Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet"

Transkript

1 VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober

2 Forord Hermed foreligger forslag til kommuneplantillæg nr. 2 med VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer for en helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro. Helikopterprojektet er anmeldt til Holstebro Kommune efter VVM-reglerne, som de var gældende frem til udgangen af VVM-redegørelsen ledsages derfor af et forslag til kommuneplanretningslinjer for projektet. Kommuneplantillæggets forslag til kommuneplanretningslinjer er vedtaget af Holstebro Byråd den 7. oktober Offentlig fremlæggelse VVM-redegørelsen og forslaget kommuneplanretningslinjer er fremlagt offentligt i 8 uger fra den 15. oktober til den 10. december Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag kommuneplanretningslinjerne eller bemærkninger i øvrigt til VVM-redegørelsen, skal du sende dem til: Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde Holstebro eller via til: eller som Digital post til: Holstebro Kommune Teknik og Miljø inden den 11. december 2014 Efter udløbet af denne frist vil Byrådet tage endelig stilling til kommuneplantillæg mv. -- Hvis du har spørgsmål til VVM-redegørelsen eller forslaget til kommuneplanretningslinjer, er du velkommen til at kontakte miljømedarbejder Bodil Thorsen, telefon (direkte nummer) eller via til: Angår spørgsmålet særligt planforhold, er du også velkommen til at kontakte byplanarkitekt Niels Henrik Ross-Petersen, telefon (direkte nummer) eller via til: 2

3 Indhold FORORD 2 OFFENTLIG FREMLÆGGELSE 2 VVM-redegørelse: 1 IKKE TEKNISK RESUMÉ VVM OG KOMMUNEPLANTILLÆG PROJEKTBESKRIVELSE MILJØPÅVIRKNINGER 6 2 INDLEDNING 13 3 LOVGRUNDLAG OG METODE LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND OG METODE FOR VVM DET VIDERE FORLØB VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER 16 4 PROJEKTBESKRIVELSE FORMÅLET MED HELIKOPTERORDNINGEN LANDINGSPLADSEN UDSTYR BEFLYVNING ALTERNATIVER 27 5 PLANFORHOLD METODE OG FORUDSÆTNINGER INTERNATIONAL LOVGIVNING NATIONAL LOVGIVNING KOMMUNALE PLANFORHOLD 31 6 STØJ METODE OMRÅDEBESKRIVELSE VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 37 7 NATUR METODE OMRÅDEBESKRIVELSE VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 44 8 ØVRIGE MILJØFORHOLD VISUELLE FORHOLD KULTURMILJØ OG REKREATIVE VÆRDIER JORD OG GRUNDVAND LUFTFORURENING OG KLIMATISKE FORHOLD RISIKOFORHOLD MILJØAFLEDTE SOCIOØKONOMISKE FORHOLD 53 3

4 9 KUMULATIVE EFFEKTER MANGLENDE VIDEN REFERENCER 56 Kommuneplanretningslinjer: TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN FORSLAG 58 Bilag: Bilag 1 til VVM-redegørelsen: Beregning af helikopterstøj, notat af

5 1 Ikke teknisk resumé Den midlertidige forsøgsordning med lægehelikoptere er gjort permanent, og anvendelsen af helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro kan derfor ikke fortsætte på en midlertidig tilladelse. 1.1 VVM og kommuneplantillæg Helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro ligger i og i nærheden af områder med støjfølsom arealanvendelse. Holstebro Kommune har derfor afgjort, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. VVM er en forkortelse for Vurderinger af Virkninger på Miljøet. Vurderingen skal gennemføres for en række private og offentlige anlæg. VVMredegørelsen skal beskrive de omgivelser, som i væsentlig grad berøres af et anlægsprojekt, samt de mest betydende virkninger på omgivelserne. Formålet med vurderingen er at sikre, at alle væsentlige miljøforhold i forbindelse med et projekt eller en plan belyses og vurderes, så politikerne i byrådet har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om projektet. Sammen med VVM-redegørelsen fremlægges et forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 med retningslinjer for det VVM-pligtige anlæg. Når VVM-redegørelsen og kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring, og hvis Byrådet vedtager kommuneplantillægget endeligt, udstedes en VVM-tilladelse til anlægget. 1.2 Projektbeskrivelse Idet anlægget allerede er i drift, er nedenstående anlægsbeskrivelse en oversigt over de allerede udførte anlæg samt de aktiviteter, der finder sted på landingspladsen. Der blev i 2011 og 2012 foretaget i alt 80 landinger af lægehelikoptere på landingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro. Der forventes ikke øget aktivitet i de fremtidige år som følge af den permanente ordning. Det fremtidige antal flyvninger skønnes til ca. 50 årlige flyvninger som et worst case, hvilket er lagt til grund for vurderingerne. Flyvningerne skønnes at ske fordelt over døgnet og året som angivet i Tabel 3. Flyvningerne sker i en fastlagt indflyvningskorridor som vist i Figur 10. De helikoptere, som skal beflyve landingspladsen i fremtiden, er fortsat civile lægehelikoptere af den mindre type EC135. 5

6 De fysiske anlæg omfatter følgende: Landingsplads på 23 m i diameter med sikkerhedszone på 46x46 m Adgangsvej Vindpose, lys, teknikskabe, brand- og redningsudstyr og kommunikationsudstyr Der er ingen brændstofoplag ved helikopterlandingspladsen 1.3 Miljøpåvirkninger Helikopterlandingspladsens beliggenhed i nærheden af støjfølsom anvendelse har været udslagsgivende for pligten til udarbejdelse af VVMredegørelsen. Den væsentligste miljøpåvirkning er således påvirkning af omgivelserne med støj. Desuden er forhold vedr. natur, visuelle forhold, jord og grundvand, luftforurening og klimatiske forhold, risikoforhold samt socioøkonomiske forhold behandlet Støj Ud fra vurderingen af antallet af flyvninger og deres fordeling over døgnet er det muligt at beregne den fremtidige støjpåvirkning fra helikopterflyvningerne. Der er fastsat vejledende grænseværdier for helikopterstøj. Der arbejdes med to forskellige grænseværdier: 50 db LDEN som et beregnet middelstøjniveau 80 db LMAX som en maksimal støjpåvirkning ved en enkelt flyvning. Den beregnede middelstøj kan illustreres som kurver på et kort som vist i Figur 1 herunder. 6

7 Figur 1: DENL (middelstøjniveau) for flyveoperationer (indflyvning og udflyvning) ved Holstebro Sygehus i perioden januar til marts. Januar til marts er de måneder hvor der flyves mest (NIRAS, 2014). Beregningerne viser, at Botilbudet Sportsvej 6-8 kan blive påvirket med støj over grænseværdien på 50 db LDEN for middelstøj. Den beregnede maksimale støj kan illustreres som kurver på et kort som vist i Figur 2 herunder. 7

8 Figur 2: Lmax (maksimal støjniveau) for 1 flyveoperation (indflyvning og udflyvning) ved Holstebro Sygehus (NIRAS, 2014). Beregningerne viser, at grænseværdien på 80 db Lmax overskrides i et bælte omkring ind-og udflyvningskorridorerne fra Vesterbrogade i vest til Mosebyvej i øst. Området rummer eksisterende dele af midtbyen med bl.a. boliger, rekreative arealer langs Lægård Bæk, institutioner med overnatning samt tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Menneskers oplevelse af støj afhænger af baggrundsniveauet, antallet af hændelser og det konkrete støjniveau ved den enkelte hændelse. Desuden opfattes støj fra ambulanceflyvning oftest mindre generende pga. bevidstheden om den større samfundsmæssige nytte end f.eks. fritidsflyvning. Støj i nattetimerne, der kan forstyrre søvnen, opfattes mere generende end støj i dagtimerne. Det maksimale støjniveau om natten har betydning for risikoen for, at naboer til en landingsplads kan blive vækket. Undersøgelser indikerer en meget lille risiko for at blive vækket ved maksimalniveauer indendørs omkring db. For almindelige danske huse uden særlige tiltag for at forbedre lydisolationen svarer dette til et udendørs maksimalniveau på ca. 70 db. 8

9 I bygninger er det specielt vinduerne, der er det svage led. Ved isætning af lydruder kan der påregnes en dæmpning på yderligere ca. 10dB, hvilket svarer til, at den nedre grænse for risiko for vækning nås. Det er dog forudsat, at vinduerne holdes lukkede. Som det fremgik af Figur 2overskrides maksimalværdien Lmax 80 db i et større område. Lmax værdierne er dog kun et problem i natperioden, hvor støjen kan medføre vækning. I praksis foregår ind- og udflyvninger ofte med en stejlere indflyvningsvinkel end i den fastlagte korridor, hvorved de belastede områder i praksis ofte vil være mindre end 80 db udbredelseskurven i Figur 2. Der er tale om et relativt begrænset antal flyvninger om året, og helikopterflyvningen fra Regionshospitalet Holstebro vil blive indstillet, når tilsvarende faciliteter er til stede ved DNV i Gødstrup. Antallet af flyvninger i nattetimerne er skønnet til ca. 13,5 i gennemsnit om året, svarende til lige godt 1 om måneden. Til sammenligning var der var 17 natflyvninger i 2012 og 7 natflyvninger i Støjpåvirkningen må derfor betragtes som mindre Natur Selve området, hvor helikopterlandingspladsen er anlagt, vurderes ikke at indeholde væsentlige naturværdier. Der er ikke blevet, og der vil ikke blive fældet træer eller fjernet andre potentielle levesteder for beskyttede arter i forbindelse med driften af helikopterlandingspladsen. Helikopterlandingspladsen og de omkringliggende græsarealer grænser mod øst og syd op til skov i forbindelse med Holstebro Lystanlæg (Anlægget). Her er en stejl skrænt ned til Lægård Bæk, der løber igennem Anlægget. Det kan ikke udelukkes, at en eller flere arter af flagermus fouragerer i området omkring helikopterlandingspladsen. Alle arter af flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, og disse arter er omfattet af en særlig streng beskyttelse. Det skal derfor bl.a. sikres, at projekter ikke beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det vurderes, at den eneste risiko for påvirkning vil være kollision mellem helikoptere og flagermus i forbindelse med helikopternes start og landing fra pladsen. Der er redegjort for den begrænsede sandsynlighed for, at der er flagermus i nærheden i forbindelse med helikopterlandinger, ligesom der er redegjort for, at kollisioner mellem helikoptere og flagermus er meget sjældne. Når sandsynlighederne for forekomst af flagermus i området omkring landingspladsen samtidig med en helikopterlanding sammenholdes med den meget begrænsede risiko for kollisioner mellem flagermus og helikoptere, vurderes det, at risikoen for, at flagermus vil blive påvirket af projektet, er ubetydelig. Der vurderes ikke at være andre påvirkninger af naturforhold. 9

10 1.3.3 Visuelle forhold, kulturmiljø og rekreative interesser Helikopterlandingspladsen er placeret i relation til det eksisterende parkeringsområde øst for hospitalsbygningerne. Idet landingspladsen og tilkørselsvejen ligger i niveau med terrænet, og de eneste elementer over terrænhøjde er to mindre teknikskabe på under én meters højde og en vindpose på en 3 meter høj mast, vurderes helikopterlandingspladsen kun at medføre en ubetydelig visuel påvirkning. Helikopterlandingspladsen ligger grundet nærheden til Holstebro Lystanlæg i et område udpeget til værdifuldt kulturmiljø på trods af, at der ikke på arealet er kulturhistoriske værdier, som har ligget til grund for udpegningen. Helikopterlandingspladsen har derfor ingen indvirkning på kulturmiljøet. Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger, som påvirkes af helikopterlandingspladsen. Holstebro Lystanlæg er nærmeste rekreative område. Støjgrænsen i forhold til rekreative områder overholdes, og idet helikopterlandingspladsen ligger oven for den nordlige skrænt af Anlægget og desuden ligger adskilt af beplantningen på denne skrænt, vurderes der ikke at være en betydende påvirkning af de rekreative interesser Jord og grundvand Det kan ikke udelukkes, at der kan ske spild af brændstof eller olieprodukter ved helikopterens ophold på landingspladsen eller i forbindelse med eventuelle uheld. Spild kan potentielt medføre en risiko for forurening af jord og grundvand under landingspladsen. Helikopterlandingspladsen er etableret uden benzin-/olieudskiller. Overfladevandet fra landingspladsen nedsiver i græsarealet omkring pladsen. Med omkring 50 flyvninger om året vurderes det, at risikoen for påvirkning af jord og grundvand som følge af spild eller lignende er meget begrænset. Risikoen minimeres yderligere ved, at det ikke er muligt at tanke på helikopterlandingspladsen. Helikopteren er kun på landingspladsen i meget kortvarige perioder, og risikoen for forurening af jord og grundvand som følge af eventuelle oliedryp vurderes at være ubetydelig Luftforurening og klimatiske forhold Helikopteren udleder forurenende stoffer såsom CO 2, NO x og partikler. Landingspladsen ligger tæt på en større parkeringsplads og der er ingen luftindtag til hospitalet i nærheden af landingspladsen. 50 helikopterflyvninger om året vil medføre en meget lille påvirkning af luftkvaliteten set i sammenhæng med den trafik, der ellers er til hospitalet. Afhængigt af vindforhold vil der desuden hurtigt ske spredning og fortynding af de forurenende stoffer, der udledes ved start og landing. 10

11 CO 2 -bidraget fra de omkring 50 helikopterflyvninger vurderes at være forsvindende lavt set i forhold til CO 2 -udledningen fra den øvrige trafik til hospitalet og de årlige nationale CO 2 -emissioner. CO 2 -udledning fra en helikopterflyvning skal desuden sættes i forhold til CO 2 -udledning i forbindelse med en ambulancekørsel. Sammenfattende vurderes det, at påvirkningen som følge af udledning af forurenende stoffer og påvirkning af klimatiske forhold er ubetydelig Risikoforhold Ved helikopterflyvninger kan der lokalt være risiko for personskade ved landing og opstigning grundet risiko for blast (kraftige luftstrømme), der kan opstå fra helikoptervingernes rotation. Dette er dog kun tilfældet ved større helikoptere såsom forsvarets tunge redningshelikoptere, og der er derfor ikke risiko for uheld som følge af blast ved anvendelse af akutlægehelikopterne ved Regionshospitalet Holstebro. Da arealet er befæstet og omgivet med græs, er der heller ingen risiko for, at støv og grus løftes fra jorden. Blade og kviste på beplantning og græs i nærheden vil bevæge sig som følge af vindtrykket. Der er dog kun tale om en påvirkning under landing og start, idet rotoren standses, når patienter omlades. Ved anvendelse af helikoptere vil der altid være en risiko for styrt. I den danske lovgivning er der dog høje krav til udstyr og pilotens uddannelse, hvilket blandt andet skal medvirke til at minimere risikoen for styrt, ligesom de nye akutlægehelikoptere bliver af typen EC135, som er udstyret til at kunne flyve døgnet rundt. Typen har to motorer, hvilket er med til at øge sikkerheden og mindske risikoen for styrt. Det vurderes, at risikoen for styrt pga. fejl på udstyr eller mandskabsfejl er ubetydelig, da den anvendte helikoptertype er kendt og gennemtestet, og der er høje krav til piloten og besætningsmedlemmer. Ved ind- og udflyvninger er der en risiko for kollision med høje elementer i nærheden af landingspladsen. Indflyvningsplanen til helikopterlandingspladsen er udarbejdet på baggrund af en analyse af høje elementer i området, så risikoen for kollisioner minimeres. Landingspladsen er placeret tæt på parkeringspladser, Anlægget og et område med beboelse og institutioner. Selve landingspladsen er omkranset af en sikkerhedszone på 46x46 m. Ved landing vil piloten altid skulle have visuel kontakt til pladsen. Om natten og ved dårlige vejrforhold sker det ved, at et hvidt lys aktiveres inden landingen. Derved vil piloten altid kunne se, hvis der opholder sig personer på landingspladsen. 11

12 Risikoen for uheld som følge af uvedkommende personer på landingspladsen eller kollisioner under indflyvning vurderes at være ubetydelig Socioøkonomiske forhold Miljøpåvirkningerne kan have en socioøkonomisk indvirkning på lokalområdets sociale struktur og erhvervsliv. I denne sammenhæng skønnes udelukkende støjpåvirkningen at kunne have en effekt. Der er stor forskel på, hvordan det enkelte menneske reager på støj. Det kan ikke udelukkes, at støjpåvirkningen såvel under som over grænseværdierne kan have en uønsket effekt på borgere i nærheden af helikopterlandingspladsen. Bevidstheden om, at der er tale om ambulanceflyvninger vurderes dog at kunne medvirke til, at støjen umiddelbart opfattes mindre generende. Med de forventede i gennemsnit 13,5 årlige flyvninger i nattetimerne vurderes det sammenfattende, at der er tale om en mindre miljøpåvirkning. 12

13 2 Indledning Region Midtjylland har siden 2011 haft en forsøgsordning med lægehelikoptere. I forbindelse med forsøgsordningen blev der oprettet en helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro. Helikopterlandingspladsens placering fremgår af Figur 3. Figur 3: Oversigtskort. Placeringen af helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro er angivet med en rød prik på kortet. Som en del af finanslovsforhandlingerne for 2013 er det besluttet, at der skal etableres en permanent og landsdækkende ordning med akutlægehelikoptere i fortsættelse af de eksisterende forsøgsordninger. Som følge deraf skal anvendelsen af helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro forlænges, indtil akutafdelingen med tilhørende helikopterlandingsplads ved DNV Gødstrup er opført. 13

14 Etableringen af helikopterlandingspladsen er omfattet af VVMbekendtgørelsens bilag 1, punkt 7b: b) Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse (Miljøministeriet, 2014). Aktiviteter omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 er obligatorisk VVMpligtige. Men i henhold til 3, stk. 4 i den daværende VVM-bekendtgørelse vil anlæg, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af metoder eller produkter, og som ikke skal anvendes i mere end 2 år, kun være omfattet af VVM-pligt, hvis anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med ansøgningen om etablering af den midlertidige helikopterlandingsplads under forsøgsordningen udarbejdede Holstebro Kommune en VVM-screening af projektet. Holstebro Kommune traf på det tidspunkt afgørelse om, at projektet ikke var VVM-pligtigt. Baggrunden herfor var, at der var tale om en forsøgsordning, samt det begrænsede antal flyvninger og placeringen i bykerne, hvor området bærer præg af offentlig anvendelse med sygehus, ambulancekørsel, m.m. Efter beslutningen om forlænget anvendelse af helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro under den permanente ordning med akutlægehelikoptere, indsendte Region Midtjylland en fornyet VVM-anmeldelse af projektet. Pladsen skal anvendes i perioden frem til, at akutafdelingen med tilhørende helikopterlandingsplads ved DNV Gødstrup er opført. På baggrund af denne anmeldelse afgjorde Holstebro Kommune d. 18. juni 2013, at en forlængelse af anvendelsen af helikopterlandingspladsen under den permanente akutlægehelikopterordning er obligatorisk VVM-pligtig (Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, 2013a). 14

15 3 Lovgrundlag og metode 3.1 Lovgivningsmæssig baggrund og metode for VVM VVM er en forkortelse for Vurderinger af Virkninger på Miljøet. Vurderingen skal gennemføres for en række private og offentlige anlæg. VVM-redegørelsen skal beskrive de omgivelser, som i væsentlig grad berøres af et anlægsprojekt, samt de mest betydende virkninger på omgivelserne. Formålet med vurderingen er at sikre, at alle væsentlige miljøforhold i forbindelse med et projekt eller en plan belyses og vurderes, så politikerne i byrådet har det bedst mulige grundlag til at træffe beslutning om projektet. En VVM-redegørelse skal redegøre for anlæggets påvirkning af relevante miljøparametre. VVM-redegørelsen for helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro vil først og fremmest belyse og vurdere støj fra helikoptere. Derudover belyser VVM-redegørelsen andre miljøparametre som visuelle forhold, natur, luftforurening, jord og grundvand, risikoforhold og socioøkonomi. Desuden skal VVM-redegørelsen beskrive, hvilke hensyn der er taget for at miljøoptimere projektet, samt hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at modvirke eller nedbringe uønskede miljømæssige konsekvenser af projektet. VVM-redegørelsen skal belyse de miljømæssige konsekvenser af eventuelle alternative projektforslag (f.eks. alternativ teknisk udformning, eller alternativ placering af projektet). Der skal som minimum vurderes et 0- alternativ, dvs. den situation, hvor projektet ikke realiseres. Andre alternativer, som har været på tale, skal nævnes, og det skal begrundes, hvorfor de er fravalgt VVM-undersøgelse Som led i en VVM-undersøgelse skal der gennemføres en offentlig høring, hvor offentligheden har mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til projektet. Holstebro Kommune udsendte den 12. november 2013 et debatoplæg, som beskrev projektet, og som opfordrede naboer og interesseorganisationer til at komme med synspunkter, ideer og forslag til planlægningsarbejdet (Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, 2013b). Høringsperioden udløb den 12. december 2013, og der indkom tre høringssvar i perioden. Disse høringssvar er indgået i den endelige afgræsning af de emner, der behandles i nærværende VVM-redegørelse. 15

16 Sideløbende med VVM-arbejdet skal der udarbejdes et forslag til kommuneplanretningslinje(r) for det VVM-pligtige anlæg. Retningslinjeforslaget skal fremlægges offentligt som et forslag til kommuneplantillæg i mindst 8 uger sammen med VVM-redegørelsen. Da kommuneplantillægget alene omfatter retningslinjer efter planlovens 11 g og ikke indeholder ændringer i kommuneplanrammerne, er det ikke omfattet af pligten til miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013). I denne VVM-redegørelse er der således ikke indarbejdet en miljøvurdering af planforslaget i henhold til kravene i miljøvurderingsloven. Der skal ikke udarbejdes lokalplan, da der ikke skal udføres lokalplanpligtigt byggearbejde, og idet den gældende lokalplan i øvrigt vurderes at rumme mulighed for aktiviteten. 3.2 Det videre forløb VVM-redegørelsen og kommuneplantillægget fremlægges offentligt i otte uger. Herefter vil Holstebro Kommune gennemgå evt. indkomne indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger, hvorefter kommuneplantillægget kan forelægges for Byrådet til endelig vedtagelse med eventuelle ændringer. Det forventes, at kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, og at der er givet VVM-tilladelse i første kvartal af Vurdering af miljøpåvirkninger I denne VVM-redegørelse anvendes en række begreber og vurderinger om miljøpåvirkningernes væsentlighed. Begreberne er baseret på VVMbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2014) samt Miljøministeriets Vejledning om VVM (Miljøministeriet, 2009). I VVM-bekendtgørelsen er det beskrevet, at vurderingen af væsentligheden af en miljøpåvirkning skal ses i sammenhæng med anlæggets karakteristika (herunder kumulation med andre projekter) og placering samt kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning både direkte og indirekte og under hensyn til påvirkningens omfang og grænseoverskridende karakter, påvirkningsgrad og kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. Med andre ord vurderes væsentlighed af en miljøpåvirkning som en samlet afvejning af flere effekter, som bl.a. rummer følgende begreber: Omfang af miljøpåvirkning f.eks. vurderet ud fra proportion eller geografisk afgrænsning (f.eks. om påvirkningen er lokalt afgrænset, eller har et regionalt eller nationalt omfang). 16

17 Kompleksitet af miljøpåvirkning, f.eks. vurderet ud fra antal af forskelligartede og indbyrdes relaterede miljøpåvirkninger. Varighed af miljøpåvirkning, f.eks. om påvirkningen er kortvarig (f.eks. uger eller få måneder i anlægsperiode) eller langvarig (f.eks. driftsperiode gennem flere år eller årtier) eller endog af mere permanent karakter (f.eks. mange årtier eller århundreder). Hyppighed af miljøpåvirkning, f.eks. om en miljøpåvirkning er en stadig tilbagevendende begivenhed, der samlet medfører større påvirkning end en enkeltstående begivenhed. Sandsynlighed af miljøpåvirkningen inddrages, hvis miljøpåvirkningen især skyldes uheldslignende begivenheder, hvor miljøkonsekvenserne kan være store, men sandsynligheden for, at de indtræffer, er lille. Reversibilitet karakteriserer, hvorvidt en miljøpåvirkning forårsager uoprettelige skader (irreversibel), eller om tilstanden kan vende tilbage mere eller mindre til udgangspunktet efter ophør af påvirkningen (reversibel). For at kunne vurdere evt. irreversibilitet i forhold til en miljøpåvirkning kræves en relativt detaljeret kortlægning af de eksisterende forhold og disses forhåndsbelastning. Ud over ovennævnte begreber vurderes også den kumulative effekt, hvorved forstås overvejelser om en samlet virkning (kumulation) af flere lignende projekter eller anlæg. Ved afværgeforanstaltning forstås, at en forudsagt miljøeffekt kan undgås, mindskes eller kompenseres ved at gennemføre hensigtsmæssige ændringer i design, anlægsmetode, anlægsperiode eller driftsperiode. Dette fremgår af redegørelsen under de enkelte temaer og gengives i en oversigt sidst i redegørelsen. Sådanne afværgeforanstaltninger vil typisk blive til egentlige vilkår i VVM-tilladelsen, hvis Holstebro Kommune vælger at meddele VVM-tilladelse til projektet. Der findes ikke en fastlagt terminologi og graduering for miljøpåvirkningens relative størrelse. I denne redegørelse anvendes en terminologi for påvirkningsgrad som vist i venstre kolonne i Tabel 1. I højre kolonne beskrives de effekter på miljøet, som vil være dominerende ved de forskellige påvirkningsgrader i venstre kolonne. Terminologien anvendes, hvor der ikke findes fastlagte miljømål/kriterier i lovgivningen, der angiver kvantificerbare størrelser (f.eks. støjgrænser). 17

18 Påvirkningens relative størrelse Neutral/uden påvirkning Ubetydelig negativ påvirkning Mindre negativ påvirkning Moderat negativ påvirkning Væsentlig negativ påvirkning Positive påvirkninger Følgende effekter er dominerende Ingen påvirkning i forhold til status quo. Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, en vis varighed ud over helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader. Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller langvarig karakter (f.eks. hele helikopterlandingspladsens levetid), sker med tilbagevendende hyppighed eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible, men helt lokale skader på bevaringsværdige kultureller naturelementer. Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang. Der forekommer positive påvirkninger på en eller flere af ovennævnte punkter. Tabel 1: Den anvendte terminologi for miljøpåvirkninger, der er anvendt i denne VVM-redegørelse. Helikopterlandingspladsen blev etableret i Miljøpåvirkningerne i forbindelse med helikopterpladsens etablering har haft samme karakter som ved almindelige bygge- og anlægsarbejder, hvor der håndteres jord og anvendes entreprenørmaskiner. Miljøpåvirkningerne fra anlægsaktiviteterne (trafik til og fra anlægsområdet, støj og luftforurening fra anlægsaktiviteter samt byggeaffald) har været meget kortvarige og afgrænsede til området umiddelbart omkring pladsen, og det vurderes, at der er tale om en ubetydelig miljøpåvirkning. I forbindelse med afvikling af helikopterlandingspladsen vil der være tale om miljøpåvirkninger af samme karakter og omfang som i anlægsfasen. Afsnit 6, 7 og 8 beskriver og vurderer miljøpåvirkninger i driftsfasen for helikopterlandingspladsen. Miljøpåvirkningerne er opgjort under forudsætning af, at anvendelsen af helikopterlandingspladsen er som beskrevet i anlægsbeskrivelsen (se afsnit 4). 18

19 Vurderingen af miljøeffekter af det færdige anlæg (dvs. i driftsfasen) sammenlignes med effekterne af0-alternativet, som det er defineret i se afsnit Heri defineres 0-alternativet som den situation, hvor helikopterlandingspladsen ikke er etableret. Uanset at pladsen allerede er etableret, er 0-alternativet den eneste reelle situation at vurdere miljøpåvirkningerne i forhold til, i det en vurdering i forhold til en situation, hvor pladsen er etableret, ikke vil kunne give udtryk for øgede miljøpåvirkninger. 19

20 4 PROJEKTBESKRIVELSE 4.1 Formålet med helikopterordningen Region Midtjylland har siden 2011 haft en forsøgsordning med lægehelikoptere. I forbindelse med forsøgsordningen blev der oprettet en helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro. I 2013 blev det besluttet at gøre ordningen permanent, indtil helikopterlandingspladsen ved den nye akutafdeling ved DNV Gødstrup er etableret. Helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro er således allerede anlagt og i drift, og den fremtidige anvendelse medfører ingen konstruktions- eller driftsmæssige ændringer i anvendelsen af landingspladsen. Nedenstående anlægsbeskrivelse er således en beskrivelse af det allerede udførte anlæg samt de aktiviteter, der finder sted på landingspladsen nu og frem til ibrugtagning af helikopterlandingspladsen ved DNV Gødstrup. Der blev i 2011 og 2012 foretaget i alt 80 landinger af lægehelikoptere på landingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro. Region Midtjylland forventer ikke øget aktivitet i forbindelse med helikopterlandingslandingspladsen i de kommende år. I afsnit 0 estimeres det fremtidige antal flyvninger dog til ca. 50 årlige flyvninger som et worst case -estimat. De helikoptere, som skal beflyve landingspladsen i fremtiden er fortsat civile lægehelikoptere af den mindre type EC135. Figur 4: Den anvendte helikoptertype EC135 (Nordic Air Ambulance A/S, 2014). 20

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 14/12 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Etablering af nyt testbaneanlæg Virksomheden ønsker at etablere et nyt testbaneanlæg til afprøvning af nye hydrauliske, mekaniske og elektroniske

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg

Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg i Kommuneplan 2006-2018 Karréen Skolegade, Stormgade og Kongensgade, Esbjerg Marts 2009 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2006-2018 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 29-10-2008 Forslag til Ændring

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere