VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub"

Transkript

1 VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub

2 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted Formål Tilhørsforhold Medlemskab og eksklusion Drift Ledelse Ledergruppens beslutningsdygtighed Underudvalg Ledelsesmøder Kontingent Medlemsforhold Udmeldelse Regnskabsår Generalforsamling Dagsorden Øverste myndighed Afgørelser Ekstraordinær generalforsamling Ændringer i vedtægter Manglende generalforsamling Regler Medlemmernes opførsel Rygning.... 6

3 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Skanderborg BMX Klub. Klubben har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at give mulighed for at udøve BMX-sporten på et dertil indrettet køreanlæg, samt at udbrede interessen for BMX-sporten i Skanderborg og omegn. 3. Tilhørsforhold. Klubben hører under Danmarks Motor Union. 4. Medlemskab og eksklusion. 1. Klubben er åben for alle, der har interesse i BMX-sporten. 2. Ledergruppen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 5. Drift. Udgifter ved Klubbens drift afholdes ved opkrævning af medlemskontingent samt evt. tilskud fra stat og kommune m.v. 6. Ledelse. 1. Foreningens daglige drift varetages af 1 formand, 1 økonomiformand og 1 aktivitetsformand der udgør Ledelsen. Disse 3 personer udgør sammen med 2 supplerende personer Ledergruppen, der har ansvar for Klubbens virksomhed og økonomi. 2. Ledergruppen fordeler opgaver og ansvar mellem sig. 3. Formanden vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år. Således at der vælges 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem hvert år. 4. Hvis der sker frafald i ledelsen, skal et af de 2 supplerende medlemmer træde ind. Ledergruppen skal selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling. 5. Alle medlemmer af ledelsesgruppen skal være myndige. 6. Ingen ved Klubben ansat kan være medlem af ledelsesgruppen. 7. Medlemmer af ledelsesgruppen hæfter ikke for dispositioner foretaget på Klubbens vegne. 8. På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år. Generalforsamlingen kan alternativt beslutte, at der skal benyttes et eksternt revisorfirma til revision af regnskabet. 9. Medlemmer af Klubben, medlemmer af ledelsesgruppen eller medlemmer af underudvalg der varetager opgaver, som indebærer forvaltning af klubbens midler, skal underskrive en kontrakt/aftale med ledelsen. 10. Midler der skal tilgå Klubben, må kun indsættes via bankkonti, som tilhører Klubben.

4 7. Ledergruppens beslutningsdygtighed. Ledergruppen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele ledergruppen være til stede. Vedtagelse i ledergruppen kræver, at over halvdelen af gruppens medlemmer stemmer herfor. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 8. Underudvalg. Ledergruppen tager initiativ til at nedsætte underudvalg for det næste år, og har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg. Udvalgene skal bestå af 3-5 personer. Udvalgene er budget ansvarlige, men har ingen økonomisk kompetence, udover det af ledergruppen godkendte budget. Udvalgene har pligt til at holde ledelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med ledergruppen i henhold til den gældende forretningsorden. 9. Ledelsesmøder. Ledelsen og ledergruppen afholder møde efter behov, dog mindst i henhold til den gældende forretningsorden. Formanden indkalder til ordinære ledelsesmøder. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller 3 medlemmer af ledergruppen ønsker det. 10. Kontingent. Foreningens kontingent fastsættes af ledergruppen. 11. Medlemsforhold. 1. Ved indmeldelse betales kontingent for de resterende måneder frem til næste kontingentopkrævning. 2. Såfremt kontingent ikke er betalt rettidigt, medfører det udmeldelse af Klubben. 3. Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. 4. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. 5. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 12. Udmeldelse. Udmeldelse af Klubben sker ved undladelse af betaling af kontingent eller ved henvendelse til Klubben. Kontingent tilbagebetales ikke. 13. Regnskabsår. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. Økonomiformanden er ansvarlig for foreningens regnskab. Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

5 14. Generalforsamling. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i oktober måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. 2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 3. Ved henvendelses til formanden eller et medlem af ledelsen, skal det tidligst 4 dage før generalforsamlingen være muligt for interesserede at få udleveret en kopi af revideret regnskab og evt. indkomne forslag. 4. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år. Forældre eller værge kan afgive stemme ved gyldig fuldmagt for medlemmer over 14. år. For medlemmer under 14 år overgår stemmeretten til forældre eller værge. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Indehavere af DMU official licens tilknyttet Skanderborg BMX Klub har ligeledes stemmeret. 5. Valgbar til ledelse og ledergruppen, er Klubbens myndige medlemmer samt forældre/værge til Klubbens medlemmer. Ingen kan vælges mod sin vilje. 6. Ledergruppen skal fremlægge forslag til sammensætning af ledelse og ledergruppe for det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til skriftlig afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg (simpelt flertal) med skriftlige forslag og valg til ledergruppen. Forslag og valg af revisorer skal være skriftlige hvis blot en på generalforsamlingen ønsker det. Ledergruppens forslag skal være kendt via nyhedsmail og foreningens hjemmeside, senest den 1. oktober. 7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved afstemning om ledergruppens forslag jævnfør 14 stk. 6 kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. 8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 15. Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: a) Valg af dirigent. b) Aflæggelse af ledelsens beretning og vision for fremtiden ved formanden. c) Forelæggelse af de reviderede regnskaber. d) Behandling af indkomne forslag. e) Skriftlig afstemning om forslag til personvalg, fremsat af ledelsen. I tilfælde af at forslaget ikke opnår fornødent flertal: Valg af formand, samt 1 til ledelsen og 1 supplerende medlem til ledergruppen. f) Eventuelt. 16. Øverste myndighed. Generalforsamlingen er Klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af ledergruppen. Der foretages skriftlig afstemning, såfremt et medlem forlanger dette. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. Referat af forhandlinger optages i protokollen i det omfang dirigenten finder det fornødent.

6 17. Afgørelser. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny indbringes for samme generalforsamling. 18. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når dette besluttes af ledelsen eller senest 3 uger efter at 10% dog mindst 20 medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden kræver dette. 19. Ændringer i vedtægter. Ændringer i vedtægter foretages ved almindeligt stemmeflertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 20. Manglende generalforsamling. Bliver to på hinanden årlige generalforsamlinger ikke afholdt, vil Klubben blive anset for opløst. Klubbens midler samt ejendele vil tilfalde formål til fremme af lignende aktiviteter for andre unge, eventuelt klubber i omegnen. 21. Regler. Det forventes, at de enkelte medlemmer af Skanderborg BMX-klub udviser et vist mål af disciplin, når de opholder sig på Klubbens område, dvs. retter sig efter forordninger, påbud eller forbud, der måtte blive udstedt. En grov tilsidesættelse af ovennævnte kan føre til eksklusion af et medlem. Det er ledergruppen, der tager stilling til en eventuel eksklusion, hvilken kan indankes på førstkommende generalforsamling. 22. Medlemmernes opførsel. Det forventes af de enkelte medlemmer af Skanderborg BMX-klub, at de ikke vil søge at gøre BMX-sporten til genstand for kritik og dårlig omtale, dvs. ting som ubehersket kørsel uden for Klubbens område udelades, og at nedsættende og belastende udtalelser om Klubben og dens medlemmer, til pressen og andre medier, skal undlades. En grov tilsidesættelse af ovenstående kan føre til eksklusion af Klubben. Med hensyn til genoptagelse af et ekskluderet medlem henvises til Rygning. Det forventes af de enkelte medlemmer af Skanderborg BMX-Klub samt af forældre/værger til klubbens medlemmer, at de overholder den til enhver tid gældende rygepolitik for klubbens område. Rygepolitikken er bekendtgjort i forretningsordenen og synliggjort ved opslag på klubbens område. Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 31. oktober 2012.

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere