Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet"

Transkript

1 M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord for Limfjorden i Thy er et naturreservatet på ca ha. Det består af vidtstrakte engarealer og rørskove samt lavvandede, brakke søer. Lokalitetsnavne nævnt i teksten samt yderligere beskrivelse af Vejlerne fremgår af feltstationens hjemmeside: Her findes også en beskrivelse af arbejdsprogrammet for Vejlernes Feltstation. I forhold til denne beskrivelse var der for efterårsprogrammet markante ændringer i Fra august reduceredes antallet af tællinger i Vejlerne fra 6 til ca. 4 månedlige tællinger, og de to linietakseringer ( Selbjergtaksen og Aruptaksen ) udgik af efterårsprogrammet. Desuden overgik optællingen af Harboør og Agger Tanger til Tippernes Feltstation. Til gengæld blev flere områder udenfor Vejlerne omfattet af arbejdsprogrammet for Vejlernes Feltstation i efteråret. Det drejer sig om følgende EF-fuglebeskyttelsesområder i Nordjylland: EF 1, EF 2, EF 26 og EF 27. I disse områder blev der gennemført 1-2 månedlige tællinger mellem marts og november. Udenfor Vejlerne gennemførtes som hidtil desuden 1-2 månedlige tællinger mellem marts og november af Lønnerup Fjord (EF 19), Fjordholmene mellem Aggersund og Bygholmdæmningen (EF 8) samt Løgstør Bredning syd for Bygholmdæmningen (EF 12). Driftsforhold og vandstand På grund af en meget nedbørsrig vinter var vandstanden høj i alle delområder frem til midten af april. Resten af foråret var varmt og meget nedbørsfattigt, derfor tørrede Vejlernes brakvandsenge alligevel relativt hurtigt ud i forårssæsonen. Den nye slusepraksis for Centralslusen på Bygholmdæmningen, som blev vedtaget i efteråret 2001, fremskyndede desuden udtørringen på Bygholmengen. I følge den nye slusepraksis kan vandstanden på Bygholmengen bringes ned i niveau 15 under DNN allerede fra den 1. marts. I år fik den nye slusepraksis tilsyneladende ikke konsekvenser for de rastende fugle på Bygholmengen i

2 2 forårssæsonen. På sigt kan den nye praksis imidlertid tænkes at få konsekvenser for områdets vigtige forekomster af især rastende andefugle, hvoraf flere arter regelmæssigt optræder i antal som efter 1% kriteriet er af international betydning. Konsekvenserne af denne nye slusepraksis er i øvrigt allerede belyst for ynglefuglene (Rasmussen & Nielsen 2002). For at undgå en for lav vandstand på Bygholmengen er det desuden vedtaget at kompensere med indtag af vand fra Øster Landkanal, hvilket blev foretaget flere gange i løbet af foråret og sommeren. Øster Landkanal afvander et landbrugsareal på 6000 hektar og er derfor meget næringsholdigt. Sommeren 2002 blev både meget nedbørsrig og varm. Det medførte en høj vandstand i alle delområder. På Fig. 1 er vist vandstandsforholdene på Bygholmengen og her ses det høje vandstandsniveau i sommermånederne tydeligt. Udledning af vand ved Centralslusen i juli, kombineret med en nedbørsfattig sensommer og september, gjorde at vandstanden på Bygholmengen kom langt under gennemsnittet en stor del af efteråret. Først med nedbørsmængden i oktober og november, der var over gennemsnittet, kom der igen en vis vandstand i området. På Bygholmengen var der imidlertid endnu langt op til gennemsnittet for (Fig. 1). Fra omkring den 1. juli bemærkedes en omfattende, og hidtil uset, opvækst af et tykt grønt algelag der lagde sig som en dyne over alle lavvandede arealer på Bygholmengen (Fig. 2). Årsagen til denne opblomstring af alger er ukendt, men måske er der en sammenhæng mellem algevæksten og indledningen af det meget næringsberigede vand fra Øster Landkanal. Algevæksten fik tilsyneladende betydning for både antallet og fordelingen af fugle i området. Da algevæksten var på sit højeste var det påfaldende at alle algeramte områder var fugletomme og selv efter algevæksten var forsvundet i oktober og november, var det påfaldende at alle andefuglene udelukkende lå i de tre store søer langs Bygholmdæmningen. De dominerende vindretninger fra østsektoren i efteråret fik givetvis betydning for Lund Fjords vandkvalitet som formodes at være bedre end i tidligere år, da der ikke var tilbageløb af næringsberiget vand fra Øster Landkanal. Antallene af rastende toppede lappedykkere, taffelænder, dværgmåger m.m. i Lund Fjord var således påfaldende høje gennem hele efterårssæsonen, og formentlig har fødegrundlaget i Lund Fjord i år været langt bedre end tidligere efterår.

3 3 Vandstand på Bygholmengen Vandstand 0 Gns Gns målinger Pentade Fig. 1. Vandstand på Bygholmengen Fig. 2. Udbredelse af algeopvækst på Bygholmengen i juli-septemper 2002.

4 4 Lappedykkere, hejrer og storkefugle Forekomsten af toppet lappedykker var især bemærkelsesværdig i Lund Fjord, hvor det hidtil højeste antal for lokaliteten blev registreret i september (Fig. 3). Toppet Lappedykker, Lund Fjord, septembermax Antal År Fig.3. Toppet lappedykker i Lund Fjord i september Som tidligere sås også i år rastende nordiske lappedykkere i Østerild Fjord. I april sås op til tre fugle der efterhånden udviklede fuld yngledragt og endda udførte parringsspil. En fugl i yngledragt sås tillige i Tømmerby Fjord i midten af april måned. I perioden fra slutningen af maj til starten af august optrådte flere silkehejrer i området. Op til fire sås fouragere sammen på flere datoer, men forekomsten har med sikkerhed omfattet 6 og sandsynligvis 10 forskellige individer. En sølvhejre var også langtidsstationær idet den sås i perioden mellem midten af juni til starten af september måned. Årets første skestork ankom den 18. marts. Gennem foråret blev især Bygholm Vejle og Vesløs-Arup Vejle benyttet flittigt som fourageringsområde for ynglefuglene fra Nibe Bredning. I en periode i april måned stod op til 3 adulte fugle på øen Melsig i Arup Vejle og gav håb om at arten skulle vende tilbage som ynglefugl i Vejlerne. Imidlertid observeredes ingen yngleindicier. I stedet byggedes en stadigt større flok op, bl.a. på grund af et stigende antal 2K-fugle der ankom gennem april og maj. Første flyvefærdige ungfugl ankom med forældrefuglene allerede den 3. juni. Gennem sommeren ankom stadigt flere familieflokke og i midten af august kulminerede antallet med i alt 42 individer, hvoraf 13 var ungfugle fordelt på 7 kuld.

5 5 I starten af september begyndte borttrækket og sidste flok på fire fugle observeredes den 11. september. En adult skestork bar orange farveringe med koden KN. Fuglen stammer fra Schiermonnikoog i Holland, hvor den blev ringmærket som redeunge den 24. maj Fuglen blev første gang aflæst på Bygholm Vejle den 1. juli. Her blev den i perioden frem til den 21. juli, hvorefter den først sås igen den 10. august og indtil den 9. september. Noget overraskende viste det sig at fuglen i dagene mellem de to forekomstperioder i Vejlerne, havde taget turen ned og op gennem Jylland, da den blev set og aflæst den 8. august i Hauke- Haien-Koog i det nordlige Tyskland. En sort ibis rastede kortvarigt på Bygholm Vejle den 22. juni. Svaner Årets forekomst af knopsvaner var på niveau med de seneste fem år (Tabel 1. De største antal blev noteret i fældningsperioden mellem maj og september med maximum på 647 individer den 9. september. Indtil september var de vigtigste lokaliteter Selbjerg Vejle og Glombak, mens Østerild Fjord og Lønnerup Fjord var de dominerende lokaliteter resten af året. Der blev som de foregående år registreret meget lave antal af pibesvaner i såvel første som andet halvår (Tabel 1), og der sås kun nævneværdige antal i en kort periode i slutningen af oktober. Maksimum var 147 individer den 21. oktober, hvor størstedelen blev registreret i Arup Vejle. De største antal af sangsvaner i første halvår blev registreret på Midvintertællingen i midten af januar med maksima på 964 individer ved Lønnerup Fjord og Revlbuske den 16. januar samt 560 individer i de østlige og vestlige Vejler den 18. januar. To adulte samt en ikke udfarvet sangsvane oversomrede i reservatet. Endvidere sås allerede den 23. september tre årsunger i Lund Fjord, hvor de opholdt sig indtil den 1. oktober. Udover det er en meget tidlige ankomst, var det desuden bemærkelsesværdigt at de tre ungfugle ikke havde følgeskab af forældrefuglene. Normalt holder sangsvanefamilier sammen igennem hele vinterperioden. I andet halvår var største forekomst 340 individer den 27. november, men formentlig kulminerede antallet først i december hvor Feltstationen ikke var bemandet. Gæs Forekomsten af sædgæs var i såvel første som andet halvår på samme lave niveau som i de seneste år (Tabel 1). Endvidere blev de største antal i både første og andet halvår registreret i de østlige Vejler samt på Thorup Fjordholme med maksima på henholdsvis 138 individer den 11. februar og 259 individer den 27. november. Helt frem til midten af 1990erne blev der regelmæssigt registreret over 1000 sædgæs i området i vintermånederne, hvorefter antallet især i de vestlige Vejler har været vigende.

6 6 På Midvintertællingen den 18. januar taltes 2200 kortnæbbede gæs i området. Antallet var herefter stigende, og allerede i midten af februar blev der registreret 7000 individer. Gennem hele marts optrådte der konstant omkring individer i området. Det største antal var den 20. marts, hvilket er dagsrekord for området (Tabel 1). Desuden kan nævnes den 26. marts, hvor trak til overnatning på Bygholm Vejle. To kortnæbbede gæs oversomrede i reservatet, men i begge tilfælde var der tale om skadede individer. Den helt store dag i andet halvår var den 19. september, hvor kortnæbbede gæs i løbet af dagen trak hen over området mod sydvest. En del af gæssene afbrød trækket for at raste i reservatet, og det vurderedes at omkring 3000 individer i løbet af dagen havde opholdt sig kortvarigt i området. Efterårets næststørste dag var den 5. november, hvor der taltes 1292 individer. Forekomsten af grågæs var såvel i første som i andet halvår på samme høje niveau som de foregående år (Tabel 1), og for fjerde efterår i træk blev der registreret over individer som dagsmaksimum. Det største antal var individer den 29. august. I foråret blev der talt op til 719 bramgæs den 19. april, hvilket er et højt antal for området. Antallet af rastende bramgæs om foråret har været stigende i området gennem de seneste år, og for blot få år siden var dagstotaler på over 100 individer usædvanlige. Svømmeænder Forekomsten af gråænder var i første og andet halvår på niveau med de foregående år (Tabel 1). På Midvintertællingen den 18. januar taltes 3039 gråænder i reservatet, hvilket var første halvårs største antal. I efteråret kulminerede antallet i november med et maksimum på 4766 individer den 19. november. Både krikand og pibeand optrådte under forårstrækket i antal over middel (Tabel 1), og dagsmaksima på henholdsvis krikænder den 3. april og pibeænder den 12. marts var for begge arter de hidtil højeste registrerede forårsforekomster for området. De to arter var uden tvivl begunstiget af den høje vandstand i reservatet i marts og april. I fældningsperioden (juni-juli) blev der talt op til 2736 krikænder den 8. juli, hvilket er et meget stort antal for denne periode. I efteråret var forekomsten af både krikand og pibeand langt under middel (Tabel 1), hvilket givetvis skyldtes en meget lav vandstand i reservatet i det meste af efteråret. De øvrige og mere fåtalligt forekommende arter af svømmeænder, knarand, atlingand, skeand og spidsand, optrådte næsten alle både forår og efterår i antal omkring niveauet for de seneste år (Tabel 1). Der blev i foråret registreret tre amerikanske krikænder i reservatet; to hanner sås i slutningen af marts på Bygholmengen og én han sås i midten af april ved Vesløs Vejle.

7 7 Dykænder Som forårsrasteplads har Vejlerne kun ringe betydning for troldand og taffeland, og de to arter optrådte kun i nævneværdige antal i andet halvår (Tabel 1 ). I fældningsperioden (juliaugust) blev der registreret op til 566 troldænder den 10. juli og op til 839 taffelænder den 6. august, mens maksima i efteråret for de to arter var henholdsvis 990 individer den 9. oktober og 1646 individer den 16. september. I Lund Fjord blev der registreret et usædvanligt stort antal Taffelænder i september (Fig. 4). Taffeland, Lund Fjord, septembermax Antal År Fig. 4. Antallet af taffelænder i Lund Fjord i september Første halvårs største forekomst af hvinand blev registreret på Midvintertællingen den 18. januar, hvor 1669 individer taltes i reservatet. I andet halvår var maksimum 1098 individer den 21. oktober. Den 11. oktober, sås 3838 toppet skallesluger fouragerer i Løgstør Bredning ud for Bygholmdæmningen. I Vejlerne er lille skallesluger en fåtallig træk- og vintergæst. Antallet af rastende fugle har dog været stigende de seneste år, og årets maksimum på 58 individer den 27. november er rekord for området. Rovfugle Forekomsten af blå kærhøg lå på normalt niveau både forår og efterår (Tabel 1). De højeste antal fremkommer ved optælling af kollektivt overnattende fugle i henholdsvis Selbjerg Vejle og Tømmerby Fjord. En juvenil havørn, der ankom til Vejlerne i november 2001, overvintrede og sås i området indtil begyndelsen af marts. I dagene den marts rastede en 3K. Den fik selskab af

8 8 yderligere en 3K-fugl den 29. marts. Den 8. september rastede en 1K-fugl kortvarigt på Bygholmengen, og fra den 14. oktober rastede en 2K-fugl (primært på Bygholm Vejle) frem til årsskiftet. En yngre kongeørn sås ved tre lejligheder mellem den 6. september og den 10. november. På første-dagen ivrigt jagende grågæs på Bygholmengen. Forekomsten af vandrefalk var den hidtil største i Feltstationens historie (Fig. 5). Op til 6 individer sås på flere datoer både forår og efterår. Desuden oversomrede to 2K-fugle. Af sjældne forekomster kan nævnes en trækkende 2K-fugl steppehøg ved Lund Fjord den 24. maj samt 2 observationer af aftenfalk: En adult han ved Hanvejle den maj samt en 1K i højspændingsmasterne i Bygholm Nord den 29. august. Vandrefalk Antal observationer År Fig. 5. Antal vandrefalke registreret årligt i perioden Blishøne og Trane Blishøne havde en af de laveste totaler om forår set siden 1997 (Tabel 1). Efterårsforekomsten var også lav, dog med en stigning i forhold til 2001 (Tabel 1). Fordelingen af efterårsfugle var meget forskellig fra 2000, der var det seneste store år i Vejlerne (Tabel 1 og Fig. 6). Især var det meget høje antal på Bygholmengen i år bemærkelsesværdigt, hvor alle blishønsene lå i henholdsvis Vest- og Midtsøen. Omvendt var antallet væsentligt lavere i især Selbjerg Vejle, Vesløs-Arup Vejle og Østerild Fjord, mens blishønsene manglede helt i Glombak. Antallet på Bygholmengen var yderligere bemærkelsesværdigt ved at samtlige fugle var forsvundet allerede i midten af september uden der var en forøgelse i antallet på Vejlernes øvrige lokaliteter. Fordeling af Blishøne på lokaliteter ved efterårsmax. 31. august 2000 (N: 7287) Kogleakssøen 30 Han Vejle 47 Lund Fjord 154

9 9 Fig. 6. Antalsmæssig fordeling af blishøns på lokaliteter i Vejlerne ved kulminationen den 31. august Fordeling af Blishøne på lokaliteter ved efterårsmax. 30. august 2002 (N: 3830) Kogleakssøen 20 Han Vejle 18 Lund Fjord 145 Selbjerg Vejle 185 Østerild Fjord 1590 Bygholmengen 1510 Tømmerby Fjord 47 Vesløs-Arup Vejle 315 Glombak 0 Fig. 7 Antalsmæssig fordeling af blishøns på lokaliteter i Vejlerne ved kulminationen den 30. august Forekomst af Trane i Vejlerne

10 10 Fig. 8. Antallet af traner i Vejlerne registreret henholdsvis årligt og i sommerperioden i Forekomsten af trane blev påny rekordstor (Tabel 1, Fig. 8). Op til 22 individer sås i foråret mens 13 individer oversomrede. Efterårsforekomsten indledtes i begyndelsen af august, men først med en markant stigning i september og en kulmination i slutningen af oktober. Maksimumforekomsten var den 25. oktober med 92 individer, heraf var 10 juvenile fordelt på 7 kuld. Årets sidste observation fandt sted den 17. november. En markant flok på 55 fugle, der tilsyneladende primært bestod af 2K-fugle, indeholdt en farveringmærket fugl. Den blev ringmærket som redeunge 17. juni 1997 i Daschower Wald i Tyskland og en række genmeldinger har vist at den overvintrer i Spanien. Aflæsningen i Vejlerne den 30. og den 31. oktober var første aflæsning af fuglen siden Vadefugle Hjejle optrådte med normale antal i foråret mens efteråret var meget fåtalligt sammenlignet med de seneste tre efterår (Tabel 1). Forekomsten af brushane har været bemærkelsesværdig de senere år ved at forekomsterne i foråret og efteråret har været dalende i forhold til tidligere. Til gengæld er hannernes fældningstræk i sommermånederne blevet stadigt mere talrigt (Fig. 9). For tinksmed blev der registreret de hidtil højeste forårsantal for området, hvorimod antallet i såvel sensommeren som efteråret var lavt (Tabel 1). Brushane

11 11 Fig. 9. Antal brushøns registreret i Vejlerne henholdsvis i foråret og om sommeren Dværg- og krumnæbbet ryle havde de laveste efterårsantal i mange år. Således sås blot op til 6 individer af begge arter. Forekomsten af islandsk stor kobbersneppe var bemærkelsesværdig talrig både forår og efterår. Forårstrækket var markant gennem hele april, hvor op til 9 individer rastede i midten af måneden. Fra starten af juni begyndte fugle igen at blive et markant indslag på især Bygholmengen. Op til 15 fugle rastede i begyndelsen af juni. Fra i begyndelsen af august dukkede de første ungfugle allerede op, men det var især i september de blev talrige. Således rastede op til 21 individer i begyndelsen -, 17 i midten- og 15 i slutningen af måneden. Årets sidste observation skete den 6. november. Af sjældne vadefugle sås en damklire den 3. maj og en 1K stribet ryle den 28. august. Desuden hørtes en spillende tredækker langs Øster Landkanal i midten af maj. Måger og terner Dværgmåge optrådte talrigt både forår og efterår (Tabel 1). Især var antallet i Lund Fjord i efteråret bemærkelsesværdigt højt fra juli indtil årets sidste observation i starten af oktober. Således sås op til 46 fugle i slutningen af august. tre rastende rovterner i Pytoddelagunen lavede regelmæssige besøg på Bygholmengen den 31. Juli, og dagen efter sås endnu et enkelt individ. Svaler og stær

12 12 I Tømmerby Fjord og Lund Fjord fandtes to store overnatningspladser for digesvale med op til henholdsvis 9000 og 3200 individer i august. Den 9. september taltes landsvaler, hvoraf de fløj rundt i skumringen over rørskovene i Selbjerg Vejle. Stær overnattede i stort antal i den nordlige del af Selbjerg Vejle (både forår og efterår) samt i Lønnerup Fjord (sommer). Op til sås således i Selbjerg Vejle i slutningen af marts, mens op til samledes til overnatning i Lønnerup Fjord i juli. I alt tre rosenstære gæstede området; 2 adulte sås i selskab med stære i slutningen af juni og starten af juli. Den ene fløj til overnatning med de mange stære i Lønnerup Fjord. Desuden sås en juvenil i selskab med stære i midten af september ved Tømmerby Fjord. Øvrige arter Fra begyndelsen af august optrådte hvidvinget korsnæb invasionsagtigt i stort set hele landet. I Vejlerne smittede det af med tre observationer af op til tre fugle i november. Bjergpiber optrådte talrigt i efteråret. De første dukkede op i slutningen af oktober, og i anden halvdel af november sås som maksimum op til 36 fugle på Bygholm Vejle. Reference Rasmussen, A.F. & Nielsen, H.H Ynglefugle i Vejlerne Nyhedsbrev fra DMU, Afdeling for Kystzoneøkologi. Ligger på elektronisk format på afdelingens hjemmeside, Tabel 1. Vejlerne, rastende fugle Forår Efterår Fiskehejre Knopsvane Pibesvane Sangsvane

13 13 Sædgås Blisgås Kortnæbbet Gås Grågås Kanadagås Gravand Pibeand Knarand Krikand Gråand Spidsand Atlingand Skeand Taffeland Troldand Hvinand Top. Skallesluger Stor Skallesluger Blå Kærhøg Blishøne Trane Stor Præstekrave Hjejle Vibe Dværgryle Temmincksryle Almindelig Ryle Brushane Dobbeltbekkasin Stor Regnspove Sortklire Hvidklire Svaleklire Tinksmed Dværgmåge Fjordterne Bjerglærke Digesvale Landsvale Skærpiber Bjergpiber Stær Bjergirisk Snespurv

14 14

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 24 Af Ole Thorup (ynglefugle Tipperne), Ole Amstrup (ynglefugle Ringkøbing Fjord,

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter , med resultater fra feltstationerne. Faglig rapport fra DMU, nr. 304

Overvågning af fugle, sæler og planter , med resultater fra feltstationerne. Faglig rapport fra DMU, nr. 304 Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU, nr. 34 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005 Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 25 Af Ole Amstrup (trækfugle) og Ole Thorup (ynglefugle) Arbejdsprogrammet for Tipperne 25 Fra slutningen af april til og med november blev der udført

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011 UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 22-211 Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord

Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Jagt og vandfugle ved Høje Sande, Ringkøbing Fjord Arbejdsrapport fra DMU, nr. 230 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Jagt og vandfugle

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Vandfugle i Skjern Enge

Vandfugle i Skjern Enge Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vandfugle i Skjern Enge 2002-2004 Forekomst i træktiden og forsøg med reguleret jagt Arbejdsrapport fra DMU, nr. 218 2. udgave [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 15. oktober 2012 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Tekst og fotos: Preben Berg I år blev forårssæsonen startet blødt op den 27/2, som er den hidtil tidligste opstartsdato. Det var dog først fra den 1/3 med plus

Læs mere

De undersøiske enge er væk og fuglene forsvundet

De undersøiske enge er væk og fuglene forsvundet Konference i Fællessalen på Christiansborg, 8. april 2011 Gylle og natur Problemer og løsninger Hvordan overlever både natur og landbrug? Af biolog Anja Härle Eberhardt, DOF De undersøiske enge er væk

Læs mere

Sådan gik strandjagtsæsonen 2014/15

Sådan gik strandjagtsæsonen 2014/15 Sådan gik strandjagtsæsonen 2014/15 Tekst: Thomas Lindy Nissen Foto: Jan Pedersen m.fl. Forventningens glæde er fabelagtig og selve jagtens udøvelse dyrebar, men også opsummeringen og genfortællingerne

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Nibe og Gjøl. Vildtreservat

Nibe og Gjøl. Vildtreservat Nibe og Gjøl Bredninger Vildtreservat Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Nibe og Gjøl Bredninger Bredningerne i den østlige del af Limfjorden er karakteristisk ved de lavvandede grunde og øer. På

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Observationer i Naturparken 2014

Observationer i Naturparken 2014 SKET I 2014 Sammendrag af nyheder og arrangementer i 2014. Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark Observationer i Naturparken 2014 Send os oplysninger du vil have med i Observationer på data@naturpark-tystrupbavelse.dk

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i øndermarsken Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. januar 216 Karsten Laursen

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Hov Vig Vildtreservat

Hov Vig Vildtreservat Hov Vig Vildtreservat Jagttegnsmidler 2012 Naturstyrelsen, Vestsjælland, Ulkerupvej 1, 4500 Nykøbing Sj. vsj@nst.dk 1 Hov Vig`s historie Hov Vig blev inddæmmet i 1870 året efter inddæmningen af Ringholm

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Andefugle a. Svaner b. Gæs c. Gravænder d. Svømmeænder e. Dykænder f. Skalleslugere Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. november 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 9 Faglig

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full Page 1 of 5 Bek. om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 886 af 27/06 2007 Status: Gældende Nr. 886 af 27. juni 2007 Miljøministeriet Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører konventionen

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Spørgsmål. Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014)

Spørgsmål. Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014) Spørgsmål Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (Bekendtgørelse nr. 982 af 10. september 2014) Udskriv præsentationen og klip kortene ud til quiz og byt øvelser for jagttegnseleverne.

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1 UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1 I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL Jagttegn 2013

VELKOMMEN TIL Jagttegn 2013 VELKOMMEN TIL Jagttegn 2013 Hadsund Jagtforening Jagttegn 2013/2014 Agenda 1. Vildkendskab 2. Andefugle a. Svaner b. Gæs c. Gravænder d. Svømmeænder e. Dykænder f. Skalleslugere Jagttegn 2012/2012 Øvrige

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1

Natura 2000 Konsekvensvurdering. Natura 2000 område 65, Nissum Fjord Side 1 Side 1 Holstebro Kommune Bilag Natura 2000 Konsekvensvurdering. Rammeområde nr. 34.T.16 og to mulige vindmølleområder i Thorsminde September 2014 Udgivelsesdato : 15. september 2014 Projekt : 30.8624.01

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder

Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Forekomst af yngle- og trækfugle i seks EF-fuglebeskyttelsesområder i Vadehavets marsk Arbejdsrapport fra DMU, nr. 219 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

FUGLE og DYR i Nordjylland

FUGLE og DYR i Nordjylland FUGLE og DYR i Nordjylland 2007 FUGLE og DYR i Nordjylland 2007 ISSN 0903-1731 Rapport nr. 44 fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2008 Nordjysk Ornitologisk Kartotek Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013 YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 35 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2013

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland

Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland Tekst og fotos af Dieter Maaszen Rastende Traner ved Zingst. Foto: Dieter Maaszen. I landsdelen Mecklenburg-Vorpommern mellem halvøen, Fischland, Darss, Zingst hen

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2016

Ynglefuglene på Tipperne 2016 Ynglefuglene på Tipperne 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. august 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Styrelsen

Læs mere

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999

Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999 M iljø - og Energiministeriet Danmarks M iljø u ndersø g elser 146 Jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder for vandfugle: Status 1999 Danmarks Miljøundersøgelse Miljø- og Energiministeriet ISSN: 1395-5675

Læs mere

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra DMU nr. 242, 2008 Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2011

YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2011 YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 6 2011 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] YNGLEFUGLE I VEJLERNE 2011 Teknisk

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Når man står ved slusen med de tre højvandsklapper på den smalle vejdæmning over Tåsinge Vejle, så er det en af Danmarkshistoriens tidligst inddæmmede fjorde,

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) UDKAST til Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere