(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_"

Transkript

1 Søravnen L/77

2 Søravnen lltt KCCL. J6rn rjskilctsen oq Lars Abraharnscn ilak til Lisbeth, Flenrlning, Herning, Christian?egninger: Jenr-r 0regersen. l'oto: iied. hvor in:'.;et andet er anført. L,ed er ' Søralrnen i nyt udsende. Søravnen i nye hænder. Søravnen I ny stil. i{va'syne d.u? llar vi skåret de gemene fugleobs for langt neil lr der f,or meget miljøstof? Savner du emner? Gider tiu hjæ}pe ved senere numre med: - renskrivning? - sarnling af bladet 3 - diverse forefaldenåe arbejde? Skulle vi irike være 1i.clt mere fæ1-.les orn det a"beide, der skal gøres? alle de anclre. Xransk ornitologisk forenlng virker for at fremme kendskabet til og i_nteressen beskjrite vor f,or iugle, og ai h jenlige fu6;1--fauna ge.nå,n uogivelsen oprelholuelse af iiå-sst<ri rto. af et Dioliotpk sant afhotd"i"" sioirer. åi-rua;"";;-;;;k;;:" - ---*'- "- Kontinilentet er kr. 72,- år1igt og for junior+recilenmer kr. (under {8,-. rndrnel-delsen kan rg riiae år) Steci på girokonto våa i"åuåiaii"g-"}-to"tingentet 7 oo ob,i?l l{ovedafdelingens adresse: låileovej <), 22oo r.-.rb?:rrt;irri i,.- i.if. (tl):> g5 $, lokalafd. for Århus Amt. står for 10ka1e arrangernenter. Der afholdes møcer, og der foretages ekskursioner til 0rnilo106gisk interessante onråaår, -f,aåj-i.ra..r_ og udenfor Lokalafdelingen antets grænser. :l_ op*l"g på 7oo udsiver det.te blad, ekjernplarer j. ----' der --' udkorn-rner to gange årligt i A11e DOF's medlernmer kan delf,age i lokalafdelingens *iedlernner indenfor,:ihl? arrangementer. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv rlge meilemmer koster et ;;eid;i;;?, adonnemeni 1o,_ iienvenderse tir kr årliåil- lokalafdelingen ning, ster-iir Lokalafdelinsen r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_ Viborgvej Zgr gooo Girokonto trrnus C. 5 5L o9 6t. for øv_

3 Aby Bng. o. I et vemod.igt - tårerne er ægte.....! Ilefl-em Aby :. oe Viby udstrakte sig førhen nogle sbore engdrag. Viby Mose. Størsted.elen af disse onråder er forlængst blevet -fyl-dt op med skrald oe.iord. iqidt i!o'erne bl-ev forbrænd.ingsanlægget, Eskefund-sværket, bygget på Eskelgnd Hol-m. Man udvalgte d.e Df ^; ud ^^+^ us f d v g Yrltsv -^ ulu--_ ^-lrr.i _--o no arhrrc Åc løb son opfyld.ningsonråd.er. I første ongang areal-erne syd for å1øbet. Engene nord for d.et snoede å1øb skul-le også ind.drages, rnen dero kunne man først få adsans til rred ;t fiyil; Å;h; Å: Allerede midt i loerne fik Eskel-undværket lov ti1 at få åen flyttet bag on Eskelund Holm, altså- syd om 'l anps nosl e ef ric fnr-l ænoqt nn- tjfuus f-.1 ^+^ DuurlJs. -,,--^ I vinteren I9TO-7L blev d.1sse nu -l 5 år onml e n-l ancr of f en*l i orinni v44vrrv:tbbdvt i dagsnlessen - T fnrrrc'ian rrer hovdvrr vq! uu_ boerne i onegnen særd-eles utj_lfred.se rned d.e stinkend.e asked.yneer" 'i åd a l en - så d er nnqtnrf vyuvvu pvvr clnn mod-stand- overfor projektet. En hid"sig d-ebat opstod i Aarhus Stiftticl-end-e. v tilbageblik Dette resultereae i at man ikke ftrrfioåo trj uusue Åon cå F^æ^+ luebsu DUill --.m usu fr4 fr^ ^^l h^æa'hi^l ue6j lluerd s] mahi ndan ron hl a rr på Aby Eng. Ved at nøjes mec at rette et stort sving ud kunne en 'sna1 kil-e para1le1t ned Brabrand-- stien behol-des som den grønne kile ti1 byen, som var så ønskelig. rørduy F1ønqta opno 6er16, iac Sti:tede Oe- "JsE kend.tskab med Aby Eng virr t 196I.!o ln rror val ia- Ia år.jsti tw o! ns vb dats suu lren vur arvlvu n^opl ''.- dr us L YiruD uy t d sl ha"de ser a-[ sumpland. Så d.eu val' Er mæ9t16 ålut c+nn+ U amrååa VUrf aust 6+ EU r.l:^,rf UAETTUU r- d^l/-h IdrlU-^dUt rrtrnlio qnærdonda i l l nlrlra' do ^o' men nok ikke helt ufarllet ned al-t det vand. I d.e følgende år tiltrak Brabrand q- up m-i ruf6 - Dsfv!erbsft cal r,!al -ol r o hol r rlrirlehnl_ dent. Flro cnmmoran 'l Irq!vrlrlurv!! Ltv OÅlr t f-nn^^^- :^- m- Jst5 lllcget pa ADy ung. flen pa somrerer opsøgte jeg næsten daqligt et I ifl-e vandhul på noldd"elen af engen. I d.ette var der altid en nasse for *i uirt) -,.1-^-i+^ ukellqu9 ''^i vducfubret ^f.,.f - :^æ -urtr JYL ^-^ slrunu ikke kendte fra Brabrandsøen. Tla farqta iao hcf iede mlo rcd \ta. nnol a cmå t raut hrrrj vrbv i oe nr.øl e r'øni<e mod hrri d a hq 1 cr na qærd e I.c ef.a ir nri e -i UI,lrP.JsU. ^-+f ^i^+ n++^ wi Us f r v-lv ^ _7r, af u! crnra. Tinksmed-e var d-et. Præstekraver. Mudderkl-irer oe /:- bek,.-asiner - va; åt se hver dag. (Hulk, " reo) Også Fvidklirer, Rødben, Viber og a-f og -tij. Alm. Ry1er. frerf Han yu,å afton naf 1?; v]-uq ^r ^ -; DI6 - ilur_fs ^^41 ^ maoct mprkc'l i oo rradef rrol e Sf oro dnå +-"-^ Fa+ar ^d n.rl p 6ra w6 uov-s.!ruer :-ulrv eleoo oi lz det nn for mis. at det var Brushøns. T)c rr=r dqol i oo oahnam nnol c rroor i august og september. Arene gik, jeg blev helt forbrolig rned Abv Eno os hele Brabranci Sø -^^ usu. buj il--!116 F*- --^- vq!. oversvømmet om vin.. teren. Orn foråret irår vandet sankn rrrr her ct mcoct, r: -! 4' -abu ru6tcfrv. Sangsvaner, mange forskellige svømmeænder og vadefugle. Visse forår rasted.e op rnod 1oo Tinksmede og Brushøns samt 1o-ro Temmincksr.yler. På engen ynglede år1igt ca. 1o- par Viber, ca.! par Rød"ben og enkelte nen Rolrltreinon Hon nå <^mmaran. rlvrr yq tørred.e de sid-ste vandhulfer næsten hel-t ud.. Og da var der igen mrnoc fnrqlrol -l i oe raqf ando rrråofug1e. ) T

4 r^+ ^-- :* ^++^*,^t Jg U YIIE dt gi Ug! Ug andel eik. vi v4i urorrbs rvf lal +ar-i uurffrurrwf *lrnl noan vbur dar t uu! nai rrpu nej nl,, F--a Dil6D Åair.i usjfre)v ^^ fu6rsf!v. f,rd-l at i1'!su haf \rrr i (La qtnrp nænc.f ar vr t der *vr rr:r hpr men et stort antal redræsentanter f nr rln f rræl a e^m 'l r ubrv i nal-nn cå- t ^1,;- ^n- ^^ f,.-+j - An-r oo.1.rrølpna uatf YIf fu6bfå dudf. vb 1/år -uorvr-! vq! ef -1 +; ufu i +-t ^å M^- ^å e,,^1 ^-^ L^+-. Po. rrorl -a r ul1s]]e usujdeligt bedre end ude ved Brabrand- Sø EN. Eftarqnmmoran IQ?] rrqn an f iå hrrnn der skete tirrg, som fik det til at oå nn fnr pn,t al- n-n nf Aø-hro-Å bu vy rvr vrrt uu vv Par ai uloutafrusøens bedste rasteområder for vadefrrol a rrirlrel vr!b i o Jrlufrs clrrr'li ^ øå^l--^^a 21. juli påbegynd-tes gravearbejdet med onolægning af Arhus A på Aby Eng. Jeg skrev i mine notater den "Så skete det! Åforlæs-nins nå Åbv Eng er påbegynd.t! Destruktion af et værdifufdt er:gon:råde er igang - on få år er uerstattelige værdi-er begravet i mere el-l-er nindre forbrændt affafd fra Eskelundsværket'r z1 i.,r; rr-- tl. osll -r- rolesbog): "Slamsuger'en påbegynd.te igår arf ugus nuod.erf l-ad,er i sydøsthjørnet - af søen skal pumpes op på Døde A-engen. Der bliver 2 rneter vand. i ånunriingen os' ensens snåsøer bliver rjiuu 4--rr+ UP ^- -^^ lreu 5øUULrusrr. ^dl.,-^^- Åc^-r---;- -^* -: i L.. D-- tivll yd d uj!116 DAr ^r-nj! der f rem. Den ene af de to gravkøer har siddet fast et par d-age, men er nu igang iqentt. r ^ n11ærr-+. rr-f fu. dutiubu. raås 1:Wa +i urvrrb d1i ocre hrr i ao nn] alrat,i ce så få fastend-e vadefugle ved søen som i d.ette efterår. Men Døde As munding og Aby F--!116t us L^ r.;æ+;d-+a nmrådar hqr ^^ uv vf 6ur6D ee vrrltquv! t uqr rrærot næoat af or:rlearhe_idcr- ll qr blsv - 1 løbet af efteråre I97f var mudderfl-aderne i Døde As murtding væk. Og nu kunne Eskelundværket påbegynda ue nnfrzl^rin- vl/rjfsru nå do nrlindrrrrnrlna ^-^-r^- ^A il-. F--!q ^ uj!!16. T\Trr i f nrå ro+ V 1A'7, L/I f pm no ot lra'l rrt I å r oftor urvtrwbr-r-rb å f nr-l pan i r oan rri 'l rl an være så dødt som aldrig før på Aby Eng.'Engen er blevet fyldt op og rian su[ rlls+tu cmclia znno lvrtu ma1 Iam us u h.r rlj a- å ^^+ 1øb og Brabrandstien er vedi at blj-- ve til pil-ekrat. Området har været fugl-etont i fl-ere år. Herrned er sunpene øst for Brabrand Sø en saga bl-ot - Desvæffe har man ikke beh4nd-1et engtene ude omkring søen meget bedre. Byen har genr'ern '"iderne -jlst, at den rrandon p\rdoan tii ådelen os Rra-!J bbvr! brand-søen. Jens Gregersen il (til Ir),,,,ffi

5 Fred.nings"planer?redningsplanl-ægning og de ornitofo- Eiske intesser i Aarhus -+glt. Thomas Secher JensenrZoologisk Labo_ ratori-um,aarhus Unj.versitei. Baggrund Fredning er et ordrder oftest vækker krafti-ge f/leiser hos folk,især de, der direkte har været berørt af en sådan.fredning opfattes som værend.e i modstrid med den moderne udvikling og lægger restriktioner på det frj-e, handlekraftige initiativ.til-tige er d.et ve1 en udbredt opfattelse at frednino mora or l-i I fnr frrala anå far folk. En sådan opfattelse kan i historisk perspektiv nok retfærdiggøres,men d.en moderne frednj-ngslovgivning 1ægger betydelig vægt på en fornuftig planlægning og forvaltning af landets naturområder til gavn for hele befolkningenruden dermed at lade f.eks.de natur historike "perler" i stikken.i den nugældende naturfredningslcv er formål-et nærmere specificeret såiedes: f.at bevare og pleje større landskaber og andre områder,som på grund af deres landskabelige værdi e1ler beliggenhed har væsentlig betydning for almenheden, 2.at bevare og pleje områder,planter og dyr samt geologiske dannelser,hvis bevarelse af naturvj-denskabelige,undervisningsmæssige eller historiske hensyn er en væsentlig interesse, 3.at åbne adgang til at færdes o9 opholde sig i naturen på steder,hvor dette er af væsentlig betydning for befolkningens friluf ts1iv, 4.at bidrage tilrat det menneskeliqe miljø ikke forringes gennem forurei ning. Fredning er denne lovgivning derfor nu blot.6t blandt mange andre midl-er til åt opnå ovennævnte måi. TiI disse andre midler hdrer direkte areal-erhvervelse, f. eks. i tilfæide, hvor man Ønsker en fuldstændig dispositionsmuglighed over et areal til intensiv landskabspleje.men man kan også nå langt gennem en bevidst administration af generelle lovbestemmelser i naturfredningsloven,by-og landzoneloven rmil råstof loven m. f 1. Man kunne derfor nok fristes til at udskifte ordet fredningsplanlægning med natur-f orvaltning. Hvad er fredninqplanudvalq? PA det amtskonmunale niveau er det først og fremmest fredningsplanudvalgene (FPU),der skal foretase landskabsanalyser og udarbejde piåner, der sikrer at naturfredninqslovens formålsparagraffer opfyldel.fpu sorterer under milj/minist_eriets fredningsstyrelse,men har kraftige rødder til lokale forhold,da flertalfet i udvalget består af amtsråds-oq bvrådsmedlemmer.foruden aisse potitiiere sidder der 6n repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening,6n for Friluftsrådet, 6n for Miljøministeriet samt 6t "landbrugskyndigt', medlem.det er dog kun i principielle sager,der forelægges udvalget;det daglige arbejde varetages af et sekretariat bestål ende af sagsbehaldlere (ingen biologer), teknisk tegnere,kontor prsonale og mi- 1itærnægtere.FPU kan dog,så langt som de begrænse-de midler rækker,søge konsulentbistand tii specielle opgaver. En redegørelse for det arbeide FPU har udført i de sidste år skal ikke gives her.derimod vii jeg forsøge at give hovedtrækkene i de arbeider der vedrører overordnet plan1ægning og eksempler på igangværende projekter,der er af speciel ornitologisk interesse. Id6skitsen Den vigtigste publikation fra FpU i f9 76 var ve1 nok den såkaldte "Ideski-tse til anvendel-se af naturområder i Århus Amt".Ideskitsen er et bi-draq fra frednj-ngssektoren til_ det regionpiansarbejderder for tiden foregår overalt i landets amter,og FpU's skitse kaldes derfor også Forslag til regionsp1an".de endelige regionsplaner,der færdigg/res af amterne,vil i de kommende år danne grundlag for for al o- verordnet arealdisponering,som f.eks. udlæg af solunerhusområde,boligkvarterer,industriområderrplacering af institutioner,udvikling for kollektj-v trafik,m.v.det er derfor uhyre vj_crtigt,at man fra fredningsseltorenå side kommer med et forslag til hvordan man d6r Ønsker naturområderne anvendt. Det skal forøvrigt understreges,at regionsplanlægning afviger fra vanliq lovgivning ved at der skal udarbeiåes a1ternative skitserrog at disse åx.f ud til offentlig debat.man kan sål-edes -som menig borger-få en chance for at give sit besyv med.hvad med f.eks.at O

6 Iave en afternativ ornitofogist regionsplan?fpu's id6skitse indeholder en udpegning og beskivelse af de vigtigste naturområder i Århus Amt,inddelt i cdl dandf kåffdnri ef: l.natur områder af national betydning ( såkal-dte naturparker) :Anholt,Samsø' )lariager F j ord-området, Nordd jursland, v^l c <åm+ da1- mi dl- -JJS^c ir'-1- sprlpj toiru. us! er her tale om områder der ud fra l-and- >^dlclrgs ^,-^L^l ;-^ ---,rrli^r^riela nn vy lrrr'lfrrrhi- r\q! uulrlr storj-ske hensyn må anses for at have ell-er kunne få et indhold af nationaf al l ar m.3elzo andna LrrvvY +rr i ntsarn^t evr i ona l hal- wd- r -rrrry i nd. NIå+rrrn:rkarno rtgls!y ali ndl_rrzrdoq mcdelforskellige,men hver isærer de karak- +-eristiske eksempier på bestemte danske landskabstyper, 2.Naturområder af overvejdende regio- rrar --r L^r!rini-^!sLlurtf rry rrtvv! h,'^rr'6d v, forstås fandska- Laliaa anha^ar-nnrm:lt :F mindra s1-.rr-.elså encl nat.uroarkerne-der med deres rekrative og undervisningsmæssige inr-eresser især henvender sig tii regionens befolkning.indenfor disse naturområder findes ofte vigtige videnskablige interesser,der kan være af national værdi.nævnes kan f.eks.horsens F j ord-området, Tunø, Jeksendalen Norsmlnle Fjord,Frijsenborg-området samt ' en række al kyststrækn-lngerne. 3. Bynære naturområder,hvorved forstås arealer,der i kraft af deres naturmæssige indhold og beliggenhed har særlige betydning som frlluftsområde for et rær'l iooonde hvsanfund f.eks.brabranddafen,moesgård-skovene,sikeborg LangsØ-området,Grenå Strand'AhI Hage,m.v. Amtsanal-ysen. fru s lqe>^rusc r^-t.r!-^ L,,ddår u)/9ycl /.]-l uelo c nå yu rqyj!! c:aqho- hamdferens ingående kendskab tif deres områder,dels på en indsamling af oplysninger om naturvidenskablige'ku1- tur-historisk-arkæologiste og undervisningsmæssige interesser i Århus Amt, foretaget i 1975.Denne dokumentation I'.-^n-fnr h^cl!rf f6l c6c- -ÅdlucL dll(l>alrafyrsrr!ur ueo^] interesserne vil om alt går vel blive hrrhli-araf ylryffverus i anri1 1q'77 -AmfsånaIvsen runlmer af nalurvj-denskabligt stof op- Iysninger om geologi,botanik,entomol-ogi,ornitol-ogisk vildt biologi og hydrobiologi ( f erskvandsb io logi, marinb iologi og herpetologi).hvert fagområde er bleven bedt om at oplyse,hvor deres interesser er placeretlom disse er af regional efler fokal betydning,sam! give en nærmere beskrivelse af hvad de runrmer.de oplysninger FPU har fået fra ^--r!^1^-i^,- v!rrrlufvyrder.dof's hovedforening har sendt et ma- ^rr^ ^tarnmer fra ffere kil_ teriale,hvor Ferdinans bog er grundstammen,suppleret med oplysninger fra Skotte-Møller om det midtjyske søområde,iokalforeningen har bidraget med de nyeste registeringer tii bogen Fugle i Århus Amt.Endel-ig har Østjysk Biologisk Forening givee oplysninger.samtlige op-. biol-ogernes bidrag tii Hovedvægt er lagt på lokaliteter nvarrra_idan- na us irn*h:ro joy ^r+ar.d ul! vy ånlz'rar for ry Itrcninnar ar lzlaqcifi.araf Fft-pr nrin- -rrr!rye! ^i u rppc! i trord i nend nn åmfafrq frral a l n- ^narha rts vy qrl! ev ev '.-r i r^+^, ^n^c f^rcddf rrrrrdorots i landssafiunenhæng. Fl,-l6l^Lr'li+6fårha! uy rsrvr:uj+ indcår naså i rri ldfamtsanalysen. de våd-områder.oplysningerne om fuglene bygger på HoIm Joensens undcrsøgel- -E! vy l<laccificprinoen er som i det nrni 1-nloci qke afqni I haqeroleu n3 ^a^idar6da Pu frralono< f^rak^mqt-ikkc lokali- +6+arhac rrnrdi <om i-<r^mrqr^ --.. Ja9!drrus^ausarra rj 5e! T n>trrrf! rodn!lurr!rrygrv i naql nrronq l<ani l- pl om nl ^n- fægning hedder det,at FPU skaf foreta- -- I ^*r^r.-l---- r.r-^r na,,nrrha izla rof 9c Idrrur^aurqr14tyrs! vy uqq!usjus!sl - rrfrryjrrrr!r& ninnclihiar +il ef.ll-+e fnr andre mvn- ÅiahaÅorc uryrrsus! J nl:nlpnninn yrsrrr4yrr+ nn adtiniq+af i- on,sådanne anafyser af større landsabsenheder er foretaget fol:hads Herreds /loåq\^d Måriådar Fi.r.lc 11974)rrcdkom- \!JUvlvY rlg!+qyv! er FPU i færd med at udarbejde en "MoIs"-pfan'omfattende hele det sydlige Djurstand.Til grund- :j,ag for planen ligger et detaljeret recriåtrerinqsmateriaf e omfattende naturiidensraniige(dog ikke ornitologiskel) kutturhistorike og rekreative intresser, befolkningsudvikling,m.v.som en ef fekt af planen vif der blive rejst egenllige iredningssager for ca.2}oo ha i Mols åjerge;rilstandsfredninger med pj"j:- bestemmellerf stisystemer og area-lernvervefser.sefve Mols Bjerge er vei næppe den støreste ornitologiske inresse, men indenfor planområdet ligger store skovområder omkring Stubbe Sø'Strandengene ved Begtrup vvg'øer-amrådet m'm' Dei næste større planområde,som FPU de konmende år vil tage op'er det nidtlyske søhøjland.indsamling af registreringsmaterialet er aflerede startet,og f.eks.er materiafet fra ornitologisk ^ii^ saue m^åf5d^f rltuu LqY n6+ tlruyl mada+ L rr/lfår1iaø uv!p! ma- teriale herfra vil- utvivlsomt få betydning for udnyttefsen af dette naturomr3^a!ausrj!! if r Åa+ f nralrihl i df rrdkåsl- -åor or i "ldeskitsen",som et eksempel på,hvo4- dan et nationalt naturområde kan tænkes udformet,væsenlige ornitologiske interesseområder som f.eks.areal-erne omkring Salten Langsø og Ravnsø samt Skærbæk Pfantage er henført til den dcjl af "kerneområdet"der ikke skal publikumudbygges,cl"v.s.i vid udstækning friholdes for stier, facifiteter,opl-ysningstavler m.v.,aitså områder hvor folk kun vif komme på eget initiativ.visse

7 dele tænkes endog på1a9t en egentli,g reservatstaturteventuelt med adgangsforbud. Fredningssager FPU har for øiebli.kket 19 verserende niddelstore og store fredningssager omfattende ial.t ca.4900 ha.det er selvfølgeii9 langt fra a]1e dj.sse,der har ornitologernes bevågenhed,men enkelte sager bør dog fremhaves.stavnsfjord med omgivende arealer og holme har længe været under forberedelse,og der vii for modentlig snart blive rejst fredningssag.der er tale om en tilstandsfredning med plejebestemnelser,slier og opholdsarealer samt reservatlignende bestemmelser for en del af området.jeksenfredningen,og Fulden-fredningen,der begge er rejst'rtmmer især ornitologoske interesser i forbindelse med åløgene.endelig kan nævnes Kragemosen på samsø,et rille vådområde i et elles tørt landskab. Til slut skal fremhæves det ret upåaqtedermen også betydningsfulde arbejde,der ligger i den daglige adnrinistration af beskyttelseszonerne omkring skove,søer og samt langs kysterne.det er generelle lovbestemmelser,der her er tale om.men de ekspanderende j-ndustri-og servicesamfund er umætteligt i sit area]behov og det kræver en stor del af FPU 's tid(ca.4oå)at klare disse sager.det er derfor ikke af ond rzilje,at der ikke er megen overskud til aktiv planj-ægning og pleje af amtets naturområder,men derimod underbemending og manglende bevil l"inqer. 'rjrå &*

8 her skul1e have været en anngnce - frenstillet af uorganlseret arbejdskraft...

9 Opium til foiket lokalrapportsnak T/7 I 3L/L2 Igen må vi konstatare, at ideen red indsamlingsarter ( I-arter ) er blevet en sucees. Vore skrivebonde bugner med materiafe. Bunker af observationer ligger parat ti1 bearbejdning, og lokalrapporten bliver så stor som aldr.iq tidligere. Det er dejligt! Skønt! Jeg ex godt i gang med at sortere, og 01e er ude for at charmere en e1ler anden til at renskrive vores visdomsord samt alle Jeres dejlige observationer. Humøret er fint, solen skinner, fuglene synger og flaget blafrer for vinden... Næh' det var vist SØRAVNTN ts nye redaktør, der kom ind af døren. Davs med dig. Hvordan går det med...hvad SIGER DU?? 1o SIDTR???..,..,... En lokalrapport på kun, bare, søl1e, ikke mere end al-lerhøjst 1o sider? Vi må konstatere, at ideen med indsamlingsarter ( I-arter ) er blevet en slrcces. Faktisk en så stor sl,cees, at lokalrapporten truer ned at sprænge ramnerne flor SØRAVNEN. Vi har måttet se i øjnene, at rapporten med den nuværende vækst meget snart vi1le fylde omkring?5 ft af bladet. Dette har skabt en del bekymring i både lokalbestyrelse og blad-redaktion. For at vejre stemningen foretog vi derfor i begyndelsen af februar en diskret rundspørqe lil forskelllge ornitologer i amtet. Denne rundspørge viste klartr at det er et fåtal af medlemmetne, der fæser mere end Lo-2o ft af lokalrapporten' I konsekvens heraf har vi besluttet at ændre lokalrapportens udseende i SØRAVNFN. Her vi1 hereiterdags kun være at finde et sanmendlag af den rr rigtigett lokalrapport. Vi vil efter bedste evne prøve at uddrage de trpopulærerl Io % af rapporten ( aet vit især sige de sjældnere arter o9 uædvanlige forekonster ) o9 i en tvangfri form fremlægge dette sammen med Lidt snak om halvårets fugle iøvrigt. Den rigtige lokalrapport vil så blive fremstillet særskij-t ( muligvis duplikeret ) og udsendt ti.1 rapportens bidraqsydere og de eventuelle andre, der ytrer ønske om at få den. Denne ordnj.ng skulle lorhåbentlig tilfredsstitle de allerlleste, o9 jeg skulle hilse fra vores kasserer og sige, at det ikke bliver dyrere på denne måde. Inden jeg går over tilrr sammenkoget ", vil jeg så blot minde omr at fristen for indsendelse af iagttagelser fra perj.oden L/J. - 30/6 f971 er l5/?, og at adressen stadig ertrrapportgruppentr, D0[, Viborgvej 29, Booo Arhus C. 0o så til saoen!- v ffi

10 Den mest usædvanfige lappedykker-iagttage1se er en indlands-december-obs. af Gråstrubet Lappedvkker 16/12 I Ravn 5ø. Den burde være ved kysten på den Lid af året. Sorthalset Lappedvkker ar reglnæssigt set i fvlossø med op til 11 ex. af gangen. Desuden 2l-/8 I sorth. Kysi.ng Fjord. 2 Rørorun ts er truffet 15-3I/I2 ved Brabrand 5ø, hvor arten efter sigende er regelmæssig vintergæst - og altså ikke så sjælden, som antydet i sidste l-okalrapport. Ved Kysing Fjord har Knopsvanen været usædvanlig talrig med over loo ex. rastende fta med.sep. til med.dec., flest 71Ia J'64 ex. Noget så fornemt scm oversorrende Sanesvaner er truffet ved Snabegård Skovr hvor 2 ex. sås 26/?. El-lers er første iagttagelse af arten 3l/1o 7 Brabrand 5ø og samme dag 11 ad. i Kysing Fjord. Største træktal er 15 ved lvloesgaard 2/7I oq største rasttal I2/I2 40 i udløbet af Randers Fjord. I perioden 7L/II - I'-/L2 er op tii 7 Pibesvanel set i Saften Langsø. HeIe 6 gåse-arter er set her i det forgangne halvår. Gråqås: max 60 trk med.okt. ved Snabeqård Skov. $l3gigz 7/!o Io ex. i Kysing flok på 12o (!) trækkende vest over Arhus d.23/1o, desuden flere obs. fra Kysing Fjord. Kortnæbbet Gås: I ved Brabrand Sø og 2 i Vejlby. KnorLeqås: flete nov.-obs af den mørkbugede race og 3o/I2 I2o J-ysbugede - ud for kysten ved Sødringholm ( på Randerskanten ). Bramqås: I?/II 2oo trak sydpå over Brabrand Sø - to hundrede! - og en enkelt rastende ved Kysinq F iord i første halvdel- af november. Arten har været invasionsagtigt almindelig i hele landet dette efterår. Endelig sås 6/lo ca. 35o 5æd- e]ler fortnæbsgæs over Brabrand Sø. Sandeliq an stor gåse-sæson I Af andre andefugle kan nævnes z 8/9 I Knarand i Brabrand 5ø ; op ti1 26 Spidsænder i Kysing Fjord ( pr.nov.); oq et par sommeriagttagelser:29/8 1æI"""d Stubbe Sø' O,/? f [!g5! Kysing Fjord og 2 oversomrende Stor Skallesluqer i Brabrand Sø. De første l.ille Skal.lesluqere blev set i Kysing Fjord allerede 3L/Io ( to hunner ), 0q så havde voles hal-vtamne par ai Hvidø.iet And ved {vloesgaard Skovmø11e i dagene I - 5/8 en ekslra han på besø9 ; om den også var en undsluppen fangenskabsfugl eller rr rigtig vild rl vides ikke. Den åd ikke franskbrød : EfLerårstræk af rovfugle er traditionelt ikke noget, der præger Arhus Amt, og der er da hetler ikke noget videre opsigtsvækkende i nedenstående oversigt. første obs sidste obs antal fuqle I Jel.OVaqe Hvepsevå9e Rørhø9 B1å Kærhøq Duehø9 Fiskeørn Lærkefalk Dværgfalk 2L/e e/7 rl/io Ia/z fi/a t/7 L8/e 5/12?6/e L8/e 3o/L2 3o/12 3o/9 3/lo 2/ Lo 2L 2I Io t o Af mere specielle rovfuqle-iagttagelser foreligger iøvrigt : t.ieldvåqe:. nax 29/LL 12 Vellinq Skov. Rød Glente.7./7 f Brabrand Sr. gl.g.i"nt".: 3f/Io L Søften. Glente sp.: 4/7 L Randers ( form' Rød -) VandTefalk: II/Lo I Snabegård ijkou, I/LL 1 l-{elgenæs, 5/I} I fvloesgaatd ag 2B/I2 L Arhus..Aft"nfu.f!.: 22/7 7 iuv Hie]..n, 23/B 1 juv han Vejlby og 29/8 I hun Kysing Fj.. 0m vandhønsene er blot at nævne en vintariagttagelse af \landt:i:lsb?9/i2 2 Randers og den i si-dste rapport omtalte Enqsnarre ved Brabrand Sø; den Daev veo søen rar rjl/. Blandt vadefuglene har vi hørt om mangb uinterobservationer af bl.a. ben oo AIm.Rv1e. Ellers kan nævnes hele 71 Dobbeltbekkasiner ved Brabrand sø d. 2o/Io ;. Tredækker 2L/9 L Btahtand Sø og I/1o I Tåning, Sø I 3 sene Sortktirer a7ttffi6.ø Vig ; en meget sen nluddgrklire 28/Io ved Salten Å; Kærløber I 29,/8 Kysing Fjord samt en flok på 50 gfgssfl}gg i Kalø vig så sent 'som 6/II - alt tyder dog her på en misiorståelse e1ler fejlbestemmelse, arten bør være ude af landet senest madio oklober og optræder i disse egne normalt enkeltvis ellar i småf1okke, oftest sammen med AIm.RyIe.

11 Iøvrigt har vi haft ial-t 3o vadefugj.earter i amlet i løbet af efteråret, foruden de allerede nævnte b1.a. StoD Kobbersneppe (2 obs) og 5andløber. Iblandt mågefuglene er også gjort et par inberessante observationer. Alm,K.iovB 2/8 I luloesgaafi og 29/8 4 Hassensør ; Dværqmåqe za/b L iuv ALtø og 29/8 2 juv Hassensør ; $f!g3!g I?/9 3 Lidt sene i Kysinq Fjord, samt 2o-25 (velsagtens F i.) 6/8 i salten Langsø. Alkelugle er som vanligt først og fremmest set ved Fornæs, oq jeg henviser derfor til special-artiklen om denne lokalitetr der nok er Danmarks bedste alkefugle-træksted. Herudover er b1.a. set J-o Alke l3/11 ved Dråby. Ln ] l3l5!g sås zo/6 i Århus Havn og efterårets eneste obs af ryelglngglg var 29/12 2 Vejlby. B.ierqlærke er set oftere end vanl,igt : 13/11 I han xyrinq Fiotd, 4/12 f:-ox på s ex veo skader (indlandslokalitet!) og zo/lz I Sødringholm. Blandt iagttagelserne af ']]4 er den mest interessante ve1 B nordflyvende fugle over Snabeqård Skov. En Nøddekriqe bleu LI/7 set ved Ørting og i perioden l/8 -Lgig er 1-5 Nøddekriger set i Snabegård Skov. llu- 119vis findes der stadig an mindre ynglebestand af arten i de store,midtjyske skove (?). Den første efterårs-vandstær kan 23/Lo og det højeste antal uat I6/IL 11 ex. ved Funder Å. sx-qigeåtanden i Bråbrand 5ø trives endnul op til 3o er sel på en gang (21/8), og ialt 13 ex er ringmærket i løoet af efterårel. Eneste obs uden for rrsøenrr er I3/II 2 Kysing Fjord. Blandt drosl-erne bør først nævnes et kæmpetal z 3o/Iz 11 ooo (l) S.iaqqere ved Fornæs. Arten har jo på det nærmeste invaderet landet i december, små og større flokke er set overalt.også de mange (5) vinterobs af fvlisteldrosse1 er interessant, og desuden er Rinqdrossel set to qange, nenli-a I4/Ia L ved Århus ljniversitet og 7/LI I ved Vilholt tvlølle. Husrødstiert har været talrigere end sædvanligt' I 1øbet af juli måned rinqnærkedes 1l ungfuqle på Hjelr og fra beqyrdelser al septe-ber Lil midter af oktober er 3-B urgfugle jævnligt set i Vejiby. Desuoen sås 29/8 4 ex på Hassensør, og en han sang I/Lo i Lystrup. Blåhalsen ha.r atter i år gæstet Brabrand Sø, hvor I blev ringmærkel 3/9 og 3 ex set 8/9. Ved samme sø ringmærkedes ligeledes 3/9 "n 9lggggl""r*U83. 0g så har llunken glædet os ved at lade sig vinteriagttage i hele 7 ex.. a^^ ^.^.t,^ L-r cvin!6t nc or qill"ohafen. Ialt er kun rapporteret 4 observationer i hele Århus Amt, aå: riåffie 1,/11 (ialt rb fuqle) oq den sidste fra med.dec. (2 ex i Århus). tvlens dette skrives (med.feb) er der -+^ni^ i-^^- i r-nn-+ cå det tenner ti l ai l-l i\/tr.ltrtr 5 LdufI fi 19Er r r. fo ue L t r,ånlinctp s;ltchafevinter i mands minde. Oqså Stor Tornskade har optrådt i antal undermiddell ialt 12 ex'rden første hvoraf sås 7a/Lo. Rødryqaet Totnskede har oplrådt mere normalt, den er jo altid fåtallig om eftenåret. 1alt 6 ex fta I8/7 - IB/9. r 4F l1

12 B1andt finkefuglene har tre arter domineret :!3Æ;!9!g, Kvækerfi-nke og Lille Korsnæb. Sidstnævnte har siden november optrådt i småflokke overalt i skovene. ialt er indsendt B7 cbservationer omhandl"ende flere tusinde fuqle. Det største enkelttal et 16/L1 3oo Funder Å. tnteo i invasionen var også en del Storp Korsnæb, nenlig 18 obs af ca. 25o ex - de allerfleste fra \ps6sgård 5kov, hvor også oet størsre anta.l- sås 9/L2 56 styks (oet er marge!). Første Cmisken-obs var 24/La oq det højeste ta1 var 9/L2 5oo i ts flokke i Snabegård qkov. Allerede )/!a sås Bo hvækerfinker i Slaqba1le Bakker, fra primo nov, er arten almindelig i afle skove og fra med.dec. ses der i looolallige flokke. Ellers skal fra finke-fronten kun noteres det. påfaldende Lave anlal Gråsiskerer I største saml"eoe antal :? (:) Tilbage er så kun at nævne 2 obs af Hortulan z 3I/B I hun Lisbjerg Skov oq 3o/9 l, juv tv)indeparken, Århus ZT-i?IFåret viste normal mængde af SnespJ.rve, største sa,rlede arcal "urt var 2a ex., Niels Aagaard. l.j -i I iri:'iir-.,r:, jri r.frt-lr:l:j.)':: l( i,.,1 1.. r,1:1 1r.:;-.-..r ]l..,' I'ii.l: { r. l..::. :. r..1 i.: tl : r.-- i-l:r: 'i, - l t.. :t aiil L2

13 Olie i Arhusbugten Som det sikkert vides indtraf der en "fille"olieudladning fra Essos tanke på Århus havn her først i januar.det drejede sig om en slat På ca.14o ton, som ved et fejltryk blev fedt ud i kloarknettet og derefter videre ud i bugten.hurtigt kom Falck og Civilforsvaret på"pletten",og sammen gjorde de et stor! stykke arbejde med at i- ndfange pølen,men det lykkedes ej he- IL.uEu 1+ n^+ Llr'-+6 lrlrle a* uy na vy raal6 rrvyre efiå caåiter slap uden om afspærigerne'resultatet heraf blev'at der med tj-devani^+ +i I hfrlh rrj r}/ru!ev ir6r' i ahl6++ar nå ^l vr+eyreuls! ^n vy yq stranden fra byen og nordover.til 1ø Vig.Her fik den lokale befel-kning nu problemer,når hunden skufle luft- Ka- En 5E-årio kwinde fra Risskov fortæiler således til Århus Stiftstiende on en vikelig uhyggelig hændelse med hendes boxer."jeg gik på stranden med rnin hund,da den pludselig mistede fodfæste i en stor klump olie'og gled ud i vandkanten.da hunden gled,trak den mig ned,o9 da jeg viiie trække den op På stranden.igen,sad jeg selv fast i o1ien.jeg måtte sætte mig ned i oliesølet for at få skubbet rnig op på stranden- Hunden var indsmurt i olie. Så vidt oliehunde.men det var nu ikke.lige det,der skule snakkes om.uheldig-. vis skyllede osse en del olieramte havfugle op sidst i januar og først i februar.da omtalte er sket inden for vores distrikt,har vi prøvet at få en klaring over vor slemme skaderne er. Red.har derfor kontakted Anders ll'oim Joensen,som står for oliefugleoptællinger under Vildt Bj-ologisk Station.Vi spurgte ham l-idt om det 1okale uheld og om hvordan det står ti-l inden for oliefuglefronten. SR:Hvor mange fugle og hvaffor nogl-e? ahj: Sådea AHJ:sådan i grove træk regner vi med ca.1500 fugle,der blev tilsølet og formodentlig i langt de fleste tilfælde, er omkomment i løbet af nogle uger. SR:Ja,ja. AHJ:Størstedelen af dem var måger,0g det drejer sig om ca.1000,de optrådte primært i området fra fiskerihavnen op til Studstrupværket.Så var der vel en 3-4oo dykænder,overvejende edderfugle og hvinænder der var tilsø- Iederog de er givetvis omkorunet allesammen.dykænderne fandtes i hele vigenrosse ovre på Mols sidenrf.eks.ved Beqtrup Røn blev der set et Par loo tlisøteae.oesuden var der enkelte svaner(underforstået knop).så altså vi regner med henved l5oo og det skal nok enåda siges at være et minium'der kan godt være en del- flere spc'måger' SR:Vides der noget om hvor de omtafte fugle staruner fra? AHJ:Tjarikke rigtigt,men der er formodenlig tale om lokale og vintergæster fra nordiske l-ancle. SRiHar det nogen betydning for den bestand af måger og ænder der hører til i Århus området her om vinteren? AHJ:PÅ 1ængere sigt tror jeg ikke,det kan nok ha på kort sigt.men nu er Århus Bugten for måger så attrakeiv,ae der kommer nok snart nogle til fra andre steder.det var dengang det stod på, en ganske stor del af mågerne langs den kyststrækning jeg nævnte først der var tilsølede.det var ca.i/3 groft sagt,så man kan sige at det akut et ret stort tab, ikke l SR:,f ov. AHJ:Nufærdes jeg daglig i området,og der ser ikke ud til at mangle någer. SR:Der har ikke i de to sidste årsberetninger fra VBS stået noget om olie- '1dl 6 l-'6f\råar-- AHJ:--det betyder faktisk at vi de sidste 2-3 vintre ikke har haft nogl-e af de virkelige store katastrofer. Vi har haft små forureninger eller mellem forurcninger,som den her.det er jo hverken nogen helt lille el]er nogen helt stor katastrofe'og dem har vi haft nogle få stykker af om året. 'Men katastrofer hvor Io.ooo af fugle er omkommetrsom vi havde tidligere' har der ikke været de senere år.det kan nu skyldtes flere ting,vi har b1a. osse haft mil-de vintre,vandet har ik-.ke været så koldt,men jeg tror også det har betydet noget'at vi har øget beredskabet mod olieforurening.det har så haft en psykologisk,såfedes at der faktisk svines mindre. SR:Er der ikke noget med at jægene,er er begydt at notere deres fund. af oliefugle og sender dem til- jer,og i dermed har bedre kontrol- med hvor jmange der ofil]<ofiuner? AHJ:Jov,vi har jo haft kontakt mængder, hundrede af jægere,som har givet indberetninger om tilfæide,miljøstyrelsenson driver den bekæpelsesmæssige overvågning de har jo dget deres indsats betydeligt.så er olien jo osse blevet dy- 17

14 rere imel-iem tiden,så man nok udnytter den bedre. SR:Jeres arbejde? AHJ:Vores opgave er at udviklingen i olieforureningen.at rnåle dens omfang og det har vj- nu gjort siden Det 9ør vi på forskellig måde,dels har vi selv vores overvågning i forbindel- ; se med flytæ1linger,så har vi optællinger langs strande.så har vi kontakter med mængder af strandfogederralm. jægere og sågar med en de1 ornitologer lom indberetter når der er. optræk til noget. SR: Tak. /4"'r; ';is;s$å:t1l,{år:'" Ir I Iit \/' t 6..lc, i I -. ' '... E --'-,-... i '. it If, \, : f{l.*^."4 /+'A-r?ste '72 I i. i -ell;l +e &r,r{

15 Eleonorafalkens hævn I Skjern var d.er fornylig mød_e med Frank Wenzel, hin berygtede falkonelr der skulfe vise tre film. Und.ervejs blev han konfronteret med spørgsmål som "Når d-u nu er så ve1- menende, som Cu'siger, hvord.an kan det så være ai så mange organisati_ oner_fordømmer dig? Hvor ei El_eono_ ralalkene fra dit og l,igurd Bruhns togt ti1 Mogador-øen? eic. Fran Wenzel forlod mødet efter før-

16 Grund F j ord Gr,rnd I'inrd ar an I arrrrrrrdoi: f innnarm med udløb i Rand-ers Fiord- ved llooel1.-rse - Dct spnl ed"e vandaf eal ttåoar on On hr T don acl Iioa del- af fjcrden find"es en del små øer og holme bevokset ned- især ci rr hlz^n \1 r Er.i shøns og Tp. Lappedykker anbringer deres rcdpr F'-inrdon pn nå hooco ci dan omkranset af rørsumpe. På nord.- si-den fra vand,kanten til d"ieet. nå crr^ ci Å an c f o+ l-ra,4 ^-^ r.ir +Å l>o-7, m.), visse steder helt ind ra_l JernDanen (Kanoers-Kyomgaror. I alt er der ca. 6o ha. rør.hvoraf Bo-9o a,6 høstes år1igt, dels rnanuelt, d.e1s med selvkørence høstnaskine. På nordslden er der agerjord nord fnr dioof monc don nå crråaiåan i ndcn for rørqrrmnana or onco mad horrcdqrol.i ot v oræc ån- lznrar-r uv5 r\wt 'lurdrker vlsse steder ind moc' iernbenen.?ateegt FJ'trD tr'inrdan fnrrrrarpq mad cni ldarronn fr: et nqr 'l endchrar. DerimO,l hpr ÅlI-inoåhrn nrr fåar oh h\/+ renseaolæs rrod A-l I i roåer øqt fnr rjurusll, fi^-^^^ vb Å^ ue -----^ vdlbuq IU!_- e^- ^rr-'-a^1--+eriet i Af _ lingåbro, er nedl-agt. 0m sommeren er der en d-el, sejlads med lystmotorbåde. Diget langs nordsid-en af fjorden giver gode ovcrsj gbsmuligheder over fjorden, men tilkørselsforholdene er d.årtige. Der er offent]ige veje Eif fjorden ved Uggelfruse o[ Ftoes åoldeplads (H på kortet). YNCLE FI I:}T,E 1 q21-1 9'6 Lille 'r lapped.ykker. Sandsynligvj,s -rr an,zal+a År r-,1.a. i Toppet LappedJkkgr. 1o-2o par l-:- hircrt år lr r la taaioarc do qonaste år. Krikand. 1-2 hvert år. Atlingand. L-j pat d-e ffeste år. Gråand-.!-B hvert år. DKeand. 1-, nvert ar. Taffelend Trol-dand,. Sand-synligvis 2-1 å.x- 116 u. No9 HoLLAttott)6 RG - v o oea' a!t E G(ero atorg lo Målestok 1:50.ooo P=Pumpes tation af- Jernbane (Randers-Ryomgård) J-r.rallr.! Dige

17 årligt. Gravand.!-B årligt. Knopsvane. Yngler hvert Vandrikse. Mulievis 1 i TW6- Plettet RørvaEtel. mrrliorriq I i Grønbenet Rørhøne. enkelte år1igt Blishøne. 5o-Bo årligt. Strandskad-e. muligvis I i I9?4. Vibe. Aln. på engene. bagegang, J-9722 Io-I2 til- t-, i r97r/76. Rød-ben. I97I-I971 z 5-lo, \874-76: Gøs. Lilfe fremgang fra 1-5 L f972 til 5-1o i 197r/76. Skæsme.ise. Muligvis I i Bynkefusl. 1o-1! årligt. rt^!!^--^1 z c å-rl_gt I\dU UgIFdI. )-) dllj Stor Præstekrave. I i ?. Dobbeltbekkasin. Abenbart i til- TEE- KærsanEer. f-6 år1igt. Rørsanger. alm. - konstant antal Græshoppesanger. nuligvis 1 i aln. - har været i- til- Tornsanger. Aln. ved. engene. Engpiber. Aln. ved. engene. Hvid Vipstiert. Ca. 2o år1igt. Gu1 Vipstiert. Ca. 2o år1igt. Rørspurv. Meget almind.elig.! B4{: E4E!$!! -ryq-re - ve! - q BgU I{98!-192q-=-\27Q Rød.strubet Lom. I 1-r/7-71 T,ille Lappedykker. Høres især om s omneren. Toppet LappeCykker. Alm. marts- ;l-t.øon, unatæalsesvis februar og d-ec. Max 75-9o j- juni/ju]i. kker. f I/6-74 {la. Slexv. Enkelte fra maj-sept. WT-Tnq max. 6 i aus I_'islreheire. A1m. marts-aug., max. )o i ju1i, end-videre I 8/2-26. Rørd-rum. 1 set i 19Zl ifø1ge 1o- Ka-L Jæger. Hvid. Stork. 1-2 hver sommer. Sort Stork. 1 skudt i I97+ LføIge Ants-Avisen, Rand-ers. I(rikand,. A1m. båcle forår og efterår, max. Jo-lo i marts/april. åti-in$an*. I'åtal1ig trækfug1, max, r-o r_ Junl_. Grå?.nd.. Foruden ynglefuglene træk/ rastend.e fra feb., max.,o-2, L narts/apri1 samt lo i august. Spidsand. I i marts Foto Kaj Halberg

18 Pibeand. A1n. båd.e forår os ef- E:#: uerdi i ^^ i ^-.ni r /--l t ule^. f uu L dylll/ luaj ^- u,:r 5n i nkt. /notr. endvidere 2 i juni og aug Skean{. Sand.synligvis kun ynglefuglene, max. 5-6 fra april. Taffeland-. Ses hele året, max. 1-;;;EE-mqi no ln qanf-nnrr w! rtrsj Troldand-. Småflokke hele året. max.!o :- jan. og juni, 6o i aug. og foo-15o i maj. Bjersand.. 2 9/9-7o. Havlit. I 2r/II-72. Sortand.. Få om vrnteren I97o-72t nax:ø i marts. Hvinand. alm. fra ult. okt. - ult. maj, max. I75-2oo i narts. Toppet SkallesluEer. Ses næsten arl-r_gt, r,^.ax. + ]. nal-junl_. æstor Skaflesluqer. Meget a1m. t'rå nnlr 'i:r I m, i r,ry 22tr i mrr_l-c t uru^. LL/ L llslv). Gravand.. Alm. febr.-rnaj, ofte 50-1oo, und-ertiden overvintrende. Gråeås. A1n. om foråret fra feb. ti I nri. mav. 2\ desud-en alm. t xrs^. L/t! om efieråret, max. 75-Ioo d. 22/9-71 oe 85 5/ro-75. Sangsvane. Næsten hver vinter +; 1 apt ^-rl af I -^-- E^ I *..! ila^. )w! nr4r -+^ u J Knopsv'rne. Ses hele åre'',, især vinter o og forår, max.1!o-2oo i f eb./rnarts, 6o-lo i jut:- I)lJ. Musvfrgc. 1-2 fouragerende hel-e året, max. 4 i september. -^ LåCdenbener, flusvåge. 1 marts,/aprrr r9'/>. Spurvehzg. l-j forragerende, yngfer i Floes Skov. 'l moå mrr+c 1 Q? 1 na f ah /(t va) L-v. Havørn. 1 ad-uit d.. 2/+-7l. Ses regelmæs -r6ut ^; -+ ^^6+ Ddnru-. lige iagttagelser: I)loz I 24/Io, 1 0?1. r o 1 0,/c l ar) )-)1. 't )1 1ettL., /q /tltt 10tLL. '. 'l 16 24/r. 24/r, Tq27/8, 1976: OtÅ. -l r? o 2r/7. )tr, /a T{Zr/a, r9z5; r-q-t/r, te r?-::t5z8, ) =-z-.!--y' L+ 1/t. JJ-La.r!æI1lØ E. I Z6/ / Oe 16/ L-L- / a - 19 II/Io-75 og 16 Il/I-16. Fi-skeørn. t971: I I+/B oe 3/9. Tf74iT-med--iuni ^- u6 -^n u,su. au6. rr_1 urt. sep. ty/> : l rastend.e rta fn^ -- r/!. du6. +il urr - n P rarnlark. t--z rour alsut urd^. +-) L - Vand-rikse.l 26/l.2-12, I-2 okt. ffit^-- /> og z 6/6-/6. Plettet RørvaEtel. Måske ynefende L ry/l, nøte tra!6/> t1-l l+/6. Grønbenet Rørhøne. Ynglefugle,re, dog J ved islri kanal 8/2-76. Blishøne. Få overv-ntrer uudertl* d cn. nrrer 1 nr -i mnntg. Strandskade.tr'åtallia både forår og efgår. Vibe. Nogle hund.red.e om fo:året, - - nllagerende hele ept. f,de tuåind-e på træk on efter-' året. Stor Pr'aestekrave " 7 d.. 17/1-7lt I I/!o-72) og 2 hele sor.rmeren /1. Hjeile. f'åta]1ig om foråret, a1m. 6Ji-?f,Eeråret mai. 22J i sepi. Elrclqlie,fle. 2 d /6-7I. l.. i: i.e.l i:alber;

19 Pobbeltbeklagj-n. 1-2 af - ynglefugl-ene overvl_ntrer vt-sse år, max. 2o i aug.-sept. S-tor Regnspove. Alm. på træk junr--aug. max. 75t enkelte i sept. samt afm. i aprii, max. 2). Mudd-erkl-ire. Ses hvert år, i mei og Jutr_-sept., max. 4-1o. Tinksrned. B 24/5-7o. BødPen: Fåtal1ig på træk om efteråret, el_1ers kun ynglefugl_ene. Hviclklire. Enkelte i august og F6iT6m;;, max.! i sept lsl-and.sk Ryle.!9742 sept-nov. i a1t 2oo-Joo, junj--sept. 74/7, nax.!o. Alrn. Ryle. Forår max. 5o-75 naiffi.leffierår med. juli-u16 oki. uq^. 1^^^ r9v9 { r DvPu., -^^+ i^- que! rryt'c fl uusind,e 16/9-71. Brushane. 1e /r-7+. Klycle. 2 26/j-lo, 2 IB/5-71 oe I 16/5-76. Svartbag. Ses især our vinteren. Sild.e-, Sølv-, Storin- og Hættemå- æ. Arm. Sorttelne. Enkelte i maj og juni- -E-væ-åi; max.!-1o nea. roå;-7+. Fjordterne. Maj-sept. max. 25-5o ftezi- 5o--loo-pr.- juli /2, iæire ce seneste ar. D\rærsterne., d,. 2/7 oe,/8-72. Splilterne. Ses juni-aug., nax. 2J, færre cl-e seneste år, I 2J/)- Mursejler. Med-. rnaj ti1 ult. ju- Ii, max. Bo, dog op ti1 2oo i 7I. Jsfugl. I 1o/5-74, 1 I/II-71 oe 7 Ao/Io-16. *-*:g{9;. tll..lglu sommeren, uudrrruudrrr5 r ;urr/august, 1o. ooo med,io s ept ernber llf 4, enkelte primo nov. 16. }y- og Digesvale. Alm. om sornneren, max. nogle hund_rede. Skæsmejse. 2 22/t-7r, 1 2o/2, Lz/ fr;-tg7ft. oe 2/ti-29, igza','å - ' f eb.-marts, set dagligt ju-ni-okt., max. 6 i august. Yindrossel-. Op ti1 2oo på engene 1 marts. Greshoppesanger. 4/5-+/7-7, nøres =...#^' l-, enkelte d.age 2, måske ynglen- Skærpiber. I 6/9-7o. Hvid og Gul Vipstjert. Max.!o i s eplen0er. Stor Tornskad-e. 1 jan. ti1 anni l og okt.-d.ec. næsten hvert Stær. Titusind.er overnatter 1 røffie enkelte dage fra ult. juli ti1 neclio oktober.. 5/Io på engene i d-ec. 1o-5o +/II-77. Flemming Falk Kaj Halberg

20 Sminked,e lig Qnm a+ ll^^^i +;,,+ lr j!,u-r Ur v u rlludret3 h^c'l oa I i Åa+ ue u århusian-ske bybi-1led-e er d.er startet et Lrd-sa1g med ud.stopped.e fugle i en nedlagt antikvitetsforretni nr i de- i ndrc hw. J vindrret hænger et skilb med. konservatorens navn - med gotj_ske bogstaver. Det helt igennem antikke (foræ1dede?) præg und-erstreges ydermere af at horredneri:cn rf do rrdcl--i 1l ado Årrr er rovfugj-e i alle mulige forvredne og unaturlige stillinger (d.et skal jo se naturligt ud.) - ind i- mel-fen ses en rørdrun, flaningo, Sort (Afrikansk) Stork, Isfugl m. m. - alle ekstreme arter. d-er meget 1ænge har vær-t eftertragtede som støvsanl-ere j_ stuehjørnerne. 6n ting er d.og ikl(e h;lt foræ1- det, nemlig prlserne! De i vlnduet_udstil-ied-e fugle er en Rørhøg LiI,ro kr., en lys Musvåge til- 4oo kr. Sort Srork til Bf! og en Rørdrun, der er,'solgt" Konservatorernes fag har 1ænge været und-er ornlthologernes bevå.- genhed-. Speci-elt bekyrnret har rnan været over den store interesse i

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere 3. Årefodede 4. Storkefugle 5. Mågefugle 6. Terner 7. Alkefugle 8. Vandhøns 9. Vadefugle 10. Hønsefugle

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

Kap Verde Øerne. 14/11 20/ Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst)

Kap Verde Øerne. 14/11 20/ Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst) Kap Verde Øerne 14/11 20/11 2016 Lilly Sørensen (foto) og Niels Bomholt (tekst) Rejsen var en chartertur købt gennem Star Tur, der undervejs blev omdøbt til Tui. I rejsen til ca. 6.500 kr. var inkluderet

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Namibia: Fugleflokken skal passere Sahara-ørkenen. Det har været et usædvanligt tørt år uden megen regn, så vandhullerne er udtørrede. Flokken

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere