NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE"

Transkript

1 Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

2 NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af ANHT Kontrolleret af MIHK Godkendt af ANHT Beskrivelse Geoteknisk undersøgelse Ref. 9/Rådgiverdokumentation/Notater/GeotekniskRapport.pdf Rambøll Olof Palmes Allé DK-8 Aarhus N T F

3 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE INDHOLD. Resumé. Undersøgelsens grundlag og formål. Undersøgelsens omfang. og grundvand. Miljøforhold 6. Funderingsforhold 7. Udførelse og Kontrol 6 BILAG Bilag nr.. Bilag nr.. Bilag nr..-.7 Bilag nr..-.7 Situationsplan Signaturforklaring og definitioner er (geotekniske boringer) er (lagfølgeboringer) Sagsnr. 9

4 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE. RESUMÉ I forbindelse med etablering af en ny cykelsti langs Vildbjergvej mellem Vildbjerg og Sørvad er der udført en geoteknisk undersøgelse omfattende i alt 7 geotekniske boringer ført til, á 8, m under terræn (u.t.) og 7 lagfølgeboringer ført til, m u.t. Placeringen af de udførte boringer fremgår af situationsplanen bilag nr... I de geotekniske boringer træffes fyld, muld og humøse ler- og sandaflejringer til ca., á, m u.t. Herunder træffes hovedsageligt postglaciale ferskvandsaflejringer og senglaciale flydejordsog smeltevandsaflejringer af sand, silt og ler. I boringerne GB, GB og GB6 træffes fra hhv.,;,6 og, m u.t. et, á, m tykt lag af postglacialt ferskvandstørv eller gytje. Boringerne GB, GB, GB, GB og GB6 er afsluttede i de post- eller senglaciale aflejringer. I boringerne GB og GB underlejres de postglaciale aflejringer fra, á, m u.t. af moræneler til boringernes bund, m u.t. I lagfølgeboringerne træffes fyld og muld til ca., á, m u.t. Herunder træffes hovedsageligt sand og ler til boringernes bund, m u.t. I boring L træffes tørv fra, til, m u.t. Befæstede arealer kan generelt påregnes udført på normal vis, hvilket vil sige afrømning af fyld og muld, udlægning af bundsikringsgrus og stabilt grus samt den egentlige befæstelse. Lokalt må der regnes med nogen ekstra udskiftning af fyld, muld, tørv, gytje og humøse ler- og sandaflejringer, hvilket gør sig gældende i områderne ved boringerne GB, GB, GB, L og L. Stitunnellen kan funderes direkte på de post-/senglaciale aflejringer af silt, som træffes i forventet funderingsniveau ca., m u.t., svarende til ca. kote +9. Ved pejling d. --7, svarende til 8 á dage efter boringernes udførelse, blev der indmålt grundvandsspejl i ca., á, m u.t., svarende til kote +,6 á +9,7 m DVR9. De trufne vandspejl vurderes at være sekundære grundvandsspejl, som må påregnes at variere med årstid og nedbør. Med de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold kan udgravninger for belægninger forventes foretaget uden væsentlige grundvandsproblemer. Evt. tilstrømmende vand kan forventes fjernet ved simpel lænsepumpning fra udgravningsbund eller ved etablering af simple pumpebrønde. Ved udgravning for stitunnellen er det nødvendigt at etablere en midlertidig grundvandssænkning, f.eks. ved sugespidser og nedgravede pumpebrønde. Sagsnr. 9

5 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE. UNDERSØGELSENS GRUNDLAG OG FORMÅL Formålet med nærværende geotekniske undersøgelse er at belyse jordbunds- og grundvandsforholdene i forbindelse med etablering af en ny cykelsti mellem Vildbjerg og Sørvad. Cykelstien, som er ca., km lang, forløber på den sydlige side af Vildbjergvej fra Videbækvej i øst til Koldkjærvej/Strade-vej i vest. Herudover skal der syd for krydset ved Videbækvej og Vildbjergvej/Ejsingvej etableres en ny stitunnel under Videbækvej (ved boringerne GB og GB). Stitunnellen forventes udført som en ståltunnel placeret med underkant ca., m under belægningsoverkant på Videbækvej, svarende til ca. kote +9. Udformningen af tunnelrampernes vægge er ikke fastlagt. Formålet med den udførte geotekniske undersøgelse har været at tilvejebringe et grundlag for vurdering af jordbunds- og grundvandsforholdene i anlægsområdet valg af funderingsmetode at opstille et projekteringsgrundlag for belægning og fundamenter at vurdere behovet for og evt. omfanget af særlige udførelsesmæssige metoder (afstivede udgravninger, grundvandssænkning o.lign.). UNDERSØGELSENS OMFANG I de på situationsplanen, bilag nr.., viste punkter GB, GB, GB, GB, Gb6, GB og GB er udført 7 geotekniske boringer til, á 8, m u.t. I punkterne L, L, L6-L9, L-L, L7-L, L og L er der udført 7 lagfølgeboringer til, m u.t. Boringernes placering og terrænkoten ved boringerne er indmålt med DGPS af Rambøll. Koordinater i system J og koter i DVR9 er angivet på boreprofilerne. I de geotekniske boringer er udtaget omrørte prøver i, m u.t. og herunder pr., m til geologisk bedømmelse. Der er udført vingeforsøg for bestemmelse af kohæsive aflejringers udrænede forskydningsstyrke i såvel intakt, c fv, som omrørt, c rv, tilstand. Der er udført sondering med let rammesonde for vurdering af sandaflejringernes relative lejringstæthed, ID. Der er etableret Ø mm pejlerør for bestemmelse af grundvandsspejlets beliggenhed. Pejlerørene er beskyttede i terræn/vejniveau af et Ø mm betonrør med dæksel. I laboratoriet er alle prøver blevet geologisk bedømt i h.t. retningslinierne i DGF Bulletin, Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. På udvalgte prøver er foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w. Laboratorieundersøgelserne er udført i h.t. DGF Bulletin, Laboratoriehåndbogen. Borearbejdet og den geologiske bedømmelse er udført af Jysk Geoteknik A/S. Samtlige resultater af ovenstående inkl. de i boringerne registrerede laggrænser og vandspejl fremgår af boreprofilerne, bilag nr..-.7 og.-.7. Signaturforklaring og definitioner fremgår af bilag nr... Sagsnr. 9

6 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE. GEOLOGI OG GRUNDVAND. Det aktuelle anlægsområde mellem Vildbjerg og Sørvad er beliggende på Skovbjerg Bakkeø, som er et morænelandskab fra næstsidste istid. I henhold til DGU s geologiske kort for den pågældende lokalitet forventes jordlagene i de øverste meter at bestå af glaciale smeltevandsaflejringer af sand og grus samt moræneler. Umiddelbart sydvest for Vildbjergvej er et større område med postglaciale ferskvandsaflejringer. I henhold til målebordsblade (8-899) er der registreret eng- og moseområder langs Rødding Å, som forløber sydvest for anlægsstrækningen. Omtrent hhv. den østligste og den vestligste tredjedel af anlægsstrækningen forløber over eng-/vådområder. Terrænet på den aktuelle strækning er ifølge de målte koter til borestederne beliggende i ca. kote +, á +6, med en generel stigning mod vest. I de geotekniske boringer træffes fyld, muld og humøse ler- og sandaflejringer til ca., á, m u.t. Herunder træffes hovedsageligt postglaciale ferskvandsaflejringer og senglaciale flydejordsog smeltevandsaflejringer af sand, silt og ler. I boringerne GB, GB og GB6 træffes fra hhv.,;,6 og, m u.t. et, á, m tykt lag af postglacialt ferskvandstørv og/eller gytje. Boringerne GB, GB, GB, GB og GB6 er afsluttede i de post- eller senglaciale aflejringer. I boringerne GB og GB underlejres de post-/senglaciale aflejringer fra, á, m u.t. af moræneler til boringernes bund, m u.t. I lagfølgeboringerne træffes fyld og muld til ca., á, m u.t. Herunder træffes hovedsageligt sand og ler til boringernes bund, m u.t. I boring L træffes tørv fra, til, m u.t.. Grundvand Ved pejling d. --7, svarende til 8 á dage efter boringernes udførelse, blev der indmålt grundvandsspejl i ca., á, m u.t., svarende til kote +,6 á +9,7, jf. tabel A. De trufne vandspejl vurderes at være sekundære grundvandsspejl, som må påregnes at variere med årstid og nedbør. På pejletidspunktet var pejlerørene i boringerne L og GB fjernet. Sagsnr. 9

7 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Boring nr. Terrænkote m u.t. Pejling --7 kote GB +,6, +,6 GB +,6,8 +,8 L +,,9 +, L +6,,7 +, GB +6,9, +, L6 +6,, +,8 L7 +6,,6 +,9 L8 +6,9,8 +, L9 +9,, +8,9 GB +,6,7 +8,9 L +,8, +9,6 L +,, +9,8 L +,, +, L +,8, +9, L +,, +8, GB6 +9,8,7 +9, L7 +,,6 +, L8 +,,7 +, L9 +8,,9 +7, L +6, Ikke pejlet - GB +9,6 Ikke pejlet - L +9,9, +9,7 L +7,8, +6,7 GB +,,8 +, Tabel A: Grundvandspejlinger, koter iht. DVR9.. MILJØFORHOLD Der er hverken under borearbejdet eller ved den efterfølgende prøvebesigtigelse i laboratoriet truffet tegn på tilstedeværelse af miljøfremmede stoffer. Det skal dog understreges, at nærværende undersøgelse ikke har haft til formål at belyse forureningsforholdene. 6. FUNDERINGSFORHOLD Funderingen af belægning og stitunnel skal dimensioneres og udføres i h.t. DS/EN 997-:7, geoteknisk kategori, med tilhørende nationale anneks EN997- DK NA, og med partialkoefficienter svarende til middel konsekvensklasse, CC. Befæstede arealer kan generelt påregnes udført på normal vis, hvilket vil sige afrømning af fyld og muld, udlægning af bundsikringsgrus og stabilt grus samt den egentlige befæstelse. Såfremt der ønskes en tilnærmelsesvis sætningsfri fundering af cykelstien, må der lokalt regnes med nogen ekstra udskiftning af tørv, gytje samt humøse ler- og sandaflejringer, hvilket gør sig gældende på strækningerne ved boringerne GB, GB, GB6, GB, L og L. Såfremt mindre sætninger kan accepteres, kan de trufne aflejringer af tørv og gytje samt humøse ler- og sandaflejringer efterlades under cykelstien. Sagsnr. 9

8 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE I tabel 6A er angivet hhv. dybder og koter til dæmningsfast bund i de enkelte boringer. Boring nr. Terrænkote Dæmningsfast bund m u.t. kote GB +,6, /, ) +, / +, GB +,6,8 /, ) +,8 / +, L +,, /, ) +, / +, L +6,, +,7 GB +6,9, +6, L6 +6,, +6, L7 +6,, +6, L8 +6,9, +6,6 L9 +9,, +9, GB +,6, +, L +,8, +,6 L +,, +,7 L +,, +,7 L +,8,6 +, L +,, +, GB6 +9,8, /,7 ) +7, /+9, L7 +,,6 +, L8 +,, +,7 L9 +8,,6 +7,7 L +6,, +8,9 GB +9,6, /, ) +8,6 / +9, L +9,9, +9,7 L +7,8,7 +7, GB +,,8 +, Tabel 6A: Dæmningsfast bund i geotekniske boringer og lagfølgeboringer, koter i DVR9. ) Afrømningsniveau ved fuld/delvis udskiftning. Ved dimensionering af belægninger kan der på baggrund af de geotekniske boringer forudsættes følgende bundmoduler: Post-/senglacialt sand: Senglacialt flydejordsler (boring GB): Senglacialt flydejordsler (boring GB): Em = MPa Em = MPa Em = MPa Stitunnellen kan funderes direkte på de post-/senglaciale aflejringer af silt, som træffes i forventet funderingsniveau ca., m u.t., svarende til ca. kote +9. Ved dimensionering af tunnelfunderingen kan der i forventet funderingsniveau ca., m u.t. benyttes følgende karakteristiske parametre: Post-/senglacialt silt og ler: c u,k = kn/m / = 8/9 kn/m Sagsnr. 9

9 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 6 Ved dimensionering af eventuelle indfatningsvægge kan for de trufne aflejringer forudsættes følgende karakteristiske parametre, hvor der i langtidstilstanden er angivet værdier for hhv. passiv/aktiv side: Post-/senglacialt sand: pl,k = / = 8/ kn/m Postglacialt tørv og gytje: Korttidstilstand: k = c u,k = kn/m / = / kn/m Langtidstilstand: ' k = / c' k = / kn/m / = / kn/m Post-/senglacialt ler og silt: Korttidstilstand: k = c u,k = kn/m / = 8/9 kn/m Langtidstilstand: ' k = 7/7 c' k = / kn/m / = 8/9 kn/m 7. UDFØRELSE OG KONTROL I henhold til Byggelovens skal ethvert bygge- og anlægsarbejde tilrettelægges og udføres således, at omkringliggende bygninger og ledningsanlæg mv. ikke beskadiges. Desuden skal de vedkommende ejere/naboer modtage en skriftlig meddelelse om arbejdets art, omfang og opstartstidspunkt mindst dage forud for arbejdets påbegyndelse. Med de aktuelle jordbunds- og grundvandsforhold kan udgravninger for belægninger forventes foretaget uden væsentlige grundvandsproblemer. Evt. tilstrømmende vand kan forventes fjernet ved simpel lænsepumpning fra udgravningsbund eller ved etablering af simple pumpebrønde. Ved udgravning for stitunnellen er det nødvendigt at etablere en midlertidig grundvandssænkning. Den midlertidige grundvandssænkning kan etableres f.eks. med sugespidser i de øvre sandlag over ca. kote + a +. Ved yderligere udgravning i ler- og siltlagene kan sugespidserne kombineres med singelsdræn ført til pumpesump. Muligvis vil der være behov for at udlægge belastede filtre på afgravningsskråninger, hvor der sker udstrømning fra sandlag over ler-/siltlag, for at hindre erosion. I områder med kohæsionsaflejringer (ler og silt) i afgravningsplanum bør der generelt sikres en hurtig og effektiv bortledning af evt. tilstrømmende overfladevand, for at undgå opblødning af de intakte aflejringer. Desuden bør kørsel direkte på afrømmet råjordsplanum minimeres. Opblødt og/eller udtørret jord skal udskiftes. Ubelastede midlertidige frie udgravningsskråninger over grundvandsspejlet kan ved udgravning af højst måneds varighed og med en maksimal udgravningsdybde på m påregnes stabile med anlæg a, i fyld, muld og sand samt a, i ler. Midlertidige udgravningsskråninger mod eventuelle eksisterende veje og ledningsanlæg skal overholde de i DS Anneks A angivne grænseflader. Idet stitunnellens bund er beliggende ca., m under grundvandsspejlet, skal tunnelkonstruktionen inklusiv ramper udføres vandtæt og der skal foretages en vurdering af opdriften. Sagsnr. 9

10 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 7 Der skal udføres geoteknisk/geologisk tilsyn i forbindelse med udgravningerne for at sikre, at de ved dimensioneringen valgte forudsætninger overalt er opfyldt. Rambøll Anja Holm Tygesen Civilingeniør Sagsnr. 9

11 N 9 L L Vildbjergvej L L GB L L9 GB6 L7 L8 Stradevej L8 L7 L6 Beliggenhedsplan : SIGNATUR: Grundmateriale c copyright Kort & Matrikkelstyrelsen. Reproduceret i henhold til tilladelse "G9-98". GB L L GB L L9 GB a Geoteknisk boring uden vingeforsøg Koldkjærvej L Videbækvej a Geoteknisk boring med vingeforsøg a Lagfølgeboring L Ejsingvej a: Boring nr. GB GB Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. -- BRIS/ANHT MIHK ANHT Projektnr. 9 Mål Herning Kommune Cykelsti Vildbjergvej : Olof Palmes Allé DK-8 Aarhus N Tlf Fax Situationsplan Tegning nr. Geoteknisk undersøgelse. Rev.

12

13

14 DVR9 +,6 m W Ø + MULD: LER, stærkt sandet, stærkt humøst, mørkebrunt SAND, fint, velsorteret, gulbrunt Fe S SAND - - Fe W=% + GYTJE, leret, vist organisk indhold med få sandslirer, mørkebrunt Fe..7 LER, sandet til stærkt sandet, enk. grus, gråt Fl + 6 SAND, mellem, velsorteret, lyst grågult 7 SAND SAND - - Crv Cfv 9 SILT, let leret, mørkt gråbrunt +9 SILT, stærkt leret, gråbrunt SILT, let leret til leret, gråbrunt +8 SILT Crv Cfv W=% LER, let siltet, gråbrunt Crv Cfv +7 SILT, stærkt leret, gråbrunt 7 SILT - - S +6 6 LER, stærkt siltet, gråbrunt 8 W 7 LER, siltet, gråbrunt + 9 W (%) 6 S (Slag/ cm) Cfv, Crv (kpa) Boremetode: 6'' foret snegleboring Koordinatsystem: UTM X: 8 Y: 66. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:..7 Bedømt af: JYSK DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- ::8 GB

15 DVR9 +,6 m S W Ø + MULD: LER, sandet, enk. grus, stærkt humøst, mørkebrunt SAND, fint, sorteret, let siltet, svagt humøst, mørkebrunt SAND, fint, velsorteret, lyst grågult Fe Fe W=7%..7 + LER, stærkt sandet, humusslirer, gråbrunt TØRV, leret, stærkt omdannet, mørkebrunt Fe Fe 6 SAND, mellem, velsorteret, lyst gråt + 7 SAND, fint, siltet, lyst gråt Crv Cfv 8 SILT, leret, lyst gråbrunt + 9 LER, siltet til stærkt siltet, lyst gråbrunt LER, stærkt siltet, lyst gråbrunt +9 SILT, leret, lyst rødbrunt S SILT, stærkt leret, gråbrunt +8 SILT LER, siltet, gråbrunt +7 SILT, leret, gråbrunt 7 Crv Cfv 6 SILT Crv S Cfv W SILT - - SILT W (%) 6 S (Slag/ cm) Cfv, Crv (kpa) Boremetode: 6'' foret snegleboring Koordinatsystem: UTM X: 86 Y: 66. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :6:6 GB

16 DVR9 +6,9 m W Ø MULD: LER, stærkt sandet, let gruset, humøst, en del uomdannede planterester, mørkebrunt MULD: SAND, fint, sorteret, enk. grus, let humøst, brunt S +6 SAND, fint, velsorteret, lyst grågult SAND SAND SAND, fint, velsorteret, lyst rødgult + 7 SAND, fint, velsorteret, lyst grågult 8 SAND - - S + 9 SAND W (%) 6 S (Slag/ cm) Koordinatsystem: UTM X: 88 Y: 6. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :6:8 GB

17 DVR9 +,6 m W Ø + MULD: LER, sandet, enk. grus, stærkt humøst, enk. uomdannede planterester, mørkebrunt SAND, fint, velsorteret, gulbrunt S SAND SAND - - SAND SAND SAND, fint, velsorteret, grågult +7 8 SAND SAND - - S +6 + W (%) 6 S (Slag/ cm) Koordinatsystem: UTM X: 86 Y: 687. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:..7 Bedømt af: JYSK DGU-: Boring: GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- ::7 GB Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. /

18 DVR9 +9,8 m W Ø MULD: SAND, fint, let siltet, humøst, mørkebrunt S SAND, fint, sorteret, humøst, let leret, mørkebrunt SAND, fint, velsorteret, lyst rødbrunt Fe Fe SAND - - Fe +8 SAND - - Fe TØRV, ifølge boreformanden 6 GRUS, usorteret, let leret, stærkt sandet, gråt Fe +7 7 SAND, fint, sorteret, enk. grus, lyst gråt Fe 8 SAND, groft, sorteret, let gruset, gråt Fe +6 S W 9 SAND - - Fe + + W (%) 6 S (Slag/ cm) Koordinatsystem: UTM X: 88 Y: 6. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-: Boring: GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- ::6 GB6 Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. /

19 DVR9 +9,6 m W Ø +9 MULD: LER, sandet, enk. grus, stærkt humøst, mørkebrunt LER, stærkt sandet, enk. grus, muldet, vis lamination, mørkt gråbrunt Fl Crv Cfv LER, svagt sandet til sandet, enk. grus, vis lamination, mørkt gråbrunt Fl +8 LER, stærkt sandet, enk. grus, vis lamination, mørkt grågult Fl LER, sandet, enk. grus, vis lamination, grågult Fl +7 6 MORÆNELER, sandet, enk. grus, gråbrunt Gl Gc 7 MORÆNELER, svagt sandet, let gruset, gråbrunt Gl Gc Crv +6 8 MORÆNELER - - Gl Gc W Cfv 9 MORÆNELER - - Gl Gc + + W (%) Cfv, Crv (kpa) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. --7: Pejlerør er væk. Koordinatsystem: UTM X: 88 Y: 69. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-: Boring: GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :: GB Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:.6 S. /

20 DVR9 +, m Crv Cfv W..7 Ø + + MULD: LER, svagt sandet til sandet, enk. grus, højt organisk indhold, enk. uomdannede planterester, mørkebrunt MULD: LER, svagt sandet til sandet, enk. grus, vist organisk indhold, enk. uomdannede planterester, mørkebrunt SAND, mellem, leret, enk. sten, gråbrunt, ifølge boreformanden LER, sandet, let gruset, vis lamination, mørkt gulbrunt LER, sandet, stærkt gruset, vis lamination, mørkt gulbrunt LER, sandet, enk. grus, vis lamination, mørkt gulbrunt Fl Fl Fl + 6 MORÆNELER, ret fedt, svagt sandet, let gruset, gråbrunt Gl Gc 7 MORÆNELER, fedt, svagt sandet, enk. grus, gråt Gl Gc + 8 MORÆNELER - - Gl Gc W + 9 MORÆNELER - - Gl Gc Crv Cfv +9 W (%) Cfv, Crv (kpa) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Koordinatsystem: UTM X: 86 Y: 6. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:..7 Bedømt af: JYSK DGU-: Boring: GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :: GB Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:.7 S. /

21 DVR9 +, m Ø MULD, sandet + SAND, mellem, rødbrunt + SAND, fint til mellem, gulbrunt TØRV, brunt..7 SAND, mellem, gråt + SAND, mellem, svagt gruset, leret, gråt + SAND, fint til mellem, gulbrunt + +9 W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 8 Y: 67. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :: L

22 DVR9 +6, m Ø +6 MULD SAND, mellem, enk. sten, brunt, orange + SAND, mellem til groft, gulbrunt..7 SAND SAND, fint, siltet, gult + SAND, mellem til groft, brunt, orange + + W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 86 Y: Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- ::8 L

23 DVR9 +6, m Ø MULD, sandet +6 SAND, mellem, gulbrunt..7 + SAND, mellem, okkerudf., gulbrunt SAND, mellem, gråt + SAND, fint til mellem, gulbrunt SAND, fint til mellem, gråt + SAND, fint, gråt + + W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 866 Y: 6. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :: L6

24 DVR9 +6, m Ø MULD +6 SAND, fint til mellem, brunt, orange SAND, fint til mellem, gråt..7 + SAND, fint til mellem, let siltet, gråt W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 88 Y: 69. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :: L7

25 DVR9 +6,9 m Ø MULD, sandet +6 SAND, fint til mellem, gulbrunt SAND, mellem, okkerudf., gråt..7 + SAND, mellem, gråt + SAND, fint til mellem, gråt W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 888 Y: 69. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :: L8

26 DVR9 +9, m Ø MULD SAND, mellem, enk. sten, gult +8 SAND, fint, siltet, gråt +7 LER, sandet, siltet, orange SAND, fint til mellem, siltet, gråt +6 SAND, fint til mellem, siltet, orange + + W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 8 Y: 669. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:.6 S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- ::7 L9

27 DVR9 +,8 m Ø MULD, sandet..7 + SAND, mellem, gulbrunt +9 SAND, mellem til groft, gulbrunt SAND, mellem til groft, gråt SAND, mellem til groft, okkerudf., grårunt SAND, fint, gråt +6 + W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 89 Y: 68. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:.7 S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :8:6 L

28 DVR9 +, m Ø + MULD SAND, mellem, brunt..7 + SAND, mellem, gult +9 SAND, mellem til groft, enk. sten, gruset +8 SAND, mellem gult W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 87 Y: 6. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:.8 S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :8:6 L

29 DVR9 +, m Ø + FYLD: MULD, sandet, enk. sten LER, svagt sandet, gulbrunt..7 + LER, stærkt sandet, gråbrunt LER, sandet, enk. sten, gråt + LER W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 87 Y: 6. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:.9 S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :8: L

30 DVR9 +,8 m Ø MULD + SAND, fint til mellem, let siltet, jernudf., gulbrunt..7 LER, sandet, jernudfl, brunt LER, sandet, gråt W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 8 Y: 66. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :8: L

31 DVR9 +, m Ø + MULD, sandet SAND, mellem, gråt SAND, mellem, sort SAND, mellem, svagt gruset, brunt +9 LER, sandet, gråbrunt SAND, mellem, gulbrunt SAND, mellem, gråt W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 88 Y: 677. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :8:9 L

32 DVR9 +, m Ø + MULD + SAND, fint til mellem, brunt SAND, fint til mellem, gult..7 SAND, fint til mellem, siltet, leret + +9 LER, siltet, sandslirer, gråt W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 889 Y: 67. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :9:7 L7

33 DVR9 +, m Ø + MULD SAND, mellem, gråt, brunt..7 + SAND, mellem, enk. sten, brunt LER, fedt, sandet, jernudf., brunt LER, fedt, sandet, jernudf., gråt + + LER, sandet, enk. sten, gråt + + W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 877 Y: 66. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :9: L8

34 DVR9 +8, m Ø +8 MULD, sandet..7 SAND, mellem, gråbrunt +7 LER, sandet, gråbrunt LER, sandet, gråt +6 LER, sandet, sandstriber, gråt + LER, sandlag, enk. sten, gråt + + W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 869 Y: Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :9: L9

35 DVR9 +6, m Ø +6 FYLD: MULD FYLD: SAND, mellem, gult MULD, sandet +9 LER, sandet, enk. sten, brunt +8 LER, fed, sandet, lyst gråblå +7 LER, sandet, gråt W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. --7: Pejlerør er væk. Koordinatsystem: UTM X: 8 Y: 687. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:. S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :: L

36 DVR9 +9,9 m..7 Ø MULD, sandet SAND, mellem, brunt LER, sandet, gråbrunt +9 LER, sandet, gråt +8 LER, sandet, sandstriber, gråt +7 LER, sandet, enk. sten, gråt W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 899 Y: Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:.6 S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :9: L

37 DVR9 +7,8 m Ø MULD, sandet SAND, mellem, brunt LER, sandet, enk. sten, jernudf., brunt +6 LER, stærkt sandet, brunt + LER, sandet, enk. sten, gråt W (%) et er udelukkende optegnet på baggrund af boreformandens markjournal. Koordinatsystem: UTM X: 879 Y: 69. Sag: 9 Herning Kommune - Ny cykelsti, Vildbjergvej Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: BMF Kontrol: ANHT Godkendt: ANHT Dato:.. Bilag:.7 S. / GeoGIS.. - Silkeborg - PSTGDK - -- :9: L

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT

VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport nr. Sagsnr. Dato -- VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT Revision Dato -- Udarbejdet af ANHT Kontrolleret

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 1 Revision 0 Dato 2012-03-05 Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Viborg Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. 0008 Dato 0--0 Lokalitet Viborg, Erik ippings vej m.fl. AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE AREALER TIL INFRASTRUKTUR

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 39126 Rapport 1, 2015-12-15 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning af en grund på 4.160 m

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Skagensvej 85, 99 Frederikshavn Dato: 6. januar 5 DMR-sagsnr.: -6 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 6 55 Slagelse 58 5 Jerslev J 7 6 55 Hvidovre 8 Kolding

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 98 Sct. Birgitta Kirke Maria Gade Maribo. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 27, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 46, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 7 Sikker Skolevej til Teglholmen København. Formål DJ Miljø & Geoteknik P/S er blevet anmodet om, at udføre orienterende

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 15, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR 1.

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR 1. GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. Hasselvang, Brejning - Udstykning Dato:. februar DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Hasselvang

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Thomas Jensen Provstebakken 46 8230 Åbyhøj E-mail: toller14@hotmail.dk Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Tilbygning,

Læs mere