren skal være personlig myndige i forhold til dansk ret. Træder et medlem af bestyrelsen ud før ordinær generalforsamling, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsen konstituerer herefter sig selv på ny. 14 Forretningsorden og tegningsret Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er tilstede. Alle beslutninger på et bestyrelsesmøde skal føres til protokol. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over DKK (læs: femtusinde) kræves underskrift af formand og næstformand i foreningen. Ved økonomiske dispositioner under DKK (læs: femtusinde) kan formand og kasserer disponere uafhængigt af hinanden. Lånoptagelser på mere end DKK (læs: femtentusinde) skal godkendes på en generalforsamling. Bank og girokonti transaktioner kan kun foretages af fuldmagtshavende bestyrelsesmedlemmer. 15 Regnskab Vejle Aikido s regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden årets ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren, således at det er klar til fremlæggelse på generalforsamlingen, som afholdes i årets første kvartal. Regnskabet skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Ligeledes skal årets regnskab være underskrevet af hele bestyrelsen. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab, bilag og kassebeholdninger. 16 Klubbens opløsning Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstra ordinær generalforsamling. Vedtægter ver

6 For at en opløsning af klubben kan finde sted, skal 2/3 dele af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemme for denne beslutning. Efter klubbens opløsning tilfalder evt. aktiver og passiver klubben måtte have, efter at have betalt sine kreditorer, herefter i en ligelig fordeling til de på ethvert tidspunkt eksisterende Tendoryu Aikido søsterklubber i Danmark. Disse vedtægter er godkendt på Vejle Aikidos stiftende generalforsamling, den Vedtægtsændringerne er fremlagt og godkendt på ekstraordinær generalforsamling, d Vedtægtsændringerne er fremlagt og godkendt på ekstraordinær generalforsamling, d Vedtægtsændringerne er fremlagt og godkendt på generalforsamling, d Vedtægter ver

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere