FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?"

Transkript

1 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK OG ORD, I HVILKE, DER LIGGER EN SÆRLIG BETYDNING. VEJLE BRAND HAR DERFOR UDARBEJDET EN ORDFORKLARING, SOM ER EN DEL AF FORSIKRINGSBETINGELSERNE, HVORI DER ER GJORT REDE FOR BETYDNINGEN AF DE MED *MÆRKEDE ORD. FORSIKRINGEN OMFATTER, NÅR POLICEN ER PÅTEGNET HEROM: MOTORANSVAR, INKL. EVENTUEL TRÆKKROG MOTORANSVAR/KASKO/FRISKADE MOTORANSVAR/FAST PRÆMIE CAMPING- OG PÅHÆNGSVOGN 1 HVEM ER SIKRET? 2 GEOGRAFISK OMRÅDE 3 KRIG, JORDSKÆLV M.M. 4 MOTORLØB 5 INDEKS- OG PRÆMIEREGULERING 6 IKRAFTTRÆDELSE 7 PRÆMIENS BETALING 8 PRÆMIETRIN 9 SELVRISIKO 10 FASTPRÆMIEFORSIKRING 11 FLYTNING OG RISIKOÆNDRING 12 TILBAGEBETALING AF PRÆMIE 13 AFMELDING AF MOTORKØRETØJET 14 AFHÆNDELSE ELLER UDSKIFTNING AF KØRETØJET 16 HVIS SKADEN SKER 17 ANKENÆVN 18 LOVGIVNING 19 ANSVARSFORSIKRING 20 REGRES 21 KASKOFORSIKRING 22 HVILKE SKADER ER DÆKKET? 23 HVILKE SKADER ER IKKE DÆKKET? 24 HVORDAN ERSTATTES SKADERNE? 25 SKADE I UDLANDET 26 RETSHJÆLP 27 CAMPING- OG PÅHÆNGSVOGN 28 ORDFORKLARING 29 FORTRYDELSESRET 15 OPSIGELSE FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSSELSKABET VEJLE BRAND af 1841 g/s GORMSGAARD GORMSGADE VEJLE TEL CVR-NR

2 FÆLLESBETINGELSER 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået køretøjet overladt til reparation, service, transport, salg eller lignende; dog ikke for skader påført køretøjet under arbejdet på dette. Kørselsskader er kun dækket, når kørslen foregår i forsikringstagerens interesse. 2 GEOGRAFISK OMRÅDE Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven. I det øvrige Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet *grønt kort ordningen, dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande; dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. For samtlige motorkøretøjer gælder, at ansvarsforsikringen ikke dækker ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker udenfor Danmark, bortset fra personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstager eller fører. Gods, som en fragtfører er ansvarlig for efter reglerne i lov om fragtaftaler ved international vejtransport, falder uden for forsikringens dækningsområde. Kaskoforsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet *grønt kort ordningen. 3 KRIG, JORDSKÆLV M.M. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: a. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse uden for Danmark i indtil en måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at: 1. der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer 2. forsikrede ikke selv deltager i handlingerne b. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark, herunder Færøerne og Grønland c. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 4 MOTORLØB Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at: a. den foregår her i landet b. der ikke er tale om terrænkørsel c. justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves d. de foreskrevne regler for løbet overholdes e. kørslen ikke sker som led i et internationalt løb, f.eks rally 5. INDEKS- OG PRÆMIEREGULERING Præmier og selvrisikobeløb indeksreguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen. 6. IKRAFTTRÆDELSE Forsikringen dækker fra det tidspunkt Vejle Brand har modtaget en begæring om forsikring, medmindre De selv ønsker en senere begyndelsesdato. Hvis Vejle Brand ikke ønsker forsikringen, sender vi besked inden 8 dage efter, at Vejle Brand har modtaget Deres begæring. Dækningen ophører da 8 dage efter anmeldelsen er afsendt. 7. PRÆMIENS BETALING Præmien fastsættes efter selskabets gældende tarif. Præmien kan betales gennem Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS). Den første præmieindbetaling dækker fra den dag, forsikringen træder i kraft. Denne præmie forfalder til betaling, når De får girokortet. Præmie opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Betales præmien ikke rettidigt, således at erindringsskrivelse må udsendes, er selskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen 14 dage efter erindringsskrivelsen, og hvis køretøjet er registreret, underrettes politiet med henblik på inddragelse af køretøjets nummerplader. Er forsikring slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske. 8. PRÆMIETRIN For forsikringen gælder følgende præmietrin: Præmietrin 0 Præmietrin 1 Præmietrin 2 Præmietrin 3 (elite) Når forsikringen har løbet skadefrit i 3 år på et præmietrin (dog 2 år i trin 0), rykkes til nærmeste lavere præmietrin. Overgangen til andet præmietrin finder sted ved førstkommende *hovedforfaldsdag. For hver skade rykkes 1 præmietrin op. Dette gælder dog ikke første skade på trin 2, som blot medfører 3 ekstra år i samme trin. Ved skade finder overgangen til andet præmietrin sted ved førstkommende *hovedforfaldsdag efter skadedatoen. Ved skade forstås en forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for Vejle Brand direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav. Følgende skader medfører ikke ændring af præmietrin: 1. Skade, der påføres køretøjet af en kendt skadeforvolder, når dennes erstatningsansvar bortfalder efter Lov om Erstatningsansvar. 2. Skade, der sker, medens køretøjet er overladt til en ny ejer, jf pkt. 19b. 3. Skade henhørende under retshjælps- og den danske redningsforsikrings dækningsområde. 4. Personskade i henhold til Færdselslovens bestemmelser herom, hvor skyld ikke foreligger hos den for køretøjet ansvarlige. Såfremt forsikringen er udvidet til at omfatte friskadedækning medfører følgende skader ikke ændring af præmietrin: 5. Skade forvoldt ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri (se dog pkt 8. 6), røveri og nedstyrtning af genstande på køretøjet 6. Tyveriskader, der sker, når køretøjet er uaflåst, og/eller nøglen findes i vognen, betragtes IKKE som friskade 7. Skade forvoldt alene på det forsikrede køretøjs glas 9 SELVRISIKO Den aftalte *selvrisiko fremgår af policen. Vejle Brand udlægger selvrisikobeløbet over for reparatør eller skadelidte og tilstiller forsikringstageren en opkrævning ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fratrækkes selvrisikobeløbet erstatningsudbetalingen. Ved følgende skader opkræves der ikke *selvrisiko: 1. Skade, der påføres køretøjet af en kendt skadevolder, når dennes erstatningsansvar bortfalder efter Lov om Erstatningsansvar 2. Skade, der sker medens køretøjet er overladt til værksted, servicestation eller lignende 3. Skade, der sker, medens køretøjet er overladt til en ny ejer, jf pkt. 19b Såfremt forsikringen er udvidet til at omfatte Friskadedækning, opkræves der ligeledes ikke en *selvrisiko ved følgende skader: 4. Skade forvoldt ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri (se dog pkt. 9. 5), røveri og nedstyrtning af genstande på køretøjet 5. Der opkræves dog selvrisiko ved tyveriskader, der sker, når køretøjet er uaflåst, og/eller når nøglen findes heri Ved skade under retshjælpsforsikringen gælder særlig *selvrisiko, jf pkt. 26c. 10 FASTPRÆMIEFORSIKRING (præmietrin 4 og 5)

3 Præmietrin og selvrisiko Punkterne 8 og 9 gælder IKKE for denne forsikring. For fastpræmieforsikringen gælder følgende: a. Der rykkes ikke i præmietrin ved skade. Dog tages forsikringsforholdet op til vurdering efter 3 år. Viser denne vurdering, at der har været for mange skader, forbeholder Vejle Brand sig ret til at overføre forsikringen til præmietrin 3, hvor der sker rykning ved belastende skade. Forsikringsbetingelsernes pkt. 15 er også gældende for fastpræmieforsikringen. b. Den aftalte selvrisiko svarer til halvdelen af forsikringens samlede årspræmie for ansvars- og kaskoforsikring. Selvrisikoen fremgår af policen. VEJLE BRAND udlægger selvrisikobeløbet overfor en reparatør eller skadelidte og tilstiller forsikringstageren en opkrævning ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fratrækkes selvrisikobeløbet erstatningsudbetalingen. Selvrisiko opkræves ved enhver skade. Ved skade forstås en forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for VEJLE BRAND direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav. Ved følgende skader opkræves der dog ikke selvrisiko: 1. SKADE, DER PÅFØRES KØRETØJET AF EN KENDT SKADEVOLDER, NÅR DENNES ERSTATNINGSANSVAR BORTFALDER EFTER LOV OM ERSTATNINGSANSVAR 2. SKADE, DER SKER, MEDENS KØRETØJET ER OVERLADT TIL VÆRKSTED, SERVICESTATION ELLER LIGNENDE 3. SKADE, DER SKER, MEDENS KØRETØJET ER OVERLADT TIL EN NY EJER, JF PKT. 19B 4. SKADE FORVOLDT VED BRAND, EKSPLOSION, KORTSLUTNING, LYNNEDSLAG, TYVERI (SE DOG PKT 10B, 5), RØVERI OG NEDSTYRTNING AF GENSTANDE PÅ KØRETØJET 5. DER OPKRÆVES DOG SELVRISIKO VED TYVERISKADER, DER SKER, NÅR KØRETØJET ER UAFLÅST, OG/ELLER NØGLEN FINDES HERI 6. PERSONSKADE I HENHOLD TIL FÆRDSELSLOVENS BESTEMMELSER HEROM, HVOR SKYLD IKKE FORELIGGER HOS DEN FOR KØRETØJET ANSVARLIGE VED SKADE UNDER RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN GÆLDER SÆRLIG SELVRISIKO, JF PKT. 26C. 11 FLYTNING OG RISIKOÆNDRING Af hensyn til præmieberegning skal Vejle Brand underrettes, hvis: 1. forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl 2. køretøjet skifter anvendelse 3. motorstørrelsen ændres Hvis Vejle Brand ikke underrettes, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist. 12 TILBAGEBETALING AF PRÆMIE I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales for meget betalt præmie for den resterende forsikringsperiode. 13 AFMELDING AF MOTORKØRETØJET Afmeldes køretøjet, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen, medmindre forsikringstageren har begæret stilstandsforsikring. 14 AFHÆNDELSE ELLER UDSKIFTNING AF KØRETØJET a. afhændes køretøjet, ophører forsikringen b. udskiftes køretøjet, ophører forsikringen og forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sit nye køretøj c. anskaffer De en anden bil inden 3 år efter, at De har afhændet den forsikrede bil, bevarer De de rettigheder, De eventuelt har opnået i Vejle Brand gennem skadefri kørsel 15 OPSIGELSE a. Forsikringen, der er tegnet fortløbende et-årig, kan opsiges til ophør ved udløbet af et *forsikringsår. Opsigelsen skal være skriftlig, og opsigelsesvarsel er en måned for såvel forsikringstageren som for Vejle Brand. b. Efter anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som VEJLE BRAND i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning opsige forsikringen med 14 dages varsel. c. Hvis VEJLE BRAND på grund af forsikringens forløb, f.eks efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i kodeform i automobilforsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registrering i det fælles register (Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af registertilsynet på en række vilkår. EKSTRAORDINÆR OPSIGELSESRET Forsikringstageren kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For benyttelse af den ekstraordinære opsigelsesmulighed betales et gebyr, hvis størrelse fremgår af Vejle Brands hjemmeside ligesom gebyret kan oplyses ved henvendelse til os. Forsikringen kan ophæves uden gebyr til hovedforfald eller efter skade. 16 HVIS SKADEN SKER a. Skade, der omfattes af forsikringen, skal straks anmeldes til VEJLE BRAND. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt. Anmeldelsen kan sendes til selskabet eller ved kaskoskade afleveres til det værksted, der foretager reparationen. Glasskader kan anmeldes telefonisk til VEJLE BRAND b. Værkstedet vil tilkalde taksator, idet reparationer kun må udføres efter aftale med VEJLE BRAND. Forsikringstageren kan dog på egen hånd lade udføre mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes c. VEJLE BRAND har ret til at anvise reparatør d. Tyveri og røveri skal også anmeldes til politiet e. Alle aftaler om erstatningskrav eller reparationer skal godkendes af VEJLE BRAND f. Skade, som sker i udlandet skal anmeldes til *SOS- International A/S, tlf Fuldstændige vilkår for redningsforsikringer er trykt i det røde SOS-servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet, og som til enhver tid kan fås hos VEJLE BRAND, hvis kaskoforsikring er tegnet, se pkt ANKENÆVN a. Hvis De ikke er tilfreds med vor behandling af Deres forsikringssag, kan De klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, København V Tlf.: (mellem kl ) hvor særligt klageskema kan rekvireres b. Ankenævnet kan dog kun behandle Deres klage, hvis: 18 LOVGIVNING 1. De forgæves har forsøgt at få en tilfredsstillende ordning med VEJLE BRAND 2. De ikke inden 3 uger har modtaget en skriftlig henvendelse fra VEJLE BRAND 3. De til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis De helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis De selv tilbagekalder klagen. For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler. 19 ANSVARSFORSIKRING HVILKET ANSVAR ER DÆKKET? a. Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets benyttelse som køretøj

4 b. Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket af ansvarsforsikringen i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, hvor han ikke gennem en af ham tegnet forsikring har krav på erstatning. c. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade - på førerens person - på førerens og forsikringstagerens ting eller ejendom - der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport - på tilkoblet køretøj - på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj eller med varevogn - hvis bilen udlejes 20 REGRES a. VEJLE BRAND har *regres mod enhver, der efter færdselslovens paragraf 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har VEJLE BRAND kun *regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf færdselslovens paragraf 108, stk. 2 b. VEJLE BRAND har i øvrigt *regres for beløb, som det efter de gældende koncessionsbestemmelser har måttet udrede i erstatning ved tilfælde, der ikke er dækket under forsikringen, eller ved tilfælde, som er indtruffet, efter at motorkøretøjet er solgt; se dog pkt. 19b 21 KASKOFORSIKRING HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN? 1. Køretøjet 2. Udstyr, der ikke er fabriksmonteret, er dækket med indtil kr Dette beløb er gældende for 2013 og indeksreguleres hvert år per 1. januar med samme procent som præmien. Forsikringen omfatter dog max. 5 cd er. 3. Værktøj, når det alene bruges til køretøjet 4. Tyveri af udstyr, som ikke er fastmonteret på bilen, er omfattet, hvis udstyret opbevares i en aflåst bygning, og der kan konstateres voldeligt opbrud. 22 HVILKE SKADER ER DÆKKET? Forsikringen dækker med de undtagelser, der er nævnt i punkt 23 - enhver skade på det forsikrede køretøj (se pkt. 21) samt tab af dette ved tyveri og røveri. 23 HVILKE SKADER ER IKKE DÆKKET? Forsikringen dækker ikke: a. Fabrikations- og konstruktionsfejl b. Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks motortransmission og styretøj) c. Skade som følge af kørsel uden vand eller olie d. Frostsprængning Skade nævnt under pkt. 23b, c og d er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. e. *Bortkomst f. Skade sket efter ejerskifte g. Skade på køretøjet, der opstår som følge af slitage og vejrligets påvirkning, f.eks ridser eller stenslag i lak, ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere og rusttæring h. Skade, der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af ulæsset køretøj fra lift i. Hvis bilen udlejes j. Skade forårsaget under selvforskyldt beruselse, jf. forsikringsaftalelovens paragraf 20 og reglerne om spirituskørsel i færdselslovens paragraf 53, stk. 1 eller 2 k. Skade, der er indtrådt mens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at føreren var ude af stand til at føre motorkøretøj på betryggende måde l. Skade, der er indtrådt mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis. Undtagelsen gælder ikke, såfremt skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed m. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf forsikringsaftalelovens paragraf 18 Ved skader nævnt under pkt. 23 j, k, l og m vil forsikringstageren dog være dækket, med mindre forsikringstager selv, en person fra dennes husstand eller den faste bruger var fører af køretøjet, eller med mindre forsikringstager vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. n. Udgifter ved afsavn af køretøjet som følge af forsikringsbegivenhed o. Har selskabet måttet betale en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regresret for de afholdte udgifter 24 HVORDAN ERSTATTES SKADERNE? Ved en skade, der er dækket af forsikringen, kan VEJLE BRAND - enten lade bilen reparere - eller udbetale kontant erstatning a. Nyværdierstatning For personvogne registreret til personkørsel har forsikringstageren i skadetilfælde ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte under forudsætning af, - at skaden er indtruffet inden for det første år efter første registrering - at den skaderamte vogn var fabriksny ved tegningen (ændringen) af forsikringen og - at reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50% af tilsvarende bils nyværdi på skadens tidspunkt. Den skaderamte vogn tilfalder selskabet b. Reparation Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af skaden erstattes ikke. Er skaden opstået mens køretøjet var overladt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan en reparation. c. Kontanterstatning Såfremt selskabet afgør skaden ved kontant betaling eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter indgivelse af anmeldelse til selskabet og politiet, ansættes erstatning til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder, type og stand kunne anskaffes for mod kontant betaling. d. Transportomkostninger i Danmark Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør betales af selskabet, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til veje inden fristen i pkt. 24c, betaler selskabet ud over den på køretøjet evt. påførte skade tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. Nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement på Falck el. lign. Uden for Danmark gælder vilkårene i det røde *SOSservicekort jf pkt. 16f. e. Merværdiafgift (moms) Merværdiafgift i henhold til lov betales af VEJLE BRAND. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften betales endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift. VEJLE BRAND udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften i erstatningsbeløbet. 25 SKADE I UDLANDET Såfremt der er tegnet kaskoforsikring for det pågældende køretøj for campingvogne og påhængsvogne særskilt kaskoforsikring omfatter forsikringen tillige redningsforsikring i udlandet for person- og varevogne til privat kørsel med tilladt totalvægt ikke over 3 t. Forsikringen dækker dog ikke såfremt rejsens formål er godstransport. Forsikringsvilkårene fremgår af det af SOS-International A/S udfærdigede *røde servicekort, der på forlangende udleveres af VEJLE BRAND.

5 Hvis De har tegnet anden forsikring, der dækker kørsel i udlandet, dækker forsikringen kun i det omfang, den anden forsikring ikke dækker. 26 RETSHJÆLP a. Hvis De har tegnet kaskoforsikring for køretøjet, er De også retshjælpsforsikret b. Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private uoverensstemmelser, som kan indbringes for domstolene, og hvor forsikringstageren er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører c. Selskabets dækning er begrænset til kr inkl. moms for en forsikringsbegivenhed, og forsikredes selvrisiko er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr (ovenstående beløb indeksreguleres ikke) Vilkårene for retshjælpsforsikring kan De få ved at ringe eller skrive til VEJLE BRAND. Vi vejleder Dem gerne om retshjælpsforsikring. Får De brug for retshjælp, skal De have en advokat til at føre sagen for Dem. Advokaten skal anmelde sagen til VEJLE BRAND og oplyse, om De har mulighed for at få fri proces. Hvis De har mulighed for fri proces, skal der søges om det. 27 CAMPING- OG PÅHÆNGSVOGNSFORSIKRING Hvad er dækket? 1. Forsikringen dækker den camping-/påhængsvogn, der er anført på policen samt fast tilbehør, der er en naturlig del heraf 2. Forsikringen kan omfatte brand- og/eller kaskodækning. Dækningen fremgår af policen 3. Eventuelt fortelt til den forsikrede campingvogn er meddækket 4. Skade på fortelte og teltvogne som følge af storm, orkan, skypumpe og lignende er kun dækket i perioden fra 1. april til 30. september. Vinterforteltet er dog dækket hele året 5. Forsikringen dækker ikke stormskade på fortelte og teltvogne, der er mere end 8 år gamle. For vinterfortelte dog kun 4 år gamle Skade opgøres efter reglerne i punkterne 21 til 26. Der foretages procentvis afskrivning på fortelte, jf ovenstående. Skade alene på den forsikrede camping-/påhængsvogn medfører ikke ændring af præmietrin, jf pkt. 8. *Selvrisiko ved enhver skade på den medforsikrede camping/påhængsvogn udgør kr. 953,-. Dette beløb er gældende for 2013 og indeksreguleres hvert år pr. 1. januar med samme procent som præmien. Indboforsikring for campingvogne Hvad er dækket? 3. Forsikringen dækker ikke penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker, mønt- og frimærkesamlinger, EDB-udstyr samt cykler og knallerter, mobiltelefoner og musikudstyr 4. Såfremt der kun er tegnet brandforsikring for campingvognen, er indbo beroende i den forsikrede campingvogn ALENE forsikret mod brand 5. Indboet er forsikret for indtil kr En enkelt genstand er højst forsikret for kr ,-. Disse beløb er gældende for 2013 og indeksreguleres som anført under pkt Selvrisiko ved enhver skade på indboet er kr. 953,-. Dette beløb er gældende for 2012 og indeksreguleres som anført under pkt Såfremt en skade, der er omfattet af den her tegnede forsikring også er dækket af en anden forsikring, ydes der forholdsmæssig erstatning 28 ORDFORKLARING BORTKOMST vil sige, at bilen er forsvundet, uden at det drejer sig om tyveri eller røveri. For eksempel hvis De har overladt bilen til en anden, som så forsvinder med den. FORSIKRINGSÅRET går fra hovedforfaldsdag. For eksempel fra 1. januar til 31. december, begge dage inkl. GRØNT KORT er et dokument VEJLE BRAND udsteder som bevis for, at De har en ansvarsforsikring, som også gælder i de lande, der er anført i det grønne kort. HOVEDFORFALDSDAG Hovedforfaldsdagen står på policens forside. REGRES er et forsikringsselskabs ret til at få et beløb, som det har betalt, refunderet SELVRISIKO er den del af en skade, De selv skal betale. SOS-SERVICEKORT er en dokumentation for, at De er dækket af SOS- Redningsforsikring. Kortet indeholder forsikringsbetingelserne for redningsforsikringen og en introduktion (på 8 sprog), der kan anvendes i tilfælde af skade i udlandet. 1. Forsikringen dækker almindeligt privat indbo, som hører til i campingvognen og sædvanligvis befinder sig der 2. Forsikringen dækker skade som følge af brand og tyveri fra aflåst campingvogn. Endvidere dækkes færdsels- og stormskade, når der samtidigt sker en skade på campingvognen, der giver ret til erstatning via kaskoforsikringen

6 29 FORTRYDELSE Fortrydelsesret Efter Forsikringsaftalelovens 34i kan en indgået forsikringsaftale fortrydes. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringstageren på skrift (f.eks på papir eller som ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis man f.eks har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere, f.eks onsdag den 3., er fortrydelsesfristen onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der f.eks er givet underretning om aftalens indgåelse mandag den 1., og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til efterfølgende hverdag. Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren skriftligt per brev eller elektronisk post underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares. Meddelelse om fortrydelse af forsikringsaftalen skal gives til Vejle Brand. FORTRYDELSESBLANKET Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Autoforsikring af: Dag Måned År / / Der henvises til policenummer: Forsikringstager: Navn: Adresse: Postnr.: By: Underskrift: Dato/år: / -

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR VEJLE BRAND BILFORSIKRING Dansk lovgivning, blandt andet Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen.

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring M10-122015. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud 2 Bilforsikring med overskud Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Bilforsikring Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S

Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S Side 1 Særlige vilkår Klausul 100 Uanset fællesbetingelsernes punkt 50 om selvrisiko, gælder den selvrisiko, der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002 Uindregistreret traktor Forsikringsbetingelser R276002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uindregistreret traktor afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-17 Side 7 3. Kørselskaskodækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere