gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled"

Transkript

1 gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

2 Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden til Har du indsigelser eller ændringsforslag skal du skrive til: Gladsaxe Byråd By- og Miljøforvaltningen Rådhus Alle Søborg E-post: Før kommuneplantillægget vedtages endeligt behandler Byrådet de modtagne, skriftlige tilkendegivelser og beslutter i hvilket omfang indsigelser og ændringsforslag skal imødekommes i det færdige kommuneplantillæg. Byrådet bekendtgør herefter kommuneplantillæggets endelige vedtagelse i den lokale presse. Eventuelle yderligere oplysninger om kommuneplantillægget kan fås ved henvendelse til Byplanafdelingen, Rådhus Alle 7, tlf

3 Indledning I medfør af Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af ) ændres rammeområde 2.D.7 for lokalplanlægningen i Bagsværd Kvarter. Baggrund for rammeændring Tillægget har baggrund i helhedsplan for Bagsværd Fælled, som foreslår en omdannelse af det tidligere Bagsværd Skole område til en attraktiv og grøn bydel med boliger og erhverv. Helhedsplanen er udarbejdet i forbindelse med, at den gamle Bagsværd Skole lukker og skal sælges. Helhedsplan og kommuneplantillæg udgør samlet grundlaget for et salgsmateriale. Kommuneplantillægget fastsætter rammer, der både skal sikre intentionerne i helhedsplanen og en udvikling og udbygning af området i overensstemmelse med placeringen tæt på Bagsværd Station. Det nuværende rammeområde 2.D.7 foreslås med dette tillæg inddelt i fire nye rammeområder med hver sin bebyggelsesprocent og anvendelsesmuligheder. Fælles for alle rammeområderne er en grøn fælled, som en ny bebyggelse skal bygges op omkring. Kommuneplantillægget består af:. Vision for Bagsværd Fælled 2. Redegørelse 3. Ændringer i kommuneplanens retningslinjer 4. Ændringer i kommuneplanens rammer 5. Miljøvurdering TAXVEJ D BAGSVÆRD HOVEDGADE B/E. 2.B PINIEVEJ KØ A 2 0B HESTESKO BAGSVÆRD TO A 5 B 9 9 GRANVEJ B VADSTRUPVEJ A 2 5 B KRO 2.B/E LAURENTSVEJ A 6 B 6 C GRUS 2 8 C B A 3 B 8 RAMMEOMRÅDE 2.D.7 BAGSVÆRD SKOLE FORSLÅS ÆNDRET TIL RAMMEOMRÅDE 2.B/E., 2.B.23, 2.B.24, OG 2.B/E.2 BAGSVÆRD FÆLLED 3

4 Vision for Bagsværd Fælled Helhedsplanen er Byrådets vision for området omkring den gamle Bagsværd Skole, som har fået navnet Bagsværd Fælled. Visionen er at omdanne arealet ved Bagsværd Skole til et boligområde omkring en fælles grøn fælled, Bagsværd Fælled. Den grønne fælled skal udgøre et rekreativt mødested til glæde for områdets beboere, erhvervsdrivende og byen som helhed. Den vilde fælled I gamle dage betegnede fælleden det forhold, at landsbyens bønder i fællesskab drev en del af byens jord. Her kunne alle frit sende deres dyr på græs. I en mere moderne kontekst skal fælleden forstås som et åbent grønt område, alle har lige adgang til. Bagsværd Fælled vil således udgøre områdets sociale kit, og det vil være her naboskab og sociale bånd styrkes. Intentionen er, at den grønne fælled skal udformes som et vildt naturlandskab, som giver byens borgere mulighed for nye oplevelser og rekreative aktiviteter midt i byen. Samtidig fungerer den vilde fælled også som en billig og lavteknisk klimatilpasningsløsning, hvor regnvand kan samles i midlertidige søer, der udgør rekreative lavvandsområder til glæde for børn og voksne. Fælleden vil ligge som en naturlig forlængelse af beboernes små private haver og kommer til at udgøre det grønne samlingspunkt med muligheder for urbane haver, bålsteder og lokal regnvandsopsamling. På en og samme tid skal fælleden skabe et lokalt sammenhold midt i byen, men også række ud og åbne op mod de omkringliggende byområder. Mellem by og natur Bagsværd Fælled ligger som et bindeled mellem den levende bymidte på den ene side og naturen og det grønne på den anden side. Gennem en relativ høj bebyggelsestæthed på stedets betingelser skabes forskellige oplevelser: smalle adgangsveje, legerum, pladser og den åbne fælled. Attraktive grønne forbindelser kobler kvarteret sammen med resten af Bagsværd og er samtidig en del af et overordnet stiforløb, der tager fat i det grønne udenfor området. BAGSVÆRD SKOLE OMRÅDET OKTOBER 200 4

5 Bebyggelsen Boligerne disponeres i tæt/lav bebyggelse af 2-3 etager med egne terrasser og haverum. De placeres i åbne kædestrukturer, der favner de grønne rum. Bebyggelsen afspejler det grønne og opføres som lavenergibyggeri i bæredygtige materialer med rytmer og variation, der gør det spændende og interessant at færdes i området. Mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej bygges der lidt højere i 2-5 etages stangbebyggelser, som både definerer vejrummet og skærmer bagvedliggende boliger mod støj. TREDJE NATUR FREMTIDSVISION FOR BAGSVÆRD FÆLLED 5

6 Redegørelse Grundvand Hele rammeområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Dette betyder, at kommunen gennem planlægning skal sikre, at der ikke sker forurening af grundvandet. Området er derudover også registreret som nitratfølsomt område. Dette indebærer, at området skal sikres mod aktiviteter, som kan medføre væsentlige forøgelser af grundvandets indhold af nitrat. Med ændringen af kommuneplanrammen planlægges der ikke for grundvandstruende aktiviteter. Placering tæt ved Bagsværd Station Rammeområdet ligger indenfor 600 m fra Bagsværd Station, men er ikke udpeget som stationsnært kerneområde i den gældende kommuneplan. Med dette kommuneplantillæg foreslås det, at områdets status ændres, således at det fremover indgår i det stationsnære kerneområde i overensstemmelse med placeringen tæt ved Bagsværd Station. Det foreslås samtidig at hæve bebyggelsesprocenten i hele området fra 30% til 80%. De 80% fordeles med 90% mod Bagsværd Hovedgade, 60% og 65% i de to midterområder og 50% mod Vadstrupvej. Nye anvendelser Der gives mulighed for blandede anvendelser med både boliger og erhverv mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej. I midten af området vil der fremover kun være mulighed for boliger. Bevaringsværdig bebyggelse I rammeområdet mod Bagsværd Hovedgade er tre bygninger registreret med bevaringsværdig 4. Det drejer sig om den gamle røde hovedbygning fra 908, den lille røde kirkebygning fra 905 og den røde modernistiske bygning fra 940 (tegnet af Vilhelm Lauritzen). Bygningerne vurderes at have betydning for områdets historie. I kommende lokalplanlægning skal der tages stilling til, om bygningerne helt eller delvist skal bevares. Grøn fælled Det er byrådets vision, at området skal være bæredygtigt, og at der i planlægningen skal tages højde for kommende klimaforandringer. Til forsinkelse og opsamling af regnvand skal der i alle rammeområder etableres en del af en fælles grøn fælled, hvor regnvandsopsamling vil være muligt. 6

7 Ændringer i kommuneplanens retningslinjer Det forelås at det stationsnære kerneområde som vist på kortbilag 2. i Kommuneplan 2009 udvides til også at omfatte Bagsværd Skole området. DET STATIONSNÆRE KERNEOMRÅDE FORESLÅS ÆNDRET TIL OGSÅ AT OMFATTE OMRÅDET VIST MED RØDT. 7

8 Ændringer i kommuneplanens rammer Kommuneplantillæg 20 opdeler rammeområde 2.D.7 i områderne 2.B/E., 2.B.23, 2.B.24 og 2.B/E.2. De nye rammeområder fastlægger den fremtidige anvendelse, etageantal og bebyggelsestæthed for de enkelte områder. Bestemmelser for alle fire rammeområder Overordnet er det målet at muliggøre en omdannelse af området til en attraktiv og grøn bydel med boliger i midten af området og en blanding af boliger og erhverv mod Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej. I den fremtidige planlægning skal der så vidt muligt arbejdes med: En grøn fælled Synlig regnvandshåndtering Nye grønne stiforbindelser For at sikre en hensigtsmæssig omdannelse af området kan ingen rammeområder udbygges, før det er dokumenteret, at områdets infrastruktur kan bære den byvækst, de nye rammebestemmelser giver mulighed for. Dette betyder helt konkret, at før en lokalplanlægning kan begynde, skal en given bygherre eller grundejer have dokumenteret, at områdets infrastruktur kan bære den øgede belastning. Ud over ovenstående bestemmelser for det samlede område, gælder følgende bestemmelser for enkeltområderne i kvarteret. Og særligt for tæt/lav boligbebyggelse: Forskydning af boligenheder Naturlige facadematerialer Tagterrasser og små private haver TAXVEJ D BAGSVÆRD HOVEDGADE B/E. 2.B PINIEVEJ KØ A 2 0B HESTESKO BAGSVÆRD TO A 5 B 9 9 GRANVEJ B VADSTRUPVEJ A 2 5 B KRO 2.B/E LAURENTSVEJ A 6 B 6 C GRUS 2 8 C B A 3 B 8 RAMMEOMRÅDE 2.D.7 BAGSVÆRD SKOLE FORSLÅS ÆNDRET TIL RAMMEOMRÅDE 2.B.23, 2.B.24, 2.B/E. OG 2.B/E.2 BAGSVÆRD FÆLLED 8

9 Rammeområde 2.D.7 Bagsværd Skole Rammeområde 2.B/E. Bagsværd Fælled Hidtidige rammer: Anvendelse Undervisning. Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for enkeltområdet under ét må ikke overstige 35%. Bygninger må opføres med max 3 etager. Forslag til nye rammer: Anvendelse Fastsættes til blandede byfunktioner, herunder kontor- og serviceerhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign. Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for enkeltområdet under ét må ikke overstige 90%. Bygninger må opføres med max 4 etager (max 6 m) mod Bagsværd Hovedgade og max 3 etager (max 2 m) i resten af området, dog skal 3 etagers bebyggelse trappes ned til 2 etager (max 8 m) i det sydøstlige hjørne mod Pinjevej. I lokalplan fastsættes retningslinjer for en bymæssig og varieret bebyggelse. Parkering Der skal etableres (max): parkeringsplads pr. 75 m 2 erhverv parkeringsplads pr. bolig Ved dokumentation om dobbeltudnyttelse kan antallet reduceres til parkeringsplads pr. 00 m 2 erhverv parkeringsplads pr. bolig For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet konkret. Dette gælder ligeledes i boligområder med delebiler, særlige kørselsordninger eller tilsvarende. Cykelparkering Der skal anlægges:,5 cykelparkeringsplads pr. 00 m² kontorerhverv Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. Stationsnært kerneområde Stationsnære kerneområde, jf. kommuneplanens retningslinje 2.2. Bemærkninger I enkeltområdet skal der etableres en del af en grøn fælled, som strækker sig over område 2.B/E., 2.B.23, 2.B.24 og 2.B/E.2. 9

10 Rammeområde 2.D.7 Bagsværd Skole Rammeområde 2.B.23 Bagsværd Fælled Hidtidige rammer: Anvendelse Undervisning. Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for enkeltområdet under ét må ikke overstige 35%. Bygninger må opføres med max 3 etager. Forslag til nye rammer: Anvendelse Tæt-lav boligbebyggelse Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for enkeltområdet under ét må ikke overstige 60%. Bygninger må opføres med max 3 etager (max 2 m), dog max 2 etager (max 8 m) i den østlige del af området mod Pinjevej. I lokalplan fastsættes retningslinjer for en bymæssig og varieret bebyggelse. Parkering Der skal etableres (max): parkeringsplads pr. bolig For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet konkret. Dette gælder ligeledes i boligområder med delebiler, særlige kørselsordninger eller tilsvarende. Stationsnært kerneområde Stationsnære kerneområde, jf. kommuneplanens retningslinje 2.2. Bemærkninger I enkeltområdet skal der etableres en del af en grøn fælled, som strækker sig over område 2.B/E., 2.B.23, 2.B.24 og 2.B/E.2. 0

11 Rammeområde 2.D.7 Bagsværd Skole Rammeområde 2.B.24 Bagsværd Fælled Hidtidige rammer: Anvendelse Undervisning. Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for enkeltområdet under ét må ikke overstige 35%. Bygninger må opføres med max 3 etager. Forslag til nye rammer: Anvendelse Tæt-lav boligbebyggelse Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for enkeltområdet under ét må ikke overstige 65%. Bygninger må opføres med max 3 etager (max 2 m). I lokalplan fastsættes retningslinjer for en bymæssig og varieret bebyggelse. Parkering Der skal etableres (max): parkeringsplads pr. bolig For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet konkret. Dette gælder ligeledes i boligområder med delebiler, særlige kørselsordninger eller tilsvarende. Stationsnært kerneområde Stationsnære kerneområde, jf. kommuneplanens retningslinje 2.2. Bemærkninger I enkeltområdet skal der etableres en del af en grøn fælled, som strækker sig over område 2.B/E., 2.B.23, 2.B.24 og 2.B/E.2.

12 Rammeområde 2.D.7 Bagsværd Skole Rammeområde 2.B/E.2 Bagsværd Fælled Hidtidige rammer: Anvendelse Undervisning. Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for enkeltområdet under ét må ikke overstige 35%. Bygninger må opføres med max 3 etager. Forslag til nye rammer: Anvendelse Fastsættes til blandede byfunktioner, herunder kontor- og serviceerhverv, boliger, offentlige formål, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og lign. Bebyggelse Bebyggelsesprocenten for enkeltområdet under ét må ikke overstige 50%. Bygninger må opføres med max 5 etager (max 20 m), dog max 2 etager (max 8 m) i den østlige del af området. I lokalplan fastsættes retningslinjer for en bymæssig og varieret bebyggelse. Parkering Der skal etableres (max): parkeringsplads pr. 75 m 2 erhverv parkeringsplads pr. bolig Ved dokumentation om dobbeltudnyttelse kan antallet reduceres til parkeringsplads pr. 00 m 2 erhverv parkeringsplads pr. bolig For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet konkret. Dette gælder ligeledes i boligområder med delebiler, særlige kørselsordninger eller tilsvarende. Mindst 85% af parkeringspladserne skal opføres i konstruktion i form af parkeringskældre eller konstruktion over jorden. Cykelparkering Der skal anlægges:,5 cykelparkeringsplads pr. 00 m² kontorerhverv Cykelparkering skal placeres nær hovedindgangen eller ved anden indgang med god cykelfremkommelighed. Stationsnært kerneområde Stationsnære kerneområde, jf. kommuneplanens retningslinje 2.2. Bemærkninger I enkeltområdet skal der etableres en del af en grøn fælled, som strækker sig over område 2.B/E., 2.B.23, 2.B.24 og 2.B/E.2. I området er placeret et afværgeanlæg, som renser forurenet grundvand. 2

13 Miljøvurdering Resumé Bagsværd Skole skal sælges, og i den forbindelse ønsker Gladsaxe Kommune at revidere kommuneplanens bestemmelser for området. Der er i den forbindelse udarbejdet helhedsplan og forslag til kommuneplantillæg 20. Med kommuneplantillægget udskilles fire mindre områder fra det hidtidige rammeområde 2.D.7. De nye rammeområder giver mulighed for boliger og erhverv med en overvægt af boliger. Bebyggelsesprocenten og etageantallet forøges i de nye områder i overensstemmelse med områdets placering tæt ved Bagsværd Station. Miljøvurderingens konklusion er, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet med hensyn til jordforhold eller grundvand. Med hensyn til trafikafviklingen skal der udarbejdes trafikanalyse, når projektet er blevet nærmere defineret, og der skal også tages stilling til de bevaringsværdige bygninger. Endelig vil kommuneplantillægget kun i begrænset omfang medføre skygge- og indbliksgener, da bebyggelsen trappes ned tæt på naboboliger. Miljøvurdering Gladsaxe Kommune har foretaget en screening af Forslag til kommuneplantillæg 20. Kommunen har valgt at udarbejde miljøvurderingen ud fra følgende 5 parametre:. Jordforhold 2. Grundvand 3. Trafikafvikling og trafikstøj 4. Skygge- og indbliksgener 5. Kulturværdier. Jordforhold Gladsaxe Kommune udførte i 2008 forureningsundersøgelser af ejendommen. I undersøgelsen blev der påvist lettere jordforurening, svarende til det der almindeligvis findes i byområder. 0-alternativ (ingen planændring) Med de hidtil gældende kommuneplanrammer kan der kun planlægges for undervisningsformål. De nye anvendelser er ligesom undervisningsformål ikke potentielle kilder til jordforurening. 2. Grundvand På arealet ud mod Vadstrupvej er der et afværgeanlæg og to boringer. Afværgeanlægget drives og ejes af Region Hovedstaden. I afværgeanlægget renses forurenet grundvand (fra forureninger beliggende i Bagsværd Erhvervskvarter) fra dels to boringer på selve arealet samt to boringer ved Ringbo. Det rensede grundvand ledes gennem en vandledning og reinjiceres i to boringer ved Bakkegården. Afværgeanlægget med tilhørende boringer vil, så længe det er placeret på ejendommen, begrænse anvendelsen i området mod Vadstrupvej. I forbindelse med en udnyttelse af byggemulighederne mod Vadstrupvej skal der tages stilling til, hvorledes anlæggets fortsatte drift kan sikres, og om det eventuelt kan flyttes til anden placering. 0-alternativ (ingen planændring) Med de hidtil gældende kommuneplanrammer vil anlægget og afværgeboringerne kunne fortsætte som hidtil. 3. Trafikafvikling og trafikstøj Der er ikke udarbejdet trafikanalyser for den mertrafik en udbygning af området medfører. Tidligere udarbejde trafikanalyser i området har dog vist, at der allerede i dag er problemer med trafikafviklingen på Vadstrupvej i spidstimerne, morgen og eftermiddag. I forbindelse med en detaljering af et mere konkret projekt skal der udarbejdes trafikanalyser, som redegør for, hvordan mertrafikken kan afvikles, og om der skal ske ændringer på det bestående vejnet. Med hensyn til trafikstøj lægger kommuneplantillægget op til, at der mod Vadstrupvej etableres erhverv i en tæt bebyggelse, der støjskærmer for bagvedliggende boliger. 0-alternativ (ingen planændring) Efter de gældende kommuneplanrammer vil området stort set ikke kunne udbygges yderligere, og trafikafvikling og støjen vil derfor være den samme som i dag. 4. Skygge- og indbliksgener Med kommuneplantillægget øges bebyggelsesprocen- 3

14 ten og det maksimale etageantal for de nye rammeområder. Bebyggelsesprocenten øges samlet fra 30% til 80% for området som helhed. Etageantallet øges mod Bagsværd Hovedgade fra 3 til 4 etager og mod Vadstrupvej fra 3 til 5 etager. Ændringen sker i overensstemmelse med områdets placering tæt på Bagsværd Station. De øgede byggemuligheder kan påvirke naboområderne med skygge- og indbliksgener. Af den årsag sættes etageantallet ned fra 3 til 2 etager i områder tættest på Pinjevejens rækkehusbebyggelse for at mindske eventuelle gener der. Udbygningen vil efter al sandsynlig påvirke trafikafviklingen, og en trafikanalyse skal redegøre for, hvordan mertrafikken bedst kan afvikles. Gener fra trafikstøj afhjælpes ved etablering af tæt bebyggelse mod de store veje. I lokalplanlægningen skal der tages stilling til de bevaringsværdige bygninger, og der skal tages hensyn til indbliksgener ved at trappe etageantallet ned mod Pinjevejens rækkehusbebyggelse. 0-alternativ (ingen planændring) Hvis kommuneplantillægget ikke vedtages vil bebyggelsesprocenten fortsat være lav, men der vil kunne bygges 3 etager tæt på nabobebyggelse. 5. Kulturværdier I rammeområdet mod Bagsværd Hovedgade er tre bygninger registreret med bevaringsværdig 4. Det drejer sig om den gamle røde hovedbygning fra 908, den lille røde kirkebygning fra 905 og den røde modernistiske bygning fra 940. Bygningerne vurderes at have betydning for områdets historie. I forbindelse med lokalplanlægning af området skal der tages stilling til, om bygningerne helt eller delvist skal bevares. 0-alternativ (ingen planændring) Med de hidtil gældende kommuneplanrammer er der ikke taget stilling til bygningerne. Overvågning I forbindelse med den kommende lokalplanlægning skal der udarbejdes trafikanalyse for den mertrafik udbygningen medfører. Sammenfatning Det er Gladsaxe Kommunes vurdering, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet med hensyn til jordforurening. Afværgeboringer og anlæg skal enten indgå i udbygningen eller flyttes til anden placering. 4

15

16 Gladsaxe Kommune Byplanafdelingen Rådhus Alle Søborg telefon

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

"Sundbyvang" Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010.

Sundbyvang Lokalplan nr. 451 Borgerrepræsentationen har den 2.december 2010 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 2010. "Sundbyvang" Lokalplan nr. 1 Borgerrepræsentationen har den 2.december 20 vedtaget lokalplanen. Lokalplanen er bekendtgjort den 21 december 20. Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Formål... 3 Baggrund...

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

"PANUM II" Lokalplan nr. XXX. Bilag 1

PANUM II Lokalplan nr. XXX. Bilag 1 "PANUM II" Lokalplan nr. XXX Bilag 1 Indhold Redegørelse for lokalplanen...3 Baggrund... 3 Lokalplanområdet og kvarteret... 5 Byggeønsker...6 Lokalplanens indhold... 7 Lokalplanen set i forhold til mål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Lokalplan Nr. 10.01 Nyt boligområde i Svinninge - området er beliggende vest for Ringstedvej og syd for Landlystvej K al und bor gv e j j Le de gå r ds ve j j Rosenvej Erantisvej Erantisvej Erantisvej

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere