Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S CVR-nr Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1 Præmiens betaling 2 Hvor dækker forsikringen 6.2 Indeksregulering 3 Hvad kan forsikringen omfatte 6.3 Forsikringens ophør 4 Hvilke skader kan dækkes 6.4 Risikoændringer 4.1 Motoransvar 6.5 Vurdering af risikoforhold 4.2 Brand 6.6 Ændring af betingelser/tariffer 4.3 Tyveri 6.7 Anmeldelse af skade 4.4 Kørselskasko 6.8 Anden forsikring 4.5 Maskinkasko 6.9 Krig, jordskælv, atomskader m.v. 5 Hvordan opgøres en skade 6.10 Klager 5.1 Motoransvarsskade 6.11 Tilsyn og garantifond 5.2 Brand- eller tyveriskade 5.3 Kørselskasko skade 5.4 Maskinkasko skade 5.5 Følgeudgifter 5.6 Erstatningens anvendelse

2 Betingelsesnr Hvem er dækket 1.1 Dækningen omfatter forsikringstageren, dennes husstand og de personer, der arbejder i forsikringstagerens tjeneste (de sikrede). 1.2 Sikrede på ansvarsdækningen for motordrevne køretøjer i landbruget er desuden enhver, der med forsikringstagerens billigelse bruger køretøjet, lader det bruge eller er fører af det. 1.3 Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service og lignende er dækket for kørselsskader, når kørslen sker i forsikredes interesse. 2 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark: 2.1 på det eller de forsikringssteder der fremgår af policen, 2.2 på forpagtede landbrugsarealer, 2.3 når de forsikrede genstande og dyr befinder sig midlertidigt udenfor forsikringsstedet (i op til 3 mdr.). 3 Hvad kan forsikringen omfatte Forsikringen kan omfatte, landbrugsdriftsudstyr, herunder traktorer, mejetærskere og andre såvel selvkørende som ikke selvkørende maskiner til brug i sikredes landbrugsvirksomhed. Det fremgår af policen, hvilken maskine/redskab, der er omfattet og med, hvilke maksimum summer de enkelte maskiner er dækket med. følgende omfattes ikke: 3.1 ATV-ere, havetraktorer, motorcross-maskiner og lignende med mindre det fremgår af policen 3.2 lånte eller lejede maskiner, der er dækket af anden forsikring, 3.3 biler, påhængsvogne til disse, campingvogne, motorcykler, knallerter, luftfartøjer og søfartøjer samt tilbehør til disse, 3.4 maskiner der indgår i maskinfællesskab, medmindre andet fremgår af policen. 3.5 mobiltelefon - hverken når den er monteret i holder, er tilsluttet landbrugsmaskinens elsystem eller ligger løst i landbrugsmaskinen. Betingelsesnr Side 2 af 15

3 4 Hvilke skader kan dækkes Det fremgår af policen, hvilke maskiner/redskaber, der er omfattet og hvilken dækning (pkt ) der er valgt for de enkelte maskiner /redskaber. 4.1 Motoransvar Dækningen omfatter erstatningsansvar for skader, der sker ved landbrugsmaskinens brug som køretøj. Skader som sker ved øvelseskørsel (glatførekørsel, manøvrekørsel, skolekørsel m.v.). Øvelseskørse1 skal dog foregå under instruktion af en motororganisation eller lignende, og på afspærret område. Følgende ansvar dækkes ikke: Skade på sikredes person, Skader på sætte-, tilkoblingsredskaber og vogne, skade på dyr eller genstande, der transporteres med køretøjet samt i eller på tilkoblet køretøj Skader efter Lov om fragtaftaler ved international vejtransport Skade, der skyldes, at køretøjet har været anvendt som arbejdsredskab f.eks. gravearbejde ved hjælp af påmonteret graveredskab, løftearbejde ved hjælp af påmonteret kran og lignende, Skade på ting tilhørende forsikringstageren, brugeren og føreren Skade på selve køretøjet, Skader som sker under motorløb eller kørsel på bane - eller andre områder - der er afspærret til formålet, uden instruktion af en motororganisation eller lignende, Skade der sker, når arbejdsmaskinen er udlejet uden fører, medmindre dette fremgår af policen. 4.1 Brand Direkte skade på det forsikrede som anført i pkt Brand (ildsvåde), herunder slukning, når der er tale om at begrænse en skade, som er omfattet af branddækningen, skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand, for eksempel Betingelsesnr Side 3 af 15

4 svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, Lynnedslag, som foreligger, når lynet er slået direkte ned på forsikringsstedet og der kan påvises skade på løsøre. Skaden skal være en direkte følge af en elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jorden, skade ved overspænding, induktion eller elektriske fænomener i øvrigt Eksplosion, der foreligger, når en momentant forløbende kemisk proces udvikler stærk varme, og der indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra, nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra, når skaden er forårsaget af medførte sprængstoffer, Pludselig tilsodning, fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning, eller pludselig tilsodning fra elektriske apparater skade som følge af: fejlbetjening, fejlkonstruktion, fejlmontering, fejlinstallation eller manglende vedligeholdelse, skade forvoldt af løbesod Elskade Forsikringen dækker direkte skade på de forsikrede genstande, som anført i pkt. 3. Som elskade dækkes: Kortslutning, herunder overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet skade som følge af installation eller anvendelse i strid med lovgivningen, samt tekniske forskrifter vedrørende varme kilder eller lignende ikke overholdes, skade som følge af: fejlkonstruktion og eller fejlmontering når årsagen til skaden kan henføres hertil, Betingelsesnr Side 4 af 15

5 skade, der skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, slid eller tæring, skade, som er omfattet af garanti- eller serviceordninger. 4.2 Tyveri Direkte skade på det forsikrede som anført i pkt Tyveri, ran, røveri Dækningen omfatter skade, som følge af: indbrudstyveri, der foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til en forsvarlig aflåst bygning eller lokale, og der som følge heraf er tegn på voldeligt opbrud, simpelt tyveri, der foreligger, når tyveriet sker uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. ran, der foreligger, når tyveriet sker åbenlyst uden anvendelse af vold og samtidigt bliver bemærket af forsikringstager eller andre, der straks råber tyven an eller råber om hjælp, røveri, der foreligger, når tyveriet sker ved anvendelse af vold eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold tyveri af brændstof fra uaflåst tank, medmindre tanken befinder sig i aflåst bygning, tyveri, begået fra ubeboet ejendom, glemte, tabte eller forlagte ting, tyveri, begået af sikrede, lejere, lånere, medhjælp, logerende eller dermed ligestillede, tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed, tyveri, der ikke er anmeldt til politiet, Hærværk, forårsaget på de forsikrede genstande med vilje og i ondsindet hensigt hærværk forvoldt af lejere, lånere, medhjælp, logerende eller andre personer med lovlig adgang til ejendommen, hærværk på maskine/redskab, som forsikringstager ejer og anvender i andet erhverv end landbrug hærværk, når ejendommen er ubenyttet eller henligger forladt, hærværk, der ikke er anmeldt til politiet, Betingelsesnr Side 5 af 15

6 hærværk på maskine/redskab, som befinder sig udenfor forsikringsstedet. 4.4 Kørselskasko Dækningen omfatter direkte skade, som følge af kørselsuheld, på den forsikrede maskine eller det forsikrede redskab. Ved kørselsuheld forstås påkørsel, sammenstød, nedstyrtning eller væltning, herunder væltning af vogne under af- og pålæsning. Kørselskaskoskader, som sker ved øvelseskørsel (glatførekørsel, manøvrekørsel, skolekørsel med videre). Øvelseskørsel skal dog foregå under instruktion af en motororganisation eller lignende, og på afspærret område. følgende dækkes ikke 4.4.l skade der alene opstår i, og er begrænset til de mekaniske dele, herunder motor, transmission, styretøj eller hydraulisk udstyr, skade som er omfattet af garanti, service- eller vedligeholdelsesabonnement, skade der sker ved afprøvning eller ved konkurrencer, skade som følge af overbelastning, fejlmontering, alder, brug, slitage, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, ridser, stenslag i lak eller lignende, skade der sker under arbejde for andre i mere end 100 timer / år, medmindre andet fremgår af policen, skade der sker som følge af førerens forsæt, grove uagtsomhed, spirituspåvirkede tilstand, påvirkning af narkotika eller andre stoffer, skade der er omfattet af anden dækning under landbrugsløsøreforsikringen. 4.5 Maskinkasko Dækningen omfatter direkte skade, som følge af pludseligt og uforudsete opstående konstaterbare fysiske skader, på den forsikrede maskine eller det forsikrede redskab. 4.5.l skade der skyldes forkert eller manglende påfyldning af væske skade som er omfattet af garanti, service- eller vedligeholdelsesabonnement, Skader på det forsikrede, som sker under og eller i forbindelse med bearbejdning eller behandling af landbrugsmaskinen/ redskabet. Betingelsesnr Side 6 af 15

7 4.5.4 skade der sker ved afprøvning eller skade som leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig for jvf. kontrakt, lov eller retspraksis, skade der sker ved konkurrencer, skade som følge af, fejlmontering, alder, brug, slitage, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, ridser, stenslag i lak eller lignende, skade som skyldes overbelastning, eller at maskinen ikke anvendes efter sin bestemmelse eller konstruktion Forringelse som skyldes slitage, rustdannelser, tæring og vejrligets påvirkninger af enhver art, samt ridser, skrammer, buler, oxydering, frostsprængning, krakeleringer, gradvis forringelse af malede og polerede overflader, Vedligeholdelsesudgifter af enhver art, Punkteringer, snit, flænger eller sprængninger af gummidele eller dæk, Smøre-, driv- eller kølemidler eller skader de alene rammer stempelringe, kæder, pakninger, kileremme, værktøj, larvefødder, kabler, wirer samt sliddele, der skal udskiftes som led i normal vedligeholdelse skade der sker under arbejde for andre i mere end 100 timer / år, medmindre andet fremgår af policen, skade der sker som følge af førerens forsæt, grove uagtsomhed, spirituspåvirkede tilstand, påvirkning af narkotika eller andre stoffer, skade, der er en følge af forsikringsbegivenheder, som er eller ville være dækket af kørselskasko, landbrugsløsøre eller bygningsforsikring Skade der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt Begivenheder der alene består i funktionsfejl Skader der sker når arbejdsmaskinen udlejes uden fører, medmindre dette fremgår af policen. Betingelsesnr Side 7 af 15

8 5 Hvordan opgøres en skade Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner - med tilbehør - i god og driftsikker stand og straks lader fejl og mangler, som kommer til hans eller deres kundskab afhjælpe, herunder lader de reparationer og ændringer udføre, som Lokal Forsikring måtte anse for nødvendige. Det forudsættes ligeledes at de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes samt at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes installation, betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdes overholdes. Erstatningsopgørelse for totalskader Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation eller ved tyveri af arbejdsmaskinen, opgøres tabet som forskellen mellem den skaderamte arbejdsmaskines dagsværdi før, respektivt efter skaden. Erstatningsopgørelse for partiel skade Lokal Forsikring godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af den forsikrede arbejdsmaskine til den brugsstand, hvori den befandt sig umiddelbart før skadens indtræden. Dagsværdi Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inklusive fragt, montage, told og andre afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Nyværdi Ved nyværdi forstås den efter dagsværdiprincippet udregnede værdi uden fradrag for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Underforsikring Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af den forsikrede genstand er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. Underforsikring gøres i givet fald gældende særskilt for hver enkelt landbrugsmaskine/redskab. 5.1 For motoransvars skader gælder: at der dækkes op til de erstatningsbeløb, som er fastsat i Færdselsloven. 5.2 For brand og tyveri skader gælder: Betingelsesnr Side 8 af 15

9 at Lokal Forsikring kan erstatte skaden ved at: sætte det beskadigede i væsentlig samme stand som inden skaden. Hvis værdien af det beskadigede er forringet efter reparation, kan der betales erstatning for værdiforringelse, betale værdiforringelse. Værdiforringelse er forskellen mellem værdien af det beskadigede får skaden og værdien af det beskadigede efter skaden, overtage det beskadigede mod at levere en tilsvarende genstand, overtage det beskadigede mod at betale kontanterstatning. Skaden opgøres som beskrevet under, pkt Lokal Forsikring forbeholder sig ret til at anvise, hvilken reparatør der skal udbedre skaden For maskiner/redskaber, der inden for de sidste 2 år før skaden er anskaffet som nye, gælder følgende: Partiel skade. Erstatningen opgøres til hvad det efter priserne på skadedagen vil koste at reparere det beskadigede. Kan reservedele ikke fremskaffes, ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. Udgiften til reparation kan ikke overstige genstandens nyværdi Totalskade. Erstatningen opgøres til det beløb, som Lokal Forsikring kan genanskaffe tilsvarende ny genstand for. Hvis det beskadigede ikke er genanskaffet inden 1 år fra skadedagen, opgøres erstatningen til dagsværdi. Ved dagsværdi forstås, det beløb som Lokal Forsikring kan genanskaffe tilsvarende brugt genstand for. Værdifastsættelsen sker uden fradrag for slid og ælde, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder For maskiner/redskaber, der på skadetidspunktet er over 2 år, eller er anskaffet som brugte, gælder følgende: Partiel skade. Erstatningen opgøres til hvad det efter priserne på skadedagen vil koste at reparere det beskadigede. Udgiften til reparation kan ikke overstige genanskaffelsesprisen for tilsvarende brugte maskiner m.v Totalskade. Erstatningen opgøres til det beløb, som Lokal Forsikring kan genanskaffe tilsvarende brugt genstand for. 5.3 Kørselskasko Erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt dog kan erstatningen maksimalt udgøre forsikringssummen, som fremgår af policen. 5.4 Maskinkasko Betingelsesnr Side 9 af 15

10 Erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt dog kan erstatningen maksimalt udgøre forsikringssummen, som fremgår af policen. Det er en betingelse for forsikringens dækning, at: 5.5 Følgeudgifter sikrede er i besiddelse af et eventuelt krævet betjeningscertifikat på skadetidspunktet, at den forsikrede genstand er under 10 år gammel I forbindelse med en dækningsberettiget skade som nævnt under pkt. 4.1 (motoransvarsskade) dækkes: Forsikringen dækker desuden udgifter i forbindelse med afgørelsen af en erstatningssag. Sådanne udgifter skal dog altid aftales med Lokal Forsikring på forhånd. Dækningen dækker også renter af erstatningsbeløb. Disse beløb betales af Lokal Forsikring, selv om forsikringens dækningssummer derved overskrides. Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med tvister, der angår personskade opstået i forbindelse med kørsel med den forsikrede landbrugsmaskine, og sikrede skal være part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af maskinen. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. Der skal rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Forsikringen dækker med op til kr. inklusive moms for hver forsikringsbegivenhed. Der gælder en selvrisiko på kr. Hvis sagen appelleres til en højere instans, beregnes ny selvrisiko på kr. af de erstatningsberettigede sagsomkostninger. De nærmere vilkår for retshjælpsdækningen kan rekvireres hos Lokal Forsikring I forbindelse med en dækningsberettiget som nævnt under pkt dækkes: rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede løsøre, udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt i forbindelse med rednings- og slukningsarbejdet, udgifter til oprydning efter skaden, herunder bortskaffelse og destruktion af det forsikrede. Transport af landbrugsmaskine/redskab til nærmeste værksted, hvor reparation kan foretages, dele heraf eller reparationsgrej samt udgifter for eksempel som følge af rydning og reparation af veje eller lignende, erstattes efter normale takster. Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde, erstattes med, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden. Udgift til foreløbig reparation er kun dækket efter aftale med Lokal Forsikring. Betingelsesnr Side 10 af 15

11 Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af arbejdsmaskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med Lokal Forsikrings samtykke. 5.6 Erstatningens anvendelse og udbetaling Lokal Forsikring har regres for ansvarserstatninger mod enhver, (føreren, ejeren eller andre) som efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt eller ved en uagtsomhed, som kan betegnes som grov hensynsløshed. Regres er et forsikringsselskabs ret til at få et beløb, som det har betalt, refunderet. Hvis Lokal Forsikring har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen, har Lokal Forsikring regres for erstatningsbeløbet Urigtige oplysninger Giver forsikringstager urigtige oplysninger ved forsikringens tegning eller ændring, kan det medføre, at erstatningen bortfalder - helt eller delvist Skader der aldrig er dækket Det er en betingelse for forsikringens dækning, at den til enhver tid gældende lovgivning samt tekniske forskrifter vedrørende varmekilder eller lignende overholdes Selvrisiko Ved enhver skade gælder en selvrisiko pr. maskine/redskab. Beløbets størrelse fremgår af policen. Uanset hvor mange dækninger en og samme skade involverer, fratrækkes kun een selvrisiko, og altid den største. Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed. Foreligger underforsikring fradrages selvrisikoen fuldt ud i den andel af skadesbeløbet, der efter underforsikringsreglerne falder på Lokal Forsikring Moms og andre afgifter Moms og andre afgifter erstattes ikke på løsøre og anlæg, idet omfang forsikringstager på skadetidspunktet kan modregne beløbene i sit regnskab. Ligeledes opkræves forsikringstager et beløb svarende til momsen af eventuel erstatning til en modpart, hvis forsikringstager kan trække momsen fra, og modparten ikke kan trække momsen fra. Finansiering af moms og andre afgifter erstattes ikke Erstatningens udbetaling Erstatning udbetales, når reparation eller genanskaffelse af det beskadigede har fundet sted. Betingelsesnr Side 11 af 15

12 Det forudsættes, at den opgjorte erstatning anvendes til reparation eller genanskaffelse af tilsvarende genstand til samme anvendelse Delvis reparation eller genanskaffelse Anvendes kun en del af den opgjorte erstatning til reparation eller genanskaffelse, foretages der fradrag i den del af den opgjorte erstatning, der ikke anvendes til reparation eller genanskaffelse. Fradraget foretages som beskrevet i punkt Erstatning til anden anvendelse Bruges den opgjorte erstatning til anden anvendelse, foretages der fradrag for slid og ælde i hele den opgjorte erstatning Kontanterstatning Hvis skaden er så stor, at reparationen efter Lokal Forsikrings skøn ikke kan betale sig, udbetales erstatningen kontant. Erstatningen udbetales ligeledes kontant hvis det forsikrede ikke bliver fundet inden 4 uger efter, at Lokal Forsikring har modtaget skadeanmeldelsen, i forbindelse med en dækningsberettiget tyveri skade. Opgjort erstatning til moms og andre afgifter medregnes ikke i kontanterstatning til fri rådighed. Udbetaling af erstatning som beskrevet i punkt 5.6.3, og forudsætter skriftlig accept fra samtlige der har rettigheder tinglyst i den skade ramte genstand. Betingelsesnr Side 12 af 15

13 6 Forhold under forsikringens løbetid 6.1 Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse med angivelse af sidste rettidige betalingsdag, og senere præmier til anførte forfaldsdage Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til staten, f.eks. stempelafgift og statsafgift samt gebyrer og andre omkostninger. Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender selskabet en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er afsendt Selskabet er berettiget til at forhøje enhver påmindelse med et rykker/ekspeditionsgebyr. 6.2 Indeksregulering Præmie, selvrisiko beløb og forsikringssummer er indeksregulerede med mindre, at andet fremgår af betingelser. Regulering sker fra årets første forfald. 6.3 Forsikringens ophør Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og løber, indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløbet af et forsikringsår. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for en 1-årig periode, og rabatten for flerårig aftale bortfalder Efter anmeldelse af en skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller skadens afvisning, kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel Ændringer i risikoforholdene Lokal Forsikring skal straks underrettes, hvis der sker ændringer af risikoforholdene. Lokal Forsikring træffer herefter bestemmelse om - og Betingelsesnr Side 13 af 15

14 til hvilken præmie og på hvilke betingelser - forsikringen kan fortsætte. Undladelse af at give meddelelse kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist i medfør af Forsikringsaftalelovens regler herom. Se punkt Vurdering af risikoforhold Lokal Forsikring er til enhver tid berettiget til at foretage eftersyn af det forsikrede, med henblik på en vurdering af risikoforhold. 6.6 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Ud over den årlige indeksregulering kan selskabet foretage ekstraordinære præmie- og/eller betingelsesændringer med virkning fra ethvert forfald Ekstraordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel, og forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringerne er til ugunst for forsikringstageren. 6.7 Anmeldelse af skade Hvis erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal der straks indsendes anmeldelse til Lokal Forsikring. Erstatningspligt og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden Lokal Forsikrings samtykke, og Lokal Forsikring træffer bestemmelse om sagens behandling. Når der er sket en skade, er det forsikringstagers pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Lokal Forsikring har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. Enhver skade skal straks anmeldes til Lokal Forsikring, således at Lokal Forsikring hurtigt kan bistå med råd og vejledning. Udbedring af skade eller fjernelse af det beskadigede må ikke finde sted, før selskabet har givet tilladelse. Skadeanmeldelse skal i alle tilfælde indeholde så fyldestgørende oplysninger som muligt. Opstået forurening eller mistanke herom skal desuden anmeldes til offentlig myndighed. Undladelse af at efterkomme ovennævnte kan få betydning for selskabets erstatningsforpligtigelse, jf. Forsikringsaftalelovens regler herom. 6.8 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, og/eller forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 6.9 Krigs- jordskælvs- og atomskader m.v. Betingelsesnr Side 14 af 15

15 Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes direkte eller indirekte følger af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, terror, borgerkrig, op rør eller borgerlige uroligheder Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Klager Tvister afgøres efter gældende ret ved de almindelige domstole. Der er også mulighed for at klage direkte til selskabets klageansvarlige. Nærmere oplysninger herom kan ses på selskabets hjemme side Tilsyn og garantifond Selskabet er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber. Betingelsesnr Side 15 af 15

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002 Uindregistreret traktor Forsikringsbetingelser R276002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uindregistreret traktor afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-17 Side 7 3. Kørselskaskodækning

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLP - LANDBRUG i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Vilkår for Entrepriseforsikring

Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 Vilkår for Entrepriseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Entrepriseforsikring DF6597-4 Oktober 2015 2 Oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING Meromkostningsforsikring, databærerforsikring 005-0..2005 Side nr. Hvor dækker forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 2. Edb- og svagstrømsforsikring... 2.2

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING VINDMØLLEFORSIKRING 03 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringsperiode... 4 Forsikringssummer... Hvilke skader er omfattet af forsikringen 5 Maskinkasko...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere