(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_"

Transkript

1 Søravnen L/77

2 Søravnen lltt KCCL. J6rn rjskilctsen oq Lars Abraharnscn ilak til Lisbeth, Flenrlning, Herning, Christian?egninger: Jenr-r 0regersen. l'oto: iied. hvor in:'.;et andet er anført. L,ed er ' Søralrnen i nyt udsende. Søravnen i nye hænder. Søravnen I ny stil. i{va'syne d.u? llar vi skåret de gemene fugleobs for langt neil lr der f,or meget miljøstof? Savner du emner? Gider tiu hjæ}pe ved senere numre med: - renskrivning? - sarnling af bladet 3 - diverse forefaldenåe arbejde? Skulle vi irike være 1i.clt mere fæ1-.les orn det a"beide, der skal gøres? alle de anclre. Xransk ornitologisk forenlng virker for at fremme kendskabet til og i_nteressen beskjrite vor f,or iugle, og ai h jenlige fu6;1--fauna ge.nå,n uogivelsen oprelholuelse af iiå-sst<ri rto. af et Dioliotpk sant afhotd"i"" sioirer. åi-rua;"";;-;;;k;;:" - ---*'- "- Kontinilentet er kr. 72,- år1igt og for junior+recilenmer kr. (under {8,-. rndrnel-delsen kan rg riiae år) Steci på girokonto våa i"åuåiaii"g-"}-to"tingentet 7 oo ob,i?l l{ovedafdelingens adresse: låileovej <), 22oo r.-.rb?:rrt;irri i,.- i.if. (tl):> g5 $, lokalafd. for Århus Amt. står for 10ka1e arrangernenter. Der afholdes møcer, og der foretages ekskursioner til 0rnilo106gisk interessante onråaår, -f,aåj-i.ra..r_ og udenfor Lokalafdelingen antets grænser. :l_ op*l"g på 7oo udsiver det.te blad, ekjernplarer j. ----' der --' udkorn-rner to gange årligt i A11e DOF's medlernmer kan delf,age i lokalafdelingens *iedlernner indenfor,:ihl? arrangementer. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv rlge meilemmer koster et ;;eid;i;;?, adonnemeni 1o,_ iienvenderse tir kr årliåil- lokalafdelingen ning, ster-iir Lokalafdelinsen r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_ Viborgvej Zgr gooo Girokonto trrnus C. 5 5L o9 6t. for øv_

3 Aby Bng. o. I et vemod.igt - tårerne er ægte.....! Ilefl-em Aby :. oe Viby udstrakte sig førhen nogle sbore engdrag. Viby Mose. Størsted.elen af disse onråder er forlængst blevet -fyl-dt op med skrald oe.iord. iqidt i!o'erne bl-ev forbrænd.ingsanlægget, Eskefund-sværket, bygget på Eskelgnd Hol-m. Man udvalgte d.e Df ^; ud ^^+^ us f d v g Yrltsv -^ ulu--_ ^-lrr.i _--o no arhrrc Åc løb son opfyld.ningsonråd.er. I første ongang areal-erne syd for å1øbet. Engene nord for d.et snoede å1øb skul-le også ind.drages, rnen dero kunne man først få adsans til rred ;t fiyil; Å;h; Å: Allerede midt i loerne fik Eskel-undværket lov ti1 at få åen flyttet bag on Eskelund Holm, altså- syd om 'l anps nosl e ef ric fnr-l ænoqt nn- tjfuus f-.1 ^+^ DuurlJs. -,,--^ I vinteren I9TO-7L blev d.1sse nu -l 5 år onml e n-l ancr of f en*l i orinni v44vrrv:tbbdvt i dagsnlessen - T fnrrrc'ian rrer hovdvrr vq! uu_ boerne i onegnen særd-eles utj_lfred.se rned d.e stinkend.e asked.yneer" 'i åd a l en - så d er nnqtnrf vyuvvu pvvr clnn mod-stand- overfor projektet. En hid"sig d-ebat opstod i Aarhus Stiftticl-end-e. v tilbageblik Dette resultereae i at man ikke ftrrfioåo trj uusue Åon cå F^æ^+ luebsu DUill --.m usu fr4 fr^ ^^l h^æa'hi^l ue6j lluerd s] mahi ndan ron hl a rr på Aby Eng. Ved at nøjes mec at rette et stort sving ud kunne en 'sna1 kil-e para1le1t ned Brabrand-- stien behol-des som den grønne kile ti1 byen, som var så ønskelig. rørduy F1ønqta opno 6er16, iac Sti:tede Oe- "JsE kend.tskab med Aby Eng virr t 196I.!o ln rror val ia- Ia år.jsti tw o! ns vb dats suu lren vur arvlvu n^opl ''.- dr us L YiruD uy t d sl ha"de ser a-[ sumpland. Så d.eu val' Er mæ9t16 ålut c+nn+ U amrååa VUrf aust 6+ EU r.l:^,rf UAETTUU r- d^l/-h IdrlU-^dUt rrtrnlio qnærdonda i l l nlrlra' do ^o' men nok ikke helt ufarllet ned al-t det vand. I d.e følgende år tiltrak Brabrand q- up m-i ruf6 - Dsfv!erbsft cal r,!al -ol r o hol r rlrirlehnl_ dent. Flro cnmmoran 'l Irq!vrlrlurv!! Ltv OÅlr t f-nn^^^- :^- m- Jst5 lllcget pa ADy ung. flen pa somrerer opsøgte jeg næsten daqligt et I ifl-e vandhul på noldd"elen af engen. I d.ette var der altid en nasse for *i uirt) -,.1-^-i+^ ukellqu9 ''^i vducfubret ^f.,.f - :^æ -urtr JYL ^-^ slrunu ikke kendte fra Brabrandsøen. Tla farqta iao hcf iede mlo rcd \ta. nnol a cmå t raut hrrrj vrbv i oe nr.øl e r'øni<e mod hrri d a hq 1 cr na qærd e I.c ef.a ir nri e -i UI,lrP.JsU. ^-+f ^i^+ n++^ wi Us f r v-lv ^ _7r, af u! crnra. Tinksmed-e var d-et. Præstekraver. Mudderkl-irer oe /:- bek,.-asiner - va; åt se hver dag. (Hulk, " reo) Også Fvidklirer, Rødben, Viber og a-f og -tij. Alm. Ry1er. frerf Han yu,å afton naf 1?; v]-uq ^r ^ -; DI6 - ilur_fs ^^41 ^ maoct mprkc'l i oo rradef rrol e Sf oro dnå +-"-^ Fa+ar ^d n.rl p 6ra w6 uov-s.!ruer :-ulrv eleoo oi lz det nn for mis. at det var Brushøns. T)c rr=r dqol i oo oahnam nnol c rroor i august og september. Arene gik, jeg blev helt forbrolig rned Abv Eno os hele Brabranci Sø -^^ usu. buj il--!116 F*- --^- vq!. oversvømmet om vin.. teren. Orn foråret irår vandet sankn rrrr her ct mcoct, r: -! 4' -abu ru6tcfrv. Sangsvaner, mange forskellige svømmeænder og vadefugle. Visse forår rasted.e op rnod 1oo Tinksmede og Brushøns samt 1o-ro Temmincksr.yler. På engen ynglede år1igt ca. 1o- par Viber, ca.! par Rød"ben og enkelte nen Rolrltreinon Hon nå <^mmaran. rlvrr yq tørred.e de sid-ste vandhulfer næsten hel-t ud.. Og da var der igen mrnoc fnrqlrol -l i oe raqf ando rrråofug1e. ) T

4 r^+ ^-- :* ^++^*,^t Jg U YIIE dt gi Ug! Ug andel eik. vi v4i urorrbs rvf lal +ar-i uurffrurrwf *lrnl noan vbur dar t uu! nai rrpu nej nl,, F--a Dil6D Åair.i usjfre)v ^^ fu6rsf!v. f,rd-l at i1'!su haf \rrr i (La qtnrp nænc.f ar vr t der *vr rr:r hpr men et stort antal redræsentanter f nr rln f rræl a e^m 'l r ubrv i nal-nn cå- t ^1,;- ^n- ^^ f,.-+j - An-r oo.1.rrølpna uatf YIf fu6bfå dudf. vb 1/år -uorvr-! vq! ef -1 +; ufu i +-t ^å M^- ^å e,,^1 ^-^ L^+-. Po. rrorl -a r ul1s]]e usujdeligt bedre end ude ved Brabrand- Sø EN. Eftarqnmmoran IQ?] rrqn an f iå hrrnn der skete tirrg, som fik det til at oå nn fnr pn,t al- n-n nf Aø-hro-Å bu vy rvr vrrt uu vv Par ai uloutafrusøens bedste rasteområder for vadefrrol a rrirlrel vr!b i o Jrlufrs clrrr'li ^ øå^l--^^a 21. juli påbegynd-tes gravearbejdet med onolægning af Arhus A på Aby Eng. Jeg skrev i mine notater den "Så skete det! Åforlæs-nins nå Åbv Eng er påbegynd.t! Destruktion af et værdifufdt er:gon:råde er igang - on få år er uerstattelige værdi-er begravet i mere el-l-er nindre forbrændt affafd fra Eskelundsværket'r z1 i.,r; rr-- tl. osll -r- rolesbog): "Slamsuger'en påbegynd.te igår arf ugus nuod.erf l-ad,er i sydøsthjørnet - af søen skal pumpes op på Døde A-engen. Der bliver 2 rneter vand. i ånunriingen os' ensens snåsøer bliver rjiuu 4--rr+ UP ^- -^^ lreu 5øUULrusrr. ^dl.,-^^- Åc^-r---;- -^* -: i L.. D-- tivll yd d uj!116 DAr ^r-nj! der f rem. Den ene af de to gravkøer har siddet fast et par d-age, men er nu igang iqentt. r ^ n11ærr-+. rr-f fu. dutiubu. raås 1:Wa +i urvrrb d1i ocre hrr i ao nn] alrat,i ce så få fastend-e vadefugle ved søen som i d.ette efterår. Men Døde As munding og Aby F--!116t us L^ r.;æ+;d-+a nmrådar hqr ^^ uv vf 6ur6D ee vrrltquv! t uqr rrærot næoat af or:rlearhe_idcr- ll qr blsv - 1 løbet af efteråre I97f var mudderfl-aderne i Døde As murtding væk. Og nu kunne Eskelundværket påbegynda ue nnfrzl^rin- vl/rjfsru nå do nrlindrrrrnrlna ^-^-r^- ^A il-. F--!q ^ uj!!16. T\Trr i f nrå ro+ V 1A'7, L/I f pm no ot lra'l rrt I å r oftor urvtrwbr-r-rb å f nr-l pan i r oan rri 'l rl an være så dødt som aldrig før på Aby Eng.'Engen er blevet fyldt op og rian su[ rlls+tu cmclia znno lvrtu ma1 Iam us u h.r rlj a- å ^^+ 1øb og Brabrandstien er vedi at blj-- ve til pil-ekrat. Området har været fugl-etont i fl-ere år. Herrned er sunpene øst for Brabrand Sø en saga bl-ot - Desvæffe har man ikke beh4nd-1et engtene ude omkring søen meget bedre. Byen har genr'ern '"iderne -jlst, at den rrandon p\rdoan tii ådelen os Rra-!J bbvr! brand-søen. Jens Gregersen il (til Ir),,,,ffi

5 Fred.nings"planer?redningsplanl-ægning og de ornitofo- Eiske intesser i Aarhus -+glt. Thomas Secher JensenrZoologisk Labo_ ratori-um,aarhus Unj.versitei. Baggrund Fredning er et ordrder oftest vækker krafti-ge f/leiser hos folk,især de, der direkte har været berørt af en sådan.fredning opfattes som værend.e i modstrid med den moderne udvikling og lægger restriktioner på det frj-e, handlekraftige initiativ.til-tige er d.et ve1 en udbredt opfattelse at frednino mora or l-i I fnr frrala anå far folk. En sådan opfattelse kan i historisk perspektiv nok retfærdiggøres,men d.en moderne frednj-ngslovgivning 1ægger betydelig vægt på en fornuftig planlægning og forvaltning af landets naturområder til gavn for hele befolkningenruden dermed at lade f.eks.de natur historike "perler" i stikken.i den nugældende naturfredningslcv er formål-et nærmere specificeret såiedes: f.at bevare og pleje større landskaber og andre områder,som på grund af deres landskabelige værdi e1ler beliggenhed har væsentlig betydning for almenheden, 2.at bevare og pleje områder,planter og dyr samt geologiske dannelser,hvis bevarelse af naturvj-denskabelige,undervisningsmæssige eller historiske hensyn er en væsentlig interesse, 3.at åbne adgang til at færdes o9 opholde sig i naturen på steder,hvor dette er af væsentlig betydning for befolkningens friluf ts1iv, 4.at bidrage tilrat det menneskeliqe miljø ikke forringes gennem forurei ning. Fredning er denne lovgivning derfor nu blot.6t blandt mange andre midl-er til åt opnå ovennævnte måi. TiI disse andre midler hdrer direkte areal-erhvervelse, f. eks. i tilfæide, hvor man Ønsker en fuldstændig dispositionsmuglighed over et areal til intensiv landskabspleje.men man kan også nå langt gennem en bevidst administration af generelle lovbestemmelser i naturfredningsloven,by-og landzoneloven rmil råstof loven m. f 1. Man kunne derfor nok fristes til at udskifte ordet fredningsplanlægning med natur-f orvaltning. Hvad er fredninqplanudvalq? PA det amtskonmunale niveau er det først og fremmest fredningsplanudvalgene (FPU),der skal foretase landskabsanalyser og udarbejde piåner, der sikrer at naturfredninqslovens formålsparagraffer opfyldel.fpu sorterer under milj/minist_eriets fredningsstyrelse,men har kraftige rødder til lokale forhold,da flertalfet i udvalget består af amtsråds-oq bvrådsmedlemmer.foruden aisse potitiiere sidder der 6n repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening,6n for Friluftsrådet, 6n for Miljøministeriet samt 6t "landbrugskyndigt', medlem.det er dog kun i principielle sager,der forelægges udvalget;det daglige arbejde varetages af et sekretariat bestål ende af sagsbehaldlere (ingen biologer), teknisk tegnere,kontor prsonale og mi- 1itærnægtere.FPU kan dog,så langt som de begrænse-de midler rækker,søge konsulentbistand tii specielle opgaver. En redegørelse for det arbeide FPU har udført i de sidste år skal ikke gives her.derimod vii jeg forsøge at give hovedtrækkene i de arbeider der vedrører overordnet plan1ægning og eksempler på igangværende projekter,der er af speciel ornitologisk interesse. Id6skitsen Den vigtigste publikation fra FpU i f9 76 var ve1 nok den såkaldte "Ideski-tse til anvendel-se af naturområder i Århus Amt".Ideskitsen er et bi-draq fra frednj-ngssektoren til_ det regionpiansarbejderder for tiden foregår overalt i landets amter,og FpU's skitse kaldes derfor også Forslag til regionsp1an".de endelige regionsplaner,der færdigg/res af amterne,vil i de kommende år danne grundlag for for al o- verordnet arealdisponering,som f.eks. udlæg af solunerhusområde,boligkvarterer,industriområderrplacering af institutioner,udvikling for kollektj-v trafik,m.v.det er derfor uhyre vj_crtigt,at man fra fredningsseltorenå side kommer med et forslag til hvordan man d6r Ønsker naturområderne anvendt. Det skal forøvrigt understreges,at regionsplanlægning afviger fra vanliq lovgivning ved at der skal udarbeiåes a1ternative skitserrog at disse åx.f ud til offentlig debat.man kan sål-edes -som menig borger-få en chance for at give sit besyv med.hvad med f.eks.at O

6 Iave en afternativ ornitofogist regionsplan?fpu's id6skitse indeholder en udpegning og beskivelse af de vigtigste naturområder i Århus Amt,inddelt i cdl dandf kåffdnri ef: l.natur områder af national betydning ( såkal-dte naturparker) :Anholt,Samsø' )lariager F j ord-området, Nordd jursland, v^l c <åm+ da1- mi dl- -JJS^c ir'-1- sprlpj toiru. us! er her tale om områder der ud fra l-and- >^dlclrgs ^,-^L^l ;-^ ---,rrli^r^riela nn vy lrrr'lfrrrhi- r\q! uulrlr storj-ske hensyn må anses for at have ell-er kunne få et indhold af nationaf al l ar m.3elzo andna LrrvvY +rr i ntsarn^t evr i ona l hal- wd- r -rrrry i nd. NIå+rrrn:rkarno rtgls!y ali ndl_rrzrdoq mcdelforskellige,men hver isærer de karak- +-eristiske eksempier på bestemte danske landskabstyper, 2.Naturområder af overvejdende regio- rrar --r L^r!rini-^!sLlurtf rry rrtvv! h,'^rr'6d v, forstås fandska- Laliaa anha^ar-nnrm:lt :F mindra s1-.rr-.elså encl nat.uroarkerne-der med deres rekrative og undervisningsmæssige inr-eresser især henvender sig tii regionens befolkning.indenfor disse naturområder findes ofte vigtige videnskablige interesser,der kan være af national værdi.nævnes kan f.eks.horsens F j ord-området, Tunø, Jeksendalen Norsmlnle Fjord,Frijsenborg-området samt ' en række al kyststrækn-lngerne. 3. Bynære naturområder,hvorved forstås arealer,der i kraft af deres naturmæssige indhold og beliggenhed har særlige betydning som frlluftsområde for et rær'l iooonde hvsanfund f.eks.brabranddafen,moesgård-skovene,sikeborg LangsØ-området,Grenå Strand'AhI Hage,m.v. Amtsanal-ysen. fru s lqe>^rusc r^-t.r!-^ L,,ddår u)/9ycl /.]-l uelo c nå yu rqyj!! c:aqho- hamdferens ingående kendskab tif deres områder,dels på en indsamling af oplysninger om naturvidenskablige'ku1- tur-historisk-arkæologiste og undervisningsmæssige interesser i Århus Amt, foretaget i 1975.Denne dokumentation I'.-^n-fnr h^cl!rf f6l c6c- -ÅdlucL dll(l>alrafyrsrr!ur ueo^] interesserne vil om alt går vel blive hrrhli-araf ylryffverus i anri1 1q'77 -AmfsånaIvsen runlmer af nalurvj-denskabligt stof op- Iysninger om geologi,botanik,entomol-ogi,ornitol-ogisk vildt biologi og hydrobiologi ( f erskvandsb io logi, marinb iologi og herpetologi).hvert fagområde er bleven bedt om at oplyse,hvor deres interesser er placeretlom disse er af regional efler fokal betydning,sam! give en nærmere beskrivelse af hvad de runrmer.de oplysninger FPU har fået fra ^--r!^1^-i^,- v!rrrlufvyrder.dof's hovedforening har sendt et ma- ^rr^ ^tarnmer fra ffere kil_ teriale,hvor Ferdinans bog er grundstammen,suppleret med oplysninger fra Skotte-Møller om det midtjyske søområde,iokalforeningen har bidraget med de nyeste registeringer tii bogen Fugle i Århus Amt.Endel-ig har Østjysk Biologisk Forening givee oplysninger.samtlige op-. biol-ogernes bidrag tii Hovedvægt er lagt på lokaliteter nvarrra_idan- na us irn*h:ro joy ^r+ar.d ul! vy ånlz'rar for ry Itrcninnar ar lzlaqcifi.araf Fft-pr nrin- -rrr!rye! ^i u rppc! i trord i nend nn åmfafrq frral a l n- ^narha rts vy qrl! ev ev '.-r i r^+^, ^n^c f^rcddf rrrrrdorots i landssafiunenhæng. Fl,-l6l^Lr'li+6fårha! uy rsrvr:uj+ indcår naså i rri ldfamtsanalysen. de våd-områder.oplysningerne om fuglene bygger på HoIm Joensens undcrsøgel- -E! vy l<laccificprinoen er som i det nrni 1-nloci qke afqni I haqeroleu n3 ^a^idar6da Pu frralono< f^rak^mqt-ikkc lokali- +6+arhac rrnrdi <om i-<r^mrqr^ --.. Ja9!drrus^ausarra rj 5e! T n>trrrf! rodn!lurr!rrygrv i naql nrronq l<ani l- pl om nl ^n- fægning hedder det,at FPU skaf foreta- -- I ^*r^r.-l---- r.r-^r na,,nrrha izla rof 9c Idrrur^aurqr14tyrs! vy uqq!usjus!sl - rrfrryjrrrr!r& ninnclihiar +il ef.ll-+e fnr andre mvn- ÅiahaÅorc uryrrsus! J nl:nlpnninn yrsrrr4yrr+ nn adtiniq+af i- on,sådanne anafyser af større landsabsenheder er foretaget fol:hads Herreds /loåq\^d Måriådar Fi.r.lc 11974)rrcdkom- \!JUvlvY rlg!+qyv! er FPU i færd med at udarbejde en "MoIs"-pfan'omfattende hele det sydlige Djurstand.Til grund- :j,ag for planen ligger et detaljeret recriåtrerinqsmateriaf e omfattende naturiidensraniige(dog ikke ornitologiskel) kutturhistorike og rekreative intresser, befolkningsudvikling,m.v.som en ef fekt af planen vif der blive rejst egenllige iredningssager for ca.2}oo ha i Mols åjerge;rilstandsfredninger med pj"j:- bestemmellerf stisystemer og area-lernvervefser.sefve Mols Bjerge er vei næppe den støreste ornitologiske inresse, men indenfor planområdet ligger store skovområder omkring Stubbe Sø'Strandengene ved Begtrup vvg'øer-amrådet m'm' Dei næste større planområde,som FPU de konmende år vil tage op'er det nidtlyske søhøjland.indsamling af registreringsmaterialet er aflerede startet,og f.eks.er materiafet fra ornitologisk ^ii^ saue m^åf5d^f rltuu LqY n6+ tlruyl mada+ L rr/lfår1iaø uv!p! ma- teriale herfra vil- utvivlsomt få betydning for udnyttefsen af dette naturomr3^a!ausrj!! if r Åa+ f nralrihl i df rrdkåsl- -åor or i "ldeskitsen",som et eksempel på,hvo4- dan et nationalt naturområde kan tænkes udformet,væsenlige ornitologiske interesseområder som f.eks.areal-erne omkring Salten Langsø og Ravnsø samt Skærbæk Pfantage er henført til den dcjl af "kerneområdet"der ikke skal publikumudbygges,cl"v.s.i vid udstækning friholdes for stier, facifiteter,opl-ysningstavler m.v.,aitså områder hvor folk kun vif komme på eget initiativ.visse

7 dele tænkes endog på1a9t en egentli,g reservatstaturteventuelt med adgangsforbud. Fredningssager FPU har for øiebli.kket 19 verserende niddelstore og store fredningssager omfattende ial.t ca.4900 ha.det er selvfølgeii9 langt fra a]1e dj.sse,der har ornitologernes bevågenhed,men enkelte sager bør dog fremhaves.stavnsfjord med omgivende arealer og holme har længe været under forberedelse,og der vii for modentlig snart blive rejst fredningssag.der er tale om en tilstandsfredning med plejebestemnelser,slier og opholdsarealer samt reservatlignende bestemmelser for en del af området.jeksenfredningen,og Fulden-fredningen,der begge er rejst'rtmmer især ornitologoske interesser i forbindelse med åløgene.endelig kan nævnes Kragemosen på samsø,et rille vådområde i et elles tørt landskab. Til slut skal fremhæves det ret upåaqtedermen også betydningsfulde arbejde,der ligger i den daglige adnrinistration af beskyttelseszonerne omkring skove,søer og samt langs kysterne.det er generelle lovbestemmelser,der her er tale om.men de ekspanderende j-ndustri-og servicesamfund er umætteligt i sit area]behov og det kræver en stor del af FPU 's tid(ca.4oå)at klare disse sager.det er derfor ikke af ond rzilje,at der ikke er megen overskud til aktiv planj-ægning og pleje af amtets naturområder,men derimod underbemending og manglende bevil l"inqer. 'rjrå &*

8 her skul1e have været en anngnce - frenstillet af uorganlseret arbejdskraft...

9 Opium til foiket lokalrapportsnak T/7 I 3L/L2 Igen må vi konstatare, at ideen red indsamlingsarter ( I-arter ) er blevet en sucees. Vore skrivebonde bugner med materiafe. Bunker af observationer ligger parat ti1 bearbejdning, og lokalrapporten bliver så stor som aldr.iq tidligere. Det er dejligt! Skønt! Jeg ex godt i gang med at sortere, og 01e er ude for at charmere en e1ler anden til at renskrive vores visdomsord samt alle Jeres dejlige observationer. Humøret er fint, solen skinner, fuglene synger og flaget blafrer for vinden... Næh' det var vist SØRAVNTN ts nye redaktør, der kom ind af døren. Davs med dig. Hvordan går det med...hvad SIGER DU?? 1o SIDTR???..,..,... En lokalrapport på kun, bare, søl1e, ikke mere end al-lerhøjst 1o sider? Vi må konstatere, at ideen med indsamlingsarter ( I-arter ) er blevet en slrcces. Faktisk en så stor sl,cees, at lokalrapporten truer ned at sprænge ramnerne flor SØRAVNEN. Vi har måttet se i øjnene, at rapporten med den nuværende vækst meget snart vi1le fylde omkring?5 ft af bladet. Dette har skabt en del bekymring i både lokalbestyrelse og blad-redaktion. For at vejre stemningen foretog vi derfor i begyndelsen af februar en diskret rundspørqe lil forskelllge ornitologer i amtet. Denne rundspørge viste klartr at det er et fåtal af medlemmetne, der fæser mere end Lo-2o ft af lokalrapporten' I konsekvens heraf har vi besluttet at ændre lokalrapportens udseende i SØRAVNFN. Her vi1 hereiterdags kun være at finde et sanmendlag af den rr rigtigett lokalrapport. Vi vil efter bedste evne prøve at uddrage de trpopulærerl Io % af rapporten ( aet vit især sige de sjældnere arter o9 uædvanlige forekonster ) o9 i en tvangfri form fremlægge dette sammen med Lidt snak om halvårets fugle iøvrigt. Den rigtige lokalrapport vil så blive fremstillet særskij-t ( muligvis duplikeret ) og udsendt ti.1 rapportens bidraqsydere og de eventuelle andre, der ytrer ønske om at få den. Denne ordnj.ng skulle lorhåbentlig tilfredsstitle de allerlleste, o9 jeg skulle hilse fra vores kasserer og sige, at det ikke bliver dyrere på denne måde. Inden jeg går over tilrr sammenkoget ", vil jeg så blot minde omr at fristen for indsendelse af iagttagelser fra perj.oden L/J. - 30/6 f971 er l5/?, og at adressen stadig ertrrapportgruppentr, D0[, Viborgvej 29, Booo Arhus C. 0o så til saoen!- v ffi

10 Den mest usædvanfige lappedykker-iagttage1se er en indlands-december-obs. af Gråstrubet Lappedvkker 16/12 I Ravn 5ø. Den burde være ved kysten på den Lid af året. Sorthalset Lappedvkker ar reglnæssigt set i fvlossø med op til 11 ex. af gangen. Desuden 2l-/8 I sorth. Kysi.ng Fjord. 2 Rørorun ts er truffet 15-3I/I2 ved Brabrand 5ø, hvor arten efter sigende er regelmæssig vintergæst - og altså ikke så sjælden, som antydet i sidste l-okalrapport. Ved Kysing Fjord har Knopsvanen været usædvanlig talrig med over loo ex. rastende fta med.sep. til med.dec., flest 71Ia J'64 ex. Noget så fornemt scm oversorrende Sanesvaner er truffet ved Snabegård Skovr hvor 2 ex. sås 26/?. El-lers er første iagttagelse af arten 3l/1o 7 Brabrand 5ø og samme dag 11 ad. i Kysing Fjord. Største træktal er 15 ved lvloesgaard 2/7I oq største rasttal I2/I2 40 i udløbet af Randers Fjord. I perioden 7L/II - I'-/L2 er op tii 7 Pibesvanel set i Saften Langsø. HeIe 6 gåse-arter er set her i det forgangne halvår. Gråqås: max 60 trk med.okt. ved Snabeqård Skov. $l3gigz 7/!o Io ex. i Kysing flok på 12o (!) trækkende vest over Arhus d.23/1o, desuden flere obs. fra Kysing Fjord. Kortnæbbet Gås: I ved Brabrand Sø og 2 i Vejlby. KnorLeqås: flete nov.-obs af den mørkbugede race og 3o/I2 I2o J-ysbugede - ud for kysten ved Sødringholm ( på Randerskanten ). Bramqås: I?/II 2oo trak sydpå over Brabrand Sø - to hundrede! - og en enkelt rastende ved Kysinq F iord i første halvdel- af november. Arten har været invasionsagtigt almindelig i hele landet dette efterår. Endelig sås 6/lo ca. 35o 5æd- e]ler fortnæbsgæs over Brabrand Sø. Sandeliq an stor gåse-sæson I Af andre andefugle kan nævnes z 8/9 I Knarand i Brabrand 5ø ; op ti1 26 Spidsænder i Kysing Fjord ( pr.nov.); oq et par sommeriagttagelser:29/8 1æI"""d Stubbe Sø' O,/? f [!g5! Kysing Fjord og 2 oversomrende Stor Skallesluqer i Brabrand Sø. De første l.ille Skal.lesluqere blev set i Kysing Fjord allerede 3L/Io ( to hunner ), 0q så havde voles hal-vtamne par ai Hvidø.iet And ved {vloesgaard Skovmø11e i dagene I - 5/8 en ekslra han på besø9 ; om den også var en undsluppen fangenskabsfugl eller rr rigtig vild rl vides ikke. Den åd ikke franskbrød : EfLerårstræk af rovfugle er traditionelt ikke noget, der præger Arhus Amt, og der er da hetler ikke noget videre opsigtsvækkende i nedenstående oversigt. første obs sidste obs antal fuqle I Jel.OVaqe Hvepsevå9e Rørhø9 B1å Kærhøq Duehø9 Fiskeørn Lærkefalk Dværgfalk 2L/e e/7 rl/io Ia/z fi/a t/7 L8/e 5/12?6/e L8/e 3o/L2 3o/12 3o/9 3/lo 2/ Lo 2L 2I Io t o Af mere specielle rovfuqle-iagttagelser foreligger iøvrigt : t.ieldvåqe:. nax 29/LL 12 Vellinq Skov. Rød Glente.7./7 f Brabrand Sr. gl.g.i"nt".: 3f/Io L Søften. Glente sp.: 4/7 L Randers ( form' Rød -) VandTefalk: II/Lo I Snabegård ijkou, I/LL 1 l-{elgenæs, 5/I} I fvloesgaatd ag 2B/I2 L Arhus..Aft"nfu.f!.: 22/7 7 iuv Hie]..n, 23/B 1 juv han Vejlby og 29/8 I hun Kysing Fj.. 0m vandhønsene er blot at nævne en vintariagttagelse af \landt:i:lsb?9/i2 2 Randers og den i si-dste rapport omtalte Enqsnarre ved Brabrand Sø; den Daev veo søen rar rjl/. Blandt vadefuglene har vi hørt om mangb uinterobservationer af bl.a. ben oo AIm.Rv1e. Ellers kan nævnes hele 71 Dobbeltbekkasiner ved Brabrand sø d. 2o/Io ;. Tredækker 2L/9 L Btahtand Sø og I/1o I Tåning, Sø I 3 sene Sortktirer a7ttffi6.ø Vig ; en meget sen nluddgrklire 28/Io ved Salten Å; Kærløber I 29,/8 Kysing Fjord samt en flok på 50 gfgssfl}gg i Kalø vig så sent 'som 6/II - alt tyder dog her på en misiorståelse e1ler fejlbestemmelse, arten bør være ude af landet senest madio oklober og optræder i disse egne normalt enkeltvis ellar i småf1okke, oftest sammen med AIm.RyIe.

11 Iøvrigt har vi haft ial-t 3o vadefugj.earter i amlet i løbet af efteråret, foruden de allerede nævnte b1.a. StoD Kobbersneppe (2 obs) og 5andløber. Iblandt mågefuglene er også gjort et par inberessante observationer. Alm,K.iovB 2/8 I luloesgaafi og 29/8 4 Hassensør ; Dværqmåqe za/b L iuv ALtø og 29/8 2 juv Hassensør ; $f!g3!g I?/9 3 Lidt sene i Kysinq Fjord, samt 2o-25 (velsagtens F i.) 6/8 i salten Langsø. Alkelugle er som vanligt først og fremmest set ved Fornæs, oq jeg henviser derfor til special-artiklen om denne lokalitetr der nok er Danmarks bedste alkefugle-træksted. Herudover er b1.a. set J-o Alke l3/11 ved Dråby. Ln ] l3l5!g sås zo/6 i Århus Havn og efterårets eneste obs af ryelglngglg var 29/12 2 Vejlby. B.ierqlærke er set oftere end vanl,igt : 13/11 I han xyrinq Fiotd, 4/12 f:-ox på s ex veo skader (indlandslokalitet!) og zo/lz I Sødringholm. Blandt iagttagelserne af ']]4 er den mest interessante ve1 B nordflyvende fugle over Snabeqård Skov. En Nøddekriqe bleu LI/7 set ved Ørting og i perioden l/8 -Lgig er 1-5 Nøddekriger set i Snabegård Skov. llu- 119vis findes der stadig an mindre ynglebestand af arten i de store,midtjyske skove (?). Den første efterårs-vandstær kan 23/Lo og det højeste antal uat I6/IL 11 ex. ved Funder Å. sx-qigeåtanden i Bråbrand 5ø trives endnul op til 3o er sel på en gang (21/8), og ialt 13 ex er ringmærket i løoet af efterårel. Eneste obs uden for rrsøenrr er I3/II 2 Kysing Fjord. Blandt drosl-erne bør først nævnes et kæmpetal z 3o/Iz 11 ooo (l) S.iaqqere ved Fornæs. Arten har jo på det nærmeste invaderet landet i december, små og større flokke er set overalt.også de mange (5) vinterobs af fvlisteldrosse1 er interessant, og desuden er Rinqdrossel set to qange, nenli-a I4/Ia L ved Århus ljniversitet og 7/LI I ved Vilholt tvlølle. Husrødstiert har været talrigere end sædvanligt' I 1øbet af juli måned rinqnærkedes 1l ungfuqle på Hjelr og fra beqyrdelser al septe-ber Lil midter af oktober er 3-B urgfugle jævnligt set i Vejiby. Desuoen sås 29/8 4 ex på Hassensør, og en han sang I/Lo i Lystrup. Blåhalsen ha.r atter i år gæstet Brabrand Sø, hvor I blev ringmærkel 3/9 og 3 ex set 8/9. Ved samme sø ringmærkedes ligeledes 3/9 "n 9lggggl""r*U83. 0g så har llunken glædet os ved at lade sig vinteriagttage i hele 7 ex.. a^^ ^.^.t,^ L-r cvin!6t nc or qill"ohafen. Ialt er kun rapporteret 4 observationer i hele Århus Amt, aå: riåffie 1,/11 (ialt rb fuqle) oq den sidste fra med.dec. (2 ex i Århus). tvlens dette skrives (med.feb) er der -+^ni^ i-^^- i r-nn-+ cå det tenner ti l ai l-l i\/tr.ltrtr 5 LdufI fi 19Er r r. fo ue L t r,ånlinctp s;ltchafevinter i mands minde. Oqså Stor Tornskade har optrådt i antal undermiddell ialt 12 ex'rden første hvoraf sås 7a/Lo. Rødryqaet Totnskede har oplrådt mere normalt, den er jo altid fåtallig om eftenåret. 1alt 6 ex fta I8/7 - IB/9. r 4F l1

12 B1andt finkefuglene har tre arter domineret :!3Æ;!9!g, Kvækerfi-nke og Lille Korsnæb. Sidstnævnte har siden november optrådt i småflokke overalt i skovene. ialt er indsendt B7 cbservationer omhandl"ende flere tusinde fuqle. Det største enkelttal et 16/L1 3oo Funder Å. tnteo i invasionen var også en del Storp Korsnæb, nenlig 18 obs af ca. 25o ex - de allerfleste fra \ps6sgård 5kov, hvor også oet størsre anta.l- sås 9/L2 56 styks (oet er marge!). Første Cmisken-obs var 24/La oq det højeste ta1 var 9/L2 5oo i ts flokke i Snabegård qkov. Allerede )/!a sås Bo hvækerfinker i Slaqba1le Bakker, fra primo nov, er arten almindelig i afle skove og fra med.dec. ses der i looolallige flokke. Ellers skal fra finke-fronten kun noteres det. påfaldende Lave anlal Gråsiskerer I største saml"eoe antal :? (:) Tilbage er så kun at nævne 2 obs af Hortulan z 3I/B I hun Lisbjerg Skov oq 3o/9 l, juv tv)indeparken, Århus ZT-i?IFåret viste normal mængde af SnespJ.rve, største sa,rlede arcal "urt var 2a ex., Niels Aagaard. l.j -i I iri:'iir-.,r:, jri r.frt-lr:l:j.)':: l( i,.,1 1.. r,1:1 1r.:;-.-..r ]l..,' I'ii.l: { r. l..::. :. r..1 i.: tl : r.-- i-l:r: 'i, - l t.. :t aiil L2

13 Olie i Arhusbugten Som det sikkert vides indtraf der en "fille"olieudladning fra Essos tanke på Århus havn her først i januar.det drejede sig om en slat På ca.14o ton, som ved et fejltryk blev fedt ud i kloarknettet og derefter videre ud i bugten.hurtigt kom Falck og Civilforsvaret på"pletten",og sammen gjorde de et stor! stykke arbejde med at i- ndfange pølen,men det lykkedes ej he- IL.uEu 1+ n^+ Llr'-+6 lrlrle a* uy na vy raal6 rrvyre efiå caåiter slap uden om afspærigerne'resultatet heraf blev'at der med tj-devani^+ +i I hfrlh rrj r}/ru!ev ir6r' i ahl6++ar nå ^l vr+eyreuls! ^n vy yq stranden fra byen og nordover.til 1ø Vig.Her fik den lokale befel-kning nu problemer,når hunden skufle luft- Ka- En 5E-årio kwinde fra Risskov fortæiler således til Århus Stiftstiende on en vikelig uhyggelig hændelse med hendes boxer."jeg gik på stranden med rnin hund,da den pludselig mistede fodfæste i en stor klump olie'og gled ud i vandkanten.da hunden gled,trak den mig ned,o9 da jeg viiie trække den op På stranden.igen,sad jeg selv fast i o1ien.jeg måtte sætte mig ned i oliesølet for at få skubbet rnig op på stranden- Hunden var indsmurt i olie. Så vidt oliehunde.men det var nu ikke.lige det,der skule snakkes om.uheldig-. vis skyllede osse en del olieramte havfugle op sidst i januar og først i februar.da omtalte er sket inden for vores distrikt,har vi prøvet at få en klaring over vor slemme skaderne er. Red.har derfor kontakted Anders ll'oim Joensen,som står for oliefugleoptællinger under Vildt Bj-ologisk Station.Vi spurgte ham l-idt om det 1okale uheld og om hvordan det står ti-l inden for oliefuglefronten. SR:Hvor mange fugle og hvaffor nogl-e? ahj: Sådea AHJ:sådan i grove træk regner vi med ca.1500 fugle,der blev tilsølet og formodentlig i langt de fleste tilfælde, er omkomment i løbet af nogle uger. SR:Ja,ja. AHJ:Størstedelen af dem var måger,0g det drejer sig om ca.1000,de optrådte primært i området fra fiskerihavnen op til Studstrupværket.Så var der vel en 3-4oo dykænder,overvejende edderfugle og hvinænder der var tilsø- Iederog de er givetvis omkorunet allesammen.dykænderne fandtes i hele vigenrosse ovre på Mols sidenrf.eks.ved Beqtrup Røn blev der set et Par loo tlisøteae.oesuden var der enkelte svaner(underforstået knop).så altså vi regner med henved l5oo og det skal nok enåda siges at være et minium'der kan godt være en del- flere spc'måger' SR:Vides der noget om hvor de omtafte fugle staruner fra? AHJ:Tjarikke rigtigt,men der er formodenlig tale om lokale og vintergæster fra nordiske l-ancle. SRiHar det nogen betydning for den bestand af måger og ænder der hører til i Århus området her om vinteren? AHJ:PÅ 1ængere sigt tror jeg ikke,det kan nok ha på kort sigt.men nu er Århus Bugten for måger så attrakeiv,ae der kommer nok snart nogle til fra andre steder.det var dengang det stod på, en ganske stor del af mågerne langs den kyststrækning jeg nævnte først der var tilsølede.det var ca.i/3 groft sagt,så man kan sige at det akut et ret stort tab, ikke l SR:,f ov. AHJ:Nufærdes jeg daglig i området,og der ser ikke ud til at mangle någer. SR:Der har ikke i de to sidste årsberetninger fra VBS stået noget om olie- '1dl 6 l-'6f\råar-- AHJ:--det betyder faktisk at vi de sidste 2-3 vintre ikke har haft nogl-e af de virkelige store katastrofer. Vi har haft små forureninger eller mellem forurcninger,som den her.det er jo hverken nogen helt lille el]er nogen helt stor katastrofe'og dem har vi haft nogle få stykker af om året. 'Men katastrofer hvor Io.ooo af fugle er omkommetrsom vi havde tidligere' har der ikke været de senere år.det kan nu skyldtes flere ting,vi har b1a. osse haft mil-de vintre,vandet har ik-.ke været så koldt,men jeg tror også det har betydet noget'at vi har øget beredskabet mod olieforurening.det har så haft en psykologisk,såfedes at der faktisk svines mindre. SR:Er der ikke noget med at jægene,er er begydt at notere deres fund. af oliefugle og sender dem til- jer,og i dermed har bedre kontrol- med hvor jmange der ofil]<ofiuner? AHJ:Jov,vi har jo haft kontakt mængder, hundrede af jægere,som har givet indberetninger om tilfæide,miljøstyrelsenson driver den bekæpelsesmæssige overvågning de har jo dget deres indsats betydeligt.så er olien jo osse blevet dy- 17

14 rere imel-iem tiden,så man nok udnytter den bedre. SR:Jeres arbejde? AHJ:Vores opgave er at udviklingen i olieforureningen.at rnåle dens omfang og det har vj- nu gjort siden Det 9ør vi på forskellig måde,dels har vi selv vores overvågning i forbindel- ; se med flytæ1linger,så har vi optællinger langs strande.så har vi kontakter med mængder af strandfogederralm. jægere og sågar med en de1 ornitologer lom indberetter når der er. optræk til noget. SR: Tak. /4"'r; ';is;s$å:t1l,{år:'" Ir I Iit \/' t 6..lc, i I -. ' '... E --'-,-... i '. it If, \, : f{l.*^."4 /+'A-r?ste '72 I i. i -ell;l +e &r,r{

15 Eleonorafalkens hævn I Skjern var d.er fornylig mød_e med Frank Wenzel, hin berygtede falkonelr der skulfe vise tre film. Und.ervejs blev han konfronteret med spørgsmål som "Når d-u nu er så ve1- menende, som Cu'siger, hvord.an kan det så være ai så mange organisati_ oner_fordømmer dig? Hvor ei El_eono_ ralalkene fra dit og l,igurd Bruhns togt ti1 Mogador-øen? eic. Fran Wenzel forlod mødet efter før-

16 Grund F j ord Gr,rnd I'inrd ar an I arrrrrrrdoi: f innnarm med udløb i Rand-ers Fiord- ved llooel1.-rse - Dct spnl ed"e vandaf eal ttåoar on On hr T don acl Iioa del- af fjcrden find"es en del små øer og holme bevokset ned- især ci rr hlz^n \1 r Er.i shøns og Tp. Lappedykker anbringer deres rcdpr F'-inrdon pn nå hooco ci dan omkranset af rørsumpe. På nord.- si-den fra vand,kanten til d"ieet. nå crr^ ci Å an c f o+ l-ra,4 ^-^ r.ir +Å l>o-7, m.), visse steder helt ind ra_l JernDanen (Kanoers-Kyomgaror. I alt er der ca. 6o ha. rør.hvoraf Bo-9o a,6 høstes år1igt, dels rnanuelt, d.e1s med selvkørence høstnaskine. På nordslden er der agerjord nord fnr dioof monc don nå crråaiåan i ndcn for rørqrrmnana or onco mad horrcdqrol.i ot v oræc ån- lznrar-r uv5 r\wt 'lurdrker vlsse steder ind moc' iernbenen.?ateegt FJ'trD tr'inrdan fnrrrrarpq mad cni ldarronn fr: et nqr 'l endchrar. DerimO,l hpr ÅlI-inoåhrn nrr fåar oh h\/+ renseaolæs rrod A-l I i roåer øqt fnr rjurusll, fi^-^^^ vb Å^ ue -----^ vdlbuq IU!_- e^- ^rr-'-a^1--+eriet i Af _ lingåbro, er nedl-agt. 0m sommeren er der en d-el, sejlads med lystmotorbåde. Diget langs nordsid-en af fjorden giver gode ovcrsj gbsmuligheder over fjorden, men tilkørselsforholdene er d.årtige. Der er offent]ige veje Eif fjorden ved Uggelfruse o[ Ftoes åoldeplads (H på kortet). YNCLE FI I:}T,E 1 q21-1 9'6 Lille 'r lapped.ykker. Sandsynligvj,s -rr an,zal+a År r-,1.a. i Toppet LappedJkkgr. 1o-2o par l-:- hircrt år lr r la taaioarc do qonaste år. Krikand. 1-2 hvert år. Atlingand. L-j pat d-e ffeste år. Gråand-.!-B hvert år. DKeand. 1-, nvert ar. Taffelend Trol-dand,. Sand-synligvis 2-1 å.x- 116 u. No9 HoLLAttott)6 RG - v o oea' a!t E G(ero atorg lo Målestok 1:50.ooo P=Pumpes tation af- Jernbane (Randers-Ryomgård) J-r.rallr.! Dige

17 årligt. Gravand.!-B årligt. Knopsvane. Yngler hvert Vandrikse. Mulievis 1 i TW6- Plettet RørvaEtel. mrrliorriq I i Grønbenet Rørhøne. enkelte år1igt Blishøne. 5o-Bo årligt. Strandskad-e. muligvis I i I9?4. Vibe. Aln. på engene. bagegang, J-9722 Io-I2 til- t-, i r97r/76. Rød-ben. I97I-I971 z 5-lo, \874-76: Gøs. Lilfe fremgang fra 1-5 L f972 til 5-1o i 197r/76. Skæsme.ise. Muligvis I i Bynkefusl. 1o-1! årligt. rt^!!^--^1 z c å-rl_gt I\dU UgIFdI. )-) dllj Stor Præstekrave. I i ?. Dobbeltbekkasin. Abenbart i til- TEE- KærsanEer. f-6 år1igt. Rørsanger. alm. - konstant antal Græshoppesanger. nuligvis 1 i aln. - har været i- til- Tornsanger. Aln. ved. engene. Engpiber. Aln. ved. engene. Hvid Vipstiert. Ca. 2o år1igt. Gu1 Vipstiert. Ca. 2o år1igt. Rørspurv. Meget almind.elig.! B4{: E4E!$!! -ryq-re - ve! - q BgU I{98!-192q-=-\27Q Rød.strubet Lom. I 1-r/7-71 T,ille Lappedykker. Høres især om s omneren. Toppet LappeCykker. Alm. marts- ;l-t.øon, unatæalsesvis februar og d-ec. Max 75-9o j- juni/ju]i. kker. f I/6-74 {la. Slexv. Enkelte fra maj-sept. WT-Tnq max. 6 i aus I_'islreheire. A1m. marts-aug., max. )o i ju1i, end-videre I 8/2-26. Rørd-rum. 1 set i 19Zl ifø1ge 1o- Ka-L Jæger. Hvid. Stork. 1-2 hver sommer. Sort Stork. 1 skudt i I97+ LføIge Ants-Avisen, Rand-ers. I(rikand,. A1m. båcle forår og efterår, max. Jo-lo i marts/april. åti-in$an*. I'åtal1ig trækfug1, max, r-o r_ Junl_. Grå?.nd.. Foruden ynglefuglene træk/ rastend.e fra feb., max.,o-2, L narts/apri1 samt lo i august. Spidsand. I i marts Foto Kaj Halberg

18 Pibeand. A1n. båd.e forår os ef- E:#: uerdi i ^^ i ^-.ni r /--l t ule^. f uu L dylll/ luaj ^- u,:r 5n i nkt. /notr. endvidere 2 i juni og aug Skean{. Sand.synligvis kun ynglefuglene, max. 5-6 fra april. Taffeland-. Ses hele året, max. 1-;;;EE-mqi no ln qanf-nnrr w! rtrsj Troldand-. Småflokke hele året. max.!o :- jan. og juni, 6o i aug. og foo-15o i maj. Bjersand.. 2 9/9-7o. Havlit. I 2r/II-72. Sortand.. Få om vrnteren I97o-72t nax:ø i marts. Hvinand. alm. fra ult. okt. - ult. maj, max. I75-2oo i narts. Toppet SkallesluEer. Ses næsten arl-r_gt, r,^.ax. + ]. nal-junl_. æstor Skaflesluqer. Meget a1m. t'rå nnlr 'i:r I m, i r,ry 22tr i mrr_l-c t uru^. LL/ L llslv). Gravand.. Alm. febr.-rnaj, ofte 50-1oo, und-ertiden overvintrende. Gråeås. A1n. om foråret fra feb. ti I nri. mav. 2\ desud-en alm. t xrs^. L/t! om efieråret, max. 75-Ioo d. 22/9-71 oe 85 5/ro-75. Sangsvane. Næsten hver vinter +; 1 apt ^-rl af I -^-- E^ I *..! ila^. )w! nr4r -+^ u J Knopsv'rne. Ses hele åre'',, især vinter o og forår, max.1!o-2oo i f eb./rnarts, 6o-lo i jut:- I)lJ. Musvfrgc. 1-2 fouragerende hel-e året, max. 4 i september. -^ LåCdenbener, flusvåge. 1 marts,/aprrr r9'/>. Spurvehzg. l-j forragerende, yngfer i Floes Skov. 'l moå mrr+c 1 Q? 1 na f ah /(t va) L-v. Havørn. 1 ad-uit d.. 2/+-7l. Ses regelmæs -r6ut ^; -+ ^^6+ Ddnru-. lige iagttagelser: I)loz I 24/Io, 1 0?1. r o 1 0,/c l ar) )-)1. 't )1 1ettL., /q /tltt 10tLL. '. 'l 16 24/r. 24/r, Tq27/8, 1976: OtÅ. -l r? o 2r/7. )tr, /a T{Zr/a, r9z5; r-q-t/r, te r?-::t5z8, ) =-z-.!--y' L+ 1/t. JJ-La.r!æI1lØ E. I Z6/ / Oe 16/ L-L- / a - 19 II/Io-75 og 16 Il/I-16. Fi-skeørn. t971: I I+/B oe 3/9. Tf74iT-med--iuni ^- u6 -^n u,su. au6. rr_1 urt. sep. ty/> : l rastend.e rta fn^ -- r/!. du6. +il urr - n P rarnlark. t--z rour alsut urd^. +-) L - Vand-rikse.l 26/l.2-12, I-2 okt. ffit^-- /> og z 6/6-/6. Plettet RørvaEtel. Måske ynefende L ry/l, nøte tra!6/> t1-l l+/6. Grønbenet Rørhøne. Ynglefugle,re, dog J ved islri kanal 8/2-76. Blishøne. Få overv-ntrer uudertl* d cn. nrrer 1 nr -i mnntg. Strandskade.tr'åtallia både forår og efgår. Vibe. Nogle hund.red.e om fo:året, - - nllagerende hele ept. f,de tuåind-e på træk on efter-' året. Stor Pr'aestekrave " 7 d.. 17/1-7lt I I/!o-72) og 2 hele sor.rmeren /1. Hjeile. f'åta]1ig om foråret, a1m. 6Ji-?f,Eeråret mai. 22J i sepi. Elrclqlie,fle. 2 d /6-7I. l.. i: i.e.l i:alber;

19 Pobbeltbeklagj-n. 1-2 af - ynglefugl-ene overvl_ntrer vt-sse år, max. 2o i aug.-sept. S-tor Regnspove. Alm. på træk junr--aug. max. 75t enkelte i sept. samt afm. i aprii, max. 2). Mudd-erkl-ire. Ses hvert år, i mei og Jutr_-sept., max. 4-1o. Tinksrned. B 24/5-7o. BødPen: Fåtal1ig på træk om efteråret, el_1ers kun ynglefugl_ene. Hviclklire. Enkelte i august og F6iT6m;;, max.! i sept lsl-and.sk Ryle.!9742 sept-nov. i a1t 2oo-Joo, junj--sept. 74/7, nax.!o. Alrn. Ryle. Forår max. 5o-75 naiffi.leffierår med. juli-u16 oki. uq^. 1^^^ r9v9 { r DvPu., -^^+ i^- que! rryt'c fl uusind,e 16/9-71. Brushane. 1e /r-7+. Klycle. 2 26/j-lo, 2 IB/5-71 oe I 16/5-76. Svartbag. Ses især our vinteren. Sild.e-, Sølv-, Storin- og Hættemå- æ. Arm. Sorttelne. Enkelte i maj og juni- -E-væ-åi; max.!-1o nea. roå;-7+. Fjordterne. Maj-sept. max. 25-5o ftezi- 5o--loo-pr.- juli /2, iæire ce seneste ar. D\rærsterne., d,. 2/7 oe,/8-72. Splilterne. Ses juni-aug., nax. 2J, færre cl-e seneste år, I 2J/)- Mursejler. Med-. rnaj ti1 ult. ju- Ii, max. Bo, dog op ti1 2oo i 7I. Jsfugl. I 1o/5-74, 1 I/II-71 oe 7 Ao/Io-16. *-*:g{9;. tll..lglu sommeren, uudrrruudrrr5 r ;urr/august, 1o. ooo med,io s ept ernber llf 4, enkelte primo nov. 16. }y- og Digesvale. Alm. om sornneren, max. nogle hund_rede. Skæsmejse. 2 22/t-7r, 1 2o/2, Lz/ fr;-tg7ft. oe 2/ti-29, igza','å - ' f eb.-marts, set dagligt ju-ni-okt., max. 6 i august. Yindrossel-. Op ti1 2oo på engene 1 marts. Greshoppesanger. 4/5-+/7-7, nøres =...#^' l-, enkelte d.age 2, måske ynglen- Skærpiber. I 6/9-7o. Hvid og Gul Vipstjert. Max.!o i s eplen0er. Stor Tornskad-e. 1 jan. ti1 anni l og okt.-d.ec. næsten hvert Stær. Titusind.er overnatter 1 røffie enkelte dage fra ult. juli ti1 neclio oktober.. 5/Io på engene i d-ec. 1o-5o +/II-77. Flemming Falk Kaj Halberg

20 Sminked,e lig Qnm a+ ll^^^i +;,,+ lr j!,u-r Ur v u rlludret3 h^c'l oa I i Åa+ ue u århusian-ske bybi-1led-e er d.er startet et Lrd-sa1g med ud.stopped.e fugle i en nedlagt antikvitetsforretni nr i de- i ndrc hw. J vindrret hænger et skilb med. konservatorens navn - med gotj_ske bogstaver. Det helt igennem antikke (foræ1dede?) præg und-erstreges ydermere af at horredneri:cn rf do rrdcl--i 1l ado Årrr er rovfugj-e i alle mulige forvredne og unaturlige stillinger (d.et skal jo se naturligt ud.) - ind i- mel-fen ses en rørdrun, flaningo, Sort (Afrikansk) Stork, Isfugl m. m. - alle ekstreme arter. d-er meget 1ænge har vær-t eftertragtede som støvsanl-ere j_ stuehjørnerne. 6n ting er d.og ikl(e h;lt foræ1- det, nemlig prlserne! De i vlnduet_udstil-ied-e fugle er en Rørhøg LiI,ro kr., en lys Musvåge til- 4oo kr. Sort Srork til Bf! og en Rørdrun, der er,'solgt" Konservatorernes fag har 1ænge været und-er ornlthologernes bevå.- genhed-. Speci-elt bekyrnret har rnan været over den store interesse i

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund

Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Lærkefalken i Århus amt Historisk baggrund Accipiter 1995-2 Af Jørgen Terp Laursen Indledning Igennem hele dette århundrede har Lærkefalken (Falco subbuteo) været en sjælden dansk ynglefugl, hvor der næppe

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

t. I," i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT

t. I, i:l it, i.- F, L, t., 'a: i-:, il. \ t., DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT t. I," i-:, il. \ t., 'i i:l it, i.-,' t: F, L, t., 'a: DANSK OBNITOLOqSK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHIJS AMT DANSK ORNTTOLOG'$K FONENING DOF er en lqldsforenirg lor fu gteinteress rede og fugebeskytælse

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen

Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl. Leon Buhl, Teknologisk Institut, Energidivisionen Spild af ressourcer Miljø Leon Buhl Antallet af vandskader siden 1992 Antal skader 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Antal skader 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013

Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Undersøgelse af ynglefuglebestanden i og omkring Kulsø ved Bryrup i 2013 Orbicon, oktober 2013 Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Søvej 3 8600 Silkeborg Bodil Deen Petersen Telefon 89

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Turen gik til: Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

SØM. Fuglelivet i MossØ-Saltendalen. Landsleir på Bornholm RNI ELI. TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT 9ANSKO LOKALAFD. Nr. 2 o Juni 2002 o 30.

SØM. Fuglelivet i MossØ-Saltendalen. Landsleir på Bornholm RNI ELI. TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT 9ANSKO LOKALAFD. Nr. 2 o Juni 2002 o 30. SØM Nr. 2 o Juni 2002 o 30. årgpng 9ANSKO LOKALAFD RNI ELI TBLOGISKFORENINGi NEENrÅRHUETAMT Fuglelivet i MossØ-Saltendalen Landsleir på Bornholm Dansk Ornitologisk Forenlnlt Fuglenes Hus Vesterbrcgade

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y

y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y y ILLEGALE SOUVENIRS y AF JESPER ANDERSEN FOTO: M I KKEL ØSTERGAARD y På mange rejsedestinationer bugner de lokale markeder med produkter fremstillet af vilde dyr og planter. Men de er ofte lavet af truede

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012

Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Bulgarien Kap Kaliakra 2. 9. september 2012 Slangeørn i hovedhøjde over altanerne Hotel Monaco, Kavarna. Foto: Jakob Hermann DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening 1 Forord: Bulgarien har altid været et

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne.

I r. ':tlc 3. Ved udlæ,ening afkompetence og ansvar til brugerne er formålet at skabe ansvarlighed,. engagement og tilfredshed for brugerne. ? t\ Yedrlægter fon brugerbesfyrelsen på anlæg a.nnd,er Køhenha'/ns Idnæcs allnaeg $ X.: Fonnoå[ Stk. 1^ Formå.let for brugerbestln'elsen r aktivt - i samarbejde med den lokaie leceise - at deltage i dnft

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012.

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012. 2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013 Redaktion:! Forfattere:! Layout:! Jørgen Bech, Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange (ansv.). Lars Andersen, Stefan Andersen, Jørgen

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med

I dag klækkede du som vadefugl af et æg. Velkommen i en trækfugls liv! For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med Velkommen i en trækfugls liv! I dag klækkede du som vadefugl af et æg oppe i Arktis. For at overleve, skal du bruge energi. Du starter dit liv som vadefugl med 10 energipoint. Når du spiser vinder du energipoint.

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VÅDOMRÅDER,

Læs mere