Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr Gælder fra TJM (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf Fax En del af Tryg Forsikring A/S CVR-nr Ballerup

2 I henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1 a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret mv. skal vi oplyse dette om : Fortrydelsesret - for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer: A. Du har mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring B. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg) C. Din forsikring er blevet ændret (udvidet), og du har derfor ret til at fortryde ændringen Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens 34i og 34e. Fortrydelsesfristen Fristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3: 1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du købt forsikringen b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail 3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A 2500 Valby eller Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring inden for 14-dages-fristen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen.

3 Foruden lov af 15. april 1930 om forsikringsaftaler - i det omfang den ikke er fraveget - samt selskabets til enhver tid gældende vedtægter gælder følgende forsikringsbetingelser. Tjenestemændenes Forsikring er undergivet Finanstilsynet og tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Indhold Afsnit Side Fællesbestemmelser 1 2 Sikret under policen Forsikringstagers tilknytning Betaling af forsikringen Betaling ved fradrag i løn, pension m.v Betaling gennem BS Forsikringens ophør ved restance Indeksregulering Ændringer i præmie, summer m.v Skærpede vilkår Forsikringens varighed og opsigelse Normal opsigelse med 30 dages varsel Opsigelse efter skade Kundens meddelelsespligt Afhændelse af hund Flytning, ændring i antal voksne hunde m.v Forsikring i andet selskab Klagemulighed Indhold Afsnit Side Almindelig dækning 2 3 Ansvaret efter hundeloven Underforsikring Dækningssummer Forsikringen dækker ikke Udvidet dækning Figurantdækning 3 3 Forudsætninger for udvidet dækning Udvidet dækningsomfang 3.2 3

4 1 Fællesbestemmelser 1.1 Sikret under policen Fast sikret er: Forsikringstageren og besidderen af hunden, samboende ægtefælle, samlever, børn eller øvrige medlemmer af husstanden uden selvstændig lejekontrakt og tilmeldt folkeregisteret på bopælen, såfremt meddelelsespligten jf. stk er overholdt. Midlertidigt sikret er den besidder, som passer hunden i stedet for en af de fast sikrede personer. Udtræder en person af kredsen af faste sikrede ved en ændring i bopælsforholdene, får dette virkning for personen og de øvrige sikrede efter senest 3 måneder, eller forinden, hvis der er tegnet ny ansvarsforsikring. 1.2 Forsikringstagers tilknytning Forsikringsaftalen forudsætter, at forsikringstageren er berettiget til medlemskab af Forsikringsagenturforeningen, hvis vedtægter udleveres efter ønske. 1.3 Betaling af forsikringen Forsikringen og andre skyldige beløb opkræves samtidig. Betaling foregår ved betalingsoverførsel. Som skyldige beløb regnes ud over forsikringens betaling eventuelle afgifter fx skadeforsikringsafgift, statsafgift, bevisafgift, miljøbidrag og bidrag til garantifond samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omskostninger. Hvis der sendes meddelelse ved restance, har selskabet ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, eventulle morarenter og andre omkostninger. Vi har endvidere ret til at beregne gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til omkostningerne herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er vi berettiget til at hæve gebyrer så de svarer til de faktiske omkostninger. 1.4 Betaling ved fradrag i løn / pension m.v. Skyldige beløb skal kunne oprkæves og betales ved direkte fradrag i forsikringstagerens anviste løn, pension eller lignende hver måned, efter retningslinier godkendt af selskab og beløbsanviser. Opkrævning (påkrav) om betaling sker automatisk til udbetalingsstedet hos beløbsanviseren, der er aftalt med forsikringstageren. Betaling forfalder forud for den aftalte periode pr. den dato den månedlige udbetaling anvises. 1.5 Betaling gennem BS (Betalingsservice) Kan betaling ikke foregå gennem månedligt fradrag i løn/ pension, kan selskabet bestemme en anden opkrævningsform, fx BS, og bestemme, om opkrævningen skal ske kvart-, halv-, eller helårligt. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den konto/betalingsadresse, vi har fået oplyst. Hvis betalingsstedet ændres skal vi straks have besked. Det er forsikringstagerens pligt at sikre, at betaling er mulig og fx selv sørge for tilmelding til ny bankkonto. Betalingen forfalder den første dag i måneden i den aftalte periode. 1.6 Forsikringens ophør ved restance Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. 1.7 Indeksregulering Præmie, selvrisici og anførte forsikringssummer på policen eller i forsikringsbetingelserne, Indeksreguleres - medmindre andet fremgår af betingelserne. Reguleringen sker i overensstemmelse med et af Danmarks Statistik offentliggjort indekstal. Basis for reguleringen er indekstallet for januar kvartal i kalenderåret før forsikringens ikrafttræden. Regulering af alle beløb har virkning fra 1. januar. 1.8 Ændringer i præmie, summer, selvrisici eller vilkår Hvis selskabet vil foretage ændringer i forsikringsvilkår, præmie, forsikringssummer eller selvrisici udover ændringer som følge af indeksreguleringen, kan dette kun ske med mindst 30 dages varsel til den 1. i en måned. I forbindelse med en skade, kan sådanne ændringer ske i henhold til reglerne om opsigelse efter skade, pkt Skærpede vilkår Konstaterer selskabet ved behandlingen af en skade særlige risikoforhold eller særlige risikoforhold som følge af anmeldelse af mange skader, kan selskabet ved skriftlig meddelelse og 14 dages varsel pålægge forsikringen skærpede vilkår, f.eks. tvungen selvrisiko på hele dækningen eller dele heraf. Selskabet kan ligeledes kræve, at forsikringstageren skal foretage forebyggende foranstaltninger som forudsætning for at fortsætte forsikringen. Ønsker forsikringstageren ikke at fortsætte forsikringen på skærpede vilkår, kan forsikringen opsiges (med 14 dages varsel eller) pr. ikraftdagen for de skærpede vilkår Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen løber til den af en af parterne opsiges skriftligt til udløb som beskrevet i det følgende Normal opsigelse med 30 dages varsel Forsikringen kan opsiges til udgangen af en måned, når skriftlig opsigelse er modtaget mindst 30 dage forinden. Kan en ændring eller opsigelse undtagelsesvis foretages hurtigere, f.eks. ved risikoens dokumenterede bortfald, kan selskabet godkende dette Opsigelse efter en skade Både forsikringstageren og selskabet er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen eller dele deraf med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade, og indtil 14 dage efter afgørelse om erstatningens størrelse eller afvisning af skaden. I stedet for at ophæve forsikringen, kan selskabet foretage begrænsninger i dækningen med samme varsel Kundens meddelelsespligt Selskabet skal have meddelelse om alle ændringer af betydning for den indgåede aftale. Undladelse af at give meddelelse straks herom kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist i henhold til Forsikringsaftalelovens regler. Herunder skal meddeles enhver ændring i ansættelseseller aflønningsforhold med betydning for den månedlige præmieopkrævning, fx skift i løn-/giro-nummer, overgang til orlov, pensionering, fratræden og lignende. Sker opkrævning gennem BS skal ændring af betydning for betaling ligeledes meddeles selskabet. Der er endvidere pligt til at give meddelelse om udmeldelse af en faglig organisation, som er tilsluttet Forsikringsagenturforeningen Afhændelse af hund Afhændes en hund, skal selskabet straks have direkte meddelelse herom Flytning, ændring i antal voksne hunde m.v. Hvis forsikringstager / hundens besidder skifter adresse, eller hvis antallet af hunde ændres, fx ved død, salg, når hvalpe bliver 4 måneder gamle og skal selvstændigt forsikres, eller ved fraflytning eller tilflytning af sikrede med hund(e), skal selskabets hovedkontor straks underrettes skriftligt, idet undladelse heraf kan medføre, at dækningen bortfalder. 2

5 1.14 Forsikring i andet selskab Er der er tegnet forsikring mod samme skade i andre forsikringsselskaber, foreligger der dobbeltforsikring, og skade skal anmeldes til alle selskaber. Tjenestemændenes Forsikrings erstatningspligt er betinget af, at der ikke i andre selskaber er tegnet forsikring mod samme skade. Hvis andre forsikringsselskaber undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, er Tjenestemændenes Forsikring og øvrige forsikringsselskaber dog forpligtet til at yde forholdsmæssig erstatning. Tjenestemændenes Forsikring yder ikke erstatning for skader, for hvilke der ydes fuld dækning i andet forsikringsselskab Klagemulighed Er du ikke enig i Tjenestemændenes afgørelse, så kontakt afdelingen. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: mellem kl. 10 og 13. En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Almindelig dækning Afsnit Ansvaret efter hundeloven Forsikringen dækker sikredes ansvar efter hundeloven i Danmark, samt under rejser i udlandet af indtil 3 måneders varighed. I udlandet dækkes det ansvar, besidderen kan ifalde efter det pågældende retsområdes bestemmelser, dog højst med de for aftalen gældende dæknings summer (se stk. 2.2). Stk. 2.1 Underforsikring Er der ikke tegnet forsikring for alle hunde, som de faste sikrede har forsikringspligt for, dækker denne police kun delvist, i samme forhold som mellem den forsikrede og den totale risiko. Stk. 2.2 Dækningssummer (2004) Ved hver dækningsberettiget skade er selskabets erstatningspligt begrænset til følgende maksimale dækningssummer: For tingskade: kr For personskade: kr Stk. 2.3 Forsikringen dækker IKKE Stk Person- eller tingskade, der rammer: Hundens faste eller midlertidige besidder, en til dennes husstand hørende person eller anden sikret person. Stk Skade eller ting på dyr, som tilhører en af de sirkede eller en til dennes husstand hørende person eller er i en af disses varige eller midlertidige besiddelse eller varetægt, til lån eller leje Udvidet dækning Figurantdækning Afsnit 3 Gældende ved træningsarrangementer, udstillinger og prøver, afholdt i forenings- eller hjemmeværnsregi. Stk. 3.1 Forudsætninger for udvidet dækning Stk Gældende police skal have påtegning om udvidelse for de hunde, der deltager i nævnte arrangementer. Stk Er udvidet dækning ikke tegnet for alle sikredes hunde, skal det fremgå af policen, hvilke hunde udvidelsen omfatter, idet der ellers ikke kan sikres fuld dækning. Stk. 3.2 Den almindelige dækning omtalt i afsnit 2 er udvidet således: Uanset bestemmelserne i hundelovens 8, stk. 1 dækker forsikringen person- og tingskade, som den forsikrede hund påfører en figurant, dommer eller lignende under normal og forsvarlig medvirken i et af ovennævnte arrangementer, selv om skadelidte person ikke i hundelovens forstand vil kunne anses for sagesløs. Skader på dyr er kun omfattet efter hundelovens regler. 3

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Motorcykel

Forsikringsbetingelser for Motorcykel Forsikringsbetingelser for Motorcykel Forsikringsbetingelser nr. 14T3 Gælder fra 01.07.2014 TJM 514 (07.14) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811

Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Lystfartøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 9811 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303

Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Hest Forsikringsbetingelser nr. 1303 Aftalegrundlag Forsikringen består af din forsikringsaftale (police), eventuelle forsikringsaftaletillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere

Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere Forsikringsbetingelser for specielle køretøjer og anhængere Forsikringsbetingelser nr. 2914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90404-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere