Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening"

Transkript

1 Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union (RIU). 2 Formål Afdelingens formål er at skabe de bedst mulige rammer for at udøve forskellige former for gymnastik. 3 Optagelsesbetingelser Alle personer, der er registreret på et gymnastikhold og har betalt kontingent eller af bestyrelsen er fritaget for kontingentbetaling er automatisk optaget som medlemmer. Ved optagelse af umyndige medlemmer, kan bestyrelsen kræve skriftligt samtykke fra forældre/værge. Æresmedlemmer, der er indstillet af bestyrelsen, udnævnes af GIF's generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri i alle afdelinger og har samme rettigheder som øvrige medlemmer. 4 Børneattest For alle bestyrelsesmedlemmer og aktive trænere over 15 år indhenter gymnastikafdelingen børneattest ved sæsonens opstart. 5 Kontingent Afdelingens kontingenter for de aktive medlemmer fastsættes af bestyrelsen. 6 Betalingsform Kontingent, indbetalingsform og opkrævningsprocedurer fastsættes af bestyrelsen. 7 Udelukkelse

2 Er et medlem i kontingentrestance ud over den af bestyrelsen fastsatte frist (skal være medlemmet skriftligt bekendt eller påført indbetalingsblanket), ophører vedkommendes medlemskab uden forudgående meddelelse. En person, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af GIF's afdelinger, når vedkommende har betalt sin gæld. Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens ordensregler. Såvel i sagen om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling og GIF's generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. 8 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned (så kan uafklarede spørgsmål videresendes til Gadstrup IF på deres generalforsamling i marts). Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel med opslag på foreningens hjemmeside og ved annoncering i lokalavis. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til formanden for bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udsendes til bestyrelsen og opslås på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen. En rettidig varslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. For medlemmer under 15 år har forældre/værge én stemme pr. medlem. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, og som er uden kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

3 Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer og afdelingens ophør. Blanke stemmer tæller altid med som gyldigt afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, når bare et medlem ønsker det. 9. Dagsorden - generalforsamlingen Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning for det forløbne år 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 5. Forelæggelse af budgetforslag for indeværende år til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor: Der vælges 5 medlemmer til bestyrelsen: 3 i lige år og 2 i ulige år. Herudover vælges hvert år 2 suppleanter og 1 revisor. 8. Eventuelt 10 Generalforsamlingens ledelse Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver eksklusion, vedtægtsændringer og afdelingens ophør kvalificeret majoritet, jf. 7, 16 og 17. Valgbare til bestyrelsen er alle med stemmeret, jf. 8. For at blive valgt til formand og kasserer skal man dog være 18 år. Fraværende valgbare personer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil vælges til den foreslåede post. Afstemningen skal være skriftlig, såfremt blot ét medlem forlanger det. Der skrives referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 11 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt

4 fremsætter ønske herom. Henvendelsen skal indeholde begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes indenfor 1 måned efter den skriftlige henvendelse. Mødets ledelse, afstemning m.m. skal følge de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 12 Bestyrelsen - valg Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen ligeledes på den ordinære generalforsamling. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens 2 andre bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne deltager på lige fod med bestyrelsens øvrige medlemmer i foreningens daglige arbejde. Ved eventuelle afstemninger tæller dog kun bestyrelsesmedlemmernes stemmer. 13 Tegningsret Afdelingen tegnes af formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Der udsendes dagsorden udarbejdet af formanden til bestyrelsen senest 4 dage før bestyrelsesmødet. Der skrives referat af bestyrelsens møder. Referat fra de åbne punkter offentliggøres. Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af både formand og kasserer. Afdelingen hæfter kun for egen gæld.

5 Formanden er medlem af Gadstrup Idrætsforenings hovedbestyrelse (GIF), men kan dog vælge at sende en anden i sit sted. Generelle problemstillinger i relation til Roskilde Kommune varetages af GIF's formand i samarbejde med Roskilde Idrætsunion. 14 Regnskab Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal i rimelig tid inden den ordinære generalforsamling sende driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisor. Driftsregnskab og status fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. Afdelingens godkendte regnskab og status fremlægges til orientering på GIF's ordinære generalforsamling. 15 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 1 revisor, jf. 9. Revisor skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 16 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/5 af de fremmødte stemmer for forslaget. 17 Afdelingens ophør Beslutning om afdelingens ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

6 Denne beslutning kræver, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, samt at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4-8 uger efter, hvor stemmeflertal afgør spørgsmålet uanset antal fremmødte. Ved afdelingens ophør, og såfremt der ikke oprettes en ny afdeling evt. ved sammenlægning, afgør generalforsamlingen, hvordan aktiver/materiel kan anvendes i almennyttigt idrætsarbejde i Roskilde Kommune. -o0o- Vedtægterne er sidst revideret i marts 2012 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 20. marts Gadstrup, den 20. marts 2012 På vegne bestyrelsen: Pia Heskjær Pedersen Rikke Søder Tina Volsgaard Helene-Therese Darré Hanne Roslyng-Stilou

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere