Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere."

Transkript

1 Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C. Husordenen tager udgangspunkt i, at alle skal kunne lide at bo i ejendommen. Dette betyder, at man som beboer må udvise det hensyn til hinanden, som dette fordrer. De enkelte punkter i denne husorden indeholder dels en almen henstilling, dels en mere generel information, hvor bestyrelsen finder dette på sin plads. Ejerforeningens bestyrelse offentliggør desuden bestyrelsesmødereferater mv., som løbende holder ejendommens beboere orienteret om alle aspekter af ejendommens tarv. Bestyrelsesmødereferater mv. kan du tillige finde på foreningens hjemmeside Ligeledes kan der på hjemmesiden findes et leksikon hvor man kan få uddybet en lang række spørgsmål. En Beboer skal i denne husorden forstås bogstaveligt, hvilket vil sige vedkommende, der bor i en lejlighed (ikke kun f.eks. ejeren af en lejlighed). En beboer er ansvarlig for at gæster i ejendommen også overholder nærværende husorden. Nærværende husorden er vedtaget på generalforsamlingen den 18. august Affald Husholdningsaffald: Emballeres i plasticposer eller lignende og må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Det er absolut ikke tilladt at henstille køkkenaffald eller andre effekter på køkken- eller hovedtrappe, på loftet eller i kælderen. Cigaretskodder: Cigaretskodder må ikke henkastes på fællesarealer (kælder, græsplæne samt gården i øvrigt). Cigaretskodder skal behandles som Husholdningsaffald. Pap: Til pap forefindes et lille rum i porten, der kan benyttes til dette affald. Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Storskrald: Storskrald (som køleskabe, komfurer og affald i forbindelse med lejlighedernes istandsættelse) må ikke henkastes i containerne. Det er beboerens egen pligt at bortskaffe dette fra ejendommen. Er beboeren ikke viden om hvordan, bedes man venligst straks tage kontakt til ejerforeningens vicevært, som så vil være behjælpelig med bortskaffelsen. Bortskaffelsen sker for beboerens egen regning. Flasker: Skal afleveres på en genbrugsstation. Den nærmeste forefindes ved Føtex, Vesterbro. Fællesarealer: Der må ikke stilles effekter i/på fællesarealerne. Disse vil blive fjernet uden varsel. Side 1 af 6

2 2 Antenne og parabol Det er ikke tilladt at opsætte separat udvendig antenne eller parabol uden først at have indhentet tilladelse hertil fra ejerforeningens bestyrelse. Tidligere opsatte paraboler - fra tiden før denne husorden er trådt i kraft - kan forblive oppe, men skal fjernes når den nuværende ejer enten fraflytter eller sælger lejligheden. 3 Barnevogne Barne- og klapvogne må ikke stilles i opgangene, men skal henstilles efter anvisning fra bestyrelsen. 4 Cykler/knallerter Alle cykler/knallerter skal placeres i cykelskurene i gården. Det er ikke tilladt at stille cykler/knallerter permanent langs husmuren, hverken mod gaden eller gården udenfor cykelskurene. Cykler/knallerter må ikke henstilles i opgangene. Cykler/knallerter parkeret udenfor cykelskurene vil lejlighedsvist blive fjernet uden ansvar. 5 Døre Det er lejlighedens beboers/beboeres ansvar at rengøre eventuelle måtter foran entré- og køkkendør. Hverken entré eller køkkendøren må blokeres, da for- og bagtrappe er flugtveje i tilfælde af f.eks. brand. Bemaling eller udskiftning af døre må ikke ske uden at der først er indhentet godkendelse hos bestyrelsen. Alle døre skal på den udvendige side være den af generalforsamlingen valgte farve, så de ikke skiller sig ud fra øvrige døre i opgangen. Ved hver lejlighed skal der være opsat tydeligt navneskilt, på de dertil indrettede navneplader. 6 Aflåsning fællesdøre/port Alle fællesdøre skal være aflåst. Enhver er pligtig til at efterse at døre er forsvarligt låst inden de forlades. Porten skal låses hver gang efter brug. Vi opfordrer kraftigt beboerne og lejerne af garagerne til at overholde dette - til dels som forebyggelse mod indbrud og til dels for at undgå at narkomaner i vinteren vil bruge kælderen til overnatning. Side 2 af 6

3 7 Dørtelefon Navneændringer på samtaleanlægget skal ske ved henvendelse til ejendommens vicevært (find postkasse Falen 12). Påklæbning af sedler, mærkater eller lignende må ikke finde sted. 8 Husdyr Med mindre andet særskilt vedtages, er det IKKE tilladt at holde husdyr. Hvis det særskilt bestemmes, at der i en opgang må holdes husdyr, skal samtlige andre ejere i samme opgang, skriftlig tilkendegive at de accepterer et husdyr. Ansøgning vedlagt de skriftlige accepter sendes til bestyrelsen til endelig afgørelse. Såfremt det ikke er til væsentlig gene for andre kan pasning accepteres. Dog kun i relativt begrænsede perioder. Det påhviler enhver beboer med husdyr at drage omsorg for, at dette/disse husdyr ikke ved støj, lugt eller på anden vis er til gene for ejendommens øvrige beboere. Frit eller løsgående husdyr i gården uden ejerens tilstedeværelse vil uden varsel blive fjernet for ejerens regning. Husdyrejeren skal selv sørge for at fjerne hundens efterladenskaber. Fodring af fugle med brød eller lignende må ikke ske. Det er ikke tilladt at kaste brød, madrester m.m. ud fra sin altan. Katte og hunde må kun fodres i gården, såfremt beboeren ikke efterlader affald efter fodringen. 9 Gården/haven Der henstilles til, at det alene er ejendommens beboere der benytter parkeringspladserne i gården. Det er ikke tilladt at parkere motorkøretøjer i ejendommens gård, udover i de hertil indrettede båse. Motorkøretøjer må under ingen omstændighed parkeres foran garagerne i baggården. Sker dette vil motorkøretøjet uden varsel blive fjernet for ejerens regning. Lejere af garager i gården må ikke parkere deres motorkøretøjer andre steder end i deres lejede garager. Sker dette vil motorkøretøjet uden varsel blive fjernet for ejerens regning. Vask og servicering af motorkøretøjer er ikke tilladt i gården. Påhængsvogne, trailere og lignende må kun parkeres i gården efter mulig anvisning fra bestyrelsen Det indrettede grillområde står til beboernes frie afbenyttelse. Benyttes arealet er det brugerens pligt at sørge for efterfølgende oprydning / rengøring af området. Herunder også eventuel rengøring af grillriste mv. Det er tilladt at medbringe musik. Der må dog ikke spilles så højt at det kan være til gene for ejendommens øvrige beboere eller for beboere i naboejendomme. Endvidere må der ikke spilles musik efter følgende tidspunkter: søndag torsdag kl. 22:00 fredag lørdag kl. 23:00 Gården/haven står til beboernes disposition. Beboerne skal rydde op efter sig inden området forlades. Side 3 af 6

4 Det er ikke tilladt at henstille krukker med blomster eller planter, der gror op ad facaden. 10 Installationer Ansvaret for anmeldelse af fejl eller mangler ved ejendommens installationer vedrørende vand, elektricitet, afløb og fjernvarme ligger hos beboerne. Fejl skal omgående meddeles viceværten eller bestyrelsen. 11 Kloakrensning Opstår der akutte problemer med tilstoppede kloakafløb, skal beboeren rette henvendelse til viceværten, som vil sørge for at en rensning vil blive foretaget hurtigst muligt. En ejer/beboer må under ingen omstændighed selv forsøge at foretage rensning af tilstoppede kloakafløb. I modsat fald vil han/hun være økonomisk ansvarlig for eventuelle skader der kan henføres hertil. 12 Opbevaringsrum Til hver lejlighed er der tinglyst 1 stk. kælderrum og 1 stk. loftrum. Kælderrummet er markeret med lejlighedens etageplacering. Ved henvendelse til administrator kan ejeren få oplyst hvilket loftrum han er berettiget til. Det er ikke tilladt at erhverve sig et tilsyneladende tomt opbevaringsrum. Der er mulighed for at leje et ekstra kælderrum i ejendommen. Interesserede beboere skal henvende sig til administrator. 13 Fælles-/vaskerum samt vaskemaskiner I kælderen forefindes en række fællesrum, som benyttes til vaskerum. Beboerne har her for egen regning installeret vaskemaskiner. Intet fælles-/vaskerum må være aflåst eller påsat hængelås med mindre at det er ejendommens universalnøgle der anvendes hertil. Forefindes der opvaske-/vaskemaskine i lejligheden, skal opvaske-/vaskemaskinen være forsynet med en bakke, der forhindrer nedsivning af vand i etagedækket. Vandtilførslen skal være monteret med en anordning (vandstopper), der ved brud på den tilsluttede vandslange automatisk lukker for vandet, så der bliver et begrænset vandudslip på gulvet. 14 Tørring af vasketøj Tørring af vasketøj må uden for den enkelte lejlighed kun finde sted i de i kælderen dertil indrettede rum. Vasketøj må ikke henstilles i opgangen eller på bagtrapperne. Side 4 af 6

5 15 Opgangene for- og bagtrapper Intet må under nogen omstændighed opbevares på trapperne, da både for- og bagtrapper er flugtveje. Placering af affald på for- og bagtrapper må ikke finde sted. Ved til- og fraflytning skal der vises påpasselighed på trapperne. Ved til- og fraflytning eller ved større vedligeholdelsesarbejder i lejligheden er ejeren af den pågældende lejlighed pligtig til at sørge for at trapperne efterlades i rengjort stand. Har viceværten ikke modtaget nogen henvendelse, vil han kunne iværksætte rengøring udført på ejerens regning, såfremt han vurderer at trapperne ikke er efterladt i tilpas rengjort tilstand. 16 Facade Der må ikke opsættes skilte på ejendommens facade. En ejer/beboer må under ingen omstændighed foretage nogen former for ændringer på ejendommens facade, uden han/hun først har indhentet godkendelse hertil fra bestyrelsen. I modsat fald kan bestyrelsen beordre det udførte arbejde ført tilbage til den oprindelige stand for ejerens/beboerens regning. 17 Støj og støjende adfærd Der skal vises hensyn, når der ses TV eller høres radio/musik. Brug af musikinstrumenter er kun tilladt i ejendommen, såfremt det kan ske uden at være til gene for ejendommens øvrige beboere. Støjende adfærd må under ingen omstændigheder finde sted. Mellem kl. 23:00 og kl skal der udvises særligt hensyn, så natteroen ikke forstyrres. Brug af alle former for maskiner eller værktøj, der kan medføre støjgener for ejendommens øvrige beboere må kun benyttes på hverdage fra kl til kl samt lørdag og søndag fra kl til kl Musik i gården se Varme I fyringssæsonen skal alle lejligheder holdes opvarmet til min. 17 o for at forebygge skader forårsaget af råd og svamp. Det er vigtigt, at ejendommens fjernvarmeforsyning udnyttes bedst muligt, hvilket bedst sker ved en konstant temperatur i samtlige lejligheder. Dette gælder også, hvis en lejlighed er ubeboet i kortere eller længere tid. 19 Vinduer Udvendig maling af vinduer må kun ske efter aftale med bestyrelsen. Udskiftning af vinduer må først igangsættes efter godkendelse fra bestyrelsen. Side 5 af 6

6 20 Klager og klageprocedure Enhver beboer eller gæst i ejendommen er pligtig til at overholde denne husorden, da man automatisk bliver en del af foreningen når man opholder sig i ejendommen eller på udenoms arealerne. Klager over overtrædelser af denne husorden sendes eller afleveres skriftligt med navn og adresse til et medlem af bestyrelsen/administrator. En klage skal indeholde en fyldig redegørelse for overtrædelsen, hvem der klages over samt dato for overtrædelsen. Det er pålagt bestyrelsen/administrator at behandle samtlige modtagne klager fuldt fortroligt og anonymt. 21 Erhverv på adressen Erhverv på adressen er tilladt kun såfremt udøvelsen heraf ikke er til gene for ejendommens beboere og ejere. Erhverv på adressen tillades ikke såfremt drift heraf påvirker ejernes værdier negativt eller beboernes hverdag og tryghed negativt. Vedrørende affald henvises til 1. Side 6 af 6

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø

Ejerforeningen Stockholmsgade 21, 2100 København Ø www.stockholmsgade21kbh.dk. Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø Husorden EJERFORENINGEN STOCKHOLMSGADE 21, 2100 KØBENHAVN Ø 1 Formål Formålet med denne Husorden er, at alle ejere/lejere i Stockholmsgade 21 har et konkret regelsæt at forholde sig til i det daglige.

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007)

Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. 23o Forhåbningsholms Alle 41A og B 1904 Frederiksberg C (Udkast 2007) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Husorden/informationsskrivelse for; Ejerforeningen Matr. o Forhåbningsholms Alle 1A og B 10 Frederiksberg C (Udkast 00) Denne skrivelse er til nuværende og nye beboere. Hensigten

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere