ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER"

Transkript

1 ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at udbrede interessen for og kendskab til denne idræt. 1.3 ORGANISATION: Klubben er medlem af Dansk Skøjte Union under Dansk Idræts Forbund. Såvel klubben som medlemmerne er underkastet de love og bestemmelser, som disse organisationer måtte fastsætte. 1.4 HJEMSTED: Klubbens hjemsted er Odense. KLUBBENS MEDLEMMER 2.1 MEDLEMSKAB: Som medlem - aktiv som passiv - kan optages enhver, for så vidt vedkommende ikke har uopfyldte forpligtelser til anden forening under Dansk Idræts Forbund. 2.2 INDMELDELSE: Indmeldelse skal ske skriftligt på en hertil udfærdiget blanket. For barn under 16 år skal forældre eller værge medunderskrive. 2.3 UDMELDELSE: Medlemskabet er fortløbende, og udmeldelse, der må ske skriftligt, kan kun finde sted ½ årligt, dog kan klubbens bestyrelse dispensere herfra i tilfælde af bortrejse og lignende.

2 2.4 EKSKLUSION: Bestyrelsen kan til enhver tid foranledige, at et medlem ekskluderes med øjeblikkelig virkning, men beslutningen herom kan indankes for førstkommende generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende. 2.5 KONTINGENT: Alle medlemmer betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. GENERALFORSAMLING 3.1 MYNDIGHED: Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender. 3.2 INDKALDELSE: Den ordinere generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, ved annoncering i dagpressen eller ved skriftlig meddelelse. 3.3 DAGSORDEN: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af formand/kasserer 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af 2 eller 3 bestyrelsessuppleanter 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt 3.4 BESLUTNINGSDYGTIGHED Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte stemmer. Dog kan ændringer i loven kun ske, når mindst 1 /5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

3 3.5 AFSTEMNING: Afstemning skal ske skriftligt, når dirigenten eller et medlem ønsker det. 3.6 FORSLAG: Forslag, der ønskes behandlet, skal være klubbens formand i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen. 3.7 STEMMERET: Adgang til generalforsamlingen har medlemmer og medlemmers forældre/værge. Alle tilstedeværende medlemmer over 16 år har stemmeret. For medlemmer under 16 år har forældre/værge stemmeret. Medlemmer i kontingentrestance og passive medlemmer har ikke stemmeret. 3.8 EKSTRAORDINER GENERALFORSAMLING: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når enten bestyrelsen eller mindst 25 % af de stemmeberettigede ønsker det. En sådan ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 måned efter at ønsket er fremsat. BESTYRELSEN 4.1 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING: Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekreter og 1, 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 4.2 VALGBARHED: Valgbar til bestyrelsen er alle over 18 år, der har været medlem af klubben i mindst 2 måneder. Den til enhver tid siddende bestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere fra aldersbestemmelsen. Dog skal flertallet af bestyrelsens medlemmer altid være fyldt 18 år. 4.3 VALG: Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen i lige årstal. Kassereren og 1, 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen i ulige årstal. 2-3 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

4 4.3.2 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand og en sekretær. Udtræder noget medlem af bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt Udtræder formanden af bestyrelsen i valgperioden, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer en ny formand for resten af perioden Udtræder kassereren i perioden, vælger bestyrelsen en person, der kan varetage kassererforretningerne, indtil en ny kasserer kan vælges. 4.4 BESLUTNINGSDYGTIGHED Til bestyrelsesbeslutninger kræves simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær indtager næstformand formandens post Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er til stede. 4.5 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsen skal over for medlemmerne offentliggøre et beslutningsreferat snarest muligt efter hvert bestyrelsesmøde. REGNSKAB OG REVISION 5.1 REGNSKAB Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Der udarbejdes driftsregnskab og status. Regnskaberne forsynet med revisionspåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 5.2 REVISION De af generalforsamlingen valgte revisorer, skal senest 30 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling have afsluttet revisionen.

5 TEGNINGSREGLER 6.1 TEGNINGSBERETTIGEDE Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren i fællesskab. 6.2 Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. KLUBBENS OPLØSNING 7.1 OPLØSNING: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og er kun lovlig, når mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er mødt op, og at mindst fem sjettedele af de fremmmødte stemmer for forslaget Er der ikke repræsenteret det tilstrækkelige antal medlemmer, indkaldes en ny generalforsamling, hvor da bestemmelsen om opløsning kan tages uden hensyntil de repræsenteredes antal, såfremt tre fjerdedele af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor Eventuelle frigjorte midler ved klubbens opløsning deponeres hos Dansk Skøjte Union til der evt. kan oprettes en ny skøjteklub i Odense.

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere