Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet"

Transkript

1 VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Oktober

2 Forord Hermed foreligger forslag til kommuneplantillæg nr. 2 med VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer for en helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro. Helikopterprojektet er anmeldt til Holstebro Kommune efter VVM-reglerne, som de var gældende frem til udgangen af VVM-redegørelsen ledsages derfor af et forslag til kommuneplanretningslinjer for projektet. Kommuneplantillæggets forslag til kommuneplanretningslinjer er vedtaget af Holstebro Byråd den 7. oktober Offentlig fremlæggelse VVM-redegørelsen og forslaget kommuneplanretningslinjer er fremlagt offentligt i 8 uger fra den 15. oktober til den 10. december Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag kommuneplanretningslinjerne eller bemærkninger i øvrigt til VVM-redegørelsen, skal du sende dem til: Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde Holstebro eller via til: eller som Digital post til: Holstebro Kommune Teknik og Miljø inden den 11. december 2014 Efter udløbet af denne frist vil Byrådet tage endelig stilling til kommuneplantillæg mv. -- Hvis du har spørgsmål til VVM-redegørelsen eller forslaget til kommuneplanretningslinjer, er du velkommen til at kontakte miljømedarbejder Bodil Thorsen, telefon (direkte nummer) eller via til: Angår spørgsmålet særligt planforhold, er du også velkommen til at kontakte byplanarkitekt Niels Henrik Ross-Petersen, telefon (direkte nummer) eller via til: 2

3 Indhold FORORD 2 OFFENTLIG FREMLÆGGELSE 2 VVM-redegørelse: 1 IKKE TEKNISK RESUMÉ VVM OG KOMMUNEPLANTILLÆG PROJEKTBESKRIVELSE MILJØPÅVIRKNINGER 6 2 INDLEDNING 13 3 LOVGRUNDLAG OG METODE LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND OG METODE FOR VVM DET VIDERE FORLØB VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER 16 4 PROJEKTBESKRIVELSE FORMÅLET MED HELIKOPTERORDNINGEN LANDINGSPLADSEN UDSTYR BEFLYVNING ALTERNATIVER 27 5 PLANFORHOLD METODE OG FORUDSÆTNINGER INTERNATIONAL LOVGIVNING NATIONAL LOVGIVNING KOMMUNALE PLANFORHOLD 31 6 STØJ METODE OMRÅDEBESKRIVELSE VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 37 7 NATUR METODE OMRÅDEBESKRIVELSE VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 44 8 ØVRIGE MILJØFORHOLD VISUELLE FORHOLD KULTURMILJØ OG REKREATIVE VÆRDIER JORD OG GRUNDVAND LUFTFORURENING OG KLIMATISKE FORHOLD RISIKOFORHOLD MILJØAFLEDTE SOCIOØKONOMISKE FORHOLD 53 3

4 9 KUMULATIVE EFFEKTER MANGLENDE VIDEN REFERENCER 56 Kommuneplanretningslinjer: TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN FORSLAG 58 Bilag: Bilag 1 til VVM-redegørelsen: Beregning af helikopterstøj, notat af

5 1 Ikke teknisk resumé Den midlertidige forsøgsordning med lægehelikoptere er gjort permanent, og anvendelsen af helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro kan derfor ikke fortsætte på en midlertidig tilladelse. 1.1 VVM og kommuneplantillæg Helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro ligger i og i nærheden af områder med støjfølsom arealanvendelse. Holstebro Kommune har derfor afgjort, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. VVM er en forkortelse for Vurderinger af Virkninger på Miljøet. Vurderingen skal gennemføres for en række private og offentlige anlæg. VVMredegørelsen skal beskrive de omgivelser, som i væsentlig grad berøres af et anlægsprojekt, samt de mest betydende virkninger på omgivelserne. Formålet med vurderingen er at sikre, at alle væsentlige miljøforhold i forbindelse med et projekt eller en plan belyses og vurderes, så politikerne i byrådet har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om projektet. Sammen med VVM-redegørelsen fremlægges et forslag til kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 med retningslinjer for det VVM-pligtige anlæg. Når VVM-redegørelsen og kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring, og hvis Byrådet vedtager kommuneplantillægget endeligt, udstedes en VVM-tilladelse til anlægget. 1.2 Projektbeskrivelse Idet anlægget allerede er i drift, er nedenstående anlægsbeskrivelse en oversigt over de allerede udførte anlæg samt de aktiviteter, der finder sted på landingspladsen. Der blev i 2011 og 2012 foretaget i alt 80 landinger af lægehelikoptere på landingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro. Der forventes ikke øget aktivitet i de fremtidige år som følge af den permanente ordning. Det fremtidige antal flyvninger skønnes til ca. 50 årlige flyvninger som et worst case, hvilket er lagt til grund for vurderingerne. Flyvningerne skønnes at ske fordelt over døgnet og året som angivet i Tabel 3. Flyvningerne sker i en fastlagt indflyvningskorridor som vist i Figur 10. De helikoptere, som skal beflyve landingspladsen i fremtiden, er fortsat civile lægehelikoptere af den mindre type EC135. 5

6 De fysiske anlæg omfatter følgende: Landingsplads på 23 m i diameter med sikkerhedszone på 46x46 m Adgangsvej Vindpose, lys, teknikskabe, brand- og redningsudstyr og kommunikationsudstyr Der er ingen brændstofoplag ved helikopterlandingspladsen 1.3 Miljøpåvirkninger Helikopterlandingspladsens beliggenhed i nærheden af støjfølsom anvendelse har været udslagsgivende for pligten til udarbejdelse af VVMredegørelsen. Den væsentligste miljøpåvirkning er således påvirkning af omgivelserne med støj. Desuden er forhold vedr. natur, visuelle forhold, jord og grundvand, luftforurening og klimatiske forhold, risikoforhold samt socioøkonomiske forhold behandlet Støj Ud fra vurderingen af antallet af flyvninger og deres fordeling over døgnet er det muligt at beregne den fremtidige støjpåvirkning fra helikopterflyvningerne. Der er fastsat vejledende grænseværdier for helikopterstøj. Der arbejdes med to forskellige grænseværdier: 50 db LDEN som et beregnet middelstøjniveau 80 db LMAX som en maksimal støjpåvirkning ved en enkelt flyvning. Den beregnede middelstøj kan illustreres som kurver på et kort som vist i Figur 1 herunder. 6

7 Figur 1: DENL (middelstøjniveau) for flyveoperationer (indflyvning og udflyvning) ved Holstebro Sygehus i perioden januar til marts. Januar til marts er de måneder hvor der flyves mest (NIRAS, 2014). Beregningerne viser, at Botilbudet Sportsvej 6-8 kan blive påvirket med støj over grænseværdien på 50 db LDEN for middelstøj. Den beregnede maksimale støj kan illustreres som kurver på et kort som vist i Figur 2 herunder. 7

8 Figur 2: Lmax (maksimal støjniveau) for 1 flyveoperation (indflyvning og udflyvning) ved Holstebro Sygehus (NIRAS, 2014). Beregningerne viser, at grænseværdien på 80 db Lmax overskrides i et bælte omkring ind-og udflyvningskorridorerne fra Vesterbrogade i vest til Mosebyvej i øst. Området rummer eksisterende dele af midtbyen med bl.a. boliger, rekreative arealer langs Lægård Bæk, institutioner med overnatning samt tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Menneskers oplevelse af støj afhænger af baggrundsniveauet, antallet af hændelser og det konkrete støjniveau ved den enkelte hændelse. Desuden opfattes støj fra ambulanceflyvning oftest mindre generende pga. bevidstheden om den større samfundsmæssige nytte end f.eks. fritidsflyvning. Støj i nattetimerne, der kan forstyrre søvnen, opfattes mere generende end støj i dagtimerne. Det maksimale støjniveau om natten har betydning for risikoen for, at naboer til en landingsplads kan blive vækket. Undersøgelser indikerer en meget lille risiko for at blive vækket ved maksimalniveauer indendørs omkring db. For almindelige danske huse uden særlige tiltag for at forbedre lydisolationen svarer dette til et udendørs maksimalniveau på ca. 70 db. 8

9 I bygninger er det specielt vinduerne, der er det svage led. Ved isætning af lydruder kan der påregnes en dæmpning på yderligere ca. 10dB, hvilket svarer til, at den nedre grænse for risiko for vækning nås. Det er dog forudsat, at vinduerne holdes lukkede. Som det fremgik af Figur 2overskrides maksimalværdien Lmax 80 db i et større område. Lmax værdierne er dog kun et problem i natperioden, hvor støjen kan medføre vækning. I praksis foregår ind- og udflyvninger ofte med en stejlere indflyvningsvinkel end i den fastlagte korridor, hvorved de belastede områder i praksis ofte vil være mindre end 80 db udbredelseskurven i Figur 2. Der er tale om et relativt begrænset antal flyvninger om året, og helikopterflyvningen fra Regionshospitalet Holstebro vil blive indstillet, når tilsvarende faciliteter er til stede ved DNV i Gødstrup. Antallet af flyvninger i nattetimerne er skønnet til ca. 13,5 i gennemsnit om året, svarende til lige godt 1 om måneden. Til sammenligning var der var 17 natflyvninger i 2012 og 7 natflyvninger i Støjpåvirkningen må derfor betragtes som mindre Natur Selve området, hvor helikopterlandingspladsen er anlagt, vurderes ikke at indeholde væsentlige naturværdier. Der er ikke blevet, og der vil ikke blive fældet træer eller fjernet andre potentielle levesteder for beskyttede arter i forbindelse med driften af helikopterlandingspladsen. Helikopterlandingspladsen og de omkringliggende græsarealer grænser mod øst og syd op til skov i forbindelse med Holstebro Lystanlæg (Anlægget). Her er en stejl skrænt ned til Lægård Bæk, der løber igennem Anlægget. Det kan ikke udelukkes, at en eller flere arter af flagermus fouragerer i området omkring helikopterlandingspladsen. Alle arter af flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, og disse arter er omfattet af en særlig streng beskyttelse. Det skal derfor bl.a. sikres, at projekter ikke beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det vurderes, at den eneste risiko for påvirkning vil være kollision mellem helikoptere og flagermus i forbindelse med helikopternes start og landing fra pladsen. Der er redegjort for den begrænsede sandsynlighed for, at der er flagermus i nærheden i forbindelse med helikopterlandinger, ligesom der er redegjort for, at kollisioner mellem helikoptere og flagermus er meget sjældne. Når sandsynlighederne for forekomst af flagermus i området omkring landingspladsen samtidig med en helikopterlanding sammenholdes med den meget begrænsede risiko for kollisioner mellem flagermus og helikoptere, vurderes det, at risikoen for, at flagermus vil blive påvirket af projektet, er ubetydelig. Der vurderes ikke at være andre påvirkninger af naturforhold. 9

10 1.3.3 Visuelle forhold, kulturmiljø og rekreative interesser Helikopterlandingspladsen er placeret i relation til det eksisterende parkeringsområde øst for hospitalsbygningerne. Idet landingspladsen og tilkørselsvejen ligger i niveau med terrænet, og de eneste elementer over terrænhøjde er to mindre teknikskabe på under én meters højde og en vindpose på en 3 meter høj mast, vurderes helikopterlandingspladsen kun at medføre en ubetydelig visuel påvirkning. Helikopterlandingspladsen ligger grundet nærheden til Holstebro Lystanlæg i et område udpeget til værdifuldt kulturmiljø på trods af, at der ikke på arealet er kulturhistoriske værdier, som har ligget til grund for udpegningen. Helikopterlandingspladsen har derfor ingen indvirkning på kulturmiljøet. Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger, som påvirkes af helikopterlandingspladsen. Holstebro Lystanlæg er nærmeste rekreative område. Støjgrænsen i forhold til rekreative områder overholdes, og idet helikopterlandingspladsen ligger oven for den nordlige skrænt af Anlægget og desuden ligger adskilt af beplantningen på denne skrænt, vurderes der ikke at være en betydende påvirkning af de rekreative interesser Jord og grundvand Det kan ikke udelukkes, at der kan ske spild af brændstof eller olieprodukter ved helikopterens ophold på landingspladsen eller i forbindelse med eventuelle uheld. Spild kan potentielt medføre en risiko for forurening af jord og grundvand under landingspladsen. Helikopterlandingspladsen er etableret uden benzin-/olieudskiller. Overfladevandet fra landingspladsen nedsiver i græsarealet omkring pladsen. Med omkring 50 flyvninger om året vurderes det, at risikoen for påvirkning af jord og grundvand som følge af spild eller lignende er meget begrænset. Risikoen minimeres yderligere ved, at det ikke er muligt at tanke på helikopterlandingspladsen. Helikopteren er kun på landingspladsen i meget kortvarige perioder, og risikoen for forurening af jord og grundvand som følge af eventuelle oliedryp vurderes at være ubetydelig Luftforurening og klimatiske forhold Helikopteren udleder forurenende stoffer såsom CO 2, NO x og partikler. Landingspladsen ligger tæt på en større parkeringsplads og der er ingen luftindtag til hospitalet i nærheden af landingspladsen. 50 helikopterflyvninger om året vil medføre en meget lille påvirkning af luftkvaliteten set i sammenhæng med den trafik, der ellers er til hospitalet. Afhængigt af vindforhold vil der desuden hurtigt ske spredning og fortynding af de forurenende stoffer, der udledes ved start og landing. 10

11 CO 2 -bidraget fra de omkring 50 helikopterflyvninger vurderes at være forsvindende lavt set i forhold til CO 2 -udledningen fra den øvrige trafik til hospitalet og de årlige nationale CO 2 -emissioner. CO 2 -udledning fra en helikopterflyvning skal desuden sættes i forhold til CO 2 -udledning i forbindelse med en ambulancekørsel. Sammenfattende vurderes det, at påvirkningen som følge af udledning af forurenende stoffer og påvirkning af klimatiske forhold er ubetydelig Risikoforhold Ved helikopterflyvninger kan der lokalt være risiko for personskade ved landing og opstigning grundet risiko for blast (kraftige luftstrømme), der kan opstå fra helikoptervingernes rotation. Dette er dog kun tilfældet ved større helikoptere såsom forsvarets tunge redningshelikoptere, og der er derfor ikke risiko for uheld som følge af blast ved anvendelse af akutlægehelikopterne ved Regionshospitalet Holstebro. Da arealet er befæstet og omgivet med græs, er der heller ingen risiko for, at støv og grus løftes fra jorden. Blade og kviste på beplantning og græs i nærheden vil bevæge sig som følge af vindtrykket. Der er dog kun tale om en påvirkning under landing og start, idet rotoren standses, når patienter omlades. Ved anvendelse af helikoptere vil der altid være en risiko for styrt. I den danske lovgivning er der dog høje krav til udstyr og pilotens uddannelse, hvilket blandt andet skal medvirke til at minimere risikoen for styrt, ligesom de nye akutlægehelikoptere bliver af typen EC135, som er udstyret til at kunne flyve døgnet rundt. Typen har to motorer, hvilket er med til at øge sikkerheden og mindske risikoen for styrt. Det vurderes, at risikoen for styrt pga. fejl på udstyr eller mandskabsfejl er ubetydelig, da den anvendte helikoptertype er kendt og gennemtestet, og der er høje krav til piloten og besætningsmedlemmer. Ved ind- og udflyvninger er der en risiko for kollision med høje elementer i nærheden af landingspladsen. Indflyvningsplanen til helikopterlandingspladsen er udarbejdet på baggrund af en analyse af høje elementer i området, så risikoen for kollisioner minimeres. Landingspladsen er placeret tæt på parkeringspladser, Anlægget og et område med beboelse og institutioner. Selve landingspladsen er omkranset af en sikkerhedszone på 46x46 m. Ved landing vil piloten altid skulle have visuel kontakt til pladsen. Om natten og ved dårlige vejrforhold sker det ved, at et hvidt lys aktiveres inden landingen. Derved vil piloten altid kunne se, hvis der opholder sig personer på landingspladsen. 11

12 Risikoen for uheld som følge af uvedkommende personer på landingspladsen eller kollisioner under indflyvning vurderes at være ubetydelig Socioøkonomiske forhold Miljøpåvirkningerne kan have en socioøkonomisk indvirkning på lokalområdets sociale struktur og erhvervsliv. I denne sammenhæng skønnes udelukkende støjpåvirkningen at kunne have en effekt. Der er stor forskel på, hvordan det enkelte menneske reager på støj. Det kan ikke udelukkes, at støjpåvirkningen såvel under som over grænseværdierne kan have en uønsket effekt på borgere i nærheden af helikopterlandingspladsen. Bevidstheden om, at der er tale om ambulanceflyvninger vurderes dog at kunne medvirke til, at støjen umiddelbart opfattes mindre generende. Med de forventede i gennemsnit 13,5 årlige flyvninger i nattetimerne vurderes det sammenfattende, at der er tale om en mindre miljøpåvirkning. 12

13 2 Indledning Region Midtjylland har siden 2011 haft en forsøgsordning med lægehelikoptere. I forbindelse med forsøgsordningen blev der oprettet en helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro. Helikopterlandingspladsens placering fremgår af Figur 3. Figur 3: Oversigtskort. Placeringen af helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro er angivet med en rød prik på kortet. Som en del af finanslovsforhandlingerne for 2013 er det besluttet, at der skal etableres en permanent og landsdækkende ordning med akutlægehelikoptere i fortsættelse af de eksisterende forsøgsordninger. Som følge deraf skal anvendelsen af helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro forlænges, indtil akutafdelingen med tilhørende helikopterlandingsplads ved DNV Gødstrup er opført. 13

14 Etableringen af helikopterlandingspladsen er omfattet af VVMbekendtgørelsens bilag 1, punkt 7b: b) Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse (Miljøministeriet, 2014). Aktiviteter omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 er obligatorisk VVMpligtige. Men i henhold til 3, stk. 4 i den daværende VVM-bekendtgørelse vil anlæg, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling og afprøvning af metoder eller produkter, og som ikke skal anvendes i mere end 2 år, kun være omfattet af VVM-pligt, hvis anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I forbindelse med ansøgningen om etablering af den midlertidige helikopterlandingsplads under forsøgsordningen udarbejdede Holstebro Kommune en VVM-screening af projektet. Holstebro Kommune traf på det tidspunkt afgørelse om, at projektet ikke var VVM-pligtigt. Baggrunden herfor var, at der var tale om en forsøgsordning, samt det begrænsede antal flyvninger og placeringen i bykerne, hvor området bærer præg af offentlig anvendelse med sygehus, ambulancekørsel, m.m. Efter beslutningen om forlænget anvendelse af helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro under den permanente ordning med akutlægehelikoptere, indsendte Region Midtjylland en fornyet VVM-anmeldelse af projektet. Pladsen skal anvendes i perioden frem til, at akutafdelingen med tilhørende helikopterlandingsplads ved DNV Gødstrup er opført. På baggrund af denne anmeldelse afgjorde Holstebro Kommune d. 18. juni 2013, at en forlængelse af anvendelsen af helikopterlandingspladsen under den permanente akutlægehelikopterordning er obligatorisk VVM-pligtig (Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, 2013a). 14

15 3 Lovgrundlag og metode 3.1 Lovgivningsmæssig baggrund og metode for VVM VVM er en forkortelse for Vurderinger af Virkninger på Miljøet. Vurderingen skal gennemføres for en række private og offentlige anlæg. VVM-redegørelsen skal beskrive de omgivelser, som i væsentlig grad berøres af et anlægsprojekt, samt de mest betydende virkninger på omgivelserne. Formålet med vurderingen er at sikre, at alle væsentlige miljøforhold i forbindelse med et projekt eller en plan belyses og vurderes, så politikerne i byrådet har det bedst mulige grundlag til at træffe beslutning om projektet. En VVM-redegørelse skal redegøre for anlæggets påvirkning af relevante miljøparametre. VVM-redegørelsen for helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro vil først og fremmest belyse og vurdere støj fra helikoptere. Derudover belyser VVM-redegørelsen andre miljøparametre som visuelle forhold, natur, luftforurening, jord og grundvand, risikoforhold og socioøkonomi. Desuden skal VVM-redegørelsen beskrive, hvilke hensyn der er taget for at miljøoptimere projektet, samt hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes for at modvirke eller nedbringe uønskede miljømæssige konsekvenser af projektet. VVM-redegørelsen skal belyse de miljømæssige konsekvenser af eventuelle alternative projektforslag (f.eks. alternativ teknisk udformning, eller alternativ placering af projektet). Der skal som minimum vurderes et 0- alternativ, dvs. den situation, hvor projektet ikke realiseres. Andre alternativer, som har været på tale, skal nævnes, og det skal begrundes, hvorfor de er fravalgt VVM-undersøgelse Som led i en VVM-undersøgelse skal der gennemføres en offentlig høring, hvor offentligheden har mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til projektet. Holstebro Kommune udsendte den 12. november 2013 et debatoplæg, som beskrev projektet, og som opfordrede naboer og interesseorganisationer til at komme med synspunkter, ideer og forslag til planlægningsarbejdet (Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, 2013b). Høringsperioden udløb den 12. december 2013, og der indkom tre høringssvar i perioden. Disse høringssvar er indgået i den endelige afgræsning af de emner, der behandles i nærværende VVM-redegørelse. 15

16 Sideløbende med VVM-arbejdet skal der udarbejdes et forslag til kommuneplanretningslinje(r) for det VVM-pligtige anlæg. Retningslinjeforslaget skal fremlægges offentligt som et forslag til kommuneplantillæg i mindst 8 uger sammen med VVM-redegørelsen. Da kommuneplantillægget alene omfatter retningslinjer efter planlovens 11 g og ikke indeholder ændringer i kommuneplanrammerne, er det ikke omfattet af pligten til miljøvurdering af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013). I denne VVM-redegørelse er der således ikke indarbejdet en miljøvurdering af planforslaget i henhold til kravene i miljøvurderingsloven. Der skal ikke udarbejdes lokalplan, da der ikke skal udføres lokalplanpligtigt byggearbejde, og idet den gældende lokalplan i øvrigt vurderes at rumme mulighed for aktiviteten. 3.2 Det videre forløb VVM-redegørelsen og kommuneplantillægget fremlægges offentligt i otte uger. Herefter vil Holstebro Kommune gennemgå evt. indkomne indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger, hvorefter kommuneplantillægget kan forelægges for Byrådet til endelig vedtagelse med eventuelle ændringer. Det forventes, at kommuneplantillægget er endeligt vedtaget, og at der er givet VVM-tilladelse i første kvartal af Vurdering af miljøpåvirkninger I denne VVM-redegørelse anvendes en række begreber og vurderinger om miljøpåvirkningernes væsentlighed. Begreberne er baseret på VVMbekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2014) samt Miljøministeriets Vejledning om VVM (Miljøministeriet, 2009). I VVM-bekendtgørelsen er det beskrevet, at vurderingen af væsentligheden af en miljøpåvirkning skal ses i sammenhæng med anlæggets karakteristika (herunder kumulation med andre projekter) og placering samt kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning både direkte og indirekte og under hensyn til påvirkningens omfang og grænseoverskridende karakter, påvirkningsgrad og kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. Med andre ord vurderes væsentlighed af en miljøpåvirkning som en samlet afvejning af flere effekter, som bl.a. rummer følgende begreber: Omfang af miljøpåvirkning f.eks. vurderet ud fra proportion eller geografisk afgrænsning (f.eks. om påvirkningen er lokalt afgrænset, eller har et regionalt eller nationalt omfang). 16

17 Kompleksitet af miljøpåvirkning, f.eks. vurderet ud fra antal af forskelligartede og indbyrdes relaterede miljøpåvirkninger. Varighed af miljøpåvirkning, f.eks. om påvirkningen er kortvarig (f.eks. uger eller få måneder i anlægsperiode) eller langvarig (f.eks. driftsperiode gennem flere år eller årtier) eller endog af mere permanent karakter (f.eks. mange årtier eller århundreder). Hyppighed af miljøpåvirkning, f.eks. om en miljøpåvirkning er en stadig tilbagevendende begivenhed, der samlet medfører større påvirkning end en enkeltstående begivenhed. Sandsynlighed af miljøpåvirkningen inddrages, hvis miljøpåvirkningen især skyldes uheldslignende begivenheder, hvor miljøkonsekvenserne kan være store, men sandsynligheden for, at de indtræffer, er lille. Reversibilitet karakteriserer, hvorvidt en miljøpåvirkning forårsager uoprettelige skader (irreversibel), eller om tilstanden kan vende tilbage mere eller mindre til udgangspunktet efter ophør af påvirkningen (reversibel). For at kunne vurdere evt. irreversibilitet i forhold til en miljøpåvirkning kræves en relativt detaljeret kortlægning af de eksisterende forhold og disses forhåndsbelastning. Ud over ovennævnte begreber vurderes også den kumulative effekt, hvorved forstås overvejelser om en samlet virkning (kumulation) af flere lignende projekter eller anlæg. Ved afværgeforanstaltning forstås, at en forudsagt miljøeffekt kan undgås, mindskes eller kompenseres ved at gennemføre hensigtsmæssige ændringer i design, anlægsmetode, anlægsperiode eller driftsperiode. Dette fremgår af redegørelsen under de enkelte temaer og gengives i en oversigt sidst i redegørelsen. Sådanne afværgeforanstaltninger vil typisk blive til egentlige vilkår i VVM-tilladelsen, hvis Holstebro Kommune vælger at meddele VVM-tilladelse til projektet. Der findes ikke en fastlagt terminologi og graduering for miljøpåvirkningens relative størrelse. I denne redegørelse anvendes en terminologi for påvirkningsgrad som vist i venstre kolonne i Tabel 1. I højre kolonne beskrives de effekter på miljøet, som vil være dominerende ved de forskellige påvirkningsgrader i venstre kolonne. Terminologien anvendes, hvor der ikke findes fastlagte miljømål/kriterier i lovgivningen, der angiver kvantificerbare størrelser (f.eks. støjgrænser). 17

18 Påvirkningens relative størrelse Neutral/uden påvirkning Ubetydelig negativ påvirkning Mindre negativ påvirkning Moderat negativ påvirkning Væsentlig negativ påvirkning Positive påvirkninger Følgende effekter er dominerende Ingen påvirkning i forhold til status quo. Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, en vis varighed ud over helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader. Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller langvarig karakter (f.eks. hele helikopterlandingspladsens levetid), sker med tilbagevendende hyppighed eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible, men helt lokale skader på bevaringsværdige kultureller naturelementer. Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang. Der forekommer positive påvirkninger på en eller flere af ovennævnte punkter. Tabel 1: Den anvendte terminologi for miljøpåvirkninger, der er anvendt i denne VVM-redegørelse. Helikopterlandingspladsen blev etableret i Miljøpåvirkningerne i forbindelse med helikopterpladsens etablering har haft samme karakter som ved almindelige bygge- og anlægsarbejder, hvor der håndteres jord og anvendes entreprenørmaskiner. Miljøpåvirkningerne fra anlægsaktiviteterne (trafik til og fra anlægsområdet, støj og luftforurening fra anlægsaktiviteter samt byggeaffald) har været meget kortvarige og afgrænsede til området umiddelbart omkring pladsen, og det vurderes, at der er tale om en ubetydelig miljøpåvirkning. I forbindelse med afvikling af helikopterlandingspladsen vil der være tale om miljøpåvirkninger af samme karakter og omfang som i anlægsfasen. Afsnit 6, 7 og 8 beskriver og vurderer miljøpåvirkninger i driftsfasen for helikopterlandingspladsen. Miljøpåvirkningerne er opgjort under forudsætning af, at anvendelsen af helikopterlandingspladsen er som beskrevet i anlægsbeskrivelsen (se afsnit 4). 18

19 Vurderingen af miljøeffekter af det færdige anlæg (dvs. i driftsfasen) sammenlignes med effekterne af0-alternativet, som det er defineret i se afsnit Heri defineres 0-alternativet som den situation, hvor helikopterlandingspladsen ikke er etableret. Uanset at pladsen allerede er etableret, er 0-alternativet den eneste reelle situation at vurdere miljøpåvirkningerne i forhold til, i det en vurdering i forhold til en situation, hvor pladsen er etableret, ikke vil kunne give udtryk for øgede miljøpåvirkninger. 19

20 4 PROJEKTBESKRIVELSE 4.1 Formålet med helikopterordningen Region Midtjylland har siden 2011 haft en forsøgsordning med lægehelikoptere. I forbindelse med forsøgsordningen blev der oprettet en helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro. I 2013 blev det besluttet at gøre ordningen permanent, indtil helikopterlandingspladsen ved den nye akutafdeling ved DNV Gødstrup er etableret. Helikopterlandingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro er således allerede anlagt og i drift, og den fremtidige anvendelse medfører ingen konstruktions- eller driftsmæssige ændringer i anvendelsen af landingspladsen. Nedenstående anlægsbeskrivelse er således en beskrivelse af det allerede udførte anlæg samt de aktiviteter, der finder sted på landingspladsen nu og frem til ibrugtagning af helikopterlandingspladsen ved DNV Gødstrup. Der blev i 2011 og 2012 foretaget i alt 80 landinger af lægehelikoptere på landingspladsen ved Regionshospitalet Holstebro. Region Midtjylland forventer ikke øget aktivitet i forbindelse med helikopterlandingslandingspladsen i de kommende år. I afsnit 0 estimeres det fremtidige antal flyvninger dog til ca. 50 årlige flyvninger som et worst case -estimat. De helikoptere, som skal beflyve landingspladsen i fremtiden er fortsat civile lægehelikoptere af den mindre type EC135. Figur 4: Den anvendte helikoptertype EC135 (Nordic Air Ambulance A/S, 2014). 20

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet VVMredegørelse og kommuneplanretningslinjer Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Forslag Holstebro Kommune Udkast 05-09-2014 1 Forord Hermed foreligger

Læs mere

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet

Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Helikopterlandingsplads ved Regionshospitalet Holstebro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Holstebro Kommune Holstebro Kommune Februar 2015 1 Forord Hermed foreligger tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 med

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr , Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan , Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Forslag til Lokalplan nr , Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan , Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Sags nr. 14/26326 Forslag til Lokalplan nr. 01-050-0004, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-050-0003, Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Notat af 8. april 2015 fra Plan, Teknik

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping.

VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. VVM screening af husstandsvindmølle på Horsens Hedegårdsvej 2, 9520 Skørping. Foto: Cirkel Energi Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG

MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED - NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG MENNESKERS SUNDHED NYE TEMAER I VVM-SAMMENHÆNG BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED VVM-direktiv 2014/52/EU Mennesker Befolkning og menneskers sundhed Implementering af VVM-direktivet i dansk lovgivning i

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Spejderlejren 2017 finder af sted på Kær Vestermark. Lejren vil betyde en kraftig stigning i trafikken

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening for etablering af Heliport West

Bilag 1. VVM-screening for etablering af Heliport West Bilag 1 VVM-screening for etablering af Heliport West Billund Kommune har den 4. november 2011 modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en flyveplads - benævnt Heliport West - for gyrokoptere

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby (Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport) I disse år samles den specialiserede behandling i Danmark på færre og større sygehuse.

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Region Midtjylland, Præhospitalet Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved etablering af landingsplads til red- ningshelikopter på Østhavnen, Aarhus Havn

Region Midtjylland, Præhospitalet Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved etablering af landingsplads til red- ningshelikopter på Østhavnen, Aarhus Havn Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Region Midtjylland, Præhospitalet Att.: Johannes Traberg Christiansen kontakt@regionmidtjylland.dk Johannes.Traberg@ph.rm.dk 21. oktober 2014 Side 1 af 4 Afgørelse:

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning. e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk. Planlægning og Byggeri. Den 4.

Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning. e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk. Planlægning og Byggeri. Den 4. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk Den 4. september 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm

Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm Aalborg Kommune har afholdt en fordebat vedrørende et kommuneplantillæg med VVMredegørelse og lokalplan i perioden fra den 5. marts til

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015

1 - Profilskitse. Hører til journalnummer: 01.16.04-P19-59-15 Udskrevet den 10-07-2015 1 - Profilskitse Hører til journalnummer: 1.16.4-P19-59-15 Udskrevet den 1-7-215 1 2 - Anmeldeskema efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5, S Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 624 Løgumkloster

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Region Midtjylland Sundhedsplanlægning - Hospitalsplanlægning. e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk. Planlægning og Byggeri. Den 28.

Region Midtjylland Sundhedsplanlægning - Hospitalsplanlægning. e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk. Planlægning og Byggeri. Den 28. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning - Hospitalsplanlægning e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk Den 28. juni 2013 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ

VVM-screening TEKNIK OG MILJØ VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 22-01-2016 Vurdering af kølecentral til Copenhagen Markets A/S på Litauen Allé 13, Høje Taastrup Rambøll

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere