4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS."

Transkript

1 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske forhold i forbindelse med etablering af nybyggeri på arealet i de udvalgte byggefelter De kommende byggerier forventes opført i - etager. Det vides ikke hvorvidt der planlægges kælder under byggerierne. Boringerne i indeværende rapport er foretaget øst for Egedal Station.. Boringer Der er på stedet januar/februar udført i alt stk. boringer uden anvendelse af foringsrør, boring nr. B-B. Boringerne er udført som og snegleboringer med et hydraulisk boreværk. Boringerne er ført til - meter under terræn, og der udtages jordprøver i hvert enkelt jordlag, dog maksimalt, meter imellem de enkelte prøver. I boringerne er der udført styrkeforsøg i alle relevante aflejringer, ligesom betydende laggrænser er indmålt. Resultatet af boringer samt vingeforsøg er optegnet på vedlagte boreprofiler. Boringerne er foretaget som angivet på vedlagte plan.. Laboratorieforsøg På de optagne prøver er der udført geologisk bedømmelse samt bestemmelse af jordens naturlige vandindhold. Resultaterne af laboratorieundersøgelserne er opstillet på boreprofilerne bagerst i rapporten. Jordprøverne opbevares dage fra dato med mindre andet aftales.. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med byggemodning eller lign. arbejder kan ske en terrænregulering, og derved kan koter og jordlagenes tykkelse ændres.

2 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI. ske forhold ske kort til rådighed viser, at der i området kan forventes stærkt varieret geologiske forhold. Der kan iht. til kortet forventes moræneler, smeltevandssand, samt lokalt ferskvandstørv og ferskvandsler. I lagfølgeboring B er der under ca., meter muld og muldblandet overjord truffet på senglacial flydejord underlejret af moræneler i dybden ca., meter under terræn fortsættende til boringens slutdybde. I lagfølgeboring B er der under ca., meter muld og muldblandet overjord truffet på senglacial flydejord underlejret af morænesand i dybden ca., meter under terræn. Boringens afsluttes i moræneler. I lagfølgeboring B er der under ca., meter muld og muldblandet overjord truffet på senglacial flydejord underlejret af glacialt moræneler. De glaciale aflejringer fortsætter til boringens slutdybde. I lagfølgeboringerne B-B træffes øverst muld og muldblandet overjord i mægtigheder på,-, meter, hvorunder der træffes senglacialt flydejord af blandet karakter underlejret af smeltevandssand til boringernes slutdybder. I lagfølgeboring B er der under ca., meter muld og muldblandet overjord truffet et mindre lag smeltevandssand underlejret af smeltevandsler til ca., meter under terræn, hvor der træffes morænesand og ler. U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B- - Egedal Park, Stenløse, geo-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport.doc

3 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI I lagfølgeboring B er der under ca., meter muld og muldblandet overjord truffet på smeltevandssand til boringens slutdybde.. Grundvandsforhold: I flere af boringerne er der konstateret frit vandspejl ved borearbejdets afslutning. Der er nedsat pejlerør i de på profilerne viste boringer for senere kontrol af vandspejl. Vandspejlet har formentlig ikke nået at stabilisere sig i pejlerørene. Det konstaterede vandspejl kan være af sekundær karakter. Der gøres opmærksom på at vandspejlets placering i øvrigt kan variere afhængig af årstid og nedbørsmængde. I forbindelse med byggeriets opstart på den enkelte byggegrund anbefales det, at vandstanden kontrolleres i pejlerørene således at den præcise vandstand i jorden fastlægges. Boring nr. Terrænkote Ca. m VS B, - B, - B, - B,,, B, - B,,, B, - B,,, B, - B,,, B, - B, - B,,, B, - U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B- - Egedal Park, Stenløse, geo-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport.doc

4 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI. Funderingsforhold: På grundlag af ovennævnte boreresultater skal følgende funderingsdybder være overholdt som angivet i nedenstående skema samt på boreprofiler til fundering af de fremtidige bygninger. Med de konstaterede jordbundsforhold og hydrauliske forhold er det vores vurdering, at fundering af byggerier kan foretages i geoteknisk kategori eller afhængig af byggeri størrelse og lastforhold. Der kan generelt foretages en direkte dybere fundering af bærende bygningsdele. Der må forventes skred i udgravningen ved dybere fundering. AFRN OBL/OFL Boring nr. Terrænkote Udskiftningsniveau Ca. m under terræn B,,,,/,* B,,,,/, B,,,,/, B,,,,/, B,,,,/, B,,,,/,* B,,,,/, B,,,,/, B,,,,/, B,,,,/, B,,,,/,* B,,,,/, B,,,,/, B,,,,/, OBL angiver dybden til overside af bæredygtige aflejringer for fundamenter, mens AFRN angiver dybden til afrømningsniveauet af muld og overjord til opbygning under normalt sætningsfrie gulve. OFL angiver dybden til overside af bæredygtige aflejringer for stærkt belastede fundamenter. *Der er risiko for gennemlokning til jordlag med mindre/svagere styrke, hvilket skal vurderes og medtages i projekteringen. Idet jordbundsforholdene kan variere væsentligt indenfor få meters afstand fra de steder, hvor boreprøverne er udført, skal man under udgravningsarbejdet være meget opmærksom på variationer i jordbundsforholdene, idet ovennævnte funderingsdybder kun giver sikkerhed for bæreevnen i de enkelte prøvepunkter. U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B- - Egedal Park, Stenløse, geo-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport.doc

5 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Da der i funderingsniveau træffes både sandblandet ler og sand, bør fundamenternes bæreevne bestemmes ud fra nedenstående målte og skønnede parameter og efter den europæiske funderingsnorm, DS/EN, samt det nationale anneks. For sandaflejringerne er skønnet følgende styrke eltevandsand: φ PL ~ -. γ ~ kn/m Morænesand: φ PL ~ -. γ ~ kn/m For leraflejringerne er målt følgende forskydningsstyrker i OBL-niveau Senglacial flydejord: Cu ~ - kn/m γ ~ kn/m For leraflejringerne er målt følgende forskydningsstyrker i OFL-niveau Senglacial flydejord: Cu ~ - kn/m γ ~ kn/m Den mindste bæreevne af ovennævnte tilfælde bør lægges til grund for dimensionering af fundamenter.. Miljø Det bemærkes i øvrigt at der, i forbindelse med bortskaffelse af eventuel overskudsjord, er krav om dokumentation for jordens forureningsgrad iht. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. Om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Denne dokumentation skal typisk leveres i form af miljøtekniske jordanalyser. DJ Miljø & Geoteknik P/S er gerne behjælpelige med udførelse af miljøtekniske undersøgelser. U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B- - Egedal Park, Stenløse, geo-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport.doc

6 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI. Befæstede arealer og ledninger: Ved dimensionering af veje og pladser må der for senglacialt smeltevandssand påregnes en skønnet E-værdi ~ MPa. For senglacialt flydejord må påregnes en skønnet E-værdi ~ MPa. Værdierne kan kontrolleres i marken med pladebelastningsforsøg. Befæstede arealer dimensioneres i henhold til vejregler, vejdirektoratet eller lign. Etablering af ledningsanlæg kan overalt foregå uden sætningsproblemer, såfremt disse funderes under OBL. Hvor der over OBL er konstateret aflejringer, som er frostfarlige, selv med en effektiv dræning af vejkasser, udskiftes disse frostfarlige aflejringer med velkomprimeret og velgraderet sandfyld. Tilbagefyldning af opgravet materialer i ledningsgrave kan give problemer med hensyn til en effektiv komprimering, afhængig af årstiden. Lerfri sandmaterialer kan genindbygges uden store problemer, mens lerede materialer muligvis skal tørre inden genindbygning. Ligeledes stiller genindbygning af lerede materialer store krav til materialet til komprimeringen.. Afvanding Det vurderes, at der ikke vil være gener med tilløbende grundvand i forbindelse med udgravning til fundamenter for et kælderløst byggeri eller et kælderbyggeri i højere niveau end kote.. Vandspejlet skal dog kontrolleres i de etablerede pejlerør inden opstart af gravearbejdet. Såfremt der graves under GVS skal der udføres en midlertidig grundvandssænkning/tørholdelse af udgravningen. Det anbefales, at udføre grundvandssænkning i kohæsionsjord ved hjælp af drænrender og pumpesumpe. Sænkning af grundvandsspejlet i friktionsjord bør udføres ved hjælp af sugespidser. Ved grundvandssænkning skal der tages højde for evt. skadelige indvirkninger på nabobygninger, anlæg, installationer og lign. iht. byggeloven. Det kræves, at bygningerne udføres på en sådan måde, at regn, sne og overfladevand samt grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke forårsager fugtskader og fugtgener, jfr. SBI-anvisning. Overfladevand skal bortledes ved eksempelvis at udføre tilstrækkelig fald bort fra bygningen. Da bygningerne muligvis skal opføres med kælder skal vandstanden i pejlerørene efterpejles, således at den præcise vandstand kendes på udførelsestidspunktet. Såfremt vandstanden står højere end kældergulvet skal kælderen udføres vandtæt samt evt. dimensioneres til at kunne modstå opdrift. Alternativt skal kælderen tørholdes ved dræning, hvilket vil medføre en (permanent) grundvandssænkning, U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B- - Egedal Park, Stenløse, geo-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport.doc

7 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI hvilket i de trufne sandaflejringer ikke vurderes muligt med mindre konstruktionen udføres med indskudsdræn. Alternativt kan kælderen udføres vandtæt eller med membran. Kælderkonstruktioner under kote. forventes ikke at kunne tørholdes ved omfangsdræn og tæppedræn. Det anbefales, at der forud for etablering af dyb kælder foretages prøvepumpninger til vurdering af mængden af vand, der skal håndteres ved udgravninger dybere end GVS. Da der i de geotekniske boringer er konstateret hovedsageligt sandet aflejringer må det forventes, at der skal håndteres meget vand ved udførelse af grundvandssænkning.. Sætninger Forudsat at byggerierne udføres efter ovennævnte retningslinier skønnes sætningerne at blive små, mindre end - cm., altså sætninger af størrelsesorden, hvor egentlige bygningsskader almindeligvis kan undgås ved revne- og sætningsfordelende armering og uden konstruktionsmæssig betydning. Det forudsættes, at alt løst og opblødt jord i bunden af fundamentsudgravningerne oprenses grundigt inden støbning. Det oplyses endvidere, at bygningernes karakter samt materialevalg af disse på nuværende tidspunkt ikke kendes nærmere. Det er derfor op til den projekterende ingeniør i forbindelse med detailprojektering at vurdere hvorvidt der kan ske skadelige sætninger i konstruktionen. Der skal tages højde for evt. skadelige differenssætninger.. Konklusion Direkte fundering: Med de konstaterede jordbundsforhold kan der ud fra de orienterende boringer generelt foretages en direkte og direkte dybere fundering til ovennævnte funderingsdybder for det kommende byggeri. Samtlige fundamenter skal føres til rene intakte aflejringer med de fornødne styrker for det aktuelle byggeri. Fundamenter føres i frostfri dybde, og samtidig skal funderingsdybderne under pkt. overholdes. Stribefundamenter aftrappes mellem kælderdelen og den kælderløse del. Aftrapning skal foretages i spring på minimum, meter med en resulterende hældning ikke stejlere end :. Fundamenter ved eksisterende installationer skal overholde krav i henhold til den europæiske funderingsnorm, DS/EN samt det nationale anneks. Inden udstøbning af fundamenter, skal der foretages en effektiv manuel oprensning af alt løst eventuelt nedskredet materiale. U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B- - Egedal Park, Stenløse, geo-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport.doc

8 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Direkte funderet fundamenterne udføres med revnearmering svarende til minimum, pct. af betonarealet i top og bund af fundamentet. Endelig fundamentsbredde og armeringsmængde i fundamenter skal dimensioneres af projekterende ingeniør. Det må anbefales, at vi foretager inspektion af fundamentsudgravningen for at kontrollere ovenstående parametre i henhold til den europæiske funderingsnorm. Under gulvkonstruktionen foretages en effektiv udskiftning af muld og muldblandet jord samt fyld med komprimerbart materiale, der komprimeres under lagvis udlægning. Gulve kan udlægges direkte på indbygget sand- eller grusfyld efter afrømning af muld og fyld. Det indbyggede materiale skal være rent og velgraderet og udlægges i lag af maksimal cm, som komprimeres hver for sig iht. gældende normer. Der skal udføres komprimeringskontrol af det indbyggede materiale under gulve, såfremt den samlede indbyggede sand- eller gruspude overstiger, meter i lagtykkelse. Ved udgravning til kælder skal udgravningens sider, såfremt denne udføres uden afstivning, have et anlæg, så skred ikke kan forekomme. Siderne skal være jævne og fri for store sten, og kanterne må ikke belastes af opgravet jord eller lign. For ubelastet skråninger gælder følgende anlæg under forudsætning af en forudgående grundvandssænkning. Fyld: a >, Intakt senglacialt sand: a >, Senglacialt ler: a >, Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport, og at den iht. DS/EN skal følges op af en projekteringsrapport. Hillerød den.. Med venlig hilsen Sagsbehandler: Brian Hornemann Kvalitetskontrol: Claus Jespersen Skånvad U:\B-Sagsarkiv\B-xx\B- - Egedal Park, Stenløse, geo-mp\geoteknik\borerapport\geoteknisk rapport.doc

9 Egedal Park, Egedal Komune SAG NR. BILAG Plan over boringer DATO:.. SAGSBEH: BHO/PHA B K:. B K:. N B K:. B K:. B K:. B K:. B K:. B K:. B K:. B K:. B K:. B K:. B K:. B K:. Indeholder data fra Geodatastyrelsen. Kort. Januar. Skitse r i DVR DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI FALKEVEJ ENERGIVEJ HILLERØD SORØ TLF. TLF. INTERNET :

10 DVR +, m AFRN: +, OBL: +, + MULD, leret, sandet, brun SAND, fint - mellem, muldet, gulbrun - brun Ov Re SAND, mellem - groft, gråbrun + LER, sandet, fint, sandstriber, grå - gulbrun SAND, fint - sv. mellem, st. leret, grå + MORÆNELER, sandet, gruset, grå, k Gl MORÆNE Gl + MORÆNE Gl + MORÆNE Gl MORÆNE Gl MORÆNE Gl + MORÆNE Gl Tør + MORÆNE Gl (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

11 DVR +, m AFRN: +, OBL: +, + MULD, leret, sandet, brun SAND, fint - mellem, jernudfældninger, gulbrun - rødbrun Ov Re LER, sandet, manganudfældninger, jernudfældninger, gulbrun - rødbrun + + MORÆNESAND, grå, k Gl MORÆNE Gl + MORÆNE Gl MORÆNELER, st. sandet, gruset, grå, k Gl + MORÆNE Gl MORÆNE Gl + MORÆNE Gl MORÆNE Gl + (%), (kpa) Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

12 DVR +, m + MULD, leret, sandet, brun SAND, mellem, muldet, brun Ov Re Ov Re Sten Sten AFRN: Cvr> +, OBL: +, Cv> SAND, usorteret, gruset, gulbrun - grå + + SAND, fint - mellem, leret, grå + Cvr> Cv> MORÆNELER, sandet, sv. gruset, grå, k Gl + MORÆNE Gl MORÆNE Gl + MORÆNE Gl MORÆNE Gl + (%), (kpa) Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

13 DVR +, m MULD, leret, sandet, brun Ov Re AFRN: +, OBL: +, + SAND, fint - mellem, muldet, brun SAND, fint - mellem, rødbrun Ov Fl Re Sg + Fl Sg Fl Sg.. + SAND, fint - mellem, gulbrun, k (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

14 DVR +, m AFRN: +, OBL: +, + MULD, leret, sandet, brun SAND, mellem - groft, gulbrun Ov Re SAND, groft, sv. mellem, gruset, gulbrun - rødbrun SAND, usorteret, gruset, gulbrun - rødbrun + SAND, usorteret, gruset, leret, gulbrun - rødbrun SAND, mellem - groft, sv. gruset, gulbrun (%), (kpa) Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

15 DVR +, m AFRN: +, OBL: +, + MULD, leret, sandet, brun LER, sandet, gulbrun - rødbrun Ov Re LER, sv. sitet, gråbrun, k LER, sv. sitet, sandet, gråbrun, k + + SAND, fint - mellem, gulbrun - gråbrun, k SAND, fint - mellem, gruset, grå, k + + (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

16 DVR +, m AFRN: +, OBL: +, + MULD, leret, sandet, brun SAND, usorteret, leret, gulbrun Ov Re SAND, usorteret, sv. leret, gulbrun + LER, sandet, gruset, gråbrun SAND, mellem, sv. groft, gulbrun - rødbrun, k + SAND, mellem, sv. fint, sv. groft, gråbrun, k (%), (kpa) Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

17 DVR +, m AFRN: +, OBL: +, + MULD, leret, sandet, brun LER, sandet, sv. gruset, gulbrun - gråbrun Ov Re SAND, fint - mellem, sv. leret, gråbrun, k + SAND, mellem - groft, sv. fint, sv. leret, gulbrun - gråbrun, k + SAND, mellem, sv. fint, grå, k + + (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

18 DVR +, m AFRN: +, OBL: +, MULD, leret, sandet, brun LER, st. sandet, gråbrun Ov Re + SAND, mellem, sv. fint, sv. leret, gråbrun, k + SAND, mellem, sv. fint, st. leret, gråbrun, k + + SAND, fint - mellem, gråbrun, grå, k (%), (kpa) Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

19 DVR +, m + MULD, leret, sandet, brun SAND, mellem, muldet, brun Ov Re Ov Re AFRN: +, OBL: +, LER, sandet, manganudfældninger, jernudfældninger, gulbrun Fl Sg + Fl Sg Fl Sg + SAND, fint - mellem, st. leret, gulbrun, k SAND, fint - mellem, gråbrun, k (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

20 DVR +, m AFRN: +, OBL: +, + MULD, sandet, brun MULD, st. sandet, sv. leret, brun LER, st. sandet, gulbrun Ov Ov Fl Re Re Sg Fl Sg + LER, sandet, gulbrun Fl Sg Fl Sg + Fl Sg SAND, mellem - groft, sv. fint, sv. leret, gulbrun, k + SAND, mellem, sv. fint, sv. groft, gråbrun, k (%), (kpa) Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

21 DVR +, m AFRN: +, OBL: +, + MULD, sandet, brun SAND, mellem, st. muldet, brun SAND, mellem, sv. fint, gulbrun, k Ov Ov Re Re SAND, fint - mellem, gulbrun, k (%), (kpa) Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

22 DVR +, m MULD, leret, sandet, brun Ov Re AFRN: +, OBL: +, + SAND, muldet, brun SAND, mellem, sv. fint, gulbrun, k Ov Re + LER, st. sandet, sv. gruset, gulbrun - gråbrun, k Gl/ Gl/.. + Gl/ Gl/ Cvr> Cvr> Cvr> Cv> Cv> Cv> + MORÆNESAND, grå, k MORÆNE Gl Gl MORÆNELER, st. sandet, grå, k Gl + MORÆNE Gl MORÆNESAND, leret, grå Gl + MORÆNE Gl + (%), (kpa) Pejlerør: : Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

23 DVR +, m MULD, leret, brun Ov Re AFRN: +, OBL: +, + SAND, mellem - groft, gruset, muldet, brun SAND, usorteret, leret, gråbrun, k Ov Re + SAND, fint, leret, grå, k (%), (kpa) Sag: Egedal Park, Egedal Kommune Boret af: MD Dato:.. Bedømt af: DGU-: Boring: Udarb. af: CTK Kontrol: CJS Godkendt: BHO Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - DJCOA - PSTGDK - -- :: B

24

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. DJ ILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 78 atrikelnummer CH Stenløse By. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Sikker Skolevej til Teglholmen København DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 7 Sikker Skolevej til Teglholmen København. Formål DJ Miljø & Geoteknik P/S er blevet anmodet om, at udføre orienterende

Læs mere

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 98 Sct. Birgitta Kirke Maria Gade Maribo. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.:

Geoteknisk Rapport. Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: Geoteknisk Rapport Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge Sag nr.: 22.863 Jord Teknik A/S Borupvang 5E 2750 Ballerup Tlf. 4492 2244 Mail: jt@jord-teknik.dk CVR-nr. 37297607 Sag: Stodager/Fuldager, Hvissinge

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Geoteknisk rapport. Datarapport. Egedal Stationsby

Geoteknisk rapport. Datarapport. Egedal Stationsby DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Datarapport Egedal Stationsby Rekvirent: Egedal Kommune Udarbejdet af: Brian Hornemann Kvalitetssikring: Johan Ploug Dato: 8.. Revision

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape 2, 8362 Hørning Parcel nr.: 77 Figur 1 Situationsplan 1:1000 Baggrund Parcel

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 6 8643 Ans Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sag

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau.

Gulve kan uden sætningsgener udføres som terrændæk efter afrømning til bæredygtige aflejringer, ved boringen ned til det angivne afrømningsniveau. Århus. Kolt. Kildeagervænget 162. Lokalplan 831 Boring nr. : 162 Overside bæredygtige lag, kote : 73,7 Dybde til overside bæredygtige lag, m : 0,4 Regningsmæssig bæreevne, kn/m 2 : 250 Afrømningsniveau

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Det planlagte hus har følgende mål: Længde: 33 lb.m. Areal: m 2 Søjler: 2

Det planlagte hus har følgende mål: Længde: 33 lb.m. Areal: m 2 Søjler: 2 DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr.: 25953 Hesseløvej 8 EBK sag: 0023 3390 Hundested EBK byggerådgiver: Anders Ingemann Jensen. Formål: Formål med undersøgelsen

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Geotekniske undersøgelser Maj 5 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato:.6.5 Version: Projekt nr.: 97- Side af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG

Sabro. Sabrovej. Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse. MISS E; q BJ ERG Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Pamel 18 Geoteknisk undersøgelse MISS E; q BJ ERG Geoteknisk Institut t /4 Sabro. Sabrovej Lokalplan 374. Parcel 18 Rapport 6 Kundens reference : 40.357 Gl sag : 140 09913

Læs mere

Odder, Smedegade 83, Ørting

Odder, Smedegade 83, Ørting Odder, Smedegade 83, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 83, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

MTN Ejendomme ApS Dato: 4. april 2016 Bygaden 31C Ref.: ML 4736 Karrebæksminde Sag nr.: 2016.033 GEOTEKNISK RAPPORT

MTN Ejendomme ApS Dato: 4. april 2016 Bygaden 31C Ref.: ML 4736 Karrebæksminde Sag nr.: 2016.033 GEOTEKNISK RAPPORT MTN Ejendomme ApS Dato: 4. april 2016 Bygaden 31C Ref.: ML 4736 Karrebæksminde Sag nr.: 2016.033 GEOTEKNISK RAPPORT Vedr.: Hasselbakken 1-32, Fensmark, 4684 Holmegaard. Med bilag nr. 1: Signaturer og definitioner.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler.

Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Sikkerheden ved beregning af rammede betonpæles bæreevne i dansk moræneler. Poul Larsen GEO - Danish Geotechnical Institute, pol@geo.dk Ulla Schiellerup GEO - Danish Geotechnical Institute, uls@geo.dk

Læs mere

Hastværk er lastværk!

Hastværk er lastværk! Hastværk er lastværk! Af: Claus Gammelmark Therkildsen, DMR Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening - møde 4-23. marts 2006 Dansk Geoteknisk Forening - møde nr. 4-23. marts 2006 Dias nr. 1 Hvem er DMR Geoteknik?

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej

Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Vejdirektoratet Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej Entreprise 1210.24 Geoteknisk datarapport Januar 2010 Tilslutning af vestlige ramper til Jyllingevej. 1210.24. Geoteknisk datarapport 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 15, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

EGEDAL BY, BYGGEMODNING

EGEDAL BY, BYGGEMODNING Til Egedal kommune Dokument Geoteknisk undersøgelsesrapport Projektnr. 7 Dato 669 Lokalitet Egedal By EGEDAL BY, BYGGEMODNING GEOTEKNISK UNDERSØGELSE EGEDAL BY, BYGGEMODNING GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 46, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse

Vejdirektoratet. November H CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet November 2012 H407.05 CYKELSTI VED TANGE SØ Geoteknisk undersøgelse PROJEKT H407.05 Cykelsti ved Tange Sø Geoteknisk undersøgelse Vejdirektoratet Projekt nr. 206503 Dokument nr. 125629317

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE

NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Geoteknisk Placeringsundersøgelse Dato August Adresse OPP Kalvebod Brygge Sags nummer NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE Revision

Læs mere