Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion"

Transkript

1 Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) og Roskilde Idræts Union (RIU) Afdelingen er stiftet den 20. april Formål Afdelingens formål er at give borgerne mulighed for at dyrke en bred vifte af motionsformer via fleksible og målrettede tilbud primært i et motionsrum, men også ved andre arrangementer, for derigennem at medvirke til øget tiltrækning og fastholdelse af medlemmer i Gadstrup IF. Formålet er specifikt at: tilbyde borgere i lokalområdet motion, med hensyn til fysisk træning i et motionsrum på en tidsmæssig fleksibel måde tilbyde lejlighedsarrangementer med motion som formål styrke fællesskabet mellem borgere i nærområdet til Ramsøhallen, Gadstrup IF, institutioner i Snoldelev og Gadstrup og ansatte på virksomhederne skabe nye muligheder for, at det stigende problem med overvægt, sukkersyge og dårlig fysisk pga. inaktivitet kan forebygges og bekæmpes skabe mulighed for at borgere lokalt kan udfører skadeforebyggende træning samt målrettet genoptræning 3 Optagelsesbetingelser Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 15 år. Ved optagelse af umyndige medlemmer, kan bestyrelsen kræve skriftligt samtykke fra forældre- /værge. Enhver, der er fyldt 15 år, kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejdet. Dog kan der, ved særlige arrangementer, deltage personer under 15 år. Bestyrelsen skal have godkendt, hvornår der er tale om et sådant arrangement. 4 Indmeldelse Indmeldelse sker ved betaling af kontingent. For medlemmer under 18 år kan bestyrelsen kræve skriftlig samtykke fra forældre eller værge. Indmeldelsen er gældende for den periode, der er betalt kontingent. 5 Udmeldelse Udmeldelse sker automatisk, når man ikke betaler kontingent, ellers ved henvendelse til bestyrelsens sekretær.

2 6 Betalingsform Kontingent, indbetalingsform og opkrævningsprocedurer fastsættes af bestyrelsen for afdelingen. 7 Udelukkelse Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens ordensregler. Såvel i sagen om udelukkelse som eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkomne ordinære generalforsamling og GIF s generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. 8 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned (så kan uafklarede spørgsmål videresendes til Gadstrup IF på deres generalforsamling i marts.) Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Generalforsamlingen indkaldes med 21 dages varsel med opslag i motionsrummet, i Ramsøhallen og ved annoncering i lokalavis. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt til formanden for bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag udsendes til bestyrelsen og opslås på opslagstavlen i motionsrummet og på opslagstavlen i Ramsøhallen senest 8 dage før generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er altid beslutningsdygtig. Alle medlemmer har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer og afdelingens ophør. Blanke stemmer tæller altid med som gyldigt afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, når bare et medlem ønsker det. 9 Dagsorden - generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter Valg af dirigent og referent

3 Bestyrelsens beretning for det forløbne år Forelæggelse af de reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for indeværende år til godkendelse Behandling af indkomne forslag Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer på lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år 2 suppleanter 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Eventuelt Der vælges en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen og som bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen og valg foregå skriftligt, hvis bare et medlem ønsker det. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, revisorer og suppleanter for et år. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkomne ordinære generalforsamling. 10 Generalforsamlingens ledelse Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver eksklusion, vedtægtsændringer og afdelingens ophør kvalificeret majoritet - jf 7, 16 og 17. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret jvf 8. For at blive valgt til formand skal man dog være 18 år ligesom mindst et andet bestyrelsesmedlem skal være 18 år, da kassereren også skal være myndig. Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger skriftligt tilsagn om, at vedkommende vil vælges til den foreslåede post. Afstemningen skal, såfremt blot et medlem forlanger det, foretages skriftligt. Der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 11 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. Henvendelsen skal indeholde begrundelse for den ekstraordinære generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes indenfor 1 måned efter den skriftlige henvendelse. Mødets ledelse, afstemning m.m. skal følge de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

4 12 Bestyrelsen valg Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. De vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen ligeledes på den ordinære generalforsamling. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige år, mens 3 andre bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige år. Suppleanter, der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkomne ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer. Kassér vælges blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på de lige år. Bestyrelsen kan konstituere formandsposten efter bestyrelsens behov. 13 Tegningsret Afdelingen tegnes af formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Der udsendes dagsorden udarbejdet af formanden eller næstformanden til bestyrelsen senest 4 dage før bestyrelsesmødet. Der tages referat af bestyrelsens møder. Referatet fra de åbne punkter offentliggøres Ved økonomiske dispositioner over kræves underskrift af 4 bestyrelsesmedlemmer. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelser på mere end kr godkendes af generalforsamlingen. Foreningens midler må ikke bruges i spekulativt øjemed - herunder køb af aktier, fremmed valuta mm. Midler kan dog anbringes i danske obligationer efter bestyrelsens godkendelse. Såfremt et medlem af bestyrelsen gentagne gange udebliver fra de af bestyrelsen fastsatte møder uden afbud eller rimelig grund, kan et flertal af bestyrelsen beslutte, at indkalde en suppleant i stedet. Formanden er medlem af Gadstrup Idrætsforenings hovedbestyrelse (GIF). Generelle problemstillinger, i relation til Roskilde Kommune, varetages af GIF s formand.

5 14 Regnskab Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal i rimelig tid inden den ordinære generalforsamling afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Afdelingens godkendte regnskab og status forelægges til orientering på GIF s ordinære generalforsamling. 15 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 revisorer jf. 9. Revisorerne skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 16 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/5 stemmer for forslaget. 17 Afdelingens ophør Beslutning om afdelingens ophør kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede samt at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er flertallet her 4/5 for afdelingens ophør, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 8 uger efter, hvor 4/5 stemmeflertal afgør spørgsmålet. Ved afdelingens ophør og såfremt der ikke oprettes en ny afdeling evt. ved sammenlægning, afgør generalforsamlingen, hvordan aktiver/materiel kan anvendes til almennyttigt idrætsarbejde i Ramsø Kommune. Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. april 2005 og senest ændret på den ordinære generalforsamling den 4. marts 2009 Dato Dirigent

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere