Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordicom A/S. Q2 rapport 2005"

Transkript

1 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( ,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på 219%. Omsætningen i første halvår udgør 467,0 mio. kr. ( 2004: 259,0 mio. kr.), hvilket svarer til en stigning på 208,0 mio. kr. (80,3%). Egenkapitalforrentningen i første halvår udgør 18,9% ( 2004: 6,5%) På baggrund af halvårsresultatet opjusterer vi vor resultatforventning for med 35 mio. kr. til niveau mio. kr. før skat. Vi har med Q2 rapporten implementeret IFRS som ny regnskabsstandard. Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 1/13

2 17. august Q2 rapport Nordicom A/S, Hoved og nøgletal pr Nordicom koncernen pr. Q1 Q2 715,9 Omsætning, i alt 150,6 316,4 467,0 259,0 208,0-45,8 Drifts- og produktionsomkostninger -11,4-8,9-20,3-21,8 1,5-492,6 Ejendommenes bogførte værdi ved salg -97,4-233,0-330,4-166,3-164,1-538,4 Driftsomkostninger, i alt -108,8-241,9-350,7-188,1-162,6 177,5 Bruttoresultat 41,8 74,5 116,3 70,9 45,4 29,5 Værdiskabelse og urealiseret værdiregulering 11,3 39,1 50,4 15,0 35,4 207,1 Resultat før kap. og finansielle poster 53,0 113,6 166,6 85,9 80,7-47,9 Kapacitetsomkostninger -13,8-12,5-26,3-22,5-3,8 159,2 Resultat før finansielle poster 39,3 101,1 140,4 63,4 77,0-52,3 Finansieringsomkostninger -11,9-14,9-26,8-27,8 1,0 0,0 Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,9 Nordicom koncernen, i alt før skat 27,4 86,2 113,6 35,6 78,0-29,6 Skat af årets resultat -8,2-25,9-34,1-10,8-23,3 77,3 Nordicom koncernen, i alt efter skat 19,2 60,3 79,5 24,8 54,7 Q1 Q Balance pr. Aktiver 1.577,4 Materielle og immaterielle anlægsaktiver 1.764, , , ,0 200,6 129,9 Finansielle rentebærende anlægsaktiver 129,2 124,1 124,1 144,6-20,5 0,0 Øvr. finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 919,8 Boligprojekter og øvrige omsætningsaktiver 767,5 836,7 836,7 678,2 158, ,1 Aktiver, i alt 2.661, , , ,8 338,5 Passiver 600,2 Egenkapital 620,0 652,3 652,3 552,1 100,2 146,6 Hensættelse til udskudt skat 146,6 146,5 146,5 142,0 4, ,7 Langfristet rentebærende gæld 1.244, , , ,0-9,4 26,1 Øvr. langfristet gæld 24,8 28,0 28,0 26,7 1,2 416,4 Kortfristet rentebærende gæld 402,3 559,9 559,9 409,5 150,5 127,2 Øvr. kortfristet gæld 223,7 225,9 225,9 134,4 91, ,1 Passiver, i alt 2.661, , , ,8 338, Nøgletal for Nordicom koncernen Q1 Q Selskabskapital ,5 Forrentning af egenkapital, før skat 4,7 18,9 18,9 6,5 12,3 13,4 Forrentning af egenkapital, efter skat 3,3 13,2 13,2 4,6 8,6 31 Soliditetsgrad i %, korrigeret aktivmasse Bruttomargin i % Børskurs, ultimo Aktiekursstigning i kurspoint Indre værdi pr. aktie, ultimo Resultat pr. aktie før skat Resultat pr. aktie efter skat ,2 Kurs/ indre værdi, ultimo før skat 1,4 2,4 2,4 1,0 1,4 Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 2/13

3 17. august Q2 rapport Beretning - Nordicom A/S Ny strategi Plan2008. Den 1. juli offentliggjorde Nordicom en ny strategi Plan2008 hvor vi nu også satser på vækst. De seneste års fokusering på udvikling af organisation og projektportefølje betyder, at Nordicom i dag råder over en attraktiv pipeline af projektmuligheder. Med Plan2008 er det målet at realisere disse projekter, og det er derfor forventningen, at aktiviteterne på development området vil stige betydeligt i de kommende år. For at sikre en fortsat balance mellem det driftsrelaterede cashflow primært fra udlejning af koncernens ejendomme og development aktiviteter, er det tillige et mål at øge investeringerne i cashflow ejendomme. Dette forventes at føre til en fordobling af investeringerne i cashflow ejendomme inden udgangen af I forbindelse med vedtagelsen af den nye strategi har vi ændret vor organisation til 3 forretningsområder: Nordicom Ejendom Nordicom Udvikling Nordicom Finans Domicil Butik Bolig udvikling Ejendoms kaution By Bolig Erhvervs udvikling Logistik/ produktion Parkerings udvikling I forhold til den gamle opdeling, har vi flyttet udviklingen af erhvervsprojekter og parkeringsanlæg ind under Nordicom Udvikling. Samlet set giver ændringen en mere entydig opdelt koncern med tre markant forskellige områder: I Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 3/13

4 17. august Q2 rapport Nordicom Ejendom: med hovedvægten på løbende cashflow, hvor vi investerer i forretningsejendomme inden for 5 segmenter. Nordicom Udvikling: med hovedvægten på development,, hvor vi har samlet alt development af hhv. boliger, erhvervsejendomme og parkeringsanlæg. Nordicom Finans: med hovedvægten på finansielle ejendomsrelaterede partnerskaber, hvor det i øjeblikket særligt er Ejendomskaution vi satser på. Driften i Nordicom koncernen For koncernen som helhed har vi i første halvår realiseret en omsætning på 467,0 mio. kr. ( 2004: 259,0 mio. kr.), svarende til en stigning på 208,0 mio. kr. (+80,3%). Stigningen kan henføres til et øget salg af boliger i divisionen Nordicom Udvikling. Drifts- og produktionsomkostningerne som udgør 350,4 mio. kr. ( 2004: 188,1 mio. kr.) er øget med 162,6 mio. kr. (+86,5%). Koncernens bruttoresultat første halvår udgør 116,3 mio. kr. ( 2004: 70,9 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 45,4 mio. kr. eller 64,0%. Der er i første halvår skabt nye værdier, og afsat urealiserede værdireguleringer for i alt 50,4 mio. kr. ( 2004: 15,0 mio. kr.) Heri indgår en ekstraordinær opjustering af projektejendommenes værdi med 35,9 mio. kr. i forbindelse med overgangen til et nyt regnskabsprincip, hvor værdiskabelsen fremover baseres på en kombineret opgørelse af udlejningsstade og projekternes færdiggørelsesgrad. Opjusteringen sikrer at projektbasen indgår i det nye system til markedsværdi. Resultat før kapacitetsudgifter og finansielle poster udgør 166,6 mio. kr., hvilket er en fremgang på 80,7 mio. kr. (94%) ( 2004: 85,9 mio. kr.). Koncernens kapacitetsomkostninger på 26,3 mio. kr. ( 2004: 22,5 mio. kr.) er øget med 3,8 mio. kr. i forhold til året før. Det hænger bl.a. sammen med implementeringen af den nye regnskabsstandard IFSR, hvor der bl.a. hensættes til afdækning af udstedte optioner. Ligeledes er der afholdt udgifter i forbindelse med den endelige afvikling af detailhandelsafdelingen. De finansielle omkostninger (netto) udgør 26,8 mio. kr. ( 2004: 27,8 mio. kr.), hvilket er et fald på 1,0 mio. kr. eller 3,7%. Nettofaldet i de finansielle omkostninger skyldes lavere nominelle renteudgifter. Nordicoms resultat før skat i første halvår udgør 113,6 mio. kr. ( 2004: 35,6 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 78,0 mio. kr., svarende til 219,3% Første halvårs egenkapitalforrentning før skat udgør 18,9% ( 2004:6,5%). Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 4/13

5 17. august Q2 rapport Egenkapital og balance De samlede aktiver ultimo første halvår udgør 2.813,3 mio. kr. ( 2004: 2.474,8 mio. kr.), hvilket er en stigning på 338,5 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen skyldes øgede ejendomsinvesteringer i Nordicom Ejendom og et højere aktivitetsniveau i Nordicom Bolig. Finansieringen af det øgede aktivitetsniveau er fordelt på 2 hovedposter. Egenkapitalen er øget med 100,2 mio. kr., mens den kortfristede gæld er øget med 242,0 mio. kr. Koncernens egenkapital ultimo halvåret udgør 652,3 mio. kr. (Q2 2004: 552,1 mio. kr.). Soliditeten kan opgøres til 35% i forhold til en soliditet ultimo Q2 i 2004 på 27%. Selskabets aktier blev ultimo Q2 noteret til kurs 501 på Københavns Fondsbørs. (Q2 2004: kurs 185), en stigning på 316 kurspoint eller 170,8% i forhold til kursen et år tidligere. Beholdningen af egne aktier ultimo perioden udgør stk., svarende til 2,0% af selskabets aktiekapital. Beholdningen er ved honorering af udstedte optioner til selskabets direktør, reduceret med stk. siden ultimo første kvartal (Q1 : stk.). Forventninger til På baggrund af det gode halvårsresultat, opjusteres resultatforventningen for med 35 mio. kr. til niveau mio. kr. før skat. Det er anden gang i år at resultatforventningen for opjusteres. I vor fondsbørsmeddelelse den 1. juli blev resultatforventningen for opjusteret fra niveau mio. kr. til niveau mio. kr. før skat. Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 5/13

6 17. august Q2 rapport Nordicom Ejendom Driften i Nordicom Ejendom Omsætningen i Nordicom Ejendom i første halvår udgør 85,0 mio. kr. ( 2004: 75,3 mio. kr.). Heraf udgør lejeindtægter 54,8 mio. kr. og salg af ejendomme 30,2 mio. kr. Aktiviteterne har givet et samlet bruttoresultat på 37,4 mio. kr. (Q-Q2 2004: 40,3 mio. kr.) 2004 Nordicom Ejendom, - resultat Q1 Q2 360,7 Omsætning, i alt 27,5 57,5 85,0 75,3 9,7-31,0 Driftsomkostninger -8,7-7,6-16,3-14,7-1,6 112,7 Bruttoresultat 18,1 19,3 37,4 40,3-2,9 29,5 Urealiseret værdiregulering 10,0 36,7 46,7 15,0 31,7 142,2 Resultat før kap. og finansielle poster 28,1 56,0 84,1 55,3 28,8-7,1 Personaleomkostninger -1,9-1,8-3,8-3,3-0,4-0,6 Lokaleomkostninger -0,1-0,2-0,3-0,3-0,1-4,5 Andre kapacitetsomkostninger -1,1-1,1-2,2-2,3 0,1-12,2 Kapacitetsomkostninger, i alt -3,1-3,2-6,3-5,9-0,4 130,0 Resultat før finansielle poster 25,0 52,9 77,8 49,4 28,4-47,8 Finansieringsomkostninger, netto -11,4-13,3-24,7-22,8-1,9 82,2 Nordicom Ejendom, i alt 13,5 39,6 53,1 26,6 26, Aktiver 1.566,6 Materielle anlægsaktiver 1.843, ,8 223,2 331,1 Tilgodehavender og andet 147,7 29,7 118, ,7 Aktiver, i alt 1.990, ,5 341,2 Passiver 461,9 Egenkapital 516,0 435,5 80,4 125,7 Hensættelse til udskudt skat 125,7 124,4 1,3 929,2 Langfristet rentebærende gæld 858,0 853,7 4,3 25,5 Øvr. langfristet gæld 27,4 25,0 2,4 143,8 Kortfristet rentebærende gæld 155,0 10,2 144,8 211,6 Øvr. kortfristet gæld 308,5 200,7 107, ,7 Passiver, i alt 1.990, ,5 341, Nøgletal for Nordicom Ejendom 20 Forrentning af egenkapital (før skat) Driftomkostninger i f.t. lejeindtægter i % Bruttomargin i % Der er i første halvår solgt en enkelt ejendom for 31 mio. kr. og erhvervet 6 nye ejendomme for i alt 215,2 mio. kr. Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 6/13

7 17. august Q2 rapport De afsatte urealiserede værdireguleringer i Nordicom Ejendom udgør 46,7 mio. kr. ( 2004: 15,0 mio. kr.) Det er en væsentlig stigning i forhold til året før, som skyldes en ekstraordinær opjustering af værdien på projektejendommene på 35,9 mio. kr. i forbindelse med overgangen til et nyt regnskabsprincip. Opjusteringen sikrer, at erhvervsprojekterne indgår i det nye system til markeds-værdi. Fremover måles værdiskabelsen fra udviklingen af erhvervsprojekter nemlig i forhold til projekt- og udlejningsstadet (se mere herom under afsnittet Nordicom Udvikling, hvor værdiskabelsen af projektejendommene fremover rapporteres). Der er sket en mindre stigning i kapacitetsomkostningerne på 0,4 mio. kr. som afspejler den fortsatte udvikling af organisationen, hvilket dermed giver et resultat før finansielle poster på 77,8 mio. kr. ( 2004: 49,4 mio. kr.). De finansielle nettoomkostninger i perioden udgør 24,7 mio. kr. ( 2004: 22,8 mio. kr.), hvilket er en mindre stigning på 1,9 mio. kr. i forhold til året før. Halvårsresultatet i Nordicom Ejendom udgør 49,7 mio. kr. før skat ( 2004: 26,6 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 23,2 mio. kr. svarende til 87,1% Balancen i Nordicom Ejendom Cashflow divisionen Nordicom Ejendom Butik Domicil Bolig By Logistik/ produktion Ejendomsinvesteringerne ultimo Q2 udgør mio. kr. (Q2 2004: 1.619,8 mio. kr.) En stigning på 223,2 mio. kr. i forhold til året før er i overensstemmelse med målet i Plan2008, hvor vi ultimo forventer at råde over ejendomme for ca. 2 mia. kr., fordelt på de fem segmenter: Butiksejendomme, Domicilejendomme, Boligejendomme, Byejendomme og Logistik/produktionsejendomme. Inden 2008 er det målet at øge balancen til mindst det dobbelte af det nuværende niveau. Og væksten planlægger vi primært inden for de 3 segmenter butiksejendomme, byejendomme og logistik/produktionsejendomme, idet vi vurderer, at markedsmulighederne inden for disse tre områder i øjeblikket er bedst. Det er også inden for disse tre segmenter, at vi er i gang med udviklingen af en række erhvervsprojekter med en færdigværdi på ca. 2,0 mia. kr. Vi forventer derfor at kunne opnå en væsentlig del af den ønskede balancevækst ved at beholde nogle af de udlejningsejendomme, som udvikles i koncernen. Alle udlejningsejendomme såvel porteføljeejendomme som projektejendomme ligger i Nordicom Ejendom. Lejeindtægter fra såvel portefølje- som projekt- Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 7/13

8 17. august Q2 rapport ejendomme rapporteres i ejendomsdivisionen, mens værdiskabelsen på projektejendomme rapporteres i Nordicom Udvikling. Egenkapitalen i Ejendomsdivisionen er ultimo Q2 opgjort til 516,0 mio. kr. og udgør sammen med de afsatte udskudte skatter (125,7 mio. kr.) 32,2 % af balancen. Den langfristede gæld på 858,0 mio. kr. finansierer 43 % af de samlede aktiver, mens den rentebærende kortfristede gæld på 155 mio. kr. står for knap 8 %. De sidste 16,8 % af finansieringen består af indbetalte deposita fra lejere og mellemværende i forbindelse med køb/salg af ejendomme. Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 8/13

9 17. august Q2 rapport Nordicom Udvikling Driften i Nordicom Udvikling I vor development division Nordicom Udvikling har vi tidligere udelukkende været beskæftiget med udvikling af boliger. Men med den tidligere omtalte ændring af vor divisionsopdeling, vil udviklingen af erhvervsprojekter og parkeringsprojekter fremover ligge i Nordicom Udvikling Nordicom Udvikling - resultat Q1 Q2 323,8 Omsætning, i alt 116,5 253,5 370,0 168,4 201,6-275,5 Omk. relateret til drift og salg, i alt -96,6-202,5-299,1-146,0-153,1 48,3 Bruttoresultat 19,9 51,0 70,8 22,3 48,5 0,0 Værdiskabelse og urealiseret værdiregulering 0,0 3,7 3,7 0,0 3,7 48,3 Resultat før kap.omk. og fin. poster 19,9 54,6 74,5 22,3 52,2-9,7 Personaleomkostninger -3,8-3,0-6,9-4,5-2,4-0,7 Lokaleomkostninger -0,4-0,4-0,8-0,3-0,5-6,4 Andre kapacitetsomkostninger -2,3-2,6-5,0-3,2-1,7-16,7 Kapacitetsomkostninger, i alt -6,5-6,1-12,6-8,0-4,6 31,6 Resultat før finansielle poster 13,4 48,6 61,9 14,4 47,6-2,1 Finansieringsomkostninger, netto 2,0-2,6-0,6-1,2 0,6 29,5 Nordicom Udvikling, i alt 15,3 46,0 61,3 13,1 48, Aktiver 4,7 Materielle anlægsaktiver 4,0 5,0-1,0 474,8 Igangværende boligprojekter 572,3 453,5 118,8 86,8 Tilgodehavender og andet 92,7 51,0 41,7 566,3 Aktiver, i alt 668,9 509,5 159,5 Passiver 139,0 Egenkapital 201,7 42,3 159,5 20,1 Hensættelse til udskudt skat 20,1 16,3 3,8 248,5 Langfristet rentebærende gæld 108,6 133,2-24,6 0,0 Øvr. langfristet gæld 0,6 0,0 0,6 71,7 Kortfristet rentebærende gæld 292,1 188,2 103,9 87,0 Øvr. kortfristet gæld 45,9 129,6-83,7 566,3 Passiver, i alt 668,9 509,5 159, Nøgletal for Nordicom Udvikling 23 Forrentning af egenkapital (før skat) Bruttomargin i % Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 9/13

10 17. august Q2 rapport Første halvårs omsætningen i Nordicom Udvikling udgør 370,0 mio. kr. ( 2004: 168,4 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 201,6 mio. kr. (119,8 %). Der har ikke været omsætning på parkeringsområdet og indtjeningen fra udvikling af erhvervsprojekter rapporteres under posten værdiskabelse og urealiserede værdireguleringer. Omsætningen i Nordicom Udvikling svarer derfor til det indregnede boligsalg, og fremgangen skyldes et større salg af boliger. I halvåret er der solgt 243 boliger for i alt 607 mio. kr., hvoraf de 370 mio. kr. er indregnet i første halvårs omsætning. Med produktionsomkostninger på 299,1 mio. kr. udgør det realiserede bruttoresultat 70,8 mio. kr. ( 2004: 22,3 mio. kr.) svarende til en bruttoavance på 19,1%. ( 2004: 13,2%). I konsekvens af vor nye strategi Plan 2008 har vi ultimo Q2 ændret regnskabsprincip for rapportering af værdiskabelse for erhvervsprojekter, som nu er opbygget efter samme skabelon som vort system i boligafdelingen. Hvert kvartal opdaterer vi budgetterne for vore erhvervsprojekter, og rapporterer værdiskabelsen ud fra en opgørelse af udlejningsstade og projekternes færdiggørelsesgrad. Vi er i øjeblikket i gang med udvikling af 18 erhvervsprojekter til en forventet samlet færdigværdi på ca. 2,3 mia. kr. Der er i første halvår sket en værdiskabelse i disse sager på 2,4 mio. kr. Værdiskabelse og urealiserede værdireguleringer har givet et resultat på 3,7 mio. kr., hvoraf kursreguleringer på lån udgør 1,3 mio. kr. Afdelingens kapacitetsomkostninger på 12,6 mio. kr. ( 2004: 8,0 mio. kr.) er steget med 4,6 mio. og skyldes, at kapaciteten er udvidet på alle områder. Resultatet i Nordicom Udvikling udgør 61,3 mio. kr. før skat i første halvår ( 2004: 13,1 mio. kr.), og er en fremgang på 48,1 mio. kr., svarende til 366,1%. Balancen i Nordicom Udvikling Development divisionen Nordicom Udvikling Bolig Erhverv Parkering Med vedtagelsen af Plan2008 er det strategiske grundlag i orden for at øge aktivitetsniveauet inden for de tre udviklingsområder. Og allerede i forventer vi et aktivitetsniveau, som er markant højere end i De igangværende projekter er allerede øget til 572,3 mio. kr. (Q2 2004: 453,5), og mere er på vej. Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 10/13

11 17. august Q2 rapport På boligområdet er det særligt de 3 store projekter i København, som medfører et højere aktivitetsniveau. Vor projektportefølje rummer lige nu mulighed for at kunne opføre omkring nye boliger på arealerne overfor Amager Strand, i Tømmergraven ved siden af Fisketorvet, og ved Sluseholmen i den sydlige del af havnen. Produktion af boliger, som i de seneste års har ligget på m2. om året, forventes i de kommende år at stige til m2. om året. På erhvervsområdet har vi i øjeblikket 19 konkrete udviklingsprojekter i gang med et samlet areal på ca m2. Vi forventer her en årlig produktion på m2. På parkeringsområdet satser vi fortsat på det fuldautomatiske parkeringssystem Trevi som det forretningsmæssige grundlag. Med en egenkapital i Nordicom Udvikling på 201,7 mio. kr. ultimo Q2, er kapitalgrundlaget til stede. Sammen med de udskudte skatter (Q2 : 20,1 mio. kr.) finansierer egenkapitalen i øjeblikket 38,8% af de igangværende boligprojekter. Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 11/13

12 17. august Q2 rapport Nordicom Finans Driften i Nordicom Finans Nordicom Finans har i første halvår omsat 6,2 mio. kr. ( 2004: 5,2 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 1,0 mio. kr. I omsætningen indgår renteindtægter fra afdelingens pantebreve med 4,7 mio. kr. og kautionspræmier fra Ejendomskaution med 1,4 mio. kr Nordicom Finans - resultat Q1 Q2 10,0 Renteindtægter 2,9 3,3 6,2 5,2 1,0 0,0 Personaleomkostninger -0,3-0,2-0,5 0,0-0,5 0,0 Lokaleomkostninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5 Andre kapacitetsomkostninger -0,2-0,2-0,4-0,2-0,1-0,5 Kapacitetsomkostninger, i alt -0,4-0,5-0,9-0,2-0,7 9,5 Resultat før finansielle poster 2,4 2,8 5,3 5,0 0,3-4,0 Finansieringsomkostninger 0,1 0,0 0,1-2,2 2,3 5,5 Nordicom Finans, i alt 2,5 2,8 5,4 2,8 2, Aktiver 129,7 Finansielle rentebærende anlægsaktiver 120,8 144,6-23,8 7,4 Tilgodehavender og andet 7,7 5,5 2,2 137,1 Aktiver, i alt 128,4 150,1-21,6 Passiver 58,7 Egenkapital 64,1 59,9 4,2 0,0 Hensættelse til udskudt skat 0,0-1,1 1,1 20,2 Kortfristet rentebærende gæld 20,2 20,2 0,0 58,2 Øvr. kortfristet gæld 44,2 71,2-27,0 137,1 Passiver, i alt 128,4 150,1-21, Nøgletal for Nordicom Finans 133 Pantebreve, restgæld i mio. kr Forrentning af egenkapital (før skat) Nordicom Finans overskud før skat i første halvår udgør 5,4 mio. kr. ( 2004: 2,8 mio. kr.), hvilket er en fremgang på 2,6 mio., svarende til 93%. Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 12/13

13 17. august Q2 rapport Balancen i Nordicom Finans Finans divisionen Nordicom Finans Ejendoms kaution OPP Nabo lande I vor finansdivision, Nordicom Finans har vi for nyligt opstartet det nye område ejendomskaution, som vi med tiden regner med, vil kunne udvikle sig til et attraktiv og betydeligt forretningsområde i Nordicom. Vi tilstræber en forsigtig udvikling, og vil i maksimalt påtage os kautioner for op til 50 mio. kr. Efterhånden som vi føler os komfortable med forretningsgange og vurderingsprincipper, vil vi søge at udvikle balancen ud over de 50 mio. kr., men på en måde hvor vi samtidig sikre, at organisationen kan følge med. I første halvår af er vi gået ind i den første Ejendomskautions sag. Det underliggende projekt er lokaliseret i København, og har en projektsum på ca. 65 mio. kr. Nordicom har overfor kundens bank kautioneret for de yderste 20 mio. kr. Kautionen løber til medio Pantebrevsporteføljen er ultimo Q2 nedbragt til kr. 120,8 mio. kr., (Q2 2004: 144,6. Det er forventningen, at pantebrevsporteføljen nedbringes i nogenlunde samme takt som omfanget af Ejendomskaution øges. Den aktuelle egenkapital i Nordicom Finans udgør 64,1 mio. kr., og med en samlet balancesum på 128,4 mio. kr. udgør egenkapital finansieringen i øjeblikket knap 50%. Med venlig hilsen Nordicom A/S Bestyrelsesformand Torben Schøn Adm. direktør Gunnar Chr. Kristensen Nordicom A/S, Kgs. Nytorv 26, 1050 Kbh. K, telf.nr , Side 13/13

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Nordicom A/S Q3 rapport 2004

Nordicom A/S Q3 rapport 2004 18. nov. rapport Nordicom A/S rapport Nordicom opnåede i Q1-3 et resultat før skat på 62,8 mio. kr. (Q1-3 2003 55,9 mio. kr.), som er en fremgang på 12% i forhold til 2003. Omsætningen i årets tre første

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 1. kvartal 2007 (perioden 1/1-31/3 2007) Nordicom koncernens resultat for første kvartal af 2007 udgør 39,6 mio. kr. før skat, hvilket er i overensstemmelse

Læs mere

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 3. kvartal (perioden 01.01.-30.09. ) Nordicom koncernens resultat før skat for perioden 01.01.-30.09. udgør 197,4 mio. kr., mod 308,2 mio. kr.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006 Nordicom A/S Koncernen Nordicoms halvårsresultat for udgør 229,5 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 144,1 mio. kr. (1. halvår 25: 85,4 mio. kr.). Nordicom har ændret regnskabspraksis vedrørende

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports N O R D I C O M 2002 2 INDHOLD SIDE Hoved- og nøgletal 2002 koncern 5 Ledelsens årsberetning for Nordicom koncernen 2002 6-11 Nordicom Ejendomme 12-15 Nordicom Bolig 16-21 Nordicom Finans 22-23 Nordicom

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Udviklingsselskabet By & Havn I/S Udviklingsselskabet By & Havn I/S Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 NOTAT 3. november 2008 By & Havn I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016

NOTAT. Delregnskaber for CVR-nr april 2016 NOTAT Delregnskaber for 2015 19. april 2016 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 9 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7

Læs mere

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S.

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S. Schaumann Boligudvikling K/S, halvårsrapport. Side 1 af 6 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. København, den 31. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2007 fra Schaumann Boligudvikling

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport 1. - 3. kvartal 2006

Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport 1. - 3. kvartal 2006 Nordicom A/S CVR.nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 1. - 3. kvartal (perioden 1/1-30/9 ) Nordicom koncernens resultat for de tre første kvartaler af udgør 308,2 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere