VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridning og kendskabet til heste og oplære navnlig børn og unge i alt vedrørende hestens pleje og brug, specielt med henblik på deltagelse i ridearrangementer, og dermed udbrede kendskabet til ridesporten. Endvidere er det klubbens formål, at medlemmerne ved deltagelse i klubbens mange forskellige idrætsmæssige og sociale arrangementer dels får lyst til at deltage aktivt i det daglige foreningsarbejde, dels tager et medansvar for en god trivsel blandt både heste og ryttere i Lyngby-Taarbæk Rideklub. Endelig er det klubbens formål at udvikle et sportsligt og socialt miljø, der giver plads til alle aktive ryttere og deres familier. 3. Dansk Rideforbund og Dansk Idræts-Forbund Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. 4. Medlemskab af Lyngby-Taarbæk Rideklub Alle personer med relevant tilknytning til etablissementet skal være aktive medlemmer af LTR. Ved relevant tilknytning forstås: har hest opstaldet har part på opstaldet hest får rideundervisning udefrakommende ekvipager, der har aftale om benyttelse af etablissementets faciliteter. I klubben kan optages aktive og passive seniorer og ungdoms- og juniormedlemmer. Pårørende til aktive medlemmer kan optages som medlemmer i kategorien passive seniorer. Passive medlemmer af Lyngby-Taarbæk Rideklub er valgbare til bestyrelsen. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket, som afleveres på klubbens kontor. Medlemskabet er gældende fra den dato, den underskrevne indmeldelsesblanket er modtaget. 1

2 Dog kan deltagelse i arrangementer først finde sted, når kontingent er betalt. For børn og unge under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Medlemmerne er forpligtet til at overholde rideklubbens vedtægter og reglementer samt til leve op til klubbens formål. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsens kasserer med en måneds varsel til udgangen af kontingentperioden per den 31.december. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med Lyngby-Taarbæk Rideklub afvikles. Ved ophør af relevant tilknytning til stedet sker udmeldelse automatisk ved kontingentperiodens udløb, medmindre andet aftales. 5. Karantæne og eksklusion 5 a. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der ikke overholder klubbens vedtægter, gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have ret til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabilt. 5 b. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse krævet et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger. 5 c. I det af stykke b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts-Forbund (eksklusion). 2

3 6. Kontingent Medlemskontingentet for perioden 1. januar til 31. december fastsættes ved den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Er medlemskontingentet ikke betalt inden 30 dage, ophører vedkommendes medlemsrettigheder i klubben, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restancen + restancegebyr. Ved optagelse i klubben betales foruden kontingent et indskud, der fastsættes på generalforsamlingen. Forfaldent kontingent skal betales, uanset ophør af medlemsrettigheder, jf. 4. Bestyrelsen kan udmelde et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. De af klubben ansatte beridere og ridelærere, dog ikke amatørtrænere, er fritaget for kontingentbetaling, uden at dette har indflydelse på deres medlemsstatus og stemmeret. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen. Kontingentforhøjelser skal varsles over for medlemmerne minimum 3 måneder før, forhøjelserne finder sted. 7. Bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Rideklub Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. På generalforsamlingen vælges formanden direkte, og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere udpeges fra bestyrelsens midte en forældrerepræsentant, som især har ansvar for at sikre, at de yngste medlemmers interesser varetages i klubarbejdet. Det forudsættes, at forældrerepræsentanten selv er medlem og har et barn, som er aktivt medlem af rideklubben. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt eller fylde 18 år i det år, de vælges. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanten - første gang efter lodtrækning. I tilfælde af vakance for formand eller et andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, eller såfremt suppleanterne ikke måtte ønske at indtræde i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg, men med et bestyrelsesmedlem som udvalgsformand. 3

4 Genvalg kan finde sted. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen: 1. Etablissementsejere og/eller bestyrelsesmedlemmer for etablissementet/den selvejende institution. 2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer for den ejerinstitution, hvor klubben holder til. 3. Undervisere, dog ikke amatørtrænere. 4. Ansatte på etablissementet. 5. Medlemmer, der ikke har relevant tilknytning til etablissementet (jf. 4). 8. Bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med 1 uges varsel med angivelse af dagsorden. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Der føres protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøderne. Protokollen skal underskrives af alle tilstedeværende ved det efterfølgende bestyrelsesmøde. 9. Tegning og hæftelse Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Bestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær er tegningsberettigede. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagning godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. 10. Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar. 4

5 Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag fra de øvrige medlemmer skriftligt og/eller ved opslag meddeles klubbens stemmeberettigede medlemmer med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent (dette punkt ledes af bestyrelsesformanden). 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse. 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse. 6. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Valg af formand. 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant. 12. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 13. Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger vedr. de emner, der drøftes under punktet Eventuelt. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen. Stemmeret har medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent, og som har været medlemmer i mindst 3 måneder. Endvidere har forældre til eller værger for medlemmer under 18 år stemmeret. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det ved personvalg dog på forlangende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Enhver beslutning træffes, hvor intet andet er bestemt, ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, forkastes forslaget. Der udarbejdes referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 11. Ændringer af vedtægter for Lyngby-Taarbæk Rideklub Ændring af vedtægterne for Lyngby-Taarbæk Rideklub kan ske på enhver generalforsamling. Til vedtagelse af forslag om ændring af klubbens vedtægter kræves, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er mødt, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Såfremt der på generalforsamlingen ikke er mødt et tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer til at træffe en sådan beslutning, kan der inden 3 måneder indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 majoritet af de hér fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 5

6 12. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når denne anser dette for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et eller flere klart angivne spørgsmål, som skal behandles af generalforsamlingen. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt eller ved opslag med mindst 8 dages varsel. Beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 13. Regnskab Lyngby-Taarbæk Rideklubs regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen afgiver årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten med revisorens påtegning og underskrift - forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 14. Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten skal forsynes med påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 15. Opløsning af Lyngby-Taarbæk Rideklub Bestemmelse om opløsning af Lyngby-Taarbæk Rideklub kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves det, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om at opløse rideklubben kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede der er til stede. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 1. Eventuelle aktiver kan ikke tilfalde rideklubbens medlemmer. 6

7 Således vedtaget på generalforsamlinger , , og

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB

VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB VEDT./EGTER i SLAGELSE RIDEKLUB S!,AGE!.SE R {D EK I.U B frÿ'fr.5ÿ RK.Dh" 1 Klubbens navn er Slagelse Rideklub fremover forkortet SLRK. Klubbens hjemsted er: Slagelse Kommune. 2 Klubbens formal er at fremme

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere