Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr Gælder fra TJM (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf Fax En del af Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup

2 I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1 a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. skal vi oplyse dette om : Fortrydelsesret - for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: A. Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring B. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) C. Din forsikring er blevet ændret (udvidet), og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens 34i og 34e. Fortrydelsesfristen Fristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A 2500 Valby eller Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring inden for 14-dages-fristen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen.

3 Indholdsfortegnelse Indhold Side Indhold Side 1. Fællesbetingelser 2 Sikrede 2 Flytning og ejerskifte 2 Anmeldelse af skade 2 Forhold i skadetilfælde 2 Forsikring i andet selskab 2 Naturkatastrofer 2 Forsikringstagers tilknytning 2 Betaling af forsikringen 3 Betaling med fradrag i løn/pension 3 Betaling BS 3 Forsikringens ophør 3 Indeksregulering 3 Forsikringens varighed og opsigelse 3+4 Kundens meddelelsespligt 4 Klager 4 2. Vognbeskadegelsesforsikring 4 Hvilke genstande er omfattet 4 Hvilke skader dækkes 5 Hvorledes beregnes erstatning 5 3. Ansvarsforsikring 5 4. Indboforsikring 6 (brand-, vand-, tyveriskade) Hvor gælder forsikringen 6 Hvilke genstande omfattes 6 Hvilke skader dækkes 6 Hvorledes beregnes erstatning 6+7 Ordforklaring (af *-mærkede ord) 8

4 1 Fællesbetingelser 1.1 Sikrede personer er Campingvognens lovligt registrerede ejer/bruger, så længe vedkommende har fast bopæl på forsikringstagerens opkrævningsadresse. Panthavere, som er registreret med gældende aftale i selskabet. Andre som efter aftale med en af ovennævnte sikrede har fået midlertidig, vederlagsfri rådighed over campingvognen, er sikret under ansvarsforsikringen. Disse er endvidere sikret mod krav (regres) under en tingforsikring i samme omfang som ejeren selv. 1.2 Flytning og ejerskifte Det skal straks meddeles selskabet skriftligt, Stk når forsikringstagers eller faste brugers privatadresse ændres, eller Stk når campingvognen skifter ejer eller fast bruger. 1.3 Anmeldelse af skade Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til selskabet. *Tyveri og *hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. 1.4 Forhold i skadetilfælde Sikrede skal efter bedste evne, Stk afværge en umiddelbart truende skade og begrænse en indtruffet skade. Rimelige udgifter hertil erstattes af selskabet. Stk sørge for en sådan rydning, at skadeopgørelse kan finde sted. Før denne er foretaget, må unødvendig fjernelse eller beskadigelse af det forsikrede ikke finde sted. 1.5 Forsikring i andet selskab Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet sted, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 1.6 *Naturkatastrofer, krigs-, og atomskader Undtaget fra forsikringen er skade som følge af, Stk *naturkatastrofer, Stk krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder, Stk udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Dog dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sket i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 1.7 Forsikringstagers tilknytning Forsikringsaftalen forudsætter, at forsikringstageren er berettiget til medlemskab af Forsikringsagenturforeningen, hvis vedtægter udleveres efter ønske. 2

5 1.8 Betaling af forsikringen Forsikringen og andre skyldige beløb opkræves samtidig. Betaling foregår ved betalingsoverførsel. Som skyldige beløb regnes ud over forsikringens betaling eventuelle afgifter fx skadeforsikringsafgift, statsafgift, bevisafgift, miljøbidrag og bidrag til garantifond samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Hvis der sendes meddelelse ved restance, har selskabet ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, eventuelle morarenter og andre omkostninger. Vi har endvidere ret til at beregne gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til omkostningerne herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er vi berettiget til at hæve gebyrer så de svarer til de faktiske omkostninger. 1.9 Betaling ved fradrag i løn/pension m.v. Skyldige beløb skal kunne opkræves og betales ved direkte fradrag i forsikringstagerens anviste løn, pension eller lignende hver måned, efter retningslinier godkendt af selskab og beløbsanviser. Opkrævning (påkrav) sker automatisk til udbetalingsstedet hos beløbsanviseren, der er aftalt med forsikringstageren. Betaling forfalder forud for den aftalte periode pr. den dato den månedlige udbetaling anvises Betaling gennem BS (Betalingsservice) Kan betaling ikke foregå gennem månedligt fradrag i løn/pension, kan selskabet bestemme en anden opkrævningsform, fx BS, og bestemme, om opkrævningen skal ske kvart-, halv-, eller helårligt. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Det er forsikringstagerens pligt at sikre, at betaling er mulig og fx selv sørge for tilmelding til ny bankkonto. Betalingen forfalder den første dag i måneden i den aftalte periode. Opkrævningen sendes til den konto/betalingsadresse, vi har fået oplyst. Hvis betalingsstedet ændres, skal vi straks have besked Forsikringens ophør ved restance Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Sker betalingen efter forsikringens ophør kan genoptagelse af forsikringen kun ske på skærpede vilkår, uanset hvilket forsikringsselskab der rettes henvendelse til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at restancen er betalt. Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil en eventuel panthaver og politiet blive orienteret om forsikringens ophør. Samtidig vil det skyldige beløb blive sendt til retlig inkasso Indeksregulering Prisen på forsikringen indeksreguleres en gang om året pr. 1. januar, på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i Lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette lønindeks eller ændres grundlaget for dets udregning, er vi berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik. Erstatningsbeløb, selvrisikobeløb og gebyrer, som ifølge forsikringsbetingelserne er indeksreguleret, reguleres pr. 1. januar efter samme indeksmetode Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen løber til den af en af parterne opsiges skriftligt til udløb som beskrevet i det følgende Normal opsigelse med 30 dages varsel Forsikringen kan opsiges til udgangen af en måned, når skriftlig opsigelse er modtaget mindst 30 dage forinden. Kan ændring eller ophør undtagelsesvis foretages hurtigere, fx ved risikoens dokumenterede bortfald, kan selskabet godkende dette Opsigelse efter skade / misligholdelse Både forsikringstageren og vi er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen eller dele deraf med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade, og indtil 14 dage efter skadens afslutning. Vi er desuden berettiget til at opsige forsikringen med mindst 14 dages varsel, hvis den forsikrede campingvogn ikke holdes forsvarligt ved lige, eller forsikringstageren forhindrer os i at besigtige den. I stedet for at ophæve forsikringen, kan selskabet kræve begrænsninger i dækningen med det ovenfor anførte 14 dages varsel. 3 Ønsker forsikringstageren ikke at fortsætte forsikringen på skærpede vilkår, kan forsikringen opsiges inden ikrafttrædelsesdagen for de skærpede vilkår.

6 Afhændelse, Tilbagebetaling Forsikringen ophører, når den forsikrede cmapingvogn afhændes, uden at der straks indgås ny aftale med os. Afhændelsen skal straks meddeles selskabet, jf. punkt 1.2. Hvis afhændelsen samtidig medfører erhvervelse af ny campingvogn, kan forsikring begæres for dette efter de gældende regler og tariffer Ændring af forsikringsbetingelser og pris Vi kan med 30 dages varsel til den 1. i en måned ændre forsikringsdækning og / eller pris. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når forsikringstageren betaler for en ny periode. Hvis betaling ikke sker, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring i forsikringen. Tilbagebetaling for afhændet campingvogn beregnes fra hændelsesdagen, når denne er dokumenteret fx ved kopi af slutseddel Kundens meddelelsespligt Selskabet skal have meddelelse om alle ændringer af betydning for den indgåede aftale. Undladelse af straks at give meddelelse kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist i flg. Forsikringsaftalelovens regler. Ud over reglerne under punkt 1.2 gælder følgende. Sker opkrævning gennem BS skal ændring af betydning for betaling også meddeles os. Der er endvidere pligt til at give os meddelelse om udmeldelse af en faglig organisation, som er tilsluttet Forsikringsagenturforeningen. Enhver ændring i ansættelses- eller aflønningsforhold med betydning for den månedlige opkrævning, fx skift i løn-/gironummer, overgang til orlov, pensionering, fratrædelse og lignende Uenighed og klage Klage til selskabet Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er vores klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon: Ankenævnet for forsikring Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 2 Vognbeskadigelsesforsikring for stationær campingvogn 2.1 Hvilke genstande er omfattet af forsikringen Forsikringen omfatter den på policen anførte campingvogn med *sædvanligt tilbehør og faste installationer, når campingvognen er stationær (dvs. stillestånede) i Danmark. 4

7 2.2 Hvilke skader dækkes/dækkes ikke Vognbeskadigelsesforsikringen dækker det direkte tab som sikrede lider som følge af ikke *påregnelige *pludselige skader, bortset fra: Kortslutningsskader i elektriske maskiner, apparater og faste elektriske installationer, som skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse eller mekanisk ødelæggelse, skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse samt tæring og rust, skade som følge af nedbør, som trænger igennem utætheder og åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af en af forsikringen dækket skade på campingvognen, *svidningsskader samt sodskader, der ikke skyldes pludselig tilsodning fra fyringsanlæg, skade som følge af frost med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, skade sket under kørsel eller flytning. Skade på fortelt i perioden 1. oktober til 1. april medmindre det er et helårs-/vinterfortelt, som er forsvarligt opsat, eller et fortelt opbevaret inde i campingvognen. 2.3 Hvorledes beregnes erstatning Stk Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte campingvognen i samme stand som før skaden. For kortslutningsskade og skade på køle/ fryseanlæg grundet tilfældigt strømsvigt til anlægget beregnes erstatning dog efter samme regler, som gælder for kortslutning på indbo, se side 6+7. Forringelse af campingvognens handelsværdi, afsavnstab eller merudgift ved over- eller natarbejde er forsikringen uvedkommende. Selskabet kan vælge mellem enten at betale erstatningen kontant eller lade campingvognen istandsætte. Stk Er skade opstået, mens campingvognen var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skade, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. 2.4 Total skade Er skaden så stor at reparation efter konsulentens skøn ikke kan betales sig, eller kommer campingvognen ved tyveri ikke atter til stede inden 4 uger efter tyvriets anmeldelse til politiet, ansættes tabet til det beløb en campingvogn af tilsvarende fabrikat, årgang og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. 2.5 Transportomkostninger i Danmark ved forsikringsdækket skade Er abonnement ikke tegnet hos redningskorps, betaler forsikringen nødvendige omkostninger ved campingvognens transport til nærmeste reparationsværksted, og ved tyveri tillige nødvendige omkostninger til afhentning af campingvognen. Merudgifter, som ikke skyldes skaden, erstattes ikke. 3 Ansvarsforsikring (Kun når Vognbeskadigelsesforsikring er i kraft) Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede pådrager sig for skade på person eller ting i egenskab af ejer eller bruger af campingvognen. Bortset fra: Ansvar for undladelse af at cpfylde aftaler, ansvar pådraget i forbindelse med en i campingvognen drevet virksomhed, ansvar for skade ved benyttelse at motordrevet køretøj, ansvar for skade forvoldt med forsæt eller under selvforskyldt beruselse, ansvar for skade på ting. der tilhører sikrede, dennes husstand eller medhjælp, eller som en af disse har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af ansvar for forurening og derved forvoldt skade på ting. Dog dækkes dette ansvar, hvis skaden er opstået ved enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat offentlige forskrifter. Anerkendelse af erstatningspligten må ikke foretages uden samtykke fra selskabet, som træffer bestemmelse om sagens behandling. Ud over forsikringssummerne, der indeksreguleres, betales sagsomkomstninger og renter af beløb, der henhører under forsikringen. Forsikringssummer: Den maksimale erstatning udgør ved personskade kr. og ved tingskade kr. 5

8 4 Indboforsikring for campingvognens indbo 4.1 Hvor gælder forsikringen I Danmark, når genstanden befinder sig i campingvognen eller i tilhørende *beboet fortelt. 4.2 Hvilke genstande omfattes Forsikringen omfatter almindelige *privat indbo hørende fast til i campingvognen. Se dog stk Stk Undtaget er: Trafikmidler, luft- og søfartøjer, (herunder bl.a. cykler og surfudstyr), dele hertil samt værktøj og våben. Endvidere undtages: Genstande af guld, sølv eller lignende, smykker, antikviteter, pelsværk, kamera-, videoudstyr, penge, værdipapirer, mønt-, frimærke- eller andre samlinger. Genstande, som befinder sig i fortelt, når campingvognen ikke er *beboet, samt genstande som ikke hører fast til i campingvognen, er heller ikke omfattet af denne forsikring. 4.3 Hvilke skader dækkes/dækkes ikke Forsikringen dækker ikke *påregnelige skader, sket ved: Stk *Brand m.v., *tilsodning, nedstyrtning af/fra luftfartøj. Kortslutning i genstand, som ikke er omfattet af garanti, dækkes efter særlige regler, se stk Forsikringen dækker ikke: Skade på genstande, der med vilje udsættes for ild eller varme. Skade, hvis grundårsag er mangelfuld vedligeholdelse, slid eller mekanisk ødelæggelse. Stk *Indbrud og *hærværk i selve campingvognen. *Indbrud og *hærværki *beboet fortelt, dog med højst 10% af forsikringssummen. *Ran og røveri. Andet tyveri dækkes kun fra selve campingvognen, hvis den ikke var forladt af sikrede, og højst med 10% af forsikringssummen. Forsikringen dækker ikke: Tyveri sket under andre forhold end de ovennævnte, fx enhver slags tyveri fra ubeboet fortelt, eller simpelt tyveri fra campingvogn eller fortelt, når den var forladt af sikrede. Endvidere undtaget tyveri begået af sikrede, medhjælp, eller dermed ligestillede samt *hærværk på genstande, der befandt sig udendørs, og i øvrigt anden *påregnelig skade eller bortkomst af glemte, tabte eller forlagte ting. Stk *Udstrømning af vand, olie eller kølevæske fra sædvanlige installationer i campingvognen. Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af frostsprængning, med mindre den skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, såfremt en sikret ikke har kunnet forhindre det. Stk Skade forårsaget af storm eller skypumpe samt nedbør, der følger umiddelbart herefter, eller skade ved *oversvømmelse i forbindelse med anerkendt sky- eller tøbrud. Forsikringen dækker ikke: Genstande udendørs eller i fortelt til ubeboet campingvogn. Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø og vandløb samt skade ved nedbør, der trænger gennem væg, tag eller utæthed, som ikke skyldes en dækningsberettiget skade. Skade i øvrigt på genstande, der ikke befandt sig som forudsat. 4.4 Hvorledes beregnes erstatningen Stk Skade på *privat indbo opgøres efter *nyværdi; beklædning og andre genstande med begrænset holdbarhed, radio, tv og ligende, dog kun såfremt disse genstande er erhvervet som nye af de sikrede inden for de sidste 2 år før skadedagen. Kortslutningsskade samt omfattet skade på køle/fryseanlæg grundet tilfældigt strømsvigt opgøres efter særlige regler, se stk Stk Skade på beklædningsgenstande, radio, tv og lignende, som ikke erstattes på grundlag af nyværdi eller andre særlige regler, opgøres på grundlag af *dagsværdi. 6

9 Stk Selskabet er berettiget til, enten at sætte en beskadiget genstand i væsentlig samme stand som før skaden, eller at erstatte på grundlag af den opgjorte værdiforringelse, eller at overtage den beskadigede genstand, enten mod levering af tilsvarende genstand eller mod kontant betaling af erstatningsværdien. Stk Overstiger de forsikrede genstandes samlede værdi forsikringssummen, erstattes kun forholdsmæssigt. Stk Erstatningsberegning vedrørende kortslutningsskader: Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af hele det skaderamte apparat, reguleret ud fra prisen for et nyt, identisk apparat, eller hvis et identisk ikke findes, for et tilsvarende apparat med tilnærmelsesvis samme egenskaber. Den fundne nypris reguleres herefter under hensyntagen til genstandens generelle alder på skadetidspunktet (enkeltdeles alder er uden betydning), ved brug af nedenstående tabel: Alder: Under 2 år: 100% af prisen Fyldt 2 år: 80% af prisen Fyldt 3 år: 70% af prisen Fyldt 4 år: 60% af prisen Fyldt 5 år: 40% af prisen Fyldt 6 år: 20% af prisen Skader omfattet af garantiordning, eller beløb, som efter afskrivning udgør mindre end 200 kr., erstattes ikke. Selskabet kan vælge at genanskaffe identisk apparat. 7

10 Ordforklaring Beboet Stedet anses kun for beboet, når sikrede har overnattet i campingvognen eller forteltet, natten før og efter det godtgjorte skadestidspunkt, eller når det bevises at skaden er sket efter ankomst og før stedet igen var forladt af sikrede. Brand m.v. Som skade som følge af brand regnes ikke alene den skade, der sker ved ildebrand (ildsvåde), men også selvom der ikke opstår ildebrand skade som følge af eksplosion og lynnedslag. Svidning fx ved tobaksgløder, er ikke brandskade og erstattes defor ikke. Endvidere erstattes også skade forvoldt ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele herfra. Dagsværdi Er genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, dog med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af: alder, brug, mode, nedsat anvendelighed, eller individuelle omstændigheder. Hærværk Foreligger, når skade er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af person uden lovlig adgang til campingvogn eller fortelt. Indbrud Foreligger, når uvedkommende skaffer sig adgang til forsvarligt aflåst og lukket campingvogn, og voldeligt opbrud kan konstateres. Naturkatastrofer Hermed forstås jordskælv, vulkanudbrud, jordskred, oversvømmelse og lignende. Nyværdi Er genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, dog med rimeligt fradrag for værdiforringelse på grund af: mode, nedsat anvendelighed eller individuelle om-stændigheder. Oversvømmelse (som omfattet skadeårsag) Foreligger i denne forbindelse, når forsikringsstedet oversvømmes af vand fra afløbsledning/kloak, når vandet under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb eller presses op gennem afløbsledningerne. Pludselig skade Herved forstås skade, hvis årsag er pludselig, udefra kommende påvirkning eller hændelse, som har øjeblikkelig skadevoldende virkning, som fx stormskade, rørsprængning, vandskade ved udstrømning, skybruds- og tøbrudsskade. Skade som sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt, som fx vandskade forårsaget ved dryp eller udsivning, rystelser fra trafik eller lignende skade, regnes ikke for pludselig skade. Privat indbo Er alt, hvad der hører til normalt udstyr i campingvognen, fx møbler, klæder, linned og bohave i øvrigt, som ikke er beregnet til indbygning eller fastmontering og ikke henhører under vognbeskadigelsesdækning. Genstande, som ikke fast hører til i og anvendes ved campingvognen, er ikke omfattet af campingvognsforsikringen. Undtaget er fx Særligt indbo som antikviteter, pelsværk og lignende, samt smykker, cykler, surfbrætter, kamera- og videoudstyr m.v., som ikke bør opbevares fast i vognen, når den er ubeboet. Påregnelige skader er ikke dækket af forsikringen. Herved forstås bl.a. sådanne beskadigelser af en campingvogn og dennes installationer, som fremkommer ved almindelig brug, som fx ridser, skrammer, tilsmudsning og lignende, samt skader, som for-årsages ved forsæt, ved sikredes grove uagtsomhed eller beruselse. Glemte, tabte eller forlagte genstande må påregnes at kunne bortkomme, og erstattes derfor ikke. Ran Er tyveri, der begås åbenlyst, uden anvendelse af eller trussel om vold, og i gerningsøjeblikket bemærkes af sikrede eller andre tilstedeværende, der straks gør anskrig. Røveri Er tyveri under anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse heraf. Simpelt tyveri Er alle andre former for tyveri end indbrudstyveri, ran og røveri, hvor tyveri er sandsynliggjort. Svidningsskader Som svidningsskader betragtes skader ved misfarvning og smeltning samt glødeskader, fx fra tobaks-gløder, når disse er forårsaget af varmepåvirkning, uden at der foreligger ildebrand. Sædvanligt tilbehør og faste installationer Hermed forstås det tilbehør og de installationer, som normalt monteres i og på campingvognen, som fx fjernsynsantenne, fortelt, installationer til lys og opvarmning, køleskab og lignende samt almindeligt fast placeret komfur. Men ikke løst anbragte kogeplader (spiraler), ovne og lignende, som enten må hjemtages ved afrejse eller henhører under en indboforsikring. Tilsodning Skal ske pludseligt, og soden skal stamme fra forskriftsmæssige opvarmningsanlæg. Tyveri Herved forstås en fællesbetegnelse for indbrudstyveri, ran, røveri og simpelt tyveri, når tyveri er sandsynliggjort. Udstrømning Skal være pludselig, det vil sige at skade forårsaget ved dryp eller udsivning af væske over et længere tidsrum ikke er dækket. 8

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk

FONAcare. Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt. Serviceforsikring. Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Hvis uheldet er ude, så skynd dig at tage det roligt Skadesanmeldelse hurtigt og nemt via fona.dk Derfor bør du sikre dig! Du har lige købt en ny fladskærm, tablet, computer, dvd eller andet, og nu glæder

Læs mere