SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE"

Transkript

1 Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

2 SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato Udarbejdet af Anja Holm Tygesen (ANHT) Kontrolleret af Harry Serup Poulsen (HSP) Godkendt af Anja Holm Tygesen (ANHT) Beskrivelse Geoteknisk rapport Ref \LF ANHT.docx Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE INDHOLD 1. Resumé 1 2. Undersøgelsens grundlag og formål 2 3. Undersøgelsens omfang 2 4. Geologi og grundvand Foreliggende oplysninger Jordbundsforhold Grundvandsforhold 4 5. ljøforhold 4 6. Funderingsforhold 5 7. Udførelse 6 8. Supplerende undersøgelser 7 BILAG Bilag nr.: Situationsplan Bilag nr.: Signaturforklaring og definitioner Bilag nr.: Boreprofiler (boring 5-10) Fra Rambøll sag nr : Bilag nr Boreprofiler (boring 1-4)

4 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 1 1. RESUMÉ For projektering og udførelse af en parkeringskælder under Silkeborg Torv er udført en supplerende geoteknisk undersøgelse omfattende 6 geotekniske boringer (boring 5-10) til 9,0 á 35,0 m under terræn (u.t.). Rambøll udførte i november 2009 for samme projekt en geoteknisk undersøgelse omfattende i alt 4 boringer (boring 1-4) ført til 15,0 á 15,5 m u.t. Resultaterne heraf er inddraget i nærværende rapport. Placeringen af såvel de nyeste boringer, som de tidligere udførte boringer, fremgår af situationsplanen på bilag nr.. I boringerne 1-4 træffes fyld bestående af sand til 1,0 á 1,5 m u.t. og i boringerne 5-9 blev der forgravet til 1,8 á 3,0 m u.t. Herunder træffes der fra 1,0 á 3,0 m u.t., svarende til kote +26,1 á +28,8, sen-/glaciale smeltevandsaflejringer og miocæne ferskvands-/marinaflejringer hovedsageligt af sand og grus. I boringerne 2-9 træffes fra 13,2 á 14,5 m u.t., svarende til kote +13,5 á +16,1, miocæne ferskvands-/marinaflejringer af silt og ler, hvori boringerne 2-4 er afsluttede 15,0 m u.t. I boringerne 5-9 træffes fra 17,0 á 19,6 m u.t., svarende til kote +9,5 á +12,6 miocæne ferskvands-/marinaflejringer af sand. Boringerne 1 og 5-9 er afsluttede i miocæne sandeller grusaflejringer 15,5 á 35,0 m u.t. I boring 10 træffes fyld, tørv og sand med tørvepartier til 5,5 m u.t., svarende til kote +16,3. Herunder træffes senglacialt smeltevandssand til boringens bund 9,0 m u.t. Med de forventede funderingsniveauer for hhv. 2 eller 3 etager vil funderingen generelt skulle udføres på de trufne sen-/glaciale eller miocæne sandaflejringer. Ved pejling d blev der i boringerne 1-4 indmålt grundvandsvandspejl i ca. 9,1 á 10,1 m u.t. svarende til kote +19,7 á +19,8, mens der ved pejling d i boringerne 5-9 blev indmålt grundvandsspejl i ca. 4,9 á 10,0 m u.t. svarende til kote +19,7 á +23,4. I boring 10 blev der d indmålt grundvandsspejl i ca. 2,7 m u.t. svarende til kote +19,1. Udgravningen til parkeringskælderen etableres som en byggegrube med forankrede stålsspunsvægge. Det anbefales at føre spunsvæggen ned i ler- og siltaflejringerne, som i boringerne 2-9 træffes fra 13,2 á 14,5 m u.t., svarende til kote +13,5 á +16,1. Grundvandsspejlet i udgravningen skal sænkes til under dybeste udgravningsniveau således, at fundamentsarbejderne kan udføres tørt. Grundvandssænkningen kan i sand-/grusaflejringer udføres med filterboringer eller ved hjælp af sugespidser. Ved en løsning med 3 etager vil der blive behov for en midlertidig aflastning af vandtrykket i det nedre sandlag i takt med udgravningsarbejdet for at sikre mod løftning af udgravningsbunden.

5 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 2 Med 3 etager er gulvet på nederste etage beliggende under grundvandsspejlet, og gulvkonstruktionen vil være påvirket af et opadrettet vandtryk. Parkeringskælderen skal etableres som en vandtæt konstruktion og dimensioneres for fuldt vandtryk. Kælderkonstruktionen skal desuden sikres mod opdrift og det højest tilladelige grundvandsspejl skal fikseres f.eks. via dræn. Funderingen af de eksisterende bygninger omkring Torvet skal afklares, idet det skal sikres, at disse bygningers stabilitets og bæreevneforhold ikke svækkes under udgravning til parkeringskælderen. Med bundforhold som i boring 10 kan funderingen af tunnelen udføres enten som en pælefundering eller ved udskiftning af fyld og tørv indenfor anlægsområdet. Udbredelsen af tørveaflejringerne skal fastlægges. Herudover skal jordbunds- og funderingsforholdene ved de eksisterende bygninger, hvorunder tunnelen skal føres, afklares, idet det skal sikres, at disse bygningers stabilitets og bæreevneforhold ikke svækkes i anlægsperioden eller efterfølgende. 2. UNDERSØGELSENS GRUNDLAG OG FORMÅL Projektet omfatter etableringen af en parkeringskælder med enten 2 eller 3 etager under Torvet i Silkeborg midtby. Med 2 etager er gulvoverkant på nederste etage beliggende i kote +21,1 og dybeste udgravningsniveau er kote +19,5, mens der med 3 etager er gulvkote i +17,7 og dybeste udgravningsniveau har kote +16,1. Byggefeltet for parkeringskælderen forventes at blive ca. 30 x 100 m 2. Oven på parkeringskælderen forventes Torvet genetableret. Der påtænkes desuden etableret en tunnel fra Lille Søgade til parkeringskælderen, hvor indkørslen til tunnelen skal ligge nær boring 10 med indkørsel i ca. kote +21,5. Formålet med de geotekniske undersøgelser har været at fremskaffe et tilstrækkeligt datagrundlag forfølgende: vurdering af jordbunds- og grundvandsforhold for projektet valg af funderingsmetode opstilling af projekteringsgrundlag for fundamenter vurdering af behov for og evt. omfang af særlige udførelsesmetoder (afstivet udgravning, grundvandssænkning o.lign.) 3. UNDERSØGELSENS OMFANG I de på situationsplanen, bilag nr., viste punkter 1-10 er udført i alt 10 geotekniske boringer til 9,0 á 35,0 m u.t. Boringernes placering og terrænkote er indmålt med DGPS af Rambøll. Koordinater i system utm32/euref89 og koter i DVR90 er angivet på boreprofilerne. I boringerne er der udtaget omrørte prøver. Der er udført vingeforsøg for bestemmelse af kohæsive aflejringers udrænede forskydningsstyrke i såvel intakt, c fv, som omrørt, c fvr, tilstand. Der er udført SPT - forsøg i friktionsjord for vurdering af den relative lejringstæthed, I D.

6 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 3 I samtlige boringer er der etableret Ø25 mm pejlerør for bestemmelse af grundvandsspejlets beliggenhed. I boringerne 6, 8 og 9 er der installeret 2 stk. Ø25 mm pejlerør med benævnelserne hhv. høj (H) og lav (L). I boring 7 er der desuden etableret Ø160 mm filterrør for prøvepumpning forud for grundvandssænkning. Pejlerørene i boring 1-6 og 9 er beskyttede i terræn af et Ø150 mm betonrør med dæksel, mens pejle-/filterrørene i boring 7, 8 og 10 er beskyttede i terræn af et jerndæksel. Boringerne er udført i h.t. retningslinierne i DGF Bulletin 14, Felthåndbogen. I laboratoriet er alle prøver blevet geologisk bedømt i h.t. retningslinierne i DGF Bulletin 1, Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. På udvalgte prøver er foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w. Laboratorieundersøgelserne er udført i h.t. DGF Bulletin 15, Laboratoriehåndbogen. Samtlige resultater af ovenstående inkl. de i boringerne registrerede laggrænser og vandspejl fremgår af boreprofilerne, bilag nr Signaturforklaring og definitioner fremgår af bilag nr GEOLOGI OG GRUNDVAND 4.1 Foreliggende oplysninger I henhold til DGU s geologiske kort for den pågældende projektlokalitet forventes de øverste jordlag at bestå af smeltevandssand og grus. I henhold til målebordsblade fra perioderne og er der ikke registreret vandhuller, udgravninger o. lign. på den aktuelle lokalitet. Den eksisterende belægning på Torvet er beliggende i kote +28,3 á +29,9 med en generel stigning i sydvestlig retning. 4.2 Jordbundsforhold I boringerne 1-4 træffes fyld bestående af sand til 1,0 á 1,5 m u.t. og i boringerne 5-9 blev der forgravet til 1,8 á 3,0 m u.t. Herunder træffes der fra 1,0 á 3,0 m u.t., svarende til kote +26,1 á +28,8, sen-/glaciale smeltevandsaflejringer og miocæne ferskvands-/marinaflejringer hovedsageligt af sand og grus. I boringerne 2-9 træffes fra 13,2 á 14,5 m u.t., svarende til kote +13,5 á +16,1, miocæne ferskvands-/marinaflejringer af silt og ler, hvori boringerne 2-4 er afsluttede 15,0 m u.t. I boringerne 5-9 træffes fra 17,0 á 19,6 m u.t., svarende til kote +9,5 á +12,6 miocæne ferskvands-/marinaflejringer af sand. Boringerne 1 og 5-9 er afsluttede i miocæne sandeller grusaflejringer 15,5 á 35,0 m u.t. I boring 10 træffes fyld, tørv og sand med tørvepartier til 5,5 m u.t., svarende til kote +16,3. Herunder træffes senglacialt smeltevandssand til boringens bund 9,0 m u.t.

7 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Grundvandsforhold Ved pejlinger hhv og blev der indmålt grundvandsspejl i ca. 2,7 á 10,1 m u.t. svarende til kote +19,1 á +23,4, jf. nedenstående tabel. Boring nr. Pejling Pejling Terrænkote m u.t. kote m u.t. kote 1 +29,9 10,1 +19, ,2 9,4 +19, ,3 9,4 +19, ,8 9,1 +19, , ,3 +20,1 6 (H) +29, ,0 +19,9 6 (L) +29, ,0 +20,9 7 (H) +29,3 - - Tilstoppet - 7 (L-Ø160) +29, ,2 +20,1 8 (H) +28, ,9? +23,4? 8 (L) +28,3 - - Tilstoppet - 9 (H) +29, ,4 +19,7 9 (L) +29, ,0 +20, , ,7 +19,1 Grundvandspejlinger, hvor der i hver af boringerne 6-9 er installeret 2 pejlerør. I boringerne 7 og 8 var hhv. det høje og det lave pejlerør tilstoppet på pejletidspunktet, hvorfor rørene ikke kunne pejles. De indmålte vandspejl i boringerne 1-5 og 10 samt i de høje pejlerør i boringerne 6 og 9 repræsenterer sandsynligvis et sekundært grundvandsspejl, mens de trufne vandspejl i de lave pejlerør i boringerne 6-9 sandsynligvis repræsenterer det primære grundvandsspejl. De trufne vandspejl må påregnes at variere med årstid og nedbør. Niveauet for vandspejlet i det høje pejlerør i boring 8 ligger højre, end forventet, hvilket tyder på, at der kan være noget galt med filtersætningen. Pejlingen må derfor tages med et vist forbehold. 5. MILJØFORHOLD Der er i forbindelse med borearbejdet og den efterfølgende geologiske prøvebeskrivelse i laboratoriet visuelt eller lugtmæssigt ikke registreret miljøfremmede stoffer bortset fra asfalt og tegl i fylden i boring 3 og 10. Det skal understreges, at nærværende rapport ikke har haft til formål at undersøge forureningsforholdene.

8 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 5 6. FUNDERINGSFORHOLD Fundamenterne skal dimensioneres og udføres i henhold til DS/EN , geoteknisk kategori 2 med tilhørende nationale anneks EN DK NA, samt med partialkoefficienter svarende til middel konsekvensklasse, CC2. I nedenstående tabel er for den enkelte boring angivet hhv. koten til overside bæredygtigt lag (OSBL) samt koten til hhv. overside og underside af det trufne ler-/siltlag. Boring nr. Terrænkote Kote til OSBL Kote til overside ler/silt Kote til underside ler/silt 1 +29,9 +28, ,2 +27,7 +15, ,3 +28,2 +15, ,8 +27,8 +16, ,4 (+26,9)* +15,5 +11, ,3 (+28,1)* +16,1 +12, ,3 (+27,5)* +15,2 +10, ,1 (+26,5)* +15,1 +11, ,1 (+26,1)* +13,5 +9, ,8 +16,3 - - Koter iht. DVR90. * Kote til forgravningsniveau. Med de forventede funderingsniveauer for hhv. 2 eller 3 etager vil funderingen generelt skulle udføres på de trufne sen-/glaciale eller miocæne sandaflejringer. Ved en løsning med 3 etager funderes der ved boringerne 3, 4 og 6 imidlertid på et blot ca. 0,1 á 0,4 m tykt sandlag underlejret af miocæne ler- og siltaflejringer. Der skal derfor kontrolleres for gennemlokning af det forholdsvist tynde sandlag til det underliggende ler-/siltlag. Ved 2 etager med gulvoverkant i kote +21,1, dvs. over eller i nærheden af grundvandsspejlet, bør der etableres tæppedræn under gulvkonstruktionen. Tæppedrænet skal have forbindelse til en eller flere pumpesumpe således, at eventuelt grundvand ikke påvirker gulvkonstruktionen. Herefter kan gulvet etableres. Ved 3 etager med gulvkoten +17,7, dvs. under grundvandsspejlet, vil gulvkonstruktionen være påvirket af et opadrettet vandtryk. Parkeringskælderen skal etableres som en vandtæt konstruktion og dimensioneres for fuldt vandtryk. Kældergulvskonstruktionen kan udformes som en insitu støbt betonplade, der er i stand til at optage det opadrettede vandtryk. Kældervæggene kan udføres som insitu støbte betonvægge, der ligeledes kan optage vandtryk. Kælderkonstruktionen skal desuden sikres mod opdrift og det højest tilladelige grundvandsspejl skal fikseres f.eks. via dræn. Med bundforhold som i boring 10 kan funderingen af tunnelen udføres enten som en pælefundering eller ved udskiftning af fyld og tørv indenfor hele anlægsområdet.

9 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 6 Ved dimensioneringen af spunsvægge samt fundament/plade, kan der for de trufne aflejringer forudsættes følgende karakteristiske parametre: Langtid Korttid Rumvægt pl,k [ ] c k [kn/m 2 ] c u,k [kn/m 2 ] / m Ukontroleret sandfyld /19 Senglacialt/Glacialt/ocænt sand /19 Senglacialt/Glacialt/ocænt grus /19 ocænt silt og ler /20 Ved spunsvægsberegningen benyttes kun den effektive kohæsion c k i passive zoner. For aktive zoner sættes den effektive kohæsion c k lig nul. 7. UDFØRELSE I henhold til Byggelovens 12 skal ethvert bygge og anlægsarbejde tilrettelægges og udføres således, at omkringliggende bygninger og ledningsanlæg mv. ikke beskadiges. Desuden skal de vedkommende ejere/naboer modtage en skriftlig meddelelse om arbejdets art, omfang og opstartstidspunkt mindst 14 dage forud for arbejdets påbegyndelse. Udgravningen til parkeringskælderen anbefales etableret i en afstivet byggegrube, da en åben udgravning vil inddrage store dele af de omkringliggende bebyggede arealer. Byggegruben udføres f.eks. med forankrede stålsspunsvægge. Antallet af forankringsniveauer fastlægges ud fra en økonomisk vurdering og ud fra deformationskravene fra de omkringliggende bygninger. Stabilitetsforholdene omkring byggegrubeindfatningen skal sikres. Grundvandsspejlet i udgravningen skal sænkes til under dybeste udgravningsniveau således, at fundamentsarbejderne kan udføres tørt. Grundvandssænkningen kan i sand-/grusaflejringer udføres med filterboringer eller ved hjælp af sugespidser. I forbindelse med en grundvandssænkning skal der udtages vandprøver for jern og evt. miljøfremmede stoffer i forbindelse med en ansøgning om midlertidig grundvandsænkning og bortledningstilladelse. En midlertidig grundvandssænkning bør begrænses mest mulig i tid og udbredelse. Det anbefales at føre spunsvæggen ned i ler- og siltaflejringerne, som i boringerne 2-9 træffes fra 13,2 á 14,5 m u.t., svarende til kote +13,5 á +16,1. Disse aflejringer af ler og silt, som formodes at danne et sammenhængende lag indenfor byggegruben, kan ved en spunsløsning fungere som bund i byggegruben og hermed reducere grundvandets strømningshastighed til byggegruben, idet ler og silt er forholdsvist impermeabelt i forhold til sand og grus. I det nedre sandlag i boringerne 6-9 er der registreret primært grundvandsspejl med trykniveau svarende til kote +20,1 á +23,4. Ved en løsning med 3 etager, hvor dybeste udgravning føres til kote +16,1, vil der blive behov for en midlertidig aflastning af vandtrykket i det nedre sandlag i takt med udgravningsarbejdet for at sikre mod løftning af udgravningsbunden. Funderingen af de eksisterende omkringliggende bygninger skal afklares, idet det skal sikre, at disse bygningers stabilitets og bæreevneforhold ikke svækkes under udgravningen til parkeringskælderen.

10 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 7 8. SUPPLERENDE UNDERSØGELSER Udbredelsen af tørveaflejringerne skal fastlægges. Herudover skal jordbunds- og funderingsforholdene ved de eksisterende bygninger, hvorunder tunnelen skal føres, afklares, idet det skal sikres, at disse bygningers stabilitets og bæreevneforhold ikke svækkes i anlægsperioden eller efterfølgende. Det tilrådes at besigtige omkringliggende bygninger m.v. inden anlægsarbejdet påbegyndes således, at eksisterende (bygnings-)skader dokumenteres (via f.eks. fotos, nivellementer mv.). Rambøll Anja Holm Tygesen Civilingeniør

11 +21, , ,8 +16,0 +28, ,1 +11,3 +23,4 BELIGGENHEDSPLAN, 1: Grundmateriale c copyright Kort & trikkelstyrelsen. Reproduceret i henhold til tilladelse "G9-98". +19,7 NOTE: +29,1 +29, ,0 +29,4 +15,5 +11,4 +19, ,3 +15,2 +10,7 +13,5 +9, , , ,7 +19,9 b a c1 c2 d1 d2 b a c1 d2 Geoteknisk boring 9 +20,1 +19,7 Tidligere geoteknisk boring (sag nr ) a: Boring nr. b: Kote til terræn. c1: Kote til overside ler/silt. c2: Kote til underside ler/silt. d1: Kote til GVS nedre magasin. d2: Kote til GVS øvre magasin. +20,1 - Koter i DVR90 Rev. +29,9 6 Konst./Tegn. Kontrol. Godk IH/ANHT HSP ANHT Mål 1 Projektnr. +16,1 +12,6 Dato +20,9 +19,9 +29, ,8 1:500 SILKEBORG KOMMUNE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Tlf Fax Fil: SITUATIONSPLAN GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Bilag nr. Rev.

12

13

14 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder 0 DVR90 +29,4 m Ø forgravet, ingen prøver N SAND, mellem, sort., sv. gruset, brun 4 70 SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, brun SAND, mellem, sort., sv. gruset, brun 5 72 SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, brun SAND, mellem, ringe sort., gruset, brun SAND, mellem, sort., sv. gruset, brun SAND, mellem, sort., sv. gruset, gråbrunt Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 5 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :12:38 Boreprofil

15 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat 9 N SAND, mellem - groft, usort., st. gruset, enk. sten, enk. lerstr., brunt SAND, mellem - groft, ringe sort., st. gruset, mørk gråbrunt SAND, mellem - groft, sort., lyse SAND, fint, velsort., brungult / Gc SAND, mellem, velsort., gråbrunt / Gc SAND, fint, velsort., brun SAND, mellem - groft, ringe sort., GRUS, fint, sort., sv. sandet, (kvartsgrus), / Gc Sm/ Sg/ Fe Gc/ Fe N=41 W GRUS - - SILT, sv. leret, str. af kvatssand, sv. glimmerh., (glimmersilt), mørk brun Fe SILT, finsandet, enk. lerstr., lamineret, glimmerh., (glimmersilt), mørk brun 15 W=43% SILT, sv. leret, glimmerh., (glimmersilt), mørk brun SILT, enk. lerstr., glimmerh., (glimmersilt), mørk brun LER, st. siltet, lamineret, glimmerh., (glimmerler), mørkebrunt N SILT, leret, lerstr., lamineret, glimmerh., (glimmersilt), mørk gråbrunt LER, st. siltet, lamineret, glimmerh., (glimmerler), mørkebrunt LER, st. siltet, str. af kvartssand, lamineret, glimmerh., (glimmerler), mørkebrunt 18 Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 5 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 2/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :12:38 Boreprofil

16 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat 18 N=71 W SAND, mellem - groft, velsort., (kvartssand), mørke SAND, groft, velsort., (kvartssand), mørke Fe Fe SAND, groft, sort., sv. gruset, (kvartssand), mørke Fe 20 N= SILT, finsandet, lerstr., glimmerh., (glimmersilt), mørk gråbrunt SAND, mellem, velsort., (glimmersand), mørk brun SAND, fint, velsort., sv. glimmerh., (glimmersand), mørk brun SAND, mellem, velsort., sv. glimmerh., (glimmersand), mørk brun SAND, fint, velsort., sv. glimmerh., (glimmersand), mørk brun N=95/22cm N=98/19cm N=50/15cm SAND, fint, velsort., sv. glimmerh., (glimmersand), Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 5 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 3/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :12:38 Boreprofil

17 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat 27 N= N=50/14cm N=50/11cm SAND, fint, sort., sv. glimmerh., (glimmersand), SAND, fint, velsort., sv. glimmerh., (glimmersand), N= N=99/23cm SAND, fint, sort., sv. glimmerh., (glimmersand), SAND, fint, velsort., sv. glimmerh., (glimmersand), N=50/13cm W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 5 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 4/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :12:38 Boreprofil

18 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder 0 DVR90 +29,9 m 2-Ø25 1-Ø forgravet, ingen prøver SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, enk. sten, gråbrunt 134 SAND, mellem, ringe sort., gruset, enk. sten, brunt 3 N SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, enk. sten, brunt SAND, mellem, ringe sort., gruset, lys gulbrunt SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, lys gulbrunt N SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, lys gulbrunt 140 SAND, mellem, ringe sort., gruset, lys gulbrunt SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, brune lerpart., brunt SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, enk. lerklp., gulbrunt SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, lys gulbrunt SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, gulbrunt 146 SAND, mellem, sort., sv. gruset, meget blegbrunt Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 6 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :12:48 Boreprofil

19 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat SAND, fint - mellem, velsort., sv. glimmerh., blegbrunt SAND, fint - mellem, velsort., sv. glimmerh., brungult SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, lys gulbrunt 11 N= SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, blegbrunt / Gc / Gc W 152 SAND, fint, ringe sort., gruset, glimmerh., mørke / Gc 12 N= SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), mørke GRUS, fint, sort., finkornet sandpart., (kvartssand), Fe GRUS, fint, sort., (kvartssand), Fe 14 N= SAND, mellem, sort., sv. glimmerh., (glimmersand), mørke SILT, leret, glimmerh., (glimmersilt), meget mørk gråbrunt 15 N= SILT, str. af ret fedt ler, finsandsstr., glimmerh., (glimmersilt), meget mørk gråbrunt SILT, leret, mange finsandsstr., glimmerh., lamination, (glimmersilt), meget mørk gråbrunt SILT, glimmerh., (glimmersilt), meget mørk gråbrunt 16 W=41% LER, siltet, mange finsandsstr., glimmerh., lamination, (glimmerler), meget mørk gråbrunt 17 N W=40.3% W LER, st. sandet, sv. glimmerh., (glimmerler), sort LER, st. siltet, glimmerh., (glimmerler), meget mørk gråbrunt 164 SAND, groft, sort., enk. gruskorn, part. af glimmerler, (kvartssand), mørke Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 6 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 2/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :12:48 Boreprofil

20 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat 18 N= SAND, mellem - groft, sort., (kvartssand), mørke SAND, mellem, sort., (kvartssand), mørke 20 N=50/14cm SAND, fint - mellem, sort., sv. glimmerh., (glimmersand), N=50/10cm SAND, fint, velsort. glimmerh., (glimmersand), SAND, fint - mellem, sort. glimmerh., (glimmersand), 23 N=50/11cm SAND, mellem, sort. sv. glimmerh., (glimmersand), 176 SAND, fint, velsort. glimmerh., (glimmersand), 24 N=50/11cm N=50/9cm SAND, fint, velsort. glimmerh., (glimmersand), mørk gråbrunt SAND, fint, velsort. glimmerh., (glimmersand), mørk gråbruntfe 182 SAND, fint - mellem, sort. sv. glimmerh., (glimmersand), mørk gråbrunt Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 6 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 3/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :12:48 Boreprofil

21 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat 27 N=50/9cm SAND, fint - mellem, sort. sv. glimmerh., (glimmersand), 29 N=50/11cm SAND, fint, velsort. sv. glimmerh., (glimmersand), gråbrunt SAND, fint - mellem, velsort. sv. glimmerh., (glimmersand), N=50/13cm SAND, fint, velsort. sv. glimmerh., (glimmersand), N=50/13cm SAND, fint - mellem, velsort. sv. glimmerh., (glimmersand), 194 SAND, fin, velsort. glimmerh., (glimmersand), 33 N=50/11cm SAND, fin, velsort. sv. glimmerh., (glimmersand), SAND, fin, velsort. glimmerh., (glimmersand), N=50/12cm W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 6 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 4/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :12:48 Boreprofil

22 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder 0 DVR90 +29,3 m Ø25 Ø FYLD: FLISER, iflg. boreformand 1 forgravet, ingen prøver SAND, mellem, ringe sort., gruset, gråbrunt +27 N 2 SAND, fint, velsort., gråbrunt 3 3 SAND, mellem, sort., sv. gruset, gråbrunt SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, gråbrunt 6 SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, gråbrunt SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, enk. lerklp., gråbrunt SAND, mellem, sort., gråbrunt 7 N SAND, mellem - groft, ringe sort., st. gruset, gråbrunt SAND, mellem, sort., sv. gruset, gråbrunt 8 13 SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, gråbrunt SAND, groft, sort., sv. gruset, gråbrunt 15 SAND, groft, ringe sort., st. gruset, gråbrunt 9 Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) På pejletidspunktet var pejlerør Ø25 tilstoppet ca m under terræn. Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 7 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :26:41 Boreprofil

23 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat W 17 SAND, fint, sort., sv. gruset, glimmerh., olivenbrunt N= SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, gråbrunt SAND, fint - mellem, sort., sv. gruset, brun N= SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), 22 SAND, fint, sort., glimmerh., (glimmersand), GRUS, fint, sort., (kvartsgrus), Fe N= GRUS, fint, velsort., (kvartsgrus), Fe SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), 15 N=57 W=40.9% SILT, leret, lamineret, glimmerh., (glimmersilt), mørk brun LER, st. siltet, lamineret, glimmerh., (glimmerler), mørk brun LER, st. siltet, lamineret, glimmerh., (glimmerler), mørkebrunt 16 N= SILT, leret, lamineret, glimmerh., (glimmersilt), mørk brun SILT W=41% LER, st. siltet, lamineret, glimmerh., (glimmerler), mørkebrunt 18 N=67 W=43.4% SILT, lamineret, glimmerh., (glimmersilt), mørk brun LER, sandet, glimmerh., (glimmerler), sortbrunt Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) På pejletidspunktet var pejlerør Ø25 tilstoppet ca m under terræn. Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 7 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 2/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :26:41 Boreprofil

24 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat LER, sandet, glimmerh., (glimmerler), sortbrunt +11 W 34 LER, st. siltet, st. glimmerh., (glimmerler), mørkebrunt 19 N=90/25cm SAND, groft, sort., sv. gruset, str. af glimmerler, mørk brun SAND, mellem, velsort., (kvartssand), mørke SAND, mellem, sort., (kvartssand), mørke 21 N=50/13cm SAND, mellem, sort., (kvartssand), SAND, fint, velsort., sv. glimmerh., (glimmersand), 22 N=50/14cm SAND, fint - mellem, sort., sv. gruset, sv. glimmerh., (glimmersand), SAND, fint, sort., sv. gruset, sv. glimmerh., (glimmersand), 24 N=50/15cm N=50/13cm SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), SAND, fint, sort., glimmerh., (glimmersand), SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), 27 N=50/12cm Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) På pejletidspunktet var pejlerør Ø25 tilstoppet ca m under terræn. Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 7 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 3/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :26:41 Boreprofil

25 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat SAND, fint - mellem, velsort., glimmerh., (glimmersand), SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), 29 N=50/12cm N=50/1cm SAND, mellem, velsort., glimmerh., (glimmersand), 31 N=50/6cm SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), N=50/7cm N=50/5cm W (%) N (Slag/30 cm) På pejletidspunktet var pejlerør Ø25 tilstoppet ca m under terræn. Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 7 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 4/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :26:41 Boreprofil

26 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder 0 DVR90 +28,3 m 2-Ø25 1-Ø forgravet, ingen prøver N SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, lys olivenbrunt SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, enk. lerklp., lys olivenbrunt SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, olivengult SAND, mellem - groft, sort., enk. gruskorn, olivengult SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, olivengult SAND, mellem, sort., sv. gruset, olivengult SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, mørk gulbrunt SAND, mellem, ringe sort., gruset, lys gulbrunt SAND, mellem - groft, ringe sort., st. gruset, mørk gulbrunt SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, enk. sten, lys gulbrunt SAND, mellem - groft, usort., gruset, enk. sten, brunt SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, lys gulbrunt SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, enk. lerklp., gulbrunt SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, gulbrunt SAND, groft, ringe sort., st. gruset, gulbrunt Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) På pejletidspunktet var pejlerør 2-Ø25 tilstoppet ca. 12 m under terræn. Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 8 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :13:08 Boreprofil

27 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat SAND, groft, ringe sort., st. gruset, gulbrunt SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, gulbrunt SAND, mellem, velsort., lys gulbrunt SAND, mellem, velsort., gulbrunt SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, gulbrunt SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, gråbrunt N 223 GRUS, fint, sort., (kvartsgrus), mørke Fe W SILT, sandstr., glimmerh., lamination, (glimmersilt), meget mørk gråbrunt SILT, sandstr., glimmerh., sv. lamination, (glimmersilt), meget mørk gråbrunt SILT, leret, glimmerh., (glimmersilt), meget mørk gråbrunt SILT, finsandet, mange lerstr., glimmerh., (glimmersilt), meget mørk gråbrunt 228 LER, sandet, sv. glimmerh., (glimmerler), sort SILT, lerstr., glimmerh., (glimmersilt), meget mørk LER, siltet, sandstr., glimmerh., (glimmerler), meget mørk gråbrunt 17 W N LER, siltet, enk. sandpart., glimmerh., (glimmerler), meget mørk gråbrunt SAND, fint - mellem, sort., sv. glimmerh., (glimmersand), mørke Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) På pejletidspunktet var pejlerør 2-Ø25 tilstoppet ca. 12 m under terræn. Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 8 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 2/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :13:08 Boreprofil

28 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat N=50/7cm 234 SAND, fint - mellem, velsort., glimmerh., (glimmersand), N=50/10cm N=50/12cm N=50/12cm N=50/11cm SAND, fint - groft, sort., glimmerh., (glimmersand), mørke 26 N=50/5cm SAND, fint - groft, sort., enk. gruskorn, glimmerh., (glimmersand), mørke SAND, fint, sort., glimmerh., (glimmersand), Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) På pejletidspunktet var pejlerør 2-Ø25 tilstoppet ca. 12 m under terræn. Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 8 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 3/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :13:08 Boreprofil

29 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat SAND, fint, sort., glimmerh., (glimmersand), 28 N=50/12cm SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), SAND, fint, velsort., sv. glimmerh., (glimmersand), SAND, fint - mellem, velsort., glimmerh., (glimmersand), 29 N=50/9cm SAND, fint - mellem, sort., glimmerh., (glimmersand), SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), N=50/7cm 258 SAND, fint - mellem, velsort., glimmerh., (glimmersand), SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), 32 N=50/13cm N=50/14cm W (%) N (Slag/30 cm) På pejletidspunktet var pejlerør 2-Ø25 tilstoppet ca. 12 m under terræn. Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 8 Udarb. af: IH Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 4/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :13:08 Boreprofil

30 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder 0 DVR90 +29,1 m 2-Ø25 1-Ø forgravet, ingen prøver W N SAND, mellem - groft, sort., enk. gruskorn, gult SAND, fint - mellem, velsort., olivengult SAND, mellem, sort., sv. gruset, brungult 271 SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, bleggult SAND, mellem, sort., sv. gruset, bleggult 273 SAND, mellem, ringe sort., gruset, lys gulbrunt SAND, fint - mellem, ringe sort., gruset, lys gulbrunt SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, gulbrunt SAND, mellem, sort., sv. gruset, gult 277 SAND, mellem - groft, sort., sv. gruset, brungult SAND, mellem, sort., sv. gruset, brungult 279 SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, meget blegbrunt Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 9 Udarb. af: RAUB Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :13:18 Boreprofil

31 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, gult SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, gulbrunt 283 SAND, fint - mellem, sort., enk. gruskorn, bleggult SAND, fint - mellem, velsort., bleggult 285 SAND, fint - mellem, velsort., lyse SAND, groft, sort., sv. gruset, lyse SAND, groft, ringe sort., gruset, gulbrunt 14 N= SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, brunt SAND, mellem - groft, sort., enk. gruskorn, Sm Gc Sm Gc 291 SAND, fint - groft, ringe sort., enk. gruskorn, Sm Gc 15 W N= SAND, (kvartssand), groft, sort., SAND, fint, sort., enk. gruskorn, glimmerh., (glimmersand), Fe LER, ret fedt, siltet, sandstr., glimmerh., (glimmerler), meget mørk gråbrunt 17 N=93/29cm SILT, sv. finsandet, lerstr., lamination, glimmerh., (glimmersilt), mørke SILT, mange lerstr., lamination, glimmerh., (glimmersilt), meget mørk gråbrunt 297 SILT, enk. lerstr., glimmerh., (glimmersilt), meget mørk gråbrunt Fortsættes W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 9 Udarb. af: RAUB Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 2/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :13:18 Boreprofil

32 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat 18 N= SILT, enk. lerstr., glimmerh., (glimmersilt), meget mørk gråbrunt LER, siltet, sandstr., sv. glimmerh., (glimmerler), meget mørk gråbrunt LER, ret fedt, sandstr., sv. glimmerh., glideflader, (glimmerler), meget mørk gråbrunt 20 N= LER, ret fedt, sandstr., sv. glimmerh., (glimmerler), meget mørk gråbrunt SAND, groft, sort., mange str. af ret fedt ler, (kvartssand), meget mørk gråbrunt / Fe 303 SAND, groft, sort., (kvartssand), Fe 21 W N= SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, (glimmersand), mørk gråbrunt Fe SAND, fint - mellem, velsort., sv. glimmerh., (glimmersand), N=50/9cm 307 SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), SAND, fint, mellem, velsort., glimmerh., (glimmersand), N=50/13cm SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), N=50/11cm W (%) N (Slag/30 cm) Fortsættes Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 9 Udarb. af: RAUB Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 3/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :13:18 Boreprofil

33 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder Fortsat 27 N=50/7cm SAND, fint, mellem, velsort., glimmerh., (glimmersand), N=50/8cm SAND, fint, velsort., glimmerh., (glimmersand), 321 SAND, fint, mellem, sort., sv. glimmerh., (glimmersand), 30 N=50/6cm N=50/8cm 325 SAND, mellem, groft, sort., enk. gruskorn, (kvartssand), SAND, fint, mellem, sort., sv. glimmerh., (glimmersand), N=50/9cm SAND, fint, mellem, sort., glimmerh., (glimmersand), N=50/8cm SAND, fint, sort., enk. gruskorn, glimmerh., (glimmersand), W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 9 Udarb. af: RAUB Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 4/4 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :13:18 Boreprofil

34 Dybde Forsøgsresultater Kote Geologi Prøve Nr. Jordart Karakterisering Aflejring Alder DVR90 +21,8 m 0 1 N Ø ASFALT, iflg. boreformand FYLD: SAND, mellem, ringe sort., st. gruset, olivengult FYLD: SAND, mellem, ringe sort., gruset, muldet, mørkebrunt FYLD: SAND, mellem, ringe sort., gruset, sv. muldet, brunt FYLD: SAND, mellem, ringe sort., st. gruset, muldet, brunt FYLD: SAND, mellem, ringe sort., gruset, mange teglstk., muldet, meget mørk gråbrunt 3 W FYLD: SAND, mellem, usort., sv. leret, sv. siltet, sv. gruset, enk. teglstk., orgh., meget mørk gråbrunt FYLD: SAND, mellem - groft, usort., leret, sv. gruset, teglstk., orgh., mørk gråbrunt FYLD: SAND, mellem, ringe sort., gruset, enk. lerstr., mørk gråbrunt N W=374.4% W=392.7% TØRV, omd., vedstk., sort TØRV, st. omd., enk. vedstk., sort Fe Fe Pg Pg W=191.5% 343 SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, tørvepart., Fe Pg 344 SAND, mellem - groft, ringe sort., gruset, lyse SAND, mellem, sort., enk. gruskorn, lyse 346 SAND, mellem, sort., sv. gruset, lys gulbrunt SAND, mellem, ringe sort., gruset, lys gulbrunt SAND, mellem, sort., sv. gruset, lys gulbrunt W (%) N (Slag/30 cm) Boremetode: 8'' snegleboring med foring Koordinatsystem: UTM32E89 X: Y: Plan: Sag: TORVET, SILKEBORG Boret af: FRANCK Dato: Bedømt af: RAMBØLLDGU-Nr.: Boring: 10 Udarb. af: RAUB Kontrol: HSP Godkendt: ANHT Dato: Bilag: S. 1/1 GeoGIS Aarhus - PSTGDK :12:32 Boreprofil

35

36

37

38

39

40

41

42

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 1 Revision 0 Dato 2012-03-05 Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT

VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport nr. Sagsnr. Dato -- VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT Revision Dato -- Udarbejdet af ANHT Kontrolleret

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG

PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG FEBRUAR 2012 SILKEBORG KOMMUNE PARKERINGSKÆLDER UNDER TORVET SILKEBORG GEOTEKNISK RISIKOVURDERING I FORBINDELSE MED MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Viborg Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. 0008 Dato 0--0 Lokalitet Viborg, Erik ippings vej m.fl. AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE AREALER TIL INFRASTRUKTUR

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent

SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 2011. Rekvirent SILKEBORG FORSYNING A/S NEDSIVNING AF REGNVAND, HÅRUP 0 Rekvirent Silkeborg Forsyning A/S att. Malene Caroli Juul Tietgensvej 8600 Silkeborg 890669 mcj@silkeborgforsyning.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE

NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Geoteknisk Placeringsundersøgelse Dato August Adresse OPP Kalvebod Brygge Sags nummer NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE Revision

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

14 HELSINGØRMOTORVEJEN - 1435 HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ - OMLÆGNING AF VANDLEDNING

14 HELSINGØRMOTORVEJEN - 1435 HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ - OMLÆGNING AF VANDLEDNING JANUAR VEJDIREKTORATET HELSINGØRMOTORVEJEN HØRSHOLM S ØVERØDVEJ OMLÆGNING AF VANDLEDNING GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX cowidk JANUAR VEJDIREKTORATET

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 98 Sct. Birgitta Kirke Maria Gade Maribo. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37946 Rapport 1, 2014-10-16 Sammenfatning Der er på Tujavej 11 og 13 i Køge konstateret forurening som påtænkes at skulle fjernes. Der er i forbindelse

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 39126 Rapport 1, 2015-12-15 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning af en grund på 4.160 m

Læs mere

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning

FUNDERING. 6 Analyse af byggefelt. 6.1 Bygningens udformning 6. Analyse af byggefelt FUNDERING I dette kapitel behandles funderingen af Arkaden. Til bestemmelse af hvilken funderingsmetode, der skal anvendes, er der først lavet en jordbundsanalyse af byggefeltet

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere